Kan ett barn vara god man till en dement förälder och kan barnet genomföra en försäljning av fastighet?

2018-10-07 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej God Man Kan ett barn vara god man till dement förälder ?Fadern är avliden och det finns inbördes testamente mellan makarna.Modern är dement.Kan barnet som agerar god man till modern och genomföra en försäljning av fastighet ?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är att barn absolut kan vara gode män åt sina föräldrar. Vad gäller fastigheten beror det däremot på omständigheterna. Jag ska förklara det här lite mer utförligt. Jag kommer hänvisa till regler i föräldrabalken (FB).Et barn kan vara god man åt sin förälder om en domstol tycker att det är lämpligtJa, det är helt okej för ett barn att vara god man åt sin förälder. Barnet måste självklart utses till god man av en domstol först. Domstolen ska måste göra en bedömning om barnet är lämpligt för uppdraget (FB 11 kap. 12 §). Barnet kan bli god man om det verkar som om det kommer ta uppdraget på allvar och sköta det väl. Det är ganska vanligt att domstolen utser anhöriga som gode män när det är möjligt.Fastighetsförsäljning är ok om det ingår i uppdraget och överförmyndaren godkänner När barnet utses till god man får det en specificering av vad som ingår i uppdraget. Vissa gode män har bara i uppdrag att ta hand om frågor som rör en viss fastighet, pengarna på ett visst bankkonto eller något liknande. Eftersom modern i det här fallet har god man på grund av demens tror jag att det sannolikt rör sig om ett uppdrag som omfattar alla moderns tillgångar. Då ingår fastigheten och barnet får alltså ta beslut som rör förvaltningen av den (FB 12 kap. 10 §).Det är kommunens överförmyndare som kontrollerar att alla gode män i kommunen sköter sina uppdrag. Överförmyndaren måste också godkänna vissa saker innan den gode mannen gör något. Ett sånt fall är när den gode mannen ska sälja en fastighet (FB 14 kap. 11 §). Innan barnet som är god man säljer fastigheten måste det alltså söka godkännande hos överförmyndaren. Överförmyndaren godkänner det inte om det av någon anledning verkar olämpligt. Sammanfattningsvis kan alltså ett barn vara god man åt sin förälder. Det är vanliga att nära anhöriga utses till att var gode män. Däremot kan barnet inte bestämma helt fritt vad det ska föra med en fastighet. Först och främst måste fastigheten ingå i den gode mannens uppdrag. Sen måste kommunens överförmyndare godkänna försäljningen innan den kan genomföras.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Måste en avtalspart som är underställd förvaltare utge ersättning för en utförd tjänst trots att avtalet är ogiltigt?

2018-09-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur snart efter att huvudmannen ingått ett avtal med tredje man måste en förvaltare höra av sig för att ogiltigförklara ett avtal? Kan huvudmannen kräva ersättning för den tjänst huvudmannen erhållit? Om ja, inom vilka ramar? Ordinarie pris eller det pris som man haft för att kunna tillhandahålla tjänsten?Kan förvaltare efter 2 år ogiltigförklara ett ingått avtal med tredje man?
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ifall huvudmannen trots förvaltarskapet ingår avtal saknar avtalet giltighet och det oavsett hur lång tid som passerar efter dess ingående. Huvudmannen har nämligen ingen behörighet att ingå avtalet, lika lite som jag med bindande verkan kan ingå ett avtal för din räkning. (11 kap. 9 § 1 stycket föräldrabalken). - Avtalet är däremot giltigt om det avsåg (betalades med) egendom som huvudmannen tillgodogjort sig genom förvärvsarbete, gåva eller testamente efter det att förvaltaren förordnades. (11 kap. 8 § föräldrabalken). Ett ogiltigt avtal leder till att parternas respektive prestationer – tjänst och betalning – ska återgå. Det är enkelt att lösa om saken rör ett köpeavtal vars underliggande köpeobjektet fortfarande är intakt, men desto svårare när ena prestationen är mer eller mindre irreversibel, vilket en utförd tjänst alltsomoftast är. I den situationen ska ersättning utgå för de kostnader parterna haft på grund av avtalet, exempelvis för material och tidsspillan, och för den prestation uppdragstgivaren kunnat tillgodogöra sig. I praktiken måste alltså uppdragsgivaren utge full ersättning. Det kommer bli svårt att retroaktivt återkräva hela eller en del av kostnaden. - Om däremot motparten som utförde tjänsten kände till eller borde ha misstänkt grunden för ogiltighet – dvs., att köparen led av psykisk sjukdom eller stod under förvaltarskap – ska ingen ersättning utges över huvud taget. Ifall du har funderingar eller följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se. Allt gott,

Mall för framtidsfullmakt mellan makar

2018-09-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Finns det en mall på framtidsfullmakt mellan makar?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.En framtidsfullmakt är en typ av fullmakt som, i enlighet med fullmaktsgivarens vilja så som den är uttryckt i fullmakten, blir giltig om denne inte själv kan ta tillvara sin rätt på grund av exempelvis sjukdom, psykisk störning eller liknande. Möjligheten att använda sig av framtidsfullmakt finns sedan den 1 juli 2017 och är alltså ett alternativ till god man eller förvaltare.Det finns flera olika saker som kan vara bra att tänka på när man upprättar en framtidsfullmakt och även vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att fullmakten ska vara giltig. Lawline tillhandahåller en avtalstjänst online som du enkelt kan använda för att upprätta en individuellt anpassad giltig framtidsfullmakt (tryck på länken och klicka dig fram därifrån). Tjänsten kostar 1 095 kr att använda och du du kan givetvis få hjälp på vägen om något skulle kännas krångligt. Betalningen sker i samband med att du bekräftar din beställning för att få avtalet skickat till dig, så var inte rädd för att klicka runt lite och se hur tjänsten fungerar. Vänliga hälsningar,

Måste man vara omyndigförklarad för att få en god man?

2018-09-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Måste man vara omyndigförklarad för att få en god man som tar hand om ens ekonomi?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sedan 1989 är det inte längre möjligt att bli omyndigförklarad i Sverige. Omyndigförklaringen har istället blivit ersatt med så kallat förvaltarskap, där en förvaltare förordnas åt en person som är ur stånd att vårda sig och sin egendom. Förvaltarskap skiljer sig från godmanskap på så vis att den som har en förvaltare inte längre råder över sin egendom och inte kan vidta rättsliga åtgärder utan förvaltarens samtycke, medan den som har en god man fortfarande råder över sin egendom och får agera helt oberoende av den gode mannen.Både godmanskap och förvaltarskap regleras i 11 kap. föräldrabalken. Förutsättningarna för att få en god man framgår av 11 kap. 4 § där man kan läsa följande:"Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas."För att någon ska få en god man som tar hand om den personliga ekonomin krävs alltså att fyra kriterier är uppfyllda. 1. Den enskilde har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. 2. På grund av detta behöver den enskilde hjälp med sin ekonomi eller sina åtaganden i övrigt. 3. Den enskilde behöver en god man för att få hjälp. 4. Den enskilde samtycker till godmanskapet eller kan inte uttrycka sin vilja.Den som vill få en god man på dessa grunder kan skicka in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten avgör därefter om det finns skäl att anordna godmanskap och förordnar i så fall en god man för uppdraget.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Har jag några rättigheter till information nu när mamma har god man?

2018-10-06 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min mamma har en svår demens, känner inte folk, och vet ingenting om nånting. Hon bor på ett vårdhem och behöver dygnet runt vård.Hon har en "god man", som tar hand om hennes ekonomi. Räkningar och bankärenden.Vårdhem är dyr att bo i, och hennes lägenhet står tomma nu. Alltså två hyror att betala, plus alla kostnader på vårdhemmet.Hur vet jag att jag kan lita på god mannen ? Han berättar ju inget för mig, jag får inte veta nånting (är det enda barnet som mamma har).Vet att mamman hade lite sparade pengar. Men, jag tror inte att pengarna räcker tillatt betala både på vårdhemmet och betala hyran på hennes lägenhet.Kan godman sälja lägenheten utan att säga till mig först ?Bör inte god mannen hålla mig uppdaterad om mammans ekonomi och vårdhemmets kostnader ?Har jag inga rättigheter nu när mamman har en god man ?Tack på förhand.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det kan kännas svårt att inte få någon information om din mammas ekonomiska förhållanden, när du vill se till att hon får det bra. Tyvärr har du väldigt begränsade möjligheter att göra något åt just det. Det finns dock lite kontrollfunktioner för att se till att den gode mannen gör vad han ska. Jag kommer försöka ta mig an alla dina frågor och förklara vad som häller den gode mannens uppdrag. Sist i svaret hittar du en sammanfattning.Jag kommer gå in på regler i föräldrabalken (FB).Den gode mannen ska tillvarata din mammas intressen och har bara skyldigheter gentemot henneDin mamma har fått en god man, eftersom man har gjort bedömningen att hennes demens gör att hon inte ska ta hand om sina tillgångar själv (FB 11 kap. 4 §). Rent juridiskt hade din mamma inte kunnat betala räkningar, handla, ha ett hyresavtal eller göra andra såna saker själv. Hon behöver därför någon som har rätt att företräda henne. Som dotter hade du bara väldigt begränsade möjligheter att hjälpa din mamma med sånt här (FB 17 kap. 1 §) och därför behövdes en god man.Den gode mannen har en skyldighet att utföra sitt uppdrag som god man med omsorg. Han ska ta tillvara på din mammas rätt och se till att hennes tillgångar används på det sätt som är bäst för henne. Han ska se till att en del av hennes tillgångar går till den dagliga livsföringen, boende, mat, kläder och andra saker som höjer hennes livskvalitet. Resten ska han spara på ett sätt som gör att hon är ekonomiskt trygg på lång sikt. (FB 12 kap. 3-4 §).Din gode man har alltså bara skyldigheter gentemot din mamma. Den gode mannen är inte skyldig att lämna ut information eller förhålla sig på andra sätt till dig och andra anhöriga. Han behöver inte heller säga till dig innan han säljer din mammas lägenhet. Det kan kännas konstigt, men det finns en förklaring. Låt oss säga att din mamma var frisk och kunde ta hand om allting själv. Då hade hennes ekonomi varit hennes ensak. Hon hade kunnat sälja sin lägenhet om hon tyckte att det var bäst och hon skulle inte ha någon skyldighet att säga till dig först. Det här är inte tänkt att förändras trots att hon har en god man. Den gode mannen företräder din mamma och tar tillvara på hennes intressen. Han behöver inte ta hänsyn till andra personer och du får inte några särskilda rättigheter nu när din mamma har en god man.Det finns kontrollfunktioner som ska hindra gode män att missköta sig Första kontrollen av en god man är när han eller hon utses av domstol. Domstolen får inte utse vem som helst till god man. De ska se till att det är en person som är rättrådig, erfaren och lämplig i övrigt (FB 11 kap. 12 §). Den gode mannen har en redovisningsskyldighet. Det betyder att allt som han gör åt din mamma som har med uppdraget som god man att göra ska antecknas. Till exempel ska det redovisas om din mammas pengar används för att betala något eller om den gode mannen ingår något avtal för din mammas räkning (FB 12 kap. 5 §). Det är överförmyndaren i kommunen som ska kontrollera det som den gode mannen redovisar och se till att han sköter sitt uppdrag (FB 16 kap. 1 § och 3 §).Den gode mannen måste fråga överförmyndaren om lov om vissa saker först. Bland annat ska han ha överförmyndarens godkännande innan han kan sälja hennes lägenhet. Han får inte heller ge bort din mammas egendom som gåva till någon.Om du misstänker att saker inte sköts som de ska kan du begära att den gode mannen byts utMisstänker du att den gode mannen missköter sitt uppdrag kan du gå till domstolen och ansöka om att han ska entledigas. Att han entledigas betyder helt enkelt att han inte får vara god man längre (FB 11 kap. 20-21 §). Som dotter har du möjlighet att göra det här åt din mamma. Detta kräver att den gode mannen verkligen har misskött sig och gjort något fel. Som jag redan sagt så är det inte fel av honom att inte hålla dig uppdaterad om din mammas ekonomiska situation. Tror du däremot att han missköter hennes ekonomi, så kan du överväga det här.Sammanfattning- Den gode mannen har skyldigheter gentemot din mamma. Han ska se till att hennes tillgångar tas om hand på det sätt som är bäst för henne. - Den gode mannen har inte några skyldigheter gentemot dig. Du får inte några rättigheter till insyn eller kontroll av din mammas ekonomi för att hon har en god man.- Den gode mannen väljs ut av domstol och kontrolleras av överförmyndaren. Vissa saker får han inte göra utan överförmyndarens godkännande. Till exempel får han inte sälja din mammas lägenhet utan godkännande.- Misstänker du att den gode mannen inte tar hand om din mammas ekonomi och missköter sitt uppdrag? Då kan du ansöka om att han ska entledigas och att någon annan utses som god man. - För att ansöka om entledigande kan du gå in på din mammas hemkommuns hemsida. Där finns det information och blanketter för ansökan.- Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Behöver en god man en fullmakt?

2018-09-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej Är god man åt en 76 årig man sedan 11 år Har i dagarna stöt på ett problem med företaget XX, Tog kontakt med XX för att göra upp om hur jag ville att faktureringen skulle göras till mej XX säger att dom behöver en fullmakt från min huvudman för att överhuvudtaget prata med mig skickade då in mitt godman förordnande XX bank fortsatte dock att hävda att dom behövde en fullmakt enl deras banksekretessregler. Min fråga är nu Är inte mitt förordnande som god man i sej en slags fullmakt, Har aldrig tidigare stött på detta problem mot någon bank el kreditinstitut, Avbetalningen till XX avser inköp av en rullator för huvudmannens räkning
Viktoria Wnuk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har i din fråga anonymiserat företagets namn till "XX".Regler om en god mans uppdrag finner vi i Föräldrabalken (FB).Vad ingår i en god mans uppdrag?Av ett godmansförordnande framgår vad du som god man får göra inom ramen för ditt uppdrag, det vill säga vilka rättshandlingar du får ingå för din huvudmans räkning. Med rättshandling avses att exempelvis ingå ett avtal om köp, avtal om avbetalning eller liknande. Med andra ord är det något som har en rättslig betydelse för huvudmannen.Som god man ska du förvalta din huvudmans egendom, bevaka dennes rätt samt sörja för dennes person. Eftersom allt detta framgår av förordnandet, kan ett sådant godmansförordnande, precis som du säger, betraktas som ett alternativ till fullmakt.Ibland har man av olika anledningar inte möjlighet att skriva en fullmakt, på grund av exempelvis sjukdom. Vid sådana situationer kan man få en god man utsedd. Även detta styrker att en god man per automatik betraktas som fullmäktig om man kan uppvisa sitt godmansförordnande.Varför kräver företaget en fullmakt?Jag förstår alltså att du tycker att det är konstigt att företaget bad om en separat fullmakt från din huvudman. Det kan däremot finnas en anledning till varför de gör det. En god man behöver som huvudregel inhämta ett samtycke från sin huvudman för att ingå avtal för dennes räkning. Bara för att man får en god man utsedd, betyder det inte att den gode mannen får ingå avtal utan att huvudmannen samtycker till det (till skillnad från då man får en förvaltare tillförordnad).Det är enbart rättshandlingar som behöver ingås för den "dagliga hushållningen", där man utgår ifrån att ett samtycke från huvudmannen redan finns (FB 11 kap. 5 §). Med andra ord kan det vara så att företaget är osäkra på om avbetalningen på rullatorn är något som faller inom ramen för just den dagliga hushållningen. Kanske beror detta på att avbetalningsbeloppet är relativt högt, och det gör det oklart för företaget om de ska inhämta ett samtycke från huvudmannen eller inte. Min rekommendationOm din huvudman har möjlighet att skriva en fullmakt, där han berättigar dig till att företräda honom i ärendet, rekommenderar jag att din huvudman i så fall gör det. Detta gör det tydligt för företaget att du faktiskt har behörighet att företräda din huvudman gällande just denna avbetalning. Det är också en trygghet för dig som god man att få ett sådant godkännande uttryckligen och skriftligt. Ingår du ett avtal för din huvudmans räkning utan att ha hans godkännande, kommer avtalet inte att vara bindande för honom, utan det är då du som god man som blir bunden om tredje man (företaget i fråga) var i god tro (FB 11 kap. 6 §). Det är alltså en trygghet för alla inblandade parter att en fullmakt skrivs i det här fallet.Om du har fler frågor kring innebörden av ditt godmansförordnande kan du alltid vända dig till kommunen där du är anställd som god man och be dem om hjälp.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Önskar en trevlig kväll.Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att avsluta godmanskap?

2018-09-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej.Vad krävs för att få ett befintligt God Mansuppdrag upprivet. Det gäller en myndig person som har intelektuell funktionsnedsättning. Tanken är att en skriftlig fullmakt ska ersätta God Mansskapet. Har Överförmyndaren något inflytande i frågan?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regleringen kring godmanskap finns i 11 kap. Föräldrabalken (FB).Hur avslutas godmanskapet?Det finns flera olika sätt och anledningar till att ett godmanskap kan avslutas, vilka anges i 11 kap. 19 § FB:- Om godmanskapet inte längre behövs- Om den som förordnandet avser begär att godmanskapet ska upphöra (gäller enbart om godmanskap har förordnats enligt 11 kap. 3 § punkt 1-5 FB).- Om den gode mannen själv begär att få avsluta uppdraget - Om den gode mannen missbrukar eller försummar sitt uppdrag eller kommer på ekonomiskt obestånd och utifrån det är olämplig för uppdraget, 11 kap. 20 § FB.Gällande överförmyndarens inflytande i frågan så beror det på vilken grund godmanskapet har förordnats utifrån. När det gäller förordnande av godmanskap utifrån 11 kap. 4 § FB har överförmyndaren inte inflytande i avslutandet av godmanskapet, utan det är en bedömning som görs av rätten. Övriga beslut om avslutande av godmanskap avgörs dock av överförmyndaren, 11 kap. 19 b § FB. Vilka kan ansöka om att avsluta godmanskapet?De som kan ansöka om att avsluta godmanskapet är:- Den gode mannen- Av rätten eller överförmyndaren självmant- Förmyndare- Den som ansökan avser- Make/sambo - Närmaste släktingar - FramtidsfullmaktshavareSe 11 kap. 21 § och 15 § FB.Sammanfattning - Vad är troligast i ert fall?Eftersom du nämner att det är fråga om en person som har en intellektuell funktionsnedsättning utgår jag från att beslutet om godmanskap har fattats utifrån 11 kap. 4 § FB. I detta fall är den troligaste grunden för att godmanskapet ska kunna avslutas att godmanskapet inte längre anses behövas. Huruvida det behövs eller inte är en individuell bedömning som i så fall kommer att göras av rätten. Utan att känna till omständigheterna eller grunden för godmanskapet närmare är det svårt för mig att göra en bedömning för vad som ska gälla mer specifikt i ert fall eller huruvida en skriftlig fullmakt kan räcka för att ersätta godmanskapet.Hoppas att ni fick hjälp med er fråga!Vänliga hälsningar,

Framtidsfullmakts giltighet samt tredje mans vägran att acceptera framtidsfullmakt

2018-09-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Jag har en Framtidsfullmakt där underlaget är en mall från Demensförbundets hemsida. Fullmaktsgivaren är min förälder och jag gör nu bedömningen att den ska träda i kraft. På postutlämningsstället har de aldrig hört talas om en Framtidsfullmakt och inte heller deras support (Postnord) har koll på läget. Inga försändelser lämnas ut till mig. Jag kontaktar själv Postnords kundservice via Twitter, länkar till Bankföreningens infoblad om Framtidsfullmakt, Swedbanks info samt länk till själva lagen (2017:310) och detta är deras svar: "Varje företag har själv rätt att bestämma över vilka fullmakter de godtar. Vi har bestämt att vi endast godtar vår egen fullmakt, detta för att vi kan säkerställa att den uppfyller alla krav på säkerhet så att vi lämnar ut paket och brev till rätt mottagare eller dennes ombud."Min fråga är helt enkelt, stämmer det som de skriver att enskilda företag/3:dje män själva bestämmer?Jag trodde att en fullmakt var ett avtal mellan fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren och att jag (fullmaktshavaren) är ansvarig mot såväl fullmaktsgivaren som tredje man. Överförmyndaren (i fallet Framtidsfullmakt) och Tingsrätten är de som kan "ta mig i örat" om jag överskrider de befogenheter som fullmakten stipulerar.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om framtidsfullmakter (LFF) och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).En fullmakt innebär, beroende på sin utformning, i regel att fullmäktigen (i detta fallet du) får rätt att agera å fullmaktsgivarens vägnar i den omfattning som fullmakten anger. Kort sagt: fullmäktigen agerar bara som fullmaktsgivarens syssloman och har (juridiskt) ingen egen roll i det handlingar som företas. LFF stämmer i huvudsak överens med denna beskrivning, men till skillnad från AvtL (källan till "vanliga" fullmakter) kan framtidsfullmakter enligt 2 § LFF utöver rättshandlingar även omfatta personliga angelägenheter. Om något tycks alltså en framtidsfullmakt kunna vara vidare än en fullmakt enligt AvtL. Det finns dock ett antal formkrav som måste vara uppfyllda för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Dessa återfinns i 3-5 §§ LFF och sammanfattas av konsumenternas.se såhär: Fullmaktsgivaren måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten Fullmakten ska vara skriftligDet ska framgå att det är en framtidsfullmaktDet ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavareDet ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattarÖvriga villkor för fullmakten ska angesFullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för (fullmaktshavaren)Fullmakten ska visas upp i original när den används, exempelvis på banken. Förutsatt att din framtidsfullmakt uppfyller dessa kriterier och omfattar den typ av handling du försöker utföra å fullmaktsgivarens vägnar är den enligt min uppfattning giltig. Detta innebär dock inte att en tredje man måste acceptera den; det finns ingen reglering som hindrar att en tredje man kräver att fullmaktsgivaren själv företar handlingen. Detta bekräftas indirekt i lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna s. 91. I remissen framgår att lösningen, om inte fullmaktsgivaren är i stånd att själv vidta åtgärden, är att ansöka om godmanskap eller förvaltare för denne.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning