Vad innebär anhörigbehörighet?

2018-06-14 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Vilka underlag är man skyldig att tillhandahålla när man som anhörig sköter om "ordinära rättshandlingar" inom ramen för anhörigbehöriget enligt Föräldabalken kap 17?En av våra föräldrar har demens och tillsammans med syskon och den andra föräldern hjälps vi åt att sköta dagliga ekonomiska uppgifter. Vi har under de senaste veckorna haft flera samtal med en mobiloperatör för att avsluta konto och sköta räkningar, inklusive en felaktig faktura. Men det har varit motstridiga uppgifter och krav från operatörens sida och vi undrar hur lagliga de är och vilka rättigheter vi har?1) krav på fullmakt; vi har svårt att förstå detta i och med att hon dels inte kan skriva sitt namn längre, dels undrar vi om en fullmakt skulle vara giltigt om den är skriven av demenssjuk?2) krav på läkarintyg; har operatören (eller andra företag generellt) någon rätt att kräva det? Vem bedömer anhörigbehörigheten och vilka underlag är man skyldig att tillhandahålla?Slutligen, i det här fallet hänvisar operatören upprepade gånger att de inte kan lämna ut några uppgifter (vilket inte behövs) eller gå in på en kunds konto och åtgärda något (i det här fallet en felaktig faktura) på grund av GDPR-relaterad sekretess, utan ett läkarintyg. Är det ett rimligt och/eller lagligt krav?Tack!
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anhörigbehörigheten regleras i 17 kap FB och gör det möjligt för anhöriga till någon som uppenbarligen inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter att obesörja den enskildes ordinära rättshandlingar med anknytning till den dagliga livsföringen. (17 kap. 1 § FB) Anhörigbehörigheten gäller i tur och ordning för:1. make eller sambo,2. barn,3. barnbarn,4. föräldrar,5. syskon, och6. syskonbarn.(17 kap. 2 § FB)Det är alltså inte möjligt för er barn tillsammans med den andra föräldern (make/sambo) att utöva anhörigbehörigheten. Först och främst är det make/sambo som är anhörigbehörig. Om denne avböjer uppgiften gäller anhörigbehörigheten för er barn. Om det finns flera anhöriga under samma punkt gäller anhörigbehörigheten för dem gemensamt.Fråga 1. Inom svensk rätt krävs rättshandlingsförmåga för att kunna företa rättshandlingar som exempelvis att upprätta fullmakter. Rättshandlingsförmåga innebär att en person har förmåga att faktiskt utföra en rättshandling och har förmåga att förstå den rättsliga handlingen, dess innebörd och konsekvenser. Om någon genom lag eller av annan anledning (exempelvis sjukdomstillstånd) saknar rättshandlingsförmåga är rättshandlingar de företar ogiltiga. Att en person lider av en demenssjukdom kan innebära att rättshandlingsförmågan är inskränkt, då sjukdomen kan begränsa en persons förmåga att fullt förstå rättsliga handlingar. Om en person lider av långt gången demens och utfärdar en fullmakt kan alltså fullmakten i sig vara ogiltig. Huruvida er förälder med demenssjukdom kan upprätta en giltig fullmakt beror alltså på hur långtgående demens denne har. Oavsett så gör anhörigbehörigheten det möjligt för anhörig att företräda den enskilde utan krav på fullmakt. Svaret på din första fråga är alltså att det inte krävs någon fullmakt.Fråga 2. I lagen regleras även vad som händer om en anhörig utövar anhörigbehörighet utan att ha rätt till det, dvs. antingen att det är "fel" anhörig enligt ovan eller att anhörigbehörighet utövas trots att den enskilde inte är i behov av det. Den anhörige som felaktigt utövat behörighet ska då ersätta en godtroende tredje man (t.ex. bank) för skada som denne orsakat. För att tredje man ska kunna ha rätt till ersättning måste således tredje man varit i god tro om behörigheten. (17 kap. 6 § FB) För att tredje man ska kunna anses varit i god tro är det rimligt att tredje man uppställer krav på antingen fullmakt eller läkarintyg för att den anhörige ska kunna styrka sin behörighet.Vidare krävs det inget beslut om anhörigbehörighet. Det som ni behöver är ett läkarintyg som kan intyga att den enskilde pga. sjukdom inte längre har förmåga att företa sina ekonomiska angelägenheter. Det är alltså ingen som bedömer anhörigbehörigheten och ni behöver inte tillhandahålla något underlag för att kunna utöva anhörigbehörigheten generellt. Dock kan tredje man uppställa krav på läkarintyg för att kunna anses vara i god tro för att därigenom ha rätt till ersättning vid eventuell skada.Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Förvaltning av barns pengar vid försäkringsutbetalning

2018-05-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, Jag är farmor till ett barn på 4 år som fick en hjärnskada vid födseln, sjukhuset i Göteborg har tagit på sig skulden. Barnet är i behov av utrustning och man pratar på försäkringsbolaget om ev. ersättning. Man säger att pengar kommer att betalas ut, men att barnet måste ha förmyndare om man ska kunna använda pengar till flickans behov, trots att hon har två föräldrar. Kan detta stämma?Mvh
Lovisa Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förmyndare och förvaltningPersoner under 18 år ska ha minst en förmyndare och normalt sett är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som är barnets förmyndare. Den eller de som är barnets förmyndare är den/de som förvaltar över, och alltså styr över, barnets egendom. Detta styrs av Föräldrabalken (FB).Olika typer av förvaltningDet finns olika typer av förvaltning, dels så kallad fri förvaltning, dels så kallad kontrollerad förvaltning. Fri förvaltning är huvudregeln och innebär att föräldrar som är förmyndare bestämmer hur barnets tillgångar ska användas eller placeras, och regleras i 13 kap. 1§ FB. Föräldrarna ska använda barnets tillgångar på det sätt som är bäst för barnet, och är inte reglerat av så kallad överförmyndarkontroll som jag kommer förklara mer om längre ned. Att föräldrarna ska använda barnets tillgångar på det sätt som är bäst för barnet innebär att de t.ex. inte får låna pengar från barnet för eget behov och att de kan bli skadeståndsskyldiga om de allvarligt misskött förvaltningen.Kontrollerad förvaltning innebär begränsad rätt för föräldrarna som är förmyndare genom att överförmyndarnämnden kontrollerar barnets tillgångar. Kontrollerad förvaltning används i flera olika fall, exempelvis när ett barn ska få en försäkringsutbetalning som är högre än ett prisbasbelopp (prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kr, se information från SCB här). Det som sker då är att pengarna som betalas ut ska av utbetalaren (i ert fall försäkringsbolaget) ska sättas in på ett så kallat överförmyndarspärrat konto på banken. När pengarna ska användas eller omplaceras får föräldrarna ansöka om uttag hos överförmyndarförvaltningen. Denna spärr på kontot gäller tills barnet fyller 18 år och kan inte hävas av överförmyndarnämnden. När barnet fyllt 18 år hävs spärren och barnet får automatiskt ensam tillgång till pengarna.SammanfattningsvisDet jag skulle råda er till är att barnets föräldrar kontaktar överförmyndarförvaltningen/överförmyndarnämnden för den kommun de bor i, och även kontaktar sin bank för hjälp med att öppna konto som ska överförmyndarspärras.Vänliga hälsningar,

Om huvudmäns rättshandlingsförmåga under god man och förvaltare

2018-05-20 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej Jag har en fundering hur det ligger till med om en telefonförsäljare får sälja till någon som har Godman eller förvaltare/förmyndare
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får en telefonförsäljare sälja till någon som har god man?Ja. Den som har god man förlorar inte sin rättshandlingsförmåga. Detta kan utläsas ur 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB).Får en telefonförsäljare sälja till någon som har förvaltare?Det beror på. En förvaltares uppdrag kan begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet. Den som är ställd under förvaltare (huvudman) förlorar sin rättshandlingsförmåga på det område förvaltarskapet avser. Det innebär att avtal huvudmannen ingår inom ramen för förvaltarens uppdrag är utan verkan (11 kap. 9 § FB). Således är svaret på din fråga beroende av förvaltarskapets omfattning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Får föräldrar fritt förvalta och spendera barnens pengar?

