FrågaÖVRIGTÖvrigt04/04/2024

Skadeståndsansvar för drunkningsolycka i dike

Jag är ordförande i en Samfällighetsförening som förvaltar ca 8 km vägar i en bebyggelse som består av både fritidshus och permanentboende. Vissa vägar är traditionella grusvägar och andra oljegrus. Det finns diken längsmed vägarna. Jag är ordförande i Samfällighetsföreningen. Vi har ingen dokumenterad ansvarsfördelning i styrelsen men man kan utläsa av protokoll från styrelsemöten att det är en styrelseledamot och jag som gemensamt sköter kontakterna med våra samarbetspartners gällande underhåll av vägarna. Vi rapporterar vad som gjorts och vad som planeras att göras gällande underhåll närmaste tiden. Under förra sommaren då det regnade mycket har jag sett att dräneringen av diken på vissa ställen inte fungerar. Detta har orsakat översvämningar med djup upp till 60-80 cm i vissa diken. Vintern har varit svår och på vissa platser har grusvägar stått delvis under vatten och diken varit fyllda med stillastående vatten och ibland en is-skorpa på 1 cm och ett djup på 70 cm vatten. Vägföreningen måste naturligtvis åtgärda detta för att vägarna annars riskerar att skadas ytterligare. Jag skulle vilja veta vad styrelsens ansvar är om tex ett barn drunknar i ett dike som är vattenfyllt på grund av eftersatt underhåll? Är hela styrelsens så fall ansvarig eller är det endast jag som är ordförande? Kan det bli aktuellt att dömas för vållande till annans död och vad är isf straffskalan. Hälsningar Peter

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan

Frågan rör alltså ansvar för skada som uppkommer av en dåligt underhållen väg, dels för föreningen och dels för dig som ordförande.

Reglering

Skadeståndsfrågor regleras i skadeståndslagen (1972:207). Svaret på frågan går dock inte att utläsa direkt där ur utan måste sökas i mer allmänna skadeståndsrättsliga principer.

Ansvar på grund av riskfull verksamhet

Den som bedriver en sådan verksamhet som innebär fara för annan är skyldig att ersätta skada som uppstår. Typexemplet är ett byggarbete med tunga maskiner, om maskinerna skadar någons egendom måste den som är ansvarig för bygget ersätta skadan.

I det här fallet skulle ansvaret täcka sådana risker som typiskt sett är förknippade med vägar. Det är tänkbart att ni skulle kunna bli ersättningsskyldiga för skada som uppstår till exempel genom att en bil störtar ner från en bro som ni ägde. En drunkningsolycka är inte en sådan risk som typiskt förknippas med vägar. Sannolikt skulle föreningen alltså inte bli ansvarig på grund av verksamhetens bedrivande i detta fall. Om föreningen agerat grovt vårdslöst kan den dock bli ersättningsskyldig. I den bedömningen måste risken vägas in. Om ni till exempel har vägen precis bredvid ett dagis skulle bedömningen kunna bli annorlunda, men om vägen ligger ”normalt” till bör ansvar för en drunkningsolycka inte kunna komma ifråga.

Personligt ansvar

För att hållas personligt ansvarig måste du ha agerat vårdslöst. Då jag anser att föreningen inte agerat vårdslöst skulle steget till att du skulle ha gjort det vara ännu större. Slutsatsen blir att du sannolikt inte heller kan hållas ansvarig.

Sammanfattning

I svensk rätt är det relativt svårt att grunda skadeståndsskyldighet. I en situation där ett barn drunknar i ett dike skulle med största sannolikhet ingen ersättningsskyldighet uppstå.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har kompletterande uppgifter eller följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig till mig på vidar.wicklund@lawline.se.

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000