Hur behandlas enskild egendom vid en skiljsmässa?

Tillsammans med mina föräldrar och syskon har vi ett familjeföretag. Mina föräldrar har precis ändrat sitt testamente och en paragraf gällande avkastning på aktier skulle jag vilja förstå för framtiden: ”Vad som tillfaller någon genom detta testamente, genom arv eller genom avstående, liksom vad som kan komma att träda i stället, ska utgöra enskild egendom i äktenskap och i samboförhållande. Detta ska även gälla avkastningen. Egendomen ska aldrig ingå i bodelning eller omfattas av så kallad övertaganderätt. Arvtagaren bör placera arvsmedel i form av kapital på ett nyöppnat konto / depå som namnges ”arv, enskild egendom”. Detta för att undvika sammanblandning med giftorättsgods.” Syftar man här på avkastningen (utdelning) mina föräldrar fått av sina aktier innan deras bortgång 2031, eller, vi som ärvers framtida avkastning vad vi får i utdelning av våra aktier? Förklarar gärna genom följande exempel: - Jag får år 2031 ärva aktier motsvarande 10%, som år 2040 har generat 300.000kr/år i utdelning. År 2040 skiljer jag och min fru oss. Hur kommer dessa 300.000kr/år (3MKR på tio år) som (förmodligen långt ifrån) allt inte heller kommer finnas kvar på ett konto att betraktas i en bodelning? Rimligen kommer de mesta av det vara spenderade på en bostad. - Är det skillnad om jag år 2041 går bort? Förklara gärna med siffror så konkret ni kan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB)

Generellt om enskild egendom

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelning ingår makars giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vid händelsen av en bodelning, är det således relevant att förstå vilken egendom som är enskild.

Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Där framgår bland annat att egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, utgör enskild egendom. Träder något annat i den ärvda egendomens ställe ska även det, som utgångspunkt, betraktas som enskild egendom. Det senare kan exemplifieras av att någon ärver pengar som enskild egendom och sedan köper en fastighet för de pengarna. Fastigheten utgör då, som utgångspunkt, enskild egendom.

I din situation

Jag tolkar paragrafen i dina föräldrars testamente som ett villkor för att egendom du erhåller genom testamentet ska vara enskild egendom. Paragrafen synes omfatta både tidigare avkastning som dina föräldrar erhållit samt framtida avkastning. Utifrån ditt exempel innebär det att all utdelning som genererats till år 2040 utgör din enskilda egendom. Har aktierna år 2040 genererat tre miljoner kronor utgör det alltså din enskilda egendom.

Ett problem som kan uppstå med enskild egendom, framförallt om egendomen består av pengar, är att den förlorar sin karaktär som enskild. Högsta domstolen har i flertalet domar behandlat problematiken. Ett exempel är NJA 1992 s. 773 där den ena maken satt in pengar, vilka utgjorde enskild egendom, på ett bankkonto där makarna hade gemensamma pengar. I fallet ansågs den enskilda egendomen inte hållts isär från den gemensamma, varpå den förlorat sin karaktär som enskild.

Ett annat rättsfall som kan nämnas i situationen är NJA 1995 s. 557 där en del av en fastighet trätt i stället för den ena makens enskilda egendom som använts vid betalning. I fallet hade fastigheterna betalats av kontanta och lånade medel. De båda makarna hade betalat hälften av en kontant summa och blivit solidariskt ansvariga för ett lån på fastigheten. Den ena maken hade betalat sin kontanta del med enskild egendom.

Det framförda speglar att bedömningen kan bli olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. För att enskild egendom inte ska förlora sin karaktär synes det således viktigt att den hålls särskild från gemensam egendom. I dina föräldrars testamente står det skrivet; “Arvtagaren bör placera arvsmedel i form av kapital på ett nyöppnat konto / depå som namnges ”arv, enskild egendom”. Detta för att undvika sammanblandning med giftorättsgods”, jag tolkar det som att skrivelsen tar sikte på just nämnda problematik.

Vad händer om du går bort?

Förutsatt att du och din fru inte har några barn, har din fru rätt att ärva dig vid ett eventuellt dödsfall (3 kap. 1 § ÄB). Arvsrätten omfattar även enskild egendom.

Avslutande ord

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan genom någon av våra betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Jag finns tillgänglig på klara.lindblom@lawline.se. Där får ni mer än gärna kontakta mig.

Avslutningsvis hoppas jag att du känner dig tillfredsställd med min förklaring av situationen.

Mvh,

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000