Hur påverkas arvet av bl.a. äktenskapsförord?

2021-04-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är gift och har ett barn med min fru. Jag har ett särkullbarn.Hur mycket ärver min fru vid min död. Vi har äktenskapsförord men det påverkar väl inget vid min död?Hur mycket ärver mitt och fruns gemensamma barn. Hur mycket ärver mitt särkullbarn.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allting tillfaller inledningsvis din fru, om inte ditt särkullbarn vill ha ut sitt arv direktArvet ska fördelas lika mellan dina två barn (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Barns arvsrätt är dock underordnad makes arvsrätt på så sätt att barn inom äktenskapet ärver först efter båda föräldrarnas bortgång (3 kap. 1 och 2 §). Som huvudregel ärver alltså den efterlevande maken allt, och det gemensamma barnet får inte sitt arv efter sin först avlidne förälder förrän även den efterlevande föräldern gått bort. När den först avlidne har ett särkullbarn, såsom du har, gäller detta även särkullbarnets arv endast om det barnet samtycker till det – särkullbarnet kan välja att vänta på sitt arv tills den efterlevande maken också gått bort, eller att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång (3 kap. 1 § andra meningen och 9 §). Sammanfattningsvis ska vid din död kvarlåtenskapen efter dig delas på hälften, varav ditt särkullbarn har rätt till ena halvan, och den andra halvan tillfaller din fru för att sedan vid hennes död tillfalla ditt och din frus gemensamma barn. Äktenskapsförordet kan påverka arvet Äktenskapsförordet kan påverka storleken på kvarlåtenskapen efter dig, det vill säga det som ska fördelas genom arv mellan arvingarna. Ert äktenskap skulle vid din död upplösas (1 kap. 5 § äktenskapsbalken), varpå en bodelning sker (9 kap. 1 §) som går ut på att den egendom som makarna äger som huvudregel läggs samman och sedan delas på hälften mellan dem (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §). Utan ett äktenskapsförord som förklarar att viss egendom ska vara enskild, och därmed inte ska ingå i bodelningen vid äktenskapets upplösning, skulle kvarlåtenskapen efter dig kunna bli annorlunda än det du faktiskt äger vid din bortgång. Om din fru exempelvis skulle äga mer än du skulle hennes tillgångar och dina läggas samman och sedan delas på hälften i bodelningen efter din bortgång, varpå din halva skulle läggas till kvarlåtenskapen efter dig. Kvarlåtenskapen efter dig blir alltså större än den egendom du hade före bodelningen. På samma sätt kan kvarlåtenskapen efter dig bli mindre, om du istället skulle ha större tillgångar än din fru, eftersom era tillgångar läggs samman och delas på hälften mellan er vid bodelningen – en del av det du hade före bodelningen tillhör nu din fru och ingår inte i kvarlåtenskapen efter dig. Med ett äktenskapsförord som förklarar att all egendom mellan makarna ska vara enskild, skulle kvarlåtenskapen efter dig i princip utgöras av det du ägde vid tidpunkten för din bortgång. Den varken minskas eller ökas eftersom den inte läggs samman och sedan delas med din fru. Hur äktenskapsförordet påverkar beror ju förstås på dess innehåll, det kan ju exempelvis stå något annat än att all makarnas egendom ska vara enskild. Om det exempelvis framgår att viss egendom som du äger ska vara enskild, så skulle den egendomen inte ingå i bodelningen utan endast resten av din egendom läggs ihop med din frus egendom och delas på hälften. Kvarlåtenskapen efter dig blir i det fallet större än om ni inte hade haft äktenskapsförordet. Om det i äktenskapsförordet istället framgår att det är viss egendom som din fru äger som ska vara enskild blir kvarlåtenskapen efter dig istället mindre än annars, eftersom den egendomen annars skulle ingått i bodelningen och därefter delvis tillfallit dig/ditt dödsbo. Sammanfattningsvis kan äktenskapsförordet alltså påverka storleken på kvarlåtenskapen efter dig på lite olika sätt, i enlighet med hur äktenskapsförordet utformades. Det påverkar hur mycket arvingarna efter dig har att dela på sinsemellan, men det påverkar inte vem som har rätt till arv. Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Enskild egendom genom testamente eller gåvobrev

