Vilket ansvar har en god man och förvaltare vid omhändertagande och försäljning av testamente och fast egendom?

2020-10-12 i God man & förvaltare
FRÅGA |En person (huvudmannen) är satt under förmyndarskap och har en av överförmyndarnämnden utsedd god man och förvaltare sedan 2019.Huvudmannen är dement och bor på ett äldreboende.Huvudmannen har inga arvingar.Huvudmannen har dock med advokathjälp upprättat ett testamente vilket undertecknades av huvudmannen och bevittnades av mig och ytterligare en person 2016.Nu har det beslutats av god man/förvaltaren att sälja huvudmannens jord- och skogsbruksfastighet och tömma bostadshuset på allo lös egendom. Testamentet som uttrycker huvudmannens vilja förvaras i huset.Vilket ansvar har god man, förvaltaren, överförmyndarnämnden och kommunen att säkerställa att testamentet inte försvinner vid tömningen av huset?Kan det vara fråga om undanröjande och förstörelse av urkund?På vilka grunder har man rätt att sälja fastigheten och hur ska beslut om detta tas?Hur får man tillgång till överförmyndarnämndens protokoll?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar över vilka åtgärder en förvaltare eller god man får vidta för huvudmannens räkning samt vilket ansvar som kommun,överförmyndare, förvaltare eller god man har inom ramen för sitt uppdrag. Dessutom berör din fråga vilka handlingar (protokoll) som överförmyndare kan vara tvungen att lämna ut. För att besvara din fråga kommer jag utgå från dina konkreta frågor i din fråga samt reflektera lite generellt kring dessa. Jag kommer redogöra för vilket ansvar god man, förvaltare, överförmyndare och kommun har för testamentet samt redogöra för vad som gäller om testamentet skulle komma bort och vem som är ansvarigt för det. Vidare kommer jag redogöra för vem som får sälja fastigheten och vems beslut det är. Slutligen kommer jag beröra vilka handlingar du har rätt att få ut vad gäller överförmyndarens verksamhet samt var du kan vända dig. Din fråga regleras i Föräldrabalken (FB), brottsbalken (brb) och offentlighet- och sekretesslag (OSL). Vad är en god man?En god man är en person som blir anförtrodd viss egendom och förvaltning för huvudmannens räkning (11 kap. 4 § FB). Deras uppdrag är mindre ingripande än en förvaltares och huvudregel är att en god man enbart får agera inom "daglig förvaltning" för huvudmannens räkning (jfr 11 kap. 5 § andra stycket FB). Det kan röra sig om inköp av mat, mobilabonnemang eller andra vardagliga transaktioner som rör mindre belopp. Ofta är god man uppdraget väl avgränsat genom avtal och den gode mannen får enbart agera inom ramen för de instruktioner som framgår där. Att vara ställd under godmanskap innebär inte att man som huvudman förlorar rådighet över sin egendom (jfr 11 kap. 4 § FB)Vad är en förvaltare?En förvaltare är en person som kan få i uppdrag att i princip förvalta all egendom och förmögenhet till huvudmannen. Förvaltarens uppdrag ska definieras utifrån huvudmannens behov och får inte omfatta mer egendom än vad som anses rimligt (11 kap. 7 § FB). Att vara ställd under förvaltare innebär att man kan förlora rådighet över den egendom som förvaltaren tar hand om alternativt all sin egendom (11 kap. 8 § FB och jfr 11 kap. 9 § FB). Om man som huvudman har flera olika förvaltare och gode män kan uppdraget fördelas mellan dem i enlighet med överförmyndarens anvisningar (12 kap. 12 § första stycket FB). Jag antar i ditt fall att den fasta egendomen är ställd under förvaltarskap. Vad ansvarar överförmyndaren för?Överförmyndaren är den som utövar tillsyn över gode män och förvaltare (12 kap. 9 § FB och 16 kap. 1 § FB). Det innebär att ibland måste gode män och förvaltare inhämta samtycke från överförmyndare innan de vidtar en åtgärd samt att överförmyndare ansvarar för all dokumentation vad gäller uppdraget som gode män och förvaltare har (12 kap. 9 § andra stycket FB). Dessutom ska överförmyndaren se till att den enskildes tillgångar används och förvaltas på ett betryggande sätt (16 kap. 1 § andras stycket FB). Vilket ansvar har god man, förvaltare, överförmyndarnämnden och kjommunen att säkerställa att testamentet inte försvinner vid tömning av huset? Den som ytterst ansvarar för att huvudmannens egendom tas om hand om är förvaltaren. Detsamma gäller om huvudmannen är ställd under godmanskap. Förvaltaren eller den gode mannen ska se till att testamentshandling tas om hand om och förvaras på ett betryggande sätt under tiden och efter det att fastigheten tömts (12 kap. 2 § första stycket FB och jfr 12 kap. 3 § FB). Det är sedan överförmyndaren som ansvarar för att dessa uppgifterna fullgörs på ett betryggande sätt. Det är förvaltaren eller den gode mannens uppgift att se till att testamentet hanteras rent konkret på ett bra sätt. Överförmyndare eller kommunen har inget konkret ansvar för att testamentshandling inte kommer bort eller förstörs, deras uppgift är att se till att förvaltaren och/eller den gode mannen iakttar den uppgiften. Kan det vara fråga om undanröjande och förstörelse av urkund?Om förvaltaren uppsåtligen missbrukar sin ställning till skada för huvudmannen kan brottet trolöshet mot huvudman aktualiseras (10 kap. 5 § första stycket brb). Det skulle vara för de fall man kan bevisa att testamentet medvetet har förstörts eller "tappats bort" till skada för huvudmannen. Om förvaltaren gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag kan man även avsätta förvaltaren (11 kap. 20 § FB). Skulle Testamentshandling försvinna finns det en möjlighet att rikta skadeståndsanspråk gentemot förvaltaren (12 kap. 14 § FB). På vilka grunder har man rätt att sälja fastigheten och hur ska beslut om detta tas?Vid omfattande transaktioner eller beslut ska huvudmannens samtycke inhämtas om det lämpligen kan ske (jfr 12 kap. 7 § andra stycket FB). Lämplighetsbedömning görs ur huvudmannens hälsotillstånd och i vilken omfattning denne kan se till sina egna intressen. Förvaltaren måste även inhämta överförmyndarens samtycke att sälja fast egendom (14 kap. 11 § första punkten FB). Om överförmyndare lämnat ett sådant samtycke måste egendomen säljas inom 6 månader (jfr 14 kap. 11 § femte stycket FB). Hur får man tillgång till överförmyndarnämndens protokoll?Den som är make, sambo eller närmaste släkting till huvudmannen har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren (16 kap. 7 § FB). Det är kommunen som ansvarar för överförmyndarverksamheten (jfr 19 kap. 1 och 5 §§ FB).Om du omfattas av den persongruppen som får begära ut dokumentation som rör ställföreträdarskapet bör du vända dig till den kommun som huvudmannen bor i. Uppgifter som förvaras hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd är belagda med sekretess och får enbart lämnas ut till någon utanför ovan nämnda personkrets om det kan ske utan skada eller men för huvudmannen (32 kap. 4 § OSL). SlutsatsSammantaget kan vi konstatera att förvaltare och gode mäns uppgifter kan skilja sig åt. Däremot så ska båda iaktta omsorg för den person de företräder och därmed ansvara för att så viktiga handlingar som testamenten tas väl om hand om. Vidare så får de sälja fast egendom med överförmyndarens samtycke samt, om det är lämpligt, med huvudmannens inhämtade samtycke. Alla deras uppgifter fullgörs under straffansvar samt skadeståndsansvar, så skulle de misslyckas att fullgöra sin uppgift så finns det ett sanktionssystem att tillgripa. Slutligen är det enbart make, sambo eller närmaste släktingar som kan beredas tillgång till allt material som rör ställföreträdarskapet. Den som står utanför denna kretsen kan enbart få tillgång till sådan information som kan lämnas ut utan skada eller men för huvudmannen. Om du har några följdfrågor eller vill boka en tid med vår byrå är du varmt välkommen att kontakta mig direktAndre.blomquist@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan god man agera efter huvudmans död?

2020-09-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Min sambo har fått ett mindre av från sin mormor, men har på grund av sin biologiska far hamnat hos skuldsaneringen via kronofogden. Jag läste om liknande fall, där det bland annat nämndes att den som gett arvet till sin arvinge kunde skriva att arvet inte får utmätas.Dock var det så att sambons mormor hade en godman, på grund av hennes ålder, i form av sambons moster.Så min fråga är om inte sambons moster kan skriva att pengarna inte får utmätas istället?
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt så har din sambos mormor redan avlidit och din sambo därmed ärvt sin mormor. Om så är fallet är det tyvärr inte möjligt att göra något längre. Det är möjligt att som arvsgivare själv eller genom sin gode man testamentera att egendomen som kommer att vara föremål för arv inte får överlåtas, vilket bland annat innebär att egendomen inte kan utmätas (5 kap. 5 § utsökningsbalken). Det krävs således att arvsgivaren är vid liv när detta görs. Det faktum att det fanns en god man hjälper inte situationen eftersom godmanskap upphör dagen då huvudmannen (personen som har tilldelats god man) avlider. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kontroll av god man

2020-09-19 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Min pappa har en god man och jag undrar om jag på något sätt kan kontrollera god mans arbete?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Enligt 11 kap 4 § FB ska en god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Det ska finnas ett behov av god man och den som tilldelas en god man ska samtycka till detta. När någon blir tilldelad en god man, så förlorar denne inte sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär, att den som tilldelats en god man fortfarande kan utföra bindande handlingar, t.ex sälja sin bil, teckna abonnemang och så vidare. Kontrollera god manDet finns två sätt du kan kontrollera en god mans arbete. Det första är genom fullmakt från din pappa. Eftersom en person som har en god man, fortfarande har kvar sin rättshandlingsförmåga, så kan personen utfärda en fullmakt. En sådan fullmakt skulle kunna innebära att du får kontrollera din pappas tillgångar och se transaktioner som den gode mannen har gjort. Det andra sättet, är att du vänder dig till överförmyndarnämnden som kontrollerar den gode mannens arbete. En god man står under överförmyndarnämndens övervakning, 16 kap. FB. Den gode mannen måste exempelvis lämna en årsredovisning till överförmyndaren och därutöver lämna in andra nödvändiga handlingar kring den gode mannens uppdrag. Enligt 16 kap. 7 § har de närmaste släktingarna till huvudmannen, tex. barn, har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Eftersom du är barn till din pappa, så har du rätt till att ta del av dessa handlingar. Du har alltså rätt som barn till din pappa att se på de handlingar som överförmyndarnämnden har. Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline! Vänligen

God mans rättigheter

2020-09-15 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Jag undrar lite vad gode män har för rättigheter.Det är så att min styvpappa dog för drygt år sen och han lämnade två söner efter sig. Vi är inte blodssyskon, har helt olika föräldrar. Nu igår var dessa två söner hos min mamma och skulle gå igenom vad de ville ha efter sin far.För det första visste inte jag om detta, och för det andra så blev jag och min sambo i stort sätt tillsagda att gå när vi kom med lite mat till min mamma. Har den gode mannen verkligen rätt att be oss gå? Ha sa att han är där för min mammas räkning, att han skulle se till att styvbröderna inte tog något de inte har rätt till. Till saken hör att min mamma har börjat bli väldigt virrig och vet knappt vad som är hennes. Hade det inte varit rätt att låta mig vara kvar så jag kunde kolla lite vad som togs? Eller har jag ingen rätt alls att se till att allt går rätt till?MvhAnnica
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Enligt 11 kap 4 § FB ska en god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Det ska finnas ett behov av god man och den som tilldelas en god man ska samtycka till detta. När någon blir tilldelad en god man, så förlorar denne inte sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär, att den som tilldelats en god man fortfarande kan utföra bindande handlingar, t.ex sälja sin bil, teckna abonnemang och så vidare. Av 11 kap 5 § FB framgår det vad en god man får göra. I normala fall behöver en god man ha samtycke från sin huvudman (alltså din mamma) för den rättshandling som den gode mannen utför åt sin huvudman. Ett samtycke behövs däremot inte alltid, om rättshandlingen är inom ramen för sedvanligt daglig hushållning och inom sitt förordnande. Sedvanlig daglig hushållning är t.ex sådant som vardagliga inköp, såsom köp av kläder och mat, men det kan även ibland röra sig om hyresbetalning eller annat liknande. Viktigt att komma ihåg, är att huvudmannen fortfarande har kvar sin rättsliga handlingsförmåga, vilket innebär att din mamma kan agera med rättsligt bindande verkan. Om den gode mannen har rätt att be er gå beror på om detta handlande är inom ramen för godmanskapets förordnade. Som jag skrivit ovan, kan ett uppdrag om god man omfatta tre olika delar, bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom eller sörja för huvudmannens person. Vidare är en god mans uppgifter helt beroende av förhållandena i det enskilda fallet. Eftersom jag inte vet alla omständigheter, blir det svårt för mig att veta vad din mammas god man får göra. Kontrollera god manDet finns två sätt du kan kontrollera en god mans arbete. Det första är genom fullmakt från din mamma. Eftersom en person som har en god man, fortfarande har kvar sin rättshandlingsförmåga, så kan personen utfärda en fullmak. En sådan fullmakt skulle kunna innebära att du får kontrollera din mammas tillgångar och se transaktioner som den gode mannen har gjort. Det andra sättet, är att du vänder dig till överförmyndarnämnden som kontrollerar den gode mannens arbete. En god man står under överförmyndarnämndens övervakning, 16 kap. FB. Den gode mannen måste exempelvis lämna en årsredovisning till överförmyndaren och därutöver lämna in andra nödvändiga handlingar kring den gode mannens uppdrag. Enligt 16 kap. 7 § har de närmaste släktingarna till huvudmannen, tex. barn, har rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Eftersom du är barn till din mamma, så har du rätt till att ta del av dessa handlingar. Du har alltså rätt som barn till din mamma se på de handlingar som överförmyndarnämnden har. Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline! Vänligen

Hur kan man säga upp ett förvaltarskap?

2020-10-09 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur ska jag säga upp min förvaltare jag har skrivit ett mail till förvaltningsrätten, jag sa till dem att jag behöver inte ha nån förvaltare jag är inget små barn alla gör vi misstag men de får man inte göra tydligen jag vill inte ha förvaltare
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förvaltare finns i föräldrabalken (FB).Din fråga är hur du kan säga upp ditt förvaltarskap. För att besvara din fråga kommer jag först att beskriva vad som krävs för att kunna säga upp förvaltarskapet. Därefter kommer jag beskriva hur man ansöker om att säga upp förvaltarskapet.Vad krävs för att ett förvaltarskap ska upphöra?Ett förvaltarskap ska upphöra när det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap (11 kap. 19 § FB). En förutsättning för ett förvaltarskap ska uppstå är att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person och är ur stånd att vårda sig eller sin egendom (11 kap. 7 § FB). Om förutsättningarna för ett förvaltarskap inte längre finns och personen inte behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska förvaltarskapet upphöra.Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap?För att förvaltarskapet ska upphöra ska en ansökan skickas till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). En sådan ansökan får lov att göras av bland annat huvudmannen (den som står under förvaltarskap) och huvudmannens närmsta släktingar eller make/sambo men även av förvaltaren och överförmyndaren. Ansökan ska ske till den tingsrätt på den ort där huvudmannen är folkbokförd (11 kap. 21 § FB).Sammanfattning och rekommendationEtt förvaltarskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap. För att du ska kunna bevisa på ett enkelt sätt att det inte längre finns något behov av en förvaltare är det bra om du har ett läkarintyg som visar på att du inte längre är i behov av en förvaltare. Du ska skicka din ansökan till tingsrätten på den ort där du är folkbokförd och inte till förvaltningsrätten. I din ansökan till tingsrätten kan du bifoga läkarintyget som bevis på att det inte längre finns ett behov av förvaltare.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Är jag som god man skyldig att ansöka om interimistiskt förvaltarskap till min huvudman?

2020-09-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |Är jag som god man skyldig att ansöka om interimistiskt förvaltarskap till min huvudman?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det korta svaret är nej, du har ingen skyldighet att ansöka interimistiskt förvaltarskap till din huvudman. Däremot får du gör detta om du vill. Det är Socialnämnden som har skyldigheten att ansöka om interimistiskt förvaltarskap för en person i situationer där den enskildes angelägenheter kräver omedelbar vård. Detta ska göras till överförmyndarnämnden.Återkom gärna om du har ytterligare funderingar! Annars önskar jag dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?

2020-09-18 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, En anledning till att vi vill upprätta en framtidsfullmakt är att undvika att en god man skulle utses för det fall att den ena av oss blir inkapabel av någon anledning. Men i lagen står det ju att framtidsfullmakten saknar verkan om god man utses? Hur kan man avtala bort den möjligheten om det inte går i en framtidsfullmakt?Från nätet ("anordnas" - inte "anordnats". "skall" - men vadå "behövs"https://lagen.nu/2017:310En framtidsfullmakts verkan i vissa situationer27 § En framtidsfullmakt saknar verkan i den utsträckning godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken eller förvaltarskap ANORDNAS för fullmaktsgivaren.Och vidare:https://lagen.nu/1949:381#K11P44 § Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, SKALL rätten, om det BEHÖVS, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Syftet med framtidsfullmakterSyftet med framtidsfullmakter är bland annat att ge individen en möjlighet att planera för en framtid när man har svårt att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Genom en framtidsfullmakt som instrument får du möjligheten att själv välja vem som ska företräda dig och på detta sätt kan du även undvika godmanskap och förvaltarskap.Precis som du skriver i frågan kan jag förstå uppfattningen av att lagens syfte i förhållande till bestämmelserna du tittat på framstår som motsägelsefullt. Eftersom att du i frågan så tydligt angett paragrafernas ordalydelse kommer jag inte att återge dem här, mer än att konstatera att det handlar om 27 § lag om framtidsfullmakter i förhållande till 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB). Nedan förklaras förhållandet mellan bestämmelserna och vad som gäller.Förhållandet mellan aktuella bestämmelserFramtidsfullmakten är subsidiär i förhållande till ställföreträdarskap enligt 11 kap. FB. Det innebär att lagen inte ska tillämpas om det finns avvikande bestämmelser i annan lag som istället gäller. Om godmanskap eller förvaltarskap anordnas tappar reglerna om framtidsfullmakt sin verkan avseende de angelägenheter som omfattas av ställföreträdarskapet. Man kan tänka sig en situation där en framtidsfullmakt uppmärksammas först efter det att det har anordnats ett ställföreträdarskap enligt föräldrabalken, vilket skulle innebära att framtidsfullmakten redan från början är utan verkan. Man kan emellertid tänka sig att med hänsyn till att syftet med lagstiftningen bland annat är att individen själv ska kunna välja vem som ska företräda vederbörande, bör ställföreträdarskapet upphöra och ersättas med framtidsfullmakten, om det framstår som lämpligt.Du har berört precis de formuleringar i respektive bestämmelse som är av relevans för svaret på din fråga. Ovan förklarades innebörden av ordet "anordnas" i sammanhanget. Följande förklaring grundar sig på formuleringen "skall rätten, om det behövs". Mycket riktigt kan bestämmelsen framstå som oklar baserat på enbart bestämmelsens ordalydelse, vilket innebär att vägledning måste sökas genom exempelvis lagkommentarer till aktuella bestämmelser eller förarbeten till respektive lag. Enligt lagkommentaren till 27 § lag om framtidsfullmakter framgår det att en framtidsfullmakt är en mindre ingripande åtgärd än godmanskap och förvaltarskap. I 11 kap. 4 § FB framgår det att godmanskap bara ska anordnas "om det behövs". Uttrycket återger principen om "minsta ingripande åtgärd". Det innebär att om det föreligger en upprättad framtidsfullmakt kan man i normalfallet utgå ifrån att ställföreträdarskap inte behövs eftersom att godmanskap och förvaltarskap är en större ingripande åtgärd än en framtidsfullmakt. Som avslutande och sammanfattande svar på din fråga kan du utgå ifrån att framtidsfullmakten som du och din respektive upprättar gäller framför ett ställföreträdarskap. Ett ställföreträdarskap behövs inte om det föreligger en upprättad framtidsfullmakt, då en framtidsfullmakt är en mindre ingripande åtgärd avseende tillgodoseendet av behovet av hjälp, vilket är syftet med framtidsfullmakter och ställföreträdarskap.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

2020-09-15 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej,Min faster är min farfars gode man och har sålt grejer av värde i huset, tagit möbler därifrån, tagit ut pengar och gett sig själv och min pappa "julklappar" samt andra presenter och påstått att det är vad farfar vill. Farfar är dement och har parkinsons, han vet knappt vilken dag det är och har svårt att känna igen människor.Nu ska de också hyra ut delar av hans hus och behålla pengarna själva. Det här kan ju inte vara OK. Var ska jag vända mig?Tack på förhandMvh
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglering kring god man hittar du i 11 kap. föräldrabalken (FB).Svar:Av det du berättar i din fråga så låter det enligt min bedömning som att din faster missbrukar sitt uppdrag som god man, vilket inte är tillåtet att göra (11 kap. 20§ FB). Det låter helt riktigt att du reagerar på detta och det du bör göra är att i första hand ansöka om att entlediga din faster som god man. Det kan du göra hos överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun som din farfar bor i. Dit kan du även ringa för ytterligare råd kring din situation. Utöver detta kan du även vända dig till polisen för att låta dem utreda huruvida detta även kan vara ett brott som din faster och din pappa har begått. I din fråga uppfattade jag det nämligen som att din pappa också var med på det din faster har gjort och tänker att göra göra med till exempel huset, jag ber om ursäkt om jag missuppfattade dig. Du behöver inte själv veta vad brottsrubriceringen skulle vara om du vill anmäla det till polisen, utan det räcker med att du förklarar vad som har hänt. Sedan avgör polisen om det kan röra sig om ett brott och i sådana fall vilket, samt hur och om de ska gå vidare med ärendet. Rättsutredning:Vad får din faster göra inom ramen för sitt uppdrag som god man?För att förenkla det hela så kan man förklara det som att godmanskap bygger på en vilja ifrån både den gode mannen (din faster) och huvudmannen (din farfar), som i detta fallet är din faster och din farfar. Gällande din faster så måste hon vilja bli god man för din farfar för att påbörja uppdraget och oftast måste även huvudmannen vilja ha en god man. Det finns dock fall så som vid sjukdom där huvudmannen inte behöver samtycka till att ha en god man. Hen kan trots det bli tillförordnad en god man på grund av hens hälsa (11 kap. 4§ FB). En god man kan även förordnas på grund av huvudmannens hälsa, med huvudmannens samtycker (11 kap. 4§ FB). Under tiden som din farfar har en god man så bygger det vidare på hans vilja (hans samtycke), han måste ha antingen ett uttryckligt, underförstått, tyst eller retroaktivt samtycke till de handlingar som din faster gör inom ramen för sitt uppdrag. Det finns däremot ett undantag ifrån detta och det är om samtycke inte kan inhämtas på grund av att din farfar antingen saknar förmåga att ge uttryck för sin vilja, på grund av sin