Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

2021-05-07 i Påföljder
FRÅGA |HejOm man accepterar ett strafföreläggande vid gripandet av köp av sexuella tjänster så hamnar man väl i belastnings registret. Jag undrar hur länge man finns i registret innan det gallras ut?Om gallringstiden är ute, är det lika med att det aldrig kan uppdagas?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har fått ett strafföreläggande för ett brott och undrar hur länge brottet kommer att finnas i belastningsregistret. Frågor om gallringstid regleras i lagen (1998:620) om belastningsregister. Enligt 17 § punkten 9 i lagen om belastningsregister ska ett strafföreläggande gallras fem år efter godkännandet av strafföreläggandet. Detta innebär att du inte längre kommer att ha en anteckning i ditt belastningsregister efter att fem år har passerat. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Kan mitt förhörsprotokoll sekretessbeläggas?

2021-04-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,Jag har varit på ett förhör för ett långt tag sen och fick reda på att man kan få ut papper på förhöret och allt som sagts hur lätt som helst, finns det nåt sätt som jag kan få polisen att bli av med den från deras system så att vanliga personer inte kan få upp de alls, som att den aldrig fanns?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver är de förhörsprotokoll som upprättas hos polisen offentliga och kan därmed lämnas ut till folk som begär dessa. Detta beror på att vi har en grundlagsskyddad rättighet som säger att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Ett förhörsprotokoll är en allmänna handling eftersom den upprättas hos en myndighet (2 kap. 4 § Tryckfrihetsförordningen). Detta innebär att var och en har rätt att begära ut ditt förhörsprotokoll. Dock finns det bestämmelser som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar, det skulle isåfall vara om handlingarna är belagda med sekretess. Att en handling är sekretessbelagd innebär att det finns ett förbud mot att ge ut den informationen som är sekretessbelagd. En handling beläggs med sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen (OSL). För dig innebär det att för att ditt förhörsprotokoll ska beläggas med sekretess måste någon av bestämmelserna i OSL passa in. Nu vet jag inte vad som skulle vara aktuellt i ditt fall, men de uppgifter som brukar beläggas med sekretess är uppgifter som rör rikets säkerhet, eller enskilds personliga förhållanden (exempelvis uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk osv. (21 kap. 1 § OSL)). Jag skulle rekommendera dig att kolla i kapitlen 15-43 som nämner vilka sekretess som finns för att se vad som skulle passa in hos dig (här). Om dina uppgifter inte kan sekretessbeläggas kommer de tyvärr att vara offentliga. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du också varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?

2021-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad gäller om min ena förälder köper den bostadsrätt som jag och min sambo gemensamt flyttat in i och lever i och som jag sedan förvärvar som gåva av min förälder? Av gåvoavtalet framgår att bostadsrätten och dess eventuella avkastning ska tillhöra mig såsom enskild egendom. Hur förhåller sig detta till de regler i sambolagen om boende som införskaffats för gemensamt bruk osv? Undrar mest ifall det gåvoavtalet som utformats är "vattentätt" för det fall jag och min sambo går isär.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om bostadsrätten kommer att ingå i en eventuell bodelning för det fall ditt samboförhållande skulle upphöra. Jag kommer att hänvisa till sambolagen (hädanefter SamboL).När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Det är således endast samboegendom som ingår i en bodelning. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Av 4 § SamboL framgår dock att egendom som en sambo fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda inte utgör samboegendom. Detta innebär i ditt fall att bostadsrätten inte utgör samboegendom eftersom den givits till dig i gåva med en föreskrift om att den ska vara din enskilda. Detta i sin tur innebär att bostadsrätten inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Svaret på din fråga är därmed att gåvoavtalet är utformat korrekt för att du ska få behålla bostadsrätten om samboförhållandet skulle upphöra. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med dem. Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att hota någon med en polisanmälan?

2021-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att hota med polisanmälan? Tex, om jag säger till en person att sluta trakassera mig och min familj annars tvingas jag polisanmäla. Och personen då hotar med "om du gör det så anmäler jag dig för xxxxx" och hittar på något att anmäla mig för. Är det olagligt och på vilket sätt? Det är ju ett effektivt sätt att tysta utsatta som bör vara straffbart?
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att hota med en polisanmälan. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff.Olaga hot?För att någon ska dömas för olaga hot krävs att personen hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (BrB 4 kap. 5 §). Att enbart hota om att polisanmäla någon är inte ett brott eftersom att hotet inte avser en brottslig gärning. Dock skriver du att personen hotar med att anmäla dig för något som hen "hittar på", vilket kan utgöra ett olaga hot.Då krävs det alltså att: 1. någon hotar om brottslig gärning2. hotet framkallar allvarlig rädsla för din eller någon annans säkerhet till person, egendom, frihet eller fridBeträffande första punkten avser den brottsliga gärningen i det här fallet ett hot om att anmäla dig, som är oskyldig, till polisen, vilket kan innebära brottet falsk angivelse (BrB 15 kap. 6 §).Beträffande andra punkten krävs att hotet utifrån den hotades synpunkt framkallat allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Av betydelse här är bl.a. sättet på vilket hotet uttalas, hur gärningsmannen agerar i övrigt, vad den hotade känner till om gärningsmannens agerande sedan tidigare samt vilket brott hotet avser. Det är endast domstolen som kan göra denna bedömning varför jag inte kan ge ett rakt svar. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att hotet ska framkalla en allvarlig rädsla, vilket innebär att det krävs mer än att du bara ska bli rädd. Olaga tvång?Om personen istället tvingar dig att avstå från en polisanmälan under hot om att en polisanmälan annars kommer göras, kan det istället vara fråga om brottet olaga tvång enligt BrB 4 kap. 4 §. För att personen ska dömas till olaga tvång krävs att hen genom hot om brottslig gärning tvingat dig att underlåta något. I ditt fall är det genom hot om att falsk anmäla dig för polisen tvinga dig till att underlåta att göra en egen polisanmälan. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

2021-05-07 i Påföljder
FRÅGA |Hej, en vän till mig fick 4 år fängelse men eftersom han är 20 och sedan man sitter 2/3 delar av tiden, vad blir slut summan då plus ungdomrabatten? Tack för dvar
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill veta hur länge din vän kommer att sitta i fängelse. Om jag har förstått dig rätt så har personen dömts till ett fängelsestraff på fyra år. Villkorlig frigivning efter att 2/3 fängelsestraffet har avtjänatsPrecis som du skriver kommer din vän att friges villkorligt när 2/3 av fängelsestraffet har avtjänats (26 kap. 6 § brottsbalken) om inte det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning som gör att den villkorliga frigivningen skjuts upp (26 kap. 6 a § brottsbalken). Sådana skäl kan vara om personen på ett allvarligt sätt bryter mot föreskrifter samt missköter sig. Ungdomsrabatt Du tar även upp ungdomsrabatten, vilket är något som rätten redan dragit av när den dömde din väns påföljd på 4 år. Ungdomsrabatten utgår från bestämmelsen i 29 kap. 7 § brottsbalken. Av bestämmelsen framkommer det att gärningsmannens ålder ska beaktas vid straffmätningen. Straffmätningen är den tidpunkt då rätten bestämmer var en gärningsperson hamnar i straffskalan. I din väns fall blev det fyra år. SammanfattningSvaret på din fråga är således att din vän kommer att sitta 2/3 av fyra år, vilket motsvarar 2 år och 8 mån. Hans ungdom har redan beaktats i fängelsestraffet, och där har rätten troligen givit honom 1/4 kortare strafflängd (eftersom han är 20 år gammal) än vad de hade givit honom om han var 21 år gammal. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Kan jag reklamera en vara för ett fel jag upptäckte efter 2 månader?

2021-04-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej , Jag köpte en tröja för 2 månader sedan från en hemsida. Nu har det öppna köpet gått ut men jag har precis öppnat paketet (livet kom imellan) . Jag märkte dock att när kag öppnade paketet så vart en av knapparna sönder . Tröjan vart relativt dyr så känner ju inte direkt att jag vill betala för något som kom levererat felaktigt men samtidigt vet jag inte om jag får skylla mig själv då jag väntat såpass länge att det öppna köpet gått ut?Kan jag reklamera detta ändå eller vad gäller? Deras kundservice säger att jag får skylla mig själv då jag haft tid på mig att reklamera men upptäckte det ju som sagt inte förrens efter 2 månader ?????HJÄLP MIG!
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid internetköp är både distansavtalslagen och konsumentköplagen (KköpL) tillämpliga. Jag utgår från att du köpt varan från ett företag i Sverige (om företaget inte vänder sig mot svenska konsumenter så gäller i regel lagstiftningen i det land där företaget finns). ÅngerrättEnligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen har du 14 dagars ångerrätt vid köp på internet inom Sverige eller övriga EU. Eftersom att ångerfristen har löpt ut stämmer det att du inte längre har öppet köp. ReklamationsrättDock skriver du att en av knapparna på tröjan är sönder vilket innebär att varan du har fått är felaktig. En vara anses som felaktig när den i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § KköpL). Varan ska även vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används. I ditt fall har du köpt en tröja med knappar som ska kunna stängas. Varan är således felaktig.När en vara är felaktig ska köparen reklamera det till säljaren inom skälig tid efter det att hen märkt eller borde ha märkt felet (23 § KköpL). Sker reklamationen inom två månader efter det att köparen har upptäckt felet ska det alltid räknas som att det skett inom skälig tid. Du skriver att du köpte tröjan för två månader sedan och att du därefter reklamerat den. Detta innebär att du reklamerat inom skälig tid. En köpare har dessutom tre år på sig att reklamera ett fel och en säljare har en ovillkorlig plikt att ta emot reklamationen. Konsumentköplagen är dessutom tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att ett företag inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen. Ett företag är således skyldig att ta emot en reklamation som görs i tid. Sammanfattningsvis har du rätt till att reklamera tröjan. Om företaget inte kommer överens med dig rekommenderar jag dig att vända till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och göra en anmälan (här). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. En anmälan görs dessutom kostnadsfritt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du också varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur genomför man ett arvsskifte om en dödsbodelägare inte kan nås?

2021-04-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur genomför man ett arvsskifte, om en av två dödsbodelägare ej går att nå. min bror deltog för övrigt inte heller i upprättandet av dödsboet efter min mor, då senast kända adressen "studsade" tillbaka, och han svarar inte i telefon så han svarade inte på kallelsen. Han saknar uppenbarligen en fast adress, och verkar inte längre äga en mobiltelefon, åtminstone ingen som jag har numret till. Jag lyckades få tag på honom i samband med mammas död och jag kunde då meddela dag och tid för begravningen, men han kom inte heller på den.Nu handlar det inte om några pengar direkt, dryga 11 000:- som finns kvar i boet. Men hur gör jag ett arvsskifte, om jag inte ens kan nå min bror för att underteckna dokument?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur ni ska genomföra ett arvskifte när en av dödsbodelägarna inte kan nås för att kunna skriva på arvskiftet. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) som innehåller regler om arv och testamente.Precis som du har förstått ska en arvskifteshandling undertecknas av samtliga dödsbodelägare för att den ska anses vara giltig (23 kap. 4 § ÄB). Eftersom din bror inte kan nås är detta inte möjligt.Anmälan till SkatteverketNär en arvinge vistas på okänd ort ska den som förvaltar dödsboet anmäla detta till Skatteverket (16 kap. 1 § ÄB). Då ska Skatteverket kungöra i Post- och Inrikes Tidningar att arv efter den döde tillfallit den bortovarande och att hen ska göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från den dag då kungörelsen var införd i tidningen. Din bror har därefter fem år på sig att ta emot arvet, gör han inte det så preskriberas rätten vilket innebär att övriga arvingar istället får ta del av arvet. Skatteverket ska dessutom förordna en god man som ska bevaka din brors rätt under bouppteckningen (11 kap. 3 § föräldrabalken). Den gode mannen ska därefter ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndarnämnden tillsammans med en ansökan om nämndens samtycke. Jag tolkar det som att ni redan gjort en bouppteckning och att en god man därmed redan utsetts. Detta innebär att den gode mannen får godkänna arvskiftet åt din bror efter att hen fått överförmyndarens samtycke. TvångsskifteDet du också kan göra är att du kan ansöka om tvångsskifte hos tingsrätten (23 kap. 5 § ÄB). Då utser rätten en skiftesman/boutredningsman som tvångsskiftar dödsboets tillgångar, vilket inte kräver underskrift av samtliga dödsbodelägare. Fördelen med en sådan lösning är just att dödsboet får ett avslut, samt att det är en kvalificerad och skicklig jurist eller advokat som genomför arvskiftet. Nackdelen är dock att det kan kosta mycket att anlita en skiftesman/boutredningsman samt att tvångsskifte används i situationer då dödsbodelägare inte kan komma överens.SammanfattningDu kan sammanfattningsvis välja mellan att antingen vänta på att den goda mannen godkänner arvskiftet (efter godkännande av överförmyndaren) eller att du själv ansöker om tvångsskifte hos tingsrätten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning och hjälp med arvskiftet kan du ta kontakt med någon av våra erfarna jurister här. Har du ytterligare funderingar är du också varmt välkommen att ställa dem här igen!Med vänliga hälsningar,

​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

2021-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |HejJag har blivit stoppad februari 2020 , fick lämna prover , visa positivt (narkotika), nekade brott och blev rättegång! Tingsrätten frikände mig men åklagaren överklagade till hovrätten och då bestämde hovrätten för o ändra tingsrättens dom och dömde mig till dagsböter!Vad händer nu med mitt körkort? Blir jag av med den? Eller kommer jag behålla efter som jag blev frikänd från tingsrätten först! Obs! Det har gått över ett år sen polisen tog mig till prover men jag fick behålla körkort från polisen dom tog aldrig den! Har inte hört något från transportstyrelsen än!Hade varit jätte tacksam om jag får svar
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kommer att bli av med körkortet på grund av din dom. Jag kommer att hänvisa till körkortslagen som innehåller regler om körkort.Enligt 5 kap. 3 § första stycket körkortslagen ska en person som kör narkotikapåverkad få sitt körkort återkallat. Att köra bil narkotikapåverkad räknas som rattfylleri (4 § andra stycket lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).Dock kan Transportstyrelsen besluta om att du ska få en varning istället för du ska få ditt körkort återkallat. Det ska då föreligga särskilda skäl som gör att varningen kan ses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen). Det Transportstyrelsen exempelvis kommer kolla på är hur allvarlig trafikbrottet har varit, vad för typ av trafikbrott du begått samt vilken trafikfara ditt brott har inneburit. Denna bedömning görs utifrån omständigheterna i ditt fall vilket innebär att jag inte kan ge dig ett rakt svar på om du kommer få ditt körkort återkallat eller inte. Jag skulle råda dig att kontakta Transportstyrelsen om du är osäker på om ditt körkort har återkallats eller inte. Du kan kontakta dem här. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,