Kan en person som blivit dömd för brott bli god man?

2019-10-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får man bli god man om man blivit dömd och suttit i fängelse? (dock inte dömd för ekonomisk brottslighet)
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 11 kap. 12§ Föräldrabalken stadgas att till god man ska utses en erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig person för uppdraget. Innan någon blir utsedd till god man ska dennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs. Enligt prop. 2013/14:225 s. 44 innebär detta vanligtvis att utdrag från belastningsregistret och från Kronofogdemyndigheten begärs ut. Utifrån detta kan slutsatsen dras att huruvida en person har blivit dömd för brott har betydelse för lämplighetsbedömningen. Tyvärr kan jag inte svara på om det finns viss brottslighet som kan accepteras när en person ska utses till god man. Dock så torde rimligen en person som suttit i fängelse inte anses lämplig för uppdraget. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

2019-10-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min man står för framtidsfullmakten för sin mamma. Nu helt plötsligt så har hans bror börja intressera sig för att han vill ha en framtidsfullmakt. Deras mamma är dement idag och min man sköter hennes bankärenden. Hur kan hans bror få en framtidsfullmakt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om framtidsfullmakter finns i lagen om framtidsfullmakter (2017:310). Enligt lagen får den som fyllt 18 år och har förmåga att ta hand om sina angelägenheter upprätta en framtidsfullmakt (3 §). Enligt förarbetena till bestämmelsen innebär det att förutom att fullmaktsgivaren måste vara myndig, måste den även ha förmåga att ta hand om sina angelägenheter vid tidpunkten för fullmaktens upprättande. Fullmaktsgivaren måste vara beslutsförmögen. Att fullmaktsgivaren är beslutsförmögen är motsatsen till vad som stadgas i lagens 1 § (prop. 2016/17:30 s. 111). Som jag förstår det har framtidsfullmakten redan trätt i kraft eftersom din mans mamma är demenssjuk och inte längre har förmåga att ta hand om sina angelägenheter (det är först då framtidsfullmakten träder i kraft). Om så är fallet kan hon inte längre utfärda en framtidsfullmakt och din mans bror kan därför inte heller få en sådan.Vänligen,

Kan jag få min post till egen adress när jag har god man?

2019-10-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har i nuläget förvaltare men håller på att byta till god man. Min förvaltare har haft sin egen adress som särskild postadress, kommer han som god man också ha det eller är det möjligt att få all post till sig själv när man har god man?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om godmanskap finns i föräldrabalken (FB).Godmanskap innebär i förhållande till förvaltarskap att du kommer ha större inflytande över ditt eget liv. Detta beror delvis på att godmanskap ska vara utformat efter just dina behov och inte vara mer ingripande än nödvändigt, FB 11 kap 4 §. Dessutom krävs ditt samtycke för att den gode mannen ska få handla i ditt ställe när det kommer till angelägenheter som rör annat än vardagliga bestyr, FB 11 kap 5 §. Ett exempel på en sådan angelägenhet är anmälan om särskild postadress. Om du inte lämnar samtycke till att din gode man har särskild postadress kommer du alltså att få all post själv.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?

2019-09-22 i God man & förvaltare
FRÅGA |kan en förvaltare ge en gåva till anhörig i nöd genom att ansöka om det hos överförmyndarenheten(demens)?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förvaltare återfinns i FB 11 - 14 kap. En förvaltare har som regel inte rätt att skänka bort huvudmannens tillgångar, detta är ett gåvoförbud för egendom med värde som står i missförhållande mot den enskildes ekonomiska villkor, enligt FB 14:12.Detta är i regel inte något som överförmyndarnämnden heller kan ge sitt samtycke till. Gåvoförbudet gäller inte för gåvor som ses vara "personliga presenter" till exempel födelsedagspresenter eller dylikt för normala värden. I de fall huvudmannen själv kan uttrycka vilja att ge gåva, kan denne göra det. Förvaltaren behöver i regel kunna visa upp en skriftlig handling där huvudmannen förklarar detta, om huvudmannen kan visa detta. Kontakta överförmyndarnämnden i din kommun om detta är er situation, för att givandet utav gåvan ska gå rätt till. Viktigt att tänka på är dessutom att en person med kraftig demens möjligen inte anses vara i stånd att ge gåvor.Som svar på din fråga gäller ett gåvoförbud för förvaltare att giva bort huvudmannens egendom, för gåvor som inte anses falla under personliga presenter, och detta kan inte undantas genom överförmyndarnämnden. För närmre hjälp i just din situation bör du först och främst kontakta överförmyndarnämnden i din kommun, eftersom dessa ansvarar för förvaltarskap och gode män i din kommun. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen. Vänliga hälsningar,

Vill upphöra med god man. Hur gör man?

2019-10-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vill upphöra med god man. Hur gör man?
Cornelia Isacson |Hej,Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.Din fråga kan tolkas på två olika sätt. 1) Antingen kan frågan tolkas som att du är god man och vill att ditt uppdrag ska upphöra. 2) Eller kan frågan tolkas som att du är huvudman och vill entlediga din gode man. Jag kommer redogöra för båda i det följande. 1) Hur upphör jag mitt uppdrag som god man? Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider. Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man. Beslut om upphörande av godmanskap för den som varit sjuk eller av annan anledning behövt hjälp att bevaka sin rätt fattas av tingsrätten. Den gode mannen, den enskilde, eller Överförmyndaren kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap skall upphöra. Uppdraget upphör först när tingsrätten beslutat om det. Överförmyndaren kan på begäran av en god man fatta beslut om att denne entledigas från sitt uppdrag. Ska godmanskapet fortsätta, är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har utsetts. Jag rekommenderar dig att vända dig till Överförmyndaren eller överförmyndarförvaltningen i din kommun för vidare information om vad som gäller i ditt fall. 2) Hur entledigar jag en god man? Person som är satt under förvaltarskap kan själv skicka in ansökan om att förvaltarskapet skall upphöra. En god man kan begäras entledigad från sitt uppdrag (11 kap 21 § FB). De som har rätt att begära en god man entledigad är förmyndare, av den som ansökan avser, om hen har fyllt 16 år, och av dennes make eller sambo och närmaste släktingar (11 kap. 15 § första stycket FB).En god man ska entledigas om denne gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag (11 kap 20 § FB). Då det är överförmyndaren som fattar beslut om entledigande i detta fall råder jag dig till att vända er till denne. Du kan också vända dig till överförmyndarnämnden i din kommun, de hanterar frågor som rör god man och förvaltarskap och upphörande av dessa.Blanketter för entledigande eller byte av god man hittar du HÄR. Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline. Vänligen,

Hur gör jag om jag vill bli entledigad från mitt uppdrag som god man?

2019-10-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag är god man och vill nu bli entledigad från mitt uppdrag, hur gör jag? Orsaken är att jag sen snart 1 år arbetar heltid. Jag har bett överförmyndaren om att få bli entledigad men får knappast ens ett svar på mailen. Vilka rättigheter har jag?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om god man finns stadgade i föräldrabalken (FB). Kan jag som god man begära att bli entledigad?Som god man har man rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag (11 kap. 19 § andra stycket FB). Om godmanskapet ska fortsätta kan den gode mannen dock vara skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts. Detta gäller inte om godmanskapet förordnats på grund av att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behövt hjälp att bevaka sin rätt (11 kap. 19 a § FB).Du har alltså som god man rätt att bli entledigad från ditt uppdrag på din egen begäran. Du kan vara tvungen att fortsätta som god man till dess att en ny god man förordnats beroende av på vilka grunder godmanskapet förordnats. Det viktigaste är dock att du har rätt att bli entledigad när du begär det. Vad ska jag göra?Min rekommendation är att du försöker kontakta överförmyndaren via telefon eller boka in ett möte för att diskutera din begäran om entledigande. Om överförmyndaren inte går att nå bör du kunna vända dig till andra personer på kommunen som i sin tur kan ta kontakt med överförmyndaren. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?

2019-09-22 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Jag har en väninna som har en lätt utvecklingsstörning samt asberger och har ett pågående drogmissbruk. Hon vill på behandlingshem och hennes förvaltare säger nej till vård samt får min vän inte ta del av några papper och hennes förvaltare har sagt till soc och psyk att dom inte får ge ut några papper och nu finns det inspelat på samtal då övervakaren säger till min vän att hon inte alls har en utvecklingsstörning och inte alls har drogmissbruk och vill att hon istället ska bli medicineras för att bli lugn. För mig så känns det som att min vän blir totalt överkörd pga sin utvecklingsstörning. Vad kan vi göra åt det här, det känns inte rätt någonstans. Min vän pratar om att hon vill dö för att hon inte får någon hjälp. I min mening behöver hon akut vård pga sina diagnoser ihop med sitt missbruk.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad en förvaltare får bestämma för huvudmannens räkning samt vad man kan göra om man är missnöjd med sin förvaltare. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du och din väninna kan göra nu. Vad har en förvaltare för befogenheter? Förvaltare ska förordnas av rätten om huvudmannen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Förvaltare får inte förordnas om det är tillräckligt att personen får god man (vilket är mindre ingripande). Detta framgår av Föräldrabalken 11 kap 7 § 1 st (här). Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde, se Föräldrabalken 11 kap 7 § 2 st (här). Om en person har förvaltare har personen som huvudregel ändå rätt att sluta avtal om tjänst eller annat arbete, förfoga över vad han eller hon genom eget arbete har förvärvat efter det att förvaltare har förordnats, liksom avkastningen av sådan egendom och vad som har trätt i egendomens ställe samt förfoga över vad han eller hon efter det att förvaltare har förordnats får genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande under villkor att egendomen inte skall omfattas av förvaltarens rådighet. Detta framgår av Föräldrabalken 11 kap 8 § 1 st (här). Om det finns särskilda skäl får dock förvaltaruppdraget omfatta även dessa angelägenheter, se Föräldrabalken 11 kap 8 § 2 st (här). Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, se Föräldrabalken 11 kap 9 § 1 st (här). En förvaltare ska i den utsträckning det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person, se Föräldrabalken 12 kap 2 § 1 st (här). Förvaltare får däremot inte företräda den enskilde i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär, se Föräldrabalken 12 kap 2 § 3 st (här). Lagkommentaren på Karnov anger "Huruvida en fråga är av utpräglat personlig karaktär får liksom hittills avgöras med beaktande av vilken rättshandling det rör och hur regleringen av denna har utformats avseende utrymmet för annan än den enskilde att personligen vidta handlingen". En förvaltare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde, se Föräldrabalken 12 kap 3 § (här). Sammanfattningsvis är jag ytterst tveksam till om förvaltaren kan neka din vän att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Det skulle kunna ses som en fråga av utpräglat personlig karaktär. Om det är en fråga som förvaltaren får bestämma över (vilket jag som sagt är tveksam till) ska förvaltare agera på det sätt som är bäst för den enskilde, så om din väninna har behov av behandling ska förvaltaren inte neka.Kan man nekas att få ut information som rör en själv från socialtjänsten och psykiatrin?Sekretess inom sjukvård (inklusive psykiatri) regleras i 25 kap Offentlighets- och sekretesslag (här). Det är möjligt att ha sekretess i förhållande till sig själv, alltså att man kan nekas att t.ex. få ut sin journal eller få uppgifter om sitt hälsotillstånd, se Offentlighets- och sekretesslag 25 kap 6 § (här). Detta är väldigt ovanligt. Ett rättsfall där det har förekommit rörde en person som var allvarligt psykiskt sjuk och det befarades att personen kunde bli sämre om hen fick tillgång till uppgifterna om sin sjukdom. Sekretess inom socialtjänst regleras i 26 kap Offentlighets- och sekretesslag (här). Den som uppgifterna gäller kan i de allra flesta fall inte ha sekretess gentemot sig själv. Det finns ett undantag som gäller anmälan till socialtjänsten. Sekretess gäller i vissa av socialtjänstens verksamheter för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs, se Offentlighets- och sekretesslag 26 kap 5 § (här). Vad kan man göra om man är missnöjd med sin förvaltare?Det är överförmyndaren som utövar tillsyn över gode män och förvaltares verksamhet, Föräldrabalken 16 kap 1 § (här). En god man eller förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren, vilket framgår av Föräldrabalken 11 kap 20 § 1 st (här). Vilka som har rätt att begära entledigande av förvaltare framgår av Föräldrabalken 11 kap 21 § (här), som hänvisar till personerna som räknas upp i Föräldrabalken 11 kap 15 § 1 st (här). Huvudmannen (dvs. den som har förvaltare), i detta fall din väninna kan ansöka om entledigande av sin förvaltare. Även hennes make/sambo och hennes närmaste släktingar kan ansöka om entledigande av förvaltaren. Vad du och din väninna kan göra nu Vad din väninna och/eller någon nära anhörig till henne kan göra är därför att skicka skriftlig information gällande de klagomål din väninna har till överförmyndaren. Enligt Föräldrabalken 16 kap 2 § (här) ska ni vända er till överförmyndaren i den kommun där din väninna är folkbokförd. Finns ingen överförmyndare där kan ni vända er till överförmyndaren för Stockholms kommun.Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Hur ansöker jag om att en förvaltare ska entledigas?

2019-09-18 i God man & förvaltare
FRÅGA |En förvaltare misskött sitt uppdrag och dessutom olaglig besöksförbud till huvudmannens fru . Vad ska man göra att upphäva förvaltarskap.sökt att upphäva förvaltarskap genom överförmyndarnämnd utan resultat. Pga förvaltarskap , även utförare för personlig assistent tjänst kan inte göra något. Jag som huvudmannens fru vänd till olika myndigheter utan resultat. Alla myndigheter vänd deras rygg mot mig. Var ska jag gå härifrån att befria min make från den brutala Förvaltare.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din frågaJag tolkar din fråga som att du vill att din makes förvaltare ska entledigas på grund av att denne har misskött sitt uppdrag. Att en förvaltare entledigas betyder att dennes uppdrag för huvudmannen avslutas. Regler om detta finns i 11 kap. föräldrabalken (FB). Jag kommer att hänvisa till dessa regler när jag svarar på din fråga. En förvaltare kan entledigas på grund av missbrukEn förvaltare ska entledigas om han eller hon har gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag och på grund av detta är olämplig för uppdraget, eller av annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget (11 kap. 20 § FB). Överförmyndaren tar beslut om förvaltaren ska entledigas eller inte. Du har rätt att ansöka om detta (11 kap. 15 § första stycket FB och 11 kap. 21 § första stycket FB). Hur ansöker jag om att förvaltaren ska entledigas?Du kan ansöka om att din makes förvaltare ska entledigas hos överförmyndaren i den kommun där din make är folkbokförd. Överförmyndaren kommer att göra en bedömning om förutsättningarna för att entlediga förvaltaren är uppfyllda. Om överförmyndaren beslutar att inte entlediga förvaltaren har du rätt att överklaga beslutet. Överklagande görs till tingsrätten (20 kap. 6 § FB). Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!