När kan man beviljas rättshjälp och/eller rättsskydd?

2020-06-30 i Rättshjälp
FRÅGA |Kan ja begära rättshjälp vid domstol och är det bättre än rättskyddsförsäkring?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om rättshjälp finns i rättshjälpslagen (här).Vem kan få rättshjälp?För att man ska kunna beviljas rättshjälp krävs att vissa förutsättningar enligt lagen är uppfyllda. De allmänna förutsättningarna som ska vara uppfyllda för att den sökande ska ha rätt till rättshjälp finns att läsa i lagen 6-8 §§ (här). Bland annat gäller att den sökande ska vara privatperson, vara i behov av ett juridiskt biträde, ha ett ekonomiskt underlag som understiger 260 000 kr per år, saken får inte röra brottmål och det ska anses rimligt att staten bidrar ekonomiskt.Vidare gäller att att rättshjälp inte får beviljas, om den rättsökande har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten, se 9 § (här). Om den sökande inte har rättsskydd men om denne borde ha haft ett sådant skydd sett till dennes försäkringsskydd i övrigt eller dennes ekonomiska och personliga förhållande, beviljas rättsskydd endast om det finns särskilda skäl.SammanfattningJag har tyvärr inte tillräckligt med information för att kunna avgöra om du har möjlighet att beviljas rättshjälp. Det finns däremot ingen möjlighet att själv välja mellan om man önskar få ekonomiskt stöd genom rättshjälp eller genom sin rättsskyddsförsäkring. Om du vill ansöka om rättshjälp råder jag dig att prata med ditt ombud som kan hjälpa dig att göra en ansökan.Vänligen,

Förmyndare när omyndigt barn ärver ena föräldern

2020-06-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |En make/maka avlider och efterlämnar ett större arv. Kvar finns efterlevande make/maka och ett minderårigt barn. Blir i detta fall en överförmyndare utsedd för att bevaka barnets intresse? Finns det en beloppsgräns för när så sker?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta hur man gör när ett omyndigt barn ärver en större förmögenhet när en av föräldrarna gått bort. Reglerna om som handlar om detta finns i föräldrabalken, FB (här).Huvudregeln är att den andra föräldern är förmyndareSom du säkert känner till är den som är under 18 år omyndig och får därför, som huvudregel, inte själv råda över sin egendom, se 9 kap 1 § FB (här). Detta påverkar alltså hur man gör när en omyndig person ärver. Vidare gäller att barnets vårdnadshavare är barnets förmyndare och om barnets föräldrar har delad vårdnad innebär det alltså att båda föräldrarna är barnets förmyndare, se 10 kap 2 § första stycket FB (här). Skulle den ena föräldrarna gå bort har barnet således en vårdnadshavare kvar som blir ensam förmyndare, se 10 kap 2 § andra stycket FB (här).Om föräldern efterlämnar "ett större arv"Om ett barn får pengar från arv eller testamente och värdet överstiger ett prisbasbelopp, ska den som betalar ut pengarna från dödsboet sätta in arvet på ett konto hos en bank eller kreditmarknadsföretag. Pengarna får sedan inte tas ut utan att överförmyndaren samtyckt till det, se 16 kap 11 § FB (här). Dessutom kan sägas att om ett barn har tillgångar som sammanlagt överstiger åtta prisbasbelopp får föräldrarna inte heller förvalta dessa fritt. Detta kallas för kontrollerad förvaltning och innebär att om föräldrarna vill placera i aktier eller andra värdepapper så krävs det att överförmyndaren samtycker till detta. Dessutom ska föräldrarna lämna årliga redovisningar över förvaltningen till överförmyndaren, se 13 kap 2 § FB (här). Prisbasbeloppet för 2020 är för övrigt 47 300 kronor.SammanfattningVanligtvis blir alltså den andra föräldern förmyndare om den ena föräldern går bort. Föräldern är dock begränsad när det gäller förvaltning av arvet om det är fråga om pengar och där värdet överstiger ett prisbasbelopp (47 300 kronor). Dessutom är föräldrarna begränsade i förvaltningen när barnet har tillgångar som sammanlagt överstiger åtta prisbasbelopp (378 400 kronor).Vänligen,

Hur blir man god man till en anhörig?

2020-06-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan jag som enda son och arvinge bli god man åt min mor som har fått stroke och bor på äldreboende.Jag har redan fullmakt att sköta hennes bankärenden och räkningar.Tacksam för svar
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan bli god man åt din mor som har fått en stroke och bor på äldreboende. Om det skulle vara möjligt, vill du gärna veta hur du i så fall ska gå tillväga. Reglerna om god man och förvaltare finns i 11 kap föräldrabalken, FB, (här). I mitt svar har jag utgått från att det inte är aktuellt för din mor att ha en förvaltare.Vem kan få en god man och hur ansöker man om god man?Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att exempelvis förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man, se 11 kap 4 § FB (här). Ansöka om en god man gör man hos tingsrätten.Huvudregeln är att din mor måste lämna sitt samtycke till att få en god man, se 11 kap 4 § FB (här). Om din mor inte samtycker till att få en god man förordnad, är det tingsrätten som inhämtar läkarutlåtanden eller liknande för att kunna avgöra din mors hälsotillstånd, se 11 kap 17 § FB (här).Kan du bli god man åt din mor?Din mor kan själv göra en ansökan om att få en god man förordnad av tingsrätten. Hon kan i sin ansökan också ange att hon önskar dig som god man och tingsrätten är så skyldiga att respektera henens vilja. Tingsrätten kan endast neka till god manskapet om de anser att du är olämplig, se 11 kap 12 § FB (här). Generellt kan sägas att om du och din mor har en god och nära relation, samt om du inte finns med i varken belastningsregistret eller i Kronofogdemyndighetens register, har du goda chanser att bli god man till din mor. Det bör också tilläggas att man som god man står under överförmyndarens tillsyn.SammanfattningDet finns alltså inga formella hinder för dig att bli god man åt din mor. Hon kan därför själv göra en ansökan om detta, eller så kan du göra det i hennes ställe. Det finns ofta ansökningsblanketter på din kommuns hemsida som ni kan använda er utav. Ett annat tips är också att ange din mors postnummer på Domstolsverkets hemsida så får du adressen till den tingsrätt som ska handlägga ansökan.Vänligen,

Kan elever i skolan ha rätt till nödvärnsrätt?

2020-05-31 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej.Om en elev blir mobbad och misshandlad i skolan men försvarar sig. Är det nödvärn då?Och gäller lagen om nödvärn barn i grundskola?Och hur ser skolan på det?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om elever i grundskolan har nödvärnsrätt. Eftersom att nödvärn är en s.k. ansvarsfrihetsgrund, dvs. att man inte ska dömas för brott om man haft rätt till nödvärn, har jag i mitt svar utgått från att samtliga parter är straffmyndiga. Vad är nödvärn och vem har nödvärnsrätt?Som du säkert känner till innebär nödvärn att man i vissa situationer har rätt att använda sig av metoder, t.ex. våld, som i vanliga fall räknas som brott. Nödvärnsrätten finns reglerad i lag och följer av 24 kap 1 § brottsbalken, BrB (här). Däri framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppet beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Det kan vara svårt att avgöra om en person befunnit sig i en sådan situation då denne haft rätt till nödvärn, och om denne också försvarat sig själv (eller annan) på ett försvarligt sätt. Det framgår inte någon mer information om händelseförloppet än att det varit fråga om mobbning och misshandel. På grund av att jag inte har tillräckligt med information i just det här specifika fallet kan jag inte uttala mig om huruvida den angripne eleven haft nödvärnsrätt eller om denne agerat inom ramen för nödvärnsrätten. Däremot spelar det ingen roll för denna bedömning att angreppet skett på en grundskola eller att de inblandade parterna är skolelever. Rätten till nödvärn är inte begränsad till situationer utanför skolan, vilket innebär att även skolelever kan ha nödvärnsrätt.Vänligen,

Vad kan jag göra när en inneboende lämnat kvar sina saker?

