Arvet ska vara enskild egendom

2019-01-10 i Enskild egendom
FRÅGA |Har fyra barn som är i olika relationer.Vill skriva ett papper på att arvet efter mig blir enskild egendom.Hur går jag till väga?
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill skriva ett avtal om att arvet efter dig ska vara arvingarnas enskild egendom.I 7 kap. 2 § ÄktB finns regler om vad som är enskild egendom. I den fjärde punkten finns en bestämmelse som säger att enskild egendom är egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda. För att uppfylla kravet krävs det att du skriver ett testamente om att arvet ska vara enskild egendom.Innebörden av enskild egendom är att arvet då inte skulle vara inkluderat som giftorättsgods vid en bodelning mellan ditt barn och hens partner. Arvet är då enskild egendom och ska enbart tillfalla dina barn.Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Är bil som är köpt med ägarens egna pengar enskild egendom?

2018-12-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Giftorätt om bil!Min mamma har varit gift med en man i runt 35 år. Han avled nyligen och min mamma köpte en ny bil för några år sedan för egna pengar till sig själv och bilen står hon som ägare på. Eftersom min styvfar har särkullbarn undran vi om min mammas bil är hennes enskilda egendom och inte ingår i någon giftorätt?Min styvfar hade en egen bil.
Erik Bengtsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Hur uppkommer enskild egendom?Enskild egendom uppkommer endast genom följande handlingar: (1). Två makar kan, i ett äktenskapsförord, avtala om att en viss ägodel ska vara den ena makens enskilda egendom. (2). En make kan ha ärvt egendom som har gjorts till enskild egendom genom ett villkor i ett testamente. (3). En make kan ha fått en gåva som har gjorts till enskild egendom genom ett villkor i gåvobrevet. (4). Utbetalad ersättning från försäkring kan vara enskild egendom om försäkringen har tecknats med villkor att försäkringsersättningen ska vara enskild egendom för mottagaren. (5). Om pengar som utgör enskild egendom används vid ett köp, blir det inköpta objektet också enskild egendom. Detsamma gäller vid försäljning av enskild egendom. Pengarna som erhålls vid försäljningen av ägodelen blir då också enskild egendom.Detta följer av 7 kap. 2 § ÄktB. Är bilen enskild egendom? I din fråga framgår inte om din mamma har upprättat något äktenskapsförord. Med tanke på att din mor själv har köpt bilen finns det två tänkbara situationer som skulle kunna medföra att bilen är enskild egendom. Situation 1. Bilen kan ha gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Situation 2. Bilen kan vara enskild egendom om den köptes med pengar som vid tiden för köpet var enskild egendom. Det krävs då att pengarna tidigare hade gjorts till enskild egendom på något av sätten (1)-(5) som presenterades i föregående del av svaret "Hur uppkommer enskild egendom?". Om varken situation 1 eller 2 föreligger i ditt fall så är bilen istället giftorättsgods och omfattas därmed av giftorätten enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ärver efterlevande make enskild egendom? Särkullbarn, äktenskapsförord.

2018-12-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Gift par i 20 år. Finns ett äktenskapsförord på en lägenhet som enskild egendom. Nu har den personen gått bort. Är det då hennes söner som får lägenheten fast mannen har varit med att betalat lån. Det finns inga bevis på det.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att sönerna endast är kvinnans barn, dvs. inte gemensamma barn mellan kvinnan och mannen. Observera att ett förordnande om att viss egendom ska utgöra enskild egendom endast medför att egendomen inte utgör giftorättsgods och således inte ingår i en bodelning mellan makarna (7 kap. 1-3 § äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte rätten till arv för efterlevande make. Om make inte ska få rätt att ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente.När efterlevande make ärver enskild egendomEftersom lägenheten utgör enskild egendom enligt äktenskapsförord kommer den inte att ingå i bodelningen mellan den avlidnes dödsbo och den efterlevande maken. I bodelning ingår nämligen bara giftorättsgods (9 kap. 1-2 § äktenskapsbalken).Den enskilda egendomen kan dock tillfalla den efterlevande maken genom arv (3 kap. 1 § ärvdabalken). Förutsatt att kvinnan inte har ett testamente som säger något annat, är huvudregeln att maken ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Att ärva något med fri förfoganderätt innebär att man inte får testamentera bort egendomen, men i övrigt får förfoga över den t.ex. genom att sälja den, byta eller ge bort den. Den efterlevande maken kan dessutom få rätt att ta över den gemensamma bostaden i vissa fall, även då bostaden har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord (11 kap. 8 § äktenskapsbalken).Särkullbarns rätt att få ut sin arvslott (3 kap. 9 § ärvdabalken)Eftersom kvinnan har söner som är särkullbarn, har sönerna rätt att få ut sitt arv direkt efter sin mamma om de begär det (3 kap. 9 § ärvdabalken). Maken har dock rätt till ett visst belopp (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB, den s.k. basbeloppsregeln som är till skydd för den efterlevande maken). Sönerna kan också välja att avstå från att ta ut sin lott till förmån för den efterlevande maken och får i så fall ta del av arvet efter dennes bortgång.Huruvida sönerna ärver lägenheten beror med hänsyn till det ovanstående på en rad olika omständigheter. Det faktum att mannen har varit med och betalat lånen har i sig ingen betydelse. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Gäller ett dokument om att arv efter föräldrarna ska vara enskild egendom även om den ena föräldern har avlidit?

2018-11-27 i Enskild egendom
FRÅGA |För 20 år sedan skrev mina föräldrar ett dokument om att arvet efter föräldrarna ska vara vår (min och min brors) enskilda egendom. Detta upprättades när båda våra föräldrar levde. Jag och min bror tycker att det är bra. Det jag undrar är om det fortfarande gäller eftersom vi endast har vår pappa kvar i livet? Eller måste vår pappa upprätta ett nytt dokument med att arvet ska vara vår enskilda egendom?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv och testamente hittar du i Ärvdabalken (ÄB). För att dokumentet om att egendomen ska vara er enskilda ska ha någon juridisk giltighet krävs det att utformningen uppfyller vissa krav (formkrav). För att det ska vara fråga om ett giltigt testamente så att förordnandet om enskild egendom står sig krävs följande enligt 10 kap. 1 § ÄB:- Det ska vara fråga om en skriftlig handling.- Undertecknandet av handlingen ska vara bevittnad av två samtidigt närvarande vittne.- Vittnena ska förstå att det är fråga om ett testamente (de behöver dock inte närmare känna till innehållet).Är dessa krav uppfyllda så är det fråga om ett giltigt testamente, som alltså gör egendomen till enskild när du och din bror tar del av arvet. Detta gäller alltså trots att den ena parten har avlidit, till dess att handlingen återkallas/ersätts, 10 kap. 5 § ÄB. Är kraven inte uppfyllda finns det däremot risk att förordnandet om enskild egendom inte står sig i förhållande till exempelvis en make eller sambo. Sammanfattningsvis rekommenderar jag er att ett nytt testamente skrivs om formkraven inte är uppfyllda sedan tidigare. Skulle ni behöva hjälp med upprättandet av ett testamente är ni varmt välkomna att kontakta oss här. Återkom också gärna om ni har några fler frågor. Hoppas att det här var till hjälp! Med vänlig hälsning,

Efterlevande makes rätt till enskild egendom

2018-12-31 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Jag är gift och har barn sedan tidigare äktenskap. Min fru har även hon barn från tidigare äktenskap. När vi gifte oss beslutade vi båda att ha enskild egendom även framöver. Då jag var och är ensam ägare till de hus vi bor i så undrar jag om jag vid min bortgång kan säkra så att min fru och hennes barn kan bo kvar i huset tills hennes barn är myndiga innan mina barn kan begära att få tillgång sitt arv i huset. Jag önskar att mina barn ska få ärva mig men samtidigt att min fru ska känna trygghet vid min bortgång.Mycket tacksam för vägledning.
Andrea Gicic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om arv regleras i Ärvdabalk (1958:637) (ÄB).Av 3 kap. 1 § ÄB framgår att om den avlidne personen var gift ska dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken. Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte rätten till arv för efterlevande make, denne ärver med andra ord även enskild egendom med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att efterlevande make inte kommer ha full äganderätt till din kvarlåtenskap. Din fru får alltså fritt disponera över din kvarlåtenskap, däremot får efterlevande make inte testamentera bort den kvotdel av förmögenhetsmassa som hon ärver med fri förfoganderätt. Hon får inte heller genom gåva eller jämförlig handling väsentligt minska arvet. Dessa begränsningar är till för att skydda den avlidne makens efterarvingar.Jag har uppfattat det som att ni inte har några gemensamma barn, utan enbart barn utanför äktenskapet (särkullbarn). Eftersom ni inte har några gemensamma barn kommer dina barn att ärva hela din kvarlåtenskap om inte hon/han väljer att avstå från att ta ut sitt arv direkt enligt 3 kap. 9 § ÄB. Om särkullbarnen skulle välja att inte ta ut sitt arv direkt ärver din fru dennes andel med fri förfoganderätt och särkullbarnet har sedan rätt till efterarv vid din frus bortgång. Väljer ditt barn att ta ut arvet direkt har din fru i alla fall rätt till minst 4 x prisbasbeloppet. Detta skulle bli aktuellt i ert fall om hennes enskilda egendom efter bodelningen inte når upp till detta belopp, i så fall får hon ta ut så mycket av din kvarlåtenskap att det täcker 4 x prisbasbeloppet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilket dokument bör upprättas för att behålla sin egendom vid separation?

