Kan ett förvaltarskap ärvas?

2021-04-17 i God man
FRÅGA |https://lagen.nu/1949:381#K11R2Läst här att godmanskap inte kan ärvas. Kan förvaltarskap ärvas?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är nej, det går inte att ärva förvaltarskap. Däremot kan en förvaltares vuxna barn utses som ny förvaltare om denne person är lämplig och villig att åta sig uppdraget. Men förvaltarskapet går inte i arv så att man automatiskt får rollen utan domstolsprövning krävs. När en förvaltare dörFörvaltarskap utses om en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och godmanskap inte är tillräckligt. Det är domstol som får utse förvaltare (11 kap. 7 § Föräldrabalken). Det här innebär att om en förvaltare dör så kan inte förvaltarens arvingar ärva förvaltarskapet då domstol måste besluta om vem som är förvaltare. Dör en förvaltare ska den som är dödsbodelägare till förvaltaren genast anmäla dödsfallet till den överförmyndare om har tillsyn över förvaltarskapet (11 kap 22 § Föräldrabalken). Det går inte att ärva förvaltarskapetBehövs fortfarande förvaltare får då ny sådan utses av domstol. För att vara förvaltare ska en rättvis, erfaren och i övrigt lämplig person utses. Denna lämplighet ska även kontrolleras . Om den som är i behov av förvaltare föreslår en viss person som förvaltare ska rätten förordna denna person att bli förvaltare om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget (11 kap. 12 § Föräldrabalken). Det innebär att om exempelvis den enskildes förvaltare dör och denne vill utse förvaltarens vuxna barn till förvaltare och denne person är lämplig och vill ta på sig uppdraget så ska rätten utse personen till den nya förvaltaren. Däremot kan man inte ärva förvaltarskapet automatiskt utan domstolsprövning behöver göras.. Med vänliga hälsningar,

Kan man vara god man trots att man själv har en god man?

2021-04-10 i God man
FRÅGA |Hej kan jag vara god man för en annan person när jag själv har en god man??
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring gode män finns i Föräldrabalken (FB). Den som utses som god man ska enligt bestämmelser i FB vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämpligt". Att du själv har en god man är inget hinder i sig, men det kan påverka bedömningen av om du anses som "lämplig". Vid denna bedömning tas även faktorer som ditt brottsregister, om du förekommer i Kronofogdens register, om du har fler ställföreträdaruppdrag som gör det svårt för dig att sköta ytterligare ett uppdrag m.m. Det finns däremot ett uttryckligt hinder mot att vara god man för den som har förvaltare (11 kap 12 § FB). Det är kommunens överförmyndare som tar beslutet, och alltså bedömer om du uppfyller de kvalifikationer som krävs för att få vara god man.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

God man eller förvaltare till förälder

2021-03-29 i God man
FRÅGA |Hej. Min pappa är 85 år och blev blind för 4-5 år sen pga sjukdom. Jag hjälper honom med att betala räkningar och har en fullmakt från banken att sköta hans ekonomi. Men han har blivit sämre den senaste tiden och har ibland svårt att förstå när man förklarar saker. Jag skulle vilja ha mer "befogenhet". tex att avsluta abonnemang eller byta försäkringar mm. Eller om han blir ännu sjukare och behöver bo på ett hem. Får jag sälja hans lägenhet? Han förstår detta och har sagt att det är ok. Men behöver vi något juridiskt dokument på detta? Han kan tyvärr inte signera pga att han är blind.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått din fundering rätt så vill du kunna hjälpa din far på ytterligare områden utöver ekonomi. I dagsläget har du en fullmakt genom vilken du får sköta hans ekonomi.De alternativ som finns i er situation är (utöver fullmakt) antingen godmanskap eller förvaltarskap. God man Enligt 11:4 FB kan rätten besluta om godmanskap till den som på grund av till exempel sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Ett sådant beslut får dock inte fattas utan samtycke från den berörde. Vid godmanskap behåller din far sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att endast rättshandlingar som företagits med hans samtycke blir bindande (11:5 FB). Förvaltare Enligt 11:7 FB kan rätten besluta om att förordna förvaltarskap om någon som befinner sig i sådan situation som anges ovan är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Enligt 11:9 FB har förvaltaren ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltarskap får dock inte förordnas om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller om det finns mindre ingripande alternativ - förvaltarskap är alltså det mest ingripande alternativet. Vem kan bli god man eller förvaltare? Till god man eller förvaltare utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (11:12 FB). Om den som godmanskapet eller förvaltarskapet ska avse föreslår en viss person ska denne förordnas om han eller hon är lämplig. I det fall att du anses lämplig för uppdraget kommer du alltså bli god man eller förvaltare om det är vad din far önskar. Hur ansöker man?En ansökan om förordnande av god man eller förvaltare får göras av nära släktingar till den som ansökan avser (11:15 FB), vilket innebär att du kan ansöka. Ansökan ska lämnas till tingsrätten. Formulär för ansökan finns ofta tillgänglig som PDF på din kommuns hemsida, tillsammans med ytterligare relevant information.Sammanfattning Antingen godmanskap eller förvaltarskap kan bli relevant i ert fall. Som nära släkting kan du skicka in en ansökan till tingsrätten. Om din far föreslår dig och du bedöms vara lämplig för uppdraget kommer du att bli din fars gode man eller förvaltare. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Hur avslutar man ett godmanskap?

2021-03-27 i God man
FRÅGA |Hur säger man upp god man-förordnande då behov ej längre föreligger? Är det huvudmannen eller god man som säger upp? Eller går det an att göra det tillsammans om man är överens?Tacksam för svar
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) i mitt svar till dig.Tingsrätten beslutar efter ansökan om att godmanskapet ska upphöraEtt förordnat godmanskap avslutas efter ansökan genom ett beslut av tingsrätten på den ort där personen som har en god man är folkbokförd (11 kap. 19 b § och 11 kap. 25 § första stycket FB).Både den gode mannen och personen som har en god man kan ansöka hos tingsrätten om att godmanskapet ska avslutas. Personen som har en god man behöver dock vara över 16 år gammal för att kunna göra en sådan ansökan (11 kap. 21 § första stycket och 11 kap. 15 § första stycket FB).Det går också bra att kontakta överförmyndaren i kommunen där personen är folkbokförd, som i sin tur kan ansöka om att godmanskapet ska avslutas.Godmanskapet ska upphöra om det inte längre finns något behov av det (11 kap. 19 § första stycket FB). Dessutom ska det upphöra om personen som har den gode mannen inte längre samtycker till att ha en god man (rättsfallet RH 1990:67).SammanfattningDet är tingsrätten på orten där personen som har en god man är folkbokförd som avslutar godmanskapet efter en ansökan om det. På Sveriges Domstolars hemsida går det att söka efter rätt tingsrätt med hjälp av postnumret till personen som har en god man. Där finns det även information om vad en ansökan till tingsrätten bör innehålla. Både den gode mannen och personen som har en god man kan ansöka, men den senare behöver vara över 16 år gammal för att kunna göra det. Det går också att vända sig till överförmyndaren i kommunen där personen med god man är folkbokförd, som i sin tur kan ansöka. Det brukar finnas kontaktuppgifter till överförmyndaren på kommunens hemsida.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?

2021-04-12 i God man
FRÅGA |Hej jag har en bekant som har en god man o har skuldsanering . Nu är min fråga kan hon o får hon vara en god man till en äldre man på 83 år o ha hand om hanns ekonomi??
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår dig som att du undrar om en person med ekonomiska svårigheter kan vara god man för någon annan. För att vara god man måste man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig personGod man är en fysisk person som anordnas av tingsrätten för att uträtta vissa uppdrag. Vilka uppdrag som omfattas anges i förordnandet av tingsrätten. Mer om när man kan bli förordnad en god man regleras i 11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB). Vidare i 11 kap. 12 § FB anges att till god man ska det utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Vad detta innebär beror lite på anledningen till godmanskapet. Om en god man exempelvis har förordnats för att sörja för personen, så kan det anses lämpligt att en släkting utses till god man. Om det däremot är mer kvalificerad egendomsförvaltning eller rättsliga frågor kan det anses lämpligt att förordna en person med ekonomisk och/eller juridisk kunskap. Om man förekommer i Kronofogdens register anses man vanligtvis inte som en lämplig personInnan man blir förordnad som god man ska lämpligheten kontrolleras i den utsträckning det behövs. I kravet på lämplighet brukar man i normalfallet inhämta belastningsregister och uppgifter från Kronofogden. Förekommer man i dessa register är det stor sannolikhet att man inte anses lämplig för uppdraget att ta hand om någon annans ekonomi. Den enskilde kan emellertid önska en person som den vill ha som god man, men detta frångår inte kravet på att personen som utses fortfarande måste vara lämplig för uppdraget. Som svar på din fråga, kommer din bekant mest sannolikt inte anses som lämplig om hon dels själv har en god man samt är beviljad skuldsanering vilket följaktligen innebär att hon inte kommer kunna vara god man åt någon annan. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?

2021-03-30 i God man
FRÅGA |HejJag och min halvsyster har gemensam far, som blivit dement ( diagnostiserad alzheimers). Han har de senaste åren haft hemtjänst, men nu bedöms det att han behöver komma till ett demensboende.Han bor idag i egen bostadsrättslägenhet, som är skuldfri. Hans pension kan klara ett av boendena, dock inte båda. Mina frågor är då, om han måste flytta kan då vi syskon sälja hans lägenhet, och vad händer med de pengar som kommer från lägenhetsförsäljningen?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Jag kommer börja med att förklara genom vilka medel som du och din syster kan företräda er far för att kunna sälja bostadsrätten. Sedan kommer jag att förklara vad som händer med pengarna efter försäljningen.Kan du och din syster sälja er fars bostadsrätt?Hjälp i vardagen utan fullmaktOm det är uppenbart att någon på grund av sjukdom inte längre kan sköta sin ekonomi kan en anhörig person göra det istället (17 kap. 1 § föräldrabalk). Denna rätt att företräda din far gäller bara vardagliga transaktioner, till exempel att betala räkningar och handla förnödenheter. En försäljning av bostadsrätt klassas inte som en vardaglig transaktion, därför gäller inte denna rätt för försäljning av bostadsrätt.Fullmakt för försäljning av bostadsrättEftersom försäljning av en bostadsrätt inte faller under vardagliga transaktioner, så krävs en fullmakt för att du eller din syster ska kunna sälja bostadsrätten. För att kunna upprätta en fullmakt som ger dig rätt att sälja bostadsrätten behöver din far vara tillräknelig och kunna förstå innebörden av fullmakten och varför den upprättas. Eftersom din far kan behöva flyttas till demensboende, låter det som att din far inte är tillräknelig. Det är därför troligtvis inte möjligt att upprätta en giltig fullmakt.God man eller förvaltareFör att kunna sälja bostadsrätten när din far inte är tillräknelig så ska ni ansöka om god man eller förvaltare. Ni som barn kan ansöka om detta (11 kap. 15 § föräldrabalk). Man skickar in ansökan till tingsrätten på den ort där er far bor. Jag råder er att vända er till överförmyndaren i er kommun (kommunens överförmyndare, i vissa kommuner finns en överförmyndarnämnd) för att få stöd och hjälp med att skicka in en ansökan.Det finns inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man eller förvaltare. Kravet är att personen ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (11 kap. 12 § FB).Skillnaden mellan god man och förvaltare är att huvudmannen, vid anordnande om förvaltare, förlorar sin rättsliga förmåga. Åtgärden är alltså mer ingripande och får endast beslutat om i de fall en god man inte är tillräcklig. Förvaltaren får, med andra ord, ta beslut utan att huvudmannen samtycker. Det innebär att en god man inte får sälja bostadsrätten utan er fars samtycke.Vid försäljning av bostadsrätt krävs även samtycke från överförmyndaren. Detta gäller både vid god man och förvaltare. Efter att en god man eller förvaltare har utsetts behöver denne, för att kunna sälja bostadsrätten för er fars räkning, således skicka in en ansökan till överförmyndaren angående detta.Vad händer med pengarna från försäljningen?Pengarna från försäljningen av bostadsrätten kommer tillfalla er far, eftersom det är han som står som ägare på bostadsrätten. Som god man säljer ni alltså bostadsrätten för er fars räkning. Efter er fars bortgång kommer pengarna från försäljningen att tillfalla dig och din syster genom arv, under förutsättning att inte er far har testamenterat sina tillgångar till någon annan person.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor får du gärna kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Min mammas gode man missköter sitt uppdrag – vad kan jag göra?

2021-03-28 i God man
FRÅGA |Min mamma har en godman som missköter räkningarna, min mamma har inte får fickpengar på 1 1/2 år. Min mamma har haft tandvärkt i 3 veckor men godemannen säger att hon inte har fått det trots att vi har kollat upp att det skickades till godemannen. Hon flyttade min mamma från sin lägenhet till ett boende utan att mamma fick med sig några tillhörigheter och jag vart inte ens kontaktad inför flytten. Hon lämnar inte visa kortet till min mamma så hon kan inte kolla kontoutdrag, ta ut pengar. Kan jag anmäla henne för vanmakt ? Misshandel ? på boendet har dom i bland pizza kväll men min mamma kan inte vara med och äta för hon har inga kontanter så jag personligen har gett min mamma kontanter. Personalen är inte glada heller i godemannen då hon aldrig återkopplar eller ringer tillbaka.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) och brottsbalken (BrB) i mitt svar till dig.Genom överförmyndaren kan din mamma få byta god manDu bör kontakta överförmyndaren i den kommun där din mamma är folkbokförd för att ordna så att hon får byta god man, eftersom den gode mannen som hon har inte verkar sköta sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. Din mammas gode man ska alltid agera för din mammas bästa och se till att hennes tillgångar kommer henne till nytta (12 kap. 3 § och 12 kap. 4 § första stycket FB). Hon får inte hindra din mamma på ett sådant sätt som hon verkar göra, eftersom din mamma fortfarande har rätt att bestämma över sig själv och sina tillgångar. Överförmyndaren ansvarar för tillsyn över den gode mannen (12 kap. 9 § första stycket FB). Därför kan överförmyndaren också entlediga den gode mannen om hon missköter sitt uppdrag eller är olämplig för det (11 kap. 20 § första stycket FB). Då kan din mamma få en annan god man istället.Eventuell anmälanSåvitt jag kan bedöma kan du inte anmäla den gode mannen för misshandel av din mamma. Däremot kan du polisanmäla henne om det visar sig att hon på något sätt har tagit pengar från din mammas konton. Då kan det exempelvis röra sig om brotten förskingring eller trolöshet mot huvudman (10 kap. 1 § och 10 kap. 5 § BrB). SammanfattningDu bör kontakta överförmyndaren i kommunen där din mamma är folkbokförd för att ordna så att hon får byta god man. Den gode mannen som hon har i nuläget verkar inte agera för din mammas bästa. På hemsidan för kommunen där din mamma är folkbokförd lär det finnas kontaktuppgifter till överförmyndaren.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

När förordnad en god man?

2021-03-10 i God man
FRÅGA |Min svåger har Parkinson. Klarar sig inte själv. Har kommit in på boende.,hans fru är hos kronofogden. Har tagit hans leg och kort. Han har inget hos sig på boendet. Nu säger personalen att han behöver mer medicin. Men får inte tag i frun. Och hon har ju hans pension. Kan vi skaffa "god man" till honom fast att han är gift. Vi tycker ju att han ska kunna gå på gotvård tex och köpa en påse godis när han är sugen. Men inga pengar. Hon tar allt.Mvh
Sara Djogic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om god man hittar du i 11 och 12 kap. föräldrabalken (FB).När förordnas en god man?En god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Det ska finnas ett behov av god man och den som tilldelas en god man ska samtycka till detta, 11 kap 4 § FB. Om däremot personens tillstånd är som sådan att han inte själv kan ta ställning till frågan om godmanskap, är samtycket inte nödvändigt. Då får rätten besluta i frågan ändå.Vad gör en god man?Uppdraget som en god man har handlar i grund och botten om att hjälpa en annan människa att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. Exempelvis ta lån, betala hyran eller ansöka om olika förmåner 12 kap. 2 § FB. En god man till skillnad från en förvaltare är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga.Vem kan vara god man?Kraven för att en person ska kunna utses till god man att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Överförmyndarnämnden prövar personens lämplighet som godman, 11 kap 12 § FB. De formella kraven för att kunna utses som god man är att personen inte får vara underårig eller ha förvaltare förordnad för sig, 11 kap 12 § FB. Vidare prövar överförmyndarnämnden om personen har ordnad ekonomi och om personen har tid att ägna sig åt uppdraget.Eftersom du beskriver att din svåger har parkinson och inte klarar sig själv finns en möjlighet att ansöka om godmanskap. Detta kan du göra genom att antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun där du är folkbokförd eller göra en ansökan direkt till den tingsrätt där du bor enligt folkbokföringen. Jag hoppas detta besvarade din fråga! Skulle du ha fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Med vänlig hälsning,