Är mina tillgångar enskild egendom=

2020-10-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Min make gick bort i fredags. Jag är skriven på en husvagn och två bilar är dessa min enskilda egendom eller ska de ingå i dödsboet?Maken har 3 barn som redan börjat se sig efter dessa saker.
Izel Ilyaz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar över om tillgångarna är att betrakta som enskild egendom eller inte? Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Följande situationer nämns:När det föreskrivits i ett äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild.När egendomen är en gåva från någon annan än din make och det villkorats att egendomen ska vara din enskilda. Egendom som du har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara din enskilda.Egendom som ärvts och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara din enskilda.Egendom som du erhållit genom förmånstagarförordnande vid försäkringar eller pensionssparande.S.k. surrogat, alltså egendom som "ersatt" egendom enligt 1-5. Detta kan vara pengar från en försäljning exempelvis.Även avkastning kan falla under kategorin enskild egendom förutsatt att det föreskrivits att det ska vara det. Exempel på avkastning kan vara vinstpengar från en travhäst.Skulle egenSå sammanfattningsDet är alltså inte tillräckligt att egendomen är skriven på dig, utan situationerna ovan måste föreligga. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad gäller angående giftorättsgods och enskild egendom?

2020-10-28 i Enskild egendom
FRÅGA |1) En man köpte en egendom 1990. Han står som ensam ägare. 2007 gifte han sig. Inget äktenskapsförord. Ingår egendomen i giftorätten vid skilsmässa? Kan mannen på något sätt "komma runt" giftorätten?2) Min syster och jag äger tillsammans en skärgårdsfastighet, som är vår enskilda egendom. Om min syster dör före sin man, ärver änklingen/mannen eller hennes barn den enskilda 1/2 skärgårdsfastigheten?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din första fråga besvaras med hjälp av äktenskapsbalken (ÄktB). Utgör egendomen giftorättsgods?Inledningsvis i äktenskapsbalken framgår det att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att var och en av makarna ensam råder över sin egendom och den av makarna som förvärvat något är att betrakta som ägare till egendomen, även i förhållande till den andra maken. Denna skillnad i egendom gäller så länge äktenskapet består. Vid äktenskapets upphörande, skilsmässa enligt din fråga, utgör egendomen dock giftorättsgods eftersom att all egendom som inte är enskild egendom i ett äktenskap anses vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att giftorättsgodset kommer att ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Det bästa alternativet jag kan presentera för att "komma runt" giftorätten är att makarna skriver ett äktenskapsförord där egendomen görs till mannens enskilda egendom, vilket innebär att egendomen inte ingår i bodelningen vid skilsmässa (7 kap. 2 och 3 § ÄktB).Din andra fråga besvaras utifrån äktenskapsbalken och ärvdabalken (ÄB). Ärver mannen den bortgångna makans enskilda egendom?Du och din syster äger en skärgårdsfastighet tillsammans. Fastigheten har gjorts till er enskilda egendom och kan ha gjorts genom bland annat äktenskapsförord eller att ni erhållit fastigheten genom gåva eller testamente med villkoret att det ska vara er enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB).Det hypotetiska scenariot i din fråga är att äktenskapet upphör genom att din syster dör före mannen. Som jag konstaterade i svaret på den första frågan ingår inte enskild egendom i en bodelning, även om det som i det här scenariot gäller den avlidnes dödsbo och den efterlevande. Gällande frågan om arvet som ska fördelas däremot, kan din systers kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande mannen om de var gifta. Den efterlevande makens arvsrätt omfattar alltså även enskild egendom som din syster ägt (3 kap. 1 § ÄB). Ovan gäller dock endast om barnen (bröstarvingarna) är din systers och hennes mans gemensamma barn. Om man inte vill att den efterlevande maken ska ärva den enskilda egendomen krävs det att man förordnar om sin kvarlåtenskap. Det görs genom att din syster upprättar ett testamente där hennes barn anges som testamentstagare (10 kap. ÄB). Är barnen däremot så kallade särkullbarn ärver inte mannen din syster (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har rätt till sitt arv framför den efterlevande maken. Är viljan emellertid att efterlevande make ska ärva kvarlåtenskapen, måste ett testamente upprättas till förmån för maken. Ett annat alternativ är att särkullbarnen (din systers barn) avstår sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken. Det betyder att barnen blir efterarvingar, således att de ärver efter mannens bortgång (3 kap. 9 § ÄB). Vill du ha mer information om hur frågan om enskild egendom påverkar till exempel andelarna av den avlidnes kvarlåtenskap, det vill säga frågor om full äganderätt respektive fri förfoganderätt, eller om reglerna om testamente, ställ gärna en ny fråga om det! Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Enskild egendom genom testamente

2020-09-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag, och min man, vill skriva testamente där barnen ärver oss som "Enskild egendom". Vi har tre gemensamma söner. Ingen av oss har särkullbarn. Jag har skrivit av ett testamente från ett av mina syskon, där förhållandet är precis samma som hos oss. Är detta rätt formulerat i vårt fall?Kan det ifrågasättas?" Undertecknade äkta makar namn XXXXX personnrXXXförordnar härmed, såsom vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.Efter bådas död, skall då befintlig kvarlåtenskap enligt lag tillfalla våra bröstarvingar Namn XXXXXX PersonnrXXXVad våra bröstarvingar erhåller i arv, eller vad som trätt i dess ställe, liksom avkastningen av sådan egendom, skall utgöra enskild egendom och inte omfattas av äktenskapsbalkens eller sambolagens regler om rådighetsinskränkningar, bodelning eller övertaganderätt.Förbehåll: Om den efterlevande ingår nytt äktenskap eller samboförhållande, skall hela den del av gemensamma tillgångar, som genom giftorätt eller eget ägnade härrör från den först avlidne, direkt fördelas till våra gemensamma barn, eller om dessa avlidit, till deras barns som enskild egendom enligt ovan."Kan vi använda oss av texten ovan?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!När jag besvarar din fråga texten går att använda så kommer jag att använda mig av ärvdabalken, ÄB.Enskild egendomEn testators vilja ska så långt som möjligt respekteras vilket framgår indirekt av lagen (11 kap. 1 § ÄB). Det betyder att man tolkar och ser på testamentet för att försöka respektera er vilja om det är möjligt. Generellt så kan vissa små missar som stavfel accepteras i ett testamente men viktigt är att ni uppfyller de formkrav som finns.Vad som krävs för just enskild egendom är att ni måste uttryckligen ange det i testamentet, vilket ni har gjort.Huvudregeln är att man inte kan testamentera till förmån för ett ofött barn (9 kap. 2 § stycke ett ÄB). Däremot gör lagen undantag för ofödda barnbarn som gör det möjligt för testator, du och din man, att testamentera till förmån för ofödda barnbarn (9 kap. 2 § andra stycket ÄB).SammanfattningJag anser att ni kan använda texten då den tydligt anger att egendom ska bli enskild. Viktigt att inte glömma att uppfylla formkraven. Är ni fortfarande osäkra så rekommenderar jag er att boka tid med en jurist hos oss på Lawline.Vänligen,

Gäller äktenskapsförordet vid arvskifte?

2020-09-22 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man och jag gifte oss 2016. Vi skrev äktenskapsförord 2017. Det var och en köpte såväl utom som inom äktenskapet skulle vara enskild egendom. Skatteverket har godkänt. Vi har inte lämnat någon förteckning.2019 köper vi gemensamt ett hus i Frankrike. För att få bästa lånebilen höjer min man lånen på sin bostadsrätt eftersom han hade personalrabatt samt tar ut aktieutdelning från sitt företag. Han sa att han hade denna möjligheten vilket var det bästa för oss. Vi båda undertecknade köpeavtalet. Jag är nu hälftenägare men har inte betalat något. Jag har flera gånger tagit upp frågan med min man om att reglera detta men han har varit ointresserad av frågan.Min man gick hastigt och oväntat bort i juli.Mannens särkullbarn hävdar nu att jag är skyldig dödsboet/honom hela beloppet huset köptes för, ca 4 miljoner. Jag har inte möjligheter att betala honom vad han önskar.Om min man själv ville äga huset hade ju inte jag skrivit under avtalet och inte heller hade vi ansett oss ha köpt ett hus. Vi ansåg att huset var inköpt gemensamt och att min man löste ekonomin på ett för oss bra sätt.i vårt gemensamma liv betalade den som hade bästa möjlighet för stunden.Gäller äktenskapsförordet även vid arvskifte eller endast vid skilsmässa? Förordet skrevs för att min man ville skydda sina dyrbara gitarrer vid ev skilsmässa
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga gifte du och din man er år 2016. År 2017 skrevs ett äktenskapsförord som registrerades. Enligt äktenskapsförordet skulle det var och en köpte inom äktenskapet vara enskild egendom. År 2019 köpte ni gemensamt ett hus i Frankrike. Din make finansierade köpet genom att han höjde lånen på sin bostadsrätt och genom aktieutdelning från sitt företag. Båda skrev under köpeavtalet och båda är antecknade som ägare av fastigheten. Din man har nu avlidit och hans särkullbarn hävdar nu att du är skyldig dödsboet hela köpeskillingen för huset (4Mkr). Du undrar om äktenskapsförordet gäller även vid arvskifte eller endast vid skilsmässa.När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat om någon av makarna avlider. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas läggs samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Bodelning behövs inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.Som jag förstår det utifrån det äktenskapsförord du hänvisar till är allt ni vardera äger er enskilda egendom. Det innebär att även fastigheten i Frankrike utgör enskild egendom. Däremot förstår jag det som att ni äger hälften var av den, innebärande att du äger hälften och din make hälften. Varderas hälft utgör den makens enskilda egendom.När en make avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken). Hade ni inte haft något äktenskapsförord skulle det skett en bodelning. Hälften hade tillfallit dig i bodelningen, den andra hälften hade utgjort kvarlåtenskapen efter din make. Nu har ni inget giftorättsgods att dela upp, innebärande att kvarlåtenskapen ser något annorlunda ut. På så vis gäller äktenskapsförordet. Utgångspunkten hade trots detta varit att du hade ärvt din makes enskilda egendom. Nu finns det dock särkullbarn med i bilden. Särkullbarn har rätt att få ut sin andel av arvet direkt när dennes förälder avlidit och behöver inte vänta som gemensamma barn. Gemensamma barn har istället rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider. Särkullbarnet har således rätt att ärva sin pappa direkt, istället för dig. Däremot får jag utifrån den information du uppgett inte ihop varför du skulle vara skyldig att betala hela köpeskillingen för fastigheten till dödsboet. Min tolkning av äktenskapsförordet och ägandeförhållandena är att du äger halva fastigheten och att denna utgör din enskilda egendom. Den andra hälften utgör din makes enskilda egendom och tillfaller särkullbarnet. Vill du behålla fastigheten får du i sådana fall lösa ut vederbörande.Något tydligare svar än ovanstående går dessvärre inte att ge utifrån den information jag har. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig i ärendet och ser till dina intressen. En jurist kan gå igenom äktenskapsförordet och även vilka tillgångar som finns. Givetvis kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig i ärendet.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på torsdag, den 24 september, klockan 9.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med enskild egendom investerat i gemensamt hus vid skilsmässa?

2020-10-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Arv och Gåva, i form av pengar, som enskild egendom. Investerat i gemensamt hus. Hur fungerar det vid skilsmässa?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lag:Bestämmelser om enskild egendom vid skilsmässa regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), och det är där vi hittar de relevanta reglerna.Enskild egendom i form av pengar:Enskild egendom ska hållas utanför bodelning, och kan vara egendom från arv och gåva som i ditt fall, ÄktB 7 kap. 2 §. Däremot kan det uppstå problem och gränsdragningsfrågor när den enskilda egendomen består av pengar. Om pengarna sammanblandas med icke-enskild egendom kan konsekvensen nämligen bli att den förlorar sin karaktär. I NJA 1992 s. 773 behandlade Högsta domstolen en tvist rörande denna sammanblandning. I rättsfallet hade en make satt in pengar i form av enskild egendom på ett gemensamt konto, där det redan fanns gemensamt insatta pengar av makarna. Domstolen uttalade att det krävs att en make bokför (eller motsvarande) för att den enskilda egendomen ska kunna särskiljas, och beslutade att pengarna hade förlorat sin karaktär av enskild egendom.Vad som gäller vid investering av enskild egendom i gemensamt hus:Huvudregeln vid enskild egendom är dock att om den ändrar form (i ditt fall från likvida medel till en fastighet) så blir även den nya egendomen enskild, ÄktB 7 kap. 2 § 6 p. Den nya egendomen träder alltså i dess ställe, och blir så kallat "surrogat" för pengarna. Det som gör det komplicerat i ditt fall är att huset inte endast investerats genom dina pengar, utan sammanblandats med din makes. Det viktiga är om egendomen går att särskilja eller inte. I NJA 1995 s. 577 hade två makar köpt en bostad gemensamt, där den ena maken betalat sin andel med enskild egendom. I detta fall var det tydligt att maken hade betalat halva fastigheten med just enskild egendom, och domstolen ansåg att andelen fortfarande hade kvar karaktären av enskild egendom.Sammanfattning:Rättsläget är fortfarande något oklart, och det kan argumenteras åt båda hållen. En bedömning måste därför göras i det enskilda fallet. Om dina pengar fortfarande räknas som enskild egendom eller inte blir svårt att avgöra utan att veta omständigheterna kring köpet. För att den enskilda egendomen ska behålla sin karaktär så måste det alltså vara möjligt att kunna särskilja den från den gemensamma egendomen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ärver enskild egendom?

2020-10-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Är gift, inga gemensamma barn, partnern har två barn sedan tidigare.Vi har ett äktenskapsförord där viss egendom står som enskild (gäller oss båda)Vad gäller när någon av oss avlider? Ärver vi varandras enskilda egendom enligt giftorätt eller behöver vi skriva testamente för de delarna
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär enskild egendom?Att egendom har gjorts till enskild innebär att den inte ska ingå i en eventuell bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Att egendom är enskild påverkar inte arvet, utan endast ifall egendomen i fråga ska ingå i bodelningen eller ej. Vad händer om jag avlider?När en make i ett gift par avlider ska man som huvudregel genomföra en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna. Det som den avlidna maken erhåller på sin sida i bodelningen utgör tillsammans med dennes enskilda egendom dennes kvarlåtenskap. Om du avlider kommer din make att ärva hela din kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ÄB). Din kvarlåtenskap består av vad du erhöll i bodelningen + din enskilda egendom. Vill du ändra arvsförhållandena bör du upprätta ett testamente. Vad händer om min make avlider?Om din make avlider först skulle det genomföras en bodelning. Det din make skulle erhålla i bodelningen tillsammans med hens enskilda egendom utgör sedan hens kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen skulle sedan ärvas av den avlidnes barn (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom de är särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt, men de kan också välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, men det får de själv välja ifall de vill göra eller ej (3 kap. 1 och 9 § ÄB). Du ärver alltså inte din make eftersom hen har två särkullbarn som har arvsrätt före dig i sin ställning som särkullbarn. Om din make vill ändra på arvsförhållandena måste hen upprätta ett testamente. Hens testationsfrihet är dock begränsad till 50 % eftersom barnen alltid minst har rätt till sin laglott. Men hen kan alltså testamentera bort 50 % av hela sin kvarlåtenskap på det sätt hen själv önskar.SammanfattningAtt egendom gjorts till enskild egendom skyddar den från att ingå i en bodelning. Den enskilda egendomen ingår dock i kvarlåtenskapen som är det som sedan delas ut i arv. Om du avlider först kommer din make att ärva dig eftersom du inte har några barn. Han kommer således att ärva hela din kvarlåtenskap där din enskilda egendom ingår. Om du inte vill att din make ska ärva din enskilda egendom måste du testamentera bort denna till någon annan.Om din make avlider först kommer hela hens kvarlåtenskap att fördelas på hens två barn som har rätt att få ut sitt arv direkt i egenskap av särkullbarn. Om hen vill att arvet ska fördelas på annat sätt måste hen upprätta ett testamente.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ingår min enskilda egendom i bodelningen om min make avlider?

2020-09-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Om min make avlider ärver hans dotter honom om vi har skrivit att huset och pengarna vi från början ägt ihop är min enskild egendom. Kan hon kräva något av detta då.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en bodelning är det enbart makarnas giftorättsgods som ska ingå (10:1 ÄktB). Enskild egendom ingår därmed inte vid en bodelning. Det innebär att din enskilda egendom inte kommer ingå vid en bodelning om din make avlider och således har inte hans dotter rätt att kräva egendom som är din enskilda. Vänligen,

Räcker det med att skriva ett äktenskapsförord för att säkra enskild egendom och att endast ens egna barn ärver en?

2020-09-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag och min make har inga gemensamma barn. Jag äger en bostadsrätt, pengar, fonder och smycken sedan tidigare. Vi har ännu inte upprättat en äktenskapsförord. Varken han eller jag vill att tidigare egendom och pengar som vi sparar på olika konton ska räknas som giftorättsgods. Vi vill att våra egna barn ärver det vi äger sedan tidigare ( hans äger han osv) framtida gemensamma investeringar i till exempel ett sommarställe vill vi räkna som giftorättsgods. Jag undrar om det räcker med att skriva det man vill ha som enskild egendom i äktenskapsförordet eller krävs det även ett testamente för att säkra enskild egendom och att endast ens egna barn, bröstarvinge ärver en?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att både du och din make har barn utanför äktenskapet (särkullbarn) och du undrar hur ni kan göra viss egendom till enskild egendom och säkerställa att det endast är era egna barn som ärver dessa tillgångar. Reglerna om enskild egendom hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB).Enskild egendomEgendom kan göras enskild genom äktenskapsförord, testamente, arv eller gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). För att göra egendom till enskild genom ett äktenskapsförord krävs det att båda makar är överens. I detta äktenskapsförord anger ni att egendom som ni ägde före äktenskapet ska utgöra enskild egendom och den egendom som inte har gjorts enskild genom äktenskapsförordet kommer att utgöra giftorättsgods som ska ingå i en bodelning.När egendomen är enskild kommer den inte att ingå i bodelningen som ska upprättas vid en makes död (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Egendomen kommer alltså inte behöva delas mellan makarna, utan kommer stanna kvar bland den ägande makens tillgångar.Egendom vid makes bortgångOm den avlidna är gift vid dennes död, så är huvudregeln att den efterlevande maken ärver den avlidna maken – detta gäller dock inte när man har särkullbarn. Har man särkullbarn så ärver dessa deras förälder direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta innebär att den egendom som har gjorts enskild endast kommer ärvas av särkullbarnen – och det behöver alltså inte ett testamente för att säkerställa att endast egna bröstarvingar ärver en. Det är dock viktigt att observera att det finns en skyddsregel som ger den efterlevande maken rätt att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp före särkullbarnen – men endast om det behövs. Detta utgör den så kallade basbeloppsregeln och denna regel tas dock endast i bruk om den efterlevande makens tillgångar efter bodelningen understiger fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).För att sammanfatta behövs det alltså inte mer än ett äktenskapsförord för att säkra enskild egendom och att endast egna barn ärver er eftersom att endast särkullbarn ärver en avliden förälder direkt enligt lag. Om ni behöver hjälp med att utforma ett äktenskapsförord kan ni kika på de skräddarsydda avtal som vår avtalstjänst erbjuder.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,