kan makes egendom utmätas för den andre makens skulder?

2019-08-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej, det är så att det kan komma att bli utmätning hemma hos mig och min fru, för att jag har skulder, min fru är nu rädd att kronofogden kanske tar hennes vinylsamling i beslag, den är värd en del pengar och hon har samlat i många år, hon har ju inga kvitton direkt på detta då det är mycket som är köpt genom vänner och loppis, kommer man beslagta detta och anse att vi äger det ihop för att vi är gifta ? MVH
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB) . Enligt 4 kap. 17 § UB får lös egendom utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 4 kap. 18-19§ UB ska anses vara ägaren till en egendom. Är ni gifta så finns det en presumtion enligt 4 kap. 19 § UB som säger att egendom som makar har i sin gemensamma besittning anses tillhöra gäldenären, om det inte görs sannolikt att de är samägare till egendom enligt lagen om samäganderätt, eller det inte heller framgår att egendomen tillhör den andre maken. Din fru måste alltså visa att vinylsamlingen tillhör henne. Ett påstående om samäganderätt eller egenrätt räcker oftast inte för att bryta presumtionen, utan någon ytterligare omständighet som talar för samäganderätt eller ensam rätt måste föreligga, tex kvitto, faktura. Om det inte finns något kvitto eller liknande bevis kan det tyvärr bli svårt att bevisa att det endast är din fru som äger vinylsamlingen.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid med en av våra jurister här.

prioriteringsordning dödsbo

2019-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad ska betalas först av ett dödsbo? (Prioriteringsordning)Vad avskrivs i förhållande till begravning kyrka, präst, kantor etc om inte personen var medlem i svenska kyrkan?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inga exakta lagregler om prioriteringsordningen när det gäller skulder i ett dödsbo. Dock anses begravnings och bouppteckningskostnader ha företräde framför andra skulder och ska då betalas först. Man kan dock ta ledning från reglerna som gäller om ett dödsbo försätts i konkurs. Då gäller nämligen Förmånsrättslagen (FRL). Enligt lagen har vissa fordringar särskild förmånsrätt, och de ska betalas före de fordringar som endast har en allmän förmånsrätt. ( FRL 15 §) Exempel på fordringar med särskild förmånsrätt är skulder som har någon form av säkerhet, tillexempel panträtt i sjöfart eller fast egendom. (se FRL 3a-7§) De pengarna som sedan finns kvar efter att alla de fodringar med särskild förmånsrätt är betalda fördelas det som finns kvar i dödsboet på de övriga borgenärerna. De har inbördes lika rätt – vilket vill säga att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.( FRL 18 §) Det vill säga att du måste ta reda på vad det är för olika fordringar som ska betalas, så att du vet vilka som ska prioriteras. I ditt fall så går har begravningen högst prioritet och ska betalas först. Resterande kyrka, präst, kantor ska fördelas proportionerligt på resterande skulder. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid med en av våra juriste härMvh,

Ser Lawline IP-adressen till personerna som skickar in frågor?

2019-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Ser ni IP-adressen till personerna som skickar in frågor till er?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vi ser inte IP-adresserna till personerna som skickar in frågorna. Det enda vi ser är själva frågan, och det namn personen valt att skriva in. Mvh,

Kan man kräva betalning av en skuld från ett dödsbo?

