Hur gör jag om jag vill bli entledigad från mitt uppdrag som god man?

2019-10-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag är god man och vill nu bli entledigad från mitt uppdrag, hur gör jag? Orsaken är att jag sen snart 1 år arbetar heltid. Jag har bett överförmyndaren om att få bli entledigad men får knappast ens ett svar på mailen. Vilka rättigheter har jag?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om god man finns stadgade i föräldrabalken (FB). Kan jag som god man begära att bli entledigad?Som god man har man rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag (11 kap. 19 § andra stycket FB). Om godmanskapet ska fortsätta kan den gode mannen dock vara skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts. Detta gäller inte om godmanskapet förordnats på grund av att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behövt hjälp att bevaka sin rätt (11 kap. 19 a § FB).Du har alltså som god man rätt att bli entledigad från ditt uppdrag på din egen begäran. Du kan vara tvungen att fortsätta som god man till dess att en ny god man förordnats beroende av på vilka grunder godmanskapet förordnats. Det viktigaste är dock att du har rätt att bli entledigad när du begär det. Vad ska jag göra?Min rekommendation är att du försöker kontakta överförmyndaren via telefon eller boka in ett möte för att diskutera din begäran om entledigande. Om överförmyndaren inte går att nå bör du kunna vända dig till andra personer på kommunen som i sin tur kan ta kontakt med överförmyndaren. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?

2019-09-22 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Jag har en väninna som har en lätt utvecklingsstörning samt asberger och har ett pågående drogmissbruk. Hon vill på behandlingshem och hennes förvaltare säger nej till vård samt får min vän inte ta del av några papper och hennes förvaltare har sagt till soc och psyk att dom inte får ge ut några papper och nu finns det inspelat på samtal då övervakaren säger till min vän att hon inte alls har en utvecklingsstörning och inte alls har drogmissbruk och vill att hon istället ska bli medicineras för att bli lugn. För mig så känns det som att min vän blir totalt överkörd pga sin utvecklingsstörning. Vad kan vi göra åt det här, det känns inte rätt någonstans. Min vän pratar om att hon vill dö för att hon inte får någon hjälp. I min mening behöver hon akut vård pga sina diagnoser ihop med sitt missbruk.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad en förvaltare får bestämma för huvudmannens räkning samt vad man kan göra om man är missnöjd med sin förvaltare. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du och din väninna kan göra nu. Vad har en förvaltare för befogenheter? Förvaltare ska förordnas av rätten om huvudmannen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Förvaltare får inte förordnas om det är tillräckligt att personen får god man (vilket är mindre ingripande). Detta framgår av Föräldrabalken 11 kap 7 § 1 st (här). Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde, se Föräldrabalken 11 kap 7 § 2 st (här). Om en person har förvaltare har personen som huvudregel ändå rätt att sluta avtal om tjänst eller annat arbete, förfoga över vad han eller hon genom eget arbete har förvärvat efter det att förvaltare har förordnats, liksom avkastningen av sådan egendom och vad som har trätt i egendomens ställe samt förfoga över vad han eller hon efter det att förvaltare har förordnats får genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande under villkor att egendomen inte skall omfattas av förvaltarens rådighet. Detta framgår av Föräldrabalken 11 kap 8 § 1 st (här). Om det finns särskilda skäl får dock förvaltaruppdraget omfatta även dessa angelägenheter, se Föräldrabalken 11 kap 8 § 2 st (här). Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, se Föräldrabalken 11 kap 9 § 1 st (här). En förvaltare ska i den utsträckning det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person, se Föräldrabalken 12 kap 2 § 1 st (här). Förvaltare får däremot inte företräda den enskilde i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär, se Föräldrabalken 12 kap 2 § 3 st (här). Lagkommentaren på Karnov anger "Huruvida en fråga är av utpräglat personlig karaktär får liksom hittills avgöras med beaktande av vilken rättshandling det rör och hur regleringen av denna har utformats avseende utrymmet för annan än den enskilde att personligen vidta handlingen". En förvaltare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde, se Föräldrabalken 12 kap 3 § (här). Sammanfattningsvis är jag ytterst tveksam till om förvaltaren kan neka din vän att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Det skulle kunna ses som en fråga av utpräglat personlig karaktär. Om det är en fråga som förvaltaren får bestämma över (vilket jag som sagt är tveksam till) ska förvaltare agera på det sätt som är bäst för den enskilde, så om din väninna har behov av behandling ska förvaltaren inte neka.Kan man nekas att få ut information som rör en själv från socialtjänsten och psykiatrin?Sekretess inom sjukvård (inklusive psykiatri) regleras i 25 kap Offentlighets- och sekretesslag (här). Det är möjligt att ha sekretess i förhållande till sig själv, alltså att man kan nekas att t.ex. få ut sin journal eller få uppgifter om sitt hälsotillstånd, se Offentlighets- och sekretesslag 25 kap 6 § (här). Detta är väldigt ovanligt. Ett rättsfall där det har förekommit rörde en person som var allvarligt psykiskt sjuk och det befarades att personen kunde bli sämre om hen fick tillgång till uppgifterna om sin sjukdom. Sekretess inom socialtjänst regleras i 26 kap Offentlighets- och sekretesslag (här). Den som uppgifterna gäller kan i de allra flesta fall inte ha sekretess gentemot sig själv. Det finns ett undantag som gäller anmälan till socialtjänsten. Sekretess gäller i vissa av socialtjänstens verksamheter för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs, se Offentlighets- och sekretesslag 26 kap 5 § (här). Vad kan man göra om man är missnöjd med sin förvaltare?Det är överförmyndaren som utövar tillsyn över gode män och förvaltares verksamhet, Föräldrabalken 16 kap 1 § (här). En god man eller förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren, vilket framgår av Föräldrabalken 11 kap 20 § 1 st (här). Vilka som har rätt att begära entledigande av förvaltare framgår av Föräldrabalken 11 kap 21 § (här), som hänvisar till personerna som räknas upp i Föräldrabalken 11 kap 15 § 1 st (här). Huvudmannen (dvs. den som har förvaltare), i detta fall din väninna kan ansöka om entledigande av sin förvaltare. Även hennes make/sambo och hennes närmaste släktingar kan ansöka om entledigande av förvaltaren. Vad du och din väninna kan göra nu Vad din väninna och/eller någon nära anhörig till henne kan göra är därför att skicka skriftlig information gällande de klagomål din väninna har till överförmyndaren. Enligt Föräldrabalken 16 kap 2 § (här) ska ni vända er till överförmyndaren i den kommun där din väninna är folkbokförd. Finns ingen överförmyndare där kan ni vända er till överförmyndaren för Stockholms kommun.Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Hur ansöker jag om att en förvaltare ska entledigas?

2019-09-18 i God man & förvaltare
FRÅGA |En förvaltare misskött sitt uppdrag och dessutom olaglig besöksförbud till huvudmannens fru . Vad ska man göra att upphäva förvaltarskap.sökt att upphäva förvaltarskap genom överförmyndarnämnd utan resultat. Pga förvaltarskap , även utförare för personlig assistent tjänst kan inte göra något. Jag som huvudmannens fru vänd till olika myndigheter utan resultat. Alla myndigheter vänd deras rygg mot mig. Var ska jag gå härifrån att befria min make från den brutala Förvaltare.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din frågaJag tolkar din fråga som att du vill att din makes förvaltare ska entledigas på grund av att denne har misskött sitt uppdrag. Att en förvaltare entledigas betyder att dennes uppdrag för huvudmannen avslutas. Regler om detta finns i 11 kap. föräldrabalken (FB). Jag kommer att hänvisa till dessa regler när jag svarar på din fråga. En förvaltare kan entledigas på grund av missbrukEn förvaltare ska entledigas om han eller hon har gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag och på grund av detta är olämplig för uppdraget, eller av annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget (11 kap. 20 § FB). Överförmyndaren tar beslut om förvaltaren ska entledigas eller inte. Du har rätt att ansöka om detta (11 kap. 15 § första stycket FB och 11 kap. 21 § första stycket FB). Hur ansöker jag om att förvaltaren ska entledigas?Du kan ansöka om att din makes förvaltare ska entledigas hos överförmyndaren i den kommun där din make är folkbokförd. Överförmyndaren kommer att göra en bedömning om förutsättningarna för att entlediga förvaltaren är uppfyllda. Om överförmyndaren beslutar att inte entlediga förvaltaren har du rätt att överklaga beslutet. Överklagande görs till tingsrätten (20 kap. 6 § FB). Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Vad kan jag göra för att bli av med min gode man?

2019-09-01 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har en god man som jag och min gode man tycker är onödigt. Vad kan jag göra för att bli av med minGode man?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så undrar du hur du ska gå tillväga för att din gode mans uppdrag ska avslutas, eftersom ni båda två tycker att godmanskapet är onödigt.Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB), som innehåller regler om gode män.Jag utgår från att du har fått en god man på grund av att du har haft svårigheter att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person (11 kap. 4 § första stycket, första meningen FB).Godmanskapet ska avslutas när det saknas behovDin gode mans uppdrag ska avlutas när det inte behövs längre (11 kap. 19 § första stycket, första meningen FB). Om både du och din gode man tycker att godmanskapet är onödigt bör det vara tillräckligt för att det ska avslutas.Godmanskapet bygger enligt huvudregeln dessutom på ditt samtycke (11 kap. 4 § första stycket, andra meningen FB). Om du inte längre samtycker till att ha en god man finns det ytterligare en anledning till att godmanskapet bör avslutas.Det krävs en ansökan hos tingsrättenDet är tingsrätten som beslutar om att din gode mans uppdrag ska avslutas (11 kap. 19 b § FB). För att tingsrätten ska kunna fatta ett beslut krävs det att de får in en ansökan om att du inte längre ska ha någon god man. Följande personer kan lämna in en sådan ansökan till tingsrätten (11 kap. 21 § första stycket och 11 kap. 15 § första stycket FB):- Du själv, om du är över 16 år.- Din gode man.- Din förmyndare, som du har om du är under 18 år.- Din eventuella make eller sambo.- Nära släktingar till dig; till exempel barn, föräldrar eller syskon. Du/ni ska ansöka hos tingsrätten på orten där du är folkbokförd (11 kap. 25 § första stycket FB). Du kan ta reda på vilken tingsrätt det är genom att söka på ditt postnummer hos Sveriges Domstolar.SammanfattningDet borde vara möjligt att avsluta din gode mans uppdrag, eftersom varken du eller hen tycker att godmanskapet behövs längre. Dessutom bör din gode man inte kunna fortsätta sitt uppdrag om du inte längre samtycker till det.För att din gode mans uppdrag ska kunna avslutas behöver någon av personerna jag nämnde ovan skicka in en ansökan till tingsrätten, som fattar beslut om godmanskapet. Om du är över 16 år kan du göra ansökan själv. Du/ni kan vända er till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun för att få råd om vad ansökan ska innehålla. På kommunens hemsida finns det säkert mer information och kontaktuppgifter.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få min post till egen adress när jag har god man?

2019-10-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har i nuläget förvaltare men håller på att byta till god man. Min förvaltare har haft sin egen adress som särskild postadress, kommer han som god man också ha det eller är det möjligt att få all post till sig själv när man har god man?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om godmanskap finns i föräldrabalken (FB).Godmanskap innebär i förhållande till förvaltarskap att du kommer ha större inflytande över ditt eget liv. Detta beror delvis på att godmanskap ska vara utformat efter just dina behov och inte vara mer ingripande än nödvändigt, FB 11 kap 4 §. Dessutom krävs ditt samtycke för att den gode mannen ska få handla i ditt ställe när det kommer till angelägenheter som rör annat än vardagliga bestyr, FB 11 kap 5 §. Ett exempel på en sådan angelägenhet är anmälan om särskild postadress. Om du inte lämnar samtycke till att din gode man har särskild postadress kommer du alltså att få all post själv.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?

2019-09-22 i God man & förvaltare
FRÅGA |kan en förvaltare ge en gåva till anhörig i nöd genom att ansöka om det hos överförmyndarenheten(demens)?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förvaltare återfinns i FB 11 - 14 kap. En förvaltare har som regel inte rätt att skänka bort huvudmannens tillgångar, detta är ett gåvoförbud för egendom med värde som står i missförhållande mot den enskildes ekonomiska villkor, enligt FB 14:12.Detta är i regel inte något som överförmyndarnämnden heller kan ge sitt samtycke till. Gåvoförbudet gäller inte för gåvor som ses vara "personliga presenter" till exempel födelsedagspresenter eller dylikt för normala värden. I de fall huvudmannen själv kan uttrycka vilja att ge gåva, kan denne göra det. Förvaltaren behöver i regel kunna visa upp en skriftlig handling där huvudmannen förklarar detta, om huvudmannen kan visa detta. Kontakta överförmyndarnämnden i din kommun om detta är er situation, för att givandet utav gåvan ska gå rätt till. Viktigt att tänka på är dessutom att en person med kraftig demens möjligen inte anses vara i stånd att ge gåvor.Som svar på din fråga gäller ett gåvoförbud för förvaltare att giva bort huvudmannens egendom, för gåvor som inte anses falla under personliga presenter, och detta kan inte undantas genom överförmyndarnämnden. För närmre hjälp i just din situation bör du först och främst kontakta överförmyndarnämnden i din kommun, eftersom dessa ansvarar för förvaltarskap och gode män i din kommun. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen. Vänliga hälsningar,

Måste dödsboet upprätta sluträkningen efter att en god man har dött?

2019-09-16 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, min pappa har gått bort och i dödsboet så finns min mamma kvar. Min pappa var god man för flera personer. Min mamma kan inte datorer, är inte insatt och saknar kompetens och möjlighet att lämna in sluträkning för huvudmännen. Vad för skyldigheter har dödsboet vid ett sånt här tillfälle? Kan man få hjälp? Jag kan hjälpa till att få fram alla filer och pärmar för att överlämna men har inte möjlighet att göra någon sluträkning/rapport. Snälla hjälp oss, vi känner att vi inte orkar ta tag i detta under vår sorg.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När en god man eller förvaltare dör så övergår ansvaret att göra en sluträkning på dödsboet. Denna sluträkning ska sedan skickas in till överförmyndarnämnden i kommunen. Detta ska göras inom en månad från dess att den gode mannens uppdrag i och med dödsfallet upphörde (14 kap. 18 § föräldrabalken). Möjlighet finns generellt i fråga om sluträkningar att få tillstånd att göra en "förenklad" sådan, om det är så att det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl till detta (14 kap. 19 § föräldrabalken). Dessa skäl kan röra den gode mannen eller huvudmannen själv, men oftast måste det röra sig om omständigheter som rör tillgångarna, t.ex att de inte är av större omfattning. Förutom möjligheten att få göra en förenklad sluträkning kan man även få mer tid (utöver den månad som gäller enligt lagen) på sig att sammanställa en sluträkning (14 kap. 20 § föräldrabalken). I sådana fall ska man ta kontakt med överförmyndaren och be om anstånd. Slutligen, om det är så att man som dödsbo inte har någon erfarenhet av sluträkningar, kan man be överförmyndarnämnden i sin kommun att förmedla kontakt till en person som kan vägleda en. Vad ska ni göra?Kontakta överförmyndaren i er kommun. Med tanke på att ni befinner er i akut sorg, skulle jag först och främst be om anstånd med att upprätta en sluträkning. Fråga sedan om det är möjligt att få en förenklad sluträkning med tanke på att ni är bara är dödsbodelägare i dödsboet efter den avlidne gode mannen och inte har någon kunskap kring hur man genomför en sådan. Fråga även om ni kan få hjälp från en kontakt som har erfarenhet av sluträkningar.Vänligen,

Har en förvaltare rätt att hindra huvudpersonen från att ingå ett äktenskap?

2019-08-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag och min sambo vill gifta oss, har en förvaltare rätt att ansöka om skilsmässa för sin huvudman, ifall denne vägrar att vi ska gifta oss? Samt att hindra oss att gifta oss? Ska inte båda skriva under skilsmässa papper? För att det ska gå igenom?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör förvaltarskap kikar vi närmare på föräldrabalken (FB).Förvaltaren får inte lägga sig i angelägenheter av utpräglat personlig karaktärDetta betyder att förvaltaren inte har rätt att vägra att huvudpersonen gifter sig eller rätt att ansöka om skilsmässa för huvudpersonens räkning (12 kap. 2 § tredje stycket FB).Däremot är det vigselförrättarens ansvar att se till att båda parter är införstådda med vad ingåendet av ett äktenskap innebär, och stoppa giftermålet om han eller hon tror att båda eller någon av parterna inte förstår innebörden av rättshandlingen att gifta sig.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på dina frågor, och önskar er ett fint liv tillsammans.Med vänliga hälsningar