Kan jag säga upp ett tidsbegränsat anställningsavtal?

2021-05-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Skrev på ett tidsbegränsat kontrakt över sommaren och ifall jag fattat det rätt kan jag ej bryta detta för att ta ett annat arbete. Dock står det på samma kontrakt att min sysselsättningsgrad är 0%. Kan jag använda detta argument för att komma undan och ta det andra arbetet? I övrigt står att uppsägningen regleras av AB§33.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finner vi i anställningsskyddslagen (LAS). Säga upp tidsbegränsat kontraktPrecis som du säger kan inte en tidsbegränsad anställning som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. Anställningen avslutas istället när arbetet är slutfört eller då tiden enligt anställningsavtalet löpt ut (4 § andra stycket LAS). I AB 33 § framgår dock att en tidsbegränsad anställning kan sägas upp om den är avsedd att pågå i längre tid än 3 månader. Då gäller en uppsägningstid om en månad. Det innebär att du alltså enligt kollektivavtal har en rätt att säga upp anställningen trots att den är tidsbegränsad, förutsatt att den sträcker sig längre än tre månader.NolltimmarsavtalEtt nolltimmarsavtal innebär att arbetstagaren har ett anställningsavtal som inte garanterar några arbetstimmar. Dock kan inte arbetstagaren heller tacka nej när arbetsgivaren väl kallar. Det innebär alltså att du som arbetstagare har en skyldighet att stå din arbetsgivare till förfogande och jobba när du blir inkallad, men du kan inte själv kräva att få arbeta visst antal timmar.Nolltimmarskontraktet innebär dock inte att du kan säga upp anställningsavtalet på den grunden.SammantagetOm du vill säga upp anställningen så följer det av kollektivavtalet en sådan möjlighet. Denna möjlighet erbjuds inte av LAS, men den lagen är så kallat semidispositiv vilken innebär att avtalsvillkor i kollektivavtal som strider mot vissa LAS bestämmelser är tillåtna (2 § LAS). Därför går det att åberopa kollektivavtalsbestämmelsen i ditt fall om du vill säga upp anställningen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagare att bära ansiktsmask eller visir?

2021-04-30 i Övrigt
FRÅGA |Kan ett företag tvinga anställda att bära ansiktsmask eller visir på arbetstid? (matbutik)Tacksam för svar.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med handlar din fråga om skyddsutrustning på arbetsplatsen. Regler om detta finner vi i arbetsmiljölagen (AML).Vem ansvarar för personlig skyddsutrustning?Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för att arbetsplatsen har en god och säker arbetsmiljö (3 kap 2 § första stycket AML). Arbetsgivaren ska därför fortlöpande undersöka och kontrollera att verksamheten har en god arbetsmiljö (3 kap 2a § första stycket AML). Därför har arbetsgivaren en skyldighet att tillhandahålla den personliga utrustningen som behövs för att arbetet ska kunna utföras på ett tryggt och säkert sätt för arbetstagarna. Det ska ske utan kostnad för arbetstagaren (2 kap 7 § AML).Måste arbetstagare använda personlig skyddsutrustning?Som arbetstagare ska du använda skyddsanordningar som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall (3 kap 4 § AML). Den utrustningen som arbetsgivaren tillhandahåller måste arbetstagaren alltså använda. Arbetstagaren måste också följa de instruktioner som arbetsgivaren har gett om användningen av skyddsutrustningen (11 § AFS 2001:3).SammantagetEftersom arbetsgivaren alltså har en skyldighet att se till att arbetsplatsen har en säker arbetsmiljö ska rimliga åtgärder vidtas för att tillförsäkra detta. I din fråga är arbetsplatsen i fråga en matbutik, där det alltså rör sig mycket människor. Det finns därmed en risk för exponering av Covid-19 viruset. Att införa krav på visir/ansiktsmask på arbetsplatsen är därmed en sådan åtgärd som arbetsgivaren kan införa.Som svar på din fråga gäller alltså att ja, arbetsgivaren kan kräva att arbetstagarna ska använda visir/ansiktsmask på arbetsplatsen.Om arbetstagaren vägrar att följa arbetsgivarens instruktioner kan det utgöra ordervägran. Det kan ytterst sett innebära att arbetsgivaren har rätt att avsluta anställningen.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Var anmäler jag misstänkt skattefusk?

2021-04-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Min granne säljer hundvalpar för stora summor utan att betala skatt för dom. Bara 2020 har hon tjänat ca 540000 kr på valpar och dessa pengar har, efterhand som dom kommit in, flyttats runt på olika konton mellan vänner och släkt. Kan jag anmäla henne och är det i så fall på skatteverket eller ekobrott.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SkattebrottInkomster från hundförsäljningen är skattepliktig inkomst. Det kan därmed utgöra skattebrott att uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter om denna inkomst i deklarationen (2 § skattebrottslagen). AnmälaOm du misstänker att skattefusk förekommer rekommenderar jag dig att vända till till Skatteverket. Du kan tipsa dem anonymt om du vill det. Du kan göra en anmälan om misstänkt skattefusk på Skatteverkets hemsida här.Efter anmälan går Skatteverket vidare med saken och utreder huruvida skattebrott har begåtts eller inte.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ärver jag av min moster som inte har några barn eller efterlevande?

