Har jag rätt till paus när jag arbetar i fyra timmar?

2020-09-18 i Rast
FRÅGA |Hej, Jag jobbar med människor/ tandvård. Undrar om jag kan jobba 4 timmar i sträck utan en paus? Jag vet och kan vad det gäller om raster. Tack på förhand!
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglering kring pauser hittar du i arbetstidslagen (ATL).Svar:Då jag inte vet hur dina arbetsförhållanden ser ut så kan jag inte svara på om du har rätt till paus under ett fyra timmars pass. Med arbetsförhållanden så menar jag till exempel om ditt arbete är fysiskt krävande .Däremot har du alltid rätt att gå på toaletten så länge du inte missbrukar den rättigheten för att undvika att arbeta.Rättsutredning:Den paragraf som reglerar frågan om pauser är 17§ arbetstidslagen. Arbetstidslagen är dock semidispositiv, vilket innebär att annat kan ha avtalats inom ramen för ett kollektivavtal. Därmed bör du kolla upp vad som står i ert kollektivavtal om ditt arbete följer ett sådant.Under en arbetsdag så har du rätt till pauser, pausernas förläggning sker i samråd med arbetsgivaren eller en av arbetsgivaren utsedd person. Antalet pauser och längden på pauserna ska anpassas efter behovet av dem. Vilket styrs av arbetets karaktär, till exempel hur ansträngande och tungt arbetet är. Toalettbesök är en typ av paus som en arbetsgivare inte får neka, så länge toalettbesöken sätts i system för att undvika att arbeta (enligt arbetsmiljöverket).Viktigt att veta är att pauserna räknas in i arbetstiden och därmed ska löneavdrag inte göras för dem (17§ 3st ATL).Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna ställa en ny fråga eller ringa våran telefonrådgivning som också är gratis!Med vänlig hälsning

Får arbetsgivare göra avdrag för rast om du inte kan lämna lokalen?

2020-08-16 i Rast
FRÅGA |Har en arbetsgivare rätt och dra en timmes lunch om du inte kan lämna lokalen?Tack på förhand
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Lagen som reglerar arbetstid heter arbetstidslagen (ATL). Denna är till vissa delar en dispositiv lag, vilket innebär att delar av den kan avtalas bort genom kollektivavtal (3 § ATL). När det gäller raster är dock möjligheten att avtala om annat än vad som står i lagen relativt begränsad, vilket innebär att även om kollektivavtal finns på din arbetsplats skulle detta troligtvis inte ändra svaret nedan. Definition av rastRaster regleras i 15 § ATL och definieras som en paus i arbetet där arbetstagaren har rätt att lämna arbetsplatsen. Det nämns också att rast ska ges om arbetstiden är längre än fem timmar.Måltidsuppehåll? Enligt 16 § ATL kan raster bytas ut mot måltidsuppehåll om en rast inte kan ges på grund av oväntade händelser, exempelvis om det är många sjuka på jobbet den dagen eller en tillfällig arbetsanhopning. Vid måltidsuppehåll har arbetstagaren inte rätt att lämna arbetsplatsen men ska få lön under hela uppehållet. Enligt 3 § ATL har arbetsgivaren även rätt att ersätta raster med måltidsuppehåll om detta avtalats genom kollektivavtal. Rätt till paus Enligt 17 § ATL har arbetstagaren rätt till pauser om det behövs utöver rasterna. Det kan exempelvis handla om en kortare paus för att gå på toaletten eller dricka vatten. Dessa pauser är betalda. I ditt fall Jag uppfattar inte helt och hållet din situation, dvs. vad det är som gör att du inte kan lämna arbetsplatsen under rasten. Är det så att du inte kan göra detta på grund av att arbetsplatsen exempelvis ligger avsides eller är det så att arbetsgivaren kräver av dig att du stannar på plats? Om du inte får lämna arbetsplatsen har arbetsgivaren ingen rätt att dra av en timmes lunch från din lön, i sådana fall är det istället fråga om måltidsuppehåll – vilket enligt ovanstående ska vara betald tid. Vad du kan göra Mitt råd till dig är att uppmärksamma din arbetsgivare på vad lagen säger angående raster. Du bör också fråga arbetsgivaren ifall det finns något kollektivavtal som medger avvikelser från detta. Om ni har skyddsombud på arbetsplatsen kan du även prata med denna/dessa om problemet. Skulle inga åtgärder vidtas kan du vända dig till ditt fackförbund, om du är medlem i facket. Du kan även ställa dina frågor till Arbetsmiljöverket här. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Får arbetsgivaren dra av lunchrast även om man inte har någon?

