Hur upphör ett förvaltarskap?

2019-12-22 i God man & förvaltare
FRÅGA |Upphörande av förvaltarskap
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du hur ett förvaltarskap upphör. Vilket även kommer vara den utgångspunkt jag har när jag svarar på din fråga. Den lag som vi kommer behöva gå in och titta i är föräldrabalken (FB) och närmare bestämt 11:e kapitlet. Hur upphör ett förvaltarskap? Behövs inte en förvaltare längre, så upphör förvaltarskapet (11 kap. 19 § stycke 1 FB). Förvaltarskapet kan också upphöra om förvaltaren missbrukar sin roll eller uppträder försumligt (11 kap. 20 § stycke 1 FB). Ett förvaltarskap avslutas alltså när förvaltaren inte anses lämplig för uppgiften enligt denna bestämmelse. Ett sådant beslut tar överförmyndaren, vilket är kommunen (11 kap. 20 § stycke 2 FB). Förvaltaren kan också själv avsäga sig förvaltarskapet, genom en ansökan om detta. En sådan ansökan kan också en förmyndare, den som ansökan avser (om hen är över 16 år), och hens sambo, make eller närmaste släktingar (11 kap. 15 § och 21 § FB). Ansökan skall sedan skickas in till tingsrätten. Tingsrätten eller överförmyndarnämnden får också själva ta upp frågan om att förvaltarskapet skall upphöra (11 kap. 21 § stycke 2 FB). Har du fler funderingar så rekommenderar jag att du boka en tid med en av våra jurister här på Lawline. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga! Hör av dig till oss igen om du har andra frågor! God Jul!Vänliga hälsningar,

Godmanskapets förutsättningar för förordnande och entledigande enligt föräldrabalken

2019-12-15 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur lång tid tar det att bli enledigad från godmanskap på egen begäran?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FöräldrabalkenGodmanskap regleras i 11 kap. föräldrabalken. GodmanskapEtt godmanskap förordnas under vissa i lagen angivna förutsättningar. Överförmyndaren ska förordna en god man i följande fall:- Ifall en till namnet känd arvinge vistas på okänd ort och därför inte kan bevaka sin rätt i ett dödsbo- Om det på grund av okunskap om en arvinges namn och vistelseort krävs en god man för att bevaka och förvalta dennes lott i ett dödsbo- Om en testamentstagare vistas på okänd ort och dennes rätt behöver iakttas- Om det i övrigt krävs att en bortavarandes rätt bevakas eller en bortavarandes egendom förvaltas - Om det krävs att en blivande testamentstagares rätt bevakas eller egendomen förvaltas för den blivande ägarens räkning, då det enligt testamente beror av en framtida händelse vem egendom ska tillfalla eller egendom först senare ska tillträdas med äganderätt- Om egendom ska ställas under vård och förvaltning av god man (11 kap. 3 § föräldrabalken).En god man kan förordnas om den som talan enligt äktenskapsbalken riktar sig emot saknar känd hemvist samt om den som talan enligt föräldrabalken riktar sig emot vistas på okänd ort (11 kap. 3 a § FB). En god man kan även förordnas om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Rätten ska då besluta om ett godmanskap för henne eller honom. Ett sådant beslut får dock inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskapet avser, om inte den enskildes tillstånd hindrar att samtycke inhämtas (11 kap. 4 § FB). Entledigande av god manEtt godmanskap kan upphöra på alternativa sätt. Om en god man inte längre behövs, ska godmanskapet upphöra. Ett godmanskap som förordnats enligt 3 § ska entledigas så snart den som förordnandet avser begär det. När en god man har slutfört sitt uppdrag, ska han eller hon genast anmäla det till överförmyndaren (11 kap. 19 § 1 st FB). En god man har, oavsett under vilka omständigheter denne har förordnats, rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om godmanskapet ska fortsätta, är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess att en ny god man har utsetts (11 kap. 19 § 2 st FB). Skyldigheten att kvarstå som god man gäller inte om en en god man som förordnats enligt 4 § har skälig orsak att bli entledigad innan en ny god man har utsetts (11 kap. 19 a § FB). Om godmanskapet förordnats på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande hos den som godmanskapet avser, krävs därmed skälig orsak för att en god man ska ha rätt att, innan en ny god man tillträtt, frånträda sitt uppdrag som god man. En skälig orsak för entledigande föreligger exempelvis om den gode mannen ska tillträda en tjänst som på grund av jäv omöjliggör ett fortsatt uppdrag som god man eller att den gode mannen drabbats av allvarlig sjukdom. Den enskildes ageranden kan också utgöra skälig orsak för entledigande av en god man, om den enskilde utövat våld eller hotat denne. Rätten att frånträda uppdraget gäller då även om ett behov av godmanskap fortfarande föreligger. I rättsfallet RH 2016:83 framgick att samarbetsproblem och svårigheter att finna en ny god man som är lämplig och vill åta sig uppdraget inte utgör en skälig orsak för att god man ska bli entledigad från uppdraget innan en ny god man har utsetts. Det framgår av rättsfallet NJA 2018 s.246 från Högsta domstolen att när det hade dröjt ett år från det att en god man hade begärt att få bli entledigad och någon annan lämplig för uppdraget inte hade rekryterats, medförde denna tidsutdräkt enligt Högsta domstolen att den gode mannen hade skälig orsak att bli entledigad från sitt uppdrag trots att en ny god man ännu inte hade förordnats.SlutsatsDu har rätt att bli entledigad från uppdraget som god man på egen begäran. Om godmanskapet ska fortsätta, är du dock skyldig att kvarstå som god man till dess att en ny god man har utsetts. Skyldigheten att kvarstå som god man gäller dock ej om du förordnats som god man enligt 4 § och har skälig orsak att bli entledigad innan en ny god man har utsetts. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

När kan en persons rättshandlingsförmåga begränsas?

2019-12-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!En utvecklingsstörd person som har god man är väl i princip omyndigförklarad,eller?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan en person bli omyndigförklarad?Sedan 1989 kan personer i Sverige inte längre omyndigförklaras. Huvudregeln är nu att var och en är myndiga från det att de fyller 18 år. Det som dock kan komma att påverka en persons förmåga att ingå avtal är dennes rättshandlingsförmåga. Detta får man när man fyller 18 år och innebär att man får ingå avtal av olika slag. I vissa fall kan dock denna rättshandlingsförmåga komma att begränsas. När kan en persons rättshandlingsförmåga begränsas?En person som har tillförordnats en god man har som huvudregel fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär att även om den gode mannen i huvudsak hjälper den enskilde med diverse handlingar är denne fortfarande fri att för egen person rättshandla så som denne önskar. Att en person har tillförordnats en god man påverkar alltså inte dennes rätt att själv ingå avtal eller andra rättshandlingar.I de fall där en person på grund av sitt hälsotillstånd inte är kapabel att ta hand om sig själv eller sin egendom och en god man inte är tillräckligt så kan en förvaltare förordnas av domstolen (11 kap. 7 § föräldrabalken). Detta innebär att personen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga. Om en person har en intellektuell funktionsnedsättning så kan det alltså bli fråga om att denne får en god man för att få hjälp att bevaka sin rätt. Om detta inte kan anses tillräckligt så får domstolen besluta om att personen istället ska förordnas en förvaltare. Detta blir en fråga som avgörs från fall till fall och domstolen ser då till personens förmåga att bevaka sin rätt. Vidare bör det också nämnas att avtal som sluts av personer som är under påverkan av en psykisk störning kan ogiltigförklaras enligt lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. För att ett avtal ska kunna ogiltigförklaras så krävs det att det finns ett samband mellan störningen och det avtal som ingåtts. Personen skulle alltså inte ingått avtalet om denne inte varit under påverkan av den psykiska störningen. Som psykisk störning nämns bland annat varaktiga sjukdomar såsom psykossjukdomar men även tillfälliga störningar som orsakats av exempelvis chock eller liknande. SammanfattningDet är rättshandlingsförmågan som i grunden bestämmer om en person kan ingå avtal eller andra rättshandlingar. Var och en får rättshandlingsförmåga när de fyller 18 år men i vissa fall kan den komma att begränsas. Detta beror på om personen är ur stånd att själv bevaka sin rätt och domstolen kan då besluta om att en förvaltare ska förordnas.Rättshandlingar som ingås av personer som är under påverkan av en varaktig eller tillfällig psykisk störning och där denne ligger till grund alternativt en betydande faktor för avtalets ingående kan ogiltigförklaras. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Vad kan jag göra åt att min mormor blir ekonomiskt utnyttjad av min moster?

2019-11-15 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hejsan. jag har en fråga. Min Moster utnytjar min mormor genom att ta hennes pensions pengar och fikar betalar sitt badhus kort med mera. Vilket lämnar mormor med I stort sett ingenting samt att hon knabt får mat Eftersom moster inte köper nog med mat till henne för mormors pension. Nu hindrade hon presis mormor att komma in på hem genom att övertala henne att detta inte vore en bra ide. *vilket jag tror är för att då kan hon ej stjäla mormors bank kort och pengar mer* FINS det någonting lagligt jag kan göra angående detta.? Min mormor har gått ner oerhört i vikt och ligger sängliggande 90% av tiden pga att hon helt enkelt inte orkar gå ur sängen. Hjälp snälla .
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan ansöka om god man Om du misstänker att din mormor utnyttjas av din moster kan du ansöka om en god man. Den gode mannen kan då slå vakt om din mormors intressen, exempelvis genom att se till så att hon har tillräckligt med pengar på kortet, ansöka om hemtjänst eller tillgodose annat som hen gör bedömningen att hon behöver (11 kap. 4 § föräldrabalken). En god man kan däremot inte sköta din mormors dagliga bestyr såsom att handla mat eller städa. Om det är på så vis din moster får tillgång till hennes kort och pengar, dvs på grund av att din mormor inte kan handla på egen hand utan behöver hjälp från henne, är det dock möjligt att genom förordnande om god man se till så att hon blir självständig i förhållande till mostern. Exempelvis genom att den gode mannen ansöker om just hemtjänst.Ansökan om god man gör man hos tingsrätten i den kommun som din mormor bor i. Vänligen,

Får jag ha ett kontokort om jag har förvaltare?

2019-12-19 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får jag ha MasterCard när jag är satt under förvaltarskap
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror dels på vad för uppdrag din förvaltare fått, dels på vilket konto som kortet är kopplat till.Förvaltaren har ensam rådighet över det den fått i uppdrag av rättenDin förvaltare har fått ett uppdrag av rätten. Det är utgångspunkten för deras uppdrag och deras rättigheter (12 kap. 2 § Föräldrabalken). Inom sitt uppdrag har din förvaltare ensam rådighet över din egendom och företräder dig i det som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § Föräldrabalken).Omfattas din ekonomi och kontot i uppdraget behöver du din förvaltares samtycke för att få ha ett MasterCard och använda pengarna (11 kap. 10 § Föräldrabalken). Annars inte.Oavsett har du alltid rätt att använda pengar som du själv tjänat eller ärvt (11 kap. 8 § Föräldrabalken). Är kortet kopplat till ett konto med sådana pengar har du alltså rätt att ha ett och använda det.Sammanfattningsvis kan säga att det beror på. Har din förvaltare fått i uppdrag att sköta din ekonomi och konton behöver du han eller hennes godkännande. Har förvaltaren inte fått det som uppdrag kan du ha ett MasterCard och använda det. Går det till ett konto med pengar du själv tjänat genom arbete eller arv får du också använda det. Mitt råd till dig är att kolla med din förvaltare. Kanske behöver du nämligen han eller hennes tillåtelse.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Vad för fullmakt bör jag upprätta då min mor börjar lida av demens?

2019-12-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, min mamma börjar visa lättare tecken på demens. Hennes sambo har cancer och är i livets slutskede. Hur utformar man en fullmakt som ger mig och min bror rätt ( den dag hon inte klarar det själv) att i hennes ställe exempelvis betala räkningar, ta ut pengar, sätta in pengar, sälja fast resp lösegendom, deklarera, företräda henne i bodelningen efter hennes sambos bortgång? osvMed vänlig hälsning
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumLagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i lagen om framtidsfullmakter.FramtidsfullmaktEftersom er mamma inte behöver en fullmakt just i detta nu, utan senare när hennes demens har börjat tillta, är min bedömning att ni bäst skulle teckna en framtidsfullmakt. Om ni tecknar en sådan fullmakt kommer den träda i kraft vid det skede då er mamma inte längre är förmögen till att fatta sina egna beslut, 1 §. Den som avgör när er mamma har kommit till denna punkt där fullmakten ska träda i kraft bestämmer ni som fullmaktshavare (du och din bror) om det inte har skrivits i fullmakten att detta ska prövas av domstol istället, 9 §. Efter det att ni har konstaterat att fullmakten har trätt i kraft skickar ni in en ansökan till tingsrätten där de kommer inhämta läkarintyg på er mamma för att säkerställa att allt har gått korrekt till, 10-14 §§.Formkrav för en framtidsfullmaktFör att fullmakten ska vara gällande krävs att följande krav är uppfyllda:- Det krävs att er mamma är myndig, vilket hon givetvis är.- Fullmakten ska vara skriftlig.- Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt.- Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare – alltså du och din bror.- Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar – betala räkningar, sälja egendom, deklarera och så vidare. - Övriga villkor för fullmakten ska anges.- Fullmakten ska bevittnas av två personer bortsett från er som fullmakten avser (fullmaktshavare och fullmaktsgivare), 3-5 §§.Upprättandet av framtidsfullmaktOm det är så att ni vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt av en av våra jurister är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så ska jag hjälpa er att boka tid. Du är också välkommen att återkomma till mig om det är något som är oklart eller om du har några följdfrågor. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och jag önskar er ett stort lycka till.Vänligen

Får min gode man få min post skickad till sig, spärra mitt kort och konto? Kan jag ogiltigförklara en fullmakt?

2019-12-05 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Jag har en God Man sedan en tid tillbaka. Enligt pappret jag har från Överförmyndare i samverkan så ska min gode man bevaka rött, förvalta egendom och sörja för person. För drygt en och en halv månad sedan så valde min gode man att få posten skickad till sig, han har översikt på mitt konto och valde att spärra mitt bankkort och ersätta med ett annat. Denna person har även "hotat" med att spärra mitt konto.Det jag undrar nu är vad har gode mannen rätt till att göra? Får hen spärra mitt kort och ersätta det? Kan hen spärra mitt konto så att jag inte har tillgång till det? Min förståelse när jag läser FB kring detta så låter det mer som något en gode man inte kan göra, utan det är mer under förvaltare? Jag kommer inte ihåg om jag skrivit på någon fullmakt i någon form men om jag gjort det hur kan jag göra den ogiltig?Ändring av bankkortet har skapat problem med betalning av min månads laddning för min telefon tex.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du undrar över om din gode man har rätt att få din post skickad till sig, spärra ditt bankkort och ersätta det, samt att "hota" med att spärra ditt konto. Jag uppfattar det också som att du undrar om du kan göra en fullmakt ogiltig, om du har skrivit på en sådan som ger din gode man rätt att göra dessa saker. Allmänt om god manPrecis som du skriver, finns reglerna om god man i föräldrabalken (FB), närmare bestämt i kap. 11 och 12. Ett godmanskap kan innebära att en god man, precis som det står i ditt papper, bevakar din rätt, förvaltar din egendom och sörjer för din person (FB 11 kap. 4 §). Att bevaka rätt innebär till exempel att ansöka om bidrag, överklaga beslut, ingå avtal eller företräda dig vid en bostadsförsäljning. Att förvalta egendom innebär till exempel att betala räkningar, att göra en budget tillsammans med dig och se till att dina pengar är placerade på ett tryggt sätt. Att sörja för person innebär att din gode man ska se till att dina intressen bevakas, till exempel så att du får den vård och fritid du har rätt till.God mans behörighet till bankkonton Du har fortfarande kvar full förfoganderätt över dina bankkonton även om du har en god man. Om den gode mannen företar någon form av handling för din räkning som får rättslig betydelse, t.ex. säljer egendom, ska du ha gett samtycke till detta. För mer vardagliga handlingar, som exempelvis betalning av räkningar, antas du ha gett samtycke (FB 11 kap 5 §). Vad din gode man har rätt att göra mer i detalj, t.ex. när det gäller att spärra konto och/eller kontokort, kan jag tyvärr inte ge ett tydligt svar på. Det beror lite på vad som står i förordnandet av din gode man. Att spärra kort och konton är nämligen inte rättshandlingar, det krävs därför inte att den gode mannen har ditt samtycke. Jag skulle råda dig att vända dig till överförmyndaren i din kommun och ta reda på vad som gäller i din situation. Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur bl.a. gode män sköter sina uppdrag. Du kan gå in på din kommuns hemsida och klicka dig vidare till överförmyndarnämnden för att få fram kontaktuppgifter till din överförmyndare.God mans möjlighet att få din post skickad till sig En god man kan begära att få din post skickad till sig, genom att fylla i en blankett om särskild postadress och skicka in till skatteverket. Det innebär att post från statliga myndigheter, kommuner och landsting kommer till din gode man istället för dig. Vanliga brev går fortfarande till dig, om inte din gode man meddelar övriga avsändare att breven ska gå till honom eller henne. Att din gode man anmäler särskild adress, och får din post skickad till sig, kräver dock att du lämnar ditt godkännande. Har du inte gjort detta, kan det vara så att din gode man gjort detta olovligen.Kan du ogiltigförklara en (eventuell) fullmakt? Om du har skrivit under en fullmakt som innebär att du gett samtycke till att din gode man gör något som kräver ditt samtycke, till exempel att få din post skickad till sig, finns det regler i avtalslagen (AvtL) som kan innebära att fullmakten är ogiltig. Jag ska beskriva några situationer som kan innebära att fullmakten är ogiltig.Om du blivit tvingad att skriva under fullmakten, och tvånget utövats med våld eller hot (AvtL 28 §) Även om du blivit tvingad att skriva under fullmakten, utan våld eller hot, men att motparten (den gode mannen) insett att du blivit tvingad till det kan fullmakten vara ogiltig (AvtL 29 §).Om någon avsiktligen vilselett dig till att skriva under fullmakten, t.ex. genom att ge dig felaktig information om vad det är du skriver på eller att undanhålla information från dig, kan fullmakten förklaras ogiltig (AvtL 30 §). Om någon har utnyttjat faktumet att du inte förstår situationen kan fullmakten ogiltigförklaras (AvtL 31 §). Det finns fler regler som kan innebära att en fullmakt är ogiltig, till exempel om omständigheterna när du skrev under fullmakten är sådana att det skulle strida mot tro och heder att fullmakten skulle gälla (AvtL 33 §). Skulle du få reda på att du har skrivit under en fullmakt och har mer frågor om denna kan ogiltigförklaras är du välkommen att höra av dig till oss igen. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem kan skriva under när min förälder är för sjuk?

2019-11-05 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag behöver båda mina målmäns underskrift för att åka utomlands, dock är den ena så pass sjuk att hon inte kan skriva på pappret men min pappa har inte ensam vårdnad. Hur gör man?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline.AnhörigfullmaktNär någon på grund av sjukdom inte längre kan sköta sina egna angelägenheter kan en anhörig sköta dessa istället (17:1 föräldrabalk). Den som i första hand är anhörig är make eller sambo (17:2 föräldrabalk). Förutsatt att din pappa är make eller sambo så kan din pappa skriva under för din mammas räkning under tiden hon är för sjuk för att göra det själv. Om dina föräldrar inte är sambos eller gifta går anhörigfullmakt till dina vuxna syskon om du har vuxna syskon. Om du inte har det går den till din mammas föräldrar, och lever hennes föräldrar inte längre går den till hennes syskon. I sista hand om hon inte har syskon i livet går fullmakten till hennes syskonbarn. Gäller för vardagliga rättshandlingarAnhörigfullmakt gäller för vardagliga rättshandlingar. Att ge tillstånd till en mindre resa utomlands borde räknas som en vardaglig rättshandling. Om tillståndet däremot gäller en flytt eller längre vistelse utomlands faller det utanför anhörigfullmakt. I så fall kan ni behöva ansöka om god man till din mamma.God manOm din mamma förmodas förbli sjuk under en längre tid eller om hennes tillstånd behövs för saker som inte är vardagliga rättshandlingar kan ni ansöka om en god man åt henne (11:4 föräldrabalk). En god man är någon som kan ingå avtal för din mammas räkning, men din mamma kan fortfarande ingå avtal själv om hon skulle vara förmögen till detta. Både din mamma och den gode mannen kan alltså ingå avtal för din mammas räkning. En god man kan ingå både stora och små avtal och har samma rättshandlingsförmåga som din mamma. Man ansöker om att god man ska utses hos tingsrätten. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.