FrågaARBETSRÄTTRast 11/04/2024

När och hur ersätta rast med måltidsersättning

Kan en skattefinansierad arbetsgivare (region) ta bort rast och ersätta den med måltidsuppehåll, utan att träffa ett lokalt avtal om detta? Bakgrund: Alla ambulansstationer i en region, utom två har lokala avtal med bl.a arbetstidförkortning, mot att man ersatt rast med måltidsuppehåll. två stationer har haft måltidsuppehåll, trots att det saknats ett lokalt avtal om detta. Finns det möjlighet att kräva skadestånd eller annat. Detta har inneburit att man många gånger betalat för maten på restaurang, men varit tvungen att åka på larm innan man smakat maten.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det går att ersätta rast med måltidsuppehåll utan att det regleras i avtal. Du undrar även om det finns något som ger möjlighet till ersättning och/eller skadestånd för kostnader arbetstagaren har haft för bland annat utebliven måltid vid avbrutet måltidsuppehåll.


Generellt om rast och måltidsuppehåll

I 15 § 1 st. arbetstidslagen (ATL) anges att raster är ett sådant avbrott i dagliga arbetstiden när arbetstagaren inte är skyldig att stanna kvar på arbetsstället. Rasterna ska enligt 15 § 3 st. ATL förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än 5 timmar i följd och antalet raster, längden och förläggningen ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.


I 16 § ATL anges att raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas enligt paragrafen in i arbetstiden. I förarbetena till ATL (prop. 1976/77:149) anges på sidan 304 att undantag kan göras om det är oundgängligen påkallat med hänsyn till arbetsförhållandena, eller att tillfälliga undantag får göras från kravet på rast vid sjukdomsfall eller andra oförutsedda händelser, och att det då ska bytas ut till måltidsuppehåll vid arbetsplatsen.


Hur och var ska frågan om avvikelse från rast regleras

I förarbetena till ATL anges att närmare reglering av arbetsuppehållen ska ske avtalsvägen (prop. 1976/77:149 s. 305), det vill säga genom kollektivavtal så som nu återfinns i 3 § ATL. Det tydliggörs även i 3 § 1 st. ATL att raster får bytas ut mot måltidsuppehåll genom sådana kollektivavtal som har slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation. Det går inte att byta raster mot måltidsuppehåll genom kollektivavtal som slutits av lokal arbetstagarorganisation utifrån 3 § 2 st. ATL. Vidare får ett sådant undantag (byte) enligt 3 § 4 st. ATL endast göras om det inte innebär mindre förmånliga villkor för arbetstagaren än vad som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG, annars är avtalet ändå ogiltigt.


Vidare i 19 § ATL anges att om kollektivavtal som avses i 3 § ATL inte kan träffas får Arbetsmiljöverket medge avvikelse från vissa paragrafer om det finns särskilda skäl för det. 16 § ATL nämns dock inte i denna paragraf.


Straffbestämmelser

En arbetsgivare kan bli dömd till böter enligt 24 § 1 st. 1 p. ATL om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet utan att undantag eller avvikelser gjorts enligt 3 § eller 19 § ATL, har bland annat anlitat en arbetstagare i strid mot 16 § ATL.


Utredning av din situation

Utifrån ovanstående ska därmed ett byte av rast mot måltidsersättning vid arbetsplatsen regleras i kollektivavtal som har slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation. Avtalet får inte heller vara mindre förmånligt än ovan nämnda Europaparlamentets och rådets direktiv. Utifrån min förståelse borde därmed inte heller lokala avtal om måltidsuppehåll - som jag uppfattar det som att du hänvisar till - vara tillräckligt, och absolut inte utan att det alls avtalas i kollektivavtal. Inte heller kan arbetsmiljöverket ha klivit in och utfärdat någon slags dispens i detta fall. Som arbetstagare har man därmed rätt till rast om annat inte står i centralt anslutna eller godkända kollektivavtal, så precis som du verkar vara inne på är det inte okej att byta rast mot måltidsersättning utan godkänt avtal. Enstaka byten kan däremot göras på grund av sjukdom eller oförutsedd händelse.


Tyvärr finns ingen tydlig skadeståndsrätt för arbetstagaren, men däremot kan arbetsgivaren bli dömd till böter om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet har anlitat en arbetstagare i strid mot 16 § ATL utan undantag eller avvikelse enligt 3 § ATL (kollektivavtal som har slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation) eller 19 § ATL (Arbetsmiljöverkets möjighet medge avvikelse). Det verkar också utifrån din fråga vara fallet här.


I din situation skulle jag därmed anmäla avvikelsen till Arbetsmiljöverket och låta de ta hand om ärendet (de är tillsynsmyndighet på området, se 20 § ATL). 


Jag hoppas att du känner att du fått lite svar på din fundering, och du är varmt välkommen att kontakta oss igen antingen här på hemsidan eller via telefonrådgivningen om du har fler frågor eller vill ha mer konkreta tips för just din situation!

Sofia MartinssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Rast ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo