Får min gode man få min post skickad till sig, spärra mitt kort och konto? Kan jag ogiltigförklara en fullmakt?

2019-12-05 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Jag har en God Man sedan en tid tillbaka. Enligt pappret jag har från Överförmyndare i samverkan så ska min gode man bevaka rött, förvalta egendom och sörja för person. För drygt en och en halv månad sedan så valde min gode man att få posten skickad till sig, han har översikt på mitt konto och valde att spärra mitt bankkort och ersätta med ett annat. Denna person har även "hotat" med att spärra mitt konto.Det jag undrar nu är vad har gode mannen rätt till att göra? Får hen spärra mitt kort och ersätta det? Kan hen spärra mitt konto så att jag inte har tillgång till det? Min förståelse när jag läser FB kring detta så låter det mer som något en gode man inte kan göra, utan det är mer under förvaltare? Jag kommer inte ihåg om jag skrivit på någon fullmakt i någon form men om jag gjort det hur kan jag göra den ogiltig?Ändring av bankkortet har skapat problem med betalning av min månads laddning för min telefon tex.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du undrar över om din gode man har rätt att få din post skickad till sig, spärra ditt bankkort och ersätta det, samt att "hota" med att spärra ditt konto. Jag uppfattar det också som att du undrar om du kan göra en fullmakt ogiltig, om du har skrivit på en sådan som ger din gode man rätt att göra dessa saker. Allmänt om god manPrecis som du skriver, finns reglerna om god man i föräldrabalken (FB), närmare bestämt i kap. 11 och 12. Ett godmanskap kan innebära att en god man, precis som det står i ditt papper, bevakar din rätt, förvaltar din egendom och sörjer för din person (FB 11 kap. 4 §). Att bevaka rätt innebär till exempel att ansöka om bidrag, överklaga beslut, ingå avtal eller företräda dig vid en bostadsförsäljning. Att förvalta egendom innebär till exempel att betala räkningar, att göra en budget tillsammans med dig och se till att dina pengar är placerade på ett tryggt sätt. Att sörja för person innebär att din gode man ska se till att dina intressen bevakas, till exempel så att du får den vård och fritid du har rätt till.God mans behörighet till bankkonton Du har fortfarande kvar full förfoganderätt över dina bankkonton även om du har en god man. Om den gode mannen företar någon form av handling för din räkning som får rättslig betydelse, t.ex. säljer egendom, ska du ha gett samtycke till detta. För mer vardagliga handlingar, som exempelvis betalning av räkningar, antas du ha gett samtycke (FB 11 kap 5 §). Vad din gode man har rätt att göra mer i detalj, t.ex. när det gäller att spärra konto och/eller kontokort, kan jag tyvärr inte ge ett tydligt svar på. Det beror lite på vad som står i förordnandet av din gode man. Att spärra kort och konton är nämligen inte rättshandlingar, det krävs därför inte att den gode mannen har ditt samtycke. Jag skulle råda dig att vända dig till överförmyndaren i din kommun och ta reda på vad som gäller i din situation. Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur bl.a. gode män sköter sina uppdrag. Du kan gå in på din kommuns hemsida och klicka dig vidare till överförmyndarnämnden för att få fram kontaktuppgifter till din överförmyndare.God mans möjlighet att få din post skickad till sig En god man kan begära att få din post skickad till sig, genom att fylla i en blankett om särskild postadress och skicka in till skatteverket. Det innebär att post från statliga myndigheter, kommuner och landsting kommer till din gode man istället för dig. Vanliga brev går fortfarande till dig, om inte din gode man meddelar övriga avsändare att breven ska gå till honom eller henne. Att din gode man anmäler särskild adress, och får din post skickad till sig, kräver dock att du lämnar ditt godkännande. Har du inte gjort detta, kan det vara så att din gode man gjort detta olovligen.Kan du ogiltigförklara en (eventuell) fullmakt? Om du har skrivit under en fullmakt som innebär att du gett samtycke till att din gode man gör något som kräver ditt samtycke, till exempel att få din post skickad till sig, finns det regler i avtalslagen (AvtL) som kan innebära att fullmakten är ogiltig. Jag ska beskriva några situationer som kan innebära att fullmakten är ogiltig.Om du blivit tvingad att skriva under fullmakten, och tvånget utövats med våld eller hot (AvtL 28 §) Även om du blivit tvingad att skriva under fullmakten, utan våld eller hot, men att motparten (den gode mannen) insett att du blivit tvingad till det kan fullmakten vara ogiltig (AvtL 29 §).Om någon avsiktligen vilselett dig till att skriva under fullmakten, t.ex. genom att ge dig felaktig information om vad det är du skriver på eller att undanhålla information från dig, kan fullmakten förklaras ogiltig (AvtL 30 §). Om någon har utnyttjat faktumet att du inte förstår situationen kan fullmakten ogiltigförklaras (AvtL 31 §). Det finns fler regler som kan innebära att en fullmakt är ogiltig, till exempel om omständigheterna när du skrev under fullmakten är sådana att det skulle strida mot tro och heder att fullmakten skulle gälla (AvtL 33 §). Skulle du få reda på att du har skrivit under en fullmakt och har mer frågor om denna kan ogiltigförklaras är du välkommen att höra av dig till oss igen. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem kan skriva under när min förälder är för sjuk?

2019-11-05 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag behöver båda mina målmäns underskrift för att åka utomlands, dock är den ena så pass sjuk att hon inte kan skriva på pappret men min pappa har inte ensam vårdnad. Hur gör man?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline.AnhörigfullmaktNär någon på grund av sjukdom inte längre kan sköta sina egna angelägenheter kan en anhörig sköta dessa istället (17:1 föräldrabalk). Den som i första hand är anhörig är make eller sambo (17:2 föräldrabalk). Förutsatt att din pappa är make eller sambo så kan din pappa skriva under för din mammas räkning under tiden hon är för sjuk för att göra det själv. Om dina föräldrar inte är sambos eller gifta går anhörigfullmakt till dina vuxna syskon om du har vuxna syskon. Om du inte har det går den till din mammas föräldrar, och lever hennes föräldrar inte längre går den till hennes syskon. I sista hand om hon inte har syskon i livet går fullmakten till hennes syskonbarn. Gäller för vardagliga rättshandlingarAnhörigfullmakt gäller för vardagliga rättshandlingar. Att ge tillstånd till en mindre resa utomlands borde räknas som en vardaglig rättshandling. Om tillståndet däremot gäller en flytt eller längre vistelse utomlands faller det utanför anhörigfullmakt. I så fall kan ni behöva ansöka om god man till din mamma.God manOm din mamma förmodas förbli sjuk under en längre tid eller om hennes tillstånd behövs för saker som inte är vardagliga rättshandlingar kan ni ansöka om en god man åt henne (11:4 föräldrabalk). En god man är någon som kan ingå avtal för din mammas räkning, men din mamma kan fortfarande ingå avtal själv om hon skulle vara förmögen till detta. Både din mamma och den gode mannen kan alltså ingå avtal för din mammas räkning. En god man kan ingå både stora och små avtal och har samma rättshandlingsförmåga som din mamma. Man ansöker om att god man ska utses hos tingsrätten. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vill upphöra med god man. Hur gör man?

2019-10-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vill upphöra med god man. Hur gör man?
Cornelia Isacson |Hej,Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.Din fråga kan tolkas på två olika sätt. 1) Antingen kan frågan tolkas som att du är god man och vill att ditt uppdrag ska upphöra. 2) Eller kan frågan tolkas som att du är huvudman och vill entlediga din gode man. Jag kommer redogöra för båda i det följande. 1) Hur upphör jag mitt uppdrag som god man? Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider. Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man. Beslut om upphörande av godmanskap för den som varit sjuk eller av annan anledning behövt hjälp att bevaka sin rätt fattas av tingsrätten. Den gode mannen, den enskilde, eller Överförmyndaren kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap skall upphöra. Uppdraget upphör först när tingsrätten beslutat om det. Överförmyndaren kan på begäran av en god man fatta beslut om att denne entledigas från sitt uppdrag. Ska godmanskapet fortsätta, är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har utsetts. Jag rekommenderar dig att vända dig till Överförmyndaren eller överförmyndarförvaltningen i din kommun för vidare information om vad som gäller i ditt fall. 2) Hur entledigar jag en god man? Person som är satt under förvaltarskap kan själv skicka in ansökan om att förvaltarskapet skall upphöra. En god man kan begäras entledigad från sitt uppdrag (11 kap 21 § FB). De som har rätt att begära en god man entledigad är förmyndare, av den som ansökan avser, om hen har fyllt 16 år, och av dennes make eller sambo och närmaste släktingar (11 kap. 15 § första stycket FB).En god man ska entledigas om denne gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag (11 kap 20 § FB). Då det är överförmyndaren som fattar beslut om entledigande i detta fall råder jag dig till att vända er till denne. Du kan också vända dig till överförmyndarnämnden i din kommun, de hanterar frågor som rör god man och förvaltarskap och upphörande av dessa.Blanketter för entledigande eller byte av god man hittar du HÄR. Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline. Vänligen,

Hur gör jag om jag vill bli entledigad från mitt uppdrag som god man?

2019-10-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag är god man och vill nu bli entledigad från mitt uppdrag, hur gör jag? Orsaken är att jag sen snart 1 år arbetar heltid. Jag har bett överförmyndaren om att få bli entledigad men får knappast ens ett svar på mailen. Vilka rättigheter har jag?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om god man finns stadgade i föräldrabalken (FB). Kan jag som god man begära att bli entledigad?Som god man har man rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag (11 kap. 19 § andra stycket FB). Om godmanskapet ska fortsätta kan den gode mannen dock vara skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts. Detta gäller inte om godmanskapet förordnats på grund av att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behövt hjälp att bevaka sin rätt (11 kap. 19 a § FB).Du har alltså som god man rätt att bli entledigad från ditt uppdrag på din egen begäran. Du kan vara tvungen att fortsätta som god man till dess att en ny god man förordnats beroende av på vilka grunder godmanskapet förordnats. Det viktigaste är dock att du har rätt att bli entledigad när du begär det. Vad ska jag göra?Min rekommendation är att du försöker kontakta överförmyndaren via telefon eller boka in ett möte för att diskutera din begäran om entledigande. Om överförmyndaren inte går att nå bör du kunna vända dig till andra personer på kommunen som i sin tur kan ta kontakt med överförmyndaren. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra åt att min mormor blir ekonomiskt utnyttjad av min moster?

2019-11-15 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hejsan. jag har en fråga. Min Moster utnytjar min mormor genom att ta hennes pensions pengar och fikar betalar sitt badhus kort med mera. Vilket lämnar mormor med I stort sett ingenting samt att hon knabt får mat Eftersom moster inte köper nog med mat till henne för mormors pension. Nu hindrade hon presis mormor att komma in på hem genom att övertala henne att detta inte vore en bra ide. *vilket jag tror är för att då kan hon ej stjäla mormors bank kort och pengar mer* FINS det någonting lagligt jag kan göra angående detta.? Min mormor har gått ner oerhört i vikt och ligger sängliggande 90% av tiden pga att hon helt enkelt inte orkar gå ur sängen. Hjälp snälla .
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan ansöka om god man Om du misstänker att din mormor utnyttjas av din moster kan du ansöka om en god man. Den gode mannen kan då slå vakt om din mormors intressen, exempelvis genom att se till så att hon har tillräckligt med pengar på kortet, ansöka om hemtjänst eller tillgodose annat som hen gör bedömningen att hon behöver (11 kap. 4 § föräldrabalken). En god man kan däremot inte sköta din mormors dagliga bestyr såsom att handla mat eller städa. Om det är på så vis din moster får tillgång till hennes kort och pengar, dvs på grund av att din mormor inte kan handla på egen hand utan behöver hjälp från henne, är det dock möjligt att genom förordnande om god man se till så att hon blir självständig i förhållande till mostern. Exempelvis genom att den gode mannen ansöker om just hemtjänst.Ansökan om god man gör man hos tingsrätten i den kommun som din mormor bor i. Vänligen,

Kan en person som blivit dömd för brott bli god man?

2019-10-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får man bli god man om man blivit dömd och suttit i fängelse? (dock inte dömd för ekonomisk brottslighet)
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 11 kap. 12§ Föräldrabalken stadgas att till god man ska utses en erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig person för uppdraget. Innan någon blir utsedd till god man ska dennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs. Enligt prop. 2013/14:225 s. 44 innebär detta vanligtvis att utdrag från belastningsregistret och från Kronofogdemyndigheten begärs ut. Utifrån detta kan slutsatsen dras att huruvida en person har blivit dömd för brott har betydelse för lämplighetsbedömningen. Tyvärr kan jag inte svara på om det finns viss brottslighet som kan accepteras när en person ska utses till god man. Dock så torde rimligen en person som suttit i fängelse inte anses lämplig för uppdraget. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

2019-10-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min man står för framtidsfullmakten för sin mamma. Nu helt plötsligt så har hans bror börja intressera sig för att han vill ha en framtidsfullmakt. Deras mamma är dement idag och min man sköter hennes bankärenden. Hur kan hans bror få en framtidsfullmakt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om framtidsfullmakter finns i lagen om framtidsfullmakter (2017:310). Enligt lagen får den som fyllt 18 år och har förmåga att ta hand om sina angelägenheter upprätta en framtidsfullmakt (3 §). Enligt förarbetena till bestämmelsen innebär det att förutom att fullmaktsgivaren måste vara myndig, måste den även ha förmåga att ta hand om sina angelägenheter vid tidpunkten för fullmaktens upprättande. Fullmaktsgivaren måste vara beslutsförmögen. Att fullmaktsgivaren är beslutsförmögen är motsatsen till vad som stadgas i lagens 1 § (prop. 2016/17:30 s. 111). Som jag förstår det har framtidsfullmakten redan trätt i kraft eftersom din mans mamma är demenssjuk och inte längre har förmåga att ta hand om sina angelägenheter (det är först då framtidsfullmakten träder i kraft). Om så är fallet kan hon inte längre utfärda en framtidsfullmakt och din mans bror kan därför inte heller få en sådan.Vänligen,

Kan jag få min post till egen adress när jag har god man?

2019-10-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har i nuläget förvaltare men håller på att byta till god man. Min förvaltare har haft sin egen adress som särskild postadress, kommer han som god man också ha det eller är det möjligt att få all post till sig själv när man har god man?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om godmanskap finns i föräldrabalken (FB).Godmanskap innebär i förhållande till förvaltarskap att du kommer ha större inflytande över ditt eget liv. Detta beror delvis på att godmanskap ska vara utformat efter just dina behov och inte vara mer ingripande än nödvändigt, FB 11 kap 4 §. Dessutom krävs ditt samtycke för att den gode mannen ska få handla i ditt ställe när det kommer till angelägenheter som rör annat än vardagliga bestyr, FB 11 kap 5 §. Ett exempel på en sådan angelägenhet är anmälan om särskild postadress. Om du inte lämnar samtycke till att din gode man har särskild postadress kommer du alltså att få all post själv.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,