2019-07-31 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej! Min bror avled i Juni 2019. Han hade inga större utgifter eller sparande. Ingen sambo eller barn. Innan han fick en anställning så betalde min mamma hans räkningar under ca 2år vilket uppgick till ca 46.000kr. Eftersom att han inte hade något sparkapital, fonder eller dylikt tyckte begravningsbyrån att vi kunde sköta bouppteckningen själva.Min bror fick nu in en lön på (minns ej exakt) 43.000kr + en begravningsförsäkring på 23 250kr . Varav begravningen landade på ca 20.000kr.Min mamma har nu fått för sig att hon kan få tillbaka sina 46.000kr genom att visa sina kontoutdrag osv till banken, går det verkligen att göra så? Kan hon i efterhand komma att kräva tillbaka en skuld från dödsboet?Tänker på min pappa som även han är arvtagare (ska tillägga att mina föräldrar är skilda)Tacksam för svar och tack på förhand!Mvh Angie
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Omständigheterna kring dödsbon regleras i kapitel 18-21 i ärvdabalken (ÄB) När någon dör så ska en bouppteckning upprättas, och det är dödsbodelägarna som svarar för förvaltningen av boet. Dödsbodelägarna i detta fallet är alltså din mamma och din pappa om jag förstår saken rätt. I bouppteckningen sammanställer man den dödes tillgångar och skulder, och det som återstår efter alla skulder har avräknats är det som ska fördelas ut som arv. ( 20 kap. 4 § ÄB) Alla sorters skulder ska beaktas, även sådana till privatpersoner – vilket i det här fallet är din mamma. Har din bror en skuld till henne måste den betalas tillbaks ur dödsboet. Det är alltså fullt lagligt att göra så som din mamma gjort. Om det inte finns något tillbaka i arvskiftet efter alla skulder är betalda, riskerar alltså din pappa att bli utan arv. Finns det mer skulder än tillgångar i dödsboet är det lämpligt att sätta dödsboet i konkurs för att sedan kunna avveckla det ( se 2 kap. 3 § konkurslagen) Ifall ni har ytterligare frågor eller behöver hjälp kan ni boka en tid med en av våra jurister här Hoppas ni fick svar på fråganMvh,

påföljd oskälig hyra och olovlig andrahandsuthyrning

2019-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej om jag blir fälld för att tagit ut oskälig hyra i hyresnämnden; vad är påföljden?samt olovlig uthyrning i andra hand av hyresrätt, vad blir påföljden? Kommer detta att synas i belastningsregistret, jag arbetar inom barnomsorgen.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Påföljd oskälig hyra och olovlig uthyrning av hyresrätt i hyresnämnden:Om du har blivit fälld för att tagit ut oskälig hyra har personen i fråga rätt till att få hyran sänkt men även att få tillbaks den summan som hen betalat för mycket. Du blir alltså då återbetalningsskyldig. Återbetalning kan dock endast ske för hyra ett år tillbaks från och med anmälan.Om du olovligt har hyrt ut en hyresrätt i andrahand är påföljden att kontraktet mellan dig och hyresvärden rivs, dvs – att hyresrätten blir förverkad. Hyresrätten kan endast bli förverkad om följande förutsättningar är uppfyllda:- Upplåtelsen måste vara olovlig, och- hyresvärden måste ha begärt rättelse inom två månader från kännedom om upplåtelsen , och - Inte efter tillsägelse utan dröjsmål vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd för att få andrahandsuthyrningen beviljad ( se JB 12 kap. 42 § punkt 3). Eftersom olovlig uthyrning och oskälig hyra inte är kriminaliserat förekommer inga andra sanktioner än de jag nämnt ovan. Det skall dock observeras att riksdagen lade fram ett lagförslag 2017 om att kriminalisera otillåten andrahandsuthyrning med vinstsyfte, där det föreslås bötestraff eller fängelse upp till två år när det gäller grova fall. Dessa nya regler kommer träda i kraft 1 oktober, vilket gör att dessa åtgärderna kommer att kriminaliseras från och med då. Kommer det synas i belastningsregistret?Eftersom oskälig hyra och otillåten andrahandsuthyrning i skrivandets stund inte är kriminaliserat, så hamnar det inte i belastningsrgistert. (observera dock lagändringen som träder i kraft i oktober) Det är nämligen endast kriminella ageranden som är inkuderande. (se 3 § lagen om belastningsregister, för att se listan på vilka kriminella åtgärder som omfattas av registret). Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

kan man bli av med körkort pga narkotikabrott även om man inte kört bil?

2019-08-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag undrar om man sitter i sin bil på tillexempel en parkering och bilen är stillastående och polisen kommer fram och frågar om körkort mm. Och sedan säger att du ser påverkad ut och gör ett narkotikatest på dig och du är positiv, kan dom då ta ditt körkort? Dom har inte sett mig köra och nyckeln ligger brevid mig i passagerar sätet.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Reglerna om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Enligt 5 kap. 1 § Körkortslagen kan ett körkortsingripande ske genom återkallelse av körkortet. Ett körkortsingripande kan ske med anledning av en brottslig gärning när det finns en dom – så som tex om du visar positiv för narkotika och blir dömd för ringa narkotikabrott. Brottet behöver inte ha samband med bilkörningen för att transportstyrelsen ska kunna återkalla körkortet. Själva grunderna för återkallelsen finns i 5 kap. 3 § körkortslagen. Den punkt som är intressant i ditt fall är punkt 5. Den anger att en grund för återkallelse av körkort är att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhänseende inte bör ha körkort.Transportsstyrelsen ska enligt denna punkten göra en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. I fallet RÅ 1992 ref 1 hade en person dömt till böter för innehav av narkotika två gånger och erkänt att hen använt marijuana vid några tillfällen. I detta fallet ansåg inte regeringsrätten att körkortsinnehavaren var opålitlig i nykterhänseende, eftersom det inte framgick av utredningen att körkortsinnehavarens missbruk tagit en mera avsevärd omfattning eller att han skapat sig ett beroende av narkotiska medel. I detta fallet var det alltså inte en ringa narkotikadom tillräckligt för att personen blev av med sitt körkort. Om det är första gången du blivit dömd för ringa narkotika, så är det förmodligen inte tillräckligt för att återkalla ditt körkort. För att sammanfatta det hela: om förutsättningarna i 5 kap. 3 § Körkortslagen är uppfyllda, så kan körkortet återkallas – även om du inte körde bil vid tillfället.

Vad är prioritetsordningen på skulder i ett dödsbo?

2019-07-31 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Jag företräder min mors dödsbo och har betalt begravningskostnaderna i första hand som praxis. Om det därutöver finns flera andra fodringsägare till en begränsad pott - Hur avgörs prioriteringsordning till dessa om inte pengarna räcker till alla ?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inga exakta lagregler om prioriteringsordningen när det gäller skulder i ett dödsbo. Som du skrivit så anses dock begravnings och bouppteckningskostnader ha företräde framför andra skulder och ska då betalas först.Man kan dock ta ledning från reglerna som gäller om ett dödsbo försätts i konkurs. Då gäller nämligen Förmånsrättslagen (FRL). Enligt lagen har vissa fordringar särskild förmånsrätt, och de ska betalas före de fordringar som endast har en allmän förmånsrätt. (15 § FRL) Exempel på fordringar med särskild förmånsrätt är skulder som har någon form av säkerhet, tillexempel panträtt i sjöfart eller fast egendom. (se 3a-7§ FRL) De pengarna som sedan finns kvar efter att alla de fodringar med särskild förmånsrätt är betalda fördelas det som finns kvar i dödsboet på de övriga borgenärerna. De har inbördes lika rätt – vilket vill säga att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.( 18§ FRL) Det vill säga att du måste ta reda på vad det är för olika fordringar som ska betalas, så att du vet vilka som ska prioriteras. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid med en av våra jurister härMvh

Kan man överlåta äganderätten genom äktenskapsförord?

2019-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Om det framgår i ett äktenskapsförord att en gemensam fastighet ska vara enskild egendom vid separation ej ej ingå i bodelning men det ej finns något gåvobrev registrerat på att man ger/gett sin andel av fastigheten till den andre parten - hur giltigt är innehållet äktenskapsförordet? Dvs hur giltigt är gåvan?Jag har uppfattat det som att ett gåvobrev MÅSTE finnas registrerat hos Skatteverket när det gäller fastighet för att "gåvan" ska vara giltig. Han påstår att äktenskapsförordet gäller och i det så får han hela huset som annars står 50/50 på oss båda. Måste inte jag skriva på ett gåvobrev för att det ska träda kraft? Mvh
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!En egendom kan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. (Äktenskapsbalken 7 kap. 3§ ). Avtalsfriheten är dock begränsad när det kommer till äktenskapsförord. Det kan nämligen endast användas för att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara dennes enskilde egendom. Äganderätten kan därmed inte överföras genom äktenskapsförord. Då ni båda äger fastigheten kan alltså inte hela fastigheten tillfalla honom som enskild egendom. . Endast hans del (dvs 50% av fastigheten) kan skrivas som hans enskilda egendom, resten förblir giftorättsgods och ska ingå på din sida av bodelningen (om ni inte skriver ett äktenskapsförord och bestämmer att även din del ska vara enskild egendom) För att en gåva av fastighet ska bli giltig så ska det skickas in till skatteverket och registreras. Har ni inte gjort det så föreligger inte gåva av fastighet, och därmed gäller inte äktenskapsförordet.Det är alltså alldeles riktigt - som du skriver - att äktenskapsförordet inte gäller ifall ni båda äger fastigheten samt att gåvan inte blivit registrerad hos skatteverket. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh