Entledigande av god man

2019-08-12 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga. Kan en Godman tvinga en person att skriva på papper om att personen ska bli förvaltare till henne? Är så att jag har en flickvän som blir psykisk nedkrykt av hennes Godaman som tvingar henne att skriva på alla sorters papper, Samt att Den goda mannen går på olika möte bakom hennes rygg och bestämmer saker utan hennes medvetande, MVH En orolig pojkvän
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Frågan om godmanskap regleras främst i föräldrabalken (1949:381).Vilka befogenheter har en god man?Det är rätten som bestämmer vilka befogenheter en god man har. För att förhindra oklarheter bör den gode mannens uppgifter preciseras i största möjliga mån. Har huvudmannen kvar sin rättsliga handlingsförmåga även om man har fått en god man?Huvudmannen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga, även om denne fått en god man. Huvudmannen måste alltså lämna sitt samtycke när den goda mannen företar någon rättshandling för huvudmannens räkning. En rättshandling som utan huvudmannens samtycke företagits inom ramen för förordnandet är alltså bindande för den som förordnandet avser, såvida inte denne på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas (11 kap. 5 § föräldrabalken).Har den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en rättshandling som vanligtvis företas för den dagliga hushållningen, skall samtycke från den som han företräder anses föreligga, om denne inte före rättshandlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen riktade sig.Vad innebär det att ha en förvaltare?Rätten får besluta att anordna förvaltarskap för huvudmannen, om de bedömer att godmanskap är otillräckligt (11 kap. 7 § föräldrabalken). En förvaltare har i princip samma uppgifter som en god man. Skillnaden är att huvudmannen förlorar sin rättsliga handlingsförmåga avseende de angelägenheter som omfattas av förordnandet. Vad ska man göra om en god man eller förvaltare missköter sig?En god man eller förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § föräldrabalken).Hur ansöker man om entledigande av en god man eller förvaltare? Ansökan om entledigande av en god man eller förvaltare och om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap får göras av huvudmannens partner, familjemedlemmar, förmyndare eller av den gode mannen eller förvaltaren (11 kap. 21 § föräldrabalken).Det är rätten som beslutar om anordnade av samt upphävande av godmanskap och förvaltarskap.Vad innebär detta för er? Sammantaget måste huvudmannen (din flickvän) lämna sitt samtycke när den goda mannen företar en rättshandling för hennes räkning, såvida inte hon på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas.Mitt förslag är att ni ansöker om entledigande av den nuvarande gode mannen. I ansökan ska ni ange skälen till varför den nuvarande bör entledigas och skickar därefter in ansökan till överförmyndaren i den kommun din flickvän bor i. Behöver ni vidare rådgivning råder jag er att boka en tid med en av våra jurister på Lawline Juristbyrå.Jag hoppas att mitt svar gav klarhet.Vänliga hälsningar,

Har jag som dotter rätt att rättshandla åt min sjuka pappa, istället för att hans syster ska göra det?

2019-08-01 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, min pappa 89 har inte fått diagnosen dement, men är uppenbart väldigt förvirrad och saknar rumsuppfattning sedan snart ett år tillbaka. Då jag själv bor på annan ort (ca 3 tim resväg enkel riktning) har hans 15 år yngre syster tittat till honom och betalat hans räkning etc. Jag kan nu konstatera att ganska stora summor oförklarligt försvunnit från hans konto enligt det senaste kontoutdraget. Kan jag åberopa 17 kap Föräldrabalken och kräva att hon lämnar hans bankkort till mig då jag står högre upp på listan i egenskap av dotter? Att diskutera denna fråga med min pappa vore helt lönslöst - han är oftast i en helt annan värld. Jag saknar läkarintyg då det är hopplöst svårt att få en läkare att göra hembesök.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelserna om anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall framkommer av 17 kap. Föräldrabalken (FB). För att anhörigbehörigheten ska aktualiseras krävs det att en enskild på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande saknar beslutsförmåga. Kriterierna för när behörigheten inträder överensstämmer med vad som gäller för anordnande av godmanskap och förvaltarskap. Den är den anhöriga som bedömer när behörighet inträder. Behörigheten gäller endast i fråga om ekonomiska angelägenheter och ordinära rättshandlingar med anknytning till den enskildas dagliga livsföring (jfr 17 kap. 1 § FB). Det kan röra sig om t.ex. betalning av periodiska utgifter som utgör en förutsättning för att den enskilda ska kunna upprätthålla sin levnadsnivå och sina levnadsförhållanden även efter att vederbörande förlorat sin beslutsförmåga. I förarbetena till bestämmelsen nämns betalningar för boende, transporter, sociala tjänster, telefonabonnemang, försäkringar m.m. (prop. 2016/17:30 s. 136). Behörigheten omfattar inte större och mer sällan förekommande rättshandlingar såsom bil- eller fastighetsköp. Anhörigbehörigheten ger inte heller den rättshandlande rätt att lämna gåvor av olika slag.Den anhörige har i sitt uppdrag en lojalitetsplikt och ska handla i enlighet med den enskildas intressen. Den enskildas medel ska förvaras så de inte sammanblandas med egna medel och det finns en dokumentationsskyldighet (jfr 17 kap. 4 § FB). Dokumentationsskyldigheten är flexibel i form och omfattning, oftast räcker det att spara kvitton och kontoutdrag som visar vilka transaktioner som utförts för den enskildas räkning. Rättshandlingar som en anhörig vidtar utanför behörighetens gränser är inte bindande för den enskilda. Även rättshandlingar inom behörigheten kan orsaka den enskilda skada (t.ex. onödiga köp eller att räkningar inte betalas). En anhörig kan bli skadeståndsskyldig för sådana skador som orsakas uppsåtligen eller av vårdslöshet (17 kap. 5 § FB). Turordningen för anhörigbehörighet framkommer, precis som du själv skrivit i din fråga, i 17 kap. 2 § FB. Ställföreträdarskapet övergår inte till en annan kategori förrän den föregående kategorin är uttömd. En anhörig som avser att utöva sin behörighet bör informera den enskilda och övriga anhöriga om det. Flera anhöriga som är släkt på lika nära håll representerar den enskilda gemensamt. Den anhörig som inte vill ta på sig uppgiften, eller inte vill fortsätta, kan avböja den. Av bestämmelsen framgår att om det inte finns någon make/sambo är den enskildas barn behörig att rättshandla. Hans syster är inte behörig att rättshandla för honom förrän övriga grupper är uttömda (jfr 17 kap. 2 § första stycket p.1-6 FB). I din pappas fall innebär det att hans syster inte är behörig att rättshandla, under förutsättning att du inte avböjt uppgiften.Min rekommendation är att du kontaktar din pappas syster och informerar henne om att hon inte är behörig att rättshandla (se resonemang ovan), att du ska ha din pappas bankkort och att du sköter hans ekonomiska angelägenheter framöver. Du kan även informera henne att hon kan bli skadeståndsskyldig. Om hon inte vill lämna över kortet rekommenderar jag dig att kontakta din pappas bank och förklara situationen för att spärra det och att du i egenskap av barn företräder honom.Om möjligt rekommenderar jag även dig att få din pappa undersökt av läkare. Det torde vara en god idé att du ansöker om en god man eller förvaltare till honom då det kommer vara lättare att hjälpa honom då. Det krävs dock ett läkarutlåtande för att det ska vara möjligt att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap i domstol.Om något är oklart eller du behöver ytterligare hjälp av en av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur skriver jag en framtidsfullmakt?

2019-07-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej,Jag vill skriva ett framtidstestament. Det är min dotter som ska ta beslutgällande min ekonomi, boende, vård med mera saker om/när jag inte längre kan ta egna beslut d v s omJag drabbas av en demenssjukdom eller av någon annan anledning inte kan ta beslut som gynnar mig. Min fråga är hur jag ska formulera testamentet så att min vilja blir tydlig? Ska testament upprättas i ett exemplar? Vem ska förvara testamentet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar till dig utgår jag från att du menar en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter. För att en framtidsfullmakt ska vara giltig finns det vissa krav som måste vara uppfyllda.För att upprätta en framtidsfullmakt måste du vara arton år gammal (3 §) och fullmakten måste upprättas skriftligen samt bevittnas av två samtidiga vittnen som inte är fullmaktshavare (4 §). Det ska vidare framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och övriga villkor för fullmakten (5 §). Framtidsfullmakten ska upprättas i ett exemplar (en kopia av framtidsfullmakten är inte giltig). Det ställs inget krav på att den ska registreras eller vart den ska förvaras. Min rekommendation är att du förvarar den i hemmet bland viktiga papper och informerar din dotter om att sådan finns.Om du behöver hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt korrekt, kan jag varmt rekommendera att du tittar på Lawlines avtalstjänst. I tjänsten kan du upprätta en korrekt utformad framtidsfullmakt till ett konkurrenskraftigt pris!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan olämplig god man skiljas från sitt uppdrag?

2019-07-14 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej min flickvän har en god man som kränker både mig och henne, Och bestämmer över huvudet på henne vad som hon ska göra hela tiden, Kan man anmäla henne på något sätt?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer besvara din fråga med hjälp av reglerna i föräldrabalken (FB). Gör din flickväns goda man sig skyldig till missbruk på något sätt vid utövandet av sitt uppdrag och därför är olämplig så får överförmyndaren besluta om att din flickväns goda man ska skiljas från sitt uppdrag (FB 11 kap. 20 §). Eftersom jag inte fått information om exakt vad den goda mannen gjort kan jag inte svara på om denne missbrukat sitt uppdrag. Men om så är fallet kan denne alltså skiljas från sitt uppdrag.Är din flickvän över 16 år kan hon själv ansöka om att avsätta hennes goda man, annars kan även hennes närmaste släktingar göra detta (FB 11 kap. 21 §). Ansökan ska ske till överförmyndaren i din flickväns bosättningskommun, det är överförmyndaren som beslutar i frågan.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Då förvaltare inte behövs kan rätten upphäva förvaltarskapet

2019-08-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej måste man ha förvaltare när man ändå får göra allt själv o ibland har jag fått hjälpa min förvaltre
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En förvaltare ska utses för en person som lider av en sjukdom eller liknande vilket gör att personen inte kan vårda sig eller sin egendom. För att en domstol ska utse en förvaltare åt dig måste alltså de kraven vara uppfyllda. I situationen som du beskriver låter det som att du kan vårda dig själv och din egendom. Därför verkar det inte som att du är i behov av en förvaltare. Ett förvaltarskap ska upphöra ifall förvaltaren inte längre behövs. Beslutet fattas av domstolen och det är alltså inte upp till dig själv att avgöra ifall du inte behöver din förvaltare.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Huvudmannens rättshandlingsförmåga

2019-07-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har en dotter med förståndshandikap som har en god man som missköter sitt uppdrag. Vi undrar nu om hon kan få ut kontoutdrag från sin bank och om jag som närmaste anhörig får göra det.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om gode män hittas i Föräldrabalkens 11 kap och 12 kap. Till skillnad från förvaltarskap förlorar inte en person (huvudmannen) sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att den som har tilldelats en god man fortfarande kan utföra bindande handlingar och har full förfoganderätt över sina bankkonton. Detta innebär att din dotter har rätt att begära ut ett kontoutdrag från banken. Du å andra sidan har inte rätt att begära ut ett kontoutdrag från banken såvida du inte har en fullmakt från din dotter. Med vänliga hälsningar,

Får min gode man ta ut en försäkring åt mig utan mitt samtycke?

2019-07-21 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Jag hade en god man som tog en försäkring åt mig, utan att ha frågat, meddelat eller diskuterat det med mig först. Så vitt jag vet får en god man inte göra det, däremot en förvaltare kan göra det. Är det lagligt att min gode man gjorde det?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om godmanskap som jag kommer att förhålla mig till finns i föräldrabalken.Vad ingår i den gode mannens uppdrag?En god man har behörighet att hjälpa till att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person, FB 11 kap 4 §. Alla godmanskap är dock utformade på olika sätt. En huvudman, det vill säga du i det här fallet, kan behöva hjälp med att exempelvis förvalta egendom men klarar själv att sörja för sin person och i sådana fall får den gode mannen enbart ta beslut vad gäller förvaltning av egendom. Det krävs ett samtycke från digDessutom får den gode mannen, precis som du nämner, enbart ta beslut med sin huvudmans samtycke, FB 11 kap 5. Detta skiljer godmanskapet från förvaltarskapet då en förvaltare kan agera fritt även utan sin huvudmans samtycke, FB 11 kap 9 §. Det är bara okej att göra någonting utan ditt samtycke om det har varit omöjligt att inhämta, vilket det inte låter som i det här fallet. Om du inte har samtyckt till försäkringen innebär det kort och gott att du inte är bunden av den. Hur du kan gå vidareDet du bör göra nu är att ta kontakt med din gode man och be henom att dra tillbaka försäkringen. Du kan även försöka kontakta försäkringsbolaget själv och berätta om din situation och meddela att du inte vill ha försäkringen. Om inte det fungerar rekommenderar jag att ta kontakt med överförmyndarnämnden i din kommun och be dem om hjälp att reda ut situationen.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Entlediga förvaltare

2019-07-14 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hejsan!Min moster X har en förvaltare eftersom hon inte är kapabel att ta hand om ekonomin själv då hon bland annat är psykiskt instabil. Denna förvaltare har hon haft i ca 3 år och jag har anat oråd från första början. Hon ställer in sig hos min moster och X själv är inte kapabel att se att förvaltaren beter sig konstigt. Förvaltaren verkar bara tänka på att hon själv ska få pengar från mosters börs, för ju mer pengar X har på kontot desto högre arvode kan hon ta ut. Hon har bland annat fått X att anmäla sin man och förvaltaren har ordagrant sagt att det är för att de ska försöka få loss lite pengar. Hon har snäst åt mig " och vad gör du här då?" då jag hjälpte till med bouppteckningen efter min mormor osv...Har aldrig haft någon bra magkänsla för denna kvinna och jag undrar om jag eller någon annan som utomstående kan klaga på henne och be att X får en annan förvaltare som vi litar på? Tack på förhand!
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer att hänvisas till Föräldrabalken (FB) och dess bestämmelser om förvaltarskap. FörvaltarskapRätten förordnar om förvaltarskap och det anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall (11 kap. 7 § FB). Förvaltare ska handla inom ramen för sitt förvaltarskap, och om en förvaltare vidtar en rättshandling utanför sitt förordnande är den enskilde (i detta fall din moster Gun) inte bunden av rättshandlingen. Förvaltaren är i sådant fall skyldig att ersätta godtroende tredje man skada som denne har tillfogats (11 kap. 9 § FB). Entlediga förvaltareEn förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, ska entledigas. Ett sådant beslut fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § FB). Den som får ansöka om att entledigande av en förvaltare enligt ovan får göras av förmyndare, av den som ansökan avser, om han eller hon har fyllt 16 år, och av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar (11 kap. 21 och 15 §§ FB). I förarbetena till lagen specificeras vad som menas med "närmaste släktingar". Där framkommer att till närmaste släktingar omfattas bröstarvingar - d.v.s barn och barnbarn -, föräldrar och syskon, och behöver inte vara den som i släktskapshänseende står den enskilde allra närmast. Det föreskrivs dock inget om att syskonbarn skulle omfattas av bestämmelserna ovan. Likaså får överförmyndare och rätten självmant ta upp frågan om entledigande av förmyndarskapet. SammanfattningFör att sammanfatta det hela kan en förvaltare entledigas om den av någon anledning har missbrukat sitt uppdrag eller av annan anledning är olämplig för uppdraget. Jag vill påstå att en förvaltare absolut kan anses vara olämplig om det finns ett ekonomiskt intresse som motiverar hen. Att förvaltaren inte alltid kommer överens med den enskildes bekantskapskrets menar jag dock inte är lika relevant i detta hänseende. Den som kan ansöka om att entlediga förvaltaren är förmyndare till den enskilde, den som ansökan avser, av hens make eller sambo samt närmaste släktingar i form av barn, barnbarn, föräldrar och syskon. Överförmyndare och rätten får också ta upp frågan. Detta betyder att du i egenskap av syskonbarn inte kan ansöka om att entlediga förvaltaren. En sådan ansökan kan dock göras av exempelvis hennes manr. Jag hoppas att du fick klarhet i det hela och att det löser sig för er! Med vänlig hälsning,