FrågaFAMILJERÄTTGod man31/12/2021

Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?

Hej

En tidigare god man har blivit ersättningsskyldig för sveda och värk. Det är den nuvarande gode mannen som gjort begäran. Är detta juridiskt korrekt?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att den nuvarande gode mannen har åt sin huvudman sökt ersättning från den förra gode mannen för sveda och värk.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för huruvida gode män får inleda skadeståndsprocess alternativt söka ersättning på annat sätt åt sina huvudmän.

Din fråga regleras i föräldrabalken (FB).

Får en god man inleda en skadeståndstalan i sin huvudmans intresse?

En god man företräder individen inom ramen för ett visst förordnande (12 kap. 2 § FB). Det innebär att den gode mannen kan vara begränsad i vilka rättshandlingar denne får vidta för huvudmannens räkning. En god man ska generellt bevaka rätten för dem som de företräder, Förutsatt att den gode mannen inte är begränsad att företräda sin huvudman i processrättsliga angelägenheter så får denne göra anspråk på skadestånd å' huvudmannens vägnar.

Om den gode mannen företar en handling utanför sitt förordnande är det inte bindande för huvudmannen. Den som har god man behåller fortfarande sin rättshandlingsförmåga vilket innebär att den personen kan sätta stopp för eventuella oönskade rättegångsprocesser eller övriga rättshandlingar som denne inte vill ska genomföras (11 kap. 5 § FB). Det ingår i i gode mannens uppdrag att omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde (12 kap. 3 § FB).

Vad kan ni göra om ni tycker den gode mannen är olämplig för uppdraget?

En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas. Beslutet fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § FB). De som har mandat att ansöka om entledigande är förmyndare, av den som är ställd under godmanskap, om han eller hon har fyllt 16 år, och av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar (11 kap. 15 § FB).

Slutsats

Det är helt naturligt att en god man försöker tillvarata sin huvudmans rätt i olika angelägenheter, även ärenden av denna typ du nämner. Den som är förordnad god man har fortfarande möjlighet att sätta stopp för eventuella oönskade processer. Om denna personen inte är förmögen att säga ifrån kan dennes förmyndare av den som är ställd under godmanskap, om han eller hon har fyllt 16 år, och hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar ansöka om entledigande av den gode mannen om de anser att denne missbrukar eller försummar sitt uppdrag. Sådan anmälan görs hos överförmyndaren.

Min bedömning är att det ankommer på den gode mannen att söka ersättning från en tidigare god man som misskött sitt uppdrag.

Om du önskar en fördjupad bedömning av ditt ärende är du välkommen att boka en tid med oss via denna länken: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000