2021-04-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Min moster var gift med min mammas bror. Hon har inga barn eller efterlevande . Har jag någon arvsrätt?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i ärvdabalken (ÄB).ArvsklasserVem som ärver av vem följer av den så kallade legala arvsordningen. Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen och innebär helt enkelt att barn eller barnbarn till den avlidne ärver (2 kap 1 § ÄB). Finns inga bröstarvingar är det nästa arvsklass som ärver. Då är det den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn som ärver (2 kap 2 § ÄB). Om din moster inte har några föräldrar vid liv och inte heller några syskon är det alltså du som ärver, eftersom du är din mosters syskonbarn. Om du har några syskon ska arvet fördelas lika mellan er (2 kap 2 § andra stycket ÄB).Det kan dock finnas testamente som sätter den legala arvsordningen ur spel (9 kap 1 § ÄB). Det framgår dock inte i din fråga om ett testamente finns, så jag kommer utgå ifrån att det inte gör det.Därmed kommer du att ärva av din moster, förutsatt att hennes föräldrar eller syskon inte är vid liv. Finns föräldrar och syskon till din moster vid liv är det alltså istället de som ärver av din moster.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag få tillbaka pengar från ett företag som har gått i konkurs?

2021-04-30 i Konkurs
FRÅGA |Hej jag fick rätt av ARN i mars 2020 att företag X skulle betala tillbaka pengar till mig, men inget hände, liksom för flera hundra personer. Nu hör det till saken att företaget gått i konkurs 2021 04 14. Hur går man tillväga även om det förmodligen inte finns pengar kvar i skojarföretaget.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Beslut från ARNTill att börja med vill jag framhålla att ARNs beslut inte är rättsligt bindande. ARNs beslut utgör istället rekommendationer, vilka många företag visserligen väljer att följa. Företag kan dock välja att strunta i rekommendationerna utan rättslig påföljd.Konkurs När ett bolag går i konkurs sker det vanligtvis för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med pengar i bolaget för att betala alla skulder som bolaget har (1 kap 2 § konkurslagen). Vem som utfår något ur en konkurs bestäms av en särskild ordning som regleras i förmånsrättslagen (FRL).I första hand ska konkurskostnader betalas av konkursboets tillgångar. Därefter får borgenärer med särskild förmånsrätt betalt (4 § FRL). Det är exempelvis borgenärer med panträtter som har särskilt förmånsrätt. Därefter får borgenärer med allmän förmånsrätt betalat ur konkursboet (om det finns medel kvar) (15 § FRL). Det kan exempelvis röra sig om arbetstagare som har en fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (12 § FRL).Slutligen får så kallade oprioriterade fordringar betalat om det finns medel kvar för att betala dessa skulder (18 § FRL). Det är dock sällan det finns medel kvar för att betala borgenärer med oprioriterade fordringar. Din fordran är tyvärr en sådan oprioriterad fordran och du kommer därmed troligtvis inte att få någon utdelning av konkursen.Kan du få betalt på annat sätt?Om du har betalat med ett bankkort kan det hända att banken har en policy som kan ge dig viss eller full täckning för din förlust. Detta är ingen lagstadgad rättighet utan en förmån som vissa banker erbjuder till sina kunder. Jag råder dig därför att kontakta din bank för att undersöka om de erbjuder en sådan förmån. Du har då eventuellt chans att få tillbaka pengarna, eller en viss del av dessa, av banken.Om banken alltså inte har någon sådan policy och inte kan betala tillbaka dina pengar så finns tyvärr inget mer att göra. Du kommer därmed gå miste om dina pengar på grund av att bolaget försatts i konkurs.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan jag säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid?

