Kan man fördela pengar från försäljning av tillgångar innan bouppteckning har gjorts?

2018-11-25 i Arvsskifte
FRÅGA |Mina barns far har avlidit och en av döttrarna har för avsikt att göra bouppteckningen. Det är inga bostäder som ska säljas eller så, endast banktillgodohavanden samt en bil som är under försäljning. Hur gör man med den intäkten? Kan de dela pengarna direkt el måste det sättas in på den avlidnes bankkonto?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person avlider ska en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet som sedan ska lämnas in till Skatteverket för registrering. Bouppteckningen är en lista över de tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen (20 kap. 4 § ÄB). Bouppteckningen utgör sedan grunden för bodelningen och arvsskiftet. Det är alltså värdet på dödsdagen som man utgår ifrån.Den som har hand om egendomen efter den avlidne, eller som annars känner till boet bäst, ska som bouppgivare lämna uppgifter om boet. Alla dödsbodelägare och efterlevande make/sambo ska på uppmaning lämna uppgifter till bouppteckningen (20 kap. 6 § 1 stycket ÄB). Dödsbodelägare är efterlevande make/sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB).Bouppgivaren ska sedan underteckna handlingen och på heder och samvete försäkra att uppgifterna som lämnats i bouppteckningen är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats. Bouppgivaren ska bekräfta uppgifterna med ed. Samma sak gäller för dödsbodelägare och efterlevande make/sambo som inte varit bouppgivare (20 kap. 6 § 2 stycket ÄB).Inom en månad från att bouppteckningen upprättats ska den lämnas in till Skatteverket för registrering. Fördelning av arvet När bouppteckningen har godkänts av Skatteverket ska arvet fördelas mellan arvingarna. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Om det inte finns något testamente är det bröstarvingarna som ärver. Bröstarvingarna är barnen. Finns inga barn ärver föräldrar eller syskon (2 kap. 1 § ÄB).Arvskiftet är en privat, skriftlig handling som inte ska skickas in till någon myndighet. För att arvskiftet ska bli godkänt måste alla dödsbodelägare godkänna och skriva under handlingen. Utbetalning av arv sker först när arvingarna är överens om hur arvet ska fördelas. Det innebär att bilförsäljningen inte får ske innan bouppteckningen är gjord. Bouppteckningen måste sedan godkännas av Skatteverket innan försäljning av eventuella tillgångar och fördelning av arvet får ske.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag begära att bli underrättad när min dotters far friges från häktet?

2018-10-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Min dotters far är häktad och vi har ingen kontakt. Kan jag begära att bli underrättad om han släpps på fri fot?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På grund av sekretessregler får Kriminalvården inte lämna ut information om de personer som Kriminalvården har hand om. Det finns dock undantag.Om man har blivit utsatt för ett brott blir man tillfrågad av Kriminalvården genom en blankett om man vill ha målsägandeinformation. Vanligtvis lämnas informationen genom brev eller telefon men det går också att begära att få den via e-post, sms eller fax. Målsägandeinformation kan innefatta information om den dömde beviljas permission eller annan utevistelse, flyttas till en annan anstalt, rymmer, fritas eller uteblir från utevistelse och när hen ska friges. Det innebär att du eller din dotter kan få information när han friges om du eller din dotter är målsägande i det brott som din dotters far sitter häktad för.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vi har gemensam vårdnad men jag får inte träffa min dotter. Vad kan jag göra?

2018-10-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag har en dotter på 7 år. Jag o pappans separerade när hon var 6 månader gammal. Vi har gemensamt vårdnad . Jag har helger och han vardagar eftersom hon går i skolan i lund och jag bor i falkenberg. Vi har kommit överens om varannan helg. Nu har jag inte fått träffa henne på snart 4 månader och inte heller fått ringa mig. Han lär min dotter att inte vilja ha mig. Min dotter vill knappt ha honom . När jag ska lämna henne till honom då skriker hon och gråter och säger att hon inte vill till honom. Vad ska jag göra?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni har gemensam vårdnad över er dotter, att ni har en överenskommelse om hennes boende men att denna överenskommelse inte riktigt har följts och att du därför undrar över vilka alternativ du har. Regler kring vårdnad finns i föräldrabalken (FB).Det viktigaste när det gäller beslut som rör barn är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som handlar om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).Vem beslutar om barnets boende?Det är vårdnadshavarna som beslutar i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, t.ex. vem barnet ska bo hos. Ju äldre barnet blir, desto mer ska barnets egna önskemål beaktas (6 kap. 11 § FB). Eftersom att ni har gemensam vårdnad ska ni gemensamt besluta i frågorna kring er dotter (6 kap. 13 § FB).Barnet har rätt till umgänge med båda föräldrarna och det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses så lång som möjligt (6 kap. 15 § FB).När vårdnadshavare inte kan komma överensNi har möjlighet att få stöd och hjälp av socialnämnden (6 kap. 14 § FB). Ni kan genom samarbetssamtal få hjälp med att nå enighet i frågor kring vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 16 § FB och 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL)). Ni kan även få hjälp med att komma överens och skriva ett avtal om er dotters vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 17 a § FB och 5 kap. 3 § SoL). Socialnämnden prövar om avtalet mellan er ska godkännas (6 kap. 17 a § 2 stycket FB).Om ni inte kan komma överens och träffa avtal med hjälp av socialnämndens hjälp finns möjlighet att ensam eller tillsammans vända sig till tingsrätten som beslutar vem av föräldrarna barnet ska bo med (6 kap. 14 a § FB). Om rätten anser att det är det bästa för barnet så kan de besluta om växelvis boende.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur driver jag in en skuld från en privatperson?

2018-10-24 i Skuld
FRÅGA |Hej.Jag har sålt en mobil till en person för 4000kr på avbetalning som han skulle betala på 2 månader. Han hjälpte mig att laga min bil senare så då bestämde vi att dra av 1000kr från skulden på mobilen. Det har gått 8 månader och jag har inte fått pengar.Idag så tog jag upp det med han igen då säger han att jag är skyldig han pengar eftersom det han fixade på min bil skulle kosta en förmögenhet på en riktig bilverkstad. Jag har sms konversationer på allt detta. Vad kan jag göra?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När någon är skyldig en pengar men vägrar att betala kan man vända sig till Kronofogden för att få hjälp. Det du kan göra nu är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. När Kronofogden fått in din ansökan skickas ett brev (ett föreläggande) till personen (svarande) som du vill kräva betalt från. Brevet innehåller ett delgivningskvitto som svarande ska skriva på och skicka tillbaka till Kronofogden eftersom det utgör ett bevis på att brevet kommit fram.Personen som fått brevet kan agera på tre olika sätt:Personen betalar hela skulden till dig. Skulle du få betalt för hela skulden måste du snabbt och skriftligen ta tillbaka din ansökan. Blir en del av skulden betalt ska du meddela Kronofogden även det.Personen invänder mot/bestrider skulden. Du får då en möjlighet att välja om du vill att ärendet ska fortsätta att handläggas av domstol. I det fall du väljer att ärendet ska handläggas av domstol måste du betala en avgift på 600 kr eller 2500 kr. Vilken av avgifterna som gäller beror på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas hos domstolen.Personen svarar inte. Om detta händer meddelar Kronofogden ett utslag som innebär att svaranden måste betala det belopp som du har begärt. Även i det här skedet kan svaranden invända och begära återvinning. Det innebär att ärendet tas över av domstol och handläggs där om du betalar avgiften. Om du får ett utslag om betalningsföreläggande börjar Kronofogden automatiskt att arbeta med att verkställa utslaget, det vill säga driva in skulden. I annat fall kan du ansöka om verkställighet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilka tillgångar ingår i bodelning vid dödsfall?

2018-11-12 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Bodelning.Hej, När det görs en bodelning vid ett dödsfall och den andra parten lever. Går man tillbaka historiskt på bankkonton och ser om det ev har funnits pengar på kontot eller är det vad som finns på kontot vid bodelningen?Tack på förhand
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person avlider ska en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet som sedan ska lämnas in till Skatteverket för registrering. Bouppteckningen är en lista över de tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen (20 kap. 4 § ÄB). Bouppteckningen utgör sedan grunden för bodelningen och arvsskiftet. Det är alltså värdet på dödsdagen som man utgår ifrån. BodelningNär en make avlider ska först en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Efter att skulderna betalts läggs båda makars giftorättsgods ihop, och delas sedan lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Till giftorättsgods räknas all egendom som inte är enskild egendom på grund av testamente eller äktenskapsförord (7 kap. 1 § ÄktB). Det här innebär att hus/bostadsrätt ska delas lika mellan er i bodelningen.Fördelning av arvetNär bodelningen har gjorts ska arvet fördelas. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Om det inte finns något testamente är det de bröstarvingarna som ärver. Bröstarvingarna är barnen. Finns inga barn ärver föräldrar eller syskon (2 kap. 1 § ÄB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Köpare av bostadsrätt vill ha ersättning för fel på spisen. Säljarens upplysningsplikt vs köparens undersökningsplikt.

