Vem ärver huset? Särkullsbarnen eller den efterlevande maken?

2019-10-28 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej min far va omgift vid hans dödsdag. Han och hans fru hade inga gemensamma barn. Han hade 5 st innan och hon inga alls. Har hon rätt att ärva hela huset ? Det finns ett äktenskaps förord inskickat till skatte verket som är Reg 2012, där det står att det är enskild egendom.
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om din far hade upprättat ett testamente, därför utgår jag ifrån att han inte upprättade något testamente.När en make avlider ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken och 23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). I detta fall hade ett äktenskapsförord upprättats mellan din far och hans fru där de avtalade att huset var din fars enskilda egendom. Huset kommer således inte ingå i bodelningen och utgör din fars kvarlåtenskap. Detta innebär att hans 5 barn kommer att ärva huset och inte hans fru. Barnen kan dock välja att avstå sin rätt till arv till förmån för hans fru (3 kap. 9 § ärvdabalken). Om barnen väljer att avstå från arvet kommer de att få sitt arv efter att frun går bort.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om enskild egendom används för köp av hus?

2019-09-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi byggde för 5 år sedan ett nytt hus. Min make fick Vid byggnationen 1 msek i gåva ifrån sin mor som sattes in i huset. Gåvan gavs som enskild egendom till honom Jag vill nu skilja mig vilket betyder att huset måste säljas. Ungefärligt värde på huset är 8,5 msek, vi har lån på 6 msek. Vad händer vid försäljningen av huset? Kommer han att få 1 msek mer än mig vid eventuell vinst? Vad händer om det inte blir någon större vinst? Tilldelas han 1 msek mer utav värdet på huset? Hur funkar det?Tacksam för hjälp!
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör reglerna kring enskild egendom vilka finns att hitta i äktenskapsbalken.Vad säger lagen?Enligt 7 kap. 2 § p. 2 äktenskapsbalken anses en gåva vara enskild egendom om maken har fått den av någon utöver den andra maken, med det villkoret att den ska vara enskild egendom. Även egendom som har trätt i stället för den enskilda egendomen ska anses vara enskild egendom, om inte annat har föreskrivits i den ursprungliga rättshandlingen (se 7 kap. 2 § p. 6 äktenskapsbalken).Frågan i ert fall blir alltså om pengarna som tillförts huset kan anses ha lett till att din makes andel i huset har trätt i stället för pengarna, och därmed blivit enskild egendom.Hur har HD dömt?Högsta domstolen (HD) har i NJA 1995 s. 577 dömt i ett mål som går att likna vid ert fall. I det fallet köper två makar en fastighet. Ena maken betalade sin halva av kontantinsatsen med giftorättsgods och den andre med enskild egendom. De ägde därmed varsin del av fastigheten. HD ansåg att betalningen med enskild egendom inte var onormalt liten och makens del av fastigheten skulle därmed anses ha trätt i stället för den enskilda egendomen.Av den information du lade fram kan jag inte dra några slutsatser om andelar mellan dig och din make. Om jag utgår från att ni lagt ner lika mycket pengar samt äger hälften var av huset, är det inte helt orimligt att din makes del av huset har trätt i stället för pengarna, och därmed utgör enskild egendom. I HD-fallet hade nämligen maken betalat 25 000 kr (enskild egendom) som kontantinsats i en fastighet som kostade 250 000 kr. Trots att 25 000 kr är en relativt låg andel av 250 000 kr ansåg HD att makens hälftendel i huset skulle vara enskild egendom.SammanfattningI och med att din make har betalat sin del av huset med enskild egendom föreligger skäl att anse att hans del av huset har trätt i stället för den enskilda egendomen. Då hans del av huset därmed är enskild egendom innebär det att det vederlag han får vid försäljningen av sin andel också utgör enskild egendom. Denna summa ska alltså uteslutas ur bodelningen.Jag hoppas att det var svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Ärver barn enskild egendom?

2019-09-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag har en fråga om enskild egendom. Vi är 6 syskon som gemensamt äger en skogsfastighet som enskild egendom. Övergår detta automatiskt till våra barn som enskild egendom.Mvh
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om enskild egendom och arv finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Enskild egendom är egendom som genom arv, testamente, äktenskapsförord eller gåva endast tillhör en av makarna (7 kap ÄktB). Enskild egendom innebär att den undantas i en eventuell bodelning då äktenskapet upplöses (9 kap 1 § ÄktB). Äktenskapet kan upplösas genom skilsmässa eller den ena makens död (1 kap 5 § ÄktB). Skillnaden blir att om äktenskapet upplöses genom dödsfall kommer all egendom att gå till den efterlevande maken oavsett om den gjorts till enskild eller inte (3 kap 1 § ÄB). Den efterlevande maken innehar den enskilda egendomen med fri förfoganderätt. Detta innebär att den del av arvet som utgör den enskilda egendomen får "förfogas över", men exempelvis inte testamenteras bort.Det är först när den efterlevande maken avlider som bröstarvingarna får ta del av den enskilda egendomen genom efterarv (3 kap 2 § ÄB). För att bröstarvingarna (barnen) ska ärva egendomen som enskild krävs att det står i testamente att egendomen ska ärvas som enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur gör man så att egendom blir enskild?

2019-08-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Vi är gifta men har inga gemensamma barn. Min fru har 2 barn och jag 3 barn sedan tidigare. Vi har ingenting skrivit. Om min fru skulle gå bort har då hennes barn rätt till mina sparpengar? Vi har inga gemensamma konton. Vi äger ett hus tillsammans där vi äger 50% var. Vad behöver vi skriva med tanke på att vi inte har gemensamma barn.
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB).BakgrundOm arvlåtaren är gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen avstått från sin rätt (3 kap 1 § ÄB). Detta innebär att bröstarvingar som är barn till den avlidne maken men inte till den efterlevande maken (särkullbarn) har rätt till sitt arv framför den efterlevande maken. Genom ett arvsavstående enligt 3 kap 9 § ärvdabalken kan dock särkullbarn avstå från att omedelbart få ut sitt arv. Särkullbarnet får då efterarvsrätt efter den först avlidna maken vid den sist avlidne makens död.När ett äktenskap upplöses, till exempel genom ena makens dödsfall, kan en bodelning göras. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap 1 § ÄktB). Om ni inte skrivit annat i ett äktenskapsförord är dina sparpengar antagligen giftorättsgods, vilket innebär att hälften kan tillfalla din frus dödsbo, och på så sätt komma din frus barn tillhanda i arv. I 7 kap 2 § äktenskapsbalken anges de sätt som kan göra en makes egendom enskild. Genom att exempelvis skriva i ett äktenskapsförord att dina sparpengar ska vara enskild egendom kan du försäkra att de undantas en eventuell bodelning (och därmed att de eventuellt tillfaller din frus barn i arv efter henne).I ditt fallDu kan i ett äktenskapsförord skriva att dina sparpengar ska vara enskild egendom och på så sätt undanta dem från en eventuell bodelning om din fru skulle gå bort. När det gäller huset är det giftorättsgods om inget annat skrivits och det skulle därför vid en eventuell bodelning "delas lika" mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur man gör arv till arvtagarens enskilda egendom