2021-04-30 i Övrigt
FRÅGA |Hej. Jag har blivit erbjuden en tjänst som sommarjobbare (semesteravlösare). Jag vill hellre ha en heltidstjänst som sträcker sig längre än sommaren och har därför varit på intervjuer för andra tjänster som lockar mig mer.Min fråga är vad som skulle kunna hända om jag skriver på kontraktet för sommarjobbet, men om jag senare blir erbjuden en annan tjänst hos ett annat företag jag hellre vill jobba med. Kan sommarjobbet (semesteravlösare) tjänsten kräva att fullföljer mitt kontrakt eller skulle jag kunna bryta kontraktet för att påbörja anställning hos ett annat företag som heltidsanställd?Tack!
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finner vi i anställningsskyddslagen (LAS).Säga upp anställning i förtidDet framgår inte i din fråga vilken anställningsform som gäller för sommarjobbet. Det verkar dock inte som att det är en tillsvidareanställning du blivit erbjuden. En tillsvidareanställning är som utgångspunkt den enda anställningsformen som kan sägas upp i förtid av såväl arbetstagaren som arbetsgivaren (4 § andra stycket LAS). Anställningsavtal med övriga anställningsformer avslutas istället på det slutdatum som bestämts i anställningsavtalet, eller när arbetet exempelvis är utfört. Det innebär att oavsett om du blivit erbjuden en säsongsanställning, visstidsanställning eller ett vikariat så gäller att anställningen upphör vid anställningstidens slut (5 § LAS och 4 § andra stycket LAS). Det innebär alltså att anställningen inte kan sägas upp i förtid som utgångspunkt.AvtalDet ska dock noteras att dessa regler är så kallat semidispositiva, vilket innebär att avvikelser från lagens regler kan göras i kollektivavtal. Det framgår inte i din fråga om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen - men om det gör det så kan det eventuellt regleras där att en tidsbegränsad anställning kan sägas upp i förtid.Det kan också i anställningsavtalet finns reglerat en möjlighet att säga upp tidsbegränsade anställningar. Så kolla också om det framgår något om frågan där. Gör det inte det gäller alltså som sagt att du inte kan säga upp det i förtid.Du kan också lyfta frågan med arbetsgivaren om möjlighet att frånträda anställningsavtalet i förtid. Det finns dock ingen skyldighet för arbetsgivaren att gå med på förslaget.Avslutning och rådJag råder dig därför att i första hand kolla i anställningsavtalet för att se om det där ges en möjlighet att säga upp avtalet i förtid. Därutöver råder jag dig att kolla upp vad som står i ett eventuellt kollektivavtal om möjligheten att säga upp tidsbegränsade anställningar.Om du väljer att ta sommarjobbet och det inte i varken anställningsavtalet eller kollektivavtalet ges en möjlighet att säga upp tidsbegränsade anställningar i förtid så är det tyvärr inte möjligt att frånträda avtalet tidigare. Du kommer därmed ha en skyldighet att arbeta under tiden anställningen för sommarjobbet gäller. Om du dock under sommarjobbet får erbjudande om tillsvidareanställning finns ofta en möjlighet att med nya arbetsgivaren avtala om när anställningen ska påbörjas. Det kan därmed finnas en möjlighet för dig att påbörja tillsvidareanställningen efter att tiden för sommarjobbet löpt ut om den nya arbetsgivaren går med på det.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att jobba när det finns avtal med arbetsgivaren om att jag ska få extrajobba?

2021-04-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag undrar en sak gällande tjänstledighet. Jag är tjänstledig från min fasta tjänst pga studier. Vid tillfället jag började studera skrev jag ett avtal med min arbetsgivare som säger att jag ska kunna jobba extra i t.ex. sommar. Nu när jag kontaktar min arbetsgivare hävdar de att det inte kommer att finnas tillräckligt med jobb och en annan avdelning hade inte heller någon möjlighet att lösa detta. Hur fungerar det egentligen, har jag inte rätt till att komma tillbaka? Tack!
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämpligt lagrum för att besvara din fråga är anställningsskyddslagen (LAS).Rätt att arbeta?När du är tjänstledig för studier har du rätt att återgå till arbete om du vill det (10 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Som utgångspunkt har du därför rätt att arbeta under överenskommen period.UppsägningEftersom du har fått besked att det inte kommer finnas tillräckligt med jobb verkar det dock föreligga arbetsbrist. Arbetsbrist utgör saklig grund för uppsägning i och för sig (7 § LAS). Det krävs dock också att arbetsgivaren gör en omplaceringsutredning, dvs undersöker om det finns annat arbete hos sig som du kan ta. Det verkar arbetsgivaren ha undersökt och något annat ledigt jobb verkar inte finnas. En omplaceringsutredning har därmed genomförts och det föreligger därmed saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har därför rätt att säga upp din anställning även fast du är tjänstledig.Du har dock rätt till uppsägningstid eftersom det verkar som att du har en tillsvidareanställning (11 § LAS). Beroende hur länge du har varit anställd gäller en uppsägningstid om en månad upp till sex månader. Det kan också finnas särskilda bestämmelser i ett eventuellt kollektivavtal som reglerar hur lång uppsägningstid du har. Uppsägningstiden börjar dock löpa från det att du fått besked om att du är uppsagd.En uppsägning ska dock vara skriftlig (8 § LAS). Det är dock endast en så kallad ordningsföreskrift och gör inte en uppsägning ogiltig men du kan få skadestånd för brott mot LAS (38 § LAS).AvslutningDet verkar alltså som att det föreligger arbetsbrist och att det är därför du inte får komma tillbaka och arbeta. Du har alltså ingen rätt att arbeta om det inte finns något arbete att erbjuda dig. Eftersom det föreligger saklig grund för uppsägning får arbetsgivaren säga upp dig även om du är tjänstledig. Det verkar dock endast som att arbetsgivaren har meddelat dig att du inte får komma tillbaka varför de bryter mot ordningsföreskriften i 8 § LAS. Du kan därmed få rätt till skadestånd enligt 38 § LAS.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan företag kräva tillbaka en vara jag köpt till för lågt pris?

2021-04-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej. Hur fungerar det här med ond tro när man handlar av företag?Om jag till exempel hittar en vara för 300:-, som andra företag säljer för 3000:-.Jag beställer och betalar varan, en eller fler, varan/varorna blir skickade och jag tar emot dom.Har företaget rätt att kräva tillbaka varan/varorna på grund av uppenbart felaktigt pris? Har företaget, om jag använt eller på annat sätt inte har kvar varan, rätt att kräva mig på mellanskillnaden upp till vad dom tycker är skäligt pris / marknadspris?Hur lång tid har dom i så fall på sig att kräva tillbaka varan eller mellanskillnaden, från det att jag tog emot varan? Jag vet inte om företaget håller till i Sverige eller utomlands, men hemsidan är på svenska och man betalar i svensk valuta.Tack!
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finner i avtalslagen (AvtL).En grundläggande princip inom avtalsrätten är den så kallade "pacta sunt servanda" vilket är latin för "avtal ska hållas". Detta innebär att avtal är juridiskt bindande för parter som har ingått avtalet.Hur ingås avtal?Avtal ingås genom att ett anbud accepteras (bekräftas) (3 § AvtL). Anbudet ska dessutom rikta sig mot en specifik person.Exempelvis: "vill du köpa min cykel?" utgör ett anbud. Säger du då ja blir det en accept och ett avtal har ingåtts.I det fall du dock vänder dig till en butik kan konstateras att priser och andra erbjudanden istället riktas sig mot en omfattande krets, alltså inte på en specifik person. Det rör sig då istället om ett så kallat utbud (9 § AvtL). Innebörden av utbudet är att säljaren inte är bunden av sitt pris. När du dock beställer varan så accepterar butiken istället ditt anbud och ett bindande avtal uppstår därmed. Som utgångspunkt har det därmed uppstått ett bindande avtal. Avtals ogiltighetDet finns dock flera regler i avtalslagen som reglerar situationer då ett avtal blir ogiltigt, dvs saknar rättslig verkan. En sådan ogiltighetsregel finner vi i 32 § AvtL och innebär att säljaren är bunden av det angivna priset så länge priset inte är uppenbart felaktigt eller att köparen har handlat i ond tro. Ond tro innebär helt enkelt att köparen har insett eller borde ha insett att det angivna priset var felaktigt.I detta fall tolkar jag det som att du har handlat en vara för 300 kr som hos andra företag kostar 3000 kr. Eftersom du specifik frågar om ond tro när man handlar av företag så utgår jag ifrån att du misstänkt att det rört sig om en felskrivning i prissättning. Eftersom du då handlat i ond tro får det rättsföljden att avtalet är ogiltigt, dvs saknar rättslig verkan. Det ska dock noteras att det är företaget som har bevisbördan för att du varit i ond tro. Det är dock ganska sannolikt att de kan bevisa detta eftersom priset uppenbarligen verkar vara en felskrivning då det är ganska stor skillnad på 300 kr och 3000 kr. Bedömningen beror dock också på vad det är för produkt. Det verkar dock vara en produkt som vanligtvis verkar kosta 3000 kr och därmed kan företaget nog visa att du handlat i ond tro respektive att det har rört sig om en uppenbar felskrivning. Kan bolaget kräva tillbaka varan?Företaget kan häva köpet om priset är uppenbart felaktigt och kräva tillbaka produkten. Avtalet är inte bindande mellan er eftersom det är ogiltigt. Vad händer om du har kvar varan?Om du vill ha kvar varan eller har förbrukat varan kan företaget kräva att du ska betala mellanskillnaden mellan det pris du betalat och det faktiska priset som varan uppgår till. Med hänsyn till att varan hos andra företag kostar 3000 kr är det troligtvis det pris du får köpa varorna till eftersom det verkar vara marknadsmässiga värdet på varan.Hur lång tid har de på sig att kräva tillbaka varan alternativt få betalat?Eftersom du är en privatperson som handlar av en näringsidkare så handlar du i egenskap av konsument. Preskriptionstiden för en fordran är därför tre år. Företaget kan alltså kräva tillbaka varan/kräva betalt för varan inom tre år innan preskriptionen bryts (2 § andra stycket preskriptionslagen).Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,