2018-12-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Har 2 barn som gemensamt äger 2 bostadsrätter. Vilket dokument skall upprättas så att dom inte riskerar att ex.vis en framtida partner, vid separation , blir berättigad till hälften av bostadsrätterna?Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsbalken (ÄktB) är tillämplig lag för din fråga. Vad innebär enskild egendom?Som utgångspunkt är att all egendom ett gift par äger utgör giftorättsgods och delas lika mellan makarna vid en eventuell separation (10 kap. 1 § ÄktB). För att förhindra detta kan makarna upprätta ett äktenskapsförord som föreskriver att all egendom eller viss egendom istället ska utgöra enskild egendom.Hur blir egendom enskild?Att egendom ska utgöra enskild egendom kan föreskrivas genom ett äktenskapsförord mellan makarna. Egendom kan också göras till enskild egendom genom att den ena maken mottar gåva, testamente eller arv som givaren föreskriver ska vara makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Ingen egendom kan automatiskt bli enskild egendom. Det måste bestämmas genom äktenskapsförord mellan makarna eller av en givare vid gåva, testamente eller arv. Vilket dokument bör upprättas?Att bostadsrätterna ska vara enskilda är inget som dina barn själva kan bestämma över helt. Om du äger bostadsrätterna och ger dem som gåva till dina barn kan du föreskriva att bostadsrätterna ska vara enskild egendom och på så sätt skyddas vid en framtida eventuell separation. Det andra alternativet för att göra egendom till enskild egendom är att makarna tillsammans upprättar ett äktenskapsförord där de föreskriver att antingen all egendom eller viss del av egendomen ska vara enskild. Ett äktenskapsförord är möjligt att upprätta via Lawline. Den tjänsten hittar du här!Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avkastning på enskild egendom

2018-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag har skrivit ett testamente där mina två barn skall ärva mej och att arvet är enskild egendom.Måste jag skriva ett tillägg att eventuell avkastning på fonder skall vara enskild egendom. Tack på förhand.
Ellen Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om detta hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).En makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Att egendom är giftorättsgods innebär att den ingår vid en eventuell bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är exempelvis egendom som en make ärvt och som enligt testamentet ska vara enskild egendom. Huvudregeln när det gäller avkastning av enskild egendom är att avkastningen blir giftorättsgods, om inget annat skrivits i testamentet (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att du i testamentet måste skriva att avkastningen också ska vara enskild egendom om du vill att även avkastningen ska vara enskild egendom för dina barn. Du kan göra ett tillägg till ditt testamente och då behöver du iaktta formkraven för upprättande av testamente (10 kap. 6 § ÄB). Detta innebär bland annat att testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen (se 10 kap 1 § ÄB).Jag hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vem ärver om det inte finns några bröstarvingar? Hur blir rättsverkan av ett äktenskapsförord i samband med detta?

2018-11-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo planerar att gifta oss. Huset vi bor i äger min sambo. Min sambo vill att vi har äktenskapsförord då han ägde huset och jag flyttade dit. Vem ärver huset om min sambo avlider om vi inte har några barn och min sambo har inga barn sedan tidigare?
Linnéa Carnrot |Du och din sambo planerar att gifta er. Din sambo vill ha äktenskapsförord. Du undrar nu vem som skulle ärva er om någon utav er avlider. Bestämmelser om arv återfinns i Ärvdabalken 1958:637 (ÄB).Enligt 3 kap 1 § ÄB ska kvarlåtenskapen efter den avlidne, tillfalla den efterlevande maken. Alltså huvudregeln vid dödsfall är att makar ärver varandra med full äganderätt. Rättsverkan av ett äktenskapsförord är att given egendom utgör enskild egendom. För ert fall skulle detta innebära att ett äktenskapsförord, som omfattar huset, gör att huset skulle tillfalla din make om någon utav er avlider. I praktiken innebär detta att du som maka, fortfarande ska ärva allt enligt 3 kap 1 § ÄB, men huset ärvs med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att du inte har rätt att testamentera bort egendomen, men du har rätt att sälja den eller fritt nyttja den. Det innebär också att om du avlider, har efterarvingar till din make, rätt till efterarv (3 kap 2 § ÄB). Den delen som du ärver med fri förfoganderätt efter din make kommer att utgöra en kvotdel gentemot alla dina tillgångar. Det är alltså denna kvotdel som efterarvingar till din make har rätt till vid din bortgång. Efterarvingar till den först avlidne maken är först och främst föräldrar (2 kap 2 § ÄB) eftersom att ingen utav er har barn. Är inte föräldrarna vid liv är det syskon som istället blir arvsberättigad enligt 2 kap 2 § 2 st ÄB. Alltså, till en början ärver du huset efter din make med fri förfoganderätt. Vid din bortgång är det istället efterarvingar (föräldrar och syskon) efter din make som har rätt till huset (3 kap 2 § ÄB). Hoppas du har fått klarhet i frågan!!