Vad ska jag göra när sambon är hotfull och vägrar flytta ut?

2019-05-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min sambo och jag köpte en bostad gemensamt. Eftersom jag la hela insatsen skrev vi ett samboavtal och skuldebrev som tydliggör att insatsen ska tillfalla mig vid försäljningen Vi avslutade vårt förhållande då han börjde ljuga, missbruka spel i stora skalor, för ett och ett halvt år har han även vägrat betala en enda krona o boendekostnader, han har även misshandlat mig två gånger och greps en av gångerna. För 3 månad gav han sin del av bostadsrätten till m7g med ett gåvobrev så jag stpr nu som ensam ägare. Han har även stulit arvegods från mig och pantsatt. Vi har två gemensamma barn och jan vägrar flytta ut. Jag känner mig rädd och fången i mitt hem. Vad ska jag ta mig till. Jag har även ansökt om kvarsittningsrätt i bostaden men fick som svar att jag inte kunde ansöka om det pga samboavtalet. Vad ska jag ta mig till?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du ska begära avhysning När man skickar in en ansökan om kvarsittningsrätt anses ett samboförhållande ha upphört i lagens mening (2 § andra stycket sambolagen). Eftersom du inte kunde få någon kvarsittningsrätt är det antagligen så att samboavtalet i sig reglerar boendeförhållanden eller att ni avtalade bort sambolagen i och med er överenskommelse. Det innebär att samboavtalet antagligen redan avgjort frågan om vem som ska få lägenheten. Vissa skulle kunna påstå att man kan betrakta honom som en inneboende eftersom han fram till för ett år sedan i vart fall betalat boendekostnader, vilket i sin tur kan göra att ni kan anses ha ingått ett hyresavtal genom ert handlande (1 § lagen om uthyrning av egen bostad). Detta skulle ge honom en rätt till uppsägningstid. Jag gör dock inte den bedömningen, eftersom det är fullt möjligt att få en bodelning verkställd genom att begära avhysning från Kronofogdens sida utan att behöva gå via jordabalkens regler om uppsägning och uppsägningstid. En sambo anses alltså inte automatiskt vara en inneboende bara för att denne bidragit med boendekostnader. Begäran om avhysning, så kallad vanlig handräckning, gör du hos Kronofogden (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). En ansökan kostar 300 kr, och hur du går till väga går att läsa på Kronofogdens hemsida. Skulle det vara så att din sambo bestrider ansökan måste du ta saken vidare till tingsrätt för att Kronofogden faktiskt fysiskt ska kunna tvinga bort honom från bostaden (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Tingsrätten ska då bara fastslå att innehållet i samboavtalet. Vad ska du göra tills dess?Tills dess att du med lagliga medel kan få ut honom från bostaden kan du försöka få hjälp via kvinnojourer för att få en tillfällig bostad. Vänligen

Förskott på arv

2019-05-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mamma är gammal och har sålt sin bostad och hon vill ge pengarna hon fått till mig som är hennes dotter. Hon vill ge mig pengarna medan hon lever. Jag har även en bror som är allvarligt sjuk och han kommer inte överleva. Min bror kommer att lämna efter sig ett stort arv till sitt barn. Min mammas önskan är att jag får de pengar hon har eftersom hon tycker att mitt brors barn kommer att få ett stort arv efter min bror. Min fråga är kan hon skänka mig valfritt belopp medan hon lever.
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att hänvisa till Ärvdabalken (ÄB) och dess regler i 6 kapitlet om förskott på arv. Förskott på arv Det finns inom arvsrätten en presumtion att en arvlåtare vill att alla bröstarvingar (barn) till slut ska få lika mycket efter honom/henne. Därför har lagstiftaren infört en bestämmelse som innebär att gåvor som den avlidna har givit sina bröstarvingar under sin livstid ska betraktas som ett förskott på arv. Detta gäller dock inte om något annat har föreskrivits vid gåvans givande eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Gåvans värde ska alltså läggas till kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arvslotterna, om inte arvlåtaren bryter presumtionen om att gåvan ska betraktas som ett förskott på arv. Presumtionen bryts genom att gåvogivaren givit uttryck för vilja att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. En sådan viljeförklaring har inget formkrav, vilket betyder att det kan vara både muntlig och skriftlig sådan. Likaså finns inget krav på att viljan uttrycks i samband med att gåvan ges. Sammanfattande råd För att svara på din fråga presumeras gåvan vara ett förskott på arv, om din mamma inte uttrycker att hon gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. En sådan viljeförklaring verkar finnas i detta fall, då din mamma muntligen verkar ha uttryckt att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Jag skulle dock råda dig och din mamma till att upprätta ett gåvobrev vari det framgår att vinsten från bostadsförsäljningen är en gåva som inte ska ses som ett förskott på arv. Detta för att du ur bevissynpunkt kan bevisa att det finns en viljeförklaring, om det ev. skulle uppstå en konflikt angående detta i framtiden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Gåvans värde i gåvobrev

2019-05-15 i Gåva
FRÅGA |Hej! Maste gavans värde anges i ett gavobrev?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om gåvobrev finns i lagen angående vissa utfästelser om gåva. Av lagen framgår inte att det finns några specifika krav vad gäller hur ett gåvobrev ska formuleras vad gäller gåvans värde, men i vissa sammanhang behöver det formuleras på visst sätt, t.ex. om det rör sig om fastigheter. Av din fråga framgår det inte vad det rör sig om för typ av gåva, men om det rör sig om gåvobrev för fastighet behöver gåvans värde inte anges. Om det rör sig om någon annan typ av gåva t.ex. gåva av lös egendom, då behövs det som sagt inte att gåvans värde anges. Om det rör sig om en gåva av lös egendom mellan t.ex. mellan makar, för att inte riskera att gåvan ska tas i anspråk för att betala den givande makens skulder efter att gåvan getts till den andre maken, måste gåvan registreras hos Skatteverket och då kan värdet komma att anges. Om gåvan har ett högt värde behöver den registreras för att undvika att den kan utmätas för gåvogivarens skulder. Registrering av gåvor sker genom inlämning av gåvobrevet till Skatteverket, helst tillsammans med två bevittnade kopior där två vittnen intygar att kopian överensstämmer med originalet.Skulle du behöva hjälp med att upprätta ett gåvobrev, kan du vända dig till Lawline, här! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar. Med vänlig hälsning,

Kan gåvobrevet skrivas i efterhand?

2019-05-13 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan!För 3 år sedan skiljde jag mig. Min far hade innan skilsmässan gett mig 100.000 kr, som en gåva. Satte bara in på mitt privata konto, utan gåvobrev. Min far var revisor men tyvärr tänkte vi inte på det.Sen genomgick jag en tråkig skilsmässa där jag förlorade mycket pengar. Mitt ex ansåg inte att de 100.000 kr var mina utan "våra" tillsammans.Nu undrar jag om man kan skriva detta gåvobrev i efterhand?Transaktion av pengarna finns kvar på banken och kvitton på detta.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I samband med att du skilde dig gjordes det såvitt jag förstår en bodelning. Sådan ska alltid göras när ett äktenskap upplöses. I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är exempelvis sådant man fått av annan än den andre maken och det finns ett gåvobrev med villkor om att det inte ska utgöra giftorättsgods (jfr 7 kap. 2 § ÄktB).Tyvärr är det inte möjligt att i efterhand upprätta ett gåvobrev med villkor om att pengarna ska vara din enskilda egendom. Sådant gåvobrev, med villkor, måste ges samtidigt som gåvan. I annat fall skulle det vara möjligt att "rädda" egendom i en skilsmässa, egendom som egentligen utgör giftorättsgods.I ditt fall torde även bodelningen redan vara avslutad. Det bör även nämnas, för det fall att du i framtiden skulle gifta dig igen och få pengar i gåva med att det ska vara din enskilda egendom, är viktigt att du sätter in pengarna på ett eget konto. Om pengarna blandas med gemensamma pengar finns det annars en risk att gåvan förlorar sin karaktär av enskild egendom.I ditt fall har ditt ex rätt, rent juridiskt utgjorde de 100.000 kronorna giftorättsgods som skulle ingå i bodelningen. Tyvärr är det inte möjligt att ändra på det i efterhand.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan våra föräldrar skänka oss en fastighet utan att behöva betala skatt?

