Får man behålla gåvor vid en separation?

2019-08-17 i Gåva
FRÅGA |Kan en gåva, en dyrbar klocka, tas tillbaka vid en separation?
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bindande avtalNär man ger någon en gåva så ingår man i praktiken ett avtal med mottagaren. Det finns en allmän princip i juridiken som menar att avtal ska hållas och detta gäller även för gåvor. Så om du har fått klockan som gåva och sen även tagit emot denna, har ett bindande avtal uppstått. Detta innebär att personen som gav dig klockan inte kan ändra sig efteråt. Inte heller kan han/ hon komma med nya villkor för att du ska få behålla klockan – gjort är gjort och kommer aldrig mer igen som man säger…BevisningDet som kan vara knepigt, kanske särskilt vid en separation om man är osams, är bevisning. Det är alltid bra att acceptera (dyrbara) gåvor i samband med ett gåvobrev. Har du inget gåvobrev så är gåvan inte ogiltig, men det kanske är svårare att bevisa att det faktiskt var en gåva.BodelningAndra steget här är att det finns olika typer av egendom. Om gåvan inte ska räknas med i en bodelning när ni separerar, så måste klockan vara din enskilda egendom. Allt som inte är enskild egendom är sådant ni som makar äger tillsammans och delas lika mellan er vid en separation. (Se Äktenskapsbalken 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §). I ett gåvobrev ska det i sådana fall tydligt framgå att klockan är en gåva till dig och den blir din enskilda egendom. Om det inte uttryckligen står detta så är det giftorättsgods och ska i allmänhet tas med i bodelningen. Igen så blir detta svårare att bevisa om det inte finns ett gåvobrev.Undantag för personliga presenterÄven om det inte framgår att klockan ska vara din enskilda egendom, så kan en klocka enligt mig ses som en personlig present. Lite som en ring eller ett annat betydelsefullt smycke. Det innebär att det finns en möjlighet att utelämna klockan från bodelningen av den anledningen (se Äktenskapsbalken 10 kap. 2 §). Men detta är även beroende på hur er ekonomi ser ut i övrigt. Om värdet av denna klockan är oskäligt högt i relation till vad den andra personen har för tillgångar, så kan den räknas med ändå. Detta är för att man inte vill att man ska ha separationer där den ena missgynnas på ett oproportionerligt sätt. Jag hoppas att detta har gett dig de svar du sökte. Om du har fler frågor så får du gärna skicka in dem! Om du behöver mer personlig rådgivning kan du även naturligtvis ta kontakt med vår juristbyrå, det gör du här.Med vänliga hälsningar,

Gåva mot arv vid överlåtelse av fastighet?

2019-08-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Våra föräldrar äger ett året-runt-hus vid havet. De är i 80-årsåldern. Vi är tre systrar. Nu vill mor och far ge oss barn huset i gåva. De vill slippa ansvaret och tycker att vi ändå kommer att ärva huset senare. Vi vill underlätta livet för våra föräldrar. Vi undrar: Vilka för- och nackdelar finns med att få huset som gåva jämfört med att senare ärva? Vad händer om vi fått det i gåva och en av föräldrarna dör och vill flytta från huset? Vi vill inte riskera att bli ovänner...
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis finns det ingen skatteteknisk anledning att göra på detta viset. I samband med borttagande av gåvoskatt och arvsskatt belastas ägaren av huset med skatt enbart vid försäljning, s.k reavinstskatt. Däremot är ägaren av huset skyldig att betala kommunal fastighetsavgift på max 0.75 % av taxeringsvärdet på fastigheten. Vid samägande betalar var och en sin del av skatten, i ditt fall 1/3 . Skatteunderlaget vid försäljning beräknas sedan utefter era föräldrars anskaffningsvärde enligt den s.k kontinuitetsprincipen. Hur ser ägarstrukturen ut mellan dig och dina systrar? Om det inte föreligger några avtal eller annan överenskommelse kommer fastigheten vara behäftad med samäganderätt. Således äger vardera part lika lott i fastigheten (1 § samäL). Det innebär att alla åtgärder som angår fastigheten måste ske med alla delägares samtycke (2 § samäL). Skulle det vara så att en av föräldrar vill flytta ut kommer det troligtvis renderar i en försäljning, men enbart om alla delägare samtycker till det. Den som vill behålla huset får isåfall köpa ut resterande delägare. För att ni slutligen ska anses vara ägare krävs att ni gör en lagfartsansökan senast 3 månader från att gåvobrevet undertecknats. Således måste ni även betala den sedvanliga expeditionsavgiften för ansökan. SlutsatsDet kan finnas anledning att ge bort fastigheten genom gåva hellre än arv. Däremot finns det enligt min bedömning få ekonomiska fördelar med detta i och med att era föräldrar planerar att bo kvar. Vidare tillkommer faktorer såsom ägare av bolån och pantbrev, det är alltså en rad omständigheter som måste tas i beaktning för att klart kunna svara på vilken metod som är mest fördelaktig. Jag har enbart redogjort mycket översiktligt. Min rekommendation är att ni bokar en tid med en av våra jurister och lägger fram en strategi. Länk till bokning finns här. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur ger jag tillbaka en fastighet jag mottagit som gåva?

2019-08-13 i Gåva
FRÅGA |Hej ,Jag anlitade er i December förra året för att upprätta ett gåvobrev från min mamma till mig angående en fast egendom. Detta skede också och allt sköttes på rätt sätt. Nu måste dock denna gåva ges tillbaka till min mamma pga personliga skäl som innefattar mina syskons reaktion.Min fråga är nu hur gör jag detta på rätt sätt, är det enklast att skriva ett nytt gåvoavtal från mig till min mamma ? Jag vill säkerställa att min arvsrätt inte påverkas på något sätt , dvs att jag i ett senare skede kommer att ärva min lagliga del av den fast egendomen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör fastighetsköp finns det formkrav innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig. De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § Jordabalken, JB). För det fall att man skänker bort en fastighet genom ett gåvobrev är reglerna desamma som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det innebär att det är tillräckligt med ett gåvobrev för att skänka bort fastigheten, så länge det uppfyller formkraven för en köpehandling (varvid köpeskillingen torde bli 0 kronor eller likvärdigt formulerat). Gåvobrevet, med formkraven uppfyllda, är således det viktigaste dokumentet för att skänka bort fastigheten.Mottagaren av gåva ska söka lagfartMottagaren av gåvan ska inom tre månader söka lagfart för fastigheten (20 kap. 1-2 § JB). Det krävs inte att gåvobrevet är bevittnat för att det ska vara giltigt (jfr 4 kap. 1 § JB). Däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om överlåtelsehandlingen inte är styrkt av två vittnen (20 kap. 7 § JB). Det är således en god idé att redan vid utfärdande av gåvobrevet se till att det även bevittnas.För att ge tillbaka fastigheten till din mamma krävs det, precis som du skriver, att det upprättas ett gåvobrev. Det viktigaste dokumentet för överlåtelsen är ett korrekt utformat gåvobrev. Om du skänker fastigheten till din mamma blir hon istället ägare av den och du kommer att ärva henne den dag hon går bort. Din mamma kan givetvis skriva ett testamente som till viss del hindrar att du ärver, som bröstarvinge har du däremot i vilket fall rätt till din laglott. Om du önskar kan du när du skänker fastigheten till din mamma skriva in ett villkor om överlåtelseförbud. Ett sådant förbud innebär att din mamma inte får lov att sälja fastigheten. Då säkerställer du åtminstone att fastigheten finns kvar hos henne och inte skänks bort eller säljs till någon annan.Jag rekommenderar dig att du antingen använder dig av Lawlines avtalstjänst eller bokar en tid med en av våra jurister. I avtalstjänsten kan du själv utforma ett gåvobrev som är juridiskt korrekt, till ett konkurrenskraftigt pris. Givetvis kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig personligen med att utforma ett gåvobrev exakt så som du önskar. Om du är intresserad av att komma i kontakt med en av våra jurister för ändamålet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Vilka papper ska användas vid överlåtelse av bostadsrätt?

2019-08-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej ska skriva över 10% till min dotter (enda barnet).Har frågat bostadsföreningen och det är ok med dom. Men vilka papper ska användas?Vart hittar jag rätt formulär?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det finns två sätt att överlåta en bostadsrätt på: gåva eller köp. Första kravet är att den nya ägaren blir accepterad av bostadsrättsföreningen enligt 6 kap. 1 § bostadsrättslagen (BRL), vilket du nämner att hon blivit.Giltig gåvaFör att du ska kunna skänka halva bostadsrätten till ditt barn ska ett gåvobrev upprättas. Det är oerhört viktigt att formkravet för ett gåvobrev uppfylls för att det överhuvudtaget ska vara giltigt. Gåvohandlingen måste därför vara skriftlig, underskriven av gåvogivare och gåvotagare, innehålla uppgift om vilken bostadsrätt gåvan rör, samt innehålla en förklaring från dig som gåvogivare att du vill överlåta bostadsrätten till mottagaren av gåvan. Exempel på blankett är denna.Sälja halva bostadsrättenAndra alternativet för er är att ditt barn köper 10 % av bostadsrätten. När man säljer bostadsrätt upprättar man ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet måste innehålla detta enligt 6 kap. 4 § BRL:* Handlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare* Det ska tydligt framgå vilken bostadsrätt kontraktet gäller och överenskommet pris* Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med* Kontraktet behöver vara daterat* Om du som säljer är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner kan det krävas samtycke från din sambo/make/maka/partnerSålänge dessa punkter finns med i blanketten kan du använda vilken blankett du vill. Överlåtelseavtalet brukar också tala om vilka villkor som gäller för affären – det vill säga detaljer som du och köparen (ditt barn) kommit överens om. Till sist brukar dokumentet och namnteckningarna bevittnas av två personer (inget krav på vittnen, men kan vara bra om problem skulle uppstå i framtiden). Exempel på en överlåtelseblankett har du här: Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen, se 9 kap. 10 § BRL.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utgör gåva till bröstarvinge förskott på arv?

2019-08-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Tre av mina fyra barn har fått 60000:- vardera av mig.Räknas det som ett framtida arv eller måste ett gåvobevis upprättas?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) räknas gåvor som arvlåtaren under sin livstid har givit till sina bröstarvingar som förskott på arv. Det innebär att gåvans värde vid gåvotillfället ( 6 kap 3 § ÄB) ska avräknas från bröstarvingens arvslott vid arvlåtarens död. Ett gåvobrev kan upprättas efter gåvotillfället endast om gåvobrevet inte innehåller några villkor. Det innebär i ditt fall att ett gåvobrev med villkor om att gåvan inte ska utgöra förskott på arv således inte kan upprättas i efterhand. Jag kan inte riktigt tolka ut av din fråga om du vill att penninggåvorna ska utgöra förskott på arv eller inte men enligt svensk arvsrätt är en gåva till bröstarvinge ett förskott på arv om inte något annat har föreskrivits i gåvobrevet. Om det inte finns några gåvobrev (med särskilda villkor) upprättade är gåvorna alltså förskott på arv och detta kan inte ändras i efterhand. Vänligen,

​Ska en gåva till en bröstarvinge given för sex år sedan tas med i bouppteckningen?​

2019-08-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Ska en gåva till en bröstarvinge given för sex år sedan tas med i bouppteckningen?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av 6 kap Ärvdabalken (ÄB). I kapitlets första paragraf stadgas att gåvor som arvlåtaren under sin livstid har gett till en bröstarvinge utgör förskott på arv om inget annat har föreskrivits. Det innebär alltså att om det inte finns reglerat i gåvobrevet att en gåva inte ska utgöra förskott på arv så utgör den just ett förskott. Detta gäller bara gåvor givna till bröstarvingar. Ett förskott på arv ska avräknas från bröstarvingens arvslott vid bodelningen. Eftersom gåvan i din fråga är given för sex år sedan kan det vara aktuellt att nämna 6 kap 3 § ÄB som stadgar att avräkningen av förskottet ska ske utifrån egendomens värde vid mottagandet av gåvan, inte utifrån värdet vid arvlåtarens död vilket normalt annars gäller. Utifrån det ovan nämnda kan det konstateras att huvudregeln är att en gåva till en bröstarvinge ska tas med i bodelningen och avräknas från bröstarvingens arvslott. Om det i gåvobrevet föreskrivits att gåvan inte ska utgöra förskott på arv ska gåvan inte påverka bröstarvingens arvslott. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Måste jag deklarera en gåva av kontanter?

2019-08-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Mina föräldrar har gett mig 5000 eur i present i kontanter. Behöver jag deklarera detta hos Skatteverket eller informera annan myndighet om detta? Behöver jag någon dokument för att sätta in pengar på min bankkonto? Hälsningar,Elena
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Deklarera? Det snabba svaret på din fråga är att du inte måste deklarera det eftersom det inte längre finns en gåvoskatt i Sverige (se inkomstskattelagen 8 kap. 2 §).Kontantinsättning? När det gäller insättning av stora summor av utländsk valuta, så måste du troligen kontakta din bank och fråga vilka regler de har. Mitt råd är att du ser till att ha ett gåvobrev som tydliggör var pengarna kommer ifrån! Om du inte redan har det så borde du be dina föräldrar att skriva ett. Ni kan även få hjälp att göra det här. Detta är bara för er egen säkerhet och så att banken vet var pengarna kommer ifrån – stora summor (särskilt kontanter), tenderar att uppmärksammas av banken. Förskott på arv?Den andra fördelen med ett gåvobrev är att dina föräldrar kan skriva att de inte vill att gåvan ska ses som ett förskott på ditt arv. Om de inte gör det, så kommer du att få en mindre del av arvet när det väl är dags, motsvarande de 5 000€ (se ärvdabalken 6 kap. 1 §). Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Skicka gärna in fler frågor om det skulle vara något annat som du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Kan min pappa ge mig en gåva utan att berätta för min bror?

2019-08-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min pappa har ca 2.2 miljoner kronor. Han är i livet. Mamma är död sedan 4 år tillbaka. Det är jag och min brors son som är de som ska ärva pappa. (Min bror är död). Nu vill pappa ge mig en summa pengar, ca 20 tusen kronor. Det är jag som sköter om honom och hjälper till med diverse göromål. Kan han göra det utan att min brors son får veta det? Måste det skrivas någon typ av gåvobrev? Eller kan pappa göra som han vill med hans pengar?Tacksam för svarU.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Din pappa kan göra vad han vill med sina pengar, han kan ge dig 20 000 i gåva. Det behöver inte upprättas något gåvobrev, men om inget är sagt kommer gåvan att betraktas som förskott på arv (6:1 ärvdabalk). Det innebär att den dagen din pappa dör så kommer din bror att få ut en större del i arv, som motsvarar de 20 000 som du har fått. Om din pappa inte vill att gåvan ska vara förskott på arv kan han skriva det i ett gåvobrev, eller på annat sätt göra det känt att han inte vill att gåvan ska vara förskott på arv. Det din bror har rätt till är att få ut sin laglott den dagen då er pappa går bort, laglotten är hälften av vad din pappa äger delat mellan er, så din bror har rätt att få ut en fjärdedel av din pappas förmögenhet. Skulle din pappa ge bort så pass mycket att din bror inte kan få ut sin fjärdedel kan gåvor i vissa fall gå åter till dödsboet, så att han kan få ut vad han har rätt till (7:4 ärvdabalk). Men så länge din pappa bara ger bort ¾-delar eller mindre så är det ingen fara. Din pappa behöver inte berätta för din bror hur han spenderar sina pengar, men den dagen han dör kommer alla hans tillgångar att redovisas i och med bouppteckningen. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.