Hur gör vi för att sälja min sjuka mammas bostadsrätt?

2020-01-06 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min mamma bor i en bostadsrätt, men hennes närminne har försämrats sista tiden. Hon har haft hemtjänst 6 gånger per dag, men flera gånger har hon gått hemifrån packad kasse med kläder och andra prylar. Senast gick hon ut på kvällen och polisen körde hem henne till bostaden där jag mötte upp. Jag tog hand om henne och gav henne varm dryck. Nästa morgon får jag telefonsamtal kl.7.30, det kommer från X sjukhus akuten.En ambulans hittade henne nerkyld i regnet tidigt på morgonen. Hon placerades på geriatriken där hon stannade några dagar. Nu har hon placerats på ett hem söder om stan. Hon har sin ordinarie bostad i Y. Jag anser själv att hon bör stanna på hemmet där hon nu är. Men vad gör vi med hennes bostadsrätt.Vi är tre bröder och vi anser att hon inte kan betala dubbla bosättningar. Hur gör man på rätt sätt för att avveckla bostadsrätten?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga äger din mamma och bor i en bostadsrätt. På grund av hennes sjukdom och placering på sjukhem är du av uppfattningen att bostadsrätten bör avvecklas; dvs. den bör säljas. Du undrar hur du går till väga för att så ska ske korrekt.Som anhöriga har ni om det är uppenbart att er mamma på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter, rätt att vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till hennes dagliga livsföring (17 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). Det kan avse betalning av periodiska utgifter som utgör en förutsättning för att din mamma ska kunna upprätthålla sin levnadsnivå och sina levnadsförhållanden även sedan hon förlorat sin beslutsförmåga. I förarbetena till bestämmelsen nämns som exempel betalningar för boende, transporter, sociala tjänster, telefonabonnemang, försäkringar m.m. (prop. 2016/17:30 s. 136). Vad som i det konkreta fallet har betydelse för den enskildas dagliga livsföring skiftar från individ till individ varför anhörigas insatser måste utgå från den livssituation och de behov som den enskilda har. Om behoven förändras måste även insatserna förändras men hela tiden falla inom anhörigbehörigheten, dvs avse rättshandlingar med anknytning till den enskildas dagliga livsföring. Anhörigas behörighet omfattar däremot inte större och mer sällan förekommande rättshandlingar, såsom köp eller försäljning av t.ex. en fastighet, bostadsrätt eller bil. I nuläget är således endast din mamma som har rätt att sälja bostadsrätten.Min rekommendation är därav att ni hos domstol ansöker om en god man eller förvaltare. God manskap och förvaltarskap skiljer sig åt en del och då jag inte vet hur sjuk din mamma är kommer jag att redogöra för båda. God manskap är mindre inskränkande än förvaltarskap varför god man är vad som i första hand ska utses. En god man ska utses av rätten om det behövs om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. För anordnande av god man krävs det att din mamma samtycker till det, om inte hennes tillstånd hindrar att sådant inhämtas (11 kap. 4 § FB). Utgångspunkten vid godmanskap är att en god man bör ses som ett biträde åt huvudmannen och inte kan handla utan huvudmannens samtycke. För handlingar som berör den dagliga hushållningen behöver samtycke dock inte inhämtas. Samtycke krävs inte heller när huvudmannen på grund av hälsotillstånd saknar förmåga att uttrycka sin vilja (11 kap. 5 § FB). Om god man utses till din mamma har hon kvar sin rättshandlingsförmåga och ska i princip tillfrågas inför alla större beslut som tas (t.ex. försäljning av bostadsrätten).Det finns även möjlighet att ansöka om en förvaltare åt din mamma. Ett förvaltaruppdrag innebär att förvaltaren kan handla utan huvudmannens samtycke. Om din mamma på grund av hälsotillstånd inte är kapabel till att ta hand om sig själv eller om sin egendom och godmanskap inte är tillräckligt kan en förvaltare förordnas (11 kap. 7 § FB). Om en förvaltare utses förlorar din mamma sin rättshandlingsförmåga och kan inte ta beslut själv som omfattas av förvaltarskapet.Oavsett om god man eller förvaltare anordnas finns det dock speciella regler avseende försäljning av bland annat bostadsrätt. God man eller förvaltare får endast sälja sin huvudmans fastighet eller bostadsrätt om överförmyndaren samtycker till försäljningen. Det är endast god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke. Överförmyndaren ska lämna samtycke till försäljningen endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt huvudmannens behov och samlade tillgångar (14 kap. 11 § FB). Därför är det viktigt att man som god man eller förvaltare i ansökan förklarar skälet till försäljningen, hur huvudmannen ska lösa sin boendesituation framöver och att man lämnar in handlingar som styrker att försäljningen sker till gällande marknadspris. Försäljning bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.Sammanfattningsvis är min rekommendation att ni ansöker om en god man eller förvaltare till er mamma. Jag kan dessvärre inte ta ställning till vilket av alternativen som bör väljas. Dock är förvaltarskap mer ingripande och förvaltare ska endast anordnas om det inte är tillräckligt med god man. God man kan eller förvaltare kan ansökas om av den enskilde själv (din mamma) men även nära anhöriga (ni barn) och överförmyndaren är behörig att ansöka.För att ansöka om god man eller förvaltare kan du antingen vända dig till domstol eller till kommunens överförmyndare. Det enklaste torde vara att du vänder dig till överförmyndaren i kommunen. Överförmyndaren är van att handskas med ärenden som ert och kan bistå med de handlingar som behövs till domstolen. Att ansöka om god man eller förvaltare kostar ingenting. I ansökan kan du ge förslag på god man eller förvaltare, innebärande att du eller något av dina syskon kan föreslås och godkännas för uppdraget. Den som sedan utses som god man eller förvaltare kan därefter, enligt ovan, ansöka hos överförmyndaren om försäljning av bostadsrätten.Du kan läsa mer om god manskap och förvaltarskap på Sveriges domstolars hemsida. För att komma i kontakt med överförmyndaren i kommunen går det bra att ringa till kommunens växel och be att få bli kopplad. För det fall att ni behöver ytterligare hjälp i ärendet av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Förvaltarskap åt mor med Demens

