Hur gör man för att avsluta god man-uppdrag?

2018-08-14 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur gör man för att avsluta god man-uppdrag?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som god man har man rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Detta kan man göra genom att vända sig till överförmyndaren i den kommun som man har uppdraget. Om godmanskapet ska kvarstå även fortsättningsvis kan det vara så att man måste fortsätta sitt uppdrag tills en ersättare har blivit utsedd (11 kap 19 § föräldrabalken). Ifall det finns en skälig orsak kan man dock bli entledigad innan en ersättare har blivit utsedd (11 kap 19 a § föräldrabalken). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad är en god man?

2018-08-08 i God man & förvaltare
FRÅGA |GOD MANVem bedömer om en person skall få en god mzn?Vem gör bedömningen? Polisen? Socialtjänsten? Läkare?Elker bara att man har en diagnos? Har man inte mågot att säga till om själv?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktade Lawline med din fråga!Vad är en god man?En god man är någon som utses för att hjälpa en person sköta ekonomin när personen inte klarar av det själv (12 kap 2 § Föräldrabalk). En god man är inte samma sak som en förvaltare, den som har god man får fortfarande rättshandla själv, parallellt med den gode mannen. En god man kan alltså utses till någon som klarar av att sköta sin ekonomi men inte helt och hållet. Den gode mannen behöver samtycke från huvudmannen (den som fått en god man) för att få göra större rättshandlingar, som till exempel byta bostad. En person får inte förordnas en god man om personens problem skulle kunna lösas med en mindre ingripande åtgärd. Vem bedömer om en person ska få god man?Det är tingsrätten som beslutar om någon ska få en god man. Det är också domstolen som bestämmer hur omfattande godmanskapet ska vara, det kan innefatta tre saker: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Den som får god man måste godkänna detta om personen förstår vad det innebär (krävs till exempel inte från en person i koma). Räcker det att ha en diagnos?Det räcker inte att ha en diagnos, även om en diagnos för vissa är en del i problematiken. Vad som krävs är att en person inte själv klarar av att sköta sina ekonomiska angelägenheter och att det inte finns en mindre ingripande åtgärd som löser problemen. Har man ingenting att säga till om själv?Den som får en god man måste godkänna detta, om personen kan förstå vad det innebär. Här skiljer sig godmanskapet från förvaltarskap, en förvaltare kan utses med tvång. Tanken är att den gode mannen och huvudmannen ska kunna samarbeta med varandra, godmanskapet skulle inte fungera om huvudmannen och den gode mannen motarbetade varandra.Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Förvaltare som missköter sitt uppdrag.

2018-08-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Vad har man för rättigheter när ens god man gör att räkningar går till inkasso?
Sandra Ibrahim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förvaltare förordnas åt en person som behöver hjälp inom vissa områden ex. skötseln av sin ekonom för att hjälpa huvudmannen (dig) med det som behövs, 11 kap. 7 § Föräldrabalken (FB).Det området som uppdraget innefattar kommer gode mannen ha ensam rådighet över vilket innebär att du inte har någon rätt att fatta beslut på området och inte heller behöver frågas innan beslut fattas. Ibland kan du dock få fatta beslut inom området med samtycke av din förvaltare 11 kap. 8-10 §§ FB. Om det nu är så att dina räkningar av vanvård från den gode mannens sida har hamnat hos inkasso ses detta som en misskötsel av uppdraget. En god man som missköter sitt uppdrag och/eller inte längre kan anses lämplig att fortsätta sitt uppdrag kan entledigas, (11 kap. 20 § FB). Ett sådant beslut fattas av en överförmyndare som ska finnas i varje kommun. Du eller närstående till dig kan alltså till överförmyndaren ansöka om att din gode man ska bli av med sitt uppdrag på grund av misskötsel. Gode män har en skyldighet att förvalta den enskildes tillgångar, göra detta omsorgsfullt och se till att endast de pengar som behövs spenderas och resterande ska sparas för en trygg ekonomi med skälig avkastning. 12 kap. 2-4 §§ FB. Att en god man, om det funnits tillräckligt med tillgångar för att betala räkningarna, ändå låtit dem gå till inkasso kan hen anses ha brutit mot dessa skyldigheter. Om det uppstår skada (innefattar ekonomisk sådan) på grund av en god mans vårdslöshet eller uppsåtligt skadligt handlande kan denne bli skyldig dig skadestånd. En skadeståndstalan väcks hos domstol, 12 kap. 14 § FB. Kort: Du kan se till att din förvaltare entledigas, byta förvaltare och om en skada uppstått genom hens handlande även ha möjlighet till skadestånd. Bästa hälsningar,

Vad krävs för att jag ska få ta ut pengar från min dementes sambos konto till kläder och daglig omvårdnad?