demens till exempel eller om det av andra skäl inte går att inhämta samtycke (11 kap. 5§ FB).I vissa situationer så anses dock ett samtycke föreligga, så länge din farfar inte har gett uttryck för att samtycke inte finns före handlingen utfördes. Det gäller det som kan anses ligga inom den dagliga hushållsföringen. Vilket till exempel är att handla mat, betala hyran eller lånekostnader för bostaden, köpa hygienprodukter, inhandla kläder eller betala andra avgifter som din farfar har (11 kap. 5§ FB). Allt detta är för att underlätta vardagslivet för din farfar och få det att fungera trots hans sjukdom. Vilket därmed är sådant som din faster får göra som god man för din farfar. Är ett avtal bindande trots att en god man går utanför ramen för sitt uppdrag?Om din faster sluter avtal eller företar andra rättshandlingar som inte faller inom ramen för hennes uppdrag eller där samtycke kan inhämtas ifrån din farfar men ej har inhämtats så blir inte avtalen eller handlingarna bindande (11 kap. 5 § FB). Då kan även din faster bli strikt skadeståndsskyldig till en eventuell tredje part (11 kap. 6§ FB). För att skadeståndet ska aktualiseras så måste dock den tredje parten vare god troende. Det innebär att den måste tro att allt har gått rätt till och att din faster inte går utanför ramen för sitt uppdrag. Exempel:Om din faster hyr ut en del av din farfars hus och detta inte anses vara inom ramen för uppdraget, eller att samtycke saknas trots att det kan inhämtas, då kan din faster bli skadeståndsskyldig till den som hon avtalat med om att den ska bo i huset (11 kap. 6§ FB), eftersom avtalet inte var bindande enligt11 kap. 5§ Föräldrabalken. Går det att missbruka sin roll som god man?Att få uppdraget som god man innebär ett stort förtroende då man ska hjälpa en person på väldigt personliga och viktiga plan, där man dessutom får tillgång till den andres ekonomi. Därmed går det absolut att missköta eller försumma sitt uppdrag som god man (11 kap. 20§ FB). Enligt praxis så har det räckt med att huvudmannen har givit en gåva till den gode mannens anhöriga, för att den gode mannen inte längre ska anses lämplig för sitt uppdrag (RH 2015:39). Därmed är det enligt min bedömning ganska tydligt att det din faster har gjort skulle räcka för att hon ska anses missbruka sin roll som god man åt din farfar.Vad kan du som anhörig göra om du misstänker att något inte står rätt till hos den gode mannen?En ansökan om att entlediga din faster som god man får göras av till exempel din farfar eller hans närmaste släktingar (11 kap. 21§ ihop med 15§ FB), vilket innebär att du kan ansöka om att entlediga din faster som god man åt din farfar.Ansökan kan du göra hos överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun, de har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur gode män sköter sina uppdrag.Vad jag rekommenderar dig att göra:-Ta kontakt med överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där din farfar bor och berätta vad som pågår och säg att du vill ansöka om att entlediga din faster som god man åt din farfar.-Du kan även googla på överförmyndaren i den aktuella kommunen och hitta en blankett för ansökan den vägen, men om du ringer kan du kanske även få svar på ytterligare frågor du har.-Utöver detta så kan du fundera på om du vill låta polisen utreda huruvida det som din faster och din pappa (om jag förstått dig rätt så är han med på det) har gjort är ett brott eller inte, om du vill det så kan du polisanmäla dem. Du behöver inte själv veta vad brottet ska rubriceras som för att kunna göra en anmälan hos polisen, utan du förklarar vad som har hänt och sedan avgör polisen om och hur de ska gå vidare med ärendet.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Jag önskar dig även lycka till med ditt ärende och hoppas att det ska lösa sig snabbt för dig och din farfar!Med vänlig hälsning