2018-10-25 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Har sålt en bostadsrätt och glömde helt enkelt nämna att en av de fyra spisplattorna inte fungerar samt att spisluckan inte sluter helt tätt. Nu vill de ha ersättning för dessa saker. Hur ser det ut med upplysningsplikt vs undersökningsplikt? Jag kan tycka att dessa två del är ganska uppenbara om man undersöker ordentligt.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag blir tillämplig i det här fallet?Mark och fastigheter utgör fast egendom. Till fastigheter hör t.ex. byggnader som då utgör fastighetstillbehör. När det gäller fel i fastighet tillämpas bestämmelserna i jordabalken (JB). En bostadsrätt utgör däremot lös egendom på grund av att allt som inte är fast egendom är lös egendom. Felreglerna för lös egendom hittar vi i 17-20 § köplagen (KöpL). De reglerna ger ganska dålig vägledning vid köp av bostadsrätt på grund av att de i första hand tar sikte på varor och tjänster. Bostadsrättslagens regler handlar främst om bostadsrättsinnehavarens och bostadsrättsföreningens rättigheter och skyldigheter. När det uppstår tvister används branschpraxis och 4 kap. JB som vägledning för hur köplagens felregler ska tolkas. Även bostadsrättsföreningens stadgar har betydelse.Köparens undersökningspliktSom utgångspunkt köper en köpare bostadsrätten "i befintligt skick" som innebär att den köps med den inredning och slitage som finns i lägenheten. Det betyder att köparen noggrant måste undersöka lägenheten eftersom köparen i efterhand inte kan åberopa fel som hen borde ha känt till eller som hen hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning (även om ingen undersökning gjordes). Köparen kan alltså inte i efterhand klaga på att en dörr är trasig, en äldre spisfläkt inte fungerar eller att en av spisplattorna inte fungerar.Säljarens felansvar och upplysningspliktSäljarens ansvar för fel gäller så kallade dolda fel som fanns redan vid köptillfället men som upptäcktes först senare, efter köpet. Säljaren ansvarar däremot inte för fel som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. Med andra ord om felet varit upptäckbart för köparen så får köparen stå för det själv.Det innebär att du inte behöver betala någon ersättning till köparna av din bostadsrätt eftersom de, precis som du själv säger, hade kunnat upptäcka felen om de undersökt spisen ordentligt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Gift par med särkullbarn. Kan vi skriva testamente för att efterlevande make ska få bo kvar i bostaden?

2018-10-24 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Gift par med särkullbarn. Kan vi på något sätt skriva testamente, så att vi vid den enes död får bo kvar där vi bor och att särkullbarnen sedan får ärva. Inga gemensamma barn finns. Hur går vi tillväga, kan vi skriva ett eget testamente och använda oss av era testamenten?Mvh
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BodelningNär en make avlider ska först en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska först skulderna som finns betalas. Därefter läggs båda makars giftorättsgods ihop, och sedan delas de lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Till giftorättsgods räknas all egendom som inte är enskild egendom på grund av testamente eller äktenskapsförord (7 kap. 1 § ÄktB). Det här innebär att hus/bostadsrätt ska delas lika mellan er i bodelningen.Fördelning av arvetNär bodelningen har gjorts ska arvet fördelas. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Om det inte finns något testamente är det de bröstarvingarna som ärver. Bröstarvingarna är barnen. Finns inga barn ärver föräldrar eller syskon (2 kap. 1 § ÄB). Det här innebär att om en av er avlider, och den maken har särkullbarn, att barnen ärver hälften av huset.Som huvudregel har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt, till skillnad från gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn kan välja att avstå från sin del av arvet till förmån för den efterlevande maken. Det innebär att särkullbarnet får rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider, det vill säga att särkullbarnet får ut sitt arv då istället.Försäkring genom testamenteDet ni kan göra som en säkerhet för att få bo kvar, är som du nämner att upprätta ett testamente. I testamentet kan ni skriva att den efterlevande maken ärver den avlidne makens del av huset. Barnen har dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, det vill säga det som barnen hade fått om en del egendom inte hade testamenterats bort (7 kap. 3 § ÄB).För att få hjälp med att upprätta ett testamente kan du boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka en tid på http://lawline.se/boka.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ska gåvor som barnen fått ingå i en bodelning mellan sambor?

2018-10-24 i Bodelning
FRÅGA |Våran dotter skall gå isär med sin sambo o vi undrar om han har rätt till sakerna vi gett till våra barnbarn tex säng, cyklar leksaker mmMvh Thomas
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring bodelning mellan sambor finns i sambolagen (SamboL).Bodelning mellan samborNär ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras mellan samborna när någon av dem begär det. Bodelningen görs genom att samboegendomen fördelas mellan dem (8 § SamboL). Till samboegendom räknas sambornas gemensamma bostad och bohag om de har förvärvat egendomen i syfte att använda dem gemensamt (3 § SamboL). Som samboegendom räknas inte egendom som en sambo fått i gåva eller ärvt och som ska räknas som sambons enskilda egendom (4 § SamboL). Till sambornas gemensamma bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och andra saker som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Saker som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som sambors gemensamma bostad och bohag (7 § SamboL).Barnens tillhörigheterDet som barnen äger själv, t.ex. gåvor, saker som barnen köpt för egna pengar och saker som används för personligt bruk brukar inte ingå i bodelningen. Vad gäller andra saker som t.ex. möbler beror det på barnens ålder om de kan anses äga sakerna. När det handlar om mindre barn anses föräldrarna ofta äga de möbler som finns i barnens rum och i det fallet utgör de samboegendom och ska därför ingå i bodelningen.Sådant som barnen använder för personligt bruk såsom leksaker och kläder anses barnen äga själv och det ingår därför inte vid en bodelning. Inte heller gåvor, som t.ex. en cykel och leksaker ska ingå. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,