Arrendera från eget bolag utan förmånsbeskattning

2018-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Undrar lite över arrende. Vi är tre delägare i ett bolag och bolaget äger en jordbruksfastighet. På denna fastighet finns ett antal stugor från 30-talet i varierande skick. För att inte bli förmånsbeskattade funderar vi nu på om vi skulle arrendera varsin stuga. Vi använder dessa stugor privat ibland.Är det möjligt att arrendera från sitt eget bolag?Hur låg arrendekostnad kan vi sätta?Mvh Undrande
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är möjligt att arrendera från sitt eget bolag då bolaget är en egen jurdisk person.Enligt huvudregeln är alla förmåner en anställd får på grund av sin anställning skattepliktiga.Sätts arrendekostnaden till ett marknadsmässigt pris och betalas med skattade pengar är det inte fråga om en förmån och ni kommer heller inte att bli förmånsbeskattade.För att undvika att bli förmånsbeskattade så måste arrendekostnaden motsvara markandsvärdet, det vill säga vad en utomstående skulle få betala för en motsvarande stuga.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Misstag vid prissummering av offert

2018-02-28 i Avtal
FRÅGA |Vi har skickat en offert där vi specificerat alla poster med pris.Vid summeringen har vi räknat fel.Vad gäller?Är vi tvungna att gå på den summerade summan eller kan vi visa på de olika posterna??
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Misstag av detta slag kallas för förklaringsmisstag och regleras i 32 § avtalslagen.Paragrafen stadgar att:Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget. På "vanlig" svenska betyder detta att ni inte är bundna av den felaktiga summerade summan om er kund insett eller borde ha insett att denna är felaktig. Er bundenhet beror alltså på kundens uppfattning av offerten.Bundenheten av den summerade summan beror således på omständigheterna i ert specifika fall.Skiljer sig den felaktiga summerade summan sig väldigt mycket från en korrekt summering kan det tala för att mottagaren har insett eller borde ha insett att den var felaktig. Har ni tidigare pratat om ett ungefärligt pris och denna felsummering är mycket lägre än detta pris kan det också tala för att mottagaren insett eller borde ha insett felet. Är offerten i övrigt tydlig och det vid en snabb överblick går att se att ett misstag har gjorts kan även det tala för att mottagaren borde ha insett misstaget medan det omvända kan tala för det motsatta.Det är svårt att ge ett specifikt svar i ert specifika fall. Vad som kan sägas är att offertens tydlighet och storleken av differensen mellan den korrekta och den felsummerade summan samt tidigare kontakt med kunden har betydelse för bedömningen.Vänligen,

Följd av borgenärs dödsfall vid enkelt skuldebrev?

2018-01-28 i Skuld
FRÅGA |Jag har lånat ut 40.000 kr till en privatperson med enkelt skuldbrev. Återbetalning 725 kr per månad. Om jag dör, innan skulden är betald, övergår då fordran till dödsboet?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett enkelt skuldebrev kan överlåtas. Detta innebär, precis som du antagit, att skulden kvarstår, men att den övertas av dödsboetYtterligare regler om skuldebrev hittar du i skuldebrevslagen.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Möjligheten att ställa krav på avgångsvederlagets utbetalning

2018-01-28 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |hej jag ska få avgångsvedelag i sex månd och vill ha allt i en klupsumma i stället hur gör jag och vem ska jag prata med
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lag som reglerar hur avgångsvederlag ska betalas ut.Avgångsvederlaget bygger på frivillighet. Det är helt upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om hur avgångsvederlaget ska betalas ut.Har du synpunkter på hur avgångsvederlaget betalas ut så är det din arbetsgivare du ska vända dig till.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Gåva som ej överlämnats

2018-02-28 i Gåva
FRÅGA |Hej,om person A har skrivit ett gåvobrev om att ge X kr till person B inom tre månader men innan person B får tillgång till pengarna hamnar person A i obestånd. Vem har då rätt till pengarna? Person B enligt gåvobrevet eller tidigare borgenärer?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1§ gåvolagen så är en utfästelse av en gåva inte bindande.Har gåvan inte överlämnats har borgenärerna rätt till pengarna.Vänligen,

Hur lång är spärrtiden vid återkallelse av körkort

2018-02-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har varit drog fri i 2år kommit utt ftån fängelse för en månad sen hur länge tror du att jag har spär tidd på körkortet jag har aldrig haft en
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur lång spärrtiden är beror på vad du har gjort.Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år.Den myndighet som har hand om ärenden som gäller återkallade körkort är Transportstyrelsen.Tyvärr går det inte för mig att säga hur lång spärrtid du har kvar.För att få ett svar på frågan kan du kontakta Transportstyrelsen.Vänligen,

Straff för innehav av narkotika

2018-01-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |vad kan hända om man blir tagen med 30 gram hasch och har det i blodet?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Narkotikastrafflagens första paragraf lyder enligt följande.Den som olovligen1. överlåter narkotika,2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotikadöms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.Blir en person ertappad med 30 gram hasch och även har det i blodet kommer personen, om denne varit medveten om sitt bruk och innehav att bli dömd för narkotikabrott. Hur strängt straffet blir beror på omständigheter i det enskilda fallet, straffet för ett narkotikabrott av normalgraden är högst tre år.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Återkallat förarbevis

2017-12-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Min son gjorde sig skyldig till en trafikförseelse genom olovlig körning, (trimmad A-traktor). Körkortet togs inte på plats utan han fick behålla det i 2 månader tills det kom ett brev att det skulle återkallas tillsammans med körkortstillståndet. Efter denna förseelse så har han hunnit ta förarbevis på snöskoter. Då det inte står i återkallelsen att förarbeviset skall lämnas in så antar vi att han fortfarande får köra snöskoter. Stämmer detta?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Trafikförseelser kan leda till att både körkortet och förarbeviset blir inkallat.Vid en trafikförseelse så får den som begått trafikbrottet både körkortet och förarbeviset prövat.Om förarbeviset inte nämns i brevet ni fått hem kan det vara så att förarbeviset inte dragits in.För att få ett korrekt svar på frågan råder jag er att kontakta Transportstyrelsen.Vänligen,