2019-05-17 i Gåva
FRÅGA |Mina föräldrar vill skriva över deras hus på oss barn. Det ska vara som en gåva. Hur ska vi göra för att undvika att drabbas av arvsskatt? Hur ska vi gå till väga? Kan mina föräldrar själva skriva ett gåvobrev eller behövs det en jurist för att det skav vara giltigt och lagligt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Både arv och gåvor är skattefria (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen) vilket innebär att ni inte riskerar att drabbas av någon arvsskatt. Att skriva över fastigheten på er barn kan i vissa fall vara skattefritt, och i andra fall skattepliktigt, även om utgångspunkten är att gåvor är skattefria.För att det rent skattemässigt ska vara en gåva krävs att vissa villkor är uppfyllda. Om ni barn tar över lån för fastigheten har ni betalt en viss ersättning för fastigheten trots att den skänkts till er. I sådana fall är det vad som kallas ett blandat fång. Vid bedömningen om det skatterättsligt ska anses som en gåva utgår man i fråga om fastigheter från den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att hela överlåtelsen ska ses som en gåva, om det finns någon gåvodel. Med gåvodel avses om fastighetens värde överstiger ersättningens värde. Bedömningen om fastighetens värde görs utifrån taxeringsvärdet. Om ersättningen (de övertagna lånen) är högre än taxeringsvärdet, räknas det (trots vad ni kallar det) som en försäljning för vilken det ska beskattas. Om de övertagna lånen däremot är lägre än taxeringsvärdet räknas det skatterättsligt som en gåva som är skattefri (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen). För er innebär det att om era föräldrar skriver över fastigheten på er barn och det inte finns några lån, då är det att betrakta som en gåva som är skattefri. Istället får ni skatta den dagen ni säljer fastigheten. Om ni tar över lån är det att betrakta som en gåva så länge lånen är lägre än taxeringsvärdet. Om lånen däremot är högre än taxeringsvärdet räknas det inte skattemässigt som en gåva.Formkraven för gåva av fastighet är detsamma som vid köpFör fastighetsköp finns det formkrav innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig. De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § jordabalken, JB). För det fall att man skänker bort hela eller delar av en fastighet genom ett gåvobrev är reglerna desamma som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det innebär att det är tillräckligt med ett gåvobrev för att skänka bort fastigheten, så länge det uppfyller formkraven för en köpehandling. Eftersom era föräldrar skänker bort fastigheten finns det ingen egentlig köpeskilling utan det torde vara tillräckligt att skriva noll kronor eller likvärdigt.Gåvobrevet, med formkraven uppfyllda, är det viktigaste dokumentet för att skänka bort fastigheten.Mottagarna ska därefter söka lagfartMottagarna av gåvan (i det här fallet ni barn) ska inom tre månader söka lagfart för fastigheten (20 kap. 1-2 § JB). Det krävs inte att gåvobrevet är bevittnat för att det ska vara giltigt (jfr 4 kap. 1 § JB). Däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om överlåtelsehandlingen inte är styrkt av två vittnen (20 kap. 7 § JB). Det är därför en god idé att redan vid utfärdande av gåvobrevet se till att det även bevittnas.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga riskerar ni inte att drabbas av någon arvsskatt. Att skriva över fastigheten på er genom ett gåvobrev är fullt möjligt. Var dock uppmärksamma på att om ni tar över lån för fastigheten måste de vara lägre än taxeringsvärdet för att det ska räknas som en gåva.Dina föräldrar kan själva skriva ett gåvobrev, det är fullt giltigt så länge formkraven jag beskrivit ovan är uppfyllda. Jag vill dock rekommendera Lawlines avtalstjänst i vilken era föräldrar har möjlighet att till ett konkurrenskraftigt pris få ett gåvobrev upprättat juridiskt korrekt. I tjänsten fyller de själv i uppgifterna, betalar och får det sedan tillsänt sig. Om de hellre vill ha personlig hjälp av en jurist som hjälper till med upprättande av gåvobrev m.m. kan vi givetvis även vara behjälpliga med det. Om de/ni är intresserade av att anlita en jurist från Lawlines juristbyrå för ändamålet är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Hur ge bort bostadsrätt som delvis ägs av dödsbo?

2019-05-15 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |HejMin vän har testamenterat sin bostadsrätt till mig, men han har nu hamnat på ett seniorboende. Istället för att hans bostadsrätt ska stå tom och dessutom kosta honom pengar har han skrivit ett gåvobrev till mig. I dagarna fick han ett brev från HSB, som säger att han endast äger 50% av lägenheten och dödsboet 50% eftersom bostadsrätten av misstag inte togs upp i bouppteckningen som upprättats, när hans fru gick bort 1999. Frun hade inga barn och de var gifta när hon gick bort. Min vän har bott ensam i bostaden sedan hennes bortgång. 1. Vad gör vi, för att styrka att han äger 100% av lägenheten? Räcker skatteverkets papper, där det står att han är efterlevande make. Hon hade inget testamente. 2. Blir hans gåvobrev/testamente till mig ogiltigt? Min vän har inga barn heller. Brevet från HSB och Skatteverket kan jag maila om det behövs.
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer besvara de frågor du ställt nedan och avslutar sedan med att ge dig en steg-för-steg-lista med konkreta råd på hur ni bör gå till väga. Längst ned hittar du min mailadress, där du når mig om det uppstår några frågetecken.1. Vad gör vi, för att styrka att han äger 100% av lägenheten? Kort om dödsbo och arvsskifteDen egendom en person äger när hen dör kallas för kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen ägs av den avlidnes dödsbo som är en egen juridisk person med organisationsnummer (tänk på det som en stiftelse. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna, det vill säga arvingar och testamentstagare. Tillgångarna i dödsboet ska sammanställas i en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet. När tillgångarna skiftats till dödsbodelägarna upplöses dödsboet. Så länge det finns tillgångar kvar som inte skiftats existerar alltså dödsboet.Er situationEftersom din väns avlidna fru ägde halva bostadsrätten när hon gick bort blev hennes dödsbo ägare till hennes andel. Att din vän var ensam dödsbodelägare innebär inte att han per automatik blev ägare, utan bara att det var och är han som förvaltar dödsboet och dess egendom. Att bostadsrätten inte togs upp i bouppteckningen eller skiftades som arv innebär att det som tidigare var fruns andel av bostadsrätten fortfarande ägs av dödsboet som alltså fortfarande existerar. Din vän äger därmed i dagsläget endast halva bostadsrätten och kan endast förfoga över denna andel. Det din vän behöver göra för att kunna överlåta hela bostadsrätten är alltså att först och främst själv bli ensam ägare. Som jag skrivit ovan fördelas tillgångarna i ett dödsbo till dödsbodelägarna genom arvsskifte. Eftersom andelen i bostadsrätten inte togs upp i bouppteckningen finns det en felaktighet i denna. När en sådan felaktighet upptäcks ska en tilläggsbouppteckning förrättas inom en månad. Tilläggsbouppteckningen går till på samma sätt som en vanlig bouppteckning och ska lämnas in till Skatteverket inom en månad efter förrättningen. (20 kap. 8 &10 § ärvdabalken) Om det känns allt för stressigt att hinna förrätta en tilläggsbouppteckning (vilken dock inte behöver vara så omfattande om detta är den enda tillgången som kvarstår) inom en månad från att felet upptäcktes så finns möjlighet att ansöka om anstånd med tiden (20 kap. 1 § ärvdabalken). Detta kan ni enkelt göra genom att ringa till Skatteverket på telefonnummer 0771-567 567.Eftersom din vän är ensam dödsboedelägare utgör bouppteckningen underlag för överföring av tillgångar. Det behövs alltså inget formellt arvsskifte för att överföra äganderätten till bostadsrätten från dödsboet till honom.2. Blir hans gåvobrev/testamente till mig ogiltigt?Ett testamente som uppfyller alla formkrav är giltigt även om innehållet inte går att verkställa helt på grund av att personen i fråga inte äger det som är borttestamenterat. Har din vän testamenterat sin bostadsrätt till dig innebär det att så stor andel av bostadsrätten som han äger vid sin död ska fördelas till dig genom testamente.Som jag förstår det vill din vän dock inte vänta till sin död med överlåtelsen utan hellre ge den till dig nu som gåva. Han kan enbart ge bort det han själv äger och behöver därför skriva ett nytt gåvobrev som är daterat efter att han blivit ägare av hela bostadsrätten.Sammanfattande råd1. Din vän behöver förrätta en tilläggsbouppteckning enligt vad jag beskrivit ovan (under fråga 1) och skicka in denna till Skatteverket. I samband med detta kan den andel av bostadsrätten som dödsboet nu äger överlåtas till din vän som arv. Blankett för tilläggsbouppteckning finns på Skatteverkets hemsida. Ni kan också beställa hem blanketten genom att ringa Skatteverkets servicetelefon på telefonnummer 020-567 000.2. Din vän skriver därefter ett gåvobrev till dig där han överlåter hela bostadsrätten.3. När överlåtelsen skett ska bostadsrättsföreningen underrättas. Detta sker genom att du ansöker om medlemsskap i föreningen och bifogar en kopia av gåvobrevet.Hoppas du fått svar på dina frågor! Om något känns oklart är du välkommen att höra av dig till mig via mail, malin.gustavsson@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Gåva och förskott på arv

2019-05-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag är änka och har 2 gemensamma barn med min avlidna man. Inga särkullbarn. Jag äger två fastigheter. Kan jag idag ge bort i gåva en av mina fastigheter till enbart ett av våra barn. Kan man i så fall även skriva att gåvan ej ska vara förskott på arv?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvor räknas inte som förskott på arv om detta skrivs särskiltInom arvsrätten anses föräldrars gåvor till barn i regel vara förskott på arv. (6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att det barn som inte fick gåvan ska kompenseras för motsvarande värde vid arvskiftet. Detta gäller dock inte om föräldern förtydligar att gåvan till barnet inte ska ses som ett förskott på arv, exempelvis i ett gåvobrev. Finns en regel som skyddar mot gåvor som är att jämställa med testamenteDet finns dock även en regel som innebär att vissa typer av gåvor jämställs med ett testamente när dessa fyller samma syfte som ett testamente (7 kap. 4 § ÄB). Regeln omfattar exempelvis gåvor som sker precis innan föräldern kommer att avlida eller gåvor där föräldern fortsätter att utnyttja egendomen som givits bort fram till att föräldern avlider. Sådana gåvor ska behandlas som ett testamente, vilket innebär att det barn som inte fick gåvan har rätt att bli kompenserad om barnet inte får ut hela sin laglott på grund av gåvan. (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av vad barnet skulle fått av förälderns egendom om ett testamente inte funnits. Eftersom du har två barn är deras respektive laglott 25%. Sammanfattning Vill du inte att ditt första barn ska bli kompenserad för den fastighet du ger bort till ditt andra barn behöver du förtydliga att gåvan inte ska vara ett förskott på arv. Gåvan kan dock jämställas med ett testamente, om du exempelvis fortsätter att utnyttja fastigheten efter att den givits bort. Får inte ditt andra barn ut hela sin laglott på grund av gåvan ska barnet i så fall kompenseras upp till laglotten. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur övertar våra barn fastigheten till så låg kostnad som möjligt?

