Rätt till rast vid 7 timmars arbete

2020-07-13 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbar just nu som 17 åring på ett cafe under sommarperioden. Jag har insett att vi har skumma regler kring våra scheman osv. Hur det ligger till: Jobbar runt 7 timmar I sträck utan rast enbart små pauser på 5 min. Är detta något arbetsgivaren får göra eller inte? Arbetsplatsen har inte en kollektivavtal
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i arbetstidslagen (ATL).Rätt till minst en rastRasternas antal, länd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Enligt arbetstidslagen ska raster förläggas så att arbetstagaren inte jobbar längre än fem timmar i sträck (15 § ATL). En rast ska vara minst tio minuter. Har man bara en rast under en arbetsdag ska denna vara minst 30-45 minuter. Har man två raster under arbetsdagen bör den ena vara minst 15 minuter och den andra minst 30 minuter. Under rasten är man inte skyldig att vara på arbetsplatsen.De kortare pauser som du beskriver är alltså inte tillräckliga för att ses som raster. Utöver dessa pauser har du alltså rätt till en längre rast då du inte behöver befinna dig på din arbetsplats.Detta gäller oavsett om det inte finns något kollektivavtal.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Vad gäller angående rast om man jobbar på restaurang?

2020-06-28 i Rast
FRÅGA |Dottern jobbar på restaurang och de säger att hon bara har rätt till 15 min lunch vid jobb 6-7 Tim. Ska hon ha 30 min måste hon jobba fler timmar. Vad gäller Ang rast?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är lag på att en arbetstagare inte ska behöva arbeta i mer än 5 timmar utan rast (arbetstidslagen 15 § tredje stycket). Det är inte lagstadgat hur lång rasten måste vara men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska en rast vara minst 30 minuter. Dessa lagregler kan åsidosättas om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen (arbetstidslagen 3 §). Eftersom din dotter arbetar på restaurang är det Hotell & Restaurang-fackets kollektivavtal som gäller. Lag och kollektivavtal anger inte hur kort en rast eller måltidsuppehåll får vara, däremot anger kollektivavtalet att en rast får vara högst en timme för den som har en brutto­arbetstid på över 4,5 timmar. Är arbetstiden kortare än 4,5 timmar får ­rasten vara högst 30 minuter. Arbetstids­lagen § 15 säger att rasternas längd och förläggning ska vara "tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena".För minderåriga, anställda under 18 år, gäller dock att de ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter 4,5 timmars arbete, vilket också är tvingande till den minderåriges fördel. Detta gäller oavsett om det finns kol­lektiv­avtal om annat eller ej.Hoppas du fått svar på din fråga!

Arbetsgivarens rätt att ändra rastlängd

2020-04-10 i Rast
FRÅGA |Hej!Vår arbetsgivare har nyligen sagt att dem kommer minska vår rast, men att vi slutar 15 minuter tidigare istället. Så vi t.ex kommer ha 15 minuter frukost rast vid 8.00 och 30 minuter lunch rast vid 12.00. Och vi börjar jobbar 6.00 på morgonen och slutar då 14.45. Får dem göra så? Har hört att man måste ha minst 1 timme rast under en vanlig arbetsdag. Detta är inget vi som arbetar där fick rösta om, utan bestämdes av dem högre upp och vi fick reda på det på vår möte vi har varje onsdag.
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar utgår jag från att du har ett heltidsarbete utan någon specialstatus (exempelvis fartygsarbete eller vägtransportarbete). Som jag förstår det arbetar du 8 timmar mellan kl. 6 och kl. 14.45 efter att dra bort tid från rasterna om sammanlagt 45 minuter. Enligt min tolkning handlar din fråga om huruvida arbetsgivaren har befogenhet att ändra schemat utan förvarning.Raster och pauserDet finns en arbetsrättslig skillnad på raster och pauser: Raster är obetald tid under arbetsdagen för arbetstagaren där den inte måste befinna sig på arbetsplatsen eller vara nåbar. En paus är en betald, kortare tid av arbetet där arbetstagaren väljer att till exempel fika eller gå på toaletten. I mitt svar kommer jag att tala om raster.För kort rastArbetstidslagen anger regler om arbetstid och raster, men preciserar inte hur långa rasterna behöver vara. Enligt domstolspraxis finns en tumregel om 30 minuter.Rasternas längd och antal ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena (15 § arbetstidslagen). Beroende på vad du arbetar med kan 15 minuter vara för lite. Den lagbestämmelsen kan dock strykas om det står uttryckligen i ditt kollektivavtal.Schemaändring inom två veckorDin arbetsgivare får lov att ändra schemat inom de ramar som arbetsrätten anger, men arbetsgivaren måste meddela er arbetstagare om ändringarna två veckor i förväg (12 § arbetstidslagen). Om informationen på onsdagsmötet angav att ändringarna börjar gälla om två veckor har din arbetsgivare tidsmässigt handlat lagligt.SlutsatsDin arbetsgivare har rätt att ändra schemat inom vissa tidsramar. Rasten på 15 minuter är förmodligen för kort, men det beror på vad du arbetar med; för ett fysiskt intensivt arbete är det lite, medan det kan godkännas för ett enklare skrivbordsarbete. Om du är obekväm med rastlängden på 15 minuter skulle jag vända mig till din närmsta chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Alternativt kan du ta upp frågan med ditt fackförbund, om du är med i ett sådant. Naturligtvis är du också välkommen att kontakta Lawline med en kommentar eller ny fråga i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Vad gäller angående sammanhängande vila på arbetet?

