FrågaARBETSRÄTTRast 26/02/2023

Måltidsuppehåll istället för rast på en arbetsplats - Vad gäller?

I X kommuns hemtjänst jobbar man kl 16.00-21.30 utan rast men man har sk måltidsuppehåll när man kan UTAN betalning skall personalen ha obetald rast lägger chefen tid till 2200. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är arbetstidslagen (ATL). Din ärendebeskrivning är dock extremt kort och saknas dessutom en uttrycklig fråga varför nedan skrivelse kommer att bli ganska så generell till sin karaktär. Men gissningsvis undrar du om det nuvarande upplägger är förenligt med gällande rätt.


I 15 § 1 st. ATL sägs att med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Vidare anges, i bestämmelsens anra stycke, att arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Slutligen, i tredje stycke, uttalas att rasterna ska förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd och att rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Av 16 § ATL följer dock att raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Därutöver stadgas, i den sistnämnda bestämmelsen, att sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden.


Utifrån ovanstående kan konstateras att arbetsgivarens förhållningssätt till regleringen gällande måltidsuppehåll är britsfälligt. Dels ska ett måltidsuppehåll räknas som en del av ordinarie arbetstid och får därför inte utgöra obetald arbetstid och dels är den här regelringen avsedd endast för vissa undantagssituationer och inte något som arbetsgivaren slentrianmässigt och regelbundet kan använda. Distinktionen är viktig eftersom arbetstagaren vid uttagen rast får lämna arbesplatsen, vilket inte är fallet vid ett måltidsuppehåll. I lagmotiven anges att rast kan bytas mot måltidsuppehåll på arbetsplatsen om det är oundgängligen påkallat med hänsyn till arbetsförhållandena, vilket exempelvis kan vara hastiga sjukdomsfall eller annan oförutsedd händelse, typ ett driftavbrott som kräver omedelbara reparationsåtgärder.


Notera också att Arbetsmiljöverket inte kan meddela dispens från 16 § ATL. Lagstiftaren har nämligen ansett att det ankommer på de fackliga organisationerna att bedöma om det ska vara möjligt att göra avsteg från lagen och då genom kollektivavtal, se prop. 1976/77:149 s. 305. Avsteg från lagens bestämmelser får dock endast göras via bestämmelser i kollektivavtal och avtal som slutits på central nivå, se 3 § ATL. Om något sådant har skett är dock för mig ovisst, men om så inte är fallet bör en anmälan till Arbetsmiljöverket göras, vilket är den statliga förvaltningsmyndighet som svarar för tillsynen på det här området, se 20 § ATL. Jämte detta ska framhållas att brott mot 16 § är straffsanktionerat, vilket framgår av 24 § 1 st. 1 p. ATL.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Rast ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo