Ärver efterlevande make enskild egendom?

2018-11-11 i Enskild egendom
FRÅGA |HejMin far har gått bort och mina föräldrar skrev äktenskapsförord att all den egendom som någon av makarna äger skall vara respektive makes enskilda egendom, i vilken den andre maken inte har någon giftorätt. Däremot ska förvärvad egendom efter giftermålet vara giftorättsgods. Dom äger ett hus 50/50% men köpte det innan giftermålet. Ärver barnen eller frun då fars del av huset?
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).Bodelning med anledning av ena makens dödOm din föräldrar var gifta vid tidpunkten för din fars bortgång kommer en bodelning att äga rum innan arvet fördelas, se 9 kap. 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB) och 23 kap. 1 § Ärvdabalk (ÄB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap. 1-2 § ÄktB. Makarnas samlade giftorättsgods läggs sedan samman och delas på hälften. 11 kap. 3 § ÄktB. Hälften av egendomen tillfaller efterlevande make på grund av giftorätt och den andra hälften utgör den avlidnes makes giftorättsandel som tillsammans med den enskild egendomen utgör kvarlåtenskapen som sedan kommer fördelas i ett arvskifte. Fördelning av den avlidnes kvarlåtenskapKvarlåtenskapen kan sedan fördelas på två sätt, genom arv och genom testamente. Förekomsten av ett eventuellt upprättat testamente kan därför påverka fördelningen av arvet. Finns dock inget testamente kommer arvet att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen, 2 kap. ÄB. Jag kommer vid besvarandet av din fråga utgå från att det inte finns något testamente. Bröstarvingars arvsrättDu som bröstarvinge, det vill säga avkomling till dina far tillhör första arvsklassen och den som i första hand ärver till lika stora delar som dina syskon, andra bröstarvingar till din far 2 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB. Arvslotten utgör värdet av halva kvarlåtenskapen.Huvudregel är att bröstarvingar ärver i samband med arvlåtarens död men om dina föräldrar var gifta vid tidpunkten för din fars bortgång, ärver den efterlevande maken före gemensamma barn, se 3 kap. 1 § ÄB . Din mor kommer därför ärva hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, med vilken hon kan förfoga över egendomen på alla sätt, förutom att testamentera bort den. Detta framgår av 3 kap. 2 ÄB. Den fria förfoganderätten innebär att egendomen kommer att gå tillbaka till dig och andra bröstarvingar till din far, vid din mors bortgång. För att den efterlevande maken inte ska ha rätt att ärva enskild egendom, förutsätter det ett testamente där det framgår. Du och andra bröstarvingar har sedan rätt till efterarv från er far som inträder först vid eran mors bortgång, och ni har även då rätt till arv från er mor, 3 kap. 2 § ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Förtydligande om arvsrätt och rådighetsinskränkning

2018-11-05 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag skulle vilja få hjälp att förstå vad nedanstående betyder:"Den egendom som genom arv eller detta testamente tillfaller testamentstagare skall, liksom avkastningen därav, utgöra enskild egendom. Egendomen skall i förekommande fall ej utgöra föremål för övertaganderätt eller rådighetsinskränkningar som kan göras gällande enligt äktenskapsbalken eller sambolagen. Vad nu sagt skall även gälla för egendom som kan träda istället. Testamentstagarna skall äga rätt att helt eller delvis genom äktenskapsförord införa giftorätt i egendomen."Dessutom skulle jag vilja få hjälp att hitta var en juridiskt hållbar definition av rådighetsinskränkning finns att läsa.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Den juridiska frågan som du har ställt är en arvsfråga som regleras i Ärvdabalken. Det testamenstagaren, personen som ärver, får vid arvsfördelning och potentiell avkastning ska utgöra enskild egendom. Enskild egendom innebär att egendomen inte ingår i bodelningen om testamentstagaren skiljer sig från sin partner (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detsamma gäller för egendom som träder istället för denna egendom, så kallat surrogat. Ett konkret exempel på surrogat är fallet om testamentstagaren ärver en fastighet som efter en tid säljs och intäkterna från försäljningen används för att köpa en annan fastighet, ett surrogat. Rådighetsinskränkning återfinns bland annat i äktenskapsbalken. Huvudregeln är att ägaren till en egendom har rätt att fritt förfoga över sin egendom, till exempel genom att sälja, pantsätta eller ge bort sin egendom. Inom juridiken finns det dock regler som inskränker denna rätt vilket innebär att ägarens rätt till sin egendom beskärs. Ett konkret exempel är om en arvtagare ärver en fastighet som inte får pantsättas.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Ska enskild egendom ingå i arvet?

2018-10-31 i Enskild egendom
FRÅGA |HejOm man har ett giltligt äktenskapsförord med ett värde på exvis 1.000.000 (som tydligen inte skall inräknas i bodelningen) blir det då endast summan av bodelningen exvis 500.000 som skall fördelas som arv, eller räknas värdet av det som finns i äktenskapsförordet också med 1.000.000 + 500.000 = 1.500.000 eller blir det bara 500.000 = bodelningen.
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågor om äktenskapsförord regleras huvudsakligen av äktenskapsbalken. Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att din fråga rör äktenskapsförord som reglerar enskild egendom.Vad innebär ett äktenskapsförord?Enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken har makar eller blivande makar möjlighet att genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom. Konsekvensen av detta är enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken att den enskilda egendomen inte kommer att ingå i bodelningen. Som du har påpekat ska alltså den enskilda egendomen med ett värde på 1 000 000 kr inte räknas in i bodelningen.Påverkar äktenskapsförordet arvet?Fördelning av arv grundar sig på all egendom som tillföll den avlidne. Att man har enskild egendom genom äktenskapsförord förändrar alltså inte vad som ska inräknas i arvet. För att svara på din fråga ska alltså värdet av det som finns i äktenskapsförordet med i arvet, 1 500 000 kr sammanlagt enligt ditt räkneexempel.SammanfattningAll egendom som tillföll den avlidne ska ingå i arvsfördelningen. Detta inkluderar enskild egendom.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ärver enskild egendom och övrig egendom vid efterlevande makes död?

2018-10-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man och hans syster fick 1980 50 % var av en fastighet i gåva av sina föräldrar. I gåvobrevet anges att fastigheten skall vara enskild egendom som inte utan givarens skriftliga samtycke av gåvotagaren omvandlas till giftorättsgods. Givaren är död. Min mans syster har blivit änka och det finns inga barn i hennes äktenskap. Min man och jag har barn. Hennes avlidne make har brorsbarn. Jag undrar hur arvet blir efter henne dels beträffande den beskrivna fastigheten dels beträffande hennes övriga egendom där ingenting finns skrivet.Vänliga hälsningar
Elin Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om testamente och arv hittar du i Ärvdabalken (förkortas ÄB) och reglerna om bodelning hittar du i Äktenskapsbalken (förkortas ÄktB). Systerns och makes bodelning efter hans dödNär din mans systers make dog, ska en bodelning ha gjorts, 9 kap 1 § ÄktB. En bodelning går ut på att makarnas egendom ska delas upp mellan dem. Till en början undersöker man hur stora tillgångar och skulder makarna har, 11 kap 1 § ÄktB. Det som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allting som inte är enskild egendom, kallas för giftorättsgods och ska ingå, 7 kap 1 § ÄktB och 10 kap 1 § ÄktB. Ifall makarna har skulder ska lika mycket som skulderna avser, dras av från respektive makes giftorättsgods, 11 kap 2 § ÄktB. Det som blir kvar av giftorättsgodset efter att avdrag gjorts för skulder, ska läggas ihop och sen delas lika mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Eftersom du beskriver att inget finns skrivet, utgår jag ifrån att systerns make inte hade något testamente och att hon alltså har ärvt sin makes kvarlåtenskap, 3 kap 1 § ÄB. Makens kvarlåtenskap består av hans giftorättsgods efter bodelningen samt eventuell skuldtäckning och eventuell enskild egendom. Systerns totala egendom består då alltså av sin egen enskilda egendom, det hon fått genom bodelningen (50 % av giftorättsgodset samt eventuellt skuldtäckning) och hennes makes kvarlåtenskap. Makens familj kommer att ärva honom i efterhandNär systern dör, kommer hennes makes familj att få ärva honom i efterhand, 3 kap 2 § ÄB. Syftet med detta är att arvet inte ska påverkas av vem i ett äktenskap som dör först utan bådas familjer ska ha rätt att ärva sin egen släkting. För att veta hur mycket makens familj ska ärva räknar man ut hur stor andel av systerns totala egendom som består av hennes makes kvarlåtenskap. Makens kvarlåtenskap/systerns totala egendom = andelskvoten. När systern dör, kommer hennes makes familjs arv att beräknas på följande sätt.Systerns totala egendom vid sin död x andelskvoten = makens familjs arv, 3 kap 2 § ÄB. Eftersom makens brorsbarn är hans närmsta släktingar blir det de som ärver detta, 2 kap 2 § ÄB. Din man ärver resten efter systernEftersom fastigheten är systerns enskilda egendom togs denna inte med i bodelningen utan förblev hennes enskilda. Din man kommer alltså att ärva de andra 50 % av fastigheten när hans syster dör, 2 kap 2 § ÄB. Han kommer även att ärva allt som blir kvar efter att den döde makens brorsbarn fått sina arv, 2 kap 2 § ÄB. SammanfattningDin man ärver sin systers del av fastigheten om hon dör. Hennes övriga egendom kommer att delas upp mellan din man och den döde makens brorsbarn eftersom de har rätt till arvet efter sin farbror. Hoppas att jag kunde hjälpa dig att få mer klarhet i din situation!

Make ärver även enskild egendom

2018-11-07 i Enskild egendom
FRÅGA |<p>Vår dotter är gift och i nuläget utan barn. Dottern och hennes man har skrivit äktenskapsförord. Vidare har vi föräldrar skrivit att det hon fått / kommer att ärva från oss är hennes enskilda egendom. Min fråga är Vem kommer att ärva henne, hennes enskilda egendom i nuläget? Hur blir det när de fått barn?</p>
Elin Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arv och bodelning finner du i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB). En bodelning görs efter dotterns död för att fastställa kvarlåtenskapenOm er dotter dör, kommer en bodelning behöva göras, 9 kap 1 § och 1 kap 5 § ÄktB . Syftet med en bodelning är att dela upp er dotters och hennes mans egendom mellan dem. Allting som inte är dotterns eller hennes makes enskilda egendom, är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, 7 kap 1 § och 10 kap 1 § ÄktB. Först ska det alltså fastställas hur mycket giftorättsgods de har och därefter ska deras eventuella skulder dras av, 11 kap 1 § och 11 kap 2 § ÄktB. Det som blir kvar av makarnas giftorättsgods ska läggas ihop och därefter delas lika mellan dem, 11 kap 3 § ÄktB. Om er dotter går bort, kommer hennes kvarlåtenskap alltså bestå av enskild egendom, skuldtäckning och giftorättsgods efter bodelningen.Er dotters man kommer ärva hennes kvarlåtenskapNär någon dör fördelas kvarlåtenskapen genom arv. Er dotters man kommer att ärva hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § ÄB. Detta innebär att han kan använda/spendera egendomen under sin livstid men inte har rätt att testamentera bort den.Vid makens död har er dotters arvingar rätt till efterarvNär er dotters make dör, kommer er dotters arvingar ha rätt att ärva henne i efterhand, 3 kap 2 § ÄB. Detta kallas för efterarv. Om makarna har fått barn kommer dessa att ärva sin mamma efter deras pappa dött. Har de inte några barn, är det i första hand ni som föräldrar och därefter er dotters syskon och syskonbarn som kommer att ärva henne. Även om de får barn tillsammans, kommer hennes man alltså att ärva hennes kvarlåtenskap i första hand.Beräkningen av efterarvetEr dotters arvingars efterarv bestäms genom en andelsberäkning, 3 kap 2 § 3 stycket ÄB. Man utgår ifrån hur stor andel av makens totala egendom efter arv och bodelning som består av er dotters kvarlåtenskap. Makens totala egendom består av det han tilldelats genom bodelning, hans eventuella enskilda egendom samt arvet efter er dotter. Andelen beräknas på följande sätt:Er dotters kvarlåtenskap/makens totala egendom = andelskvotenVid makens död används andelskvoten för att beräkna hur mycket av hans egendom som er dotters arvingar har rätt till i efterarv:Makens totala egendom vid sin död X andelskvoten = efterarvetSammanfattning och slutsatsOm er dotter dör kommer hennes man att ärva hennes kvarlåtenskap. När han går bort kommer er dotters arvingar (barn eller annan släkting som nämnts tidigare) att ha rätt att ärva er dotter i efterhand. Detta arv beräknas genom att titta på hur stor andel av er dotters makes totala egendom efter bodelning och arvskifte som var hans frus kvarlåtenskap. Hennes arvingar har vid hans död rätt till samma andel av hans egendom i efterarv.Oavsett om er dotters egendom är enskild eller inte, kommer alltså hennes man ärva allt först. Att hon har enskild egendom får dock effekt på efterarvet. Eftersom enskild egendom inte ska vara med i bodelningen kommer andelskvoten vara högre än om egendomen varit giftorättsgods. Är andelskvoten högre kommer efterarvet att bli större.Hoppas att jag kunde hjälpa er att få lite mer klarhet i situationen!

Blir enskild egendom giftorättsgods när den inte nämns i testamente?

2018-11-04 i Enskild egendom
FRÅGA | Hej! Ett par som har ett gemensamt barn och där två särkullbarn till ena parten finns. Personen utan särkullbarn har ärvt pengar som enskild egendom vid ett tillfälle. Flera år senare så skrivs ett testamente om att särkullbarnen bara ska få ut sina laglotter vid sin förälders frånfälle och resten när båda gått bort. I testamentet så nämns dock inte den enskilda egendomen alls. Min fråga är att om man genom att inte nämna det som ärvts som enskild egendom då gjort detta till giftorättsgods, eller om det är viljan hos den person som testamenterade pengarna som gäller?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en gift person ärvt pengar som enskild egendom kan pengarna endast göras till giftorättsgods genom att personen ger bort pengarna som gåva till sin maka eller make. Anledningen till detta är att föreskriften om att egendomen ska vara enskild ses som ett villkor från personen som testamenterade pengarna som inte kan bortses ifrån. Det går alltså inte att göra pengarna till parets giftorättsgods genom att skriva ett äktenskapsförord och inte heller genom att skriva ett testamente där den enskilde egendomen inte nämns.Som svar på din fråga är det alltså viljan hos personen som testamenterade pengarna som gäller. Den enskilda egendomen kommer vara enskild så länge den inte ges bort i gåva.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vi är gifta med två gemensamma barn - hur fördelas arvet och vad händer med min enskilda egendom?