2020-02-21 i Rast
FRÅGA |Hej,Om man arbetar 3 dygn i sträck och är ledig sex dygn på ett rullande schema, vilka krav kan man ställa på sammanhängande vila, pauser osv. Inget kollektivavtal.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller en verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning är det arbetstidslagen som gäller. Jag utgår från att du har ett arbete som inte utgör undantag från denna lag (2 § arbetstidslagen). Som huvudregel ska alla arbetstagare ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Detta kallas dygnsvila. Inom denna tid ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelser från dygnsvilan får göras tillfälligt om det uppstår en situation som arbetsgivaren inte kunnat förutse (13 § arbetstidslagen). Arbetar du natt får du inte arbeta mer än 8 timmar i genomsnitt under en 24 timmars period. Detta genomsnitt beräknas på en period om 7 dagar (13 a § arbetstidslagen). Alla arbetstagare har även rätt till veckovila. Med detta menas minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om 7 dagar. Denna vila ska så långt som möjligt läggas vid veckoslut. Även här får avvikelse göras tillfälligt om det uppstår en situation som arbetsgivaren inte kunnat förutse (14 § arbetstidslagen).Du som arbetstagare har dessutom rätt till rast under arbetstiden. Som rast menas ett avbrott i den dagliga arbetstiden där arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetstagaren ska inte utföra arbete i mer än 5 timmar i följd. Längden på rasterna ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandet (15 § arbetstidslagen). Sammanfattningsvis ska du under dessa tre dagar du arbetar ha rätt till 11 timmars vila varje dygn, så kallad dygnsvila. Arbetar du natt får du inte arbeta i mer än 8 timmar i genomsnitt på en period om 7 dagar. Dessutom har du rätt till minst 36 timmars sammanhängande vila på en period om 7 dagar. Du som arbetstagare ska inte heller arbeta i mer än 5 timmar utan rast. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Rätten till rast enligt arbetstidslagen

2020-06-30 i Rast
FRÅGA |Hej !Jag jobbar säsong på camping mellan 9-15, har dock inga raster eller pauser under dagen är det okej med det eller gör arbetet fel?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I mitt svar kommer jag att utgå från det som anges i arbetstidslagen (1982:673), ATL. Finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats som reglerar raster och hur ofta du ska få ha rast eller paus är det istället kollektivavtalet som gäller. Det första steget som är alltså att se om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats.Rätt till rast Av 15 § ATL framgår det att en arbetstagare inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan att ha en rast. Dessutom ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Enligt de uttalanden som finns från Arbetsmiljöverket bör rasten vara 30–45 min men får inte vara mindre än 10 min.Rätt till pausUtöver raster ska arbetstagare kunna ta paus i den utsträckning det behövs, enligt 17 § ATL. En paus i lagens mening är en kortare vila som räknas in i arbetstiden. Någon exakt längd på pauserna finns dock inte reglerat i lagen.SlutsatsUnder ditt 6 timmars arbetspass har du rätt till en rast på ca 30 minuter. Enligt de uttalanden som finns från Arbetsmiljöverket bör rasten vara 30–45 min men får inte vara mindre än 10 min. Du kan därför tala om för din arbetsgivare att du har rätt till en rast när du jobbar 6 timmar. Skulle ni vara flera anställda som har samma problem kan det underlätta om ni gemensamt pratar med arbetsgivaren. Vidare kan du vända dig till fackförbundet om du är medlem.Med vänliga hälsningar,

Måste man jobba längre för att man tagit rast?

2020-06-06 i Rast
FRÅGA |Jag jobba åta timmar och ta pausen 39 minuter man arbetsgivare sa du mästa gå senare 30 minuter eftersom du ta pause 30 minuter där i Sverige någon regalierna om det
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige är det lag på att man ska ha rast om man arbetar mer än 5 timmar (15 § 3 stycket arbetstidslagen). Eftersom du arbetar 8 timmar innebär detta att din arbetsgivare är skyldig att ge dig rast. Det är inte lagstadgat hur lång rasten måste vara men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska en rast vara minst 30 minuter. Dessa lagregler kan åsidosättas om de finns kollektivavtal (3 § arbetstidslagen). Det är därför en bra idé att kolla upp om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Du är berättigad en rast. Därför kan din arbetsgivare inte tvinga dig att stanna kvar och jobba extra för att du tog en rast. Däremot är det viktigt att veta om att en rast inte räknas som arbetstid. Om din arbetsdag är 8 timmar lång och din rast är 39 minuter kommer du vara på jobbet 8 timmar och 39 minuter. Med det sagt så har din arbetsgivare ett ansvar att forma ditt schema korrekt, med raster inräknat. Att arbetsgivaren i slutet av jobbdagen informerar dig om att du måste jobba extra för att du hade en rast är därför inte okej. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket rast och paus har man rätt till under arbetstid?

2020-02-25 i Rast
FRÅGA |Hej!Jag har en timmes lunch rast under dagen. Vi har inga mer inlaggda raster eller pauser. Har jag rätt att ta en pause eller en rast under dagen? Utöver den 1h Lucnhrast? Hur mina pass ser ut.06:30 till 15:30 08:00 Till 17:0012:00 Till 21:00 Jag får betalt för 8 timmar så jag har en timmes rast.Undrar även också om det är tillåtet att använda mobilen på rasten/pausen.Vad har jag för rätt att begära ifrån jobbet.Tack så mycket!
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå från vad som står i lagen. Det kan vara så att det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som reglerar rastens längd och hur ofta du ska få ha rast eller paus. Det kan alltså vara bra att se om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, om det inte finns gäller det som jag skriver i mitt svar.Hur mycket paus och/eller rast har du rätt till under arbetsdagen?Regler om raster och pauser under arbetstid hittas i arbetstidslagen.RasterEnligt arbetstidslagen får en arbetstagare jobba max 5 timmar utan rast. Arbetar du tiderna 08-17 så har du rätt att få rast senast kl 13. Lagen säger ingenting om rasternas längd eller antal. Det brukar dock rekommenderas att rasten är mellan 30-60 minuter.Du har alltså inte rätt till mer än 60 minuters lunchrast mitt på dagen. Är du inte nöjd med hur rasten schemaläggs kan du försöka att prata med din chef och fråga om du får dela upp din rast under dagen (exempelvis 45 minuters lunch och en 15 minuters rast vid ett annat tillfälle). Är du ansluten till facket så kan facket hjälpa dig att försöka påverka schemaläggningen av raster.PauserEnligt arbetstidslagen så ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasten. Syftet med en paus är att du som arbetstagare ska kunna gå på toaletten eller dricka vatten. Längden på pauserna och antalet pauser är inte reglerat i lagen.Är det tillåtet att använda mobilen på rasten/pausen?RasterRast är ett uppehåll i arbetet som man inte för betalt för. Eftersom att du inte får betalt behöver du inte heller stå till arbetsgivarens förfogande och kan därför göra vad du vill på din rast. Du får sitta med mobilen, lämna arbetsplatsen för att gå ärenden eller luncha. Du behöver alltså inte ens stanna kvar på arbetsplatsen eller vara nåbar på mobilen under din rast. Din rast är din tid och du får använda mobilen hur mycket du vill på rasten.PauserEn paus är ett kortare uppehåll under arbetstid vilket innebär att du får lön under den tiden. Som jag skrev innan så ska pauser användas för att exempelvis gå på toaletten, dock finns ingen regel som säger exakt vad man får eller inte får göra under en paus. Det finns alltså ingen regel som säger att du inte får använda mobilen men jag kan tänka mig att arbetsgivaren inte uppskattar att man sitter med mobilen på arbetstid.Hoppas du fått svar på din fråga!

När har man rätt till lunchrast under arbetsdag?

2020-02-06 i Rast
FRÅGA |Finns det några regler för hur lunchrasten ska vara förlagd under dagen?
Isabelle Sewelén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga om reglerna om arbetsgivarens skyldighet att förlägga lunchrast under en arbetstagares arbetsdag regleras av bestämmelserna i arbetstidslagen (ATL).Vad säger lagen?Lagen har inga detaljerade regler om hur lång en rast ska vara, exempelvis lunchraster. Däremot ska rasten - för att kunnas klassificeras som en faktisk rast enligt praxis, då röra sig om ett uppehåll på minst tio minuter. Dock brukar lunchraster i regel vara 30-45 minuter lång. Arbetsgivarens skyldighet Arbetsgivaren är dock enligt lag skyldig att förlägga lunchraster så att en arbetstagare inte utför arbete under tjänst i mer än fem timmar, dvs. en arbetstagare får inte arbeta mer än fem timmar utan rast inom ramen för dennes schema (15 § tredje stycket ATL). När lunchen däremot ska förläggas, dvs. en exakt tidpunkt för detta finns dock inte reglerat i lagen.Värt att tillägga är att kollektivavtal kan föreskriva att raster ska förläggas annorlunda än det som lagen föreskriver.Råd: Jag skulle därför råda dig höra med din arbetsgivare för att kolla upp om din arbetsplats tillämpar kollektivavtal. Om kollektivavtal finns på din arbetsplats är det mycket möjligt att mer exakta regler om exempelvis lunchraster och när de ska förläggas finns reglerat. Du kan även - förutsatt att kollektivavtal tillämpas, kontakta facket. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen, Vänligen,