Får en god man bestämma kring flytt?

2020-07-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Det är som så att min pojkvän har en Godman, får den lägga sig i om han vill flytta ihop med mig?Han har berättat för Godman att han ska flytta och den sa nej!Vad jag har förstått så ska en godman bara ha hand om ekonomin inte privatlivet hans.MVH
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som om huruvida gode mannen får bestämma kring din pojkväns flytt.

Kan en förvaltare ta ett lån i huvudmannens namn?

2020-07-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |kan en förvalltare till dement ta lån i dennes namn ?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör förvaltarskap och det regleras i Föräldrabalken (FB). En förvaltare har en skyldighet att följa sitt förvaltningsuppdrag som de har fått förordnat till sig enligt 12:2 FB. När det kommer till att upprätta ett lån krävs det samtycke från överförmyndaren även om det är inom det förordnade uppdraget enligt 14:13 p 1. FB. Så om förvaltaren har fått samtycke av överförmyndaren så kan en förvaltar ta ett lån i huvudmannens namn. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Får god man ansöka om överförmyndarens samtycke om huvudman vill gå i borgen?

2020-07-24 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Min pappa har godeman och jag (hans son) har ansökt om lån, Så min pappa ska stå som borgenär på lånet! Han har godkänt att stå som borgenär, Men Hans godeman stoppar det och säger att en överförmyndare ska godkänna detta på grund av att det är en stor summa pengar? Får godeman stoppa detta? Han ska endast stå som borgenär för lånet!
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Som borgensman ansvarar man för sin egen skuld och den andres skuld, d.v.s. i detta fall kommer din pappa att bli ansvarig för sin egen skuld och även din skuld. Detta kan bli ett problem för din pappa, ifall det skulle bli så att du blir skyldig pengar, med tanke på att din pappa kan bli krävd på pengar för din skuld. I situationer där risken finns att huvudmannen (din pappa) sätts i skuld, har god man rätt att ansök om överförmyndarens samtycke.Avslutningsvis innebär detta att god man har rätt att tillfälligt stoppa borgensförbindelsen, för att ansöka om överförmyndarens samtycke. Därefter blir det avgörande vilket beslut överförmyndaren tar kring denna situation, d.v.s om din pappa får gå i borgen för dig eller inte.Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänlig hälsning,

När begår förvaltaren tjänstefel?

2020-07-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej. Jag har en förvaltare som jag känner gör tjänstefel. Han kommer inte på avtalade möten oftast får jag inga pengar av honom till mat och han är inte tillgänglig och drar utomlands utan att meddela. Jag har försökt att både skriva och ringa förvaltningsrätten under 13 års tid men. Får avslag hela tiden.Jag änner mig mycket lidande eftersom jag ar existensminimum så jag är tvungen att ta till prostution för att överleva. Hur ska jag göra?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar ifall förvaltaren i detta fall sköter sitt uppdrag som hen borde göra, eller ifall det kan röra sig om eventuellt tjänstefel. När det kommer till frågor om förvaltarens befogenheter och skyldigheter är det främst föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag. Förvaltarens befogenheter och skyldigheterFörvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § första stycket FB). Förvaltaren ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (11 kap. 12 § första stycket första meningen FB). Innan någon förordnas till förvaltare ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs (11 kap. 12 § andra stycket FB). Det är alltså inte lämpligt att förvaltaren i ditt fall är otillgänglig och åker iväg utan att meddela dig om detta. Vilka bestämmelser i lagen kan bli aktuella vad gäller förvaltarens agerande?En förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, ska entledigas, det vill säga att förvaltaren avskiljs från sitt uppdrag (11 kap. 20 § första stycket första meningen FB). Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § första stycket andra meningen FB). I ditt fall får du alltså vända dig till överförmyndarnämnden i den kommun du är folkbokförd i, alltså den kommun som förordnade denna förvaltare till dig. Detta eftersom det är överförmyndarnämnden som utövar tillsyn över förvaltarna i kommunen. Kan förvaltarens agerande i detta fall utgöra tjänstefel?Tjänstefel regleras i 20 kap. 1 § brottsbalken. Här gäller det att förvaltarens agerande i ditt fall inte anses som ringa. Vad detta innebär är att agerandet inte ska anses som ett betydelselöst agerande. Detta är en fråga som ska besvaras av domstolarna. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna komma fram till slutsatsen att det rör sig om tjänstefel eller inte utifrån den information som du har angett i frågan. Dock kan det påpekas att det är olämpligt att förvaltaren inte dyker upp på avtalade möten, och detta är något som både rätten och överförmyndaren måste ta ställning till. Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du tar kontakt med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?

2020-07-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får en god man utan huvudmannens godkännande eller vetskap ta ut kontoutdrag från huvudmannens privata konton? Är det ett lagbrott om hen gör det?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En god man får inte utan huvudmannens samtycke göra några kontoutdrag från huvudmannens bankkonton. Dock får en god man ha åtkomst till bankkonton för vardagliga saker som att betala löpande räkningar eftersom det antas att huvudmannen lämnat sitt samtycke. Dessutom finns det något som kallas för överförmyndarspärr. Det innebär att en god man inte utan en överförmyndares tillstånd kan göra några kontoutdrag från huvudmannens bankkonton. Det en god man kan göra är att öppna ett transaktionskonto (med huvudmannens samtycke) utan överförmyndarspärr för att kunna sköta vardagliga hushållningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste en ny god man efter byte godkännas av överförmyndaren och tingsrätt?

2020-07-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej Om en godman ersätts med en annan, behöver tingsrätten godkänna den nya eller räcker att överförmyndarmyndigheten beslutar?
Mattias Törnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, även tingsrätten måste ha godkänt den nya gode mannenTrots att det i grunden är tingsrätten som fattar beslut om godmanskap, så kan överförmyndaren i kommunen ensam fatta beslut om byte av god man.Om överförmyndaren fattar beslut om byte av god man, så behövs inte tingsrättens godkännande för att beslutet avseende bytet ska bli giltigt. Däremot krävs givetvis att den nya goda mannen blivit godkänd att inneha uppdraget av överförmyndaren och tingsrätten.Den nya gode mannen måste alltså alltid ha godkänts av både överförmyndaren och tingsrätten för att få inneha uppdraget. Om den nya gode mannen redan är godkänd av tingsrätten när bytet går igenom, så behövs inte tingsrättens godkännande igen, men däremot om den nya gode mannen inte godkänts att inneha uppdraget sedan tidigare.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar,

Kan man överklaga en utsedd förvaltare?

2020-07-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan man överklaga förvaltare som blivit utvald när förälder blivit omyndigförklarad
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett beslut från tingsrätten att utse en förvaltare åt en person kan överklagas till hovrätten (49 kap. 3 § RB). Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till tingsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades (52 kap. 1 § RB). Vänligen,

Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?

2020-06-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Har en Godman rätt att fatta beslut över vilka mediciner som huvudman behöver. Godman anser att huvudman inte skall ha en viss medicin som hen behöver pga sitt dåliga mående. Godman anser att den är beroendeframkallande och låter istället huvudman ha svåra utbrott och är utåtagerande mot grannar och personal. Vilket innebär att huvudman måste hållas i sin lägenhet med mer el mindre tvång.
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över huruvida god man har befogenhet att fatta beslut över vilka mediciner som huvudmannen behöver i sin dagliga livsföring. När det kommer till god mans befogenheter och skyldigheter är det främst föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag. God mans lagstadgade befogenheter och skyldigheterHuvudregeln i svensk rätt är att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för denne (11 kap. 4 § första stycket FB). I samband med förordnandet av god man för den enskilde beslutas även vad som ska ingå i godmanskapet (exempelvis att sköta den enskildes ekonomi). Utöver vad som är stadgat i godmanskapet är en rättshandling som en god man företar enbart bindande om (ifall detta är möjligt) samtycke kan inhämtas från den som förordnandet avser (11 kap. 5 § första stycket första meningen FB). Enbart i de fall då den enskilde på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas, kan god man företa en rättshandling utan samtycke (11 kap. 5 § första stycket andra meningen FB). Om huvudmannen alltså är i tillstånd att uttrycka sin vilja för att ta medicinerna är god mans agerande felaktigt.SammanfattningOm huvudmannen är i tillstånd att uttrycka sin vilja för att ta medicinerna finns det inget lagstöd för god man att neka hen detta. Att man har en god man förordnad innebär inte att man förlorar sin rättshandlingsförmåga, så som man gör när man får en förvaltare förordnad. Man kan alltså se god man som enbart ett stöd till huvudmannen, men kan inte hindra huvudmannen från att ta egna beslut.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,