Ärver särkullbarn ny makes enskilda egendom?

2021-12-04 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, min man och jag skrev äktenskapsförord då vi gifte oss för några år sen. Han har inga barn och jag har vuxna barn sen tidigare. Han har ganska stora tillgångar, bl a fastighet. Nu undrar vi, om jag avlider före honom, har mina barn nån rätt till hans tillgångar, allt är skrivet som enskild egendom? Det är väl skyddat genom äktenskapsförordet?
Alexandra Holmér Sposato |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lagReglerna om arv och äktenskap finns i Ärvdabalken (ÄB) respektive Äktenskapsbalken (ÄktB). För att besvara din fråga kommer jag först att allmänt beskriva vad enskild egendom är, vilken egendom det är som ingår i en bodelning, och vem som ärver vad. Enskild egendom genom äktenskapsförordFör att egendom ska betraktas som enskild egendom, krävs att det bestämts genom villkor i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente, vilket du anger att ni skrivit (7 kap 2 § ÄktB). Motsatsen till enskild egendom är giftorättsgods, vilket är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Den egendom som är giftorättsgods ska ingå i en bodelning (10 kap 1 § ÄktB), enskild egendom är således den egendom som inte ingår i en bodelning då ett äktenskap tar slut. Det innebär att ni makar inte delar på den enskilda egendomen vid händelse av att du skulle gå bort först, och därmed ej heller dina barn. Din make kan alltså, genom äktenskapsförord, hålla sin egendom utanför en bodelning och på så vis skydda dem från kunna ärvas av dina barn. Egendom som gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord är skyddad både i anledning av skilsmässa och dödsfall. Att tänka påOavsett om den enskilda egendom är kapital eller fastighet så gäller samma regler, vad som dock kan vara viktigt att tänka på är att avkastning från enskild egendom inte automatiskt är enskild, utan räknas som giftorättsgods om annat inte avtalats om (7 kap 2 § ÄktB). Om din man exempelvis har aktier eller tillgångar på ett sparkonto som i äktenskapet angetts vara enskild egendom, måste ni skriva in att även avkastning från dem ska vara enskild egendom, för att avkastningen inte ska ingå i giftorättsgodset och i bodelningen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?

2021-11-20 i Enskild egendom
FRÅGA |Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullsbarn?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om egendom som enligt testamente ska tillfalla ett särkullbarn kan bli giftorättsgodset för särkullbarnet. För att svara på din fråga redogör jag först för reglerna kring egendom i ett äktenskap och berör sedan särskilt situationen du frågar efter. Din fråga är äktenskapsrättslig i grunden och behandlas i Äktenskapsbalken (ÄktB). Den rättsliga utgångspunkten i 7 kap. 1 § ÄktB är att all egendom som makar äger är giftorättsgods, förutom om det är enskild egendom. När viss egendom ska anses vara enskild egendom anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Där framgår att egendom är enskild egendom bl.a. om det bestäms i ett äktenskapsförord eller om en arvlåtare i testamente förordnar att viss egendom som tillfaller arvtagaren ska vara dennes enskilda egendom. Sammanfattningsvis gäller att all egendom, som inte genom någon bestämmelse i 7 kap. 2 § ÄktB anses vara enskild egendom, är giftorättsgods. Du frågade om arv genom testamente kan bli giftorättsgods till ett särkullbarn. Med tillämpning av reglerna jag redogjorde för ovan, är svaret att ett testamenterat arv till ett särkullbarn, där testamentet inte föreskriver att egendomen ska vara särkullbarnets enskilda, kommer att anses vara giftorättsgods om särkullbarnet är gift eller senare gifter sig. Den som vill undvika att egendom, som ett särkullbarn ärver genom testamente, ska bli giftorättsgods, bör i testamentet förordna att egendomen ska vara särkullbarnets enskilda egendom. Då kommer egendomen inte att anses vara giftorättsgods. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vad händer med enskild egendom vid en makes bortgång?

2021-11-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min man är gifta och har ett gemensamt barn, jag har två sedan tidigare. Vi har en stuga som är min mans enskilda egendom. Den vill vi båda ska tillfalla gemensamma dottern.Vad händer om jag dör först?Vad händer om maken dör först?Bör han skriva testamente på stugan
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enskild egendom är sådan egendom inte ingår i en bodelning vid skilsmässa eller ena makens bortgång, om inte den ägande parten går med på det. Detta framgår av 7 kap. 1 § samt 10 kap. 1 och 4 §§ äktenskapsbalken (ÄktB). Eftersom stugan är din mans enskilda egendom kommer den inte ingå i bodelningen vid din makes död, men den kan bli föremål för arv. Om ni inte har upprättat något testamente så kommer den enskilda egendomen, stugan, att tillfalla dig i enlighet med 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) eftersom ni är gifta. Om ni inte vill att stugan ska tillfalla dig först, och sedan vid din bortgång tillfalla det gemensamma barnet, så måste din make upprätta ett testamente där det framgår att stugan ska tillfalla dottern direkt. Det som begränsar möjligheten att testamentera stugan direkt till dottern är att den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB har rätt att ur kvarlåtenskapen från den bortgång maken få ut egendom till ett visst värde. Ett testamente som innebär att detta belopp inte kan uppnås är därmed utan verkan. Det betyder alltså att om det vid din makes bortgång inte finns tillräckligt med tillgångar för att uppnå det i lagen angivna beloppet så gäller inte testamentet angående stugan utan den kommer att tillfalla dig. Om det skulle vara så att du dör först händer det ingenting med stugan eftersom det är din makes enskilda egendom, den ingår således inte i bodelningen. Dina barn kommer då inte kunna göra anspråk på stugan. Det är först när din make avlider som den enskilda egendomen måste hanteras. Som jag nämnde tidigare så krävs det att din man upprättar ett testamente för att stugan ska tillfalla er dotter, och inte dig, direkt vid bortgången. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Enskild firma = enskild egendom?

2021-10-20 i Enskild egendom
FRÅGA |Kan min mans särkullbarn kräva ut arv från min enskilda firma vid min mans frånfälle ?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt huvudregeln ska kvarlåtenskapen efter en makes bortgång tillfalla den efterlevande maken, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Men det finns ett undantag, särkullbarn har nämligen alltid rätt att få ut sin laglott på en gång vilket innebär att särkullbarn kan få ut sitt arv omedelbart.En enskild firma är i sig ingen tillgång. Det är istället vad den enskilda firman innehåller som kan vara av värde, ex. tillgångar på banken, varor och maskiner. Om inte de tillgångarna gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåvobrev, äktenskapsförord eller villkor i testamentet så ska de ingå i bodelningen och särkullbarn har då rätt till tillgångarna i den enskilda firman. Det är alltså möjligt att den enskilda firman utgör giftorättsgods vilket ska fördelas mellan makar när ett äktenskap upplöses, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Men den enskilda firman kan också vara enskild egendom enligt 7 kap. 1-2 § äktenskapsbalken och då har särkullbarnen inte rätt till att kräva ut arv ur företaget. Jag kan därför inte svara på om särkullbarnen kan kräva ut arv från din enskilda firma vid din mans frånfälle, det beror på om den enskilda firman gjorts till enskild egendom eller inte.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ärver make enskild egendom?

2021-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Om man har skrivit ett äktenskapsförord, och att man inte skriver ett testamente. Vad händer med de pengarna som ses som enskild egendom enligt äktenskapsförordet (tre barn inom äktenskapet). Får den efterlevande maken alla pengar eller får barnen pengarna direkt?
Sophia Engdahl |Jag förstår din fråga som att du undrar över vem som ärver enskild egendom om en gift person avlider och det finns gemensamma barn i äktenskapet. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv i ärvdabalken (ÄB).Vad är enskild egendom?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är alltså egendom som undantas från makarnas giftorättsgods och inte blir en del av bodelningen. Egendom kan bli enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Bodelning när en av makarna dörEtt äktenskap anses upplöst när någon av makarna dör (1 kap. 5 § ÄktB). En bodelning mellan makarna ska då förrättas innan ett arvskifte kan ske (9 kap. 1 § ÄktB och 23 kap. 1 § ÄB). Bodelningen ska då förrättas mellan den efterlevande maken på ena sidan och den dödes arvingar och eventuella universella tentamenstagare på den andra (9 kap. 5 § ÄktB), det vill säga den avlidens dödsbo (18 kap. 1 § ÄB).En bodelning kommer alltså ske mellan den avlidnas dödsbo och den efterlevande maken, där den enskilda egendomen undantas. Först när bodelningen har förrättats kan arvet efter den avlidne fördelas. Den avlidnes kvarlåtenskap består då i egendomen från bodelningen + den enskilda egendom som undantagits från bodelningen. Det är detta som kommer utgöra arvet efter den avlidne.Vem ärver?Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Efterlevande makes arvsrätt går dock före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Gemensamma barns arvsrätt aktualiseras alltså först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). De får då en så kallad efterarvsrätt. Efterlevande maken ärver egendomen med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att maken under sin livstid inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över pengarna eller skänka bort en stor del av arvet som gåva, men i övrigt är fri att disponera över egendomen som denne önskar.Eftersom den avlidnes kvarlåtenskap består både i egendomen från bodelningen + den enskilda egendomen som undantagits från bodelningen, är det detta maken kommer ärva. Skillnaden blir att sådan egendom denne erhållit genom bodelning har hen full äganderätt till, medan egendom denne ärver har hen fri förfoganderätt över, då det egentligen är barnens arv som förvaltas.SammanfattningOm make med enskild egendom skulle avlida först kommer en bodelning ske mellan den efterlevande maken och den avlidnas dödsbo innan arvet efter den avlidna ska fördelas. Den enskilda egendomen kommer inte ingå i bodelningen. Det är dödsboets egendom efter bodelning + den enskilda egendomen som utgör den avlidnes kvarlåtenskap. Efterlevande makes arv går före gemensamma barns arvsrätt. Den efterlevande maken kommer därför ärva den avlidnes giftorättsgods och dennes enskilda egendom med fri förfoganderätt, och deras gemensamma barn får en efterarvsrätt som aktualiseras då den efterlevande maken avlider.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur behandlas arv i en framtida skilsmässa?

2021-11-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, vi har följande lydelse i testamentet (vi är ett gift par): den egendom som genom arv eller detta testamente tillfaller testamentstagare skall, liksom avkastningen därav, utgöra enskild egendom.Vi har dessutom ett äktenskapsförord som lyder: all egendom för "person A" skall vara giftorättsgods och för "person B" vara enskild egendom. Min fråga gäller vad som händer om person A ärver ärver pengar/egendom och vid en efterföljande skilsmässa? Ingår person A's arv då i giftorättsgodset? I arvet fanns inget testamente och således inget om enskild egendom.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att ni som gifta har skrivit ett testamente tillsammans, där det framgår att testamentstagaren ärver egendomen så som enskild egendom. Ni har dessutom ett äktenskapsförord där det framgår att en persons egendom ska utgöra enskild egendom, den andras giftorättsgods. Jag tolkar din fråga som att A ärver någon annan än B i detta fall, och vad som händer med detta arv vid en skilsmässa mellan A och B.Om A ärver någon annan – vad händer med detta arv vid en skilsmässa med B?Inledningsvis, om jag tolkar dig rätt, så har ert inbördes testamente ingen betydelse i frågan. Det påverkar endast svaret om det är så att A ärver av B, vilket jag svarar på nedan. As testamente kan inte påverka hur A ärver av någon annan (än B). Jag tolkar din fråga som att A ärver någon annan än B. Finns det inget testamente med villkor om arvet ska gå i enskild egendom till A, så blir detta som utgångspunkt giftorättsgods vid en framtida skilsmässa mellan A och B. Det krävs ett villkor i testamente, för att arv ska behandlas som enskild egendom (7 kap. 2§ 3-4p Äktenskapsbalken). As arv från någon annan, ska då ingå vid en bodelning vid en skilsmässa mellan A och B, så som giftorättsgods (10 kap. 1§ Äktenskapsbalken). Att egendomen kommer ingå i bodelningen innebär att värdet kommer delas lika Om arvlåtaren hade i ett testamente förordnat om att dennes arv ska ärvas så som enskild kommer den motsatsvis inte ingå vid en skilsmässa mellan A och B. Jag vill dock påtala att det vid en bodelning finns utrymme att jämka utfallet, om villkor i äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till innehållet eller senare inträffade förhållanden (12 kap. 3§ Äktenskapsbalken). Om A exempelvis anser att det skulle vara oskäligt att dennes arv, samt all egendom som denne äger, är det enda som ska ingå i bodelningen, kan A begära jämkning av bodelningen till en mer rättvis fördelning. Då kan Bs enskilda egendom föras in i bodelningen och behandlas som giftorättsgods för att väga upp för en annars oskälig fördelning. Man gör då en helhetsbedömning utifrån alla omständigheter, i syfte att skydda den ekonomiskt svagare parten utifrån utvecklingen av förmögenheten mellan er. Om A ärver B – vad händer med dennes arv vid en eventuell framtida skilsmässa med någon annan än B? Om det ändå är så att du menar att A ärver B, så ska precis som testamentet anger, A ärva Bs egendom så som enskild egendom. Detta förordnande innebär att om A då gifter om sig, och sedan skiljer sig, så ska egendomen som A ärvt, samt avkastningen därav, inte ingå i bodelningen då den ska utgöra enskild egendom för A, oavsett vad äktenskapsförord säger (7 kap. 2§ 3-4p samt 10 kap. 1§ Äktenskapsbalken). Man kan inte genom äktenskapsförord göra om enskild egendom som någon fått i arv med villkor om detta, till giftorättsgods, eftersom det är utomstående som har rätt att besluta om hur sin kvarlåtenskap ska gå vidare. Om dock testatorn angett att det är okej, så är det såklart okej. Kan man på något sätt omvandla ärvd enskild egendom till giftorättsgods? Utgångspunkten är ju att det är testatorn (den som avlidit) som bestämmer vad som ska hände med dennes kvarlåtenskap. Om denna person i testamente har förordnat att arvet efter denne ska ärvas så som enskild egendom, så ska detta gälla. Man skulle kunna ge bort den enskilda egendomen så som gåva, men då får man såklart inget tillbaka för den, och det är inte heller optimalt om man faktiskt vill behålla egendomen. Man skulle dock kunna tänka sig att arvtagaren ger bort hälften av arvet till sin maka, med utfästelse i gåvobrev, om att detta ska utgöra enskild egendom. Då kommer denna del också utgöra enskild egendom för Bs del, vid en framtida skilsmässa, och då blir effekten ju en likadelning av detta i praktiken, men att bådas del ska undanhållas bodelningen. Sammanfattningsvis så påverkar inte testamentet ni har skrivit mellan er, eventuella arv som ni får från någon annan. Finns det inget villkor i arvlåtarens testamente om att arvtagaren ärver så som enskild egendom, så kommer arvet ingå i As giftorättsgods och då ingå i en bodelning. Men finns det villkor om enskild egendom, går det före ett eventuellt äktenskapsförord som gör allt till enskild egendom, såvida arvlåtaren inte uppgett att undantag kan göras. Om fördelningen dock blir skev, kan äktenskapsförordet jämkas. Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Om jag missförstått dig eller så är du välkommen att återkomma till mig. Om du önskar vidare vägledning, testamentestolkning eller liknande, kan vår juristbyrå hjälpa dig vidare! Jag kan sätta dig i kontakt med dem, och jag nås då för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se Vänligen,

