Förnya ett EU- körkort

2021-04-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag har en EU körkort och har upptäckt idag att den var giltigt till 01/4 2021. Kan jag ansöka för att byta den till ett svenskt körkort?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att byta ett EES- körkort till ett svenskt krävs att körkortet är giltigt och att du är permanent bosatt i Sverige. Eftersom du har ett gammalt EU- körkort måste du förnya körkortet där du är bosatt, vilket jag antar är Sverige. När du förnyar kortet får du ett körkort i det nya standardformatet, oavsett om du har ett gammalt eller nytt körkort. Ditt nya körkort kommer att omfattas av de villkor eller begränsningar som gäller här i Sverige. När du förnyar ditt körkort måste du bevisa att du är bosatt i Sverige och uppfyller villkoren för körkortet.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Förtal om man inte uppger personens namn?

2021-04-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Om jag väljer att prata på youtube/spotify om ett ex som vart otrogen under vårt förhållande och blev gravid. Och sanningen kommer fram x antal månader efter att barnet har fötts att barnet inte är mitt enligt DNA. Kan jag bli anmäld om jag väljer att berätta den här historian på en Podcast tex.? Med inga namn inblandade
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förmodar att du undrar huruvida du kan bli anmäld för förtal. I 5 kap. 1§ Brottsbalken framkommer straffbestämmelsen för förtal. Den innebär att man pekar ut någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att man lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Uppgiftslämnandet kan vara tillåtet om det kan anses vara försvarligt och sant, eller om man har haft skälig grund för att det är sant. I ditt fall nämner du inte något namn, vilket väcker frågan om du överhuvudtaget pekar ut någon som "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt". Värt att nämna är att det inte är en förutsättning för förtal att den utpekade personen nämns vid namn, men man ska kunna koppla uppgifterna till personen. Om du håller detaljerna så begränsade som möjligt minskar du därmed också risken för kopplingen mellan berättelsen och personen. Å andra sidan skulle jag säga att risken är ganska stor att man enkelt kan koppla berättelsen till personen, då det rör sig om ett ex till dig. Om det skulle hända att familj och vänner faktiskt kan koppla personen och berättelsen, kan du göra dig skyldig för förtal. Här kan denna krets uppfatta informationen som missaktande och ditt handlande kan också anses leda till en skada. Bedömningen sker utifrån perspektivet från personen uppgiften är riktad mot och huruvida det är socialt accepterat- i orten, samhällsgruppen eller personkretsen som personen befinner sig i- att vara på det sättet som uppgiften påstår. I ditt fall nämner du ett beteende som jag ändå tror ingen ort, samhällsgrupp eller personkrets accepterar och således är rekvisitet uppfyllt. Nästa fråga blir om det är försvarligt att lämna ut sådana uppgifter. Försvarlighetsprövningen utgörs av en intresseavvägning mellan yttrandefriheten och skyddet för äran. Bedömningen av om det varit försvarligt måste göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnas. Från rättspraxis menar man att hänsyn ska tas till hur allvarligt påståendet/ena är, till vem, i vilken situation, syftet osv. Då alla fall är olika blir det svårt att ge ett exakt svar i ditt fall. Hänsyn kommer tas till alla omständigheter i frågan, bland annat det faktum att det är en podcast. Det spelar inte någon roll att uppgiften är sann. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Ingår utländsk egendom i bodelningen?

2021-03-30 i Bodelning
FRÅGA |Min far, ej svensk medborgare, dog 2018. Han var då bosatt sedan 25 år i USA. Jag är ens barnet och ärvde då allt, hus, livförsäkring och pensionssparande. Allt finns kvar där och jag har fått ett ITIN nummer. Det jag undrar nu är, eftersom jag är gift med en svensk och bosatt i Sverige vad händer vid ev skilsmässa. Räknas dessa egendomar in i den svenska lagen? Vi har inget äktenskapsförord.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att ni är gifta i Sverige kommer svenska regler att bli tillämpliga på bodelningen. Vid en skilsmässa ska allt giftorättsgods ingå enligt 10:1 ÄktB. All egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. I din fråga framgår det inte om ni har äktenskapsförord eller annat som reglerar enskild egendom, 7:2 ÄktB. Ifall det finns, ska det inte ingå i bodelningen. Det finns alltså inget undantag i svensk lag som bestämmer att egendom som är placerat utomlands inte ska ingå i bodelningen. Med det sagt, kommer din egendom i USA att betraktas som giftorättsgods och således ingå i bodelningen. Vad gäller pensionssparande kommer den förmodligen ingå i bodelningen om den sker privat, då det är egendom som du äger. Om det däremot är tjänstepension blir situationen annorlunda. Tjänstepension anses som huvudregel vara en oöverlåtbar eller personlig rättighet som inte ska ingå i bodelningen, 10:3 1 st. ÄktB. Om du dock skulle äga tjänstepensionen och arbetsgivaren endast betalar premierna, kan det möjligtvis likställas med en privat pensionsförsäkring och därmed ingå i bodelningen. Om din arbetsgivaren äger försäkringen innebär det att du inte kan överlåta den rättigheten och den ska därmed inte ingå i bodelningen. Om du dock har möjlighet att förfoga över pensionen och dess utformning kan det trots allt ingå i bodelning, det är alltså medbestämmanderätten som är avgörande. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Gåvobrev vid överföring av pengar

2021-03-30 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag har en moster i Italien som skämmer bort mig mig då och då. Då hon vill överföra större summor till mig inom den närmaste tiden, ca upp till 20000 euro undrar jag hur det funkar med gåvobrev? Behöver hon upprätta ett gåvobrev varje gång hon vill skicka pengar till mig? Hon är ju lite äldre och tycker att det låter krångligt att behöva skriva gåvobrev tillsammans med en jurist varje gång. Hon brukar gå personligen till banken i Italien och göra överföringarna. Finns det någon regel för hur mycket jag kan ta emot utan att hon behöver skriva gåvobrev? Tack på förhand!
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan vara bra att upprätta ett gåvobrev oavsett om det finns ett lagstadgat krav på det eller inte. Detta kan skydda dig mot framtida tvister om arv, dessutom är det ett bra bevis på att gåva har faktiskt skett. Det krävs alltid ett gåvobrev vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. I ditt fall gäller det gåva av lös egendom, vilket innebär att det inte är obligatoriskt med ett gåvobrev. När det gäller lös egendom anses gåvan vara bindande vid tradition, det vill säga när det har bytt ägare enligt 2§ GåvoL. Vidare finns det tre kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska anses vara en gåva i rättslig mening: - Det ska vara frivilligt- Det ska finnas en gåvoavsikt-Det ska ske en förmögenhetsöverföring.Dessa tre kriterier kan vara bra att fundera över för att säkerställa att det verkligen betraktas som en gåva i lagens mening. I frågan framkommer det ingen information som kan ifrågasätta detta, så den frågan lämnar jag obesvarad. Sammanfattningsvis behöver inte din moster skriva ett gåvobrev varje gång hon skickar över pengar, även om det kan vara bra. Det finns inte heller någon gräns som reglerar hur mycket du får ta emot utan ett gåvobrev. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Jag ska starta en livestream om aktier, vad bör jag tänka på?

2021-04-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har funderingar på att i framtiden live streama och göra media om aktier och företag. Mest som ett hobbyprojekt, men tackar gärna ja till pengar via annonser om det skulle visa sig att det går bra. Vad säger lagarna om det här? Vad ska jag akta mig för? Kommer självklart förtydliga att det inte är ekonomisk rådgivningen utan bara min personliga syn på företagen. Tack
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är en väldigt bred fråga du ställer. Här kommer jag endast ta upp några saker du bör tänka på. Det första är att det kan vara bra att känna till hur reglerna kring beskattningen är utformade. Frågan här är främst hur din inkomst från livestreamen ska beskattas. De pengar du får in av annonserna kan antingen beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, eller så kan de anses utgöra hobbyverksamhet och således beskattas i inkomstslaget tjänst.Enligt 13:1 IL ska till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Verksamheten ska bedrivas självständigt och yrkesmässigt i förvärvssyfte för att det ska vara fråga om näringsverksamhet. För att det yrkesmässiga kravet ska vara uppfyllt krävs det att verksamheten ska bedrivas regelbundet och inte endast tillfälligt. I regelbundenheten ligger ett krav på viss omfattning och varaktighet. Kraven på regelbundenhet och varaktighet balanserar emellertid ut varandra. Eftersom att det framgår i frågan att du avser att bedriva denna verksamhet som ett hobbyprojekt, antar jag att det endast kommer att bedrivas på fritiden och när du har tid. Därav är inte detta rekvisit uppfylld. Även om youtubekanalen sker självständigt så faller det också på förvärvssyftet. FÖr att detta rekvisit ska vara uppfyllt krävs det att verksamheten ska bedrivas i syfte att ge ekonomiskt utbyte. Avgörande är syftet och inte att verksamheten faktiskt går med vinst. Bedömningen är objektiv. Det är okej att tjäna pengar på hobbyverksamheten, men det ska inte vara det huvudsakliga syftet. Om målet med ditt projekt skulle vara att tjäna så mycket pengar som möjligt, hade det kunnat klassificeras som näringsverksamhet. Min bedömning är att din projekt kommer högst sannolikt falla under inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. IL. En annan viktig sak att känna till är att du inte kan enligt svensk rätt begå förtal mot ett företag. Paragrafen om förtal i brottsbalken 5 kap 1 § tar sikte på en levande person och kan inte tillämpas i fråga om någon skulle begå motsvarande agerande mot ett företag. Ett sådant agerande kallas istället för ekonomiskt förtal och är inte ett brott enligt svensk lag. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Kan förstahandshyresgästen bli uppsagd på grund av andrahandshyresgästen?

2021-03-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!En hyresvärd har ju rätt att säga upp en lägenhet om den används till brottslig verksamhet. Vad gäller om hyresgästen har hyrt ut i andra hand (med värdens tillåtelse) och andrahandshyresgästen använder lägenheten till brottslig verksamhet? Kan förstahandshyresgästen bli uppsagd då? mvhDavid Lundgren
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du i egenskap av hyresgäst har en skyldighet att vårda lägenheten, enligt 12:24 JB. Denna skyldighet består för förstahandshyresgästen även när den hyr ut i andrahand. Om andrahandshyresgästen har förverkat sin rätt att fortsätta hyra bostaden, kan förstahandshyresgästen också bli uppsagd i och med att det rättsliga ansvaret mellan förstahandshyresgästen och hyresvärden förblir (NJA 2014 s. 465). Andrahandshyresgästen har alltså inget hyresförhållande med hyresvärden. Därmed kan förstahandshyresgästen bli uppsagd för saker som dennes hyresgäst har orsakat. Detta innebär att man som förstahandshyresgäst kan bli uppsagd då andrahandshyresgästen har begått brottslig verksamhet, då det är en förverkandegrund som framkommer i 12:44 p.12 JB. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Måste jag betala tillbaka en misstagsbetalning?

2021-03-30 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Min förre arbetsgivare satte av misstag in en mindre summa pengar på mitt konto. Jag arbetar ej där längre. Nu har de gått i konkurs.fick brev från advokat att dom ville att jag skulle betala tillbaka. Måste jag de? Vad händer om jag inte gör de?Anita
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du har fått en misstagsbetalning blir principen om condictio indebiti tillämpligt. I korta drag innebär den att den som har betalat fel har rätt att kräva tillbaka pengarna. Du måste således betala tillbaka pengarna. Det finns ingen lag som reglerar detta, utan istället hittar man principen i praxis (NJA 1994 s. 177, NJA 1999 s. 575, NJA 2016 s. 1074).Om du använder dig av pengarna kan du göra dig eventuellt skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 BrB. Om du använder dig av pengar som du har fått genom en misstagsbetalning, använder du någon annans pengar, vilket är brottsligt. I NJA 1994 s. 480 fick en företagsägare en felaktigt utbetald summa pengar på sitt konto, som ägare sedan använde för privat bruk. Företagsägare blev dömd för olovligt förfogande. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Särkullbarns rätt att avstå från arv till förmån för efterlevande make

2021-03-29 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Om jag som särkullbarn väljer att vänta med min arvslott från min mamma till fördel för min styvpappa, och när han sedan avlider ärver jag och min halvsyster som är bröstarvinge lika mycket, alltså delar lika? Eller ärver jag då samma som tidigare beräknat av min mor? Hoppas ni förstår hur jag menar.Bästa hälsningar
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du säger kan särkullbarn avstå sin rätt till arv till förmån för efterlevande make, på så sätt blir du som särkullbarn berättigad till efterarv vid efterlevande makes död enligt 3:9 Ärvdabalken. Du får således en kvotdel av efterarvet, beroende på hur många bröstarvingar det finns. I ditt fall verkar det endast finnas en bröstarvinge, din halvsyster. På så sätt kommer ni dela lika på efterarvet. När din styvfar går bort kommer du och din halvsyster att dela lika på arvet från din styvfar, då du har en kvotdel på 1/2 av efterarvet. Dock erhåller din styvfar din andel med fri förfoganderätt, vilket innebär att din styvfar har rätt att på alla sätt förfoga över egendomen utom rätten att testamentera eller ge bort den som gåva. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,