2019-12-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Min bror ansöker om förvaltaskap godmanskap förvalta egendom för min mor. Jag anser att han inte ska vara god man. Min mamma är dement och klarar inte av att sköta ekonomin. Vad kan jag göra för att HSG vill ha en god man som inte tillhör oss bröder. Risken finns att det kan bli tvister mellan oss.
Mahdi Sadegh |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det skall först och främst nämnas att det inte framgår av din fråga vad för egendom som skall förvaltas. Jag utgår ifrån att det är ekonomin, m.m. då du nämner att din mor inte kan hantera sin ekonomi.Utredning11 kapitlet i föräldrabalken (FB) behandlar om god man och förvaltare. Det framgår av detta kapitel att kan en förmyndare på grund av sjukdom eller någon annan orsak inte utöva förmynderskapet, skall överförmyndaren förordna god man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter (11 kap. 1 § FB).Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (11 kap. 4 § FB).Vid val av en god man eller förvaltare ska man beakta det huvudsakliga syftet med förvaltarskapet. Består uppdraget främst i att sörja för huvudmannens person bör en släkting eller annan närstående utses. Om det är mer krävande egendomsförvaltning eller liknande är det mer lämpligt att välja en kvalificerad yrkesperson (11 kap. 12 § FB).SammanfattningsvisHSG torde anse att förvaltande av eran mors bostad och ekonomiska angelägenheter är en mycket omfattande uppgift och därför bör någon utomstående anses mer kvalificerad som god man för eran mor. Men detta skall ej hindra er från att utse en god man som ni anser är mer lämplig. I erat fall bör ni kontakta ansvarig för HSG och redovisa ovanstående rättigheter. Är fallet sådant att dom fortfarande inte accepterar det kan ni även upprätta ett avtal som reglerar hur ni skall gå tillväga då ni inte är överens med varandra. Men med beaktande av att en sådan oro finns, kanske det är mer lämpligt att någon utomstående har hand om eran mors förvaltarskap. Med vänliga hälsningar,

Vem betalar arvodet/ersättningen till god man?

2019-12-25 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande min mamma. Hon har en god man som hon måste betala trots hennes låga pension. Efter skatten är dragen får hon ut 8192 kronor + 727 kronor från AMF. Själv har jag ekonomiskt bistånd för tillfället. Har pratat med andra som också haft gode män & dem påstår att det är fel att min mamma ska betala godmanavgiften istället för kommunen. Undrar vad ni tanker om detta? Vi bor i Åtvidabergs kommun. Hoppas på snabbt svar!Mvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att "godmansavgift" avser arvodet/ersättningen som en god man får och att du undrar om det är din mor eller kommunen som ska betala arvodet.12 kap. föräldrabalken (FB) är relevant för frågor om arvode till god manEn god man har rätt till skälig ersättning (12 kap. 16 § första stycket FB). Det centrala lagrummet för vem som ska betala arvodet är 12 kap. 16 § tredje & femte stycket FB. Huvudregeln är att den som får hjälpen ska betala arvodet, vilket något otydligt framgår av 12 kap. 16 § tredje stycket FB. Man brukar dock säga "ingen huvudregel utan undantag" och i nämnda paragraf finns i huvudsak två undantag:- Kommunen ska stå för arvodet, om den som får hjälpen har en bruttoårsinkomst (minus eventuella skattemässiga avdrag) som är lägre än 2,65 prisbasbelopp eller om personen inte har tillgångar till ett värde överstigande två prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr och för 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr.- Kommunen ska helt eller delvis stå för arvodet när den som får hjälpen har en inkomst som är högre än 2,65 prisbasbelopp eller har en förmögenhet överstigande två prisbasbelopp, om det finns särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara att din mor har dyra vårdkostnader, dyrt boende eller att tillgången, som gör att hennes förmögenhet överstiger två prisbasbelopp, är en fastighet som är svår att sälja till rimliga villkor.Eftersom jag inte känner till din mors bruttoinkomst (minus eventuella skattemässiga avdrag) eller värdet på det hon äger kan jag tyvärr inte avgöra huruvida hon eller kommunen ska stå för arvodet. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Får jag ha ett kontokort om jag har förvaltare?

2019-12-19 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får jag ha MasterCard när jag är satt under förvaltarskap
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror dels på vad för uppdrag din förvaltare fått, dels på vilket konto som kortet är kopplat till.Förvaltaren har ensam rådighet över det den fått i uppdrag av rättenDin förvaltare har fått ett uppdrag av rätten. Det är utgångspunkten för deras uppdrag och deras rättigheter (12 kap. 2 § Föräldrabalken). Inom sitt uppdrag har din förvaltare ensam rådighet över din egendom och företräder dig i det som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § Föräldrabalken).Omfattas din ekonomi och kontot i uppdraget behöver du din förvaltares samtycke för att få ha ett MasterCard och använda pengarna (11 kap. 10 § Föräldrabalken). Annars inte.Oavsett har du alltid rätt att använda pengar som du själv tjänat eller ärvt (11 kap. 8 § Föräldrabalken). Är kortet kopplat till ett konto med sådana pengar har du alltså rätt att ha ett och använda det.Sammanfattningsvis kan säga att det beror på. Har din förvaltare fått i uppdrag att sköta din ekonomi och konton behöver du han eller hennes godkännande. Har förvaltaren inte fått det som uppdrag kan du ha ett MasterCard och använda det. Går det till ett konto med pengar du själv tjänat genom arbete eller arv får du också använda det. Mitt råd till dig är att kolla med din förvaltare. Kanske behöver du nämligen han eller hennes tillåtelse.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Att ansöka om förvaltare

2019-12-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej.Jag har en far som har Alzheimer sedan 9 år. Han bor på en demensboende och känner inte ens igen sina egna barn. Hur gör man för att utse en förvaltare åt honom då han har flera pågående tvister i Rumänien.Flera dokument kräver hans underskrift men han kan inte längre läsa eller skriva. Hans fru har skött ekonomi hittills men de underskrifter som behövs kan bara min far göra vilket han är inte kapabel till.
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag beklagar situationen med din far. För att svara på din fråga. Det är tingsrätten som beslutar i frågan om en person behöver en förvaltar, ansökan om att få en förvaltare ska göras till den tingsrätt där personen bor. Som närmaste släkting så får du göra en sådan ansökan (se 11 kap. 15 § föräldrabalken). Mitt råd är att du kontaktar överförmyndaren i din fars kommun. De kommer att vara behjälpliga med att ta fram de nödvändiga handlingarna och skicka in ansökan till rätten. Du hittar mer information om ansökan om förvaltare på Sveriges Domstolars hemsida.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor!

Vad kan en göra när en god man brister i sitt uppdrag?

2019-12-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej de är så här att min Godeman inte sköter sitt jobb, han har flertal gånger ignorerat mig och svarar inte ens när jag skriver eller ringer till honom har nu inte hört av honom på 4a månader och fick reda på idag att han har gjort så jag inte får mitt aktivitetsstöd längre.. så hela julen är förstörd samt kan inte betala hyran eller räkningar, ska man anmäla detta ?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att den gode mannen betett sig så illa. När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från reglerna om godmanskap som finns i föräldrabalken (FB).Allmänt om god manDen som utses till god man ska vara rättrådig, lämplig och erfaren, FB 11 kap 12 §. Den gode mannen ska agera på ett sätt som gagnar dig som huvudman, FB 12 kap 3 §.Den gode mannen får enbart företa handlingar som du som huvudman samtyckt till. Om du inte samtycker till något som den gode mannen har gjort kommer detta inte vara bindande för dig, FB 11 kap 5 §. Det innebär exempelvis att om den gode mannen ingår ett avtal som du inte samtyckt till blir du inte bunden av avtalet. Om du skulle tillfogas skada på grund av något gode mannen gjort utan ditt samtycke så blir den gode mannen ersättningsskyldig i förhållande till dig, FB 11 kap 6 §.Ska du anmäla detta?Om den gode mannen gör sig skyldig till missbruk eller försummelse och på grund av detta inte längre är lämplig ska den gode mannen entledigas från uppdraget. Det är överförmyndaren som tar ett sådant beslut, och du som huvudman kan ansöka om att den gode mannen ska entledigas, FB 11 kap 20-21 §. I mina ögon verkar den gode mannen ha brustit i sitt uppdrag. Min rekommendation är därför att du kontaktar överförmyndarnämnden i din kommun och begär att de entledigar den gode mannen från sitt uppdrag.Om överförmyndarnämnden inte entledigar den gode mannen kan du även ansöka om byte av god man. När du ansöker om byte ska du ange skälen till detta. Här bör du förklara varför du är missnöjd med den gode mannen, precis som du gjort i frågan men kanske något mer detaljerat för att nämnden verkligen ska förstå att ett byte är nödvändigt. Fokusera på hur du har blivit drabbad av den gode mannens misskötsamhet gällande uppdraget. Blanketter avseende entledigande alternativt byte av god man hittar du lättast på kommunens hemsida.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Vänliga hälsningar,

Hur upphör ett förvaltarskap?

2019-12-22 i God man & förvaltare
FRÅGA |Upphörande av förvaltarskap
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du hur ett förvaltarskap upphör. Vilket även kommer vara den utgångspunkt jag har när jag svarar på din fråga. Den lag som vi kommer behöva gå in och titta i är föräldrabalken (FB) och närmare bestämt 11:e kapitlet. Hur upphör ett förvaltarskap? Behövs inte en förvaltare längre, så upphör förvaltarskapet (11 kap. 19 § stycke 1 FB). Förvaltarskapet kan också upphöra om förvaltaren missbrukar sin roll eller uppträder försumligt (11 kap. 20 § stycke 1 FB). Ett förvaltarskap avslutas alltså när förvaltaren inte anses lämplig för uppgiften enligt denna bestämmelse. Ett sådant beslut tar överförmyndaren, vilket är kommunen (11 kap. 20 § stycke 2 FB). Förvaltaren kan också själv avsäga sig förvaltarskapet, genom en ansökan om detta. En sådan ansökan kan också en förmyndare, den som ansökan avser (om hen är över 16 år), och hens sambo, make eller närmaste släktingar (11 kap. 15 § och 21 § FB). Ansökan skall sedan skickas in till tingsrätten. Tingsrätten eller överförmyndarnämnden får också själva ta upp frågan om att förvaltarskapet skall upphöra (11 kap. 21 § stycke 2 FB). Har du fler funderingar så rekommenderar jag att du boka en tid med en av våra jurister här på Lawline. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga! Hör av dig till oss igen om du har andra frågor! God Jul!Vänliga hälsningar,

Godmanskapets förutsättningar för förordnande och entledigande enligt föräldrabalken

2019-12-15 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur lång tid tar det att bli enledigad från godmanskap på egen begäran?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FöräldrabalkenGodmanskap regleras i 11 kap. föräldrabalken. GodmanskapEtt godmanskap förordnas under vissa i lagen angivna förutsättningar. Överförmyndaren ska förordna en god man i följande fall:- Ifall en till namnet känd arvinge vistas på okänd ort och därför inte kan bevaka sin rätt i ett dödsbo- Om det på grund av okunskap om en arvinges namn och vistelseort krävs en god man för att bevaka och förvalta dennes lott i ett dödsbo- Om en testamentstagare vistas på okänd ort och dennes rätt behöver iakttas- Om det i övrigt krävs att en bortavarandes rätt bevakas eller en bortavarandes egendom förvaltas - Om det krävs att en blivande testamentstagares rätt bevakas eller egendomen förvaltas för den blivande ägarens räkning, då det enligt testamente beror av en framtida händelse vem egendom ska tillfalla eller egendom först senare ska tillträdas med äganderätt- Om egendom ska ställas under vård och förvaltning av god man (11 kap. 3 § föräldrabalken).En god man kan förordnas om den som talan enligt äktenskapsbalken riktar sig emot saknar känd hemvist samt om den som talan enligt föräldrabalken riktar sig emot vistas på okänd ort (11 kap. 3 a § FB). En god man kan även förordnas om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Rätten ska då besluta om ett godmanskap för henne eller honom. Ett sådant beslut får dock inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskapet avser, om inte den enskildes tillstånd hindrar att samtycke inhämtas (11 kap. 4 § FB). Entledigande av god manEtt godmanskap kan upphöra på alternativa sätt. Om en god man inte längre behövs, ska godmanskapet upphöra. Ett godmanskap som förordnats enligt 3 § ska entledigas så snart den som förordnandet avser begär det. När en god man har slutfört sitt uppdrag, ska han eller hon genast anmäla det till överförmyndaren (11 kap. 19 § 1 st FB). En god man har, oavsett under vilka omständigheter denne har förordnats, rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om godmanskapet ska fortsätta, är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess att en ny god man har utsetts (11 kap. 19 § 2 st FB). Skyldigheten att kvarstå som god man gäller inte om en en god man som förordnats enligt 4 § har skälig orsak att bli entledigad innan en ny god man har utsetts (11 kap. 19 a § FB). Om godmanskapet förordnats på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande hos den som godmanskapet avser, krävs därmed skälig orsak för att en god man ska ha rätt att, innan en ny god man tillträtt, frånträda sitt uppdrag som god man. En skälig orsak för entledigande föreligger exempelvis om den gode mannen ska tillträda en tjänst som på grund av jäv omöjliggör ett fortsatt uppdrag som god man eller att den gode mannen drabbats av allvarlig sjukdom. Den enskildes ageranden kan också utgöra skälig orsak för entledigande av en god man, om den enskilde utövat våld eller hotat denne. Rätten att frånträda uppdraget gäller då även om ett behov av godmanskap fortfarande föreligger. I rättsfallet RH 2016:83 framgick att samarbetsproblem och svårigheter att finna en ny god man som är lämplig och vill åta sig uppdraget inte utgör en skälig orsak för att god man ska bli entledigad från uppdraget innan en ny god man har utsetts. Det framgår av rättsfallet NJA 2018 s.246 från Högsta domstolen att när det hade dröjt ett år från det att en god man hade begärt att få bli entledigad och någon annan lämplig för uppdraget inte hade rekryterats, medförde denna tidsutdräkt enligt Högsta domstolen att den gode mannen hade skälig orsak att bli entledigad från sitt uppdrag trots att en ny god man ännu inte hade förordnats.SlutsatsDu har rätt att bli entledigad från uppdraget som god man på egen begäran. Om godmanskapet ska fortsätta, är du dock skyldig att kvarstå som god man till dess att en ny god man har utsetts. Skyldigheten att kvarstå som god man gäller dock ej om du förordnats som god man enligt 4 § och har skälig orsak att bli entledigad innan en ny god man har utsetts. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,