2018-10-31 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi är gifta med två gemensamna barn. Allt är giftorättsgods. Utom 215.000 kr som jag fått som enskild egendom. Inga testamenten eller äktenskapsförord finns. Om jag avlider först, vad händer då med min enskilda egendom?Får våra barn ut den direkt?Eller får de ut hälften direkt?Eller får min hustru förvalta allt tills hon avlider, varefter barnen får den?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Ärvdabalken (ÄB). Vem har rätt till arv?När det kommer till arvsrätt så delas arvingarna upp i olika arvsklasser som avgör vilken ordning de ärver i. Dina barn (bröstarvingar) hör till första arvsklassen och har alltså rätt till arvet i första hand (2 kap. 1 § ÄB).Efterlevande make har företräde framför gemensamma barnEtt undantag som har ställts upp av lagstiftaren till den ursprungliga arvsordningen är att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen innan arvet tillfaller de gemensamma barnen (bröstarvingarna). Regeln finns som ett skydd för den efterlevande maken eftersom det ofta finns intresse av att bo kvar i det gemensamma hemmet, vilket kanske inte skulle vara möjligt annars (3 kap. 1 § ÄB).Vad händer med den enskilda egendomen?Den enskilda egendomen får betydelse för bodelningen som sker innan arvskiftet. Giftorättsgodset delas lika mellan makarna, medan de 215 000 kr som utgör enskild egendom undantas bodelningen och alltså tillfaller din del. Din totala del utgör alltså en större del än hälften av den totala egendomssumman i bodelningen på grund av den enskilda egendomen. Denna förskjutning från en hälftendelning får följande betydelse:- Delen som ärvs efter den avlidne ärvs med något man kallar för fri förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande maken (din fru i det här fallet) inte kan testamentera bort den delen av egendomen så som hon har rätt att göra med sin "egen" egendom. Detta för att garantera dina arvingars rätt till arv efter dig när din fru dör. Annars har hon rätt att förfoga över egendomen som hon vill under sin livstid. - När din fru sedan avlider och arvet efter henne ska fördelas så ska det ske i två kategorier: efterarvet efter dig och arvet efter din fru. Efterarvet efter dig ska motsvara den andel som din egendomsmassa utgjorde efter bodelningen vid din död, t.ex. 2/3 eller 3/5 av egendomen (3 kap. 2 § ÄB). Lever era två gemensamma barn när din fru dör och upprättar hon inget testamente för sin egendom, så kommer det dock inte att spela någon större roll i praktiken eftersom era två gemensamma barn ändå ärver allt. SammanfattningsvisDin fru ärver dig före era gemensamma barn (även inkluderat den enskilda egendomen). Den enskilda egendomen påverkar dock rätten till efterarv efter dig för era barn när din fru sedan avlider.Skulle du vilja se en förändring i hur era egendomsförhållanden ser ut eller i hur arvet ska fördelas så finns alltid möjligheten att upprätta äktenskapsförord eller testamente. Kontakta oss gärna här om du skulle vilja ha hjälp med det. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.Med vänlig hälsning,

Kommer efterlevande makas enskilda egendom att tas med i bodelningen

2018-10-28 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi skrev äktenskapsförord när vi gifte oss 1973. Detta gjordes därför att blivande maken har ett barn sedan 1960 och som finns hos mammans vårdnadshavare. Min make dog denna sommar och vid bouppteckningen kunde jag visa äktenskapsförordet. Måste mina enskilda tillgångar tas upp och redovisas för makens son som nu ska ärva honom? Vänligen
Nora El Massry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken och frågor gällande äktenskap regleras i äktenskapsbalken. Huvudregeln gällande makar är att de omfattas utav 3 kap. 1 § ärvdabalken som ger den efterlevande maken rätten att med fri förfoganderätt förfoga över kvarlåtenskapen. Detta innebär att enligt huvudregeln ärver makar från varandra.När det kommer till själva bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild, exempel på sådan enskild egendom är sånt som makarna genom äktenskapsförord förordnat ska vara enskild eller egendom som en make fått i gåva med villkor om att den ska vara enskild, vilket regleras i 7 kap 1-2 §§ äktenskapsbalken.Vid bodelning måste först makarnas andel i boet beräknas. Vid sådan beräkning ska från en makes giftorättsgodset avräknas så mycket att dennes skulder täcks. Det som sedan återstår av makarnas giftorättsgods ska läggas samman och därefter delas lika mellan makarna 11 kap 1-3 § äktenskapsbalken. Detta innebär helt enkelt att det är endast ert giftorättsgods som kommer vara med i bodelningen, vilket således innebär att hänsyn kommer tas till ert äktenskapsförord om att din enskilda egendom inte ska tas upp i själva bodelningen, som sedan din makes son kommer ta del av. Sammanfattningsvis kommer makens son inte få del av din enskilda egendom när det kommer till hans arv. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar