Hur gör man egendom enskild?

Om min mamma vill att jag ska ärva hus & kapital som enskild egendom, dvs min fru, eller i nästa led, hennes dotter (Som inte är min dotter) ska inte få del av det. Vilken typ av dokument ska hon då upprätta? Finns det även ett alternativ att hon redan nu ger det till mig som en gåva? Är nedanstående då en vettig skrivning, hittade i annan fråga på Lawline: Det som erhålles i arv eller testamente efter mig skall vara mottagarens enskilda egendom i äktenskap och samboförhållande och skall således inte omfattas av giftorätt eller reglerna om samboegendom och inte heller vara föremål för rådighetsinskränkningar och reglerna om övertaganderätt. Detsamma skall gälla för egendom som träder i enskild egendoms ställe samt avkastningen av sådan egendom.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur man på lämpligt sätt gör egendom enskild. Regler om makars egendomsförhållanden finns i äktenskapsbalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vad är enskild egendom?

Makars egendom kan utgöra antingen giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Den huvudsakliga skillnaden mellan de båda egendomstyperna är att enskild egendom är undantagen från en eventuell bodelning medan giftorättsgods ska ingå och delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Uppdelningen av egendom i giftorättsgods eller enskild egendom är viktig eftersom en bodelning ska göras i samband med ett äktenskaps upplösande, vare sig det sker genom äktenskapsskillnad eller den ena makens död (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Viktigt att notera är emellertid att enskild egendom, tillsammans med hälften av det sammanlagda giftorättsgodset, kommer att ingå i kvarlåtenskapen efter en avliden make. Detta är av betydelse eftersom en efterlevande make, i avsaknad av särkullbarn, ärver hela den avlidne makens kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Hur blir egendom enskild?

Huvudregeln enligt äktenskapsbalken är att makars egendom utgör giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enligt äktenskapsbalken utgörs enskild egendom bland annat av egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § andra punkten äktenskapsbalken). Även egendom som en make har erhållit genom testamente eller arv med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda utgör enskild egendom, liksom egendom som träder i enskild egendoms ställe (7 kap. 2 § tredje, fjärde och sjätte punkterna äktenskapsbalken).

Vad som gäller i ditt fall

Det lättaste sättet att göra egendom enskild torde således vara genom att göra förbehåll om detta antingen i ett gåvobrev eller i ett testamente (det vill säga antingen genom att ge bort egendomen som gåva alternativt genom att testamentera bort den). I den mån din mamma skulle vilja ha hjälp med att upprätta antingen ett gåvobrev eller testamente så kan Lawline vara behjälpliga med det.

Observera dock att enskild egendom, även om den inte ingår i en eventuell bodelning, ingår i en persons kvarlåtenskap. Detta betyder att om du får den aktuella egendomen av din mamma, med villkoret att den ska vara din enskilda, så kommer den, likväl, att ingå i din kvarlåtenskap varpå den kan komma att hamna hos din maka. Ifall du (eller din mamma) inte vill att detta ska ske så måste även du upprätta ett testamente där du klargör vem du vill ska ärva den aktuella egendomen i framtiden.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000