Vad gäller när man köpt sexuella bilder av någon som är över 15 år men under 18 år?

2021-04-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, en vän till mig har köpt naken bilder av en person. Hon skrev innan hon skickade att hon var 19 år, men sen när hon skickade bilderna skrev hon att hon sen var 16 år och hon började begära pengar av hon med utpressning. Om hon inte fick pengarna skulle hon anmäla honom till polisen för barnpornografibrott och samt skicka konversationen till hans familj och vänner. Samt lägga ut det på nätet med bilder. Min vän bad aldrig om bilder på en 16 åring och har heller inte sätt tidigare en bild på henne innan hon skickade bilderna. Det var hon som ljög för honom. Hon gav ett samtycke att det var okej att köpa bilder av henne. Kan han dömas i rätten? Läste på att det finns en lag som säger att om det finns ett samtycke från båda hållen och personen är byxmyndig. Alltså över 15 år så har män rätt att inneha bilderna. Eller i det här fallet ha sätt bilderna.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om det du efterfrågar finns i 6 kap. 8 § brottsbalken och benämns som sexuell posering. Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 8 § första stycket brottsbalken). Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 8 § andra stycket brottsbalken). I det fallet du beskriver påstås det att personen är 16 år varför bestämmelsen i andra stycket är den som är aktuell (första stycket avser barn under 15 år).I andra stycket har skyddet utvidgats till att omfatta barn som fyllt femton men inte arton år. För dessa fall krävs att poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Kravet att den sexuella poseringen ska vara ägnad att göra detta innebär inte att någon skada eller påverkan av utvecklingen måste visas ha ägt rum i det enskilda fallet. Kravet är i regel uppfyllt om poseringen skett mot ersättning, under tvång, barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö. Sett till att det betalats ersättning för bilderna kan det rent objektivt sett argumenteras för att det utgör ett straffbart förfarande.För att en handling ska vara straffbar krävs det i regel även s.k. uppsåt. När det gäller åldersgränserna är det för ansvar tillräckligt att oaktsamhet föreligger (6 kap. 13 § brottsbalken). För att det ska röra sig om ett brott är det således tillräckligt att din vän varit oaktsam för huruvida personen varit under 18 år. Oaktsamhetskrevet är lägre ställt än kravet på uppsåt. Exakt när oaktsamhet föreligger går inte att besvara utan är något som får avgöras i det enskilda fallet. Till din väns fördel kan eventuellt tala för om han inte sett några bilder på personen innan och att hon uttalat att hon var 19 år. Mot det kan ställas eventuella kontakter och beteende i eventuell korrespondens. Tyvärr går det som sagt inte att fastställa inom ramen för expresstjänsten om det föreligger oaktsamhet eller ej. Enligt bestämmelserna i andra stycket är det tillräckligt för ansvar att uppsåtet täcker de omständigheter som innebär att gärningen typiskt sett kan skada barnets hälsa eller utveckling. Typiskt sett innebär betalning för att barnet ska utföra eller medverka i sexuell posering en sådan omständighet. Knäckfrågan i detta bli därmed huruvida det föreligger oaktsamhet vilket inte kan utredas inom ramen för expresstjänsten, det krävs en djupare genomgång av ärendet och vad som skett.Att den påstådda 16-åringen nu kräver betalt av din vän kan i sig utgöra brottet utpressning (9 kap. 4 § brottsbalken) vilket är straffbart. I det fallet du beskriver vet din vän egentligen inte om det faktiskt är en 16-åring som skickat bilder till honom eller om det är någon annan. Likväl som att han inte vet om bilderna är av en 16-åring eller av den personen.Min rekommendation till din vän är att han kontaktar en brottmålsadvokat. Advokaten kan gå igenom ärendet och råda honom vidare. I det kan utredas huruvida det kan argumenteras för oaktsamhet eller ej och om det bör ske en polisanmälan för utpressningen. Tyvärr arbetar Lawline juristbyrå inte med brottmål varför min rekommendation är att han söker upp en advokat som arbetar inom området.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad blir följderna av att ha samlag med person under 15 år?

2021-02-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejDet är en tjej som anmält min bror för våldtäkt.Tjejen är 14 år gammal. Dom bägge hade kommit överens att bägge vill ha sex o sen ångrar hon. Det är inte första gången hon gör det, hon har gjort så med flera killar som hon anmält om våldtäkten även fast ingen av dom har våldtagit henne. Många har vittne som backar upp för min bror. Men vad tror du rätten kommer besluta? Min bror har aldrig hamnat häkte.
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör sig om sexualbrott, och regleras därför i brottsbalken (BrB).Enligt svensk rätt blir man s.k. byxmyndig när man fyllt 15 år. Person som genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, begår våldtäkt mot barn, detta uttrycks i 6 kap. § 4 BrB.Paragrafen är en skyddsregel som ska skydda barn under 15 år från att bli sexuellt utnyttjade av äldre personer. Dock är det viktigt att nämna att det föreligger försvårande och förmildrande omständigheter. En typiskt förmildrande omständighet anses vara om det rör sig om ett par som ligger väldigt nära i åldern, exempelvis 14 och 15 år. En försvårande omständighet är om fler förgripit sig på barnet, eller om gärningsmannen som är över 15 år bland annat använt våld och/eller visat särskild hänsynslöshet. I situationen där bägge parter är under 15 år, föreligger inget hinder mot samlag i lag, detta eftersom båda anses vara barn och ännu inte straffmyndiga; de har en likvärdig ställning.Vad som gäller för digSammanfattningsvis, så är det svårt att ta ställning till vad rätten kommer att besluta. Dels för att jag inte vet hur gammal din bror är, och dels för att jag inte tagit del av samtliga omständigheter i det aktuella fallet. Rättens beslut beror mycket på hur gammal din bror är (åldersskillnaden), vad som utfästs, skillnaden i utveckling mellan personerna och om samlaget varit helt frivilligt. Sedan framgår det inte om tjejen gjort en anmälan, detta är ett krav för att en rättegång ska kunna ske överhuvudtaget. Vänligen,

Är tecknad djurporr olagligt? (tidelag i hentai)

2020-12-19 i Övriga brott
FRÅGA |Är produktion av tidelag lagligt i hentai form? Frågar därför att jag utvecklar ett hentaispel och det är planerat att sådant innehåll kommer att inkluderas för en bredare men extremt niche marknad. Jag hittar dock ingenting gällande det. Bara att lolicon/shotacon är lika straffbart som äkta barnporr och att tidelag har varit olagligt sedan 2014 pga att det är misshandel av djur. Men inget om tidelag i hentai form och produktionen av det. Eftersom varken djur eller människor skadas och att alla karaktärer kommer vara byxmyndiga så blir man extremt förvirrad och nyfiken på om det är tillåtet eller ej. Hoppas finna svaret här och om jag inte hittar det så är det ok, jag tackar oavsett.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att förklara förbudet mot barnpornografi i hentaiform och sedan diskuterar jag din specifika fråga om tidelag i hentaiform. Du har helt rätt i att barnpornografi är straffbart även i hentaiform. Detta följer av den s.k Mangadomen där Högsta domstolen kom fram till att mangabilder kan vara i strid med förbudet mot barnpornografi. Dock kom de fram till att så inte var fallet när det rörde sig "om fantasifigurer och det är uppenbart att det inte är fråga om avbildningar av några verkliga barn." Alltså föreligger inte något strikt förbud mot hentai som föreställer barn. Det är dock svårt att dra en gräns för när det blir tillräckligt verklighetstroget för att vara straffbart (NJA 2012 s 400 & BrB 16:10a). Vad gäller tidelag är frågan mer oklar. Det finns ingen motsvarighet till barnpornografi vad gäller djur. Det enda möjliga brottet jag kan identifiera är olaga våldsskildring. Brottet består i att någon "i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring" (BrB 16:10c). Även våld/tvång som utövas av djur omfattas (Prop 1986/87:151 s 183). Det får antas att även sexuellt våld/tvång riktat mot djur omfattas. I förarbeten sägs att även teckningar omfattas (Prop 1986/87:151 s 183). Med tanke på att du belyser att djuren kommer vara byxmyndiga och att ingen skadas så låter det dels som att det inte kommer vara någon vidare verklighetstrogen skildring och dels som att det inte förekommer "sexuellt våld eller tvång". Med tanke på detta samt uttalanden i Mangadomen finner jag det osannolikt att det skulle vara olagligt att producera hentai som innehåller tidelag. Rättsläget är dock oklart varför jag rekommenderar att du agerar med försiktighet, undvik att göra det för realistiskt eller att inkludera något som kan uppfattas som sexuellt våld eller tvång. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Är det olagligt att skicka 'nudes'?

2020-08-03 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Snabb fråga om jag och en tjej jag håller på med skickar nudes till varandra äre lagligt? Om båda är med på det? Fastän vi är 17 och 16 Tacksam för svar
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som mottar och sparar ner bilder på en person som är under 18 år gammal gör sig enligt huvudregeln skyldig till barnpornografibrott enligt brottsbalken 16 kap. 10 a § (här). En person som är under 18 år är fortfarande är ett barn enligt denna lagens mening. För att det ska röra sig om barnpornografi krävs det vidare att bilden är tagen med ett sexuellt syfte. Det kan det mycket väl anses vara det om personen är naken. Det krävs också att det av bilden framgår1) att pubertetsutvecklingen för personen på bilden inte är fullbordad, eller2) att det av bilden eller omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under 18 år.Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.Dock behöver det inte anses vara ett brott att inneha bilderna ifall de exempelvis är tagna i en relation där båda parter är s k "byxmyndiga" (över 15 år) och har varit med på det. Det innebär att om du och en tjej du inleder en relation med båda är med på att skicka dessa bilder och är över 15 år, behöver det inte anses vara barnpornografibrott.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor! Vänligen,

Är det olagligt att kolla på porr om personen i videon är 14 år?

2021-02-15 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrade en sak, i Japan är byxmyndigheten 13, i sverige är det 15 och USA 18, är det lagligt att kolla på porr om en person i videon är 14 och jag t.ex är en USA-Medborgare, är det olagligt?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att vara byxmyndig syftar på åldern när en person får genomföra samlag eller andra sexuella handlingar, eller mer korrekt; när en person kan anses kunna samtycka till samlag eller andra sexuella handlingar. Detta kommer till uttryck i sexualbrottslagstiftningen där det exempelvis framgår i 6 kap. 4 § Brottsbalken (BrB) "Den som, med ett barn under 15 år, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år". Om man jämför våldtäkt mot barn med "vanlig" våldtäkt stadgas istället i 6 kap. 1 § BrB att det ska ses som våldtäkt om en person (alltså någon över 15) inte deltar frivilligt. Att kolla på en pornografisk video utgör inte ett sexualbrott enligt 6 kap. BrB. Byxmyndigheten har således inte någon egentlig betydelse i detta fall. Om det är olagligt eller inte beror på vilket lands lagar som kan anses tillämpliga i fallet, vilket är beroende av ett visst antal omständigheter som t.ex var brottet begås, vilken stats medborgare som drabbas m.m. I svensk rätt kan den som kollar på barnpornografi göra sig skyldig till barnpornografibrott. Att kolla på barnpornografi är olagligtI förhållande till svensk rätt kan även att betrakta en pornografisk bild (även filmer) av ett barn utgöra ett barnpornografibrott (16 kap. 10a § femte punkten BrB). Med barn menas i detta fall inte när personen är byxmyndig i jämförelse med ovan, utan avser en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Att gärningspersonen betraktat filmen innebär att gärningspersonen ska ha tillgodogjort sig innehållet i bilden/filmen, alltså ett slags kvalificerat tittande. Förutom att betraktandet, krävs för straffansvar att gärningspersonen måste ha berett sig tillgång till bilden, vilket kan sägas ställa krav på en viss aktivitet från gärningsmannens sida. Det kan exempelvis vara att gärningsmannen betalar för att titta på bilden, köper ett abonnemang på en webbsida som visar barnpornografiska bilder eller bereder sig tillträde till sidor som kostnadsfritt tillhandahåller sådana bilder. Ett typfall kan sägas vara att någon söker upp en webbsida med barnpornografiska bilder och tittar på bilderna på skärmen. Som svar på din fråga om det är olagligt eller inte, så beror det på vilket lands lagar som kan vara tillämpliga. Enligt svensk lag är det olagligt att kolla på porr om en person som är med i videon är 14 år, eftersom den då utgör ett barn. Vilken ålder byxmyndigheten inträder har således ingen egentlig betydelse i detta sammanhang, utan avser att skydda barn och unga från sexualbrott. Kriminaliseringen av barnpornografi har motiverats i huvudsak av den integritetsskada som kan uppkomma för ett barn som medverkar vid tillkomsten av en pornografisk bild. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Åldersgräns för att ha sex

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej varför är det 15 års gräns på att ha sex och inte 18?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över varför åldersgränsen på att ha sex går vid 15 år och inte 18 år. I Sverige finns det emellertid ingen lag som hindrar någon som är under 15 år från att ha sex. Det är en vanlig missuppfattning att denna s.k. byxmyndighetsålder innebär att det är först när man har fyllt 15 år som man får ha sex. Detta stämmer dock inte, utan det lagen säger är att någon som är 15 år eller äldre inte får ha sex med någon som är yngre än 15 år. I det följande kommer jag utveckla vad som menas med denna s.k. byxmyndighetsålder och vad den straffrättsligt innebär. Våldtäkt mot barnDen som har sex med ett barn som är under 15 år gammal döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller för den som med ett barn som är under 15 år genomför annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (6 kap. 4 § brottsbalken).Regeln hindrar den som är 15 år eller äldre från att ha sex eller genomföra liknande sexuella handlingar med någon som ännu inte fyllt 15 år. Till följd av att även jämförbara sexuella handlingar till samlag är straffbara enligt bestämmelsen, är det lika otillåtet med anala och orala samlag samt att föra in fingrar eller andra föremål i anus eller vagina. För att ett brott ska vara begånget spelar det ingen roll vem av de inblandade som tagit initiativ till den sexuella handlingen, utan det räcker med att den är genomförd. Användandet av hot, våld eller tvång är inte heller nödvändigt för att ett brott ska vara begånget. Anledningen till att gränsen går vid 15 år.När det rör sig om sådana samtyckesfrågor såsom samlag kan det uppstå väldigt stora svårigheter i att avgöra huruvida ett barn har blivit tvingad till att delta eller om barnet deltagit frivilligt. Den nuvarande regeln har dock lett till att dessa problem inte behöver beaktas i samma utsträckning som tidigare – eftersom alla samlag med någon som är yngre än 15 år är straffbara. Detta kan ses som en av anledningarna till att den nuvarande gränsen går vid 15 år. Om båda är under 15 årOm båda som är inblandade är under 15 år gamla föreligger emellertid inget brott. Eftersom båda barnen är under 15 år är de nämligen inte straffmyndiga. När åldersskillnaden inte är så storNär skillnaden i ålder mellan de deltagande är ringa kan gärningsmannen gå fri från ansvar. Om det t.ex. rör sig om en femtonåring och en fjortonåring där det bara rör sig om några månaders skillnad i ålder ska femtonåringen inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet (6 kap. 14 § brottsbalken).Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det fortfarande våldtäkt mot barn om barnet precis skulle fylla 15 år?

2020-11-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Räknas det fortfarande som våldtäkt mot barn om en vuxen har samlag i sängen med en 14 åring men som bara är 1 eller 2 dagar från sin födelsedag? Tar rättsväsendet någon hänsyn till att hon nästan var byxmyndig fast inte än här? Spelar det i övrigt någon roll ifall den vuxna personen inte visste att hon inte var byxmyndig än, och att han inte hade legat med henne om han vetat hur gammal hon egentligen var? Mvh.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheter som det bland annat tas hänsyn till för att avgöra om handlingen är mindre allvarlig är om handlingen var frivillig från offrets sida, offrets ålder och huruvida gärningsmannen uppfattade handlingen som frivillig från offrets sida. Som utgångspunkt spelar ingen roll att barnet var 1-2 dagar från att fylla 15 år utan det är fortfarande våldtäkt mot barn, rättsväsendet kommer med största sannolikhet inte ta hänsyn till att barnet nästan var "byxmyndig" då barn aldrig anses kunna samtycka till sexuella handlingar, 6:4 1 st BrB. En lindrande omständighet skulle i detta fall kunna var att barnet är precis under 15 år och personen som haft samlag med barnet är strax över 15 år. Det mildrande i situationen kan då var om personerna är nästintill jämngamla, inte det enskilda faktum att barnet var precis under 15 år. Att personen som hade samlag med barnet inte visste hennes ålder och inte hade legat med henne ses inte som en förmildrande omständighet, och har diskuterats i flera rättsfall där ibland RH 2010:12. Skulle brottet anses som mindre grovt med hänsyn till omständigheterna, kan personen dömas för sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn, 6:5 BrB. Varje mål gäller en enskild situation som domstolen ser till och därför går det inte att i förväg säga vad rättsväsendet kommer att ta hänsyn till eller inte utan det beror på hur den enskilda situationen ser ut. Det görs en helhetsbedömning där flera aspekter spelar in så som tex. flickans mognad. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Samtycke till barnpornografi

2020-02-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag har några hypotetiska frågor kring barnpornografibrott. Jag undrar om och vad man kan bli dömd för och få för straff i följande scenarion. Utgå från att båda parter var med på det.1. En kille fick erotiska filmer och bilder från en tjej som var 13, han själv 14. Han har behållit bilderna och filmerna och är numera 20+. Förändras situationen beroende på om tjejen godkänner att killen har kvar bilderna och filmerna efter så lång tid eller inte?2. En kille som är 18+ fick erotiska bilder och filmer från en tjej som är byxmyndig, bilderna och filmerna tog tjejen dock för några år sedan när hon var 13. Förändras situationen beroende på om killen vet om att bilderna och filmerna är från när tjejen är 13 eller inte? Lite udda frågor kanske men vad har man inte tänkt på i duschen!
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna som är relevanta för din fråga finns i Brottsbalken (BrB).BarnpornografibrottetDet är brottsligt att inneha en pornografisk bild av ett barn (16:10a st. 1 p. 5 BrB). Handlingen utgör barnpornografibrott. Den som gör sig skyldig till det döms till fängelse i högst två år (16:10a st. 2 BrB). Förutsättningarna för att det ska vara ett barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket femte punkten BrB är att personen:1) innehar2) pornografisk3) bild4) av ett barnKillen anses inneha bilderna och filmerna när han har dem i sin besittning, m.a.o. har tillgång till bilderna med omedelbar kontroll. Med bild avses bilder i alla slags medier, därav även film och videogram (Ulväng m.fl., s. 204). Om filmerna och bilderna är erotiska så ses dem även som pornografiska och omfattas därmed av bestämmelsen. Med barn avses personer som är under 18 år eller vars pubertetsutveckling inte är avslutad (16:10a st. 3 BrB). Om tjejen var tretton år eller yngre i bilderna och filmerna så utgör dessa pornografiska bilder av ett barn enligt lagens mening.Samtycke som ansvarsfriande grundAv förarbetena till lagen framgår det att barnpornografibrottet syftar inte enbart till att skydda det avbildade barnet från att kränkas men även barn i allmänhet. Därför kan ett samtycke inte utgöra grund för ansvarsfrihet vilket innebär att ett barn inte med ansvarsfriande verkan kan samtycka till att någon innehar pornografiska bilder av denne (prop. 2009/10:70 s. 54). Ansvarsfrihet på grund av skillnaden i ålder och utveckling mellan barnet och den som innehar bilden Eftersom killen och tjejen var väldigt nära i ålder så kan undantaget i 16 kap. 10 b § första stycket BrB komma i fråga. Enligt undantagsbestämmelsen ska inte personen dömas om det rör sig om en situation med unga människor som är jämngamla och inom ramen för en relation kommer överens om att avbilda varandra i sexuella poseringar etc.. Däremot undantas inte ett fortsatt innehav av sådana bilder från straffansvar. Ju längre tid som innehavet fortgår, desto mindre anledning finns det att undanta killens innehav med stöd i undantagsregeln. Alltså, om det har gått flera år och killen fortfarande behåller bilderna så kan han dömas för barnpornografibrott eftersom undantagsregeln inte rättfärdigar innehavandet under en längre tid och särskilt med hänsyn till att han numera är i 20-årsåldern och inte längre 14 år som när han fick bilderna.ByxmyndigAngående den andra situationen rör det sig även här om barnpornografibrott. Såsom redovisat ovan är innehavandet av pornografiska bilder och filmer av barn straffbelagt (16:10a st. 1 p. 5 BrB). Jag har förstått det som att tjejen är mellan 15 och 17 år eftersom du beskrev henne som byxmyndig. Oavsett om hon var 15 år eller 13 år när bilderna togs så var hon fortfarande ett barn enligt lagens mening. Att ha pornografiska bilder och filmer av henne utgör därmed en brottslig handling som kan leda till att killen döms för barnpornografibrott.SammanfattningI båda fallen rör det sig om innehavande av pornografiska bilder av ett barn vilket utgör barnpornografibrott (16:10a st. 1 p. 5 BrB). Straffet för brottet är fängelse i högst två år. Om killen har en särskilt stor mängd bilder så kan han istället dömas för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (16:10a 5 st. BrB). Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar! Med vänliga hälsningar,