2019-05-12 i Fastighet
FRÅGA |Vi har en fastighet som är värderat till mellan 5-6 miljoner. Den är belånad för 2 miljoner.Vi har två vuxna barn som vill överta fastigheten och lånen. Hur ska det gå till för att kosta så lite som möjligt för oss alla?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör att era barn ska överta fastigheten finns det två möjligheter för er, antingen att ni säljer fastigheten till dem eller att ni skänker fastigheten till dem. Vid en försäljning av fastigheten kommer det att tillkomma kostnader för er i form av vinstskatt för fastigheten. Vid gåva (under förutsättning att villkoren för gåva är uppfyllda) behöver ni inte betala någon skatt utan era barn träder i ert ställe enligt den s.k. kontinuitetsprincipen. Kontinuitetsprincipen innebär att det blir era barn som får betala skatt för vinsten den dag de säljer fastigheten istället. Om ni uppfyller de skatterättsliga kraven för gåva är det mest fördelaktigt att ni skänker fastigheten till era barn och att de tar över lånen.De skattemässiga kraven för gåvaFör att det rent skattemässigt ska vara en gåva krävs att vissa villkor är uppfyllda. Eftersom barnen tar över lånen har de betalt en viss ersättning för fastigheten, innebärande att det är ett s.k. blandat fång. Vid bedömningen om det skatterättsligt ska anses som en gåva utgår man i fråga om fastigheter från den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att hela överlåtelsen ska ses som en gåva, om det finns någon gåvodel. Med gåvodel avses om fastighetens värde överstiger ersättningens värde. Bedömningen om fastighetens värde görs utifrån taxeringsvärdet. Om ersättningen (de övertagna lånen) är högre än taxeringsvärdet, räknas det (trots vad ni kallar det) som en försäljning för vilken det ska beskattas. Om de övertagna lånen däremot är lägre än taxeringsvärdet räknas det skatterättsligt som en gåva som är skattefri (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen). I ert fall har jag inte tillgång till taxeringsvärdet, endast att fastigheten är värderad till 5-6 miljoner kronor. Det torde dock vara rimligt att taxeringsvärdet är högre än de 2 miljoner den är belånad till varför gåva torde vara möjlig.Formkraven för gåva av fastighet är detsamma som vid köpFör fastighetsköp finns det formkrav innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig. De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § jordabalken, JB). För det fall att man skänker bort hela eller delar av en fastighet genom ett gåvobrev är reglerna desamma som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det innebär att det är tillräckligt med ett gåvobrev för att skänka bort fastigheten, så länge det uppfyller formkraven för en köpehandling. Eftersom ni skänker bort fastigheten finns det ingen egentlig köpeskilling utan det torde vara tillräckligt att skriva noll kronor eller likvärdigt.Gåvobrevet, med formkraven uppfyllda, är således det viktigaste dokumentet för att skänka bort fastigheten.Era barn ska därefter söka lagfartMottagaren av gåvan (i det här fallet era barn) ska inom tre månader söka lagfart för fastigheten (20 kap. 1-2 § JB). Det krävs inte att gåvobrevet är bevittnat för att det ska vara giltigt (jfr 4 kap. 1 § JB). Däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om överlåtelsehandlingen inte är styrkt av två vittnen (20 kap. 7 § JB). Det är således en god idé att redan vid utfärdande av gåvobrevet se till att det även bevittnas. Sammanfattning och rådI ert fall är det mest fördelaktigt att ni skänker fastigheten till era barn, under förutsättning att taxeringsvärdet är högre än lånen de tar över. Om det kravet är uppfyllt räknas det skattemässigt som en gåva, vilket är skattefritt. Eventuell vinst vid försäljning av fastigheten kommer istället era barn att betala den dag de säljer fastigheten.För att skänka fastigheten till era barn ska ni upprätta ett gåvobrev, enligt samma villkor som köpehandling (se ovan). Det finns inget krav att gåvobrevet bevittnas, däremot kommer lagfartsansökan att vilandeförklaras om det inte är bevittnat. Därför är en god idé att redan från början låta gåvobrevet bevittnas.I Lawlines avtalstjänst har ni möjlighet att till ett konkurrenskraftigt pris få ett gåvobrev upprättat juridiskt korrekt. I tjänsten fyller ni själv i era uppgifter, betalar och får det sedan tillsänt er. Om ni hellre vill ha personlig hjälp av en jurist som hjälper er med upprättande av gåvobrev m.m. kan vi givetvis även vara behjälpliga med det. Om ni är intresserade av att anlita en jurist från Lawlines juristbyrå för ändamålet är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,