Vad gäller angående sammanhängande vila på arbetet?

2020-02-21 i Rast
FRÅGA |Hej,Om man arbetar 3 dygn i sträck och är ledig sex dygn på ett rullande schema, vilka krav kan man ställa på sammanhängande vila, pauser osv. Inget kollektivavtal.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller en verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning är det arbetstidslagen som gäller. Jag utgår från att du har ett arbete som inte utgör undantag från denna lag (2 § arbetstidslagen). Som huvudregel ska alla arbetstagare ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Detta kallas dygnsvila. Inom denna tid ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelser från dygnsvilan får göras tillfälligt om det uppstår en situation som arbetsgivaren inte kunnat förutse (13 § arbetstidslagen). Arbetar du natt får du inte arbeta mer än 8 timmar i genomsnitt under en 24 timmars period. Detta genomsnitt beräknas på en period om 7 dagar (13 a § arbetstidslagen). Alla arbetstagare har även rätt till veckovila. Med detta menas minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om 7 dagar. Denna vila ska så långt som möjligt läggas vid veckoslut. Även här får avvikelse göras tillfälligt om det uppstår en situation som arbetsgivaren inte kunnat förutse (14 § arbetstidslagen).Du som arbetstagare har dessutom rätt till rast under arbetstiden. Som rast menas ett avbrott i den dagliga arbetstiden där arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetstagaren ska inte utföra arbete i mer än 5 timmar i följd. Längden på rasterna ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandet (15 § arbetstidslagen). Sammanfattningsvis ska du under dessa tre dagar du arbetar ha rätt till 11 timmars vila varje dygn, så kallad dygnsvila. Arbetar du natt får du inte arbeta i mer än 8 timmar i genomsnitt på en period om 7 dagar. Dessutom har du rätt till minst 36 timmars sammanhängande vila på en period om 7 dagar. Du som arbetstagare ska inte heller arbeta i mer än 5 timmar utan rast. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag rätt att ta en paus under arbetstid?

2020-01-25 i Rast
FRÅGA |Hej!Jag har olika arbetstider under min 40 timmars arbetsvecka.Men en dag jobbar jag från kl. 7:30 till 17:00. Då har jag en kvart fikapaus (kl.9:45-10:00) som ingår i arbetstider och en rast/lunch 30 min. (kl.12:30- 13:00). Undrar om jag har rätt att ta en paus mellan kl.13:00-17:00?Tack på förhand!
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I arbetstidslagen finns bestämmelser om arbetstagares rätt att ta rast och paus.Vissa typer av arbete är undantagna från arbetstidslagen, se uppräkningen i 2 §. Viktigt att notera är också att det kan finnas avvikelser eller kompletterande bestämmelser i kollektivavtal, om arbetsgivaren är knuten till ett sådant, se 3 §. När har du rätt till rast? Du har rätt att ta rast när du arbetat max fem timmar i sträck, arbetstidslagen 15 § tredje stycket. Rasten bör vara 30-45 minuter lång om du bara har en rast under hela arbetspasset. Är rasten uppdelad till två tillfällen kan något tillfälle vara kortare, dock minst 10 minuter. Rasten är inte arbetstid och du står därför inte under arbetsgivarens förfogande och kan exempelvis lämna arbetsplatsen. -Finns det bestämmelser om raster i kollektivavtalet går de före arbetstidslagen. När har du rätt till paus? Pauser är kortare avbrott från arbetet, vanligen för att dricka vatten, gå på toaletten eller annat. Hur lång en paus ska vara, eller hur många pauser en arbetstagare får ta under dagen är inte reglerat i arbetstidslagen. Det är upp till arbetsgivaren att ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna, arbetstidslagen 17 §. Pausen räknas som arbetstid. Reglerna om pauser i arbetstidslagen är tvingande, och arbetsgivaren kan därför inte avtala bort dessa genom ett kollektivavtal. I detta fallet går lagen före. Svaret på din fråga är att du har rätt ta en kortare paus mellan kl 13:00 och 17:00, om det finns behov för det. Det rör sig dock inte om någon ovillkorlig rätt till exempelvis fikapaus på bestämda tider. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvarArbetsgivare är skyldiga att verka för och upprätthålla en god och tillfredställande arbetsmiljö, samt vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet vilket följer av arbetsmiljölagen 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 § (mfl). Mår du dåligt över situationen eller upplever att du inte har tid att ta paus bör du därför påtala detta för arbetsgivaren eller ditt skyddsombud på arbetsplatsen.Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Är arbetstagare tvungen att ta rast på avsatt tid?

