Ska man betala skatt i Sverige på skadestånd som man fått från chilenska staten?

2021-04-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej , min pappa och mina bröder kommer att få en ersättning eller en reparation från chilenska staten sedan de satt i fängelse som politiska fångar under Pinochets tid för tortyr och allt annat.Deras advokat uppskattar beloppet att få för ungefär en miljon kronor var .Min fråga är , måste de betala någon typ av skatt i Sverige för dem pengarna ?Kan chilenska staten sätta in pengarna direkt till deras bankkonto i Sverige ?Tack för hjälpen.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din pappa och dina bröder kommer behöva betala skatt i Sverige på det skadestånd de kommer att erhålla från chilenska staten. Ideella skadestånd Till att börja med ska sägas att skadestånd som man får på grund av kränkning genom brott, som ska täcka tex själsligt lidande, sveda och värk mm är ideella skadestånd. Sådana ideella skadestånd är skattefria. Det betyder att man i Sverige inte behöver betala skatt på ideella skadestånd. Gottgörelseförmånder från ChileEnligt Skatteverkets hemsida är gottgörelseförmåner från Chile som betalas ut för att kompensera offer och anhöriga till offer vars mänskliga rättigheter kränkts eller som drabbats av politiskt våld i Chile under diktaturtiden inte skattepliktiga.Av det du beskriver i din fråga låter det som att din pappa och dina bröder fått ersättning på grund av att de fått sina mänskliga rättigheter kränkta under diktaturtiden. Skatteverket anser att sådana ersättningar är att likställa med ideella skadestånd och att de därför inte är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Kan Chilenska staten sätta in skadeståndet direkt till deras bankkonto? I och med att det rör sig om stora belopp och dessutom från utlandet kan det vara bra att din pappa och dina bröder kontaktar sina respektive banker i förväg. Min bedömning Min bedömning är att denna ersättning är skattefri i Sverige. Däremot har jag inte alla omständigheter och därför är min rekommendation att ni ändå ringer till skatteupplysningen och ställer frågan till dem. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Är det ett bindande avtal när man tackat ja till ett jobberbjudande över mejl men ännu inte skrivit under något anställningsavtal?

2021-04-14 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag sökte olika sommarjobb i år, ett lager gav mig sommarjobb under veck 28-32 och jag tackade JA via mejl men skrev ej på ett avtal än (vi kommer få göra det nästa månad tror jag). För typ två dagar sen blev jag erbjuden ett sommarjobb som jag heller vill ha för det är hela sommaren jag kommer få jobba. Hur gör jag nu? Jag vill tacka nej för första jobbet men vet ej om jag är bunden trots att jag ej skrev på ett anställningsavtal.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att tacka ja till ett jobb via mejl är ett bindande avtalI svensk rätt finns inget formkrav för hur en anställning ska ske. Det betyder att ett anställningsavtal kan ingås muntligen, skriftligen, per mejl eller per sms och så vidare. Ett anställningsavtal kan även ingås genom konkludent handlande, vilket innebär att parterna beter sig som om det finns ett faktiskt avtal trots att det inte gör det. Att tacka ja till ett jobberbjudande via mejl är bindande. Att skriva under det faktiska anställningsavtalet är främst en formalitet. Detta betyder att du är bunden, genom att ha tackat ja per mejl. Vad du kan göra nuTrots att du är bunden av avtalet kan du ju alltid höra av dig till arbetsgivaren och säga att du ångrat dig. Förhoppningsvis är arbetsgivaren förstående och kanske hellre vill anställa någon som faktiskt vill jobba där i sommar. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Vad är ett förskott på arv och kan föräldrar göra sina barn arvlösa genom att testamentera bort sin egendom?

2021-03-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan en förälder genom testamente skriva in förskott på arv för att göra sitt barn arvslös? Gåvorna som föräldern anser är förskott på arv pga osämja är att föräldern betalat vissa räkningar för sitt barn utan att någonsin ha nämnt att det skulle vara förskott på arvet. Nu när dessa är osams säger föräldern att hen ska göra så att istället för ett stort arv ge barnet en skuld till dödsboet. Måste inte barnet varit medveten vid gåvor av olika slag att det är förskott på arv eller kan den som testamenterar göra som hen vill för att straffa sitt barn?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka krav som ställs för att en gåva ska anses vara ett förskott på arv. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB). Jag kommer börja med att förklara vilka krav som ställs upp för att en gåva ska anses vara ett förskott på arv. Därefter kommer jag förklara lite mer om barns laglott, eftersom jag tror att det kan vara intressant för dig. Förskott på arv Det som arvlåtaren ger till sina barn under sin livstid ska räknas bort som barnets förskott på arv efter arvlåtaren (6 kap 1 § ÄB). Den här bestämmelsen bygger på tanken att en arvlåtare, alltså den som gått bort, ska behandla sina barn lika. Därför anses det som en förälder givit till ett barn i gåva under sin livstid som ett förskott på arv. Det är en presumtion för att det som en förälder ger till sitt barn under sin livstid ska vara förskott på arv. Det betyder att om man inte i ett gåvobrev skrivit att det inte ska vara förskott på arv eller om omständigheterna inte tydligt visar att det inte skulle vara ett förskott på arv så kommer gåvan anses vara ett förskott på arv. Om föräldern däremot i samband med gåvan skrivit ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara ett förskott på arv så gäller det istället. Samma sak gäller om omständigheterna visar på att gåvan inte ska anses vara förskott på arv. I så fall finns inget förskott på arv och barnen delar lika på arvet. Av det som du har beskrivit i din fråga verkar det som att inget sagts om gåvan skulle vara förskott på arv eller inte, och därför ska gåvan anses vara förskott på arv. Finns det någon beloppsgräns för förskott på arv? Du skriver att föräldern betalat vissa räkningar åt barnet. Det finns ingen särskild beloppsgräns eller procentsats som avgör om en viss gåva ska anses vara förskott på arv eller inte. Mindre, mer sedvanliga gåvor som födelsedagspresenter anses inte vara förskott på arv. Det är "större" gåvor som avses, men det finns alltså inte någon beloppsgräns. Eftersom jag inte vet vad det är för räkningar det rör sig om är det svårt för mig att göra en bedömning, men om räkningarna uppgår till ett lite större belopp är min bedömning att det ska anses vara ett förskott på arv. Barns laglott Du undrar vidare i din fråga om en förälder kan göra sitt barn arvslös genom testamente. Man får testamentera sin kvarlåtenskap till vem man vill, så länge personen som man testamenterar till någon som är född när man dör (9 kap 2 § ÄB). Vidare kan man testamentera till tex organisationer om man vill det. Att man testamenterar all sin kvarlåtenskap till någon annan än sina barn innebär dock inte att barnen blir arvslösa. Barn har alltid rätt till sin laglott. Laglott är den del som en bröstarvinge, alltså ett barn till den som gått bort, alltid kan kräva att få som arv. Laglotten är alltid hälften av arvslotten. Arvslotten är den del som barnet har rätt till om det inte finns något testamente. Om en förälder har skrivit ett testamente kan en bröstarvinge alltid kräva att få sin laglott, oavsett vad som står i testamentet (7 kap 1 § ÄB). För att förtydliga laglott kommer här ett exempel: En förälders kvarlåtenskap uppgår till 100 000 kr. Föräldern har två barn och är inte gift, vilket innebär att barnen har rätt till 50 000 kr var. 50 000 kr är alltså varje barns arvslott. Föräldern har dock testamenterat dessa 100 000 kr till en vän. Trots detta har barnen rätt till sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott, vilket är 25 000 kr var (50 000 / 2 = 25 000). Från laglotten måste barnen avräkna vad de fått i förskott på arv (7 kap 2 § ÄB). Det betyder att om ett av barnen fått en gåva på 10 000 kr kommer detta räknas bort från dennes laglott. Med detta sagt kan det ju vara så att det inte finns någon kvarlåtenskap kvar efter föräldern när förälderns skulder betalats av, vilket kan innebära att barnen ändå inte ärver något. Svar på din fråga Min bedömning av situationen är att det är fråga om ett förskott på arv eftersom inget sagts om att det skulle vara ett förskott på arv eller inte. Det finns ingen beloppsgräns på förskott på arv, men om det är fråga om ett lite större belopp så är det att anse som förskott på arv. Även om föräldern testamenterar bort sin kvarlåtenskap har barn alltid rätt till sin laglott. Slutligen vill jag påpeka att barn inte ärver sina föräldrars skulder, om skulderna skulle vara större än tillgångarna i ett dödsbo. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Vad händer med uppskovsbeloppet när man går bort?

2021-03-25 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller efter en bostadsförsäljning om man väljer att inte betala in sin reavinstskatt och om det inte finns några pengar kvar efter man gått bort. Vad händer då med den skuld man har?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om man skjuter på reavinstskatten efter en bostadsförsäljning, och det vid ens bortgång inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden. Att skjuta upp betalningen av vinstskatt från en bostadsförsäljning kallas för uppskov. För att besvara din fråga kommer jag först förklara lite om vad uppskov är och vad som händer med uppskovet när man avlider. Jag kommer också förklara lite om vad som händer om den nya bostaden överlåts genom arv eller testamente. Reglerna om uppskov finns i inkomstskattelagen. När man sålt sin bostad med vinst och ska köpa en ny har man i vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen på hela eller delar av vinsten genom att ansöka om uppskov hos Skatteverket (47 kap 2 § inkomstskattelagen). Den nya bostaden, som har uppskovet knutet till sig, brukar kallas för ersättningsbostad. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om kraven för att få skjuta upp betalningen av vinstskatten. Beloppet som ska betalas i vinstskatt kallas för uppskovsbelopp. Vad händer med uppskovsbeloppet när man avlider?Uppskovsbeloppet är en slags skatteskuld. Huvudregeln i Sverige är att man inte kan ärva någons skulder. Det betyder dock inte att skulden försvinner när man avlider. När någon dör ska ett dödsbo upprättas, och den avlidnes tillgångar och skulder överförs till dödsboet. Det är dödsboet som betalar skatt för den som gått bort, som om denne fortfarande levde (4 kap 1 § inkomstskattelagen). Skulderna ska lösas mot tillgångarna i dödsboet, vilket innebär att skulden kommer dras av mot tillgångarna. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala av skulderna kommer ingen ta över den resterande delen av skulden. Om bostaden överlåtes Om ersättningsbostaden övergår till en ny ägare är huvudregeln att uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning, vilket betyder att det ska betalas. Detta gäller även om ersättningsbostaden överlåtes genom arv, testamente eller bodelning, alltså om man har gått bort. Huvudregeln är alltså att då man går bort och någon annan ärver ersättningsbostaden så ska uppskovsbeloppet betalas med den bortgångnes tillgångar. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om ersättningsbostaden överlåts genom arv eller testamente till maka, make, sambo eller hemmavarande barn (barn som bor hemma) under 18 år eller genom bodelning med anledning av att ett äktenskap eller samboförhållande löses upp eller att makan, maken eller sambon dör så ska uppskovet istället överföras till den nya ägaren av bostaden. Det innebär att den nya ägaren tar över uppskovet. Överföringen innebär att den nya ägaren ska betala skatt på uppskovsbeloppet när ersättningsbostaden senare säljs. Mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida. Svar på din frågaHuvudregeln är att man inte ärver skulder. Det betyder att om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden, så kommer den delen av skulden som tillgångarna inte täcker avskrivas. Om förutsättningarna är uppfyllda så kan uppskovet överföras till den som tar över ersättningsbostaden. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Kommer den efterlevande makens enskilda egendom räknas in i dödsboet efter den make som gått bort?

2021-04-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi har inbördes testamente och totalt äktenskapsförord, När en av oss dör, kommer den överlevande äkta hälftens enskilda egendomar att värdemässigt räknas in i dödsboet hos maken ? Vänligen
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om den efterlevande makens (den make som inte gått bort) enskilda egendom kommer räknas in i dödsboet efter den make som gått bort. Du skriver att ni har inbördes testamente och totalt äktenskapsord. Jag kommer börja med att förklara några centrala begrepp innan jag besvarar din fråga. Innebörden av totalt äktenskapsförordVid ett så kallat "totalt äktenskapsförord" avtalar man helt bort giftorätten, dvs makes framtida rätt i den andra makens egendom. Detta betyder att det inte kommer att ske någon bodelning då en av er går bort och att alla ägodelar räknas som enskild egendom. Att all egendom är enskild egendom betyder att den inte ska delas då en av er går bort. Inbördes testamenteEtt inbördes testamente är en handling där två personer skriver sina önskemål om vem som ska ärva dem i ett gemensamt testamente. Det vanligaste är att de som skriver ett inbördes testamente vill ärva varandra. Ofta har de också i testamentet bestämt vad som ska hända med kvarlåtenskapen då den siste av dem avlider. Vad räknas in i ett dödsbo? Dödsbo är namnet på kvarlåtenskapen efter en avliden person. Det som ingår i ett dödsbo är tillgångar, i form av pengar, bostad och andra föremål, samt skulderna efter den som gått bort. Ett dödsbo är alltså den avlidnes samlade tillgångar och skulder. Svar på din frågaFör att svara på din fråga räknas endast den avlidnes tillgångar och skulder in i ett dödsbo. I och med att ni skrivit ett totalt äktenskapsförord är alla era egendomar enskilda. Den efterlevande makens tillgångar, däribland enskild egendom, kommer inte att räknas in i dödsboet efter den make som gått bort. Eftersom jag inte vet vad ni skrivit i ert inbördes testamente utgår jag från det som är vanligast, dvs att ni skrivit att ni vill ärva varandra. Det betyder att den efterlevande maken kommer ärva den bortgångne makens tillgångar. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga och att jag har förstått din fråga rätt. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Trevlig helg,

Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?

2021-03-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Min syster tar över ägandet av faderns kolonistuga. Jag får hälften av stugan värde i kontanter av henne. Stugan säljs inte till systern, hon tar över ägandet. Behöver jag betala skatt då? Det är ju ett förskott på arvet.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen. Du skriver att stugan inte sålts till din syster, utan att hon tar över ägandet. Hade det varit så att du efter arvsskiftet sålt hälften av stugan till din syster hade detta räknats som en kapitalvinst (41 kap 2 § inkomstskattelagen). Kapitalvinster beskattas med 30 % (65 kap 7 § inkomstskattelagen).Skattefrihet vid arvDe tillgångar som man får genom arv, bodelning, gåva och testamente är skattefria (8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen). Arv som fördelas mellan arvtagarna omfattas alltså av skattefriheten.SammanfattningEftersom du skriver att det inte skett en försäljning av stugan är min bedömning att det inte är fråga om en kapitalvinst som beskattas. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga och att jag tolkat din fråga rätt. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

När har man rätt till tjänstledighet?

2021-03-25 i Tjänstledighet
FRÅGA |Tjäntledighet som medföljareHej! Min utländska partner har fått jobb inom FN och jag vill givetvis ta tjänstledigt för att följa med honom till hans stationeringsort. Kan inte hitta detaljer kring om jag har rätt till tjänstledighet eller ej. (Han är inte svensk medborgare och har inte bott i Sverige). Kan ni svara på detta?Mvh
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag har förstått din fråga rätt vill du flytta med din partner och undrar om du i så fall har rätt till tjänstledighet under tiden. Att vara tjänstledig innebär att man får ledigt från sitt arbete utan betalning. Enligt studieledighetslagen har man rätt till tjänstledighet när man ska studera. Det kräver dock att man varit anställd hos sin arbetsgivare de senaste sex månaderna eller att man varit anställd i minst 12 månader de senaste två åren. Däremot finns det inte någon lag som säger att man har rätt till tjänstledigt för att prova på ett nytt arbete. Inte heller semester är ett skäl för tjänstledighet. Dock har man alltid rätt till tjänstledighet om man vill testa på att driva egen näringsverksamhet. Även detta kräver att man varit anställd hos sin arbetsgivare i minst sex månader. Det finns tyvärr ingen lag som säger att du ska ha rätt till tjänstledighet för att flytta med din partner. Med detta sagt kan du ju ändå ställa frågan till din arbetsgivare, kanske är det så att du blir beviljad tjänstledighet ändå. Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan det vara så att frågan om tjänstledighet hanteras där. Hoppas att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Hur ska man gå tillväga för att göra ett faderskapstest och kan en faderskapsbekräftelse hävas om det visar sig att man inte är far till barnet?