2020-08-01 i Rast
FRÅGA |Hej, det är så att jag jobbar på ett café och vissa dagar står jag själv hela dagen. Det betyder att när jag ska äta min lunch så får jag oftast springa upp och ner för att ta betalt och servera kunder, jag får ingen riktig rast. Min chef drar av lunchrasten för mig även dessa dagar, 30 min obetalt. Får hon göra det?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lag Rätten till raster och pauser regleras i arbetstidslagen, härefter förkortad som ATL. Vad är en rast? En rast är ett avbrott från arbetet då du inte står till arbetsgivarens förfogande utan själv har rätt att förfoga över din tid genom att exempelvis lämna arbetsplatsen (15 § ATL). Rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte behöver jobba mer än fem timmar i följd (15 § ATL). Arbetstidslagen ger ingen definitiv tid på hur lång en rast ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska den vara minst 30 minuter. Måltidsuppehåll istället för rast? Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren (16 § ATL). Till skillnad från raster räknas måltidsuppehåll in i arbetstiden och man har således rätt att få betalt även under denna tid (16 § ATL). Pauser utöver raster? Utöver rätten till raster så ska arbetstagarna kunna ta pauser, det vill säga kortare avbrott från arbetet där man stannar på arbetsplatsen och som räknas som arbetstid (17 § ATL). Lagen anger inte hur långa pauserna ska vara eller hur många pauser arbetstagare har rätt till, men i den mån det är möjligt ska arbetstagarna kunna ta kortare pauser. Möjligheten till detta kan alltså variera beroende på vilken typ av arbete man har.Avvikelser genom kollektivavtalViktigt att observera är att man genom kollektivavtal kan göra undantag från bestämmelserna i arbetstidslagen (3 § ATL). Du bör därför kontrollera om det finns något kollektivavtal för din arbetsplats och om det då finns särskilda bestämmelser om arbetstider samt rätten till raster och pauser. Vad kan du göra? Det verkar som att du har obetald lunchrast utan möjlighet att nyttja den. Du bör i första hand kontakta arbetsgivaren alternativt ett skyddsombud om något sådant finns på arbetsplatsen. Skulle inga åtgärder vidtas kan du istället vända dig till ditt fackförbund (förutsatt att du är medlem i facket). Utöver detta finns även en möjlighet till att ställa frågor direkt till Arbetsmiljöverket här.SammanfattningEn rast är ett obetalt avbrott då du inte står till arbetsgivarens förfogande. I och med att du gör det har du rätt att få betalt även för denna tid, och om du jobbar mer än fem timmar i sträck så har du även rätt till minst 30 minuters rast. Mitt råd till dig är därför att du påtalar bristerna till din arbetsgivare, ett skyddsombud eller till din fackförening. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Rätt till rast vid 7 timmars arbete

2020-07-13 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbar just nu som 17 åring på ett cafe under sommarperioden. Jag har insett att vi har skumma regler kring våra scheman osv. Hur det ligger till: Jobbar runt 7 timmar I sträck utan rast enbart små pauser på 5 min. Är detta något arbetsgivaren får göra eller inte? Arbetsplatsen har inte en kollektivavtal
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i arbetstidslagen (ATL).Rätt till minst en rastRasternas antal, länd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Enligt arbetstidslagen ska raster förläggas så att arbetstagaren inte jobbar längre än fem timmar i sträck (15 § ATL). En rast ska vara minst tio minuter. Har man bara en rast under en arbetsdag ska denna vara minst 30-45 minuter. Har man två raster under arbetsdagen bör den ena vara minst 15 minuter och den andra minst 30 minuter. Under rasten är man inte skyldig att vara på arbetsplatsen.De kortare pauser som du beskriver är alltså inte tillräckliga för att ses som raster. Utöver dessa pauser har du alltså rätt till en längre rast då du inte behöver befinna dig på din arbetsplats.Detta gäller oavsett om det inte finns något kollektivavtal.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Är det lagligt att arbeta 11 timmar utan rast?

2020-08-19 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar som vägvakt och hade häromdagen ett mardrömspass. Jag är timanställd och skulle jobba som vanligt, fick starttid och adresse samt vad dem skulle göra. Väl på plats jobbar jag från kl 8 på morgonen till kl 19 på kvällen. Inte en enda rast under hela dagen hade jag fått och i direkt solljus. Jag hade ingen möjlighet till att varken äta något eller dricka. Det var ca 29 grader i skuggan och jag stod i solen. Kan jag anmäla arbetsgivaren för något och isf hur?
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!ArbetstiderArbetstid regleras i arbetstidslagen. Det ordinarie arbetstid får uppgå till högst 40 timmar i veckan, 5 § arbetstidslagen. Detta är huvudregeln men som alla andra huvudregeln så finns det undantag till denna bestämmelsen. Veckan räknas från måndag till fredag om inte annan beräkning tillämpas på din arbetsplats. Övertid är all sån arbetstid som överstiger det som framgår av 5 § arbetstidslagen, vilket framgår i 7 § arbetstidslagen.Alla arbetstagare har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under en period om 24 timmar, det så kallad dygnsvila och den brytpunkt som reglerar perioden. Kan vara vilken timme som helst på dygnet, 13 § arbetstidslagen. Vidare ska en arbetstagare ha 36 timmar sammanhängande ledighet under en sjudagarsperiod, 14 § arbetstidslagen. RasterMed raster. Menas sådana. Avbrott i den dagliga arbetstiden där. Arbetstagaren inte. Behöver vara kvar på jobbet, 15 § arbetstidslagen. Det framkommer vidare att arbetsgivaren ska ange rasternas längd och hur. De ska ligga till. Denna rast ingår inte i arbetstiden och många använder den för just lunch. I sista stycket i den paragrafen står det att man inte ska behöva arbeta mer än fem timmar utan rast. Det betyder helt enkelt att efter fem timmar ska du ha möjlighet att ta din rast. Arbetsgivaren. Ska dessutom ordna pauser i arbetstiden. Det står inget om hur långa dessa ska vara eller hur många, men du har rätt till små pauser under dagen. Många företag har att de har en paus på förmiddag och en på eftermiddag.ArbetsmiljöEn arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. Det betyder därmed att arbetsgivaren är skyldig till att se till så att ni inte mår dåligt av att arbeta, 3 kap 2 § arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren är vidare skyldig att planera, leda och kontrollera verksamheten. Så att den uppfyller kraven på god arbetsmiljö, 3 kap 2 a § arbetsmiljölagen. Tillsyn för arbetstidslagen och arbetsmiljölagenArbetsmiljöverket skall ha tillsyn över att lagen och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs, 20 § arbetstidslagen. Desamma gäller för arbetsmiljölagen, 7 kap 1 § arbetsmiljölagen. Enligt 22 § arbetstidslagen och 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen får arbetsmiljöverket meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagstiftningen ska följas. StraffbestämmelserEn arbetsgivare som strider mot ett föreläggande eller förbud, uppsåtligen eller av oaktsamhet kan riskera böter eller fängelse, 23 § arbetstidslagen. Detsamma gäller för arbetsmiljölagen och det framkommer i 8 kap. 1 § arbetsmiljölagen. Det du skulle kunna göra är att du kontaktar arbetsmiljöverket och se om de kan hjälpa dig samt kontakta facket för att föra fram din talan mot arbetsgivaren. Hoppas svaret har varit. Till hjälp! Behöver du ytterligare. Hjälp och rådgivning är du välkommen att kontakta någon av Lawlines jurister.Med vänlig hälsning/

Avstå från rast - gå tidigare från jobbet?

