Hur skyddar jag en gåva från att ingå i en bodelning vid separation/skilsmässa?

2021-01-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Maken och jag vill ge som gåva 100 000kr till vår son (gift) och 100 000kr till vår dotter (sambo).Vår dotter har skrivit tillsammans med sambo att dom skall ärva varandra.Vi vill att barnen skall behålla pengarna utan att dela med sig vid ev skilsmässa.Hur skall det skrivas?
Izel Ilyaz |Hej!Tack för att ni vänder till dig Lawline med dina frågor! Bodelning vid äktenskapsdelning:Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (framöver kallat ÄktB). Vid en eventuell skilsmässa ska egendom fördelas i en bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods delas lika dem två emellan (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är sådan egendom är att anse som enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). För att er gåva ska kunna klassificeras som enskild egendom måste detta särskilt anges av er som gåvogivare. Bodelning vid separation:Regler om separation regleras i Sambolagen (framöver kallat SamboL). Vid en eventuell separation ska enligt 14 § SamboL samboegendomen delas lika mellan samborna. Som samboegendom betraktas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning oberoende av vem som faktiskt betalt för det (3 § SamboL). Investerar er dotter pengarna hon erhåller i boende eller möbler blir dessa således samboegendom och riskerar att bli föremål för bodelning vid en eventuell separation. Enskild egendom är även i detta fall undantaget från bodelning (4 § SamboL).Enskild egendom:Genom att upprätta ett gåvobrev med villkor om att pengarna era barn erhåller ska vara deras enskilda egendom så bevisar det att pengarna är enskild egendom (7 kap. 2 § andra punkten ÄktB, 4 § andra punkten SamboL). I båda fallen är det viktigt att ni uppmärksammar vad ni faktiskt vill ska klassificeras som enskild egendom. Eftersom att ni önskar att ge en gåva i form av pengar kan det vara bra att skriva till att avkastning och egendom som träder i den enskilda egendomens ställe också ska betraktas som enskilda egendom. Detta medför att om era barn köper något för sin gåva eller om din son får avkastning om han investerar pengarna i aktier som går med vinst, kommer denna egendom fortfarande vara deras enskilda egendom vid en eventuell skilsmässa eller separation.Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vem ärver enskild egendom?

2020-12-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Min make och jag har äktenskapsförord där huset är hans enskilda egendom. Han har två barn sedan tidigare och så har vi ett gemensamt barn. Vems blir huset när han avlider?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer först kort att beskriva vad enskild egendom innebär. Sedan kommer jag att förklara hur enskild egendom hanteras vid arv. Regler om arv hittar vi bland annat i äktenskapsbalken (förkortad ÄktB) och ärvdabalken (förkortad ÄB). Vad innebär enskild egendom?Att egendomen är enskild innebär att den inte ingår i en framtida bodelning. Du och din make delar alltså inte lika på den enskilda egendomen vid skilsmässa eller dödsfall, utan den stannar hos den maken som egendomen tillhör. Vem ärver enskild egendom?När du eller din make avlider kommer alltså först en bodelning att göras (9 kap. 1 § ÄktB). Då kommer ditt och din makes giftorättsgods (dvs. allting som inte är enskild egendom) att delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Om din make avlider först kommer hans del av bodelningen att tillfalla dödsboet och utgöra hans så kallade "kvarlåtenskap". Kvarlåtenskapen är alltså all den egendom som den avlidne efterlämnar. Även om den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen kommer detta att ingå i din makes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen (dvs. giftorättsgods + enskild egendom) ska fördelas mellan arvtagarna. Vad jag förstår det som har din make två barn sedan tidigare. Arvtagare som endast är barn till den ena maken kallas för "särkullbarn". Särkullbarn har rätt att få sin del av arvet direkt (2 kap. 1 § första stycket och 3 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom din make har totalt tre barn är utgångspunkten att hans kvarlåtenskap delas lika mellan de tre barnen (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Särkullbarnen får alltså en tredjedel vardera som de ärver direkt vid din makes bortgång. Den sista tredjedelen ärver du som efterlevande make. Ert gemensamma barn ärver alltså ingenting direkt efter sin pappa, men har däremot till så kallat "efterarv" när du sedan avlider. Gemensamma barn får alltså sitt arv efter föräldrarna först när båda föräldrarna har avlidit (3 kap. 1 § första stycket ÄB)SammanfattningFör att sammanfatta kommer alltså din makes enskilda egendom inte att ingå i bodelningen, men det kommer däremot att ingå i din makes kvarlåtenskap. Utgångspunkten är att kvarlåtenskapen delas lika på tre delar, eftersom din make har totalt tre barn. Jag kan däremot inte svara på vem av er som kommer att ärva huset, eftersom det beror på vilka andra tillgångar som finns i kvarlåtenskapen. Vem som ärver vad rent konkret måste dödsbodelägarna (dvs. ni som är arvtagare) komma överens om vid arvskiftet. Huset kan alltså tillfalla både dig eller hans särkullbarn, så länge kvarlåtenskapen delas i tre lika stora delar. Detta gäller däremot inte om din make har skrivit i ett testamente att huset ska tillfalla en viss person. Ett testamente kan alltså ändra hur arvet fördelas och vem som ska ärva vad. Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till oss igen!Vänligen,

Hur undviker jag att mina tillgångar ska omfattas av min makes barns laglott?

2020-11-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Min man har barn från tidigare förhållande men vi bor i min lägenhet, vi har även papper sedan tidigare på att lägenheten är min. Om min man skulle gå bort innan mig finns det någon risk då att hans tidigare barns laglott skulle kunna innebära del av min lägenhet pga vi är gifta? Jag tjänar betydligt mer än min man och han har inga egna tillgångar så vad kommer deras laglott bli då? Jag vill inte behöva ge dem några av mina pengar.
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar det som att du undrar över om dina tillgångar riskerar att omfattas av din mans barns laglott. När du säger att din man inte har några tillgångar antar jag att du även menar att han inte heller har sparade pengar på banken, mm. Då du inte nämnt något om ett testamente kommer jag anta att ett sådant inte föreligger.För frågor gällande arv aktualiseras både Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB). När din man gå bort görs en bodelning mellan honom och dig (23 kap. 1 § ÄB).BodelningenI en bodelning inkluderas enbart giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Först måste skulder avräknas från giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB). Dina samtliga tillgångar som inte är enskild egendom (se nedan) kommer då att läggas ihop för att sedan subtraheras med sammanlagda värdet av dina skulder. Detsamma ska göras med din mans tillgångar och sparade medel. men då han inte har några tillgångar blir hand giftorättsgods 0 kr.Därefter ska det sammanlagda värdet av giftorättsgodset (alltså det som kvarstår när dina skulder avräknats från dina tillgångar) fördelas lika er två emellan (11 kap 3 § ÄktB). Detta innebär då att hans andel av bodelningen blir hälften av dina tillgångar.ArvetDin mans kvarlåtenskap kommer att motsvara hans andel av bodelningen. Detta ska fördelas i form av arv.I första hand är det hans barn som ärver honom (2 kap. 1 § ÄB). Då din man har särkullbarn har dessa rätt till att få ut sitt arv direkt (alltså mer än laglotten) enligt 3 kap. 1 § ÄB. Ett testamente kan dock minska deras arv till att enbart motsvara deras laglott. Enskild egendomEnskild egendom undantas från bodelningen och medför därmed att du får behålla alla dina tillgångar vid ett äktenskaps upplösning (skilsmässa eller dödsfall). Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Framförallt är det egendom man fått genom testamente eller gåva där det särskilt föreskrivits att egendomen ska vara ens enskilda. Egendom kan även vara enskild genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan upprättas när som helst under äktenskapet (7 kap. 3 § ÄktB). Dock finns några krav för dess giltighet:1. Det ska vara skriftligt 2. Det ska vara undertecknat av både dig och din man3. Det ska vara ingivet för registrering hos skatteverket.SammanfattningOm du inte vill riskera att dina tillgångar ska riskera att omfattas av din mans barns laglott bör du upprätta ett äktenskapsförord.Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister är du varmt välkommen att skriva till oss på info@lawline.se eller på meny-knappen på vår hemsida där du kan "boka tid med jurist".Hoppas du fick svar på din fråga!

Är mina tillgångar enskild egendom?

2020-10-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Min make gick bort i fredags. Jag är skriven på en husvagn och två bilar är dessa min enskilda egendom eller ska de ingå i dödsboet?Maken har 3 barn som redan börjat se sig efter dessa saker.
Izel Ilyaz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar över om tillgångarna är att betrakta som enskild egendom eller inte? Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Följande situationer nämns:1. När det föreskrivits i ett äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild.2. När egendomen är en gåva från någon annan än din make och det villkorats att egendomen ska vara din enskilda. 3. Egendom som du har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara din enskilda.Egendom som ärvts och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara din enskilda.4. Egendom som du erhållit genom förmånstagarförordnande vid försäkringar eller pensionssparande.5. S.k. surrogat, alltså egendom som "ersatt" egendom enligt 1-5. Detta kan vara pengar från en försäljning exempelvis.Även avkastning kan falla under kategorin enskild egendom förutsatt att det föreskrivits att det ska vara det. Exempel på avkastning kan vara vinstpengar från en travhäst.Så sammanfattningsDet är alltså inte tillräckligt att egendomen är skriven på dig, utan situationerna ovan måste föreligga. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur gör jag för att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom?

2021-01-05 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Jag hjälpte min son att köpa en bostadsrätt i Sthlm för några pr sedan. Jag stod som ägare på 90% och han ägde 10%.I praktiken ägde han hela, amorterade på lånen betalade alla avgifter samt bodde i lgh. När han sålde den så blev vinsten 800 000. 90% av vinsten är juridiskt sett min. Den vill jag ge som gåva till honom. Skriver jag ett gåvobrev för lös egendom. Vad behöver jag speca i brevet? Det ska vara en enskild egendom då han idag är gift. Ska jag datera brevet med försäljningsdatum som var innan han gifte sig?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar om du kan ge vinsten från försäljningen i gåva till din son med förbehållet att gåvan ska utgöra enskild egendom. Regler om makars egendom finns i 7 kap. äktenskapsbalken (ÄktB).Hur gör jag för att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom?Enskild egendom är egendom som en make har fått i gåva av någon annan med villkoret att gåvan ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § första stycket andra punkten ÄktB). Det spelar ingen roll om mottagaren är gift eller ogift när gåvan ges, under förutsättning att gåvobrevet innehåller ett förbehåll om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är alltså oväsentligt vilken dag gåvobrevet är daterat till, men jag föreslår att du daterar brevet till den dag det upprättas.För att gåvan till din son ska vara hans enskilda egendom behöver du uttryckligen ange detta i gåvobrevet. I övrigt finns det inga formkrav, vilket gör att du kan upprätta gåvobrevet på egen hand. Jag rekommenderar dig dock att kontakta en jurist för hjälp med att upprätta gåvobrevet, då det är viktigt att brevet formuleras tydligt så dess innehåll inte kan feltolkas. Du boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?

2020-11-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi är gifta och har särkullbarn, två var. Vad händer med den enskilda egendom som var och en av oss har, när en av oss dör? Ingår den enskilda egendomen i bouppteckningen eller ska den fördelas till resp särkullbarn direkt?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur fördelas arvet?Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Här framkommer det att det är barn, även kallade bröstarvingar, till den avlidne som ärver först och delar lika mellan varandra. Om den avlidne var gift och hade gemensamma barn med den efterlevande så kommer den efterlevande ärva det som skulle gått till de gemensamma barnen. De gemensamma barnen får då efterarvsrätt i den kvarlevande förälderns kvarlåtenskap. Dock gäller detta inte särkullbarn som har rätt att få ut sitt arv direkt efter sin avlidne förälder. Om den avlidne var gift men inte hade gemensamma barn med sin make/maka utan endast särkullbarn kommer den efterlevande maken/makan inte att ärva efter den avlidne. (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB) Vad händer med den enskilda egendomen?Vid en bodelning är det Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter kallad ÄktB, som tillämpas. När ett äktenskap upplöses som följd av att en av makarna avlider så ska en bodelning göras. (1 kap. 5 § ÄktB. och 9 kap. 1 § ÄktB.) I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, det vill säga all den egendom som inte utgör makarnas enskilda egendom. (10 kap. 1 § ÄktB. och 7 kap. 1 § ÄktB.) Den enskilda egendomen undantas alltså bodelningen och läggs istället samman med utkomsten av fördelningen av giftorättsgodset för att bilda den avlidnes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen bildar sedan ett dödsbo. I dödsboet antecknas den avlidnes tillgångar och skulder och särskiljs från den efterlevande makens. Den enskilda egendomen antecknas också samt grunden till varför egendomen är enskild. (18 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 4 § ÄB) Det är sedan tillgångarna i dödsboet som kommer fördelas på den avlidnes arvingar genom arvskifte. (23 kap. 1 § ÄB) SammanfattningSvaret på din fråga blir att den enskilda egendomen ingår i bouppteckningen då den utgör del av den avlidnes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen fördelas sedan på arvingarna till den avlidne. Eftersom det finns särkullbarn men inte några gemensamma barn utifrån vad som framgår av din fråga kommer kvarlåtenskapen således tillfalla den avlidnes särkullbarn. Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline! Mvh,

Vad händer med enskild egendom vid dödsfall respektive skilsmässa

2020-11-07 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Om man är skild och har 2 minderåriga varn, Vad händer med enskilld egendom om man dör? Får båda barnen allt som ingår i detta eller vad händer?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar hur enskild egendom fördelas vid dödsfall respektive skilsmässa.Regler om arv finns är ärvdabalken (ÄB). Regler om bodelning finns äktenskapsbalken (ÄktB).Vad händer med min enskilda egendom vid bodelning?Att egendom är enskild betyder att den inte kommer att ingå i en bodening när ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller den ena makens dödsfall. I bodelningen ingår endast giftorättsgods, som delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB). Det är alltså endast giftorättsgods som ingår i bodelningen, medan båda makarna behåller sin respektive enskilda egendom.Vad händer med min enskilda egendom om jag dör som skild?Enligt den legala arvsordningen är det bröstarvingarna (d.v.s. den avlidnes barn) som ärver i första hand (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Arvet ska fördelas lika mellan bröstarvingarna (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Finns det inga bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta innebär att det är barnen som delar lika på egendomen, under förutsättning att det inte finns testamente. SammanfattningOm en person som är skild och har två barn avlider, förledas kvarlåtenskapen lika mellan barnen, under förutsättning att den avlidne inte har något testamente. Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vad händer med enskild egendom investerat i gemensamt hus vid skilsmässa?

2020-10-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Arv och Gåva, i form av pengar, som enskild egendom. Investerat i gemensamt hus. Hur fungerar det vid skilsmässa?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lag:Bestämmelser om enskild egendom vid skilsmässa regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), och det är där vi hittar de relevanta reglerna.Enskild egendom i form av pengar:Enskild egendom ska hållas utanför bodelning, och kan vara egendom från arv och gåva som i ditt fall, ÄktB 7 kap. 2 §. Däremot kan det uppstå problem och gränsdragningsfrågor när den enskilda egendomen består av pengar. Om pengarna sammanblandas med icke-enskild egendom kan konsekvensen nämligen bli att den förlorar sin karaktär. I NJA 1992 s. 773 behandlade Högsta domstolen en tvist rörande denna sammanblandning. I rättsfallet hade en make satt in pengar i form av enskild egendom på ett gemensamt konto, där det redan fanns gemensamt insatta pengar av makarna. Domstolen uttalade att det krävs att en make bokför (eller motsvarande) för att den enskilda egendomen ska kunna särskiljas, och beslutade att pengarna hade förlorat sin karaktär av enskild egendom.Vad som gäller vid investering av enskild egendom i gemensamt hus:Huvudregeln vid enskild egendom är dock att om den ändrar form (i ditt fall från likvida medel till en fastighet) så blir även den nya egendomen enskild, ÄktB 7 kap. 2 § 6 p. Den nya egendomen träder alltså i dess ställe, och blir så kallat "surrogat" för pengarna. Det som gör det komplicerat i ditt fall är att huset inte endast investerats genom dina pengar, utan sammanblandats med din makes. Det viktiga är om egendomen går att särskilja eller inte. I NJA 1995 s. 577 hade två makar köpt en bostad gemensamt, där den ena maken betalat sin andel med enskild egendom. I detta fall var det tydligt att maken hade betalat halva fastigheten med just enskild egendom, och domstolen ansåg att andelen fortfarande hade kvar karaktären av enskild egendom.Sammanfattning:Rättsläget är fortfarande något oklart, och det kan argumenteras åt båda hållen. En bedömning måste därför göras i det enskilda fallet. Om dina pengar fortfarande räknas som enskild egendom eller inte blir svårt att avgöra utan att veta omständigheterna kring köpet. För att den enskilda egendomen ska behålla sin karaktär så måste det alltså vara möjligt att kunna särskilja den från den gemensamma egendomen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,