2020-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hur går jag till väga när en hyresgäst som varit inneboende ej betalt sista hyra, stack ifrån hemmet o lämnat kvar sina saker. Har bett personen hämta sina saker flera gånger, har svar på att hen skall hämta det o ändå inte gjort det. Lite över 2 månader har gått nu.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du eller din hyresgäst sagt upp ert hyresavtal men att hyresgästen lämnat kvar sina saker. Hyresgästen har inte heller betalat all hyra denne är skyldig och du undrar därför hur du kan gå till väga för att driva in pengarna.Hur får jag tillbaka pengarna?Hyresgästen har en skuld till dig så länge hyresgästen inte betalar den hyra denne är skyldig dig. I första hand kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande för att försöka få hyresgästen att betala till dig, se 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (här) Om hyresgästen ändå vägrar betala och bestrider skulden måste du väcka talan mot hyresgästen i domstol. Tingsrätten kommer då ta ställning till om det finns en skuld och storleken på denna. När du fått skulden fastställd genom en dom kan Kronofogdemyndigheten hjälpa dig med att driva in pengarna.Vad kan jag göra med hyresgästens saker som lämnats kvar?Förs och främst ska sägas att du inte har rätt att själv göra dig av med hyresgästens egendom. Detta skulle nämligen innebära att du riskerar att begå brottet olovligt förfogande, se 10 kap 4 § brottsbalken (här). Om inte hyresgästen kontaktar dig och godkänner att du gör dig av med dennes saker, riskerar du alltså att begå ett brott om du ändå skulle göra det. Däremot finns det en regel i 12 kap 27 § andra stycket jordabalken (här) som säger att egendom som en hyresgäst lämnar kvar hos hyresvärden, tillfaller hyresvärden efter tre månader från det att hyresvärden uppmanat hyresgästen att hämta egendomen. Om hyresvärden inte sagt till hyresgästen att denne måste hämta sina saker, får hyresvärden ändå göra sig av med dessa om hyresgästen inte hämtar dessa inom sex månader från det att hen lämnade lägenheten.SammanfattningNär det gäller hyran som din före detta hyresgäst är skyldig dig, kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden för att försöka få hyresgästen att betala. Denne har dock fortfarande möjlighet att bestrida kravet och då måste du väcka talan i tingsrätten. När det gäller egendomen som hyresgästen lämnat kvar i lägenheten har du rätt att göra dig av med den efter tre månader från det att du bad hyresgästen hämta den, annars efter sex månader från det att denne lämnade lägenheten.Vänligen,

Kan jag ta bort mina uppgifter från Lexbase och Mrkoll?

2020-06-30 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej!Jag har sedan ett år tillbaka försvunnit ur polisens belastningsregister. Så när jag gör ett utdrag så är jag clean. Men på lexbase och mrkoll finns jag kvar och det förstör mina möjligheter till arbete. Jag fortsätter att straffas för brotten jag synat för.Är det tillåtet? Vad kan jag göra för att de ska plocka bort mig från sidan, kan jag anmäla det till någon myndighet? Kan de ha kvar mig trots att jag inte längre finns i polisens belastningsregister?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att de/det brott du dömts har gallrats ur ditt belastningsregister. Du kan däremot se på Lexbase och Mrkoll att dina domar finns kvar och du undrar därför om detta är tillåtet och om du kan ta bort dessa uppgifter från hemsidorna.Är Lexbase och Mrkoll verksamhet laglig?De aktuella hemsidorna publicerar information som är offentlig och förmedlar handlingar som är allmänna. Domar är allmänna handlingar vilket innebär att vem som helst kan begära att ta del av dessa. Även om uppgifter har gallrats ur ditt belastningsregister är alltså själva domarna fortfarande allmänna och finns att ta del av hos tingsrätten eller hos hemsidor som Mrkoll och Lexbase. Dessa hemsidor har ansökt och beviljats ett så kallat utgivningsbevis. Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis men för att få ett sådant bevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringen av uppgifterna utgår från Sverige, se 1 kap 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (här). Att hemsidan har ett utgivningsbevis innebär att den har ett grundlagsskydd som gör att det är tillåtet att publicera offentlig information och förmedla allmänna handlingar. Det är alltså en laglig verksamhet eftersom både Lexbase och Mrkoll har utgivningsbevis.Kan jag ta bort mina uppgifter från Lexbase och Mrkoll?I dagsläget kan man inte ta bort sig själv från varken Lexbase eller Mrkoll utan enda möjligheten att bli borttagen är om respektive hemsida själv raderar domen från deras databas. Lexbase har egna gallringstider för när uppgifterna tas bort från deras hemsida. Lexbase egna gallringstider kan du ta del av här.SammanfattningDen verksamhet som Lexbase och Mrkoll bedriver är laglig och deras affärsidéer går ut på att tillhandahålla offentlig information och allmänna handlingar till allmänheten. Uppgifter gallras visserligen ur belastningsregistret men det är viktigt att ha i åtanke att domar alltid finns kvar och kan alltid begäras ut av vem som helst i vilket syfte som helst. Lexbase har egna gallringstider för när domar på personer tas bort. I övrigt rekommenderar jag dig att kontakta Lexbase och Mrkoll och ber om att få bli borttagen från respektive hemsida, men de har ingen skyldighet att inte tillhandahålla allmänna handlingar kopplade till ditt namn.Vänligen,

Vilken egendom ingår i bodelningen vid skilsmässa?