2019-10-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Angående enskild egendom. Kan vi som föräldrar skriva att våra gemensamma barns arv efter oss ska anses som enskild egendom hos våra döttrar och son, oavsett om de i sin tur vill det eller inte? För att vi vill säkra upp att deras respektive partners inte får del på något sätt juridiskt besluta/nyttja det som barnen ärvt efter oss.Tack på förhand!
Johannes Weister |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Vissa allmänna förutsättningarVad jag i svaret säger om makar gäller även sambor, se 4 § och 8 § sambolagen (2003:376).Kort svarJa, genom villkor i testamente kan ni göra ert arv till era arvtagares enskilda egendom. Jag rekommenderar dock att ni läser resten av svaret för lite vidare förståelse.UtredningRegleringen kring enskild egendom finner ni i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 7 kap 1 § stadgas att makars egendom är giftorättsgods (GG) i den mån den inte är enskild egendom (EE). 7 kap. 2 § beskriver under vilka former egendom blir enskild. Däribland nämns i 4 p. testamentsvillkor som stadgar att det maken ärvt ska vara EE. Villkoret kan se ut såhär:"Den egendom som xx ärver av mig ska utgöra dennes enskilda egendom."Att egendom är enskild innebär enligt 10 kap. 1 § ÄktB att den undantas vid bodelning mellan makar, vare sig det beror på äktenskapsskillnad eller makes bortgång. Att den är enskild pga. en s.k. tredjemansföreskrift (att någon annan än makarna bestämt att egendom ska vara enskild) innebär det även att makarna själva inte kan göra egendomen till GG igen, såvida inte testamentsvillkoret medger det. I så fall kan villkoret se ut såhär istället:"Den egendom som xx ärver av mig ska utgöra dennes enskilda egendom. Om xx så önskar får hen genom äktenskapsförord göra den till giftorättsgods."Vidare vill jag belysa att EE får förfogas över precis så som ägaren önskar. Det betyder att den t.ex. får sälja, skänka bort eller hyra ut egendomen som den vill. Om ni har en särskild önskan om att viss egendom ska stanna i släkten el. liknande kan ni komplettera testamentsvillkoret med ett s.k. överlåtelse- eller förfogandeförbud, vilket kan hindra att egendomen kommer i någon annans hand. Detta är dock en långtgående inskränkning som endast bör vidtas med stor försiktighet. Ett sådant kan i framtiden komma att begränsa era arvtagare på ett sätt som kanske inte är önskvärt.RådFör upprättande av testamente rekommenderar jag att ni bokar ett möte med Lawlines yrkesverksamma jurister, eller någon annan jurist i er närhet. Det är viktigt att ett testamente blir korrekt utfärdat och att det utformas på ett sätt som uttrycker er vilja klart och tydligt, så att det får den verkan ni faktiskt tänkt er.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom vid arv

2019-09-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett fritidshus av mina föräldrar som enskild egendom. De ville att huset skulle vara kvar i släkten. Jag är gift och vi har en gemensam dotter som vi vill ska få huset som sin enskilda egendom. Trodde att hon bara övertar huset när jag dör men har nu läst att så enkelt är det inte. Min man har två barn sedan tidigare och nu är vi rädda att om jag dör först och min man skriver över huset på henne så ses det som förskott på arv. I det fallet så kan ju de andra barnen vilja kompenseras. Är det bäst att jag ger bort huset redan nu eller kan man "friskriva" sig på något sätt?HälsningarMarie
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Som du säger så ärver efterlevande make även enskild egendom med fri förfogande rätt, inte full äganderätt. Tanken med fri förfoganderätt är att egendomen ska gå tillbaka till den först avlidnes makens arvingar, alltså din dotter. Inskränkningarna med fri förfoganderätt innebär bland annat att man inte för ge bort egendomen eller testamentera bort den. Annars har din make till stor del göra vad han vill med egendomen. Efterlevande make ska alltså ta hänsyn till första avlidnes arvingar.För att komma ifrån att din make skulle ärva fritidshuset med fri förfoganderätt och att din dotter får det omedelbart så behövs ett testamente. Eftersom testamentet är till din enda dotter och fastigheten är enskild egendom så finns det inget som kan inskränka dig att testamentera fastigheten åt henne. Formkraven på testamente hittar du i 10:1 ärvdabalk och de är relativt enkla. Det behöver vara skriftligt, bevittnas av två vittnen och skrivas under av alla fyra (egentligen inget tvång att din dotter skriver under), men för säkerhets skull är det bäst att söka upp en familjejurist.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Enskild egendom genom testamente

2019-08-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Min dotter äger 10% mer än sin nyblivne make, av deras gemensamma bostadsrätt, dessa 10% fick hon av mig, gåvobrev finns. Dom har alltså nu gift sig, kan jag nu i testamente skriva dessa 10% som enskild egendom?
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga! Som jag förstår din fråga har du gett en procentuell andel av en bostadsrätt i gåva till din dotter. I mitt svar utgår jag ifrån att gåvan har fullbordats. Genom ett testamente kan föreskriva hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas, se 9 kap. 1 § Ärvdabalken. I testamentet har du rätt att uppställa villkor om att den testamenterade egendomen ska vara enskild och att den därmed ska undantas i en eventuell bodelning, se 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Genom ett testamente kan du dock endast förordna om sådan egenom som du faktiskt äger. Din dotter redan fått bostadsrätten i gåva. Vid fullbordandet av gåvan har det skett en äganderättsövergång. Eftersom andelen i bostadsrätten redan har övergått till din dotter kan du tyvärr inte längre förordna om denna genom ett testamente. För att göra bostadsrätten till enskild egendom behöver din dotter och hennes make upprätta ett äktenskapsförord om detta villkor inte framgår av gåvobrevet. Vänligen,

Är bankkonton som enbart den ena maken står på giftorättsgods, och kan efterlevande make hålla dessa utanför bodelningen?

2019-08-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Är bankkonton som enbart den ena maken står på alltid giftorättsgods?Vi är gifta och har både gemensamma bankkonton och bankkonton som står separat på en av oss makar. Blir då samtliga bankkonton giftorättsgods vid en av makarnas bortgång? Vid bouppteckning ska man ju göra en lista på samtliga tillgångar och skulder och där ska enskild egendom listas separat då den ska undantas och inte ingå i det som ska fördelas vid bodelningen. Vi har dock ingen enskild egendom.Kan den efterlevande maken i samband med bodelningen undanta något av de bankkonton denne står för och bestämma att det bankkontot inte ska ingå i giftorättsgodset utan kvarstå som den efterlevandes pengar.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som är giftorättsgods och enskild egendom och vad som ska ingå i en bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). När är egendom giftorättsgods och när är den enskild?All makarnas egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild på flera olika sätt (7 kap. 2 § ÄktB). T.ex. genom äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente. Egendom kan inte bli enskild enbart genom att den ena maken säger att den ska vara det. Du skriver att ni inte har någon enskild egendom, vilket innebär att all er egendom är giftorättsgods. Pengar på bankkonton är egendom och era bankkonton är således giftorättsgods oavsett vem av er de står på. Giftorättsgods ska ingå i bodelningenOm ni skulle skilja er eller om någon av er avlider ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår allt giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Den efterlevande maken kan inte bara bestämma att viss egendom är enskild och därmed ska hållas utanför. Vad kan undantas i bodelningen?Det finns egendom som får undantas från bodelningen även om det inte är enskild egendom (10 kap. 2 § ÄktB). Varje make får i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål som denne har uteslutande till sitt eget bruk. Detta kan vara t.ex. kläder eller glasögon. Vad som är skälig omfattning ska bedömas med utgångspunkt i makarnas ekonomiska förhållanden. Syftet med paragrafen är alltså att makarna ska få behålla sådan egendom som uppenbart tillhör den ena maken och som inte har ett så stort ekonomiskt värde att den andra maken skulle missgynnas. Det är alltså inte tanken att en efterlevande make ska kunna hålla sina bankkonton utanför bodelningen, utan dessa utgör giftorättsgods och ska ingå. Efterlevande makes rätt att undvika likadelningDen efterlevande maken har dock rätt att begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Den efterlevande maken kan också begära att behålla en del av sitt giftorättsgods, och i så fall ska den avlidne makens dödsbo få behålla lika stor kvotdel av sitt giftorättsgods. Detta innebär alltså att den efterlevande maken kan få behålla sitt giftorättsgods och inte dela det med dödsboet, men den efterlevande maken får ju då inte heller ta del av den avlidne makens giftorättsgods utan detta behålls av dödsboet. SammanfattningSvaren på dina frågor är alltså ja, bankkonton som den ena maken står på är giftorättsgods så längde de inte är enskild egendom. Och nej den efterlevande maken kan inte bara bestämma att dennes bankkonton ska hållas utanför bodelningen, utan i så fall ska även motsvarande kvotdel av den avlidne makens giftorättsgods hållas utanför. Jag hoppas att detta var svar på dina frågor! Mvh,