Förhindra arvinges makar från att ta del av arv

2020-06-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi är två makar som har två söner. Vi äger olika fastigheter och har fonder och värdesaker som allt tillsammans utgör ca 12 miljoner kronor. Vi har 5 barnbarn. Av olika orsaker önskar vi att våra svärdöttrar inte ärver något av oss. Vi förstår att man kan testamentera hälften av den totala förmögenheten till varje son som enskild egendom. Vi vill dock försäkra oss om att det av oss testamenterade inte kan användas av sonhustrurna. Sönerna skall inte heller kunna (tvingas) använda arvet från oss för inköp som skall ingå i det gemensamma hushållet. Om en av sönerna skulle avlida före sin maka, önskar vi att det av oss testamenterade arvet skall föras över i sin helhet till sonens barn och inte kunna användas i någon del av sonhustrurna. Hur skall vi göra för att försäkra oss om ovanstående?
Oscar Rudén |Hej och tack för att ni vänder er till lawline med er fråga!jag förstår frågan som att ni vill begränsa era söners makars möjlighet att ta del av ert arv så mycket som möjligt. För att besvara frågan kommer jag endast att utgå från den informationen jag har blivit given. Vi kommer använda oss av Ärvdabalken för att besvara denna fråga. 7 kap 1 § ÄKB anger att den egendom som make inte har undandragit som enskild egendom, ska anses som giftorättsgods. 7 kap 2 § ÄKB anger vad som är att anse som enskild egendom. Giftorättsgodset ska alltså ingå vid en bodelning vid en makes död eller vid skilsmässa, enligt 9 kap 1 § ÄKB och 10 kap 1 § ÄKB.Detta innebär då att genom att göra eran egendom till enskild egendom genom testamente som era barn får ärva, är denna egendom garanterad era söner vid en eventuell skilsmässa. Vid era barns eventuella död kommer även den enskilda egendomen inte anses som giftorättsgods och därför inte ingå i bodelningen. Den enskilda egendomen kommer därför att ärvas direkt av era barnbarn när era söner dör. Dock bör poängteras att era söner har lika full rätt att testamentera, ge bort eller sälja den enskilda egendomen till vem som helst när de blir ägare över egendomen. Genom testamente kan ni endast kontrollera vem som får vad vid era söners död eller skilsmässa. Ni har ingen möjlighet att, genom testamente, förbjuda era söner eller fullt ut hindra deras makar från att ta del av erat arv. För att uppnå något sådant kan man lägga in pengarna i en stiftelse för att låsa dem så mycket som möjligt. Detta får dock effekten att era söner inte kommer ha fri tillgång till era pengar eller egendom heller, varav arvet blir begränsat för alla.Hoppas detta svar var till hjälp, Mvh

Äktenskapsförord som endast gäller vid skilsmässa?

2020-05-31 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är gift och har två barn med min nuvarande fru samt ett äldre barn från ett tidigare äktenskap. När vi gifte oss skrev vi ett äktenskapaförord på fastigheten som jag äger att den är enskild egendom. Jag vill egentligen bara att äktenskapsförordet skall gälla vid en skilsmässa men inte om jag går bort före min fru. Går det att lösa på något sätt?
Majken Thörn |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen gällande äktenskapsförord och skilsmässa finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna gällande arv finns i ärvdabalken (ÄB)Kan man skriva äktenskapsförord som endast gäller vid skilsmässa?I nuläget går det tyvärr inte att upprätta ett äktenskapsförord som endast gäller vid skilsmässa.Hur ni kan lösa problemetEn potentiell lösning på ert problem är att utöver äktenskapsförordet upprätta ett testamente. Äkta makar har arvsrätt efter varandra (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär att den efterlevande maken kommer att ärva de gemensamma barnens arv med fri förfoganderätt. När den efterlevande maken sedan avlider får de gemensamma barnen ut sitt arv. När det kommer till särkullbarnet har hen rätt att få ut sitt arv direkt vid förälders bortgång. Ni kan upprätta ett testamente med innehållet att ni ska ärva varandra vid den enes bortgång. Detta betyder att den efterlevande maken ärver med full äganderätt. Skillnaden mellan full och fri äganderätt är att man vid full äganderätt får testamentera bort egendomen. Detta får man inte med fri äganderätt. SammanfattningNi kan upprätta äktenskapsförord på den egendom som ni vill ska vara enskild vid skilsmässa. Dock så kan ni inte upprätta ett äktenskapsförord på att egendomen ska vara enskild vid skilsmässa men inte enskild (giftorättsgods) vid dödsfall. En eventuell lösning på detta är att komplettera äktenskapsförordet med ett testamente som anger att ni ärver av varandra. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vad händer med ett arv jag fått om jag eller min make avlider?

2020-05-10 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man och jag har gemensamt barn och han har dessutom särkullebarn.Vi har skrivit inbördes testamente med fri förfoganderätt,Jag kommer framöver att få ett större arv. Vad händer med det när vi avlider?Kommer särkullebarnen att få del av mitt arv?Hur gör jag i så fall för att undvika det?Kan jag styra så hela arvet går till vårt gemensamma barn?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).När en person som är gift avlider ska en bodelning görasDå ett äktenskap upplöses genom att en av makarna avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande och maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Detta innebär att ett arv den ena maken fått är giftorättsgods, om det inte ärvts med villkoret i ett testamente att det ska vara enskild egendom. Om arvet är giftorättsgods ingår det i bodelningen och delas därmed lika mellan makarna. Om det inte är önskvärt att arvet ska ingå i bodelningen är det möjligt för er att upprätta ett äktenskapsförord som anger att arvet ska vara din enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). I så fall kommer arvet hållas utanför bodelningen och fortsätta tillhöra dig i sin helhet.Det som tillfaller den efterlevande maken är dennes att behålla, och det som tillfaller den avlidne makens dödsbo utgör kvarlåtenskapen efter denne och ska fördelas som arv.Hur ska arvet fördelas?Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna ska dela lika på arvet. Det som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott.Detta innebär att om din make avlider ska arvet efter honom delas på hälften, eftersom han har två barn som har rätt till hälften var. Om du avlider kommer ditt barn ärva all din kvarlåtenskap, eftersom du bara har ett barn.Efterlevande makes arvsrättDet finns även en arvsrätt för en efterlevande make. Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att om du eller din make avlider kommer den efterlevande maken ärva den del som ert gemensamma barn annars skulle ärvt. Den efterlevande maken ärver då med fri förfoganderätt. Detta innebär att man kan använda egendomen som man önskar, men man kan inte testamentera bort den.Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något.Särkullbarns rätt att jämka testamenteDu skriver att du och din make skrivit ett inbördes testamente. Jag tolkar detta som att ni önskar att om din make avlider ska du ärva allt efter honom och att hans särkullbarn får vänta på sitt arv tills även du avlider. Om särkullbarnet väljer att acceptera detta ska det respekteras och du kan då ärva allt efter din make med fri förfoganderätt. Dock har särkullbarnet rätt att jämka testamentet och på så sätt få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten, direkt (7 kap. 3 § ÄB). Denna rätt för särkullbarn kan man inte undvika. Det enda ni kan göra är att be särkullbarnet att respektera testamentet, men det går inte att tvinga fram.Får särkullbarnet del av ditt arv?Detta beror på om arvet är giftorättsgods eller enskild egendom. Om arvet är enskild egendom (vilket kräver att ni upprättar ett äktenskapsförord) hålls det utanför bodelningen och du fortsätter behålla hela arvet. Eftersom du har en bröstarvinge har denne rätt till hela arvet efter dig, men eftersom du är gift med barnets andra förälder kommer denne ärva med fri förfoganderätt som efterlevande make. När sedan även den efterlevande maken avlider kommer efterarvet efter dig till ert gemensamma barn fördelas innan arvet efter den efterlevande maken fördelas mellan hans två barn.Om arvet är giftorättsgods ingår det i bodelningen. Detta innebär att hälften av värdet kommer tillfalla din make i bodelningen. Varje make har i bodelningen i första hand rätt att få sin egen egendom, och om det behövs ersätta den andra maken med annan egendom eller pengar (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att om arvet är specifik egendom är det möjligt att du kan behålla egendomen och att din make kompenseras med annan egendom eller pengar av motsvarande värde. Det som tillfaller din make i bodelningen, om det är han som avlidit, ska ju fördelas som arv efter honom. Då har ju hans särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt. Om någon egendom ur ditt arv tillfallit din make är det därmed möjligt att hans särkullbarn kan få ta del av det.SlutsatsVad som händer med ditt arv när ni avlider beror alltså på om det är giftorättsgods eller enskild egendom. Om du vill vara säker på att din make, och därmed inte heller hans särkullbarn, får ta del av det kan ni upprätta ett äktenskapsförord och ange att det ska vara enskild egendom.Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord med hjälp av vår avtalstjänst. Den hittar ni här.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Blir förskott på arv enskild egendom?

2020-05-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Vi har ett testamente som säger att det våra barn ärver ska vara enskild egendom. Nu har deras farmor o farfar gått bort o vi tänker dem låta få delar av arvet. Framförallt ägodelar. Kommer dessa ägodelar då att vara deras enskilda egendom eller måste vi skriva något ytterliggare. Detta är ju ett förskott på arv .
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att gåvorna ska betraktas som enskild egendom krävs ett förbehåll om detta vid överlämnandet (7 kap. 2 § ÄktB). Det kan exempelvis framgå genom ett gåvobrev. Även om det i praktiken skulle röra sig om ett förskott på arv betraktas det dock oftast som just en gåva i sådana här tillfällen. Det blir därför viktigt att till exempel upprätta ett gåvobrev med förbehåll om att gåvorna ska vara mottagarens enskilda egendom. Det befintliga testamentet är således inte tillräckligt för att de nu aktuella gåvorna ska betraktas som enskild egendom för era barn, utan det kräver en ytterligare skrivelse genom exempelvis ett gåvobrev. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är det någon skillnad i fördelningen av enskild egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?

2020-06-01 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag och min make har äktenskapsförord där där det står att allt som fanns innan äktenskapet samt avkastning från tillgångar därifrån är enskild egendom. Jag har ett barn sedan tidigare. Vi väntar gemensamt barn inom kort. Finns det skillnad i hur tillgångarna delas upp vid ev skilsmässa kontra dödsfall för oss? Vad gäller för sånt vi införskaffat under äktenskapet tillsammans? Blir det enskild egendom om pengar togs från det kapital som fanns innan äktenskapsförordet skrevs? Vid makens dödsfall ärver hans bröstarvinge hälften men vart går resten som är enskild egendom? Kan ett testamente fördela tillgångarna annorlunda eller kommer det alltid att vara äktenskapsförordet som gäller? Om jag dör delas mina tillgångar mellan vårt gemensamma barn samt min tidigare dotter? Men maken får ingenting?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att göra mitt svar tydligt delar jag upp dina frågor och svarar på en i taget.Skillnaden i uppdelning av egendom vid skilsmässa kontra dödsfallEtt äktenskapsförord som säger att viss egendom ska vara enskild påverkar bara fördelningen av egendomen vid en skilsmässa. Vid en bodelning på grund av skilsmässa ingår bara giftorättsgodset och den enskilda egendomen ingår inte (10 kap. 1 § ÄktB). Vid ett dödsfall tillämpas de vanliga arvsreglerna i ärvdabalken och det spelar ingen roll om egendom är enskild eller giftorättsgods, den kommer delas upp på samma sätt ändå.Vad som gäller för egendom ni införskaffat under äktenskapetAll egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord, gåva, testamente eller arv med villkoret att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Utgångspunkten är därför att allt som ni införskaffat under äktenskapet, och inte skrivit i äktenskapsförordet som enskild egendom, är giftorättsgods och ingår därför vid en bodelning.Blir det enskild egendom om pengar togs från det kapital som fanns innan äktenskapsförordet skrevs? Här är huvudregeln att det som träder i den enskilda egendomens ställe fortsatt ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § 6 punkten ÄktB). Det innebär att om du köpt något för pengar som var din enskilda egendom ska det du köpte också anses vara din enskilda egendom. Man kan frångå huvudregeln om man skriver i äktenskapsförordet att det som träder i den enskilda egendomens ställe inte ska vara enskild egendom.Vid makens dödsfall ärver hans bröstarvinge hälften men vart går resten som är enskild egendom? När din make dör görs först en bodelning enligt reglerna i äktenskapsbalken (9 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt ert giftorättsgods räknas samman och sedan delas lika mellan er (11 kap. 1 och 3 § ÄktB). I den bodelningen ingår inte er enskilda egendom. Arvet efter din make kommer därmed bestå av hans andel av giftorättsgodset plus hans enskilda egendom. Jag tolkar det som att din make inte har några egna barn sedan tidigare, så kallat särkullbarn, utan att det gemensamma barnet ni väntar är din makes enda barn. I det fallet kommer du som maka ärva allt efter din make, under förutsättning att din make inte testamenterat bort något av sin egendom (3 kap. 1 § ÄB). Ert gemensamma barn kommer ärva först när även du har gått bort. Detta gäller alltså oavsett om egendomen är enskild eller inte.Kan ett testamente fördela tillgångarna annorlunda eller kommer det alltid att vara äktenskapsförordet som gäller?Som jag skrev ovan påverkar äktenskapsförordet bara fördelningen av er egendom vid en skilsmässa. Om ni vill påverka fördelningen av egendomen vid dödsfall bör ni skriva ett testamente. I ett testamente kan man fördela sin tillgångar nästan hur fritt man vill, med två viktiga undantag:- Bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).- Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt den räcker, få behålla egendom till ett värde, som tillsammans med den egendom som den efterlevande maken fick vid bodelningen, utgör fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Det innebär att du vid din makes död, oavsett hur testamentet fördelar tillgångarna, har rätt att få behålla egendom som tillsammans med den egendom du fick vid bodelningen uppgår till ett värde av 189 200 kr.Hur fördelas mina tillgångar när jag dör?Eftersom du har ett barn sedan tidigare, ett särkullbarn, kommer det barnet ha rätt att kräva ut sin laglott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Resten av din egendom kommer ärvas av din make och ert gemensamma barn får vänta på sitt arv tills din make också gått bort.Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt! Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente kan jag rekommendera dig att boka en tid med en av våra jurister. Det gör du enklast genom att fylla i webbformuläret på hemsidan.Vänliga hälsningar,

Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?

2020-05-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Mina två söner är gifta. Son 1 och hans maka har två gemensamma barn. Son 2 och hans maka har ett barn gemensamt och hans maka ett barn från ett tidigare förhållande, särkullbarn. Inga testamenten finns.Sönerna har innan de var gifta fått som gåva av mig hälften var i en fastighet (gåvobrev, enskild egendom).Vad händer om mina söner avlider före sina makar? Bör de skriva testamente? Ta livförsäkringar?Hälsningar Angela Krausche
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som kommer hända med fastigheten som dina söner har fått i gåva av dig om dem avlider före sina makar, och att din avsikt är att säkerställa att dina barnbarn är de som kommer att ärva fastigheten direkt efter att dina söner avlider.Utgångspunkten är att maka ärver före gemensamma barn Som utgångspunkt ärver den efterlevande makan all den avlidne makens kvarlåtenskap, även enskild egendom, vilket framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken. Detta innebär att om någon av dina söner avlider före deras maka kommer makan att ärva all egendom som din son kvarlämnar, även äganderätten till fastigheten. Äganderätten till fastigheten, eller den summa som representerar denna äganderätt, kommer makan dock endast att inneha med fri förfoganderätt. Detta innebär att hon har rätt att sälja fastigheten eller spendera summan som härrör från denna. Däremot har hon inte rätt att själv testamentera bort fastigheten eller skänka bort den del av arvet som består av enskild egendom, (3 kap. 2 § ärvdabalken). Detta beror på att meningen är att dina barnbarn är de som ska ärva all kvarlåtenskap som härrör från dina söner när även deras efterlevande makar avlider, (2 kap. 1 § ärvdabalken).Hur dina söner kan gå tillväga Om dina söner vill säkerställa att deras barn ärver fastigheten framför deras makar bör de upprätta ett testamente. Ett testamente kan nämligen medföra att en viss del av dina söners kvarlåtenskap kommer att öronmärkas åt dina barnbarn, Denna del kan avse en ideell andel av kvarlåtenskapen, en specifik summa pengar, eller ett konkret föremål. En livförsäkring kommer inte påverka vem som kommer att ha rätt till fastigheten efter att någon av dina söner avlider. Vänliga hälsningar,

Hur blir mitt arv till mitt barn enskild egendom?

2020-05-07 i Enskild egendom
FRÅGA |HejJag är ogift och särbo. Har bara ett barn, en vuxen dotter som är sambo nu. Jag är ensambarn och har båda föräldrar i liv.Jag vill att min dotter ska ärva all min egendom som enskild egendom oavsett om hon är singel, sambo eller gift eller har barn vid mitt bortfalle. Behöver jag skriva ett testamente? eller blir det så i alla fall?Tack
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om enskild egendom och arv finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) respektive Ärvdabalken (ÄB).Hur arv kan bli enskild egendomHuvudregeln är att arv blir mottagarens giftorättsgods om denne är eller blir gift och kommer sedan att delas lika med en make vid en framtida separation (7 kap. 1 § ÄktB, 9 kap. 1 § ÄktB och 10 kap. 1 § ÄktB).Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som du lämnar till en arvtagare ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i ett testamente (7 kap. 2 § punkt 3 och 4 ÄktB). Detta innebär att egendomen kommer hållas utanför bodelning i samband med en skilsmässa eller vid bortgång. Ifall din dotter ärver dig utan något villkor i ett testamente om att arvet ska utgöra hennes enskilda egendom, så kan hon i efterhand genom ett äktenskapsförord ange att hon vill att arvet efter dig ska utgöra hennes enskilda egendom vid en eventuell bodelning – detta förutsätter dock att hon och maken är överens (7 kap. 2 § punkt 1 ÄktB).Om du vill försäkra dig om att arvet efter dig omedelbart ska utgöra din dotters enskilda egendom – så är det bästa sättet att göra detta på att upprätta ett testamente.Upprättande av ett testamenteDu kan själv upprätta ett testamente, det är dock viktigt att tänka på att det finns vissa formkrav som måste följas för att testamentet ska anses vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB):1. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn2. Två vittnen måste samtidigt närvara vid undertecknandet – dessa får inte vara under 15 år och inte vara släkt eller arvtagare (10 kap. 4 § ÄB)Utöver ovannämnda formkrav är det viktigt att du skriver så tydligt som möjligt vad du vill åstadkomma för att du skall få igenom din vilja i testamentet – detta för att undvika eventuella oklarheter.Eftersom att det kan vara svårt att själv skriva testamente så har du alltid möjligheten att boka en tid med någon av våra duktiga jurister för att få hjälp med att utforma testamentet, så att du är säker på att det blir juridiskt korrekt och får den verkan du faktiskt har tänkt dig.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Om man inte specificerar enskild egendom i nytt äktenskapsförord?

2020-04-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej.Jag och min fru är påväg att skilja oss och jag har en fråga angående ett tidigare arv från min mor.I hennes testamente finns inskrivet:"All egendom som tillfaller testamentstagare i arv efter mig jämte avkastning av sådan egendom samt vad som träder i sådan egendoms ställe, skall i äktenskap såväl i samboförhållande utgöra enskilt egendom och således inte ingå i bodelning. Testamentstagare skall dock ha rätt att genom äktenskapsförord särskilt förorda att egendomen, helt eller delvis, skall utgöra giftorätt gods."Efter detta arv har jag och min fru skrivit ett kort äktenskapsförord, pga att vi tidigare hade skrivet att fastigheten vi bor i skulle tillfalla mig vi bodelning och ville upplösa detta äktenskapsförord, att all vår egendom skall utgöra giftorättsgods.. - Betyder detta att jag skrivit bort detta arv som enskild egendom utan att ha specificerat det?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom det senare äktenskapsförordet som ni skrev så har du "skrivit bort" ditt arv från din mamma som tidigare var enskild egendom då hon själv reglerat vilkoren att du skulle ha möjlighet att genom äktenskapsförord, göra egendomen till gemensam. Trots att inte den enskilda egendomen nämns specifikt så inkluderar formuleringen ni valt nu att även det som tidigare var enskilda egendom blir gemensam, 7:1 äktenskapsbalken.I första hand beroende på hur situationen ser ut skulle jag vänt mig till din exfru för att se om ni kan skriva på ett nytt avtal som reglerar att allt är gemensamt förutom den egendom som kommer från arvet från din mamma. Det verkar ju som ni haft denna överenskommelse tidigare och att ni skrev om äktenskapsförordet till hennes fördel för att ni skulle dela på den fastighet ni levt vilket kanske skulle göra henne villig att gå dig till möttes och skriva ett nytt avtal så du får behålla arvet från din mamma. Hoppas detta var svar på din fråga