Får förvaltaren säga upp livsförsäkringen?

2020-05-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får en förvaltare säga upp en livförsäkring
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga om vad en förvaltare får och inte får göra, kommer 11 kap. FB att tillämpas. Av 11 kap. 7 § FB kan man utläsa att förvaltaren har till uppgift att hjälpa den enskilda att bevaka sin rätt och förvalta dennes egendom. Förvaltaruppdraget anpassas därmed till den enskildas behov i de enskilda fallet, detta innebär att vad en förvaltare får eller inte får göra skiljer sig åt väsentligt och framgår huvudsakligen uppdraget som finns specificerat i förordnandet. De angelägenheter som omfattas av förordnandet, är dock sådana angelägenheter där huvudmannen saknar egen rättslig handlingsförmåga. Omfattningen av förordnandet kan vara begränsat till att avse särskilda angelägenheten, såsom att ingå vissa särskild typer av avtal, men kan också vara generellt. För att besvara din fråga om får säga upp en försäkringen eller inte beror ytterst på förordnandet. Om den omfattar avtalsrättsliga angelägenheter, så har förvaltaren ensam behörighet att företräda huvudmannen, med eller utan dennes samtycke, 11 kap. 9 § FB. Om avtalsrättsliga angelägenheter däremot inte omfattas, är förvaltaren inte behörig att säga upp försäkringen. Värt att tänka på är att försäkringsbolagen (eller andra kontrahenter) regelmässigt kräver att förvaltaren styrker sin behörighet genom registerutdrag som utfärdas av överförmyndaren. Överförmyndaren är den nämnd i kommunen som utövar tillsyn och kontroll av uppdragens genomförande, se 12 kap. 9 § FB. Sammanfattningsvis kan jag med den informationen som finns inte fyllt ut besvara din fråga. Om man får säga upp en livförsäkring beror på vad förvaltaruppdraget omfattar. Baserat på detta kan svaret därmed variera. Jag råder dig därför att läsa noga i förordnandet om vilka eventuella behörigheter eller begränsningar som finns. Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss här på Lawline. Vänligen,

Kan en förvaltare neka mig att skaffa barn?

2020-05-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Jag är mydig jag och min kille fundera på att skaffa barn och bilda familj, jag har nydligen fått förvaltare i delen förvalta egendom, kan min förvaltare bestämma om jag får skaffa barn eller inte pågrund av ekonomiska skäl?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Kan en förvaltare bestämma om du får skaffa barn?Reglerna kring förvaltarskap regleras i föräldrabalken (FB). Om någon på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, får rätten besluta att anordna om förvaltarskap (11 kap. 7 § FB). Förvaltare är inte behöriga att företräda den enskilda i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär (12 kap. 2 § tredje stycket FB). Beslutet att skaffa barn bör rimligen vara en fråga som är av utpräglad personlig karaktär och därmed faller här. En förvaltare kan därför inte neka dig att skaffa barn. Hoppas du fått svar på din fråga!

Förvaltarskap och god man

2020-05-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej.Min mor vill gå ifrån förvaltarskap till ett med godman. Hur går ett sådant förfarande till.Mvh
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en person har förordnats förvaltarskap innebär att personen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga. Med rättshandlingsförmåga avses förmågan att åta sig förbindelser samt att råda över sin egendom. När en person tillförordnas en god man så innebär det inte att personen rättshandlingsförmåga begränsas, till skillnad från ett förordnat förvaltarskap. Den goda mannen har i uppgift att hjälpa till att sköta om en persons ekonomi.God man och förvaltarskap regleras i 11 kap. föräldrabalken (FB). I 11 kap. 4 § FB stadgas om någon på grund av psykisk störning, sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.I 11 kap. 7 § FB stadgas att förvaltarskap får förordnas till en person som befinner sig i en sådan situation som räknas upp i 4 § och denne inte är kapabel att vårda sig själv eller sin egendom. Dock får förvaltarskap inte förordnas om det finns något mindre ingripande sätt som personen kan få hjälp genom, tex genom att få en god man. Således är förordnandet av en förvaltare en mer ingripande åtgärd än att tilldela en person en god man.Enligt 11 kap. 19 § FB ska ett godmanskap eller förvaltarskap upphöra om den goda mannen eller förvaltaren inte längre behövs. Det är domstol som måste fatta beslut kring huruvida ett förvaltarskap ska upphöra. Således krävs det att en ansökan görs till tingsrätten om detta.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Kan en framtidsfullmakt hjälpa mig att företräda min bror som har spelmissbruk?

2020-05-21 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har en äldre bror (född 1950) med spelberoende som givit mig fullmakt att kunna logga in på hans internetbankkonto. På så vis kan jag se till att hyran och viktiga räkningar betalas när pensionen kommer in innan alla pengar försvinner. Det fungerar men är inte idealiskt. Min bror uppskattar hjälpen och har inga problem med det då han insett att han inte klarar att sköta sin ekonomi själv. Har hört talas om framtidsfullmakt och undrar om det skulle ge mig större möjlighet att sköta min brors ekonomi? Helst skulle jag (och även han) vilja att pensionen kom in på ett konto som han inte kommer åt och att jag från det betalar räkningar och sedan ger honom vad som är kvar varje månad. Vi vill inte blanda in God man då vi har en bra dialog och litar på varandra och min bror är i övrigt helt klar och medveten om sin situation. Om ni tror att en framtidsfullmakt skulle ge mig större kontroll undrar jag om ni kan upprätta en sådan och vad det skulle kosta i så fall?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om framtidsfullmakt finns i lagen om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som fullmaktsgivaren ger till fullmaktshavaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §). Av förarbetena till bestämmelsen framkommer att i jämförelse med anordnande av godmanskap är kraven något högre ställda för att en framtidsfullmakt ska träda i kraft än för att godmanskap ska få anordnas. Fullmaktsgivaren ska på grund av sitt hälsotillstånd inte ha förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser; fullmaktsgivaren ska vara beslutsoförmögen. Det är alltså inte tillräckligt att personen på grund av sitt tillstånd behöver hjälp med att ha hand om sina angelägenheter. Denna skillnad hänger samman med möjligheterna att utfärda en fullmakt enligt allmänna avtalsrättsliga regler. En förutsättning för att utfärda en fullmakt enligt avtalslagen är att personen kan fatta självständiga beslut, dvs. kan förstå relevant information, överväga sina alternativ och fatta ett beslut baserat på dessa överväganden. Så länge personen kan göra det är han eller hon beslutsförmögen och kan låta sig representeras genom en vanlig fullmakt (prop. 2016/17:30 s. 108). Så som det är tänkt att framtidsfullmakten ska fungera är den därför inte tillämplig i din brors fall. Framtidsfullmakten är tänkt för det fall att någon blir beslutsoförmögen i framtiden (t.ex. på grund av demens eller annan sjukdom som gör att vederbörande inte klarar av att ta beslut). I din brors fall förefaller det som att han är förmögen att ta beslut; även om han hade skrivit en framtidsfullmakt till dig hade den därför ännu ej trätt i kraft och gått att använda.Eftersom din bror är förmögen att fatta beslut har han däremot möjlighet att skriva under en fullmakt som ger dig rätt att företräda honom. När det gäller banktjänster har bankerna ofta egna blanketter att fylla i. Dock bör uppmärksammas att din bror fortfarande, trots att du har en fullmakt och har rätt att företräda honom, har möjlighet att använda sitt konto och sina pengar. För att din bror ska hindras från att disponera över sina tillgångar krävs att det utses en förvaltare. När det gäller spelmissbruk har Högsta domstolen uttalat att förvaltare kan anordnas för den som lider av alkohol- och narkotikamissbruk, men även av spelmissbruk. Huruvida missbruk aktualiserar frågan om förvaltarskap beror på om situationen för den enskilde blivit sådan att denne är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Att använda sin egendom för att finansiera sitt missbruk är i sig inte tillräckligt för att aktualisera förvaltarskap. Missbruket måste ha fått en sådan allvarlig omfattning att den enskilde inte förmår att sköta sina angelägenheter.I ert fall innebär det att en framtidsfullmakt i nuläget inte kommer att ge dig några möjligheter att företräda din bror. När det gäller bankaffärer har bankerna ofta egna fullmaktsblanketter att fylla i för er. Observera att din bror, trots fullmakten, har rätt att använda sina pengar. Att din bror ska hindras från att använda sina tillgångar kräver ett anordnande av förvaltarskap. Det är då inte tillräckligt att han använder sina tillgångar för att finanseria sitt missbruk utan missbruket måste ha fått en sådan allvarlig omfattning att han inte kan sköta sina angelägenheter.Om något är oklart och för vidare kontakt nås jag per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Har barn ansvar för sina föräldrar när de blir gamla eller sjuka?

2020-05-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min mamma och jag har ett stormigt förhållande, har jag något ansvar att jag måste ta hand om henne nu när hon är sjuk, eller dör? Eller kan jag lämna över ansvaret till kommunen eller förmyndare?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag:Regler om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Barns skyldighet att ta hand om sina föräldrar:I svensk rätt har barn varken ett ansvar eller några juridiska skyldigheter gentemot sina föräldrar. Anhörigas hjälp är därmed helt frivillig. Dock kan hemtjänst, vårdpersonal eller biståndshandläggare rådfråga anhöriga vid beslut, men det är inte något krav att barnen involverar sig.God man och förvaltare:Om en person inte kan bevaka sin rätt på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd kan denne få en god man i syfte att sörja för dessa ändamål, FB 11 kap. 4 §. En förvaltare har precis som en god man till uppgift att bevaka den enskildes rättigheter, FB 11 kap. 7 §. Det som skiljer sig mellan dessa är att godmanskap är en frivillig åtgärd som ska inrättas i första hand. Ett förvaltarskap är mer ingripande för den enskilde, och innebär att förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom samt företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, FB 11 kap. 9 §.Hur man ansöker om god man eller förvaltare:Enligt FB 11 kap. 15 § kan make, sambo, den enskilde själv och de närmsta släktingarna ansöka om godmanskap eller förvaltarskap. Ansökan sker till den tingsrätt där den enskilde är folkbokförd, FB 11 kap. 25 §. Ofta tillhandahåller kommunernas överförmyndare ansökningsblanketter digitalt.Sammanfattning:Du som barn har inget juridiskt ansvar att ta hand om din mamma om hon blir sjuk. Du kan även ansöka om en god man eller förvaltare om hon inte längre kan sörja för sig själv. Din kommun kan ge dig mer råd angående godmanskap eller förvaltarskap.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Begäran om entledigande från godmanskap

2020-05-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |God Man är ett frivilligt uppdrag. Jag har varit god man till en person i 8 år och vill nu avsluta. Jag begärde entledigande den 11 januari, överförmyndaren har en garantitid på 3 månader (jag ser det som en rimlig uppsägningstid) att lösa frågan om ny god man. Det har nu gått drygt 4 månader och denna "garanti" är inte utlöst eller uppfyllt av överförmyndaren. Jag påstår att jag har rätten att bli löst från uppdrag det datum, den 31 maj, som jag begärt. Överförmyndaren anser att jag, mot min vilja, ska fortsätta. Detta ser jag som helt orimligt. Vad är rätt och riktigt i detta? Vad ska jag göra?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av din fråga tolkar jag det som att du undrar över hur reglerna ser ut då man som god man har begärt entledigande. Detta regleras i Föräldrabalken (hädanefter förkortad FB). Begäran om entledigande I 11 kap 19 § FB sägs att den som är god man har rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om det är så att godmanskapet ska fortsätta för den enskilde (vilket verkar vara fallet i din situation) så är man skyldig att fortsätta till dess att en ny god man har utsetts. Undantag från skyldigheten att fortsätta tills ny god man utsetts I 11 kap 19 a § FB finns det ett undantag från skyldigheten att fortsätta sitt uppdrag tills ny god man har utsetts (se ovan vad som skrivits om 11 kap 19 § FB). För att man ska få avsluta sitt uppdrag innan en ersättare utsetts krävs det dels att man förordnats som god man enligt 11 kap 4 § FB (God man har då förordnats till någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden) och dels att man har en skälig orsak att bli entledigad. Vad innebär kravet på skälig orsak i 11 kap 19 a FB? När man ska bedöma vad som kan utgöra en skälig orsak gör man en avvägning mellan de skäl som den gode mannen har för att få sluta sitt uppdrag ställt mot den enskildes behov av att den kontinuerligt finns en god man förordnad. Rätt att frånträda uppdraget omedelbart kan man ha om man exempelvis drabbats av en allvarlig sjukdom eller att den man är god man för allvarligt hotat eller använt sig av våld. Det är så att man som god man i regel måste godta vissa och inte helt obetydliga angelägenheter för att behovet av en god man för den enskilda ska tillgodoses till dess att man har hittat en ersättare. Det ska dock sägas att ju längre tid det tar att hitta en ersättare, desto lägre krav ska gälla för att de skäl som den gode mannen har för att avsluta sitt uppdrag ska anses vara tillräckliga. Beslut om entledigande En begäran om entledigande enligt 11 kap 19 a § FB beslutas av tingsrätten (alltså i detta fall inte av överförmyndaren). Sammanfattning För att sammanfatta har man en skyldighet att fortsätta sitt uppdrag till dess att överförmyndaren har hittat en ersättare. Det finns dock undantag om du är förordnad som god man enligt 11 kap 4 § FB och att du har skälig orsak att omedelbart frånträda ditt uppdrag innan ny ersättare har utsetts. Under förutsättning att du är förordnad som god man enligt 11 kap 4 § FB (jag får reservera mig för att jag inte vet vilken form av godmanskap det är i ditt fall) och att en viss tid har fortlöpt sedan du begärde entledigande kan det finnas förutsättningar för att du skulle kunna frånträda ditt uppdrag enligt 11 kap 19 a § FB. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Mvh,

Kan en läkare ansöka om förvaltarskap för en patient?

2020-05-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag undrar om en läkare genom ett läkarintyg kan tvinga på mig en förvaltare?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om förvaltare finns i 11 kap. föräldrabalken (FB), som hittas här.Förutsättningar för anordnande av förvaltare:I 11 kap. 7 § FB anges de generella förutsättningarna för förvaltarskap. Där anges att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom får domstolen besluta att anordna förvaltarskap. Förvaltarskap får dock inte förordnas om det är tillräckligt med godmanskap eller någon annan mindre ingripande hjälp.Det är alltså domstolen som beslutar om förvaltarskap. Utlåtanden från läkare tas dock in i bedömningen huruvida personen uppfyller förutsättningarna för förvaltarskap. Vem kan ansöka om förvaltare?I 11 kap. 15 § FB anges vilka som får ansöka om förvaltarskap för den berörde. De som kan ansöka om förvaltarskap för en person är framför allt personens make, sambo och närmaste släktingar. Varje kommun har också en överförmyndare som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Även överförmyndaren kan ansöka om förvaltarskap.En läkare är alltså inte behörig att ansöka om förvaltarskap för en patient men läkaren kan dock anmäla till överförmyndaren om han eller hon anser att en person är i behov av en förvaltare. Överförmyndaren kan sedan ansöka om förvaltarskap.Sammanfattning:Sammanfattningsvis kan inte en läkare "tvinga på dig" en förvaltare. Däremot kan ett läkarintyg spela roll för bedömningen domstolen gör om du behöver en förvaltare eller inte. En läkare kan också anmäla till överförmyndaren om han eller hon anser att du är i behov av en förvaltare och överförmyndaren kan sedan ansöka om förvaltarskap. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

God man ska bara se till huvudmannens intresse

2020-05-17 i God man & förvaltare
FRÅGA |HejVi (jag och min hustru) har hjälpt min faster under flera år med allt som behövs, från gräsklippning till räkningar. Tyvärr har hon nu blivit dement och vi har nyligen flyttat in henne på ett demensboende, jag har nyligen även blivit god man för henne. Jag har lovat henne att vi ska försöka behålla hennes hus så att vi kan följa med henne dit någon gång ibland vilket hon tidigare sagt att det är hennes önskan. Min faster blev änka för tre år sedan, det finns flera släktingar på båda sidor. Faster har uttryck att hon vid sin makes bouppteckning även skrivit testamente. Min fråga är, hur länge är det rimligt/lagligt att behålla huset, är det lämpligt att sälja huset om det finns ett testamente som ev även innehåller huset? Detta sett från god mans perspektiv.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstått dig rätt äger din faster sitt hus. Det finns ingen lag som hindrar någon att äga ett hus i vilket denne inte bor. Reglerna om god man finns i Föräldrabalken (FB). I egenskap av god man ska du uppfylla din huvudmans (din fasters) önskemål (12 kap. 3 § FB). Du ska alltså i detta fall så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt se till att huset förvaltas på ett bra sätt i enlighet med din fasters önskan. Jag kan inte se hur hennes testamente skulle påverka beslutet om huset ska säljas eller inte. Om din huvudman inte längre vill ha kvar huset så är det ditt uppdrag att sälja huset. Den händelse att din huvudman blir så dålig och dement att hon inte längre kan åka till huset och du bedömer att det är nödvändigt att sälja huset för att trygga din huvudmans ekonomi skulle också kunna vara en situation då du måste överväga att sälja huset. Det finns säkert ett flertal olika anledningar till varför du måste överväga att sälja huset, men det viktiga är att det du beslutar dig för är godkänt av huvudmannen eller ligger i dennes intresse. Hoppas du fått svar på din fråga.