Har ett äktenskapsförord företräde framför ett testamente?

2020-01-19 i Enskild egendom
FRÅGA |HejVi undrar om ett äktenskapsförord är starkare än ett testamente.? Tex kommer min frus besparingar att ingå i dödsboets behållning vid mitt frånfälle?Hälsningar M
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bodelning sker innan arvsskifteNär det kommer till testamenten och äktenskapsförord, och vilket av dessa som har företräde framför det andra, så finns det en bestämmelse i 23 kap. 1 § 2 st ärvdabalken som säger att bodelning ska ske innan arvsskifte äger rum. Enskild egendom ingår inte i bodelningenI bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB), vilket innebär att all egendom som är enskild egendom är undantagen från bodelningen. Vad som är enskild egendom framkommer i 7 kap. 2 § ÄktB, här listas bland annat egendom som är förklarad som enskild enligt äktenskapsförord (7 kap 2 § 1p ÄktB). Detta innebär att om man har ett äktenskapsförord som säger att all eller viss egendom ska vara enskild så är den undantagen från bodelningen. Skulle till exempel din frus besparingar vara enskild egendom enligt ert äktenskapsförord så kommer dem inte att vara en del av dödsboets behållning vid ditt frånfälle. Du kan testamentera din enskilda egendom och delar av ert giftorättsgodsDet som kommer att ingå i dödsboets behållning efter ditt frånfälle kommer således att vara din enskilda egendom samt hälften av ert giftorättsgods (11 kap. 3 § ÄktB) och eventuell täckning för skulder (11 kap. 6 § ÄktB). Det kan även hävda att den efterlevande makan väljer att bodelning inte ska ske, och då behåller ni ert giftorättsgods som det var fördelat sedan innan (12 kap. 2 § ÄB). All egendom som ska ingå i dödsboets behållning efter ditt frånfälle kan du testamentera fritt över så länge det inte finns något efterarv med i bilden, och så länge eventuella bröstarvingar får sin laglott. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Enskild egendom fortfarande enskild vid bodelning?

2020-01-03 i Enskild egendom
FRÅGA |HejJag har ärvt en del pengar efter mina föräldrar. I testamente framkommer tydligt all kvarlåtenskap skall vara min enskilda egendom. Jag lägger med dessa pengar senare handpenning samt lagfart och alla andra avgifter för ett husköp tillsammans med min fru. Jag har även använt min enskilda egendom för att renovera huset. Vi ska nu skilja oss. Är den summan av min enskilda egendom fortfarande att betrakta som enskild eller måste jag nu dela hälften av mitt enskilda arv med min fru? Tacksam för svar
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En huvudregel vid bodelning är att enskild egendom, det vill säga sådan egendom som du har fått genom arv, gåva eller testamente, inte ska ingå i bodelningen, enligt 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Vidare ska även egendom som träder istället för enskild egendom också utgöra enskild egendom om inget annat föreskrivs, enligt 7 kap. 2 § 1 st 6 punkten ÄktB. Detta innebär att pengarna som du har lagt in i handpenning, lagfart, renovering och andra avgifter ska förbli din enskilda egendom och således inte ingå i bodelningen om ni säljer fastigheten. Detta styrks även med rättsfallet NJA 1995 s. 577. Rättsfallet handlar om två makarna som tillsammans hade köpt en fastighet. Den ena maken hade betalat hälften av handpenningen med sin enskilda egendom och således ansåg högsta domstolen att den delen av fastigheten skulle vara enskild egendom, med stöd av 7 kap. 2 § 1 st 6 p. ÄktB.I ditt fall innebär det att summan av din enskilda egendom fortfarande är att beakta som enskild och du behöver inte dela hälften av ditt enskilda arv med din fru.Hoppas du fick svar på frågan! Med vänlig hälsning,

Vem ärver en makes enskilda egendom?

2019-12-18 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,I ett testamente är det testamenterat att arvet är till arvtagaren som enskild egendom. Vad jag har förstått säkrar det en gift arvtagare vid en eventuell skilsmässa att behålla hela arvet. Arvtagaren har 3 barn. Har två frågor kring detta:- Om maken skulle falla i från (avlida) vem ärver då arvtagarens förmögenhet, barnen eller maken om inget ytterligare testamente är skrivet.- Hur säkrar man arvet över tiden som är enskild egendom, till exempel om man ärver aktier? Hur låser man dem. Med vänlig hälsning,
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Vad innebär enskild egendom?Allt makar äger är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Att något är giftorättsgods innebär att det ska ingå i en bodelning mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord, eller genom att den ena maken ärvt det med villkor i testamente att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Vad händer om en make avlider?Om en person som är gift avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår som nämnt ovan makarnas giftorättsgods. Enskild egendom ska hållas utanför bodelningen. Detta innebär att den avlidne makens dödsbo kommer behålla dennes enskilda egendom, och detta tillsammans med det giftorättsgods som tillfaller denne i bodelningen kommer utgör arvet efter denne. Vem ärver om någon som är gift avlider?Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Dock finns även en arvsrätt för den efterlevande maken. Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att den efterlevande maken kommer ärva även den avlidne makens enskilda egendom. Enskild egendom spelar bara roll vid bodelningen och inte vid fördelningen av arvet. Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något. Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.Kan man hindra den efterlevande maken från att ärva enskild egendom?Det är möjligt att skriva ett testamente där man anger att viss egendom man äger, till exempel det som är enskild egendom, inte ska tillfalla den efterlevande maken utan att barnen ska ärva detta direkt (9 kap. 1 § ÄB). Ett sådant testamente ska respekteras. Den enda inskränkningen i rätten att skriva ett testamente för att hindra sin make att ärva är det jag beskrivit ovan om att den efterlevande maken efter bodelningen alltid har rätt till minst fyra prisbasbelopp. Denna rätt gäller även före ett testamente. Det finns flera formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Det ska till exempel vara skriftligt och bevittnat (10 kap. 1 § ÄB). Hur säkrar man arvet över tiden som är enskild egendom, till exempel om man ärver aktier?Att något en make ärvt är enskild egendom enligt ett testamente är alltså giltigt och ska respekteras. Däremot gäller huvudregeln att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Detta innebär till exempel att utdelning på aktier är giftorättsgods, även om själva aktierna är enskild egendom. För att avkastning av enskild egendom inte ska vara giftorättsgods krävs att detta framgår av till exempel testamentet som gör egendomen enskild, eller av ett äktenskapsförord. Om det inte står i testamentet i fråga att eventuell avkastning av enskild egendom ska vara enskild kan makarna alltså skriva ett äktenskapsförord där de anger att även avkastning av enskild egendom ska vara enskild. SlutsatsDe korta svaren på dina frågor är alltså att maken kommer ärva även den avlidna makens enskilda egendom, så länge den avlidne maken inte har särkullbarn. Då kommer dessa ärva istället för den efterlevande maken, och den efterlevande maken har bara rätt till egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp. För att säkra att även avkastning av enskild egendom är enskild måste man upprätta ett äktenskapsförord. Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni här.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vem ärver enskild egendom vid ett upprättat äktenskapsförord?

2019-12-04 i Enskild egendom
FRÅGA |Om min make vill skriva äktenskapsförord ärver våra gemensamma barn honom då helt vid hans dödsfall?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!All egendom som makar har är antingen giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken), med giftorättsgods menas i princip all egendom som finns i äktenskapet. Den enda egendom som inte är giftorättsgods kallas enskild egendom. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom (7 kap. 2-3 §§ Äktenskapsbalken). När egendom görs till enskild egendom innebär detta att egendomen inte kommer ingå i en bodelning. I bodelningen är det endast makarnas giftorättsgods som ingår (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Vilket innebär i ditt fall, om ni upprättar ett äktenskapsförord, att du inte kommer ärva dina makes enskilda egendom. Men om ni har gemensamma barn som är under 18 år innebär detta att du kommer att ärva den enskilda egendomen före barnen. SammanfattningOm ni upprättar ett äktenskapsförord kommer du ärva din makes enskilda egendom endast om ni har gemensamma barn som är under 18 år, du kommer alltså ärva egendomen före dina barn. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem ärver enskild egendom vid ett upprättat äktenskapsförord?

2020-01-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående äktensskapsförord. Jag är gift och vi har äktensskapsförord som gäller våra bankkonton, var och ens är enskild egendom. Vad händer med dessa bankkonton vid eventuellt dödsfall?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vad kommer att hända med bankkontona vid ett dödsfall?Då era bankkonton är enskild egendom innebär detta att bankkontona inte kommer att ingå i en bodelning, det är endast giftorättsgods som ingår i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är i princip all egendom som finns i äktenskapet. I ert faller innebär den enskilda egendomen att du inte kommer att ärva bankkontot från din make, din make kommer inte att ärva ditt bankkonto. Men om ni har gemensamma barn som är under 18 år innebär detta att du kommer att ärva den enskilda egendomen före barnen. SammanfattningEftersom ni har upprättat ett äktenskapsförord är utgångspunkten att ni inte kommer att ärva från varandra. Ni ärver endast från varandra ifall ni har gemensamma barn som är under 18 år. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gäller tidigare äktenskapsförord nytt äktenskap?

2019-12-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej min man och jag skall skiljas. I hans tidigare äktenskap hade han två bilar som enskild egendom samt att hans enskilda firma var enskild egendom. Efter deras bodelning såldes bilarna. När vi gifte oss skrevs inget äktenskapsförord eller papper på att någon av oss hade en enskild egendom. Pengarna efter bilarna sattes in i vårt gemensamma hus. Min man menar på att om man en gång skrivit enskild egendom på något gäller det för alltid. Så han menar att han har rätt till de pengar som han har satt in i huset för vilka han sålt bilarna. Stämmer detta?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om enskild egendom blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Är pengarna enskild egendom?All egendom som inte är enskild är giftorättsgods som ni ska dela lika på i bodelningen. Vad som är enskild egendom räknas upp i 7 kap. 2 § ÄktB. Enskild egendom är sådan som genom äktenskapsförord, gåvobrev, testamente eller vissa olycksfalls- och sjukförsäkringar villkoras genom att vara den ena makens enskilda egendom. Ett äktenskapsförord måste undertecknas av er båda och registreras. Din makes gamla äktenskapsförord gäller alltså inte för ert äktenskap. Eftersom äktenskapsförordet inte gäller och det inte finns något annat som gör att pengarna ska ses som enskild egendom, se 7 kap. 2 § ÄktB, är pengarna giftorättsgods. Detta innebär att ni ska dela lika på pengarna i bodelningen. Svar: Nej, din makes gamla äktenskapsförord gäller inte i ert förhållande och pengarna räknas därför som giftorättsgods som ni ska dela lika på i bodelningen. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Blir pengarna från försäljning av enskild egendom också enskild egendom?

2019-12-09 i Enskild egendom
FRÅGA |tre syskon får i testamentet 1/3 av sin föräldrarnas fastighet som Enskild egendom. Nu har de två övriga sålt sin andel till den sista syskonet. Frågan gäller bibehåller Syskonet A och B:s andel karaktär av enskild egendom när de säljer sina andel till sin bror el blir deras andel 2/3 giftorättsgods för deras bror???
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Av din fråga framgår att tre syskon fått varsin tredjedel av en fastighet som enskild egendom och att två av syskonen sålt sin del till det tredje syskonet. Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida pengarna de får från försäljningen också anses vara enskild egendom. Jag förutsätter att syskonen är gifta, därmed regleras reglerna kring makars egendom i äktenskapsbalken (äktb). Vad säger lagen? Vad som har trätt i stället för den enskilda egendomen anses också vara enskild egendom, om inte testamentet säger något annat (7 kap. 2 § sjätte punkten äktb). Det innebär att pengar som syskonen får från försäljningen också ska anses vara enskild egendom. Något som man bör tänka på är dock att även om pengarna från försäljningen blir enskild egendom så kan dessa förlora sin karaktär och bli giftorättsgods. Detta sker om de sammanblandas med andra pengar. Så kan till exempel vara fallet ifall pengarna placeras på ett konto där det finns gemensamma pengar. Jag rekommenderar därför att man håller pengarna separat på ett eget konto. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Efterkrav på gåva från gåvogivarens anhöriga om denne avlider

2019-11-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Min syster och jag har upprättat ett gåvobrev där hon utan ersättning överlåter sin bostadsrätt till mig. Alla papper är klara och bostaden övergår i mitt ägande vid årsskiftet.Nu har det uppkommit en fråga om hennes barn och/eller man kan ställa krav på mig för del av bostadsrätten i det fall hon skulle avlida.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Makars egendom regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), medan arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB). För att reda ut din frågeställning så är det några saker som behöver redas ut.Är bostadsrätten enskild egendom eller inte?Vad konsekvenserna skulle kunna bli i framtiden beror på om bostadsrätten är din systers enskilda egendom eller inte. Enligt ÄktB 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som är enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom. Det kan även vara egendom som en make fått i gåva, genom testamente eller ärvt med villkoret att den ska vara mottagarens egna.Äktenskapsförord:Det går inte att överföra äganderätt från en make till en annan i ett äktenskap. Om bostadsrätten inte är din systers enskilda egendom så måste den omvandlas till det innan hon kan ge den i gåva till dig. Under ett äktenskap så görs detta genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsord måste vara registrerat hos Skatteverket, mer information från dem finns här.Undantag vid gåvor som påverkar barns arv från sina föräldrar:Det finns dock ett undantag där det kan vara otillåtet att ge bort egendomar av större värde. Detta förutsätter att arvlåtaren (din syster) gör det för att påverka kvarlåtenskapen till bröstarvingarna (din systers barn). Bestämmelsen finns i ÄB 7 kap. 4 § som syftar på gåvor som är att jämställa med testamenten. Exempel på situationer där bestämmelsen är aktuell är egendom som arvlåtaren skänker på sin dödsbädd, eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. Det krävs alltså att din systers avsikt med gåvan var att hon velat fördela sin kvarlåtenskap för att bestämmelsen ska kunna bli aktuell.Sammanfattning:Om bostadsrätten är din systers enskilda egendom så får hon ge den till dig utan att hennes man ställa krav på dig senare. Dock gäller det att gåvan inte ges med syftet att snedvrida hennes kvarlåtenskap till barnens nackdel. Tänk även på att vid gåva av en bostadsrätt måste du som mottagare ansöka om inträde i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska bli giltig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,