FrågaFAMILJERÄTTGod man11/04/2024

Vad står i 11 kap. 3 § punkt 1-5 i Föräldrabalken?

Hej, om man har haft förvaltare som sedan har blivit god man, kan man avsluta godmanskapet då? Jag vet att om har god man och man kan själv väljer att avsluta det, men det gäller endast om det har förordnats enligt 11 kap. 3 § punkt 1-5 FB. Men vad står det i 11 kap. 3 punkt 1-5 FB?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga gäller godmanskap. Detta regleras i Föräldrabalken (FB). Man syftar alltså på lagen när man skriver “FB”.

Upphörande godmanskap:

Precis som du säger kan den som har god man ansöka om att godmanskapet ska avbrytas. (se 11:19 FB). Som du själv läst säger paragrafen i lagen “En god man som har förordnats enligt 3 § 1–5 ska entledigas så snart den som förordnandet avser begär det.”

Jag kommer gå igenom paragrafen, men jag vill påpeka att detta inte är den enda vägen för dig att upphöra ett godmanskap.

Vad som står i 11 kap. 3 § punkt 1 - 5:

Detta är vad som står i 11 kap. 3 § punkt 1 - 5:

Överförmyndaren skall förordna god man,

  • om det vid ett dödsfall finns en till namnet känd arvinge som vistas på okänd eller avlägsen ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet och förvalta sin lott i det,
  • om det vid ett dödsfall inte kan utredas, huruvida den döde har efterlämnat någon arvinge som är arvsberättigad före Allmänna arvsfonden eller före eller tillsammans med någon annan känd arvinge, eller också kännedom finns om arvinge efter den döde men kunskap saknas såväl om arvingens namn som om hans vistelseort, och det på grund av sådan omständighet krävs att okänd arvinges rätt bevakas och hans eller hennes lott i boet förvaltas,
  • om en testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort eller är okänd och hans eller hennes rätt därför behöver iakttas enligt vad som föreskrivs om arvinge,
  • om det i övrigt krävs att en bortavarandes rätt bevakas eller en bortavarandes egendom förvaltas,
  • om det enligt förordnande i testamente eller annan rättshandling beror av en framtida händelse, vem egendom skall tillfalla eller egendom först senare skall tillträdas med äganderätt och det krävs att den blivande ägarens rätt bevakas eller egendomen förvaltas för den blivande ägarens räkning, eller
  • om egendom, enligt vad som särskilt föreskrivs, skall ställas under vård och förvaltning av god man som avses i detta kapitel.

Upphörande av godmanskap - fortsättning:

Samma paragraf som du citerat innan (11:19 FB) ger fler möjligheter att uppgöra ett godmanskap. Om en god man eller förvaltare inte längre behövs, ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra.

Om du tycker att din gode man inte längre behövs kan du skicka in en ansökan (se 11:21 + 11:15 FB). Denna ansökan ska skickas till tingsrätten i den kommunen du bor. Detta eftersom det är tingsrätten som beslutar om godmanskap (se 11:19b + 11:25 FB). Jag vet tyvärr inte hur dina omständigheter ser ut och kan därmed inte göra en bedömning om hur tingsrätten kommer bedöma ditt ärende.

Ibland har kommuner blanketter och liknande på deras hemsidor. Om du inte hittar något kan du också kontakta din tingsrätt för hjälp.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000