God mans lämplighetsbedömning

2020-02-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vad innebär det att vara rättrådig, när det handlar om att en god man ska vara rättrådig? Alltså rättrådig =
André Tito |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt FB 11:12, första meningen. ska en god man vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Enligt HD, ska lämplighetsbedömningen göras beroende till vilket syfte god man utses. I NJA 1980 s. 171 skriver HD:"när det gäller frågan vem som lämpligen bör utses till god man kan följaktligen skilda synpunkter göra sig gällande beroende på vad som är det huvudsakliga syftet med utseende av god man. Är det huvudsakliga syftet att sörja för den hjälpbehövandes person, ligger det nära till hands att till god man förordna en släkting till den hjälpbehövande eller annan närstående person. Är däremot fråga om att tillvarata rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, kan - framför allt då oenighet föreligger mellan släktingarna rörande dessa angelägenheter - vara mindre lämpligt att förordna någon av dem till god man."I en annan dom från HD (NJA 1991 s. 545) skriver skiljeaktig justitieråd Nillson att grundtanken är att förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall. Det åligger en förvaltare, liksom en förmyndare, att med omsorg och nit vårda huvudmannens rätt och främja hans bästa och härvid se till att hans medel (eller intressen) i skälig omfattning används till nytta för honom.Varken lagtexten eller dess förarbeten, likaså rättspraxis, uttalar sig om just ordet rättrådig. Men det som går att utläsa av HD:s domskäl är att det ska ses i ljuset av lämplighetskravet i sin helhet. Rättrådigheten torde hänvisa till lojalitetskravet som åligger en god man gentemot huvudmannen och hans/hennes intressen. Med vänliga hälsningar,

Kan man bli omyndigförklarad?

2020-01-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan de umyndig förklara mig om jag är gift
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 1989 avskaffades möjligheten att bli omyndigförklarad i Sverige. Idag kan man kan istället bli förordnad med en god man ifall man behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person om det beror på en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller någon liknande situation (11 kap. 4 § föräldrabalken). Det krävs dock samtycke från personen som eventuellt ska få en god man ifall personen inte kan ge samtycke på grund av dennes tillstånd. Alltså kan man inte bli omyndigförklarad, men kan få en god man ifall det behövs och man själv ger accepterar det när man kan ge ett sådant accepterande. Skulle det behövas hindras det inte av att man är gift. Vänliga hälsningar,

Varför behöver man betala för att ha en god man?

2020-01-20 i God man & förvaltare
FRÅGA |när jag fick god man så fick jag betala c:a 10 000 kr per år. Det tycker jag är skandalöst! Går det fåtillbaka dom pengarna. Varför ska jag straffas?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En god man har rätt till ett skäligt arvode som brukar vara på 7-20 tkr och betalas oftast av den som har den gode mannen. Om man har en låg inkomst och få tillgångar kan man få hjälp av kommunen med att betala arvodet. Det är alltså arvodet som du betalar och det verkar inte vara något oskäligt belopp sett till hur mycket det är jämfört med det genomsnittliga arvodet, men jag vet inte hur det ser ut i din situation. Är det ett skäligt arvode som den gode mannen fått och denne i sin tur uppfyllt sin del av arbetet som god man så ser jag inte att du har rätt att få tillbaka pengarna. Det är frivilligt att ha en god man och du kan få förhållandet att upphöra om du skulle vilja det, fast då bör du beakta om det inte är värt den hjälp du får(föräldrabalken 11:21). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Att ansöka om förvaltare

2019-12-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej.Jag har en far som har Alzheimer sedan 9 år. Han bor på en demensboende och känner inte ens igen sina egna barn. Hur gör man för att utse en förvaltare åt honom då han har flera pågående tvister i Rumänien.Flera dokument kräver hans underskrift men han kan inte längre läsa eller skriva. Hans fru har skött ekonomi hittills men de underskrifter som behövs kan bara min far göra vilket han är inte kapabel till.
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag beklagar situationen med din far. För att svara på din fråga. Det är tingsrätten som beslutar i frågan om en person behöver en förvaltar, ansökan om att få en förvaltare ska göras till den tingsrätt där personen bor. Som närmaste släkting så får du göra en sådan ansökan (se 11 kap. 15 § föräldrabalken). Mitt råd är att du kontaktar överförmyndaren i din fars kommun. De kommer att vara behjälpliga med att ta fram de nödvändiga handlingarna och skicka in ansökan till rätten. Du hittar mer information om ansökan om förvaltare på Sveriges Domstolars hemsida.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor!

Kan jag själv välja vem som ska bli min god man eller förvaltare?

2020-02-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Om jag i framtiden är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man kan jag utse min särbo till detta? Med vänlig hälsning,
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om god man och förvaltare finns främst reglerat i 11 kap. och 12 kap. föräldrabalken (FB).FörmyndareFörmyndare utses endast till personer som är omyndig. Är du inte omyndig har du alltså inget behov av en förmyndare.God man och förvaltareKan du bli tilldelad om du behöver hjälp med att ta hand om din ekonomi. Skillnaden mellan en god man och enförvaltare är att om du har en förvaltare är dina tillgångar skyddade mot dina ageranden. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och en förvaltare behöver inte den hjälpbehövandes samtycke. Den som får en förvaltare förlorar i princip sin rättshandlingsförmåga och kan därmed inte ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.Vem kan bli god man eller förvaltare?Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, (11 kap. 12 § FB). Vissa är erfarna och har flera uppdrag, medan andra är nära anhöriga, vänner eller någon som vill hjälpa till. I det fall du föreslår en viss person som god man ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget. Däremot framgår det av förarbetena till lagen att detta inte betyder att rätten eller överförmyndaren får ställa lägre krav avseende ställföreträdarens lämplighet. Innan någon förordnas till god man ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs, (11 kap. 12 § 2 st. FB). Här kontrolleras i de flesta fall såväl belastningsregister som Kronofogdemyndighetens register.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Säga upp godmanskap

2020-01-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Har god man sedan 2002. Jag känner idag att jag skulle klara att ha hand om min egen ekonomi. Hur går jag tillväga om jag skulle vilja säga upp min god man? Hälsningar Märtha Theodorsson
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Ett godmanskap ska upphöra när det inte längre behövs (11 kap. 19 § föräldrabalk). Ett sådant beslut fattas av rätten eller av överförmyndaren beroende på av vilken anledning personen i fråga har en god man (11 kap. 19 a §, 19 b § föräldrabalk). En person som är satt under förvaltarskap kan själv skicka in ansökan om att förvaltarskapet ska upphöra (11 kap. 21 § föräldrabalk)Eftersom jag inte vet av vilket skäl du har haft en god man råder jag dig att vända dig till överförmyndaren i den kommun du bor så kan de berätta för dig om du ska skicka ansökan till tingsrätten eller till överförmyndaren.

Hur gör vi för att sälja min sjuka mammas bostadsrätt?

2020-01-06 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min mamma bor i en bostadsrätt, men hennes närminne har försämrats sista tiden. Hon har haft hemtjänst 6 gånger per dag, men flera gånger har hon gått hemifrån packad kasse med kläder och andra prylar. Senast gick hon ut på kvällen och polisen körde hem henne till bostaden där jag mötte upp. Jag tog hand om henne och gav henne varm dryck. Nästa morgon får jag telefonsamtal kl.7.30, det kommer från X sjukhus akuten.En ambulans hittade henne nerkyld i regnet tidigt på morgonen. Hon placerades på geriatriken där hon stannade några dagar. Nu har hon placerats på ett hem söder om stan. Hon har sin ordinarie bostad i Y. Jag anser själv att hon bör stanna på hemmet där hon nu är. Men vad gör vi med hennes bostadsrätt.Vi är tre bröder och vi anser att hon inte kan betala dubbla bosättningar. Hur gör man på rätt sätt för att avveckla bostadsrätten?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga äger din mamma och bor i en bostadsrätt. På grund av hennes sjukdom och placering på sjukhem är du av uppfattningen att bostadsrätten bör avvecklas; dvs. den bör säljas. Du undrar hur du går till väga för att så ska ske korrekt.Som anhöriga har ni om det är uppenbart att er mamma på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter, rätt att vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till hennes dagliga livsföring (17 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). Det kan avse betalning av periodiska utgifter som utgör en förutsättning för att din mamma ska kunna upprätthålla sin levnadsnivå och sina levnadsförhållanden även sedan hon förlorat sin beslutsförmåga. I förarbetena till bestämmelsen nämns som exempel betalningar för boende, transporter, sociala tjänster, telefonabonnemang, försäkringar m.m. (prop. 2016/17:30 s. 136). Vad som i det konkreta fallet har betydelse för den enskildas dagliga livsföring skiftar från individ till individ varför anhörigas insatser måste utgå från den livssituation och de behov som den enskilda har. Om behoven förändras måste även insatserna förändras men hela tiden falla inom anhörigbehörigheten, dvs avse rättshandlingar med anknytning till den enskildas dagliga livsföring. Anhörigas behörighet omfattar däremot inte större och mer sällan förekommande rättshandlingar, såsom köp eller försäljning av t.ex. en fastighet, bostadsrätt eller bil. I nuläget är således endast din mamma som har rätt att sälja bostadsrätten.Min rekommendation är därav att ni hos domstol ansöker om en god man eller förvaltare. God manskap och förvaltarskap skiljer sig åt en del och då jag inte vet hur sjuk din mamma är kommer jag att redogöra för båda. God manskap är mindre inskränkande än förvaltarskap varför god man är vad som i första hand ska utses. En god man ska utses av rätten om det behövs om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. För anordnande av god man krävs det att din mamma samtycker till det, om inte hennes tillstånd hindrar att sådant inhämtas (11 kap. 4 § FB). Utgångspunkten vid godmanskap är att en god man bör ses som ett biträde åt huvudmannen och inte kan handla utan huvudmannens samtycke. För handlingar som berör den dagliga hushållningen behöver samtycke dock inte inhämtas. Samtycke krävs inte heller när huvudmannen på grund av hälsotillstånd saknar förmåga att uttrycka sin vilja (11 kap. 5 § FB). Om god man utses till din mamma har hon kvar sin rättshandlingsförmåga och ska i princip tillfrågas inför alla större beslut som tas (t.ex. försäljning av bostadsrätten).Det finns även möjlighet att ansöka om en förvaltare åt din mamma. Ett förvaltaruppdrag innebär att förvaltaren kan handla utan huvudmannens samtycke. Om din mamma på grund av hälsotillstånd inte är kapabel till att ta hand om sig själv eller om sin egendom och godmanskap inte är tillräckligt kan en förvaltare förordnas (11 kap. 7 § FB). Om en förvaltare utses förlorar din mamma sin rättshandlingsförmåga och kan inte ta beslut själv som omfattas av förvaltarskapet.Oavsett om god man eller förvaltare anordnas finns det dock speciella regler avseende försäljning av bland annat bostadsrätt. God man eller förvaltare får endast sälja sin huvudmans fastighet eller bostadsrätt om överförmyndaren samtycker till försäljningen. Det är endast god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke. Överförmyndaren ska lämna samtycke till försäljningen endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt huvudmannens behov och samlade tillgångar (14 kap. 11 § FB). Därför är det viktigt att man som god man eller förvaltare i ansökan förklarar skälet till försäljningen, hur huvudmannen ska lösa sin boendesituation framöver och att man lämnar in handlingar som styrker att försäljningen sker till gällande marknadspris. Försäljning bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.Sammanfattningsvis är min rekommendation att ni ansöker om en god man eller förvaltare till er mamma. Jag kan dessvärre inte ta ställning till vilket av alternativen som bör väljas. Dock är förvaltarskap mer ingripande och förvaltare ska endast anordnas om det inte är tillräckligt med god man. God man kan eller förvaltare kan ansökas om av den enskilde själv (din mamma) men även nära anhöriga (ni barn) och överförmyndaren är behörig att ansöka.För att ansöka om god man eller förvaltare kan du antingen vända dig till domstol eller till kommunens överförmyndare. Det enklaste torde vara att du vänder dig till överförmyndaren i kommunen. Överförmyndaren är van att handskas med ärenden som ert och kan bistå med de handlingar som behövs till domstolen. Att ansöka om god man eller förvaltare kostar ingenting. I ansökan kan du ge förslag på god man eller förvaltare, innebärande att du eller något av dina syskon kan föreslås och godkännas för uppdraget. Den som sedan utses som god man eller förvaltare kan därefter, enligt ovan, ansöka hos överförmyndaren om försäljning av bostadsrätten.Du kan läsa mer om god manskap och förvaltarskap på Sveriges domstolars hemsida. För att komma i kontakt med överförmyndaren i kommunen går det bra att ringa till kommunens växel och be att få bli kopplad. För det fall att ni behöver ytterligare hjälp i ärendet av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Förvaltarskap åt mor med Demens

2019-12-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Min bror ansöker om förvaltaskap godmanskap förvalta egendom för min mor. Jag anser att han inte ska vara god man. Min mamma är dement och klarar inte av att sköta ekonomin. Vad kan jag göra för att HSG vill ha en god man som inte tillhör oss bröder. Risken finns att det kan bli tvister mellan oss.
Mahdi Sadegh |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det skall först och främst nämnas att det inte framgår av din fråga vad för egendom som skall förvaltas. Jag utgår ifrån att det är ekonomin, m.m. då du nämner att din mor inte kan hantera sin ekonomi.Utredning11 kapitlet i föräldrabalken (FB) behandlar om god man och förvaltare. Det framgår av detta kapitel att kan en förmyndare på grund av sjukdom eller någon annan orsak inte utöva förmynderskapet, skall överförmyndaren förordna god man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter (11 kap. 1 § FB).Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (11 kap. 4 § FB).Vid val av en god man eller förvaltare ska man beakta det huvudsakliga syftet med förvaltarskapet. Består uppdraget främst i att sörja för huvudmannens person bör en släkting eller annan närstående utses. Om det är mer krävande egendomsförvaltning eller liknande är det mer lämpligt att välja en kvalificerad yrkesperson (11 kap. 12 § FB).SammanfattningsvisHSG torde anse att förvaltande av eran mors bostad och ekonomiska angelägenheter är en mycket omfattande uppgift och därför bör någon utomstående anses mer kvalificerad som god man för eran mor. Men detta skall ej hindra er från att utse en god man som ni anser är mer lämplig. I erat fall bör ni kontakta ansvarig för HSG och redovisa ovanstående rättigheter. Är fallet sådant att dom fortfarande inte accepterar det kan ni även upprätta ett avtal som reglerar hur ni skall gå tillväga då ni inte är överens med varandra. Men med beaktande av att en sådan oro finns, kanske det är mer lämpligt att någon utomstående har hand om eran mors förvaltarskap. Med vänliga hälsningar,