Vad får en god man göra?

2021-01-18 i God man
FRÅGA |Får god man ha nyckel till huvudmans bostad?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att en huvudman inte förlorar sitt rättshandlande i samband med förordnandet så kräver en god man samtycke från sin huvudman för rättshandlingar som denne utför för huvudmannens räkning, om inte rättshandlingen är inom förordnandet eller följer av sedvanlig vardaglig hushållning exempelvis hyresbetalningar (11 kap. 5 § föräldrabalken). Svaret på din fråga blir således beroende på vad som omfattas av förordnandet i fråga och vad den gode mannens innehav av huvudmannens bostadsnyckel fyller för funktion för uppdraget.Jag hoppas att detta svarade på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?

2021-01-09 i God man
FRÅGA |Hej!Min bror har en utvecklingsstörning och har förvaltare. Han bor på vårdinrättning men vill nu plötsligt flytta till annan kommun. Det kommer att bli dåligt för honom. Han kan inte ta såna beslut själv. Hans förvaltare påstår att han får bestämma själv var han ska bo. Stämmer det att någon utan konsekvenstänk kan bestämma hur som helst?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller förvaltarskap så regleras det i 11 kap. föräldrabalken (FB) där det framgår av dess 7 § att det främsta syftet med ett förvaltarskap är att förvaltaren ska vårda den enskilde och dess egendom i den mån den enskilde själv inte är kapabel till att göra det. Av samma regel framgår det även att förvaltarskapet kan begränsas till att avse en viss egendom eller angelägenhet eller i övrigt särskilt anpassas till den enskildes behov. Av 11 kap. 8 § FB stadgas att den enskilde trots förvaltarskapet är berättigad att sluta avtal om tjänst eller arbete, förfoga över vad hon eller han förvärvat genom eget arbete samt förfoga över det han eller hon förvärvat genom arv, gåva eller testamente. Det framgår inget av din fråga om att förvaltarskapet över din bror är ägnat att avse viss egendom eller anpassat på ett sådant sätt att förvaltaren har befogenhet att förordna över personliga saker såsom var din bror ska bosätta sig och inte. En motsatsvis tolkning av det skulle isåfall vara att förvaltaren inte har några befogenheter att motsätta sig din brors beslut, för förvaltaren har ingen beslutanderätt inom sådana områden. Däremot, ska en förvaltare såklart alltid beakta den enskildes bästa vilket innebär att ifall en sådan flytt enbart skulle medföra problematik som din bror kanske inte är helt införstådd med som du beskriver det, är givetvis den bästa lösningen ifall förvaltaren försöker nå någon slags överenskommelse med din bror angående detta, just utifrån hans eget bästa. Sammantaget, har förvaltaren inga befogenheter att fatta beslut åt din bror inom det området, men de skulle givetvis kunna försöka nå någon slags överenskommelse med beaktande av samtliga intressen och främst din brors eget bästa. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Hur avsätter man god man?

2021-01-01 i God man
FRÅGA |Hej jag undrar hur jag gör för att bli av med min godman? I början funkade allting jätte bra tills jag fick en nödsituation i livet och rörde mitt sparkonto där vi hade sparat ihop en del pengar efter att jag använt dom pengarna till en nödsituation så har min godman börjat hota med tingsrätten samt förvaltarskap. Jag valde själv att ha en godman då jag ville ha hjälp men efter alla hot om förvaltare samt tingsrätt så vill jag inte ha hjälp av godman nått mer. Så min fråga är hur gör jag för att bli av med min god man??
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om god man finns stadgade i föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag för din fråga.Hur kan man säga upp god man?Ett beslut om att godmanskap ska upphöra eller beslut om att entlediga god man fattas som huvudregel av rätten Vissa frågor är det dock överförmyndaren som beslutar i (11 kap. 19 b § FB). Överförmyndaren är en ansvarig person på kommunen som har ansvar för gode män och förvaltare.En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som pga. andra anledningar inte längre kan anses lämplig för uppdraget ska entledigas. Det är överförmyndaren som fattar beslut om entledigande av överförmyndaren (11 kap. 20 § FB).Hur ansöker man om att avsätta en god man?En ansökan om att avsätta en god man får bl.a. göras av den som ansökan angår, dvs dig om du är över 16 år. Även nära släktingar kan ansöka om att god man ska avsättas (11 kap. 21 § samt 11 kap. 15 § FB).Det är överförmyndaren som beslutar i frågan. Om överförmyndaren finner att den gode mannen inte är lämplig för uppdraget samt missköter sitt uppdrag så kan den gode mannen avsättas. I ansökan bör ni skriva varför den gode mannen är olämplig för uppdraget och varför ett byte av god man skulle vara aktuellt.SammanfattningDu kan själv ansöka om att byta god man. Ansökan görs till överförmyndaren i din bosättningskommun, och det är även denne som beslutar i frågan om ett eventuellt byte av god man. God man ska avsättas om hen är olämplig för uppdraget och missköter sig, men detta beslutet tas av överförmyndaren.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Byte av godman.

2020-12-31 i God man
FRÅGA |Min bror har ett funktionshinder som gör att han har godman. Problemet med denna godman är att hon stryker all kontakt mot familjen från hans sida. Medan han själv vill ha kontakt. Problem i detta är att min brors flickvän har gjort ett ofredande som är polis anmäld men tyvärr nedlagt:( Samt att godman har kontakt med min brors flickvän vilket hon inte ska ha för flickor har en egen godman. Hur gör man för att byta ut denna godman?Har kontakt med överförmyndaren samt mailat in oändliga klagomål men inget händer.. Min bror blir allt sämre med denna godman.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur man gör för att byta en godman.Om en god man gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och pga. detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att ha kvar uppdraget, ska hen avsättas. Detta beslut tas av överförmyndarnämnden (11 kap. 20 § FB). Ansökan om att avsätta din brors gode man och begära ett byte kan göras av den som ansökan avser. Ansökan kan också göras av dig då du tillhör hans närmaste släktingar (11 kap. 21 och 15 §§ FB). Det är endast i de fall som överförmyndaren finner att den gode mannen är olämplig och missköter sitt uppdrag som personen kan bytas ut mot sin vilja. I ansökan ska det stå varför ni anser att den gode mannen är olämplig eller varför ett byte av god man är aktuellt. En god idé kan även vara att ge förslag på en annan lämplig god man som kan ta över uppdraget. Trots att du, av vad som framgår av frågan, redan har kontakt med överförmyndaren är viktigt att du skickar in ett korrekt formulär (se din kommuns hemsida för blankett) och beskriver i detalj vad som har hänt och vad du och de andra upplever som del, för att få ett beslut i saken. Ni är fria att ta upp vilken bevisning ni vill - desto mer, ju bättre.De skäl som kan framföras att den gode mannen inte är lämplig kan vara:- Den gode mannen har inte skött din brors ekonomi på ett bra sätt.- Den gode mannen har inte skött din brors myndighetskontakter på ett bra sätt.- Den gode mannen har betett sig olämpligt mot din bror.- Den gode mannen har fått skulder.- Den gode mannen har begått brott.- Annat skäl som gör att överförmyndarnämnden tappar förtroendet för den gode mannan.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur entledigas God man?

2021-01-14 i God man
FRÅGA |Om den enskilde vill säga upp att ha God man hur gör han då?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna för God man behandlas i 11 kap. 1 - 6 §§ FB, 12 samt 14 kap. FB. Tillsynen över godmanskapet utövas enligt 16 kap. FB.Den enskilde har rätt att entlediga en god man. Detta om godmanskapet inte längre behövs, se 11 kap. 19 § FB. Beslutet fattas av rätten, om godmanskapet blivit tillsatt på grund av att en person inte kunnat bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom enligt 11 kap. 4 § FB, se 11 kap. 19b § FB. Den enskilde kan begära att rätten ska entlediga den som tillhandahålls som god man, men det är rätten som tar beslutet, se också 11 kap. 21 § FB. Med vänlig hälsning

Bli av med sin förvaltare

2021-01-05 i God man
FRÅGA |Hej jag vill så gärna bli av med min förvaltare. Jag är intresserad av att betala mina fakturor själv och jag vill bli självständig. Jag har träffat en jurist och vi har överklagat domstolens beslut om att få förvaltare. Personen i fråga har varit godman i början för mig men nu har hon begärt att hon ska bli förvaltare. Vi ska till ett möte i domstolen igen och där hoppas jag att jag får ett bra beslut från tingsrätten. Både läkaren och överförmyndarnämnden är på min förvaltares sida. Hur ska man gå till väga i domstolen för att de ska lyssna mer på mig? Vad kan jag göra mer åt situationen?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har förvaltare just nu eftersom du skriver att du vill bli av med din förvaltare. När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Förvaltarskap ska upphöra när behovet upphörNär du inte längre anses behöva en förvaltare ska dennes uppdrag upphöra (FB 11 kap. 19 § första stycket). Frågan är då när det inte längre anses finnas ett behov för förvaltare. Har du fortfarande ett behov av förvaltare?Behov av förvaltare anses finnas om kriterierna för att förordnas förvaltare fortfarande är uppfyllda. Förvaltarskap blir aktuellt för den enskilde om denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (FB 11 kap. 4 § första stycket och FB 11 kap. 7 § första stycket). Jag vet inte varför du förordnades förvaltarskap från första början men är det så att du inte längre till exempel på grund av sjukdom behöver hjälp med att bevaka din rätt så talar det för att du inte längre har ett behov av förvaltare. Att läkaren är på förvaltarens sida är inte helt fördelaktigt eftersom denne styrker ditt hälsotillstånd (FB 11 kap. 17 § första stycket). Mina rådMitt råd till dig är att verkligen trycka på argument som styrker att du klarar dig själv utan förvaltare och att situationen har förändrats. Du skriver att du har träffat en jurist och med dennes hjälp är jag säker på att ni kommer hitta argument som talar till din fördel. Skulle du behöva ytterligare juridisk hjälp rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och jag önskar dig all lycka till! Med vänliga hälsningar,

Ansökan om god man

2020-12-31 i God man
FRÅGA |Hej Jag undrar nu om jag kan få ansöka om god man som tar hand om mitt konto / eventuella pengar som finns och se till att jag får hjälp med räkningar hushålls pengar m.m. Jag får hela tiden på hopp och tjat om min ekonomi från min familj och de styr min ekonomi, vill ej längre att de styr min ekonmi.
Sonja Najim |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har förstått din fråga, som att du undrar om du själv kan ansöka om en god man som hjälper dig med din ekonomi. För att besvara på din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Enligt 11 kap. 4 § FB ska en god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Det ska finnas ett behov av god man och den som tilldelas en god man ska samtycka till detta. När någon blir tilldelad en god man, så förlorar denne inte sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär, att den som tilldelats en god man fortfarande kan utföra bindande handlingar, t.ex sälja sin bil, teckna abonnemang och så vidare. Av 11 kap. 5 § FB framgår det vad en god man får göra. I normala fall behöver en god man ha samtycke från sin huvudman för den rättshandling som den gode mannen utför åt sin huvudman. Ett samtycke behövs däremot inte alltid, om rättshandlingen är inom ramen för sedvanligt daglig hushållning och inom sitt förordnande. Sedvanlig daglig hushållning är t.ex sådant som vardagliga inköp, såsom köp av kläder och mat, men det kan även ibland röra sig om hyresbetalning eller annat liknande. En god man ska handla är inom ramen för godmanskapets förordnade. Som jag skrivit ovan, kan ett uppdrag om god man omfatta tre olika delar, bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom eller sörja för huvudmannens person. Vidare är en god mans uppgifter helt beroende av förhållandena i det enskilda fallet. Ansökan om god man:Av 11 kap. 15 § FB framgår det att en person som fyllt 16 år kan själv ansöka om en god man. Nära anhöriga till en person kan även ansöka om god man till den som behöver hjälp, exempelvis en make, en sambo, syskon och barn. Även överförmyndarnämnden i en kommun kan ansöka om god man till en person som behöver hjälp. En person kan ansöka om en god man hos överförmyndarnämnden eller direkt hos tingsrätten. Väljer man att ansöka direkt hos tingsrätten, ska ansökan skickas till tingsrätten i den kommun man är folkbokförd. Många väljer däremot, att vända sig till kommunens överförmyndare. Detta beror på att man hos överförmyndarnämnden kan få hjälp med sin ansökan, och med att skicka de handlingar som tingsrätten som behöver. Om du väljer att vända dig till överförmyndarnämnden, så kommer du först att behöva göra en ansökan. Din ansökan kommer därefter att skickas till tingsrätten. Överförmyndarnämnden kommer även att utreda behovet om god man, de kommer sedan att lämna ett yttrande till tingsrätten. Slutligen kommer tingsrätten att besluta om godmanskap ska beviljas eller inte. En ansökan om god man är helt kostnadsfri. Handläggningen vid tingsrätten:Tingsrätten kommer att besluta om godmanskap ska beviljas eller inte. Processen är vanligtvis skriftlig. Detta innebär att man som sökanden inte behöver komma till tingsrätten på förhandling. Om det är någon information som saknas, så kommer tingsrätten begära att uppgiften kompletteras. Slutsats:Ja, du kan själv ansöka om en god man för att han eller hon ska hjälpa dig med din ekonomi. För att göra din ansökan vänder du dig antingen till överförmyndarnämnden i din kommun och där du kommer att få mer hjälp. Alternativt, skickar du din ansökan tillsammans med övriga uppgifter direkt till tingsrätten i din kommun. Vänligen

Hur upphör ett förvaltarskap?

2020-12-22 i God man
FRÅGA |Hej jag har haft förvaltare sen jag var 21 år gammal och är 36 år nu vill byta från förvaltare till godman men tingsrätten vill att jag ska ha kvar förvaltarskapet hur ska jag gå till väga jag mår dåligt av detta
Sara Djogic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du har skickat in en ansökan till tingsrätten om att ditt förvaltarskap ska upphöra men att du därefter fått avslag. Du undrar därför hur du kan gå tillväga nu. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av 11 kap. Föräldrabalken (FB).Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?Till att börja med vill jag förtydliga skillnaden mellan god man och förvaltare. En förvaltare utses i de fall som en god man inte är tillräckligt. Att en person har förordnats förvaltarskap innebär att personen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren behöver därmed inte tillåtelse av personen den företräder innan den fattar ett beslut. Med rättshandlingsförmåga avses förmågan att åta sig förbindelser samt att råda över sin egendom. Exempelvis ta lån, betala hyran eller ansöka om olika förmåner 11 kap. 7 § FB 11 kap. 9 § FB. Till skillnad från en förvaltare ska en god man utses för att hjälpa personen att förvalta sin egendom. Huvudmannen innehar sin rättshandlingsförmåga, det vill säga att själv kunna ingå rättshandlingar. Innebörden av detta är att huvudmannen själv, på egen hand, är förmögen att ingå avtal eller andra rättshandlingar med bindande verkan 11 kap. 4 § FB. Förvaltarskap är därmed en mer omfattande ingripande skyddsåtgärd i jämförelse med godmanskap. God man ska därför utses i första hand, om det anses vara tillräckligt.Hur upphör ett förvaltarskap?Förvaltarskapet upphör när behovet inte längre finns och åtgärden inte längre behövs 11 kap. 19 § FB. Därtill kan förvaltarskap upphöra genom att förvaltaren missbrukar sin roll eller uppträder försumligt 11 kap. 20 § FB. Enligt bestämmelsen avslutas alltså förvaltarskapet när förvaltaren inte anses lämplig för uppgiften. Överförmyndaren fattar då beslut om att uppdraget ska upphöra. Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap?Om du vill byta från förvaltare till god man ska du skicka en ansökan till överförmyndarnämnden, alternativt direkt till tingsrätten 11 kap. 19 b § FB. En sådan ansökan får lov att göras av förvaltaren själv, en förmyndare, den som ansökan avser, om han eller hon har fyllt 16 år, och av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar 11 kap. 15 § FB. Till ansökan ska du bifoga ett läkarintyg som styrker att det är tillräckligt med godmanskap och att det inte längre finns behov av förvaltarskap. Din förvaltare kommer att få yttra sig i ärendet och det är sedan tingsrätten som fattar beslut och avgör frågan.Tingsrätten och överförmyndarnämnden får även självmant ta upp frågan om upphävandet av förvaltarskap. Ansökan ska ske till den tingsrätt på den ort där huvudmannen är folkbokförd 11 kap. 21 § FB.Hur du kan gå tillvägaÄr du inte nöjd med tingsrättens beslut om fortsatt förvaltarskap är ett alternativ att överklaga beslutet till hovrätten. Detta förutsätter dock att beslutet inte vunnit laga kraft. Vanligtvis sker detta 3 veckor från att du blivit delgiven domen. Överklagan ska ske skriftligen och den ska skickas till den tingsrätt som fattat beslut i ärendet. Har domen vunnit laga kraft kan du skicka in en ny ansökan till överförmyndarnämnden eller tingsrätten. Vissa kommuner tillhandahåller blanketter på nätet som går att skriva ut och fylla i för att sedan skicka till den tingsrätt där du är folkbokförd. Om du väljer att skicka in en egen ansökan till tingsrätten bör du uppge ditt och din förvaltares namn, personnummer, adress, telefon och eventuell e-postadress. Du ska även redogöra skälen till att förvaltarskapet ska upphöra samt ett eventuellt läkarintyg eller annan utredning som stödjer att behov av förvaltarskap inte längre föreligger. Jag hoppas detta besvarade din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss igen!Med vänlig hälsning,