2021-03-15 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är en ensamstående mamma till en dotter som är gift. Vill skriva min lägenhet som enskild egendom till hennes fördel. Hur går man till väga? Tacksam för svar!
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enskild egendom I 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB) framgår på vilka sätt egendom kan bli enskild, och därav undantas från eventuell bodelning (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). De punkter som är relevanta för dig är p. 2 och p. 4, det vill säga enskild egendom genom testamente eller gåva och därför kommer de beröras närmare nedan. En klausul som kan inkluderas i både testamente och gåvobrev gällande att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom kan exempelvis se ut enligt följande: "Fastigheten eller vad som kommer i dess ställe ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. Det ska även gälla all avkastning därav."Testamente Om du menar att din dotter ska ärva din lägenhet som enskild egendom kan du kan upprätta ett testamente som förklarar din vilja. Det vill säga att din dotter ska ärva lägenheten, med villkoret om att egendomen ska vara enskild. För att testamentet ska vara giltigt måste du beakta följande formkrav. Testamentet måste vara: 1.i skriftlig form, 2. undertecknat av testatorn, i detta fall dig, och två vittnen,3.vittnena ska vara minst 15 år, får inte vara släkt med testatorn, vara mottagare av arv eller nämnas i testamentet, 4.vittnena ska närvara samtidigt när testamentet signeras av testatorn och de ska veta att det är hans testamente som signeras (10 kap. 1, 2, 4 §§ Ärvdabalken). GåvobrevOm du menar att din dotter ska få din lägenhet under tiden du lever kan du upprätta ett gåvobrev, även det med villkoret att egendomen ska vara din dotters enskilda. Ett gåvobrev är en förutsättning för att gåva av t.ex. bostadsrätt ska vara juridiskt relevant och giltig. För att ett gåvobrev ska vara giltigt måste det upprättas i enlighet med följande formkrav. Gåvobrevet måste: 1.vara skriftligt,2.innehålla uppgifter om gåvogivaren och gåvomottagaren,3.undertecknas av både gåvogivaren och gåvomottagaren,4.innehålla en tydlig förklaring om att överlåtelsen utgör gåva (och inte köp/byte), s.k. överlåtelseförklaring5.innehålla tydlig information om gåvan, dvs. om fastigheten/bostadsrätten (fastighetsbeteckning t.ex.),6.innehålla information om eventuella villkor eller begränsningar (4 kap. 29 § Jordabalken).Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Vänligen,

Gäller äktenskapsförord vid skilsmässa?

2021-02-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej Jag och min man är gifta och har skrivit ett äktenskapsförord att våra bankkonto är enskild egendom. Min fråga är gäller detta äktenskapsförord bara vid skilsmässa eller gäller det vid dödsfall också dödsfall? Vi har särkullbarn och det är viktigt för mig att mina pengar går till mina barn vid eventuell bortgång.Mvh
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Äktenskapsförord gäller även vid dödsfall. När ett äktenskaps upplöses, vilket sker antingen genom skilsmässa eller dödsfall, måste en bodelning göras. Det är i princip ingen skillnad mellan en bodelning vid skilsmässa och vid dödsfall, därmed gäller äktenskapsförordet även vid dödsfall. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga!Hälsningar,

Omvandla giftorättsgods till enskild egendom och särkullbarns rätt till arv

2021-02-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min man äger en fastighet gemensamt. Nu vill vi skriva över hela fastigheten på enbart mej. Detta för att min man har särkullbarn. Och jag vill kunna bo kvar i huset vid en ev bodelning om han dör före mej. Hur gör man på enklaste vis. Räcker det med ett gåvobrev som registreras som äktenskapsförord. Vad säger hans särkullbarn. Kan detta överklagas av dom. Hur gör vi på enklaste vis. Tack för svar
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör bodelning under bestående äktenskap och särkullbarns arvsrätt, vilket gör äktenskapsbalken och ärvdabalken blir tillämpliga.Er gemensamma fastighet utgör giftorättsgods, vilket betyder att ni vid en skilsmässa eller ena partens bortgång kommer dela lika på fastigheten (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det som inte delas lika vid en bodelning är det som är er enskilda egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken. För att något ska utgöra enskild egendom krävs att det framgår i ett äktenskapsförord. Om man fått egendomen ska det framgå av gåvobrev eller testamente.Ett äktenskapsförord kan användas för att mellan makar omvandla giftorättsgods till enskild egendom. Detta innebär att ni via ett äktenskapsförord kan reglera förhållandena så att fastigheten utgör din enskilda egendom och därmed inte ingår vid en bodelning (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det är viktigt att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att det ska vara giltigt. Ett äktenskapsförord kan däremot inte användas för att överföra äganderätt, utan detta görs via bodelning under bestående äktenskap.Vad gäller särkullbarns rätt till arv så har de rätt att få ut sin andel redan vid sin förälders bortgång. En bröstarvinge (närmaste arvinge), i detta fall särkullbarnet, har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten efter förälderns bortgång (10 kap. 1 § ärvdabalken). I och med att särkullbarnet har sin oinskränkta rätt till laglott så går det inte att utesluta särkullbarnet från arv. Om ni skriver över egendomen på dig så som det beskrivits ovan och det inte finns något arv kvar till särkullbarnet så träder det förstärkta laglottsskyddet in, vilket berättigar särkullbarnet till sin laglott från den som mottagit det som skulle blivit dennes arv (7 kap. 4 § ärvdabalken). Detta innebär att om det inte finns egendom kvar som täcker särkullbarnets laglott, kan den som mottagit egendom bli återbetalningsskyldig.Sammanfattningsvis kan ni via äktenskapsförord och bodelning under bestående äktenskap uppnå såväl äganderätt av fastigheten till dig som att den dessutom ska utgöra din enskilda egendom vid bodelning i fall av ena makes död. Detta innebär att den inte ska ingå i bodelningen, vilket får effekten att den inte blir föremål för särkullbarnets arv under förutsättning att särkullbarnets laglott täcks av annan egendom som dennes förälder får via bodelningen.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan giftorättsgods omvandlas till enskild egendom efter ena makens bortgång?

2021-04-01 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är nybliven änka. Vi har en gemensam son och min man hade två barn i ett tidigare äktenskap, s.k särkullsbarn. Eftersom jag har mer pengar på mina konton än min man skulle jag vilja behålla detta som eget giftorättsgods. Hur och var begär jag detta.Tack för hjälpen.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall tolkar jag det som att din make har gått bort, varefter du vill omvandla ditt giftorättsgods till enskild egendom. Vid en makes bortgång upplöses äktenskapet (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken [1987:230] [ÄktB]). Det totala giftorättsgodset räknas då samman, varefter värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med "giftorättsgods" inräknas all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som avses som enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, alternativt vissa typer av försäkringar, gåva eller testamente med krav om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Enligt svensk äktenskapsrätt kan alltså endast giftorättsgods omvandlas till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Eftersom du och din make inte skrev något äktenskapsförord så betraktas alltså pengarna på ditt konto som giftorättsgods och kommer därmed att delas lika mellan er. Med vänlig hälsning

Tolkning av ett villkor i ett gåvobrev

2021-03-01 i Enskild egendom
FRÅGA |Gör följande formulering i gåvobrevet för en fastighet att gåvomottagaren inte FÅR ge bort halva fastigheten till sin make:Gåvan ska utgöra gåvomottagarens enskilda egendom. Gåvan ska inte vara föremål för övertaganderätt som gåvomottagarens make eller sambo gör gällande vid bodelning.
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formuleringen som du angivit i din fråga innebär egentligen att gåvan inte får ingå i gåvotagarens bodelning vid en eventuell äktenskapsskillnad eller vid ett samboförhållandes upphörande. Att gåvan utgör enskild egendom innebär att den inte ingår i giftorättsgodset eller i samboegendom.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Undanta egendom från bodelning och dödsbo

2021-02-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Hur går vi till väga för att skriva enskild egendom (konto med pengar) vi är helt överens om att det enbart är mina pengar och skall inte ingå i ett ev dödsbo.Hur säkrar vi detta, och vilka dokument behövs som vi båda signerar?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad krävs för att göra egendom till enskild? För att kunna göra egendom till enskild krävs att du och din make upprättar ett giltigt äktenskapsförord (7 kap 2 § äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord blir giltigt när ni båda har skrivit under och äktenskapsförordet registrerats hos Skatteverket (7 kap 3 § äktenskapsbalken). När egendomen angetts i äktenskapsförordet och registrerats och undertecknats av er, kommer kontot med pengar inte ingå i bodelning.Vad krävs för att undanta egendom från dödsbo?För att undanta egendom från dödsboet, krävs att det upprättas ett giltigt testamente. I testamentet bör anges vad som inte ska tillfalla dödsboet. Testamentet ska upprättas skriftligen, bevittnas av två personer och vittnen ska underteckna testamentet (10 kap 1-2 §§ ärvdabalken). Sammanfattning Du behöver upprätta ett äktenskapsförord för att egendom ska vara enskild och inte ingå i en bodelning vid skilsmässa. När det gäller att egendomen ska undantas från dödsboet krävs att det upprättas ett giltig testamente. Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kommer pengarna från en försäljning av enskild egendom att fortsätta vara enskild egendom?

2021-01-28 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,I testamentet från vår farmor kommer vår far att ärva bostadsrätt och bohag som enskild egendom. Kontanter, aktier, värdepappersfonder kommer att delas lika mellan två barnbarn och vår far. Vår far kommer att sälja både bostadsrätten och bohaget, innebär det att dessa pengar är fortsatt enskild egendom? Har han rätt att betala av sitt gemensamma lån som han har tillsammans med sin nya maka eller måste han be oss barn om tillåtelse?I testamentet står det så här längst ner: Den egendom, även omfattande utfallande försäkringsbelopp , som bröstarvinge erhåller genom arv eller detta testamente efter mig skall, tillika avkastningen och surrogat därav, utgöra enskild egendom, vari maka således icke skall äga giftorätt; dock med rätt för bröstarvinge att genom äktenskapsförord helt eller delvis göra egendomen till giftorättsgods.Med vänlig hälsning
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:- Kommer pengarna från försäljningen av bostadsrätten och bohaget att bli enskild egendom?- Har din far rätt att betala av det lån som han har med sin nya maka med pengarna från försäljningen, eller behöver han få sina barns tillåtelse till det? Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar.Pengarna från försäljningen blir enskild egendomPengarna från försäljningen av bostadsrätten och bohaget kommer att bli enskild egendom, eftersom de räknas som "surrogat" till det sålda. Med surrogat menas det som kan träda i den enskilda egendomens ställe, till exempel pengar vid en försäljning. Både din farmors testamente och lagen anger att "surrogat" ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § första stycket, sjätte punkten ÄktB). Därmed kommer även pengarna att bli enskild egendom.För att pengarna ska behålla sin karaktär av enskild egendom behöver din far hålla dem åtskilda från andra pengar, till exempel genom att sätta in dem på ett särskilt bankkonto. Blandar han dem med andra pengar kan de upphöra att räknas som enskild egendom, vilket framgår av rättsfallet NJA 1992 s. 773. Din far kommer att få bestämma över pengarna självDet faktum att pengarna blir din fars enskilda egendom innebär att de inte ska ingå i en bodelning mellan honom och hans maka om de skiljer sig (10 kap. 1 § samt 7 kap. 1 § och 7 kap. 2 § ÄktB). Att pengarna är enskild egendom får dock inte några konsekvenser för din fars möjligheter att bestämma över dem. Han kommer att vara fri att använda dem till det han vill – exempelvis till att betala av det lån som han har med sin maka.Som hans barn har ni därmed inte något inflytande över vad han gör med pengarna, vilket innebär att han inte kommer att behöva be er om lov innan han använder dem.SammanfattningAvslutningsvis vill jag sammanfatta mina svar på dina två frågor:Kommer pengarna från försäljningen av bostadsrätten och bohaget att bli enskild egendom?Ja - pengarna kommer att bli enskild egendom eftersom de räknas som surrogat till den ursprungliga enskilda egendomen. Även surrogat ska vara enskild egendom, vilket framgår av din farmors testamente och lagen.Har din far rätt att betala av det lån som han har med sin nya maka med pengarna från försäljningen, eller behöver han få sina barns tillåtelse till det?Ja - din far kommer att ha full rätt att bestämma över pengarna själv. Nej – han behöver inte be er barn om lov innan eventuellt han betalar av lånet med dem. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,