Har man rätt att sluta tidigare istället för att ta rast?

2021-08-19 i Rast
FRÅGA |Kan arbetsgivaren kräva att man ska ha 90min rast om man arbetar 8h. Har en vän som arbetar inom handels och hennes arbetsgivare har schemalagt henne 11-19 men hon har då också 1h lunch och 2st 15min raster. Hon vill hellre sluta tidigare så hon kan komma hem till sin familj. Kan en arbetsgivare schemalägga hur mycket raster som helst? Man får ju inte betalt för rasterna. Finns det ett maxgräns för hur lång en rast får vara?Mvh UM
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret är inte explicit lagreglerat utan följer av det s.k arbetsgivarprerogativet. Denna princip innebär att en arbetsgivare har rätt att bestämma var, när och hur en arbetstagare ska utföra sina arbetsuppgifter. Denna rätt begränsas på primärt tre sätt. Det ena är lag men någon explicit sådan finns inte i detta fall. Det andra är anställningsavtalet som kan innehålla bestämmelser om arbetstider men detta är relativt ovanligt. Det tredje sättet är kollektivavtal vilket är det vanligaste. Oftast innehåller kollektivavtal relativt detaljerade bestämmelser om arbetsförhållanden och däribland arbetstider. Utan att ha tillgång till det kollektivavtal som gäller för din vän kan jag inte ge ett konkret och säkert svar på din fråga. Däremot kan jag spekulera att arbetsgivaren kan kräva att din vän arbetar just de tiderna med de rasterna. Det är nämligen av stor vikt för en arbetsgivare att kunna schemalägga arbetet på ett effektivt sätt. Så länge tiderna är inom vad som är normalt - vilket 11-19 får anses vara - så är det väldigt troligt att arbetsgivaren har rätten att schemalägga på detta vis. Gällande frågan huruvida en arbetsgivare får schemalägga hur många raster som helst så följer även det svaret förmodligen av kollektivavtal. Man har dock generellt sätt rätt till en viss mängd avlönat arbete i veckan/månaden vilket innebär att en arbetsgivare inte kan schemalägga hur många raster som helst. Jag hoppas jag gett dig ett någorlunda klart svar. Min rekommendation är att du och din vän ser om ni kan hitta svaret i hennes kollektivavtal. Kan ni inte det rekommenderar jag att ni ställer frågan direkt till det fackförbund som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Självklart är ni även välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Har arbetsgivaren rätt att begära att jag ska jobba 9 timmar utan rast?

2021-08-08 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på bensinstation och from i höst kommer bemanningen på helger skäras ner från 3 skift per dag (3 olika personer) till 2 skift, dvs en sköter öppning och en sköter stängning. Tidigare har vi den som öppnar jobbar 6.30-14.00 med 30 min rast, och den som stänger 15.00-23.15 med 30 min rast. Våran arbetsgivare säger att vi under inga omständigheter får sitta ner bakom kassan under våra pass, inte ens för att vila fötterna mellan kunder. Nu till min fråga! From hösten kommer vi som öppnar jobba ensamma från 06.30 till 15.15, med ensamma menar jag alltså att vi kommer inte att kunna ta någon rast överhuvudtaget. Jag undrar om våran arbetsgivare har rätt att begära att vi ska jobba 9 timmar och 15 minuter utan rast eller möjlighet att sitta ner? Har jobbat där i 5 år och har redan stora problem med ryggen, trots att jag bara är 23 år pga för låga arbetsytor (bänkytor där vi bereder mat) och stor belastning för kroppen.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag utgå från arbetstidslagen som reglerar rätt till rast. Notera att lagen är semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan. Det är därför klokt att först kolla upp om ett kollektivavtal finns och i så fall vad det anger (3 § arbetstidslagen).Arbetstagare har rätt till rastEnligt lag har en arbetstagare rätt till rast efter fem i följd arbetade timmar. Rasten innebär ett avbrott från den ordinarie arbetstiden och att arbetstagaren inte är skyldig att kvarstanna på arbetsplatsen. Lagen anger däremot inte hur lång denna rast ska vara men enligt arbetsmiljöverket bör en rast vara minst 30 minuter (15 § arbetstidslagen). Rast får dock bytas ut mot måltidsuppehåll vid händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren exempelvis med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall. Måltidsuppehåll innebär att arbetstagaren inte har rätt att lämna arbetsplatsen och kan behöva arbeta under sitt uppehåll. Denna tid räknas däremot in i arbetstiden, det vill säga att arbetstagaren har rätt att få betalt för måltidsuppehåll (16 § arbetstidslagen).Utöver rasten har arbetsgivaren också en skyldighet att se till att arbetstagaren får pauser som behövs (17 § arbetstidslagen).SammanfattningFörutsatt att kollektivavtal på arbetsplatsen inte anger annat så har din arbetsgivare inte rätt att begära att du ska jobba mer än 9 timmar utan rast eller möjlighet till paus.Eftersom du uppenbarligen får för lite rast enligt lagen kan du i första hand ta kontakt med din arbetsgivare och försöka lösa problemet. Om denne inte vidtar några åtgärder kan du kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen om sådan finns. Om du är medlem i ett fackförbund kan du även vända dig till dem för att få mer hjälp alternativt boka tid med någon av våra kunniga jurister. Du kan också ta kontakt med arbetsmiljöverket för svar på frågor och anmälan om dåliga arbetsförhållanden.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Rätt till rast vid arbete

2021-07-11 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbade 7 timmar idag alltså från 12-19 men fick ingen rast eller lunchpaus och är under 18 år och arbetar i en Coop butik är det lagligt jag var helt slut och mådde jättedåligt efter jobbet.
Gustav Ottebo |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Gällande rättRegleringen kring rast på arbetsplatsen finns i Arbetstidslagen (ATL). I 15 § 3 st. ATL framgår att raster ska förläggas så att arbetstagaren inte utför mer än fem timmars arbete utan en rast. Arbetar man ett pass på över fem timmar finns således en lagstadgad rätt till rast, utöver de mindre pauser arbetsgivaren ska tillhandahålla, så som vattenpauser. Avseende rastens längd finns enbart det vaga staterandet i 15 § 3 st ATL att tillgå, om att rastens längd ska vara "tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena". Några mer preciserade lagregler kring hur lång en rast ska vara finns inte, men enligt arbetsmiljöverkets publikation Arbetstidslagen – med kommentar, sid. 46, bör inte en rast understiga 30 minuter om enbart en rast erbjuds under arbetspasset. Enligt 3 § ATL är det möjligt att göra undantag från b.la. 15 § ATL, och därmed femtimmarsregeln. Enligt 3 § 4 st. ATL tillåts dock endast dessa undantag så länge de inte innebär att mindre förmånliga villkor börjar tillämpas för arbetstagarna än de som gäller enligt Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2003/88/EG. I direktivets 2 kap. 4 artikel framgår att varje arbetstagare ska ha rätt till en rast om arbetspasset varar längre än sex timmar. Med dessa källor som bakgrund kan det konstateras att du under ditt sju timmar långa arbetspass ska ha haft rätt till åtminstone 30 minuters rast.PåföljderVad gäller påföljder mot detta agerande gäller antigen straffbestämmelser eller föreläggande från Arbetsmiljöverket. Ett föreläggande innebär kort ett krav om att upphöra/börja med något, exempelvis ett krav på arbetsgivaren att upphöra med en praxis att försöka minimera arbetstagarnas raster. Detta föreläggande kan förenas med hot om en sorts straffavgift, vite, som döms ut om föreläggandet ignoreras enligt 22 § ATL. Om inte ett vite bestämts i förväg kan straffansvar för arbetsgivaren i form av antigen böter eller fängelse i högst 1 år dömas ut om arbetsgivaren genom uppsåt eller oaktsamhet skulle bryta mot föreläggandet enligt 23 § ATL. Mitt råd i din situation är att vända dig till ditt skyddsombud i första hand och låta denne vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra att denna överträdelse mot din rätt till rast inte kränks igen. Skulle kränkningarna fortskrida kan det vara lämpligt att istället vända sig till Arbetsmiljöverket och förklara din situation för att låta det rätta till situationen genom sina bredare befogenheter att ingripa mot arbetsgivare som inte följer lagen.Med vänlig hälsning,

Har man rätt till en halvtimmes rast under ett fem timmars jobbpass?

2021-05-12 i Rast
FRÅGA |Jag är 16 år och är anställd för enstaka dagar. När jag jobbar fem timmars pass har jag en kvarts rast men jag har läst att jag måste ha minst en halvtimmes rast om jag jobbar 4,5 timmar. Är det okej att jag har en kvart mitt i eftersom jag inte jobbar 4,5 timmar streck eller måste det vara en halvtimme?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till en halvtimmes rast under ett fem timmars jobbpass. Arbetstidslagen reglerar rätt till rast så jag kommer därför utgå från denna lag. Notera dock att lagen undantar vissa personer så som företagsledare, hemarbete eller personer som har så kallat okontrollerat arbete (2 § arbetstidslagen).Lagen är även semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan (3 § arbetstidslagen). Arbetstagare har rätt till rast men lagen anger inte hur längeEnligt lagen har en arbetstagare rätt till rast efter fem i följd arbetade timmar. Rasten innebär ett avbrott från den ordinarie arbetstiden och att arbetstagaren inte är skyldig att kvarstanna på arbetsplatsen. Lagen anger däremot inte hur lång denna rast ska vara men enligt Arbetsmiljöverket bör en rast vara minst 30 minuter (15 § arbetstidslagen). Rast får dock bytas ut mot måltidsuppehåll vid händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren exempelvis med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall. Måltidsuppehåll innebär att arbetstagaren inte har rätt att lämna arbetsplatsen men tiden räknas däremot in i arbetstiden, det vill säga att arbetstagaren har rätt att få betalt för måltidsuppehållet (16 § arbetstidslagen).SammanfattningFörst och främst bör du kontrollera om eventuellt kollektivavtal på din arbetsplats reglerar särskild tid angående rätt till rast. I annat fall har du rätt till rast vid fem i följd arbetade timmar. Lagen anger däremot inte hur lång denna rast ska vara men enligt Arbetsmiljöverket bör rasten vara minst 30 minuter.Om du upplever att du får för lite rast och att arbetsmiljön därmed brister kan du i första hand ta kontakt med din arbetsgivare och försöka lösa problemet. Om denne inte vidtar några åtgärder kan du kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen om sådan finns. Om du är medlem i ett fackförbund kan du även vända dig till dem för att få mer hjälp. Du kan också ta kontakt med Arbetsmiljöverket för svar på frågor och anmälan om dåliga arbetsförhållanden.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Måste jag ha uppsyn över arbetsplatsen under min rast?

2021-08-08 i Rast
FRÅGA |Hej!Jag är 16 år och sommarjobbar i receptionen på ett gym. Sedan någon vecka tillbaks har alla ordinarie anställda varit semester och jag har vid vissa 6-timmarspass varit den enda som jobbat i gymmet, under hela passet. Jag har även jobbat 12 timmar i sträck och då endast haft en medarbetare de sista 1,5 timmarna. Som jag har förstått det så har man som arbetstagare i de flesta fall rätt till en rast då man helt kan lämna fastigheten utan att behöva ha med en telefon eller liknande efter fem timmars arbete. Min arbetsgivare har sagt att det går bra att jag tar raster för lunch/middag i 30 minuter, men när jag har jobbat ensam har jag känt att jag inte har kunnat lämna gymlokalen under rasten eftersom att det då inte skulle finnas någon som jobbar där och det skulle vara mycket lätt för någon att exempelvis stjäla någonting eller gå in utan tillåtelse. Därför har jag ätit i ett rum med uppsyn över receptionen och hjälpt till när någon t.ex. vill köpa något, under den tid som ska vara min rast. Jag undrar nu om detta är lagligt eller om det ska finnas någon som kan ta över mina arbetsuppgifter när jag går på rast så att jag med gott samvete kan lämna lokalen och verkligen koppla av under min rast, som för övrigt är obetald.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag utgå från arbetstidslagen som reglerar rätt till rast. Notera att lagen är semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan. Det är därför klokt att först kolla upp om ett kollektivavtal finns och i så fall vad det anger (3 § arbetstidslagen). Arbetstagare har rätt till rastPrecis som du skriver har en arbetstagare enligt lag rätt till rast efter fem i följd arbetade timmar. Rasten ska innebära ett avbrott från den ordinarie arbetstiden och att arbetstagaren inte är skyldig att kvarstanna på arbetsplatsen. Lagen anger däremot inte hur lång denna rast ska vara men enligt arbetsmiljöverket bör en rast vara minst 30 minuter (15 § arbetstidslagen).Rast får dock bytas ut mot måltidsuppehåll vid händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren exempelvis med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall. Måltidsuppehåll innebär att arbetstagaren inte har rätt att lämna arbetsplatsen och kan behöva arbeta under sitt uppehåll. Denna tid räknas däremot in i arbetstiden, det vill säga att arbetstagaren har rätt att få betalt för måltidsuppehåll (16 § arbetstidslagen). SammanfattningFörutsatt att kollektivavtal inte anger annat så har du rätt att lämna arbetsplatsen under din rast eftersom den är obetald och inget tyder på att du skulle ha måltidsuppehåll. Du har därmed ingen skyldighet att ha uppsyn över arbetsplatsen när du har din rast.Jag förstår att du inte har velat lämna arbetsplatsen på grund av risk för stöld eller andra olägenheter. Men väljer din arbetsgivare att ha arbetsplatsen obemannad under din rast är upp till din arbetsgivare att bestämma och om du har några synpunkter angående detta bör du ta upp detta med hen. Om du är medlem i ett fackförbund kan du även vända dig till dem för att få hjälp alternativt kontakta arbetsmiljöverket för att få svar på frågor eller göra en anmälan om dåliga arbetsförhållanden.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Rätt till OB och rätt till rast?

2021-07-26 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på ett bageri och där har jag ingen rast och jag får inte heller någon OB. Jag jobbar från klockan 6:30-14:00 varannan lördag. Har jag rätt till rast? Jag måste väl ändå ha rätt till OB också? Jag undrar också om företaget bryter mot några lagar när dom inte låter sina anställda få rast och OB? Jag har inte heller skrivit på något anställningsavtal. Innebär det i praktiken att jag kan säga upp mig när jag vill och gå på dagen isåfall?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Rätten till OBEventuell rätt till ersättning för obekväma arbetstider (OB) är ingenting som framgår av någon lag och därmed är det inget som en arbetsgivare måste betala ut. Rätten till OB är istället ofta reglerat i kollektivavtal mellan arbetsgivaren och en arbetstagarorganisation, där ersättningens storlek och för vilka tider den i så fall gäller framgår. Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal är det upp till den enskilde arbetstagaren att komma överens med arbetsgivaren om eventuell OB i det enskilda anställningsavtalet. Du bör därmed kolla upp om din arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal och det kan även vara en god idé att kontakta ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant.Rätten till rastEn rätt för arbetstagaren att ta raster finns emellertid reglerad i lag. Enligt 15 § tredje stycket arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till rast efter fem timmars arbete. Det framgår vidare av 15 § första stycket arbetstidslagen att arbetstagaren inte behöver kvarstanna på arbetsplatsen under rasten. Lagen innehåller ingen reglering avseende rastens längd men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer bör den vara minst 30 minuter lång. Du har alltså en rätt enligt lag att få minst en rast under dina arbetsdagar och den bör vara åtminstone 30 minuter lång.AnställningsavtalEtt anställningsavtal behöver precis som vanliga avtal inte vara skriftliga för att vara giltiga, det finns således inga särskilda formkrav för anställningsavtal utan de kan även ingås muntligt och genom konkludent handlande. I och med att du arbetar hos din arbetsgivare får det åtminstone anses som att ni har ett avtal genom konkludent handlande. För alla anställningsavtal som gäller tills vidare (vilket är fallet om inte annat har överenskommits, se 4 § första stycket LAS) har arbetstagaren en lägsta uppsägningstid om en månad (se 11 § första stycket LAS). Även om du inte har något skriftligt anställningsavtal gäller alltså en uppsägningstid från din sida på en månad.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Arbetstagares rätt till rast och pauser

2021-06-22 i Rast
FRÅGA |Hej! Min chef har schemalagt mig att arbeta ensam mellan 10:00 och 16:30. Har jag rätt att be om att få detta ändrat, då jag inte kommer få ta rast under detta skift? Vi har inte kollektivavtal på arbetsplatsen.
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetstagares rätt till rastArbetstagares rätt till rast regleras i 15 § arbetstidslagen. Enligt bestämmelsen får en arbetstagare inte tvingas utföra arbete utan rast i mer än fem timmar i följd. Vad som avses med rast är sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Hur lång en arbetsrast ska vara framgår inte av lagtexten men enligt praxis måste det vara fråga om ett längre uppehåll än tio minuter. Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara minst 30 minuter. Arbetsgivaren har vidare även en skyldighet att på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.Arbetstagares rätt till pauserUtöver rätten till raster har du som arbetstagare enligt 17 § arbetstidslagen även rätt till mindre pauser i arbetet. Hur lång er arbetspaus ska vara framgår inte heller av lagtexten mer än att arbetsgivaren ska organisera arbetet så att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Pauserna ska, till skillnad från arbetsrasterna, räknas in i arbetstiden.Vad som gäller i ditt fallSom du beskriver det vill din chef att du arbetar från 10:00 till 16:30 utan någon rast. Detta utgör 6,5 h konstant arbete vilket strider mot dina rättigheter enligt arbetstidslagen. Som arbetstagare har du nämligen, som framgått ovan, rätt till minst en rast samt mindre pauser under denna tidsram. Min rekommendation till dig är att du uppmärksammar dessa rättigheter för din chef och ber om att få arbetstidsfördelningen ändrad.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Får min arbetsgivare införa rökförbud?

2021-04-30 i Rast
FRÅGA |Kan jag bli sparkad på mitt jobb om jag röker i mina arbetskläder på raster? Jag jobbar i en livsmedelsbutik, min chef sa att vi inte får det. Får det finnas rökförbud alltså?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare kan införa ordningsregler under arbetstid. Detta, eftersom hen har rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Att din arbetsgivare har valt att besluta om rökförbud är en ordningsregel som hen får besluta om. Det kan också vara så att arbetsgivaren har valt att bestämma om rökförbud på grund av hens skyldighet att säkerställa en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen.Observera dock att det är skillnad på paus och rast i dessa tillfällen. En paus är ett kortare uppehåll, som ofta ingår i arbetstiden och arbetsgivaren kan därför bestämma om ordningsregler under arbetstiden så som exempelvis rökförbud. När det kommer till raster, så är dem lite längre och räknas ofta inte in i arbetstiden, som exempelvis lunch. Om rasten inte ingår i arbetstiden innebär det i princip att arbetsgivaren inte kan bestämma. Det är därför viktigt att du observerar om dina raster ingår i arbetstiden eller inte. I kollektivavtalet kan det nämligen vara avtalat om ett så kallat måltidsuppehåll, sådana uppehåll räknas in i arbetstiden (16 § arbetstidslagen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,