Blir attefallshuset automatiskt enskild egendom?

2021-10-31 i Enskild egendom
FRÅGA |Hejsan.Jag äger en fastighet med ett hus på som är min enskilda egendom genom gåva från min mamma.Fastigheten och huset år obelånat.Jag tänker ta bolån på nuvarande fastighet och min fru skulle vara medsökande på lånet, dock det är jag som betalar av lånet.Med detta bolån tänker jag bygga ett attefallshus på fastigheten som är komplementbyggnad till befintlig hus.Kommer attefallshuset också vara min enskilda egendom?
Frida Källhage |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Frågeställning och relevant lagrumJag förstår din fråga som att du vill veta om attefallshuset automatiskt blir enskild egendom på grund av att den är köpt med medel som är kopplade till din enskilda egendom. I de delar det finns relevant lagregler för att besvara din fråga kommer jag att utgå från äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar egendom mellan gifta samt Jordabalken (JB) som bland annat reglerar vad som är att betrakta som fast egendom. Det bör dock nämnas att svaret på din fråga till stor del är reglerad av andra rättskällor så som praxis, dvs rättsfall.Vad som utgör enskild egendomVad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap 2§ ÄktB. Även sådan egendom som trätt istället för enskild egendom kan också bli enskild egendom (surrogat), 7 kap 2§ p.6 ÄktB. Ett exempel på detta är om du ärver pengar som är enskild egendom och sedan förvärvar en fastighet med dessa pengar, då får även fastigheten karaktären av enskild egendom. Av din fråga framgår dock att du vill belåna fastigheten för att upplåta ett attefallshus på tomten. De lånet du och din hustru tar kommer således vara kopplat till din enskilda egendom. Vid en eventuell bodelning hade alltså lånet räknats av från värdet på den enskild egendomen eftersom det är kopplat till den, 11 kap 2§ 2 st ÄktB. Attefallshuset bör inte räknas som surrogatNyförvärvad egendom blir inte automatiskt enskild egendom bara för att det köpts av pengar hänförliga till den enskilda egendomen. Surrogatregeln som jag nämnde innan, dvs regeln om att egendom som träder istället för enskild egendom, är inte tillämplig eftersom du fortfarande äger fastigheten och inte säljer den. Den hade alltså bara inträtt om du sålt fastigheten och köpt något annat, men inte utav det faktum att du har finansierat något med hjälp av den enskilda egendomen. Som sagt gäller detta nyförvärvad egendom. Frågan blir då således om ett attefallshus som upplåts på befintlig fastighet är att räkna som ett nyförvärv. Eftersom ett attefallshus blir fast egendom genom att vara ett så kallat "fastighetstillbehör" till den befintliga fastigheten rör det sig snarare om en investering i befintlig fastighet än ett nyförvärv av egendom. Attefallshuset kommer inte i sig betraktas som en annan skild fastighet utan tillhör den befintliga fastigheten, 2 kap 1§ 2 st JB. Detta talar för att attefallshuset bör blir enskild egendom automatiskt då det inte rör sig om ett nyförvärv. Dold samäganderätt kan vara aktuelltNågot som dock aktualiseras är "dold samäganderätt" som är en regel som blir aktuell om en make gör investeringar i den andre makens enskilda egendom. Då kan maken som inte äger den enskilda egendomen i vissa fall ha ansetts förvärvat rätt till en andel av den. Ett av kraven för att dold samäganderätt ska föreligga är att maken som inte äger den enskilda egendomen har bistått med ett ekonomiskt tillskott eller på annat sätt förenklat köpet. Du skriver att din fru inte kommer betala av lånet, men att vara medlåntagare hade kunnat betraktas som att din fru har förenklat köpet. Om detta är tillräckligt är därmed en bedömningsfråga men generellt ställs höga krav för att dold samäganderätt ska anses föreligga. Av den anledningen har jag svårt att se att dold samäganderätt föreligger i dagsläget utifrån de omständigheterna du anger. Mitt råd till digMin bedömning utifrån ovanstående är att attefallshuset automatiskt kommer utgöra enskild egendom eftersom det blir en del av den befintliga fastigheten och inte ett nyförvärv. Dold samäganderätt kan föreligga eftersom din fru har förenklat köpet genom att vara medlåntagare men det är inte säkert. Som du säkert märker finns en del bedömningsfrågor här, av den anledningen kan det vara en god idé att ta hjälp av en erfaren jurist för att vara på den säkra sidan. Lawline har erfarna jurister som kan hjälpa dig, du kan boka tid här. Jag hoppas ändå att jag har lyckats bringa lite klarhet i din frågeställning!Med vänliga hälsningar,

Ingår min frus enskilda egendom inskrivet i ett äktenskapsförord oss emellan också i arv till mitt särkullbarn i det fall jag går bort före min fru?

2021-09-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Vi är ett gift par sedan 2008, och som har två gemensamma barn.Jag har ett barn från ett tidigare äktenskap, men inte min fru.Frågan är om egendom som är min frus enskilda egendom inskrivet i ett äktenskapsförord oss emellan också ingår i arv till mitt särkullbarn i det fall jag går bort före min fru?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad som ingår i kvarlåtenskap. Nedan ska jag redogöra vad som gäller med hjälp av reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Vilken egendom eller förmögenhet som ingår i den avlidnes kvarlåtenskap bestäms efter att en bodelning har förrättats. Vid dödsfall anses ett äktenskap vara upplöst (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Som utgångspunkt ingår inte enskilda egendom i en bodelning. Det som ingår i bodelning är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB).Efter bodelning har förrättats kommer vardera maken behålla sin hälft av giftorättsgodset samt eventuella enskilda egendomar. Vid dödsfall sker fördelningen mellan den efterlevande maken och dödsbo. Den avlidnes hälft av giftorättsgodset samt dennes enskild egendom tillfaller dödsboet och blir då dennes kvarlåtenskap som kan ärvas.Ingår min frus enskilda egendom inskrivet i ett äktenskapsförord oss emellan också i arv till mitt särkullbarn i det fall jag går bort före min fru?Svaret är alltså nej, din frus enskilda egendom ingår inte i arv till ditt särkullbarn. Det som ingår i arv till ditt särkullbarn är ditt giftorättsgods efter en bodelning samt din enskilda egendom. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,