Vilken behörighet har min förvaltare?

2018-12-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |jag har förvaltare pga förvärvad hjärnskada nu inkom det förfrågan ang min mor som sökt godman de vill ha mitt utlåtande /underskrift, ska jag eller min förvaltare göra det? jag har inge fysiska eller intelegensproblem
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om förvaltare hittar du i 11-12 kap. föräldrabalken [FB].Som huvudregel ska en förvaltare endast förordnas om det inte räcker med att förordna om en god man, d.v.s om det behövs mer ingripande åtgärder än ett godmanskap kan ge [11 kap. 7 § FB]. En förvaltares uppdrag anpassas till vad just den enskilde har behov av. Uppdraget kan handla om att ansvara för viss egendom eller att ansvara över en viss angelägenhet som exempelvis den enskildes ekonomi. Inom uppdraget har förvaltaren ensam rådighet vilket innebär att det bara är förvaltaren som har behörighet att ansvara för den specifika egendomen eller angelägenheten [11 kap. 9 § FB]. Det du måste ta reda på är alltså vilka uppgifter din förvaltare har. Om hen enbart ska sköta dina banktillgodohavandet är det enbart det hen har behörighet att göra. Inget annat. När man har en förvaltare får man inte utföra rättshandlingar för annans räkning. En rättshandling kan man säga är en handling som har någon typ av rättslig betydelse. Som exempel kan det vara att ingå avtal, agera som fullmäktige, ingå äktenskap, skilja sig mm. Rimligtvis ses inte ett utlåtande från dig själv ang. din mors ansökan om god man som en rättshandling företagen för annans räkning eftersom det inte är du själv som gör själva ansökan åt henne [handlar åt henne] utan enbart ska ge din syn på saken. Jag kan dock inte säga det med säkerhet eftersom jag inte vet vad din uppgift exakt skulle vara [underteckna/ge ett utlåtande/annat].När man är anhörig till någon som uppenbart pga. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter finns det en möjlighet att rättshandla åt denne. Som anhörig kan du alltså ha behörighet att rättshandla för din mor i ekonomiska angelägenheter, men det förutsätter att din förvaltare inte ansvarar för frågor som berör din ekonomi [17 kap. 3 § FB]. Nu kanske din mor inte bara behöver hjälp i ekonomiska angelägenheter utan även med den dagliga livsföringen och då är det viktigt att du även i dessa fall undersöker om din förvaltare har ensam rådighet över frågor som rör din dagliga livsföring. Om det är så får du inte rättshandla åt din mor utan det är förvaltaren som ska göra det.Min slutgiltiga bedömning Baserat på vad du skrivit i din fråga och baserat på den information jag presenterat för dig är det två saker jag vill att du ska göra: Du måste ta reda på vilka uppgifter din förvaltare har hand om för att se om ditt agerande omfattas av hens uppdrag. Om det omfattas av förvaltarens uppdrag har hen ju ensam rådighet att handla för dig vilket innebär att det är hen som ska ge utlåtandet. I samband med detta måste du också ta reda på vad det är som du faktiskt ska göra åt din mor. Ska du underteckna/ge ett utlåtande som enbart fungerar som ett råd/ge ett utlåtande som är rättsligt bindande [typ ett handlande som fullmäktige] etc. Om det du ska göra ligger utanför förvaltarens uppdrag får du lov att handla. Kolla noggrant vad som står i ert avtal.Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan en god man och ett personligt ombud?

2018-11-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej. Vad är det för skillnad på en god man och ett personligt ombud? Kan man ha både en god man och ett personligt ombud samtidigt? Sköter ett personligt ombud räkningar till personer?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den grundläggande skillnaden är att god man är ett juridiskt styrt uppdrag som tillsätts av tingsrätten efter ansökan av den som ansökningen gäller eller annan närstående. Medan personligt ombud är ett professionellt uppdrag som kan erbjudas via kommunen.Uppdraget som god man regleras i 11 kap. föräldrabalken (FB) och innebär att man har rätt att agera för den enskilde inom ramen för det förordnande man fått. Det kan handla om att hjälpa den enskilde med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person (11:4 FB). Den gode mannen kan dock aldrig företa en bindande rättshandling utan samtycke från den som godmanskapet avser (11:5 FB).Uppdraget som personligt ombud innebär att man hjälper den enskilde i vardagen med sådant som kontakt med olika myndigheter och vårdgivare och bedriver motivationsarbete m.m. För att inte bara stödja utan faktiskt företräda den enskilde i kontakten med olika myndigheter krävs en fullmakt för detta.Uppdragen tangerar alltså varandra i vissa avseenden, men uppdraget som god man är mer långtgående rättsligt och ekonomiskt. Gällande att sköta räkningar och den enskildes ekonomi är detta något som en god man gör, inte ett personligt ombud. Det personliga ombudet kan dock hjälpa den enskilde med att exempelvis ansöka om att tilldelas en god man som kan göra detta.Det finns inte något principiellt hinder mot att ha både en god man och ett personligt ombud (se SOU 2004:112 s. 466 f.). Inte heller finns något bestämt hinder mot att en person fungerar som både god man och personligt ombud samtidigt.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Vad göra när min förvaltare missbrukar sitt uppdrag och begår brott?

2018-11-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vart skall jag vända mig om jag blivit omyndigförklarad på felaktiga grunder -därför stt jag avslöjade hans brottslighet mot mig-hansåg till att bli gmför altare. Jsag hade tidigare narig nere hos överförmyndarenheten i Partille kommunhus & visat för chefen de allvarliga brott då arabde gode mannen utsatt mig för. Jag fick följa me in på hans kontor han bad om utsäkt flera gånger om samt lovade att jag skukle få ny god man SNARAST. Ist blitmr de svinet min förvaltare!!!! Lyckas hålla s en rättegång utsn min vetskap han fivk ju all post hen till sig & valde att inte dkicka info sng rättegång om FÖRVALTARSKAP på mig.Han dömdes att bli min förvaltare ist för god man-för han behandlade mig illsma & kmjag skulle hålla käft om de sant att hon skulle kunna fortsätta höts nug illa. Han skapade bo -konton. Jsg ba bulvan för ett företag. Ett företsg dmson de hade gått bra förvi söalls år va eb finn farbror jtsmsman släktingar ' önskade di mmlnefa sina tillgångar gill pensionärsklubbeb han vart me i själv många pr♥️ Hur han kom över företaget har jag ingen n aning om lr vilket samband fom två hade me varandra jag vet inte. De va ju inte hans pappa iaf som jag spöåklart trodde först. Usch de började bli läskigt jag blev rädd för honom -på ruktigt. Mitt liv förstördes de åtet jag blev omyndigförklarad jag blrv fullständig rtvivlsd är än idag har levt i misär & missbruk sen dess2011. Inte en enda omprövning har gjorts mitt liv förs
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I detta fall verkar det som att din förvaltare utnyttjat din situation och begått brott mot dig. I sådant fall råder jag dig att kontakta polisen i första hand på nr. 114 14, eller att du ber någon familjemedlem/släkting hjälpa dig med polisanmälan.Vidare kommer förvaltaren att bli av med sitt uppdrag eftersom att hen gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § föräldrabalken (FB)). Den som får ansöka om entledigande (att förvaltaren mister sitt uppdrag) är du, dina förmyndare, din make/sambo eller någon av dina släktingar (11 kap. 21 § FB).Må väl./Vänligen,

framtidsfullmakt

2018-11-17 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Jag undrar vems namn och personnummer som ska uppges på raden "Att ____ (namn och personnummer) vilka vi båda känner / alternativt har styrkt sin identitet....." i mallen för Framtidsfullmakt. Stämmer det att det är fullmaktsgivarens namn? Vill vara säker. Vänliga hälsningar
Therese Wibrink |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger är det fullmaktsgivarens namn och personnummer som ska anges. Texten innebär att vittnena styrker att det är fullmaktsgivaren vilja som kommer till uttryck i fullmakten samt att vittnena undertecknar fullmakten vid samma tidpunkt. Med vänliga hälsningar

Upphörande av godmanskap - måste det gå genom tingsrätten?

2018-11-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |När man upphör en god man måste det gå genom tingsrätten?
Emma Rönnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kommer jag att besvara hur upphörande av godmanskap går till. Avslutningsvis kommer jag att besvara om det måste gå genom tingsrätten. Hur entledigas en god man?I 11 kap. Föräldrabalken (FB) finner man bestämmelserna om godmanskap. Beslut om godmanskap regleras genom 11 kap. 4 § FB. Om en god man inte längre behövs ska godmanskapet upphöra. Ansökan om att ett godmanskap ska upphöra och att god man således ska entledigas, får i enlighet med 11 kap. 21 § FB göras av någon av dem som avses i 11 kap. 15 § första stycket FB eller av den gode mannen eller förvaltaren. Rätten eller överförmyndaren får också i enlighet med 11 kap. 21 § andra stycket, självmant ta upp frågor som avses i första stycket och som de är behöriga att avgöra. Enligt 11 kap. 19 § första stycket FB ska godmanskapet upphöra när huvudmannen inte längre är i behov av god man. Beroende på bakgrunden till varför en god man utsetts, gäller olika regler för entledigande. Enligt bestämmelsen ska en god man som förordnats enligt 11 kap. 3 § punkt 1-5 FB entledigas så snart den som förordnandet avser begär det. När en god man slutfört sitt uppdrag ska denne genast anmäla det till överförmyndaren. En god man har i enlighet med bestämmelsens andra stycke, rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om godmanskapet ska fortsätta är gode mannen skyldig att kvarstå till dess att ny god man utsetts, om inte annat föreskrivs i 11 kap. 19 a § FB. Går beslutet om upphörande av godmanskap via tingsrätten?Ett beslut om att det godmanskap som förordnats enligt 11 kap. 4 § FB, ska upphöra och ett beslut om att entlediga en god man, fattas av rätten i enlighet med 11 kap. 19 b § FB. I övriga fall fattar överförmyndaren beslut om upphörande av ett godmanskap och om entledigande av en god man. Dock om huvudmannen (personen i behov av en god man) avlider upphör godmanskapet på dödsdagen och gode mannen entledigas automatiskt samma dag. Om beslutet går via tingsrätten är således beroende på situationen i fråga. Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ha en anhörig som har behörighet att rättshandla istället för god man?

2018-11-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Om man har en god man och inte är nöjd med denne och samarbetet inte fungerar alls. Min fråga är kan man ha en anhörigbehörig i stället och vem ska det vara, finns det regler om detta och var kan man hitta dem. Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om god man hittar du framför allt i 11- 12 kap. föräldrabalken. Regler om anhörigbehörighet hittar du i 17 kap. föräldrabalken. Det kan inledningsvis sägas att det finns en skillnad mellan godmanskap och anhörigbehörighet som är viktig att poängtera innan jag går in på besvarandet av frågan. Jag kommer därför inleda med att redogöra för skillnaden mellan en godmanskap och en anhörigbehörighet och sedan besvara dina frågor.Skillnad mellan godmanskap och anhörigbehörighetGodmanskapOm någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten om det behövs, med samtycke från den enskilde besluta att anordna godmanskap. Det är alltså domstolen som bestämmer om den enskilde ska förordnas god man (11 kap. 4 § föräldrabalken). Som god man kan man företräda den enskilde i dennes juridiska och personliga intressen (12 kap 2 § föräldrabalken). Exempel på dessa är exempelvis kontakt med myndigheter, företräda den enskilde i domstol etc. AnhörigbehörighetÄr man anhörig till en person kan man i vissa fall (utan fullmakt) hjälpa en närstående med ekonomiska angelägenheter som har anknytning till den dagliga livsföringen (17 kap. 1 § föräldrabalken). Detta gäller enbart om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte lägre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Exempel på daglig livsföring är betalning av hyra, ansökning om bidrag eller köp av saker till hemmet dvs. enbart ekonomiska angelägenheter. SkillnaderSkillnaden mellan godmanskap och anhörigbehörighet är att anhörigbehörighet endast gäller ekonomiska angelägenheter som är kopplade till livsföring medan godmanskap gäller både personliga, ekonomiska men också juridiska angelägenheter. Ytterligare en skillnad är att godmanskap utses av domstol medan anhörigbehörighet endast kräver ett samtycke från den enskilda utan någon form av fullmakt.Godmanskap är med andra ord mer långtgående än anhörigbehörigheten. Är man inte nöjd med lämpligheten hos en person kan man ansöka om byte av god manTill god man ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Är du inte nöjd med lämpligheten hos en person kan du ansöka om byte av god man. Det är överförmyndarförvaltningen som prövar varje förfrågan om ett byte av god man (11 kap. 12 § föräldrabalken). För att den gode mannen ska bli utbytt mot sin vilja måste hon eller han vara olämplig för uppdraget. Ett exempel är om personen inte skött din ekonomi eller i annat fall betett sig olämpligt. Du kan hitta blankett om byte av god man HÄR.När det är klart att den gode mannen ska bytas ut går själva ansökningen om en ny till på samma sätt som när den gode mannen utsågs från början. Det finns ingenting som hindrar en anhörig från att bli utsedd till god man, förutsatt dock att personen är lämplig för uppdraget.Vill du inte längre ha en god man kan du ansöka om upphörande hos tingsrätten i och med godmanskap kräver samtycke från dig.Du behöver inte ansöka om en anhörigbehörigDu behöver inte ansöka om anhörigbehörighet eller upprätta en fullmakt. Vill du att en närstående ska hjälpa dig med ekonomiska angelägenheter som har anknytning till den dagliga livsföringen så är det inget du behöver ansöka om.Överförmyndarnämnden har ingen tillsyn över anhörigbehörigheten. Som behörig anhörig räknas make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon samt syskonbarn (17 kap. 2 § föräldrabalken). Tänk dock på att anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap vilket innebär att behörigheten inte gäller om du har en god man. Du måste därför först ansöka om upphörande av god man hos tingsrätten. Vänligen,

Hur avslutar man ett förvaltarskap?

2018-11-23 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag har en förvaltare o jag vill avsluta det hur ska jag gå till väga med det?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förvaltare finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din fråga. Hur kan förvaltarskap upphöra?Förvaltarskapet ska som huvudregel upphöra när behovet inte längre finns (11 kap. 19 § FB). Om förvaltaren missköter sina uppgifter eller på något sätt är olämplig för uppdraget ska hen bli entledigad och skiljas från sitt uppdrag. Beslut om entledigande tas över överförmyndaren i din hemkommun (11 kap. 20 § FB). Kan man säga upp förvaltare?Om du vill att förvaltarskapet ska upphöra helt ska du ansöka om detta till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). Om du vill byta förvaltare kan du själv ansöka om att din förvaltare ska skiljas från sitt uppdag om du fyllt 16 år. Även dina närmsta släktingar eller make/sambo kan ansöka (11 kap. 15 § samt 11 kap. 21 § FB). Om överförmyndaren finner att förvaltaren inte är lämplig för uppdraget samt missköter sitt uppdrag så kan förvaltaren avsättas. I din ansökan bör du därför skriva varför förvaltaren är olämplig för uppdraget och varför ett byte av förvaltare skulle vara aktuellt. SammanfattningEtt förvaltarskap ska upphöra när behovet inte längre finns. Om du vill att förvaltarskapet ska upphöra kan du ansöka om detta till tingsrätten. Om du istället vill byta förvaltare kan du ansöka om det till överförmyndaren i din hemkommun. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan förvaltare neka mig mina pengar när jag har ekonomiskt bistånd?

2018-11-15 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan förvaltare neka mig mina pengar när jag har ekonomiskt bistånd?
Julia Amundsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan mer information om din situation kan jag inte ge ett exakt svar om vad som gäller för just dig. Jag hoppas dock ändå kunna ge lite vägledning i vad det innebär att ha en förvaltare och vad den har rätt att göra.Regler om förvaltarskap och bistånd finns Föräldrabalken (FB) respektive Socialtjänstlagen (SoL). Vad innebär det att ha en förvaltare? Som du säkert vet får en individ förvaltare om den behöver hjälp att tillvarata sina rättigheter, sin ekonomi eller egendom (11 kap 4 och 7 § FB). Det kan till exempel handla om en fastighet eller ett arv. Att ha en förvaltare innebär förenklat att förvaltaren bestämmer helt över det område som ingår i uppdraget (11 kap 9 § FB). Som individ får du alltså inte själv bestämma över det som förvaltaren ska ta hand om. Vad som ingår i uppdraget som förvaltare bestämmer domstolen utifrån vad individen har för behov. Om individen bara behöver hjälp att ha hand om till exempel ett stort arv, har förvaltaren inte rätt att lägga sig i någonting annat i individens ekonomi än just arvet. Om individen vill ha ut pengar från arvet, måste den fråga förvaltaren och få dennes samtycke (11 kap 10 § FB). Vad gäller för just dig? Förvaltaren får neka dig om det ingår i uppdragetNu till din situation. Eftersom du har ekonomiskt bistånd antar jag att du är beroende av det för att kunna försörja dig och inte har några andra tillgångar (se 4 kap 1 § Socialtjänstlagen). Om din förvaltare ska ha hand om din ekonomi, har den rätt att neka dig pengar från ditt bistånd.Förvaltaren ska nämligen se till att pengarna går till hyra, mat och andra nödvändigheter som krävs för att du ska klara sig på ett bra sätt. Om du vill använda pengarna till något som gör att du inte har pengar kvar till hyra eller liknande, får förvaltaren neka dig dina pengar. Om det däremot inte ingår i förvaltarens uppdrag att ha hand om din ekonomi, har den INTE rätt att neka dig dina pengar. Mina rådJag kan tyvärr inte ge dig ett mer detaljerat svar än såhär. Jag tycker du ska kontakta socialtjänsten i din kommun för att få information om vad som gäller för just dig. Du har rätt att veta vad din förvaltare får göra och inte göra. Hoppas ändå att svaret varit till någorlunda hjälp! I annat fall är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller ringa vår telefonrådgivning.Med vänliga hälsningar