2021-03-07 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Min son var sambo med en kvinna och dem fick en son i april 2020 , han skrev under faderskapet och efter ca 3 månader flyttar kvinnan och tar med sig deras gemensamma son och min son förvägras att träffa honom. Efter att hans dåvarande sambo flyttar får han reda på en del händelser som gör att han tvivlar på att han är far till barnet. eftersom han inte får träffa sin son vill han nu säkerställa att han verkligen är far till barnet.Hur ska han göra för att få till ett faderskapstest? kan hans ex sambo vägra ? Om det visar sig med säkerhet att han inte är far till barnet kan man då häva faderskapet?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur din son ska gå tillväga för att göra ett faderskapstest och om en faderskapsbekräftelse kan hävas om det visar sig att han inte är biologisk far till barnet. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av föräldrabalken. Kan din son göra ett faderskapstest?Du skriver att din son skrivit under faderskapet. Det tolkar jag som att din son bekräftat faderskapet och därmed är fastställd far till barnet (1 kap 4 § första stycket föräldrabalken). En sådan bekräftelse är bindande. Det är socialnämnden som gör en faderskapsutredning för att fastställa faderskapet (2 kap 1 § föräldrabalken). I samband med din sons bekräftelse har socialnämnden lämnat sitt godkännande eftersom de haft anledning att anta att din son är far till barnet. Eftersom din son är fastställd far till barnet och eftersom socialnämnden redan gjort sin utredning så kommer socialnämnden inte hjälpa till i detta fallet. Istället kommer din son som privatperson få starta en egen utredning och bekosta den själv. Myndigheten som din son ska kontakta för att starta en utredning är Rättsmedicinalverket (RVM). För att ett faderskapstest ska få genomföras krävs det att barnet medverkar. För att barnet ska få medverka i utredningen krävs båda vårdnadshavarnas tillstånd. Din sons ex behöver alltså ge sitt medgivande för faderskapstestet ska få genomföras, om hon är vårdnadshavare. Det betyder att din sons ex kan vägra att faderskapstestet genomförs. När barnet fyllt 18 år kan han själv bestämma om medverkan i ett faderskapstest. Kan faderskapsbekräftelsen hävas? Om din son startar en faderskapsutredning och gör ett faderskapstest som visar att han inte är biologisk far till barnet så ska rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom (1 kap 4 § tredje stycket). Det betyder att det är domstolen som genom en dom ska besluta att bekräftelsen inte gäller, vilket skulle innebära att din son inte längre anses vara far till barnet juridiskt. I lagen anges inte vem eller vilka som har rätt att föra talan om ogiltigförklarande av en faderskapsbekräftelse. Det är dock barnet eller den som har lämnat bekräftelsen, alltså din son, som har sådan rätt. För att domstolen ska besluta att din son inte är far till barnet, så måste det styrkas att din son inte kan vara barnets far. Din son måste alltså kunna bevisa att han inte är far till barnet. Detta kan han bevisa om han har gjort ett faderskapstest hos RVM som visar att han inte är far till barnet. Sammanfattning En faderskapsutredning kan alltså göras via RVM, men din sons ex måste godkänna det. Om faderskapstestet skulle visa att din son inte är biologisk far till barnet så kan han väcka talan i domstol för att få bekräftelsen upphävd. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Om din son behöver vidare juridisk rådgivning är han varmt välkommen att vända sig till våra jurister på Lawline genom att mejla till info@lawline.se. Med vänlig hälsning,