2019-12-08 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag vet att man har rätt till rast efter 5 timmar, men det jag undrar är om jag vill ta rast efter 6 timmar finns det någon chans att jag får göra det eller är jag tvingad och ta rast efter 5 timmar ?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I lagen föreskrivs att rast enbart ska förläggas så att arbetstagaren inte är skyldig att uppehålla sig på arbetsplatsen mer än 5 timmar i sträck (15 § tredje stycket arbetstidslag). Det innebär att din arbetsgivare enbart avsätter tid som denne räknar med att du inte arbetar. Kollektivavtal kan föreskriva att rasterna ska förläggas annorlunda. Din arbetsgivare har alltså disponerat arbetet under dagen på så sätt som är inom ramen för hans eventuella kollektivavtal och lag. Det är inom arbetsgivarens ledningsrätt att upprätta ett schema för arbetstagarna. Således får det sägas att du är på sätt och vis tvingad att ta rast.Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Rast vid 7 timmars arbetsdag

2019-10-10 i Rast
FRÅGA |Hur lång rast skall man ha vid arbetsdag på 7 timmar?
Ebba Alkehag |Hej! Tack för du väljer Lawline för att få svar på din fråga.I Arbetstidslagen finns de regler som reglerar raster och alla andra tidsrelaterade frågor som hör till arbete. I 15 § tredje stycke man kan utläsa att man inte får arbeta mer än 5 timmar utan en rast. Detta innebär att om du arbetar 7 timmar har du en lagreglerad rätt till en rast. Beroende på vilken form av arbete det är du pratar om kan denna rast du har rätt till bytas ut till så kallad matuppehåll, vilket du kan läsa i 16 § samma lag. Detta kan göras om det anses vara nödvändigt för arbetsförhållanden. Skillnaden mellan rast och matuppehåll är att raster inte räknas in i din arbetande tid, eftersom du under din rast inte får "användas som arbetsstyrka". Matuppehåll räknas in i arbetstiden men innebär också att du alltid kan behöva avbryta uppehållet när som helst om det skulle behövas för arbetet. Gällande din fråga hur lång rast man ska ha finns detta inte bestämt i någon lag. Dock finns det riktlinjer som utfärdats av Arbetsmiljöverket där det står att rastens längst ska vara minst 30 minuter. Även om detta inte är ett måste eller ett faktum så är det vanligt att arbetsplatser förhåller sig till detta. Målet är att du i vart fall ska kunna ta en ordentlig paus, få i dig mat och kunna "stressa ner" för att få nya krafter för resterande timmar på arbetsdagen.Hoppas att du fått svar på din fråga. Ha det så bra!Mvh

När har man rätt till lunchrast under arbetsdag?

2020-02-06 i Rast
FRÅGA |Finns det några regler för hur lunchrasten ska vara förlagd under dagen?
Isabelle Sewelén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga om reglerna om arbetsgivarens skyldighet att förlägga lunchrast under en arbetstagares arbetsdag regleras av bestämmelserna i arbetstidslagen (ATL).Vad säger lagen?Lagen har inga detaljerade regler om hur lång en rast ska vara, exempelvis lunchraster. Däremot ska rasten - för att kunnas klassificeras som en faktisk rast enligt praxis, då röra sig om ett uppehåll på minst tio minuter. Dock brukar lunchraster i regel vara 30-45 minuter lång. Arbetsgivarens skyldighet Arbetsgivaren är dock enligt lag skyldig att förlägga lunchraster så att en arbetstagare inte utför arbete under tjänst i mer än fem timmar, dvs. en arbetstagare får inte arbeta mer än fem timmar utan rast inom ramen för dennes schema (15 § tredje stycket ATL). När lunchen däremot ska förläggas, dvs. en exakt tidpunkt för detta finns dock inte reglerat i lagen.Värt att tillägga är att kollektivavtal kan föreskriva att raster ska förläggas annorlunda än det som lagen föreskriver.Råd: Jag skulle därför råda dig höra med din arbetsgivare för att kolla upp om din arbetsplats tillämpar kollektivavtal. Om kollektivavtal finns på din arbetsplats är det mycket möjligt att mer exakta regler om exempelvis lunchraster och när de ska förläggas finns reglerat. Du kan även - förutsatt att kollektivavtal tillämpas, kontakta facket. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen, Vänligen,

Vad krävs för att ha rätt att säga upp sig med omedelbar verkan?

2019-12-14 i Rast
FRÅGA |Hej,Jag är visstidsanställd i snart 1 år (i april 1 år). Jobbar inom restaurang. Inget kollektivavtal.Jobbar 40 timmar i veckan men har ingen paus eller lunch.Detta påverkar mitt psyke och har även fått magsår, samt arytmi. Var inlagd i 3 dagar och tar nu medicin. Min läkare sa även att jag borde byta jobb innan jag blir inlagd för en längre tid.Och jag känner att jag inte klarar av att jobba mer. Mitt hjärta klarar inte mer med denna press och stress, inte heller min mage. Och ingen paus alls och ingen lunch att kunna äta i lugn och ro en ordentlig måltid. Har ingen micro ens på jobb. Sover även så fruktansvärt dåligt och har börjat ta atarax (lugnande) och sertralin (antidepp).Har jag rätt att säga upp mig med omedelbar verkan?
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det handlar om rätten till rast och paus på arbetsplatsen så är det arbetstidslagen som är tillämplig. Det enda sättet som man kan förhandla fram andra villkor för för arbetstid än de som står i arbetstidslagen är via ett kollektivavtal. Då det inte finns på din arbetsplats så är det som står i lagen tvingande för din arbetsgivare. Du har rätt till rast och pausOm dina arbetspass är längre än 5 timmar i följd så har du rätt till rast. Rasterna ska förläggas så att du aldrig jobbar mer än 5 timmar i sträck utan att ha fått en rast. Rast innebär tid som du inte behöver finnas tillgänglig på arbetsplatsen (15 § arbetstidslagen).Utöver rasterna så har du även rätt till pauser. Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauserna som behövs (17 § arbetstidslagen).Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över arbetsplatsenDet är arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet rörande dessa frågor. Om arbetsgivaren bryter mot bestämmelser i arbetstidslagen om rast och paus så är det framförallt böter som kan bli aktuellt (24 § 1p. arbetstidslagen). Det kan vara en idé att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen (i detta fallet bristen på rast och paus) till arbetsmiljöverket. Det finns onlineformulär för detta på deras hemsida. För att få lämna en anställning med omedelbar verkan krävs det grovt kontraktsbrottFör att du ska ha rätt att frånträda din anställning med omedelbar verkan krävs det att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Att din arbetsgivare har försummat bestämmelserna om rast i arbetstidslagen uppfyller mest troligt inte kravet på väsentlighet då det enligt praxis krävs att arbetsgivaren brukat våld eller har varit i märkbart dröjsmål med att betala ut lön (4 § LAS). Således har du mest troligt inte rätt till att frånträda din anställning med omedelbar verkan. Visstidsanställda har inte rätt att säga upp sig i förtid Då du är visstidsanställd så finns det tyvärr inte något legalt stöd för dig att säga upp din anställning före dagen då anställningen är avtalad att ta slut. Ett undantag från detta är om det framgår i ditt anställningsavtal att du har en uppsägningstid, då kan du säga upp dig i enlighet med den. Ta kontakt med facket eller försök hitta en lösning tillsammans med din arbetsgivareUtgångspunkten blir här alltså att du är bunden av din anställning till och med ditt avtalade slutdatum. Jag skulle råda dig till att kontakta ditt fack om du är fackligt ansluten för ytterligare rådgivning. Du kan också försöka prata med din arbetsgivare och gemensamt försöka hitta en lösning. Det kan även gå att gemensamt avtala om ett tidigare slutdatum för din anställning. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Pauser i arbete - Regler

2019-12-03 i Rast
FRÅGA |Hej!Jag har lite bekymmer på min nya arbetsplats och hoppades kunna få svar av proffsen här på Lawline!Jag har jobbat i dryga 3-månader på en livsmedelsbutik och är anställd som vanlig medarbetare, alltså inte kassapersonal. Trotts detta tvingas jag sitta i kassan 90% av alla mina arbetspass. Igår satt jag till exempel i kassan 7,5 timme med en halvtimmes paus och idag satt jag hela mitt arbetspass(4 timmar utan paus). Ringde min chef och berättade att jag börjar få ryggvärk och frågade om dessa kassapassen var tillåtna, han svarade enkelt "ja det är dem". Vidare nämnde jag 2-timmars regeln varpå han svarade att det är varierat arbete om jag hinner flytta kundkorgarna.Är det verkligen såhär det funkar att jobba på livsmedelsbutik? Vad räknas som varierat arbete och hur funkar lagen här?Med vänliga hälsningar, P------
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss med din fråga.Dina arbetsförhållanden regleras i Lagen om anställningsskydd, Semesterlagen, Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, samt andra mindre centrala lagar.De flesta av dessa regler finns också i kollektivavtalen.Reglerna om rast finns i Arbetstidslagen, som stadgar att det ska finnas raster så att anställda inte jobbar mer än 5 timmar i sträck (15 § Arbetstidslagen). Pausernas längd ska vara minst 30 minuter enl. föreskrifter från Arbetsmiljöverket.2-timmarsregeln som du nämner är en rekommendation från Arbetsmiljöverket riktad till dig och har således inte tvingande verkan mot din arbetsgivare. Det kan dock vara så att den frågan regleras närmare i ditt kollektivavtal. Eftersom du arbetar i butik är rätt avtal troligen det som slutits med Handelsfacket."Varierat arbete" är i regel att man inte sitter i samma ställning under hela sitt pass. Din titel som "medarbetare" reflekterar att du även kan komma att tilldelas andra uppgifter. Ledning och fördelning av arbete är arbetsgivarens rätt, och det är ytterst sällan det finns möjlighet att inskränka denna. Inskränkningar beror nästan uteslutande på regler i kollektivavtal eller lag.Jag hoppas att du har fått den information du söker,Med vänlig hälsning,

Är arbetstidslagen dispositiv?

2019-07-29 i Rast
FRÅGA |Hej,Jag arbetar på en Bensinstation med kollektivavtal under transport. Jag och en kollega har suttit och klurat om det verkligen är rätt med att vi får arbeta 6 h utan någon rast. Eftersom det i arbetstidslagen framkommer att efter 5 h har man rätt till en rast. I kollektivavtalet framkommer det att det är 6 h som gäller innan man har rätt att ta ut sin rast. Är Arbetstidslagen dispositiv? Har också fått för mig att ett kollektivavtal inte kan ge sämre villkor än vad lagen ger utan antingen detsamma vad lagen säger eller "bättre". Men jag kanske är helt ute och cyklar.Tack på förhand
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att det står i arbetstidslagen att arbetstagare har rätt till rast efter 5 timmars arbete (15 § tredje stycket arbetstidslagen). Denna paragraf är dock semidispositiv, vilket framgår av lagens 3 §. Detta innebär att det är tillåtet att i kollektivavtal göra undantag från lagen. Det är alltså helt okej att man enligt kollektivavtalet inte har rätt till rast förrän efter 6 timmar. Undantag från lagen får endast göras i den mån det inte inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88EG (3 § fjärde stycket arbetstidslagen). I detta direktiv föreskrivs i artikel 4 angående raster följande:"Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje arbetstagare – då arbetsdagen är längre än sex timmar – får en rast. Den närmare utformningen, däribland rastens längd och på vilka villkor den ges, skall fastställas genom kollektivavtal eller avtal mellan arbetsmarknadens parter eller, då detta inte lyckas, genom nationell lagstiftning."Att behöva jobba 6 timmar innan man får ta rast bör alltså inte heller vara något problem enligt direktivet.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,