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man har hand om vår ekonomi dvs jag betalar varje månad pengar till hans konto och han har konto (i sitt namn) gör hus, renovering, semester, sparande osv. Vi amorterar ca 13000 varje månad på huslånet, inga övr lån förutom mitt CSn, maken har betalt av sitt i förskott. Han tjänar ca 1 milj/ år och jag ca 450 000Han har nu varit otrogen och jag funderar på hur det blir ekonomiskt vid en skilsmässa. Räknas även de pengar han har på sina konton som gemensamma? Jag bidrar med mindre pengar pga löneskillnaderna men mycket mer med praktiska saker och våra två gemensamma barn. Jag har erfarenhet av en tidigare relation där jag bara "flydde" (vilket tyvärr var nödvändigt) och lämnade allt, det var 20 år sedan och blev i slutändan oerhört ekonomiskt kostsamt. Vill ha bättre koll om det blir aktuellt nu. Tack
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vad som ingår i en bodelning om du och din man skulle bestämma er för att skiljas. När jag har besvarat din fråga har jag utgått ifrån att ni inte har skrivit något äktenskapsförord mellan er och att bodelningen därför ska göras i enlighet med reglerna i äktenskapsbalken (här). Jag har också utgått ifrån att ni varit gifta i över 5 års tid.Vid en bodelning delar makarna lika på giftorättsgodsetNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här). Detta betyder alltså att alla pengar och övriga tillgångar som din man har på sitt konto eller i sitt namn, ingår vid en bodelning så länge det inte är fråga om enskild egendom.Vad händer med skulderna?När man ska göra bodelningen får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB (här). Det finns nämligen en huvudregel som innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 11 kap 3 § ÄktB (här). Det eventuella överskottet som blir kvar efter att makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset läggs sedan samman med den andra makens giftorättsgods efter avräkning. Makarna delar sedan lika på resultatet, se 11 kap 3 ÄktB (här).Detta betyder alltså att man svarar för sina skulder på så vis att man räknar av sina skulder från sina egna tillgångar som utgör giftorättsgods, men att man sedan delar på det totala överskottet. Oavsett på vilken sida överskottet hamnar. Det innebär ju såklart att man ändå påverkas av den andra makens skulder. Det spelar ingen roll när den andra maken skuldsatte sig, dvs. om det var innan äktenskapet eller under äktenskapet, utan det är egendomsförhållandena på brytdagen som läggs till grund för bodelningen. Brytdagen är den dag man lämnar in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.SammanfattningUtgångspunkten är alltså att all egendom räknas som giftorättsgods och därför ska delas lika mellan er, men att man själv ansvarar för sina skulder. Om det skulle bli aktuellt att ta hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid en eventuell bodelning, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Syns brottsmisstanke i belastningsregistret?

2020-05-31 i Alla Frågor
FRÅGA |hej jag har blivit erbjuden arbete som övervakare, jag blev anmäld av privat person för ett brott, blev förhörd . men anmälan las ner av åklagare på grund av bristande bevisning. det kommer att slås på belastningsregistret på mig. kommer det att synas något där..??
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om det syns i ditt belastningsregister att du varit misstänkt för ett brott. Regler om belastningsregistret finns bland annat i lagen om belastningsregister (här). Av 3 § p. 1 framgår att belastningsregistret innehåller samtliga brott för vilka en person har lagförts. Detta betyder att man förklarats skyldig till ett brott (här). Du skriver i din fråga att du endast varit misstänkt för ett brott men att du inte dömts för detta då åklagaren aldrig ens väckt åtal. I och med att du inte blivit dömd för brottet syns det inte heller att du varit misstänkt för detta när din arbetsgivare begär ett utdrag ur ditt belastningsregister.Vänligen,