Gåva mellan makar och särkullbarns arvsrätt

2019-03-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Min far skilde sig från min mor och gifte om sig och fick tre nya barn. Han och hans nya fru skaffade ett hus och efter ca 10 år (på 80-talet) upprättades juridiska dokument som säger att hans fru får egendomen i gåva som enskilt gods. Nu när han avlidit undrar jag om jag som särkullbarn därför inte har rätt till något arv gällande egendomen?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att man får ge bort gåvor hur man vill under sitt liv. Vad gäller gåvor mellan makar där gåvan ska bli enskild egendom gäller vissa specifika regler för att de ska bli juridiskt bindande. När makar ger varandra en gåva som ska bli enskild egendom måste detta regleras i äktenskapsförord, 7 kap 3 § äktenskapsbalken. Det räcker alltså inte med att det uttalas i gåvohandlingen att den ska vara enskild egendom som vid gåvor mellan andra än makar, 7 kap 2 § äktenskapsbalken. Jag förutsätter i mitt svar att det finns äktenskapsförord mellan din avlidne far och hans fru som föreskriver att huset är hennes enskilda egendom. Därmed antar jag även att det du benämner som "egendomen" är huset. Att huset är din avlidne fars frus enskilda egendom innebär i ditt fall att du inte har någon rätt till arv avseende huset trots att det en gång tillhörde din far. I och med att han har gett bort det så har han minskat sin kvarlåtenskap som hans bröstarvingar ska ärva och det är endast den återstående kvarlåtenskapen som du som bröstarvingen har rätt att taga arv i, 2 kap 1 § ärvdabalken. Svaret på din fråga är alltså att du inte har någon rätt till arv i huset eftersom du inte är bröstarvinge till din fars fru som numera är ensam ägare. Vänligen,

Hur kan man som arvlåtare försäkra att egendomen bröstarvingarna ärver inte ingår i en eventuell bodelning?

2019-02-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Kan jag och min make göra våra svärsöner arvslösa igenom att skriva i testamentet att våran fastighet och bankmedel ska vara enskild gåva bara till våra döttrar och inte ingå i en ev bodelning? Båda våra döttrar är gift utan äktenskaps förord.
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag konstatera att era svärsöner inte har någon lagstadgad arvsrätt efter er. Jag tolkar frågan som att du vill veta hur ni kan göra så att er fastighet och era bankmedel inte ska ingå i en eventuell bodelning hos respektive dotter, efter att du och din make avlidit.Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Det är giftorättsgodset som blir föremål för bodelning vid en eventuell skilsmässa (10 kap 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild på sex olika sätt, och därmed falla utanför en bodelning (7 kap 2 § ÄktB).I ditt fall finns tre möjligheter för dig och din make att göra så att fastigheten och era bankmedel (egendomen) utgör era döttrars enskilda egendom. Egendomen kan bli enskild på något av följande sätt (7 kap 2 § ÄktB): 1.Egendom som döttrarna fått i gåva med villkor om att den ska vara enskild. Villkoret att egendomen ska vara enskild, ska finnas redan då gåvan överlämnas och är med fördel uttryckt skriftligen. 2.Egendom som döttrarna erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara döttrarnas enskilda. 3.Egendom som döttrarna har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara döttrarnas enskilda. Viktigt att veta är att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har angetts i gåvovillkoret eller testamentet (se villkoren ovan i p.1 – 3). Det innebär att om fastigheten eller era bankmedel skulle ge avkastning i form av t.ex. hyresintäkter eller ränta, skulle avkastningen bli giftorättsgods och ingå i en eventuell bodelning. Om ni vill förhindra detta, ska ni skriva i gåvovillkoret eller testamentet, att avkastningen av den enskilda egendomen ska vara enskild egendom.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Formuleringar för enskild egendom genom testamente

2019-02-03 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Hur formulerar jag mig i ett testamente att min gifta dotter ärver mig utan att hennes make kan göra anspråk på det, att arvet efter mig är hennes enskilda egendom?
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vilken/vilka formuleringar som är lämpliga när man vill att ens arvingar ska ärva ens kvarlåtenskap som enskild egendom. Vad som är enskild egendom mellan makar framgår av äktenskapsbalken, ÄktB (hittar du här) och vad som gäller vid testamenta regleras genom ärvdabalken, ÄB (hittar du här).Enskild egendom genom testamente och den viktiga viljan. Av 7 kap. 2 § framgår vad som är enskild egendom. Det framgår i din fråga att du planerar att skriva ett testamente. Enligt 4 p. är egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda egendom. Så hur ska du då formulera dig för att arvet efter dig ska bli hennes enskilda egendom? Det centrala är att det ska framgå att det är det som är din vilja. Enligt 11 kap. 1 § ÄB så ska testamentet tolkas utifrån vad som är testators vilja. Det är dock klokt att ta juridisk hjälp när du skriver ett testamente för att vara säker på att inga detaljer missas.Sammanfattningsvis: Det finns inget svar som är "rätt" eller säkert i förhållande till din fråga. Att skriva testamenten som är klara och precisa är svårt och det finns ingen formulering som är vattentät. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med en jurist.Hoppas du fick vägledning i din fråga. Vänligen

Enskild egendom vid bodelning och arvskifte:

2019-01-22 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man delar sommarstugan med sin syster. Den är enskild egendom. Vad gäller vid dödsfall. Ärver jag hans del då. Han har inga barn.
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör arvsrätt för make till enskild egendom. Eftersom ni är gifta är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig och eftersom frågan berör ett eventuellt dödsfall är även ärvdabalken (ÄB) aktuell. Jag kommer börja med att allmänt redogöra för vad enskild egendom är, för att sedan beskriva hur det förhåller sig till en bodelning och sedan ett eventuellt arv.Enskild egendom:Enskild egendom ingår inte i en bodelning vilket framgår motsatsvis av att giftorättsgods ingår. (10 kap. 1 § ÄktB). På vilka grunder egendom kan vara enskild anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Ingenting kan automatiskt vara enskild egendom, utan det måste aktivt bestämmas mellan makarna eller den som ger egendom till make. Bodelning: Utgångspunkten är att bodelning ska göras före arvskifte (23 kap. 1 § ÄB), vilket innebär att när du eller din make avlider kommer det först att göras en bodelning mellan den kvarlevande maken och dödsboet. Vid en bodelning mellan dig och din man kommer du således inte få del av fastigheten under förutsättningen att den är enskild egendom. Vid en bodelning är det nämligen endast giftorättsgodset som berörs av likadelningen er emellan (se 11 kap. 3 § ÄktB). Andelen giforättsgods som tillfaller vardera make under bodelning brukar benämnas giforättsandel. Arvsskifte:Vid arvskifte ska kvarlåtenskapen (egendomen den avlidne lämnar efter sig) fördelas. Kvarlåtenskapen utgöras av giforättsandelen + enskild egendom. Kvarlåtenskapen ska sedan fördelas mellan arvingar. Det framgår av frågan att din make inte har några barn, vilket leder till att du kommer ärva hela hans kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ÄB). Du ärver hans egendom med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att du inte har rätt att testamentera bort egendomen. Anledningen är att hans föräldrar och syskon har efterarvsrätt i ditt bo. Det betyder att de har rätt att få ut sin andel av arvet från sitt barn/sin bror när du dör. Sammanfattningsvis kommer du ärva din makes enskilda egendom när han dör. Du får dock inte testamentera bort egendomen, eftersom hans föräldrar och syskon har rätt till sin del av hans arv när du dör.Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen

Hur uppkommer enskild egendom?

2019-03-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag vill ge min son 200000kr . Jag vill att dessa pengar ska betraktas som enskild egendom . Min son är gift med en kvinna och dom har två gemensamma barn . Men kvinnan har även ett barn sedan tidigare med annan person . Dom har inte upprättat några särskilda avtal ännu . Vad kan jag göra för att pengarna ska betraktas som enskild egendom ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enskild egendom i äktenskap är bland annat egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § p2 äktenskapsbalken). Det är därmed tillräckligt att du skriver ett gåvobrev i vilket det tydligt framgår att pengarna som skänks till honom är hans enskilda egendom.Han bör dock ha i åtanke, efter mottagandet av gåvan, att undvika att sammanblanda den enskilda egendomen med giftorättsgods. Om han exempelvis skulle använda pengarna för att renovera en fastighet som är giftorättsgods eller sätta in pengarna på ett gemensamt konto, då är det en risk att den enskilda egendomen förlorar sin karaktär som sådan.För att skriva ett gåvobrev kan jag varmt rekommendera att du använder dig av Lawlines avtalstjänst. I tjänsten kan du efter att ha fört in alla uppgifter, få ett gåvobrev juridiskt korrekt, till ett konkurrenskraftigt pris.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Ärver make egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord?

2019-02-09 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man har inga barn men syskon. Jag har barn. I vårt testamente står det att jag ärver all hans kvarlåtenskap med full äganderätt. För att skydda honom / mig har vi ett äktenskapsförord att den andre maken ej äger giftorätt i vår enskilda egendom. Inte så konstigt om jag dör men vi började undra om han dör före mig, ärver jag hans enskilda egendom eller hans syskon?? Mvh från två som det dyker upp nya frågor hos allt som oftast
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv mellan makar regleras i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).I din fråga beskriver du att ni har ett äktenskapsförord om enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB reglerar hur egendom blir enskild egendom). För det din make skulle dö före dig sker en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Beroende hur ni har utformat äktenskapsförordet är det möjligt att bodelning inte sker, t.ex. om ni endast har egendom som utgör enskild sådan (9 kap. 1 § 1 stycket 1 meningen ÄktB). Det finns en felaktig uppfattning om att ett äktenskapsförord om enskild egendom skulle undanta efterlevande makes rätt till arv. Betydelsen av en föreskrift om att makes respektive egendom ska utgöra enskild egendom innebär endast att sådan egendom undantas från bodelningen vid skilsmässa eller den ena makens frånfälle (läs om enskild egendom här). För att make inte ska få ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente. När det finns giftorättsgods ska en bodelning mellan den efterlevande maken och dödsboet ske innan arvskiftet. Detta innebär att den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen mellan den avlidnes dödsbo och den efterlevande maken. Den enskilda egendomen går dock i arv till den efterlevande maken då makar har arvsrätt efter varandra (3 kap. 1 § 1 stycket 1 meningen ÄB). Eftersom ni har upprättat ett testamente där det framgår att du ärver all din makes kvarlåtenskap med full äganderätt, kommer du att ärva hans enskilda egendom med full äganderätt. Hans syskon kommer därmed inte att ärva din man. Att du ärver med full äganderätt innebär att du fritt kan disponera över egendomen, inklusive testamentera bort den eller sälja den (läs om full äganderätt här). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Del i hus genom arv - enskild egendom?

2019-02-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Min svärfar har tidigare fått en enskild egendom - del av ett hus. Han har fått 2/5 -delar. Min fru fick 1/5 - del i samma hus, som enskild egendom. Nu har svärfadern dött, men han har inte upprättat ett testamente. Nu ska min fru snart ärva 1/3 - del av sin pappas del i huset. Svärfadern har dock inte skrivit något testamente. När nu min fru får ärva efter sin pappa - är det då enskild egendom el. ej ?Mvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att din frus arvsandel ska anses vara enskild egendom krävs att det upprättats ett testamente som stadgar att egendomen ska vara mottagarens enskilda, Äktenskapsbalken 7:2 p4. Eftersom detta inte gjorts kommer den del av huset som din fru ärver, d.v.s. 1/3, inte att vara enskild egendom. Att egendomen var din svärfars enskilda egendom ändrar inte detta. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vi vill att våra barn ska ärva oss där arvet ska vara deras enskilda egendom.

2019-01-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min make vill att våra gemensamma barn (vi har inga särkullsbarn) ska ärva oss där arvet ska vara deras enskilda egendom. Nu vill vi reglera detta i ett testamente. 1) Kan vi skriva ett gemensamt testamente? 2) Kan vi formulera det så här: "Efter vår död ska vår kvarlåtenskap fördelas mellan våra arvingar enligt lag och vara deras enskilda egendom. Även avkastningen av denna egendom ska vara enskild egendom". 3) Jag och min make har ett äktenskapsförord. Har det någon påverkan/betydelse i detta fall?Mvh
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De aktuella lagrummen för din fråga är Äktenskapsbalken och Ärvdabalken. 1. Ett gemensamt testamente kallas numer inbördes testamente. Ett sådant fyller i dagens läge inte en lika viktig funktion längre, eftersom makar nu enligt arvsordningen ärver varandra. Ett inbördes testamente innebär vidare att ni ger varandra en ömsesidig arvsrätt. I vanligt fall så ärver makarna varandra med fri förfoganderätt vilket innebär att barnen säkras sitt arv med full äganderätt. Att ärva egendomen med fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken får spendera egendomen fritt men inte testamentera bort den eller ge bort för stora delar utav den. Att istället ärva med full äganderätt innebär att egendomen fritt får rådas över och även får testamenteras bort eller liknande. För att vidare reglera att ert arv förblir era barns enskilda egendom finner jag inte att ett inbördes testamente i sig krävs, snarare vad som sägs i testamentet. Men vid osäkerhet kring detta kan ni kontakta oss via länken nedan. 2. Ni vill att arvet ska förbli era barns enskilda egendom, vilket du har formulerat. Jag kan även rekommendera dig att skriva in att "egendom som träder i dess ställe" eller det så kallade "surrogatet" också förblir enskild egendom. Detta tillsammans med avkastningen försäkrar tydligt att egendom som förvärvas genom den enskilda egendomen och/eller avkastning utav arvet också förblir barnens enskilda egendom. Ett exempel på vad som är surrogat är om barnet i framtiden köper ett hus för arvet, så förblir då även huset enskild egendom, eftersom att det träder i dess ställe. (Äktenskapsbalken 7 kap 2 §)3. Eftersom den efterlevande maken ärver den bortgångna makens egendom så har äktenskapsförord inte någon direkt inverkan på arvet i ert fall. Enskild egendom enligt äktenskapsförord är inget som undantas och tillfaller barnen i direkt anslutning till ett ev. dödsfall, utan den efterlevande maken ärver den bortgångna enligt arvsordningen (Ärvdabalken 3 kap 1 §). Detta har barnen i sin tur respektive efterarvsdandel hos, enligt arvsordningen. (Ärvdabalken 3 kap 2 §) Det innebär att först när båda föräldrarna gått bort tillfaller arvet barnen enligt arvsordningen. Om ni inte vill att den efterlevande maken direkt ska ärva den andres enskilda egendom, ska detta regleras genom testamente. Om du har fler frågor är du välkommen att ställa dem. Du är även varmt välkommen att använda dig av vår telefontjänst, eftersom det kan vara lite bökigt med avtal och testamenten. Den hittar du här: https://www.lawline.se/contactJag hoppas att du känner att du fick svar på dina frågor! Lycka till.Med vänlig hälsning,