2018-05-09 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har fått papper där det står att jag ha fått utbetalning av överskott på mitt skattekonto och tydligen får jag det varje år. Kan mina familjehemsföräldrar använda dem pengarna som du vill eller är det mina pengar som jag får göra som jag vill med dem? jag är bara 15 år.
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Då du är 15 år och omyndig får du inte själv bestämma över din egendom utan att förmyndaren har godkänt det. Den som är förmyndare för dig, vilket kan tänkas vara dina fosterföräldrar, men inte nödvändigtvis, är den som får förvalta över din ekonomi. Att dina fosterföräldrar, om de är förmyndare, tar emot utbetalningarna från ditt skattekonto är inte fel om de sedan förvaltar dessa utifrån vad som ska anses vara för ditt bästa.Det är därmed skillnad mellan att förvalta (sätta undan) och spendera (göra av med) den underåriges tillgångar. Föräldrarna får därmed inte göra vad som helst med dina tillgångar. De ska förvaltas på ett omsorgsfullt sätt och pengar ska placeras säkert och ge en skälig avkastning. Det innebär att de bör förvaltas försiktigt med betoning på trygghet. Tillgångarna får i en viss omfattning användas för boende, utbildning och till annat som är till nytta för dig. Vad som är till nytta beror inte bara på din ålder utan även på familjens villkor och annat.När du sedan fyllt 16 år får du själv bestämma över de tillgångar som du har på ditt konto samt dina inkomster om du har några sådana. Dessa pengar får inte dina föräldrar använda utan att du godkänner det.I fall dessa skatteutbetalningar gäller större belopp så bör du kontakta överförmyndarnämnden om vad som kan komma gälla i ditt fall. Det finns även skäl att fråga dina fosterprogrammet var dina pengar placerats och om de använts till något särskilt.Sök på internet efter överförmyndarnämnden i din kommun. Det finns möjlighet att mejla din fråga, eller ringa dem. Du kan då specificera din fråga med att ange hur mycket pengar det handlar om, och om det finns skäl att tilldela dig en överförmyndare som förvaltar dina pengar.Hoppas du fått ett svar på din fråga, och du är mer än välkommen att återkomma om du har en följdfråga i ditt ärende.

Har godmanskapet missbrukats?

2018-06-11 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Kan en God man tömma kontot för en brukare och undgå straff.
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken tråkig situation! Nedan finner du ett svar på din fråga. Tillämpligt lagrum11 kap. Föräldrabalken (FB). Vad gäller?Godmanskapet är en "sak" som kan förordnas av en person som behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, vilket framgår av 11 kap. 4 § FB. Med godmanskapet följer skyldigheter och rättigheter, men också befogenheter. En godman har endast rätt att verka inom sitt område till vilket hen har blivit förordnad. För att veta vilka befogenheter godmanskapet har i situationen du beskrivet bestäms utifrån godmanskapets förordnande. Med andra ord vad hen har befogenhet att göra. Av karaktären på din fråga "tömma bankontot", så låter det emellertid som att godmanskapet kan ha företagits av olagliga handlingar. Men ni får helt enkelt titta på vilka befogenheter godmanskapet har i er situation. Om hen har överskridit dessa så kan det medföra att hen har begått ett brott genom att "tömma kontot hos brukaren". SlutsatsDet beror på vad som ingår i godmanskapet som råder i er situation men jag råder er att kontakta polisen om ni anser att godmanskapet har missbrukats avseende dess egentliga syfte. Om godmanskapets har missbrukats så kan alltså hen bli straffad. Hoppas att du fick svar på din fråga!Önskar dig allt gott!Med vänlig hälsning,

Kan en god man neka till ett boende med boendestöd?

2018-05-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej kan en godman ha rätten och neka till ett bonde me boendestöd?
Sara Hill |Hej!Regler om godmanskap hittas i 11 kap. Föräldrabalken (nedan förkortad FB) Utgångspunkter godmanskap Godmanskap anordnas till en person (kallad huvudman) som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person 11 kap. 4 § Föräldrabalken.Huvudmannen kan fortfarande på egen hand företa rättshandlingar. Det innebär att huvudmannen själv kan besluta om boendet med boendestöd utan att den gode mannen ens är med i beslutsfattandet.Vad får den gode mannen göra och inte göra?Den som är god man får endast företa rättshandlingar inom sitt förordnande. Det beror alltså helt på vad som bestämts att den gode mannen ska hjälpa till med. Det kan exempelvis vara att hjälpa till med att betala räkningar, se till att personen har ett bra boende, samt får de insatser och bidrag från samhället som personen har rätt till och behöver (11 kap. 5 § första meningen FB). Vidare måste den gode mannen själv, inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar, dvs innan större beslut fattas, så som beslut om boende med boendestöd (11 kap. 5 § andra meningen FB).Kan den gode mannen neka rätten till ett boende med boendestöd?Sammanfattningsvis innebär ovan, att huvudmannen som utgångspunkt själv kan fatta beslut om boende med boendestöd. Om den gode mannen ska fatta det beslutet, måste det för det första vara inom dennes behörighet (vara ett beslut som hör till uppdraget), och för det andra att den i så fall måste inhämta huvudmannens samtycke för att rättshandlingen ska vara giltig. (11 kap. 5 § FB). Svaret blir därför att ja, en god man kan ha rätt att neka till ett boende med boendestöd om denne har: behörighet och huvudmannens samtycke. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline!

Går det bra att göra sig av med den dementa förälderns bohag?

2018-05-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Måste vi förvara alla saker från mammas och pappas hus vid försäljningen. Mamma är död och pappa är dement och har flyttat in på ålderdomshem. Vi har inte plats att förvara alla saker,kan vi slänga och/eller sälja vissa saker?
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.En person som är dement saknar inte rättshandlingsförmåga men den kan vara begränsad i viss mån. Ett sviktande minne är inte samma som sak som att sakna omdöme eller att inte förstå sammanhang menar den rättsliga regleringen. Det blir därmed alltid en avvägning för anhöriga och ansvariga att avgöra vad personen vill och vad som är bäst. I nuläget vet vi att den som drabbats av demens sannolikt inte kommer bli bättre och därför är det vanligt att överförmyndarnämnden utser en god man till den demente. Det är ofta en släkting som är god man, men det är av vikt att det inte uppstår en intressekonflikt i en god mans beslut. Det finns fall där den gode mannen varit släkting och sålt den gamles saker billigt till sig själv utan familjemedlemmars tillstånd, detta är definitivt inte lagligt. Den gode mannen ska skydda den enskildes intressen mot att familjemedlemmar utnyttjar den gamles oförstånd i situationen. Verkligen inte tvärtom.Om ni har en god man till din pappa får du, om du är överens med denne, sälja och slänga din pappas saker, i de fall din pappa absolut inte kan svara själv. Tanken är att du ska ha nått samförstånd med din pappa och att det godkänts genom någon form av samtycke. God man kan därför ge samtycke om din pappa saknar den förmågan. Har ett av barnen i en syskonskara sålt förälders tillgångar, samt behållit pengarna, blir det en orättvis arvsfördelning och konflikter kommer garanterat uppstå. Detta bevakar den gode mannen.Din pappa kanske inte tilldelats någon god man. Du kanske är enda arvingen och det inte kan uppstå konflikt i arvsfördelning, eller att det finns annan anledning att detta inte ansetts nödvändigt. Det gäller därmed att göra en human avvägning för pappas skull. Han kanske inte minns sina saker utan behöver pengar till annat istället, då är det mer än rimligt att sälja.Hoppas ni når svar utifrån resonemanget, ni är alltid välkomna med följdfrågor om något behöver förtydligas eller specificeras, för just ert fall.

Kan en person få en god man förordnad mot sin vilja, och går det att välja god man själv?

2018-05-07 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan man få en God Man mot sin egen och mot en nära anhörigs vilja ? Om man behöver en God Man enbart vid kontakt med Banker, och inget annat, går det bra ? För man välja God Man själv ? Tack för svar !
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Svaren på dina frågor om godmanskap finns i föräldrabalkens (FB) 11 kapitel. Huvudregeln om godmanskap hittar du i FB 11 kap. 4 §. En person som på grund av antingen- sjukdom,- psykisk störning,- försvagat hälsotillstånd eller- liknande förhållandebehöver hjälp med att antingen- bevaka sin rätt- förvalta sin egendom eller- sörja för sin person (personlig omvårdnad) ska få en god man förordnad av tingsrätten om det behövs. I vissa fall kan en god man förordnas åt en person utan dennes samtycke Som utgångspunkt krävs den enskildes samtycke för att det ska beslutas att den ska ha en god man. Det finns dock en del fall där en god man kan förordnas utan samtycke. Sådana fall föreligger om den enskilde har ett läkarintyg som konstaterar att den på grund av något psykiskt eller fysiskt tillstånd inte klarar av att bestämma sig och ge besked om den samtycker eller inte. Principen om minsta ingripande åtgärd: godmanskapet ska begränsas så mycket som möjligt Tanken med konstruktioner som godmanskap är att de ska hjälpa den enskilde, men samtidigt begränsa dennes handlingsfrihet så lite som möjligt. Därför ska godmanskapet utformas på ett sätt som medför ett så litet ingrepp som möjligt i personens liv. Därmed är svaret på din fråga ja, det går att utforma det så att det bara rör vissa saker. En person kan få en god man för att den behöver hjälp med att förvalta sin egendom, till exempel. I denna kategori ska då personens hjälpbehov bedömas så att den gode mannens uppdrag omfattar bara just de sakerna den enskilde behöver hjälp med. Tingsrätten beslutar om en person ska tilldelas en god man. De har alltid ett ansvar för att undersöka om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, alltså om det finns något alternativ som till exempel att personen i bankrelaterade frågor får hjälp genom bankens notariatavdelning, en advokat eller en annan uppdragsgivare. Med en god man har personen ändå full rättshandlingsbehörighet Tänk dock på att en person som har god man fortfarande har full rättshandlingsbehörighet. Den gode mannen fungerar främst som någon personen samråder med i de frågor som omfattas av godmanskapet i det enskilda fallet. Den gode mannen kan inte genomföra bindande rättshandlingar utan personens samtycke. De enda fall där den gode mannen får rättshandla utan personens samtycke är när det inte kan inhämtas. Ett exempel på en sådan situation kan vara att personen inte är kontaktbar med anledning av den är tillfälligt svårt sjuk eller liknande och beslutet inte kan vänta. Om en god man skulle rättshandla utanför ramen för uppdraget är denna handling inte bindande för personen överhuvudtaget. När en god man rättshandlar inom ramen för uppdraget, men utan personens samtycke är detta inte bindande för personen (förutom i den ovan angivna situationen), FB 11 kap. 5 §. En god man ska vara lämplig för uppdraget Den som ska få en god man kan själv föreslå en viss person som den vill ska ha hand om uppdraget. Det som krävs är att den är lämplig för uppdraget. Om den enskilde har en önskan om vem som ska bli god man, ska den personen utses till att vara god man om den är lämplig och vill åta sig uppdraget, FB 11 kap. 12 §. Sammanfattning Huvudregeln är att personens samtycke krävs för att den ska kunna få en god man förordnad. I undantagsfall kan personen få en god man utan att ha lämnat samtycke. Det är i sådana fall då ett läkarintyg kan styrka att personen på grund av något fysiskt eller psykiskt tillstånd inte har möjlighet att ta ställning i frågan och ge besked, FB 11 kap. 4 §.Den gode mannens uppdrag ska utformas efter personens hjälpbehov. Den gode mannens uppdrag ska vara tillräckligt omfattande för att hjälpa personen, men så lite ingripande i personens liv som möjligt. Därmed kan uppdraget utformas till att enbart röra vissa saker såsom kontakt med banken, till exempel. Den enskilde har fortsatt full rättshandlingsbehörighet, och den gode mannen behöver den enskildes samtycke vid alla rättshandlingar. Det råder undantag från detta då personens samtycke inte kan inhämtas av någon anledning, till exempel att den är svårt sjuk och beslutet inte kan vänta, FB 11 kap. 5 §.Den enskilde kan ge förslag på någon som den vill ska vara god man. Den personen ska förordnas som god man om den har bedömts vara lämplig för uppdraget och om den själv vill det, FB 11 kap. 12 §. Med vänlig hälsning,