Nytt äktenskapsförord vid arv som ska utgöra enskild egendom?

2021-06-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Jag och min man har träffats senare i livet och har barn på var sitt håll. När vi gifte oss gjorde vi ett äktenskapsförord då jag köpte in mig i min mans hus och som vi bodelade. Nu har jag och min bror ärvt ett sommarhus och detta ska vi bodela med vår respektive maka/make. Behöver vi (jag och min man) skicka in ett nytt äktenskapsförord med uppdaterat datum eller fungerar det gamla från 2018? Behöver min bror och hans fru som bara har gemensamma barn göra ett äktenskapsförord som skickas till skattemyndigheten innan bodelningsdokumentet och gåvobrevet skickas in?Hälsar kristina
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Äktenskapsförord är till för att bestämma huruvida viss egendom eller all egendom ska utgöra enskild egendom. Enskild egendom innebär att den inte kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning som giftorättsgods, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.Behöver ni ett nytt äktenskapsförord?Om ni behöver ett nytt äktenskapsförord beror på hur ert nuvarande äktenskapsförord är utformat. Man kan nämligen utforma äktenskapsförord på olika sätt. Nedan kommer jag förklara två olika utformningar av äktenskapsförord, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.- Makarna kan föreskriva att viss specifik egendom ska vara den ena makens enskilda egendom. Äktenskapsförordet gäller då för egendom som tillhör någon av makarna vid tidpunkten när äktenskapsförordet skrivs.- Äktenskapsförordet kan också utformas på sådant sätt att det föreskriver att egendom som kommer att tillfalla ena makenska vara dennes enskilda. Detta alternativ avser alltså även framtida egendom, såsom sommarhuset.Om ni i ert äktenskapsförord föreskrivit att egendom som kommer att tillfalla någon av er i framtiden ska utgöra enskild egendom kan sommarhuset komma att omfattas. Om ni i äktenskapsförordet däremot bestämt egendomsförhållandena gällande enbart den egendom ni hade vid tidpunkten när ni upprättade äktenskapsförordet så kommer sommarhuset inte att omfattas.Ert äktenskapsförord gäller tills ni tar tillbaka det eller skriver ett nytt som ersätter det gamla.Behöver din bror och hans fru upprätta ett äktenskapsförord?Jag förstår det som att tanken är att sommarhuset ska vara din och din brors enskilda egendom. Äktenskapsförordet avseende sommarstugan kommer för din bror innebära att vid händelse av en skilsmässa kommer sommarhuset inte räknas in som en del av giftorättsgodset, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.Ett äktenskapsförord kan upprättas även i efterhand, alltså efter att ni blivit ägare till sommarhuset. Det enda krav som uppställs är att äktenskapsförordet är skriftligt, undertecknat och ingivet till Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Det är alltså inte nödvändigt att äktenskapsförordet upprättas på förhand, men det är mindre tidskrävande att göra detta på förhand.Vad gäller gåvobrevet som du nämner i din fråga förstår jag inte riktigt vad du menar men förhoppningsvis så ger ovan svar tillräcklig vägledning för dig i hur ni ska gå tillväga.Hoppas detta var svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma alternativt kontakta våra jurister.Med vänliga hälsningar,

Kan jag skydda barnens arv från dennes partner?

2021-04-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min fru har upprättat ett testamente där alla våra tillgångar ska gå till våra två barn. Hur gör vi för att garantera att detta (pengar och fastighet) verkligen bara går till dem och inte till deras respektive? Kan man då göra ett tillägg i testamentet eller krävs det något annat dokument som t.ex ett gåvobrev ?
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Väljer ni att testamentera er kvarlåtenskap till era barn är det barnen som är arvtagare. Inte deras eventuella partners. Barnen får således full rätt att själva bestämma över arvet. Skulle arvtagarna separera från sina parters kan arvet däremot ingå i en eventuell bodelning, vilket innebär att den före – detta partners får del av arvet (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Jag antar att det är en sådan situation som ni vill undvika. För att viss egendom inte ska ingå i bodelning krävs att det är fråga om enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord och villkor i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Vill ni att arv ska klassas som enskild egendom räcker det med att ni skriver in det i testamentet. Inget särskilt gåvobrev behövs för det ändamålet. Att notera är avkastning på enskild egendom generellt ses som sådan egendom som ska ingå i en bodelning (7 kap. 2 § 2 stycket ÄktB). Det innebär att en eventuell prisökning av exempelvis en ärvd fastighet skulle dras in i en bodelning. Jag rekommenderar därför att ni i testamentet skriver att arvet ska vara deras enskilda egendom. Rekommenderat är även att ni skriver att eventuell avkastning på arvet ska anses vara enskild egendom. På så sätt kan partnern inte ta del av arvet vid en eventuell bodelning. Hoppas att ni fick svar på era funderingar!Hälsningar,

Kan makar göra egendom till enskild egendom genom villkor i gåvobrev?

2021-04-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Gåvobrev mellan makar avseende bostadsrättslägenhet. Vad händer vid bodelning vid skilsmässa?.Har jag fattat rätt: En gåva som ges mellan makar kan aldrig bli enskild egendom. Det fordras ett äktenskapsförord mellan makarna för att göra en gemensam.egendom enskild.I min fråga var förutsättningarna: Det finns ett formellt riktigt gåvobrev som upprättats på HSB: förtryckta blankett. Gåvan avser specifikt den bostadsrättslägenhet som makarna bor i. En av makarna äger idag hela bostadsrätten men är inte enskild egendom. I det aktuella gåvobrevet ges en andel av bostadsrätten bort och i gåvobrevet finns särskilda villkor avseende gåvan, nämligen att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom liksom avkastningen av den. Gåvobrevet är undertecknat av bägge makarna och HSB är förstås medveten om denna gåva. Om jag uppfattat rätt i svaret från Er har detta gåvobrev ingen rättslig verkan vid en bodelning vid skilsmässa utan hela bostadsrätten är giftorättsgods och delas lika vid en bodelning.Har jag uppfattat rätt?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finns i äktenskapsbalken (ÄB). Vilken egendom ingår i skilsmässa?Vid en skilsmässa ska en bodelning göras. I bodelningen igår all egendom som utgör så kallad giftorättsgods (10 kap 1 § ÄB). Vad som är giftorättsgods definieras negativt. Det är nämligen all sådan egendom sin inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄB).Gåva mellan makarI 7 kap 2 § ÄB framgår att enskild egendom är sådan egendom som make fått i gåva av någon annan än den andra maken, med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda.Om man läser denna meningen motsatsvis innebär det alltså att makar inte genom villkor i samband med en gåva kan göra egendom till enskild egendom. Det innebär alltså att äktenskapsförord är det enda sättet genom vilket makar sinsemellan kan förordna vad som ska vara enskild egendom. Om äktenskapsförord alltså saknas kommer egendomen att fortsättningsvis utgöra giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen.Svar på din frågaJa, du har alltså uppfattat svaret rätt. Villkoren i gåvobrevet saknar rättslig verkan på grund av den begränsning som uppställs i 7 kap 2 § ÄB. Enligt denna regel förhindras makar från att göra gåvor till enskild egendom genom villkor i gåvan. Dessa villkor blir inte rättsligt bindande och gäller därmed inte. I en eventuell bodelning saknar därför gåvobrevet rättslig verkan i den del som reglerar att egendomen ska vara enskild egendom. Gåvan i sig blir alltså dock inte ogiltig, bara kravet om att egendom ska vara enskild.Den enda möjligheten som makar alltså har för att omvandla giftorättsgods till enskild egendom är att skriva och registrera ett äktenskapsförord.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur påverkas arvet av bl.a. äktenskapsförord?

2021-04-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är gift och har ett barn med min fru. Jag har ett särkullbarn.Hur mycket ärver min fru vid min död. Vi har äktenskapsförord men det påverkar väl inget vid min död?Hur mycket ärver mitt och fruns gemensamma barn. Hur mycket ärver mitt särkullbarn.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allting tillfaller inledningsvis din fru, om inte ditt särkullbarn vill ha ut sitt arv direktArvet ska fördelas lika mellan dina två barn (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Barns arvsrätt är dock underordnad makes arvsrätt på så sätt att barn inom äktenskapet ärver först efter båda föräldrarnas bortgång (3 kap. 1 och 2 §). Som huvudregel ärver alltså den efterlevande maken allt, och det gemensamma barnet får inte sitt arv efter sin först avlidne förälder förrän även den efterlevande föräldern gått bort. När den först avlidne har ett särkullbarn, såsom du har, gäller detta även särkullbarnets arv endast om det barnet samtycker till det – särkullbarnet kan välja att vänta på sitt arv tills den efterlevande maken också gått bort, eller att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång (3 kap. 1 § andra meningen och 9 §). Sammanfattningsvis ska vid din död kvarlåtenskapen efter dig delas på hälften, varav ditt särkullbarn har rätt till ena halvan, och den andra halvan tillfaller din fru för att sedan vid hennes död tillfalla ditt och din frus gemensamma barn. Äktenskapsförordet kan påverka arvet Äktenskapsförordet kan påverka storleken på kvarlåtenskapen efter dig, det vill säga det som ska fördelas genom arv mellan arvingarna. Ert äktenskap skulle vid din död upplösas (1 kap. 5 § äktenskapsbalken), varpå en bodelning sker (9 kap. 1 §) som går ut på att den egendom som makarna äger som huvudregel läggs samman och sedan delas på hälften mellan dem (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §). Utan ett äktenskapsförord som förklarar att viss egendom ska vara enskild, och därmed inte ska ingå i bodelningen vid äktenskapets upplösning, skulle kvarlåtenskapen efter dig kunna bli annorlunda än det du faktiskt äger vid din bortgång. Om din fru exempelvis skulle äga mer än du skulle hennes tillgångar och dina läggas samman och sedan delas på hälften i bodelningen efter din bortgång, varpå din halva skulle läggas till kvarlåtenskapen efter dig. Kvarlåtenskapen efter dig blir alltså större än den egendom du hade före bodelningen. På samma sätt kan kvarlåtenskapen efter dig bli mindre, om du istället skulle ha större tillgångar än din fru, eftersom era tillgångar läggs samman och delas på hälften mellan er vid bodelningen – en del av det du hade före bodelningen tillhör nu din fru och ingår inte i kvarlåtenskapen efter dig. Med ett äktenskapsförord som förklarar att all egendom mellan makarna ska vara enskild, skulle kvarlåtenskapen efter dig i princip utgöras av det du ägde vid tidpunkten för din bortgång. Den varken minskas eller ökas eftersom den inte läggs samman och sedan delas med din fru. Hur äktenskapsförordet påverkar beror ju förstås på dess innehåll, det kan ju exempelvis stå något annat än att all makarnas egendom ska vara enskild. Om det exempelvis framgår att viss egendom som du äger ska vara enskild, så skulle den egendomen inte ingå i bodelningen utan endast resten av din egendom läggs ihop med din frus egendom och delas på hälften. Kvarlåtenskapen efter dig blir i det fallet större än om ni inte hade haft äktenskapsförordet. Om det i äktenskapsförordet istället framgår att det är viss egendom som din fru äger som ska vara enskild blir kvarlåtenskapen efter dig istället mindre än annars, eftersom den egendomen annars skulle ingått i bodelningen och därefter delvis tillfallit dig/ditt dödsbo. Sammanfattningsvis kan äktenskapsförordet alltså påverka storleken på kvarlåtenskapen efter dig på lite olika sätt, i enlighet med hur äktenskapsförordet utformades. Det påverkar hur mycket arvingarna efter dig har att dela på sinsemellan, men det påverkar inte vem som har rätt till arv. Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Avtal om enskild egendoms giltighet gentemot särskullsbarn

2021-05-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Min mamma är gift med min pappa, och min pappa har barn sedan tidigare (särkullsbarn). Min pappa gick i pension i förtid och hans tillgångar är ganska små i jämförelse med min mamma som fortfarande arbetat långt upp i pensionen. Nu har min mamma investerat sina pengar i ett hus och en lägenhet (hon äger 100%). Mina föräldrar har skrivit ett äktenskapsförord på detta att båda bostäderna är enskild egendom (min mammas) och utöver det så har min mamma även testamenterat huset till mig, under förutsättning att min pappa får bo kvar så länge han vill om hon skulle gå bort innan honom. Men nu börjar vi undra hur fördelningen kommer att praktiskt se ut om någon av de går bort. Det båda mina föräldrar är måna om är att det som min mamma har tjänat och hennes tillgångar fördelas mellan oss tre (det som är testamenterat till mig) utan att behöva fördelas till mina halvsyskon. 1. Finns det risk vid bodelning vid min pappas bortgång, att tillgångarna (inkl min mammas enskilda) fördelas mellan min mamma och mina halvsyskon?Så hon blir av med det hon tänkt leva på under sin resterande pension. 2. Som vi förstått det så ärver maken även enskild egendom, som vid min mammas bortgång vilket gör att tillgångarna fördelas till mina halvsyskon vid pappas bortgång.Hur kan vi förhindra detta? Det handlar inte om att halvsyskonen inte ska få ut sin laglott utan att de ärver min far (och deras mor) och jag ärver min mor. Räcker det med äktenskapsförord och testamente?
Harald Myrenfors |1. När en person går bort i ett äktenskap så genomförs en bodelning på grund av bortgång och man utgår då från de ekonomiska förhållanden som rådde dagen då personen gick bort, se 9 kap. 2 § äktenskapsbalk (1987:230) (hädanefter ÄktB). Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska all giftorättsgods ingå i bodelningen, således inte enskild egendom. Så som ni har förklarat i er fråga har era föräldrar avtalat om att diverse av er mors tillgångar är betecknade som enskild egendom enligt 7. Kap 3 § ÄktB och denna egendom omfattas således inte av giftorättsgodset. Makarnas gemensamma giftorättsgods delas sedan på hälften efter eventuella avdrag avseende skulder enligt 11. Kap 3 § ÄktB. Era halvsyskon ärver sedan tillsammans med er från er gemensamma fars giftorättsgods och övriga tillgångar enligt 2 kap. 1 § ärvdabalk (1958:637) (hädanefter ÄB). Bland dessa tillgångar omfattas inte er mors enskilda egendom.2. Det ni hävdar under fråga 2 stämmer till viss del. Er far skulle i detta scenario ärva samtliga av er mors tillgångar, men endast hälften av giftorättsgodset med full äganderätt och resterande hälften av giftorättsgodset samt er mors enskilda egendom med fri förfogande rätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att er far skulle förfoga över egendomen och att ni skulle få ut ert arv från er mor först efter att er far gått bort. Fri förfogande rätt innebär att den efterlevande maken inte får väsentligt minska kvarlåtenskapen från den avlidna maken eller testamentera bort det, se 3 kap. 2-3 §§ ÄB. Man räknar på hur stor andel er mors kvarlåtenskap utgör av er fars totala tillgångar. Procentsatsen appliceras sedan på er fars totala tillgångar vid hans bortgång. Vid er fars bortgång ärver ni alltså tidigare nämnd procentsats av er fars tillgångar i efterarv adderat med eventuell laglott eller testamente. Detta kan alltså innebära att efterarvet från er mor kan ha ökat respektive minskat. Efterarvet från er mor kommer således slutligen inte tillfalla era halvsyskon.Enligt min mening behöver ni således inte ändra något i ert juridiska upplägg för att få er önskan. Jag vill dock slutligen påminna om att för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att de uppfyller formkraven i 7 kap. 3 § ÄktB.Hoppas att ni känner att er fråga har besvarats och skulle det föreligga några oklarheter är ni välkomna att höra av er på nytt.

Vad räknas som giftorättsgods respektive enskild egendom?

2021-04-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Min pappa har gått bort och nu skall en bouppteckning göras. Jag och mina 2 systrar är särkullsbarn. Vi skall kräva vår arvs/laglott.Det finns en bil som var skriven på pappas fru! Skall värdet av den räknas in i pappas tillgångarar?Samma fråga vad gäller fonder som står i hans frus namn. (köpta under deras äktenskap). Om så är fallet vilken paragraf kan jag hänvisa till? Det fanns inget testamente eller äktenskapsförord!Tack på förhand!
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du om värdet av dels bilen, dels fonderna, ska räknas in som en del av er fars tillgångar.Arv- och testamentefrågor regleras i ärvdabalken (ÄB), medan regler om egendom inom äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten är att egendom delas lika mellan makarnaNär någon avlider är huvudregeln att en bodelning ska ske (23 kap. 1 § andra stycket ÄB, 9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning görs skillnad mellan giftorättsgods, vilket är egendom som ska delas lika mellan makarna, och enskild egendom, dvs egendom som endast tillhör den ena. Utgångspunkten är att makarnas egendom är giftorättsgods i den mån det inte uttryckligen har förbehållits som enskild egendom, eller att ett sådant förbehåll uppkommit genom lag (7 kap. 1 §, 7 kap. 2 § ÄktB).Det framgår av din fråga att det inte finns något äktenskapsförord. Av din beskrivning att tolka framstår det inte heller som att bilen eller fonderna har mottagits som en gåva, eller erhållits genom ett tidigare testamente, med villkor om enskild egendom. Om så är fallet är både fonderna och bilen att se som giftorättsgods och ska därför räknas in i bodelningen mellan er far och hans fru. Det som tillfaller er pappa genom bodelningen är det som räknas in i hans kvarlåtenskap.Relevant regelDen paragraf som reglerar det hittills sagda är framför allt 7 kap. 1 § ÄktB (En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom). Efterföljande 7 kap. 2 § ÄktB tar sikte på under vilka situationer enskild egendom uppkommer.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Kommer den efterlevande makens enskilda egendom räknas in i dödsboet efter den make som gått bort?

2021-04-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi har inbördes testamente och totalt äktenskapsförord, När en av oss dör, kommer den överlevande äkta hälftens enskilda egendomar att värdemässigt räknas in i dödsboet hos maken ? Vänligen
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om den efterlevande makens (den make som inte gått bort) enskilda egendom kommer räknas in i dödsboet efter den make som gått bort. Du skriver att ni har inbördes testamente och totalt äktenskapsord. Jag kommer börja med att förklara några centrala begrepp innan jag besvarar din fråga. Innebörden av totalt äktenskapsförordVid ett så kallat "totalt äktenskapsförord" avtalar man helt bort giftorätten, dvs makes framtida rätt i den andra makens egendom. Detta betyder att det inte kommer att ske någon bodelning då en av er går bort och att alla ägodelar räknas som enskild egendom. Att all egendom är enskild egendom betyder att den inte ska delas då en av er går bort. Inbördes testamenteEtt inbördes testamente är en handling där två personer skriver sina önskemål om vem som ska ärva dem i ett gemensamt testamente. Det vanligaste är att de som skriver ett inbördes testamente vill ärva varandra. Ofta har de också i testamentet bestämt vad som ska hända med kvarlåtenskapen då den siste av dem avlider. Vad räknas in i ett dödsbo? Dödsbo är namnet på kvarlåtenskapen efter en avliden person. Det som ingår i ett dödsbo är tillgångar, i form av pengar, bostad och andra föremål, samt skulderna efter den som gått bort. Ett dödsbo är alltså den avlidnes samlade tillgångar och skulder. Svar på din frågaFör att svara på din fråga räknas endast den avlidnes tillgångar och skulder in i ett dödsbo. I och med att ni skrivit ett totalt äktenskapsförord är alla era egendomar enskilda. Den efterlevande makens tillgångar, däribland enskild egendom, kommer inte att räknas in i dödsboet efter den make som gått bort. Eftersom jag inte vet vad ni skrivit i ert inbördes testamente utgår jag från det som är vanligast, dvs att ni skrivit att ni vill ärva varandra. Det betyder att den efterlevande maken kommer ärva den bortgångne makens tillgångar. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga och att jag har förstått din fråga rätt. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Trevlig helg,

Kan giftorättsgods omvandlas till enskild egendom efter ena makens bortgång?

2021-04-01 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är nybliven änka. Vi har en gemensam son och min man hade två barn i ett tidigare äktenskap, s.k särkullsbarn. Eftersom jag har mer pengar på mina konton än min man skulle jag vilja behålla detta som eget giftorättsgods. Hur och var begär jag detta.Tack för hjälpen.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall tolkar jag det som att din make har gått bort, varefter du vill omvandla ditt giftorättsgods till enskild egendom. Vid en makes bortgång upplöses äktenskapet (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken [1987:230] [ÄktB]). Det totala giftorättsgodset räknas då samman, varefter värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med "giftorättsgods" inräknas all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som avses som enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, alternativt vissa typer av försäkringar, gåva eller testamente med krav om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Enligt svensk äktenskapsrätt kan alltså endast giftorättsgods omvandlas till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Eftersom du och din make inte skrev något äktenskapsförord så betraktas alltså pengarna på ditt konto som giftorättsgods och kommer därmed att delas lika mellan er. Med vänlig hälsning