Måste dödsboet upprätta sluträkningen efter att en god man har dött?

2019-09-16 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, min pappa har gått bort och i dödsboet så finns min mamma kvar. Min pappa var god man för flera personer. Min mamma kan inte datorer, är inte insatt och saknar kompetens och möjlighet att lämna in sluträkning för huvudmännen. Vad för skyldigheter har dödsboet vid ett sånt här tillfälle? Kan man få hjälp? Jag kan hjälpa till att få fram alla filer och pärmar för att överlämna men har inte möjlighet att göra någon sluträkning/rapport. Snälla hjälp oss, vi känner att vi inte orkar ta tag i detta under vår sorg.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När en god man eller förvaltare dör så övergår ansvaret att göra en sluträkning på dödsboet. Denna sluträkning ska sedan skickas in till överförmyndarnämnden i kommunen. Detta ska göras inom en månad från dess att den gode mannens uppdrag i och med dödsfallet upphörde (14 kap. 18 § föräldrabalken). Möjlighet finns generellt i fråga om sluträkningar att få tillstånd att göra en "förenklad" sådan, om det är så att det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl till detta (14 kap. 19 § föräldrabalken). Dessa skäl kan röra den gode mannen eller huvudmannen själv, men oftast måste det röra sig om omständigheter som rör tillgångarna, t.ex att de inte är av större omfattning. Förutom möjligheten att få göra en förenklad sluträkning kan man även få mer tid (utöver den månad som gäller enligt lagen) på sig att sammanställa en sluträkning (14 kap. 20 § föräldrabalken). I sådana fall ska man ta kontakt med överförmyndaren och be om anstånd. Slutligen, om det är så att man som dödsbo inte har någon erfarenhet av sluträkningar, kan man be överförmyndarnämnden i sin kommun att förmedla kontakt till en person som kan vägleda en. Vad ska ni göra?Kontakta överförmyndaren i er kommun. Med tanke på att ni befinner er i akut sorg, skulle jag först och främst be om anstånd med att upprätta en sluträkning. Fråga sedan om det är möjligt att få en förenklad sluträkning med tanke på att ni är bara är dödsbodelägare i dödsboet efter den avlidne gode mannen och inte har någon kunskap kring hur man genomför en sådan. Fråga även om ni kan få hjälp från en kontakt som har erfarenhet av sluträkningar.Vänligen,

Har en förvaltare rätt att hindra huvudpersonen från att ingå ett äktenskap?

2019-08-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag och min sambo vill gifta oss, har en förvaltare rätt att ansöka om skilsmässa för sin huvudman, ifall denne vägrar att vi ska gifta oss? Samt att hindra oss att gifta oss? Ska inte båda skriva under skilsmässa papper? För att det ska gå igenom?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör förvaltarskap kikar vi närmare på föräldrabalken (FB).Förvaltaren får inte lägga sig i angelägenheter av utpräglat personlig karaktärDetta betyder att förvaltaren inte har rätt att vägra att huvudpersonen gifter sig eller rätt att ansöka om skilsmässa för huvudpersonens räkning (12 kap. 2 § tredje stycket FB).Däremot är det vigselförrättarens ansvar att se till att båda parter är införstådda med vad ingåendet av ett äktenskap innebär, och stoppa giftermålet om han eller hon tror att båda eller någon av parterna inte förstår innebörden av rättshandlingen att gifta sig.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på dina frågor, och önskar er ett fint liv tillsammans.Med vänliga hälsningar

Hur länge måste man spara kvitton och handlingar som rör huvudmannen efter avslutat godmanskap och förvaltarskap?

2019-08-25 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur länge måste man spara kvitton och handlingar som rör huvudmannen efter avslutat godmanskap och förvaltarskap?
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Godmanskap och förvaltarskap regleras främst i 11-12 kap. föräldrabalken, FB. Det varierar väldigt mycket från kommun till kommun. Det finns inget lagstadgande som säger att man måste bevara dokument en viss tid. Således är det upp till Överförmyndarförvaltningen att bestämma detta, och du bör höra av dig till dem för att få svar på din fråga. Dock är en vanlig rekommendation hos kommunerna att ekonomiska handlingar, såsom kvitton, bör sparas hos fd god man eller förvaltare i upp till 3 år. Åren räknas från det att den nye ställföreträdaren, huvudmannen eller ett dödsbo mottagit dina redovisningshandlingar. Detta beror på att mottagaren har en laglig rätt att under 3 år väcka talan gentemot föregående god man eller förvaltare (12 kap. 14 och 15 § FB). Handlingarna som rör uppdraget ska hållas tillgängliga för granskning. Om talan inte väckts inom 3 år, är talerätten förlorad, det vill säga kan talan inte längre väckas gentemot fd god man eller förvaltare. Detta gäller dock inte om fd god man eller förvaltare gjort sig skyldig till brottsligt förfarande (12 kap. 15 § FB). Avslutningsvis rekommenderar jag dig att höra med överförmyndarförvaltningen i aktuell kommun för att få information om något särskilt gäller där. Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Då förvaltare inte behövs kan rätten upphäva förvaltarskapet

2019-08-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej måste man ha förvaltare när man ändå får göra allt själv o ibland har jag fått hjälpa min förvaltre
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En förvaltare ska utses för en person som lider av en sjukdom eller liknande vilket gör att personen inte kan vårda sig eller sin egendom. För att en domstol ska utse en förvaltare åt dig måste alltså de kraven vara uppfyllda. I situationen som du beskriver låter det som att du kan vårda dig själv och din egendom. Därför verkar det inte som att du är i behov av en förvaltare. Ett förvaltarskap ska upphöra ifall förvaltaren inte längre behövs. Beslutet fattas av domstolen och det är alltså inte upp till dig själv att avgöra ifall du inte behöver din förvaltare.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra för att bli av med min gode man?

2019-09-01 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har en god man som jag och min gode man tycker är onödigt. Vad kan jag göra för att bli av med minGode man?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så undrar du hur du ska gå tillväga för att din gode mans uppdrag ska avslutas, eftersom ni båda två tycker att godmanskapet är onödigt.Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB), som innehåller regler om gode män.Jag utgår från att du har fått en god man på grund av att du har haft svårigheter att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person (11 kap. 4 § första stycket, första meningen FB).Godmanskapet ska avslutas när det saknas behovDin gode mans uppdrag ska avlutas när det inte behövs längre (11 kap. 19 § första stycket, första meningen FB). Om både du och din gode man tycker att godmanskapet är onödigt bör det vara tillräckligt för att det ska avslutas.Godmanskapet bygger enligt huvudregeln dessutom på ditt samtycke (11 kap. 4 § första stycket, andra meningen FB). Om du inte längre samtycker till att ha en god man finns det ytterligare en anledning till att godmanskapet bör avslutas.Det krävs en ansökan hos tingsrättenDet är tingsrätten som beslutar om att din gode mans uppdrag ska avslutas (11 kap. 19 b § FB). För att tingsrätten ska kunna fatta ett beslut krävs det att de får in en ansökan om att du inte längre ska ha någon god man. Följande personer kan lämna in en sådan ansökan till tingsrätten (11 kap. 21 § första stycket och 11 kap. 15 § första stycket FB):- Du själv, om du är över 16 år.- Din gode man.- Din förmyndare, som du har om du är under 18 år.- Din eventuella make eller sambo.- Nära släktingar till dig; till exempel barn, föräldrar eller syskon. Du/ni ska ansöka hos tingsrätten på orten där du är folkbokförd (11 kap. 25 § första stycket FB). Du kan ta reda på vilken tingsrätt det är genom att söka på ditt postnummer hos Sveriges Domstolar.SammanfattningDet borde vara möjligt att avsluta din gode mans uppdrag, eftersom varken du eller hen tycker att godmanskapet behövs längre. Dessutom bör din gode man inte kunna fortsätta sitt uppdrag om du inte längre samtycker till det.För att din gode mans uppdrag ska kunna avslutas behöver någon av personerna jag nämnde ovan skicka in en ansökan till tingsrätten, som fattar beslut om godmanskapet. Om du är över 16 år kan du göra ansökan själv. Du/ni kan vända er till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun för att få råd om vad ansökan ska innehålla. På kommunens hemsida finns det säkert mer information och kontaktuppgifter.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan min sambos förvaltare tvinga mig att ha god man?

2019-08-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej min sambos förvaltare, kräver att jag ska ha en god man, men jag samtycker inte till det, jag anser att jag klarar av min ekonomi utmärkt o har gjort i snart 4 år. Har hans förvaltare någon rätt att kräva mig på nånting?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag ska försöka besvara din fråga samt ge råd om vad du kan göra nu.Kan man bli tilldelad en god man även om man inte samtycker till det?11 kap 4 § 1 st Föräldrabalken (här) anger att en person kan få god man om personen på grund av av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Då ska rätten pröva om personen behöver en god man. Om rätten finner att personen behöver en god man ska rätten anordna godmanskap för personen. Rätten ska samtidigt förordna en god man till personen, se 11 kap 4 § 2 st Föräldrabalken (här). Huvudregeln är att huvudmannen, det vill säga personen som har god man, ska samtycka till att god man förordnas för honom eller henne. Om huvudmannens samtycke inte kan inhämtas på grund av huvudmannens tillstånd kan god man förordnas ändå. Detta framgår av 11 kap 4 § 1 st Föräldrabalken (här). Huvudmannens tillstånd i detta fall åsyftar hinder av både fysisk och psykisk natur, alternativt en kombination av dessa, vilket framgår av lagkommentarer på Karnov. Detta framgår även av propositionen, se prop. 1987/88:124 s. 236. Om den enskilde inte samtycker till att ha god man (här avses främst situationen i 11 kap 4 § 1 st Föräldrabalken när den enskilde på grund av sitt tillstånd inte kan samtycka), ska rätten inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd innan rätten fattar beslut om god man ska förordnas eller inte. Detta framgår av 11 kap 17 § 1 st Föräldrabalken (här). I ditt fall kan din sambos förvaltare inte tvinga dig att ha god man. Om rätten skulle pröva om du behöver god man krävs i första hand ditt samtycke. Om du inte kan samtycka på grund av t.ex. fysisk eller psykisk sjukdom kan god man förordnas ändå, men då krävs att rätten inhämtar läkarintyg eller annan likvärdig utredning. Detta verkar inte vara aktuellt i ditt fall. Om det är aktuellt med förvaltare kan det förordnas även om den enskilde inte samtycker. Förvaltare regleras i 11 kap 7 § Föräldrabalken (här). Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Entledigande av god man

2019-08-12 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga. Kan en Godman tvinga en person att skriva på papper om att personen ska bli förvaltare till henne? Är så att jag har en flickvän som blir psykisk nedkrykt av hennes Godaman som tvingar henne att skriva på alla sorters papper, Samt att Den goda mannen går på olika möte bakom hennes rygg och bestämmer saker utan hennes medvetande, MVH En orolig pojkvän
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Frågan om godmanskap regleras främst i föräldrabalken (1949:381).Vilka befogenheter har en god man?Det är rätten som bestämmer vilka befogenheter en god man har. För att förhindra oklarheter bör den gode mannens uppgifter preciseras i största möjliga mån. Har huvudmannen kvar sin rättsliga handlingsförmåga även om man har fått en god man?Huvudmannen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga, även om denne fått en god man. Huvudmannen måste alltså lämna sitt samtycke när den goda mannen företar någon rättshandling för huvudmannens räkning. En rättshandling som utan huvudmannens samtycke företagits inom ramen för förordnandet är alltså bindande för den som förordnandet avser, såvida inte denne på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas (11 kap. 5 § föräldrabalken).Har den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en rättshandling som vanligtvis företas för den dagliga hushållningen, skall samtycke från den som han företräder anses föreligga, om denne inte före rättshandlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen riktade sig.Vad innebär det att ha en förvaltare?Rätten får besluta att anordna förvaltarskap för huvudmannen, om de bedömer att godmanskap är otillräckligt (11 kap. 7 § föräldrabalken). En förvaltare har i princip samma uppgifter som en god man. Skillnaden är att huvudmannen förlorar sin rättsliga handlingsförmåga avseende de angelägenheter som omfattas av förordnandet. Vad ska man göra om en god man eller förvaltare missköter sig?En god man eller förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § föräldrabalken).Hur ansöker man om entledigande av en god man eller förvaltare? Ansökan om entledigande av en god man eller förvaltare och om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap får göras av huvudmannens partner, familjemedlemmar, förmyndare eller av den gode mannen eller förvaltaren (11 kap. 21 § föräldrabalken).Det är rätten som beslutar om anordnade av samt upphävande av godmanskap och förvaltarskap.Vad innebär detta för er? Sammantaget måste huvudmannen (din flickvän) lämna sitt samtycke när den goda mannen företar en rättshandling för hennes räkning, såvida inte hon på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas.Mitt förslag är att ni ansöker om entledigande av den nuvarande gode mannen. I ansökan ska ni ange skälen till varför den nuvarande bör entledigas och skickar därefter in ansökan till överförmyndaren i den kommun din flickvän bor i. Behöver ni vidare rådgivning råder jag er att boka en tid med en av våra jurister på Lawline Juristbyrå.Jag hoppas att mitt svar gav klarhet.Vänliga hälsningar,

Har jag som dotter rätt att rättshandla åt min sjuka pappa, istället för att hans syster ska göra det?

2019-08-01 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej, min pappa 89 har inte fått diagnosen dement, men är uppenbart väldigt förvirrad och saknar rumsuppfattning sedan snart ett år tillbaka. Då jag själv bor på annan ort (ca 3 tim resväg enkel riktning) har hans 15 år yngre syster tittat till honom och betalat hans räkning etc. Jag kan nu konstatera att ganska stora summor oförklarligt försvunnit från hans konto enligt det senaste kontoutdraget. Kan jag åberopa 17 kap Föräldrabalken och kräva att hon lämnar hans bankkort till mig då jag står högre upp på listan i egenskap av dotter? Att diskutera denna fråga med min pappa vore helt lönslöst - han är oftast i en helt annan värld. Jag saknar läkarintyg då det är hopplöst svårt att få en läkare att göra hembesök.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelserna om anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall framkommer av 17 kap. Föräldrabalken (FB). För att anhörigbehörigheten ska aktualiseras krävs det att en enskild på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande saknar beslutsförmåga. Kriterierna för när behörigheten inträder överensstämmer med vad som gäller för anordnande av godmanskap och förvaltarskap. Den är den anhöriga som bedömer när behörighet inträder. Behörigheten gäller endast i fråga om ekonomiska angelägenheter och ordinära rättshandlingar med anknytning till den enskildas dagliga livsföring (jfr 17 kap. 1 § FB). Det kan röra sig om t.ex. betalning av periodiska utgifter som utgör en förutsättning för att den enskilda ska kunna upprätthålla sin levnadsnivå och sina levnadsförhållanden även efter att vederbörande förlorat sin beslutsförmåga. I förarbetena till bestämmelsen nämns betalningar för boende, transporter, sociala tjänster, telefonabonnemang, försäkringar m.m. (prop. 2016/17:30 s. 136). Behörigheten omfattar inte större och mer sällan förekommande rättshandlingar såsom bil- eller fastighetsköp. Anhörigbehörigheten ger inte heller den rättshandlande rätt att lämna gåvor av olika slag.Den anhörige har i sitt uppdrag en lojalitetsplikt och ska handla i enlighet med den enskildas intressen. Den enskildas medel ska förvaras så de inte sammanblandas med egna medel och det finns en dokumentationsskyldighet (jfr 17 kap. 4 § FB). Dokumentationsskyldigheten är flexibel i form och omfattning, oftast räcker det att spara kvitton och kontoutdrag som visar vilka transaktioner som utförts för den enskildas räkning. Rättshandlingar som en anhörig vidtar utanför behörighetens gränser är inte bindande för den enskilda. Även rättshandlingar inom behörigheten kan orsaka den enskilda skada (t.ex. onödiga köp eller att räkningar inte betalas). En anhörig kan bli skadeståndsskyldig för sådana skador som orsakas uppsåtligen eller av vårdslöshet (17 kap. 5 § FB). Turordningen för anhörigbehörighet framkommer, precis som du själv skrivit i din fråga, i 17 kap. 2 § FB. Ställföreträdarskapet övergår inte till en annan kategori förrän den föregående kategorin är uttömd. En anhörig som avser att utöva sin behörighet bör informera den enskilda och övriga anhöriga om det. Flera anhöriga som är släkt på lika nära håll representerar den enskilda gemensamt. Den anhörig som inte vill ta på sig uppgiften, eller inte vill fortsätta, kan avböja den. Av bestämmelsen framgår att om det inte finns någon make/sambo är den enskildas barn behörig att rättshandla. Hans syster är inte behörig att rättshandla för honom förrän övriga grupper är uttömda (jfr 17 kap. 2 § första stycket p.1-6 FB). I din pappas fall innebär det att hans syster inte är behörig att rättshandla, under förutsättning att du inte avböjt uppgiften.Min rekommendation är att du kontaktar din pappas syster och informerar henne om att hon inte är behörig att rättshandla (se resonemang ovan), att du ska ha din pappas bankkort och att du sköter hans ekonomiska angelägenheter framöver. Du kan även informera henne att hon kan bli skadeståndsskyldig. Om hon inte vill lämna över kortet rekommenderar jag dig att kontakta din pappas bank och förklara situationen för att spärra det och att du i egenskap av barn företräder honom.Om möjligt rekommenderar jag även dig att få din pappa undersökt av läkare. Det torde vara en god idé att du ansöker om en god man eller förvaltare till honom då det kommer vara lättare att hjälpa honom då. Det krävs dock ett läkarutlåtande för att det ska vara möjligt att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap i domstol.Om något är oklart eller du behöver ytterligare hjälp av en av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,