2018-07-21 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vad behövs för att jag ska få ta ut pengar från min demente sambos konto till kläder och daglig omvårdnad?Min sambo bor på ett särskilt boende, som det är nu säger banken nej jag får inte ta ut pengar?Hur och vem ska kunna köpa det han behöver för dagligt bruk då??? har inga barn.
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i föräldrabalken (FB). GodmanskapGod man kan anordnas för din sambo om denna person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det krävs dock att din sambo samtycker till detta, med undantag från det fall att din sambo är i ett så pass dåligt tillstånd att dennes samtycke inte kan inhämtas. (FB 11 kap. 4 § första stycket). Då din sambo är dement och behöver hjälp med att köpa kläder och daglig omvårdnad kan ni alltså söka om att du, eller någon annan, ska anordnas som god man för din sambo.Det är rätten som beslutar om godmanskap, och då även samtidigt om vem som ska utföra själva uppdraget som god man (FB 11 kap. 4 § andra stycket). Till skillnad från förvaltarskap (som jag beskriver under nästa rubrik) behåller din sambo full rättshandlingsförmåga om god man förordnas. Rättshandlingsförmåga innebär att din sambo kan hela tiden binda sig själv genom att ingå avtal med andra. FörvaltaruppdragEn mer ingripande form än god man är förvaltare som rätten kan besluta om. Det krävs fortfarande att din sambo är i en sådan situation som jag beskrivit ovan. Här krävs dock inte samtycke från din sambo. Förvaltaruppdraget ska anpassas efter din sambos behov i varje särskilt fall (FB 11 kap. 7 §).Inom förvaltaruppdraget har förvaltaren ensam rådighet över din sambos egendom (FB 11 kap. 9 §). Slutsats och rekommendationer Genom de båda olika formerna kan du då få tillgång till din sambos bankkonto för omvårdnad. Eftersom att anordna förvaltare för din sambo är så pass ingripande rekommenderar jag er att ansöka om att det ska förordnas en god man för din sambo. Ansökan om godmanskap ska skickas till tingsrätten i den kommun som ni är folkbokförda i. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Kan man avsäga sig uppdrager som god man vid utlandsflytt?

2018-08-12 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan man avsäga sig uppdraget som god man vid utlandsflytt? Hur gör man? Kan man föreslå ersättare?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som god man har man rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag och man behöver inte ha någon särskild anledning till varför man vill bli entledigad (11 kap 19 § föräldrabalken). Det är dock inte säkert att man kan lämna sitt uppdrag direkt. Om det är så att godmanskapet ska fortsätta även efter att man lämnar sitt uppdrag kan man vara tvungen att kvarstå tills dess att en ny god man blivit utsedd. För att avsluta sitt uppdrag som god man får man vända sig till överförmyndaren i den kommun man bor. Det är säkert möjligt att föreslå en ersättare om man vill, men det är överförmyndaren eller i vissa fall rätten som beslutar vem som blir god man eller inte. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Rättshandlingsförmåga när man har god man

2018-08-03 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej. Kan en utvecklingsstörd vuxen person skriva ett testamente? Hon har f.n sin mor som god man.Den dagen båda föräldrarna är avlidna, så har hon inga arvingar, utan vill testamentera till sina kusinbarn.
Jessica Konduk | Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om god man och förvaltare finns främst i 11 - 12 kap i Föräldrabalken (FB). En God man utses i enlighet med bestämmelserna i FB 11:1- 4. Uppdraget som god man kan se olika ut beroende på vad för behov och hjälp personen (huvudmannen) behöver. Trots att huvudmannen har en god man har denne kvar sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär att personen kan ingå rättshandlingar och även upprätta testamente. Observera att det är viktigt att testamentet uppfyller de legala formkraven för att det ska vara giltigt. Läget förändras dock om personen får en förvaltare, en förvaltare utses i enlighet med FB 11:4 och FB 11:7. Även förvaltaruppdraget kan se olika ut och anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall samt får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde enligt FB 11:7 st. 2. Vid förvaltaruppdrag kan förvaltare ha rådighet över viss egendom som till exempel en fastighet åt huvudmannen. Förvaltaren har då inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över dennes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget enligt FB 11:9. Huvudmannen saknar således egen rättshandlingsförmåga i detta fall och har inte full förfoganderätt över sin egendom som omfattas av förvaltaruppdraget. Vill huvudmannen ingå en rättshandling och upprätta testamente avseende egendom som omfattas av förvaltarens uppdrag måste samtycke inhämtas från förvaltaren, enligt FB 11:10. I dessa fall beror det på vad för typ av uppdrag förvaltaren har. Om huvudmannen vill upprätta ett testamente avseende viss egendom som inte utgörs av förvaltarens uppdrag bör det inte finnas något hinder för det men i vissa fall kan det finns en möjlighet för domstolen, om det finns särskilda skäl, att föreskriva förvaltaren rätt att förfoga över den egendom som huvudmannen själv har förvärvat efter att uppdraget tilldelades och som inte ursprungligen omfattades av uppdraget, se FB 11:8 st. 2. En utgångspunkt är om en huvudman har en förvaltare så saknar den rättshandlingsförmåga och kan enbart rättshandla (t.ex. skriva testamente) efter att ha inhämtat samtycke från förvaltaren.Svaret är sammanfattning att en person som har god man kan upprätta testamente. Har du fler frågor om god man och förvaltare kan du vända dig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i huvudmannens kommun. De har i uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur både förvaltaren och den gode mannen sköter sina uppdrag enligt FB 12:9. I vissa fall har även domstolen överlåtit åt överförmyndaren att närmare bestämma förvaltarens uppdrag och omfattning, FB 11:7 st. 3.Vill du eller huvudmannen ha hjälp att upprätta ett testamente kan du/huvudmannen anlita en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå. Det går bra att mejla mig jessica.konduk@lawline.se om du har någon följdfråga på mitt svar eller om du vill anlita oss. Vänligen,

När kan en förvaltare förordnas?

2018-07-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan särskild förvaltning inrättas för någon som inte har förmyndare?
Ashtar Brikha |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!En person som är "ur stånd att vårda sig och sin egendom" kan få en förvaltare förordnad för sig (11 kap 7 § FB). Den som får en förvaltare kallas huvudman och förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär att förvaltaren har ensam rådighet över huvudmannens egendom och har rätt att företräda huvudmannen i alla frågor som hamnar inom ramen för uppdraget (11 kap. 9§ Föräldrabalken). Hälsningar,

Vad händer med fullmakter om man får förvaltare?

2018-07-21 i God man & förvaltare
FRÅGA |Om tingsrätten beslutat om förvaltarskap för en person (huvudman), är tidigare fullmakt utfärdat av personen (huvudmannen) för annan person, än av tingsrätten beslutad förvaltare, före tingsrättsbeslutet fortfarande giltig?Om en person har förvaltare och huvudmannen under förvaltarskapstiden utfärdar en fullmakt åt en annan än befintlig förvaltare (ex. en generalfullmakt), är sådan fullmakt giltig?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om förvaltare och fullmakter finns i Föräldrabalken. När en huvudman får en förvaltare innebär detta att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga inom ramen för förvaltarens uppdrag. Vilket förvaltarens uppdrag är kan se väldigt olika ut och ska bestämmas utifrån vad huvudmannen behöver. Man brukar säga att förvaltaren har ensam rådighet över huvudmannens egendom och har rätt att företräda huvudmannen i alla frågor som hamnar inom ramen för uppdraget (11 kap. 9§ Föräldrabalken). Huvudmannen har alltså inte möjlighet att rättshandla inom detta uppdrag, och skulle han exempelvis utfärda en fullmakt inom ramen för förvaltarens uppdrag blir det ogiltigt. Likaså gäller om det utfärdats en fullmakt inom området innan huvudmannen fått förvaltare.Jag ger ett exempel: Om jag får en förvaltare som ska förvalta min fastighet innebär detta att jag inte längre kan bestämma över min fastighet. Förvaltarens uppdrag gäller alltså min fastighet. Har jag tidigare utfärdat en fullmakt som gäller fastigheten är den ogiltig och upphör så fort jag får förvaltare. Om jag under tiden jag har förvaltare utfärdar en fullmakt blir den ogiltig. Skulle den som får fullmakt exempelvis försöka sälja min fastighet får dennes agerande inte större verkan än om jag själv hade försökt sälja fastigheten – alltså ingen verkan alls (22§ Avtalslagen). Sammanfattningsvis blir alltså både fullmakter innan och under tiden man har förvaltare, som rör området för förvaltarens uppdrag, ogiltiga.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,