Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

2021-08-26 i God man
FRÅGA |Jag har fullmakt att sköta ekomomin åt min autistiska dotter som bor på ett gruppboende, kan jag ansöka om god man förövrig omsorg som gruppboendet ej gör?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över möjligheten att ansöka om godmanskap för din dotter som närstående till henne. Regler om god man finns i Föräldrabalk (FB)God man enligt FBEn ansökan om godmanskap får göras av den som ansökan gäller, dennes make/maka eller sambo, förmyndare eller närmaste släktingar dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon.Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten enligt 11 kap. 4 § FB om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Det är tingsrätten som beslutar om detta.När rätten meddelar ett beslut, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. En god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person.Bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för personUppgiften att som god man bevaka rätt innebär att denne ska säkerställa att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Tex företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden.Uppgiften att förvalta egendom innebär att en god man tar hand om huvudmannens ekonomi och tillgångar. Dels om skötsel av vardagsekonomin och dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel och fastigheter.Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till dennes nytta. Tex. Att huvudmannen har ett bra boende och får en god omvårdnad.I ditt fallDet är möjligt att ansöka om god man för din dotter. Det viktiga att komma ihåg är att din dotter måste samtycka till det om det inte är så att hennes tillstånd hindrar att hennes mening kan inhämtas. Det är möjligt att skicka in en ansökan direkt till tingsrätten alternativt genom att skicka en anmälan till överförmyndarnämnden i den kommun där din dotter är folkbokförd. På den berörda tingsrättens hemsida brukar det finnas en godmansblankett som kan var till hjälp!Hoppas ovanstående besvarar din fråga!Vänligen,

Blir jag automatiskt god man till den jag gifter mig med?

2021-08-12 i God man
FRÅGA |om vi gifter oss blir jag då automatiskt god man?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du gifter dig med en person blir du inte automatiskt god man till den personen.För att ha en god man krävs det för det första att personen man blir god man till har ett tydligt behov att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person på grund av sjukdom, psykisk störning, dålig hälsa eller liknande. Det krävs även att personen som vill ha en god man samtycker till det (11 kap. 4 § föräldrabalken).För det andra är det tingsrätten som beslutar om god man. Man kan själv föreslå vem man vill ha som god man men det är tingsrätten som beslutar vem det blir (11 kap. 4 § föräldrabalken).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Är det tillåtet att flytta utomlands, utan en förvaltares samtycke?

2021-08-04 i God man
FRÅGA |Om man har en förvaltare, får man flytta till ett annat land utan sin förvaltares tillstånd?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om förvaltares befogenheter regleras i 11 - 16 kap. Föräldrabalken (FB).11 kap. 7 § FB talar om att om en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får förvaltarskap anordnas. Ett förvaltarskap fungerar som ett sista tillvägagångssätt, då det är förbjudet att förordna förvaltare ifall det anses tillräckligt att förordna en god man till personen.11 kap. 9 § FB stadgar att förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom samt att förvaltaren företräder den enskilde i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren behöver således inte inhämta samtycke från den enskilde utan får på eget ansvar själv vidta åtgärder i den enskildes intresse.Förvaltarens befogenheter över dig som huvudman begränsas av uppdragets ramar. Företar förvaltaren en rättshandling utanför förvaltaruppdragets ramar är den enskilde inte bunden av rättshandlingen, se 11 kap. 11 § FB.Att flytta till ett annat land under förvaltarskap utan samtycke från din förvaltare är inte tillåtet, under förutsättning att det ligger inom förvaltaruppdragets ramar. En förvaltare kan ha mer eller mindre snäva uppdrag för huvudmannen. Som utgångspunkt gäller dock att utan samtycke från förvaltaren är det inte tillåtet att flytta utomlands.Med vänlig hälsning!

Vad får en god man göra?

2021-07-26 i God man
FRÅGA |Jag är god man för en person som är hälftenägare i näringsverksamhet. Hur kan man överlåta halva ägarskap till den andre delägaren?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till föräldrabalken (FB). Jag tolkar din fråga som att huvudmannen är hälftenägare i en näringsverksamhet, vilket du nu vill överlåta till den andra delägaren.Vad får en god man göra?En god man har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Detta innebär till exempel att hjälpa till att betala räkningar, sköta bankärenden, bevaka huvudmannens rätt och företräda denne i kontakt med myndigheter etc. Utgångspunkten är att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga trots förordnandet av godmanskap. Detta innebär som huvudregel att den gode mannen ska handla med huvudmannens samtycke.I den gode mannens förordnandet bör tydligt framgå vad den denne har för behörighet. En rättshandling som den gode mannen företagit utanför sitt förordnande är inte bindande för huvudmannen. Inte heller en rättshandling som företagits inom ramen för förordnande, men utan huvudmannens samtycke, är bindande för huvudmannen, så länge dennes samtycke inte varit omöjligt att inhämta till exempel på grund av sjukdom (11 kap. 5 § FB). Då den gode mannen, inom ramen för förordnandet, ingår rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, ska huvudmannens samtycke anses föreligga, om denne inte före rättshandlingen har uttryckt motsatsen (11 kap. 5 § andra stycket FB). Rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen kan vara till exempel normala inköp av mat och kläder.SlutsatsUtgångspunkten är alltså huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga trots förordnandet om god man. Detta innebär att den gode mannen inte kan företa vilka rättshandlingar som helst för huvudmannens räkning med bindande verkan, om huvudmannen inte samtyckt. Försäljning av näringsverksamhet kan knappast anses vara en rättshandling som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, och detta kan alltså inte göras av en god man utan att huvudmannen samtycker till det.Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om det inte var så här du menade, utan du har en annan fråga, är du självklart välkommen att ställa en ny fråga! Mvh,

Föreligger dold samäganderätt även om min före detta sambo inte bidrog ekonomiskt vid förvärvet?

2021-08-15 i God man
FRÅGA |Gällande dold äganderätt på en bil. Jag och min fd sambo köpte en bil för att nyttja gemensamt. Jag betalade handpenningen, jag står som ensam låntagare, samt ägare på bilen.Han har inte bidragit ekonomiskt vid förvärvet. Lånet står på mig. Men det betalas oftast från ett gemensamt bankkonto. Kan han då säga att han bidragit ekonomiskt då bara för att det betalas från ett konto som han har tillgång till?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din före detta sambo har dold samäganderätt i den aktuella bilen. Principen om dold samäganderätt har utvecklats genom avgöranden från framförallt Högsta domstolen (Se exempelvis NJA 1985 s. 97, NJA 2008 s. 826 och NJA 2013 s. 242) och regleras alltså inte i någon specifik lag. Om dold samäganderätt anses föreligga äger dock lag (1904:48 s.1) om samäganderätt tillämpning.Kort om dold samäganderättPrincipen om dold samäganderätt innebär att samborna äger den ifrågavarande egendomen gemensamt, även om enbart den ena sambon har ombesörjt förvärvet av den. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att samborna varit överens om att de båda ska vara ägare till egendomen. Denna överenskommelse behöver emellertid inte vara uttrycklig. I stället presumeras samäganderätt föreligga, om:1. egendomen har köpts i den ena sambons namn, men för (båda) sambornas gemensamma användning,2. den andra sambon har bidragit ekonomisk till förvärvet av egendomen.Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att din före detta sambo antas ha dold samäganderätt i den aktuella bilen om (1) egendomen har köpts i ditt namn, men för er bådas gemensamma användning och om (2) din före detta sambo har bidragit ekonomisk till förvärvet av bilen. Av din fråga framgår att du och din före detta sambo köpte bilen för att nyttja gemensamt, men att han inte har bidragit ekonomiskt till förvärvet av den. Detta innebär att dold samäganderätt inte bör kunna antas föreligga i ert fall. Vi på Lawline kan hjälpa dig! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

God man åt sina föräldrar

2021-08-09 i God man
FRÅGA |Hej, min 90-åriga pappa är dement, har formellt diagnos Alzheimer, min 89-åriga mamma är dement, och alltmer dement. Dom bor båda på äldreboende och har tillräcklig ekonomi för att betala hyra och vissa utgifter. Men, det som inte dras via autogiro måste ju betalas via banken, och inte av dem har kunskap att betalat räkningar, inte via besök i banken, då de är rullstolsbundna och tidvis förvirrade, så jag betalar de räkningar till apoteket, fotvården, kläder, hörapparat, frisör, rakapparat etc. Ca 3-4 tusen varje månad.Jag har ansökt hos kommunen att bli "god man" för att kunna sköta deras löpande ekonomi, men kommunen säger att jag, som äkta barn till mina föräldrar inte kan bli godkänd som "god man", och inte heller i övrigt hantera mina föräldrars bankkonton för att betala deras ena räkningar... banken kräver ID-kort, för att ta emot deras ärenden, men deras legitimation och pass har gått ut för flera år sedan, och de kan inte själva ta sig till pass/polis för att ansöka om ny legitimation, Utan id-handling kan de inte få bank-ide eller bankkort som är knutet till deras bankkonton. för att betala sina egna räkningar.Är det inte tillåtet för ett barn att bli God Man till sina föräldrar?Vilka andra sätt finns för en neutral person, eller mig själv, att kunna betala mina föräldrars löpande räkningar från deras egen pension och egna bankkonton?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om god man finns i 11 kap. föräldrabalken (FB). I 11 kap. 4 § FB stadgas att om någon på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall en domstol, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren. Ansökan om god man ska inkomma till tingsrätten. Vem kan bli god man? Enligt 11 kap. 12 § FB ska en god man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Under ansökningsprocessen kan en enskild person föreslås som god man, t.ex. kan dina föräldrar uttrycka deras vilja att utse dig som god man. Det är naturligt för en anhörig att bli förordnad som god man om personen skulle vara lämplig och ha viljan att åta uppdraget. Det är tingsrätten som slutligen ska förordna en god man, men innan någon kan förordnas till god man av tingsrätten ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras av överförmyndaren i den utsträckning som behövs. I föräldrabalken anges att en god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Att vara rättrådig innebär att man har grundläggande kunskaper om lagar och regler. Vilken erfarenhet som är relevant avgörs av de behov som huvudmannen har. För att anses som en lämplig god man bör man inte förekomma polisens belastningsregister och socialregistret. Det får heller inte finnas några intressemotsättningar mellan god man och huvudman. Sammanfattningsvis finns det inget hinder för ett barn att vara god man åt sin förälder. Överförmyndaren ska göra en kontroll av barnets lämplighet, innan tingsrätten beslutar i frågan om förordnandet. Ett praktiskt råd är att hålla kontakt med kommunen och förklara för dem att det inte finns något uttryckligt förbud för ett barn att bli god man åt sina föräldrar. Dina föräldrar bör därefter föreslå dig som deras god man och då ska rätten respektera deras vilja, förutsatt att överförmyndaren ser dig som lämplig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal

2021-07-31 i God man
FRÅGA |Min pappa är 82 år och har ingen dator eller internet, han har en gammal telefon då han bara ringer och sms:ar. Problemet som blir är att idag krävs det BankID och man blir hänvisad att logga in på diverse hemsidor när det gäller avfall, tv ja allt ska man göra via sin dator. Pappa klarar inte att trycka 1 för det och 2 när han försöker ringa om sitt kanalpaket som inte fungerar, då kommer jag till hjälp me då går det inte för då behövs en fullmakt. Den äldre generationen har glömts bort och det gör att vi som anhöriga får söka hit och dit. Finns det inget intyg som man kan använda till allt så man slipper söka på respektive tjänst?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina funderingar. Jag kommer nedan att redogöra för lite olika lösningar och hoppas att det kan ge er i vart fall lite ledning.Anhörigbehörighet Utan att egentligen behöva en fullmakt har en nära anhörig behörighet att företräda sin närstående med vardagliga ekonomiska handlingar och andra åtgärder för att den närståendes vardag ska kunna fortgå som vanligt. Hit räknas exempelvis att betala räkningar, ingå enklare avtal såsom exempelvis hemförsäkring samt att ansöka om stödinsatser som exempelvis hemtjänst. Dock måste man kunna legitimera att man är en nära anhörig, vilket man kan göra genom att uppvisa ett familjebevis från Skatteverket. Ett sådant kan beställas på Skatteverkets hemsida (länk här).För bankärenden kan man även kontakta banken och upprätta en fullmakt för sådana ärenden. Det hjälper de allra flesta banker gärna till med. Fullmakt och framtidsfullmakt En fullmakt kan gälla både ekonomiska och personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt träder i kraft den dag den berörde inte längre är i stånd att själv besluta om sina angelägenheter. God man Enligt 11:4 FB kan rätten besluta om godmanskap till den som på grund av till exempel sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Ett sådant beslut kan dock inte fattas utan samtycke från den berörde.Vid godmanskap behåller den anhörige sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att endast rättshandlingar som företagits med dennes samtycke blir bindande (11:5 FB).Förvaltare Förvaltarskap är ett ännu mer ingripande alternativ än godmanskap och bör inte anordnas om det finns mindre ingripande alternativ. Förvaltarskap kan bli aktuellt om någon är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom (11:7 FB). Enligt 11:9 FB har förvaltaren ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget.SammanfattningDet finns både mer och mindre ingripande alternativ. Jag anser att en fullmakt är ett lämpligt alternativ för den situation du beskriver. Hoppas att svaret har gett er i vart fall lite vägledning och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

God man vid försäljning av fastighet

2021-07-26 i God man
FRÅGA |Hej!Min pappa är dement och har sedan några månader beviljats permanent vård- och omsorgsboende. Pappa kan inte orientera sig till tid och rum. Hans tillstånd kommer bara att försämras och han kan aldrig flytta hem igen. Mamma bor kvar i deras gemensamma hus men vill sälja huset och flytta då det är för stort för henne att ta hand om inkl gräsklippning, skottning, vedhuggning mm.Pappa tror ibland att han fortfarande bor hemma och att han kan fixa allt så han vill inte sälja huset. Ska mamma tvingas bo kvar då? Skulle det bli juridiskt bindande om han trots demens skriver under en fullmakt att mamma får sälja huset?Skulle en förvaltare kunna vara ett alternativ? Känns konstigt för mamma tar hand om alla hans räkningar och har inget emot det. Att han skulle få hälften av pengarna är ju självklart. Hela situationen är tragisk men jag lider med mamma som är helt slut. Mvh Linda
Harald Myrenfors |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Dessvärre är en fullmakt som ger er mamma rätt att sälja huset uteslutet på grund av lagen om verkan av avtal som slutits under psykisk störning. Möjligheten till en god man finns dock i 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB). När en fastighet ska säljas måste dock den goda mannen ha godkännande från en överförmyndare enligt 14 kap. 11 § FB.Avslutningsvis hade jag rekommenderat att ansöka om en god man för er far enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken.Hoppas du känner att din fråga besvarats och stort lycka till!