2020-08-10 i Rast
FRÅGA |Vi har 15 min kafferast kl 11:00-11:15 och jag undrar om man t.ex kan jobba den tiden och istället gå hem 15 min tidigare?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är en princip inom arbetsrätt att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Det kallas för 32 §- principen och innebär kort och gott att din arbetsgivare är den som bestämmer vad du ska jobba med och när du ska jobba. Om du har ett schema som säger att din kafferast är ett visst klockslag och att du slutar jobba ett visst klockslag innebär detta att din arbetsgivare förordnat din arbetsdag på detta sätt; därför kan du inte på egen hand bestämma att du jobbar under den tilltänkta rasten för att istället få gå hem tidigare. Min rekommendation är att du tar upp ditt önskemål med din chef. Om du förklarar att du vill jobba på rasten och få gå hem tidigare är det möjligt att chefen godkänner detta. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att tvinga arbetstagare att arbeta på obetald rast?

2020-07-30 i Rast
FRÅGA |Jag jobbar i en matbutik där vi har handelns kollektivavtal. Vår rast är obetald men vi måste ändå jobba på den ifall kunder vill hämta ut paket (vilket händer ungefär var tionde minut). Man kan alltså aldrig få sitta ner i lugn och ro och äta sin mat och man kan inte heller dra ifrån jobbet och uträtta ett ärende. Är detta lagligt? Kan man avtala fram en obetald rast där man ändå måste jobba? Det har tydligen "alltid varit så".
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om raster finns i arbetstidslagen men enligt 3 § får undantag göras i kollektivavtal. Jag har tyvärr inte tillgång till ditt kollektivavtal men med största sannolikhet avviker inte kollektivavtalet från arbetstidslagen.Vad är en rast?Enligt 15 § arbetstidslagen är en rast ett avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Med rast menas alltså ett längre avbrott, exempelvis en lunchrast. Under rasten får arbetstagaren fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsstället. Rasten räknas inte som arbetstid. Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll:Enligt 16 § arbetstidslagen får raster får bytas ut mot så kallade måltidsuppehåll om det är nödvändigt. Måltidsuppehåll görs på betald arbetstid vilket innebär att om arbetet så kräver måste arbetstagare utföra arbete under ett måltidsuppehåll. Sammanfattning och handlingsplan: Sammanfattningsvis strider din arbetsgivare mot arbetstidslagen då du tvingas arbeta på din obetalda rast. Situationen du beskriver är ett måltidsuppehåll, inte en rast, och du ska då få betalt för den tiden. Har du obetald rast har du ingen skyldighet att arbeta eller ens stanna kvar på arbetet.Jag rekommenderar att du först och främst kikar på ditt kollektivavtal och ser om det avviker från arbetstidslagen. I andra hand rekommenderar jag att du pratar med din arbetsgivare och förklarar att det är emot lagen att tvinga dig att arbeta obetalt under rasten. Om din arbetsgivare inte lyssnar kan du ta kontakt med handelsanställdas förbund som kan hjälpa dig driva ärendet mot din arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Rätten till rast enligt arbetstidslagen

2020-06-30 i Rast
FRÅGA |Hej !Jag jobbar säsong på camping mellan 9-15, har dock inga raster eller pauser under dagen är det okej med det eller gör arbetet fel?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I mitt svar kommer jag att utgå från det som anges i arbetstidslagen (1982:673), ATL. Finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats som reglerar raster och hur ofta du ska få ha rast eller paus är det istället kollektivavtalet som gäller. Det första steget som är alltså att se om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats.Rätt till rast Av 15 § ATL framgår det att en arbetstagare inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan att ha en rast. Dessutom ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Enligt de uttalanden som finns från Arbetsmiljöverket bör rasten vara 30–45 min men får inte vara mindre än 10 min.Rätt till pausUtöver raster ska arbetstagare kunna ta paus i den utsträckning det behövs, enligt 17 § ATL. En paus i lagens mening är en kortare vila som räknas in i arbetstiden. Någon exakt längd på pauserna finns dock inte reglerat i lagen.SlutsatsUnder ditt 6 timmars arbetspass har du rätt till en rast på ca 30 minuter. Enligt de uttalanden som finns från Arbetsmiljöverket bör rasten vara 30–45 min men får inte vara mindre än 10 min. Du kan därför tala om för din arbetsgivare att du har rätt till en rast när du jobbar 6 timmar. Skulle ni vara flera anställda som har samma problem kan det underlätta om ni gemensamt pratar med arbetsgivaren. Vidare kan du vända dig till fackförbundet om du är medlem.Med vänliga hälsningar,