Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?

2019-07-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej jag och min bror har fått en fastighet och skog som gåva av våra föräldrar, den är en enskild egendom som våra föräldrar skrivit testamente på. Min bror har avlidit, han var gift och har 3 barn dock inte med den kvinna han var gift med. Fastigheten och skogen är nu såld, jag har fått min del, men den andra delen ska betalas till ett dödsbokonto. Min fråga är. Är det inte hans barn som får den andra halvan eller ska dem dela det med hans fru? Upphör enskild egendom att gälla om någon dör?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att dina föräldrar avlidit och att du och din bror därmed ärvt fastigheten och skogen, samt att det ska vara enskild egendom enligt deras testamente. Detta är alltså vad jag kommer utgå ifrån i mitt svar. Bodelning sker då ena maken avliderNär din bror avlider och han är gift ska först en bodelning göras mellan hans dödsbo och hans fru (9 kap. 1 § och 1 kap. 5 § ÄktB). I bodelningen ingår giftorättsgods, vilket är allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att fastigheten och skogen ska hållas utanför bodelningen som sker mellan din brors dödsbo och hans fru. Särkullbarn och efterlevande makes arvsrättNär bodelningen mellan din brors dödsbo och hans fru är klar ska det som tillfallit din brors dödsbo läggas ihop med den enskild egendom han hade. Detta utgör sedan arvet efter honom. Om din bror inte hade något testamente ska arvet efter honom fördelas enligt den legala arvsordningen. De som ärver först då en person avlider är den avlidnes barn, s.k. bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). När en person som är gift avlider har dock den efterlevande maken rätt att ärva allt (3 kap. 1 § ÄB). Det finns ett undantag till denna regel. Det gäller då det finns barn till den avlidne som inte är barn till den efterlevande maken. Dessa kallas för särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv före den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Enda gången då särkullbarn inte har rätt att få ut sitt arv är då den efterlevande maken inte fått ut så mycket egendom eller pengar genom bodelningen att det täcker fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det. Då får särkullbarnen s.k. efterarvsrätt, och har rätt att få ut resten av sitt arv efter sin förälder då den efterlevande maken dör. I din situation är din brors fru den efterlevande maken, och din brors barn är särkullbarn då den efterlevande maken inte är deras mamma. Detta betyder att din brors barn kommer ärva allt efter honom. Detta under förutsättning att din brors fru efter bodelningen har tillgångar som motsvarar minst fyra basbelopp. Om hon har enskild egendom ska även denna räknas med för att uppnå det. Upphör enskild egendom vid dödsfall?Att något är enskild egendom innebär att det inte ska räknas med vid en bodelning, utan att det ska hållas helt utanför. Även då en av makarna i ett äktenskap avlider ska dennes enskilda egendom hållas utanför bodelningen och kommer alltså inte att direkt tillfalla den efterlevande maken. Men eftersom den efterlevande maken har en långtgående arvsrätt kan denne ärva den enskilda egendomen. Om makarna t.ex. har gemensamma barn ärver den efterlevande maken med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär att denne kan använda pengarna eller egendomen till vad den vill under sin livstid, men kan inte testamentera bort den. Om det inte finns några gemensamma barn, inte några andra arvingar som kan ha efterarvsrätt och inget testamente ärver den efterlevande maken med s.k. full äganderätt och kan förfoga över egendomen hur denne än önskar. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Utgör arv giftorättsgods?

2019-07-01 i Enskild egendom
FRÅGA |Enskild egendom eller inte?Ett gift par.Inget äktenskapsförord.Frun är ensam arvtagare och ärver sin bror.Pengarna fnns på fruns konto under hela äktenskapet.Mannen avlider först. Ingen bodelning göres hustrun sitter kvar.Nu avlider hustrun och har skrivit testamente till sitt fadderbarn att hon ska ärva henne.Arvsordning efter mannen mm är klart. Men frågan är broderns bouppteckning till systern o dessa pengar är det kvinnans enskilda egendom med automatik.????Eller är detta brorsarv som står på hennes konto giftorättsgods o ska ingå fullt ut i hennes bouppteckning nu när hon är avliden.?Tackar
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Enskild egendom uppkommer bland annat genom äktenskapsförord, gåva från annan än maken med villkor att egendomen ska vara enskild samt testamente eller arv med villkor att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). I fallet du beskriver är arvet efter kvinnans bror hennes enskilda egendom om det finns stadgat i äktenskapsförord eller enligt villkor i t.ex. testamente. Om sådant villkor inte finns utgör arvet giftorättsgods som ska ingå i bodelningen.Vänligen,

Särkullbarn ärver sin förälders enskilda egendom

2019-06-07 i Enskild egendom
FRÅGA |Vår pappa och hans nya fru har inga gemensamma barn, men båda har varsin barnkull sedan tidigare äktenskap. De har skrivit äktenskapsförord, där det står att bostadsrätten de bor i tillsammans ska vara pappas enskilda egendom. Vem ärver hans bostadsrätt om pappa avlider först – jag och mina bröder (=hans särkullbarn) och/eller hans hustru? Ärver möjligtvis hennes barn del av pappas enskilda egendom om hans fru skulle avlida först?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Reglerna om din fråga hittar du i äktenskapsbalken och ärvdabalken.Grunderna När en person avlider ska kvarlåtenskapen fastställas, alltså den förmögenhet som ska fördelas mellan arvingarna. I första hand ärver bröstarvingarna som är personens barn (2 kap. 1 § ÄB). Om personen är gift ska maken som lever ärva det bröstarvingarna skulle ärva, om barnen är gemensamma (3 kap. 1 § ÄB), barnen ärver istället allt när båda föräldrarna har gått bort. Ett särkullbarn har tvärtom rätt att ärva direkt när dennes förälder går bort, även om den är gift med särkullbarnets styvförälder (3 kap. 1 § ÄB). För att fastställa vad bröstarvingarna ska dela på (kvarlåtenskapen) måste det först ske en bodelning om personen var gift (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). En bodelning sker enligt reglerna i äktenskapsbalken. Exempelvis ingår inte en persons enskilda egendom i bodelningen (7 kap. 2 § ÄktB), vilket innebär att den egendomen går direkt till den potten som ska fördelas mellan arvingarna (kvarlåtenskapen). Makar kan under äktenskapet göra egendom till enskild genom ett äktenskapsförord som ska vara skriftligt, undertecknat av båda makar och registrerat hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § ÄktB). Det krävs också att den maken som fått egendomen som enskild äger egendomen från början (eftersom ett äktenskapsförord inte reglerar vem som äger vad utan endast vad som ska ingå i en framtida bodelning) (7 kap. 3 § ÄktB). Basbeloppsregeln Den efterlevande maken har rätt att få ut en summa á 4 gånger prisbasbeloppet (i år 4 x 46500 kr = 186 000 kr) via en skyddsregel kallad basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den summan ska efterlevande make ha efter bodelning. I första hand ska beloppet täckas av den efterlevande makens enskilda egendom och dennes del efter bodelning, men räcker inte det får resterande summa tas av den andra makens egendom (dvs. den avlidnes enskilda egendom och del ur bodelningen som utgör den avlidnes kvarlåtenskap). I ditt fall Förutsatt att din pappa äger bostadsrätten och därmed att äktenskapsförordet är giltigt kommer ni särkullbarn att ärva den. Om hans fru saknar tillgångar motsvarande prisbasbeloppet och det inte finns annan egendom genom bodelning som kan täcka beloppet, kan dock en del av värdet av bostadsrätten att behöva gå till er pappas fru. Om hans fru går bort före honom kommer den inte att ingå i den bodelning som ska ske mellan dem för att fastställa vad hennes arvingar ska få, utan din pappa kommer att fortsätta äga den tills hans bortgång då ni ärver den om den finns kvar. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Enskild egendom och surrogation

2019-05-13 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min hustru avser att ge vår son vår fastighet som gåva och att den ska utgöra hans enskilda egendom. Även det som sätts i gåvans ställe ska utgöra hans enskilda egendom.Om han säljer fastigheten till ett beräknat pris av 7 miljoner och därefter köper en annan fastighet till ett pris av 9,5 miljoner, blir då hela fastigheten hans enskilda egendom eller bara 7/9,5 delar.Tacksam för svarOskar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline! I den händelse att sonen skulle köpa en ny fastighet ensam men lägga till medel för att täcka en högre köpesumma så blir hela fastigheten enskild egendom. Den äts så att säga upp av de medel som är enskild egendom, s.k. surrogation eller enligt äktenskapsbalken 7 kap 2 § 6 p. det som trätt i stället för enskild egendom. Det ska alltså finnas ett samband. Detsamma gäller även om personen skulle vara sambo enligt sambolagen 4 § 3-4 p. Däremot, om någon annan går in med medel samtidigt så tillhör den andelen den ägaren. Säg att sonen köper en fastighet för 10 MSEK tillsammans med någon annan varav de medel han går in med är 7 MSEK som är enskild egendom. Den andra personen går in med 3 MSEK. Vid en uppdelning skulle då fördelningen bli 7/10 till er son och 3/10 till den andra personen oavsett värdeökning. Avkastningen från den enskilda egendomen ska dock regleras separat om man vill att den ska vara enskild, t ex genom äktenskapsförord eller annat likvärdigt enligt ÄktB 7 kap. 2 § 2 st. annars förutsätts den vara giftorättsgods. Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vilken rättsverkan har det att ärva fastighet som enskild egendom?

2019-07-10 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Min man och min mans bror har ärvt en fastighet av sina föräldrar som enskild egendom. Har min mans brors flickvän rätt att bestämma hur fastigheten ska skötas?
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan gäller vilken innebörd enskild egendom har. Av frågan tolkar jag att det finns ett testamente som anger att arvet ska vara din mans och hans brors enskilda egendom. Genom att testamentera egendom som enskild egendom innebär att uttrycker testatorn en vilja att skydda arvet och därigenom bortses egendomen från bodelning på grund av eventuell äktenskapsskillnad mellan arvstagaren och dess respektive. Utgångspunkten är att vardera make äger sig egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Värt att notera här är att äganderättsförhållandena och ansvaret för skulder inte påverkas av huruvida egendomen är enskild eller giftorättsgods. Funktionen som benämningen enskild egendom fyller är alltså att det bestämmer att den aktuella egendomen inte ska ingå i bodelningen vid eventuell skilsmässa. Huvudregeln när det gäller äktenskap är att all egendom är giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelning vid äktenskapsskillnad, såvida det inte rör sig om enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). För att en egendom ska anses vara enskild måste någon av kriterierna i 7 kap. 2 § ÄktB vara uppfyllda vilket det i detta fallet gör då det rör sig om arv (se 7 kap. 2 § fjärde punkten ÄktB). För att ett arv ska anses vara enskild så krävs ett testamente om att egendomen ska vara arvtagarens enskilda egendom.Avslutningsvis, den enda rättsverkan av att egendomen som din man och hans brors har ärvt som enskild egendom är att det inte ska ingå i bodelning enligt (10 kapitlet 1 § ÄktB och 7 kapitlet 1-2 §§ ÄktB).Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Vad händer med enskild egendom vid ägarens bortgång?

2019-06-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom? Vad innebär detta i praktiken? Min morbror ärvde min morfars sommarstuga med denna text skrivet i gåvobrevet. Min morbror är gift men har dock inga egna barn, vad händer med sommarstugan den dag han går bort?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är enskild egendom?Att något är någons enskilda egendom innebär att egendomen vid en bodelning undantas. Egendomen ska alltså inte delas lika mellan makarna (se 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter ÄktB., och 10 kap. 1 § ÄktB. motsatsvis).Vad händer när din morbror går bort?Enligt 1 kap. 5 § ÄktB. är äktenskapet upplöst i och med den enes bortgång. Eftersom gåvan genom testamente blivit enskild egendom så kommer den borttas bodelningen, se 7 kap. 2 § ÄktB., och direkt gå över till din morbrors kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen kommer sedan att ökas med det som tillfaller din morbror genom bodelningen.Då din morbror inte har egna barn kommer kvarlåtenskapen, inklusive gåvan, tillfalla hans efterlevande maka/make, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken (1958:637) (hädanefter refererad till som ÄB). Detta kan dock åsidosättas genom att din morbror skriver testamente där han anger vem som ska ges gåvan efter hans bortgång. Skulle dock din morbror inte vara gift vid hans bortgång träder 2 kap. 2 § ÄB i kraft som anger att din morbrors föräldrar ärver honom och skulle en av dessa inte vara i livet kommer dennes del av arvet tillfalla din morbrors syskon med lika stor andel vardera. Skulle båda föräldrarna vara bortgångna kommer din morbrors arv tillfalla hans syskon med lika stor andel vardera. I det fallet att ett syskon skulle vara bortgånget tillfaller syskonets del dennes barn. I annat tillfaller syskonets del det andra syskonet.SammanfattningVill din morbror att gåvan ska tillfalla någon annan än hans maka/make kan detta ordnas genom ett testamente. Önskar ni hjälp med att upprätta ett sådant hjälper vi på Lawline gärna till. Ni är välkomna att kontakta oss på vår hemsida här alternativt ringa oss för mer information. Våra kontaktuppgifter följer här.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Består gåva som enskild egendom när man ingår äktenskap?

2019-06-05 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Om jag fått ett fritidshus som gåva 1996 som enskild egendom och ska gifta mig, måste jag skriva äktenskapsförord för att det ska fortsätta vara enskild egendom, eller kvarstår det även om vi inte skriver nåt?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du fått gåvan med villkoret att den ska utgöra din enskilda egendom ska det gälla. Det är viktigt att villkoret ställdes upp när gåvan lämnades, det går inte att ge en gåva och i efterhand säga att den ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § andra punkten äktenskapsbalken). Om gåvan givits korrekt med villkor att utgöra enskild egendom ska ni inte behöva upprätta äktenskapsord angående detta. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man skriva ett äktenskapsförord att pengar/fonder/aktier som står i mitt namn är min enskilda egendom?

2019-05-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Maken och jag gifte oss 1989. Han har två särkullbarn sedan tidigare. Vi har två gemensamma barn. Alla barn är vuxna nu. Maken är 72 år, jag är 55 år.Om jag går bort först så är det inget problem. Allt mitt går till maken och så ska det vara. Sen ärver barn och särkullbarn då han har gått bort.Om han går bort först så är ju allt vi äger tillsammans sk giftorättsgods vad jag har förstått och måste då delas ut i en laglott till särkullbarnen. (Vi tänker skriva ett testamente där särkullbarnen bara får sin laglott om maken går bort först.)Jag vill börja spara seriöst för att ha en del efter pensionen men har ingen lust att slita för att giftorättsgodset ska öka och därmed laglotten till särkullbarnen. Kan man skriva ett äktenskapsförord att pengar/fonder/aktier som står i mitt namn är min enskilda egendom så att de tillgångarna inte är med och delas om maken dör? Min enskilda egendom går ju till maken ifall jag skulle gå bort först så då får han allt, precis som jag vill.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord kan de föreskriva vilken egendom som ska utgöra enskild egendom. Regler om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB).PengarVad gäller äktenskapsförord kan man föreskriva att ett helt konto ska utgöra enskild egendom. Det är då viktigt att detta inte sammanblandas med giftorättsgods, för då finns risken att allt bedöms som giftorättsgods för att det inte går att urskilja vad som är vad. Man bör alltså inte föreskriva att sitt "vanliga" konto ska utgöra enskild egendom utan snarare öppna ett nytt konto som man bestämmer ska utgöra enskild egendom. Aktier/fonderÄktenskapsförord måste vara tydligt specificerade och individualiserade. Man bör således inte kunna föreskriva att "alla aktier" ska utgöra enskild egendom, utan specificera exakt hur många andelar det är. Som huvudregel gäller även att avkastning på enskild egendom blir giftorättsgods. Det krävs att makarna särskilt föreskriver att även eventuell vinst på aktierna ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Upprätta äktenskapsförordÄktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Därefter ska det registreras hos Skatteverket och blir därmed giltigt (7 kap. 3 § ÄktB). Vi på Lawline erbjuder hjälp att upprätta äktenskapsförord, den tjänsten hittar ni här. Jag hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar