FrågaFAMILJERÄTTGod man30/06/2022

Får god man öppna bankfack efter att huvudmannen avlidit?

Hej, vilka regler gäller när en person som har god man äger ett bankfack (arvtagare finns). Tydligen finns inga inventarielistor varken då den gode mannen tog över förvaltarskapet eller när bankfacket tömdes, är det verkligen rätt? Arvtagarna fick efter bankfackets ägares bortgång en påse med saker som enligt gode mannen fanns i bankfacket men hur vet man om det var allt som fanns. Finns ingen skyldighet att upprätta inventarielista och vem bär ansvar för att det ska ha skett?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du undrar huruvida det du beskriver med den gode mannen har gått rätt till. Jag kommer nedan att förklara hur dessa förfarande brukar gå till samt vad jag rekommenderar er att göra. 

En förteckning ska göras i samband med förordnande

I samband med att en god man förordnas ska han eller hon ta fram en förteckning över huvudmannens (personen som godemannen hjälper) tillgångar. I den ska samtliga tillgångar och skulder som personen tas upp, med allt ifrån banktillgodohavanden till värdepappersinnehav och dylikt. Samtliga tillgångar och skulder ska kunna styrkas med någon slags dokumentation. Om huvudmannen har ett bankfack så ska även detta inventeras om huvudmannen ger sitt samtycke. Hur själva inventeringen går till kan vara olika men ofta har banken rutiner för detta genom att en anställd på banken och den gode mannen gör inventeringen gemensamt. Det är däremot bara en inventering - allt som finns i bankfacket måste finnas kvar. Denna förteckning ska skickas in till överförmyndarnämnden senast två månader efter det att godmanskapet förordnas av tingsrätten. En sådan förteckning bör alltså finnas även i ert fall. 

Godmanskapet upphör vid dödsfall

Det som händer när huvudmannen dör är att godmanskapet upphör att gälla. Detta sker omedelbart och kräver inte ett särskilt beslut. I samband med dödsfallet bildas ett dödsbo som tar över samtliga av den avlidnes tillgångar. Förvaltningen ska alltså omedelbart övergå från gode mannen till dödsboet, dessutom ska en slutredovisning göras som ska lämnas in till Överförmyndarnämnden. Det är dödsbodelägarna, dvs legala arvingar och universella testamentstagare, som förvaltar dödsboet. Eftersom det är dödsboet som tar över alla den avlidnes tillgångar efter att han eller hon gått bort, är det också dödsbodelägarna som sköter förvaltningen av dödsboet - som att öppna bankfacket och göra en inventeringen av det tillsammans med banken. I samband med bortgången görs en bouppteckning där den avlidnes tillgångar och skulder framgår, det är först efter att denna har registrerats hos Skatteverket som dödsbodelägarna får tömma bankfacket. Samtliga dödsbodelägare ska vara med när bankfacket öppnas så vida de inte lämnar en skriftlig fullmakt. Eftersom den gode mannen inte är dödsbodelägare gjorde han/hon fel i att öppna bankfacket utan att dödsbodelägarna var med eller lämnade sin fullmakt. Som jag även varit inne på tidigare finns en skyldighet att som god man upprätta en inventarie vid förordnade av uppdraget. Detta bör även göras av dödsboet vid dödsfallet.

Min rekommendation

Det låter som att den gode mannen inte agerat helt som han/hon borde i denna situation. Lite beroende av var ni befinner er i processen rekommenderar jag att ni utreder detta vidare. Om det är tidigt i processen kan ni exempelvis ansöka om en boutredningsman, ni kan läsa mer om detta här. Boutredningsmannen företräder dödsboet och hjälper till att utreda vilka tillgångar och skulder som finns. Ni bör också vända er till Överförmyndarnämnden för att se om gode mannen har fullföljt sina förpliktelser och om det finns någon förteckning, inventarielista eller slutredovisning att tillgå. Skulle det visa sig att gode mannen har agerat otillbörligt på något vis kan det utgöra ett brott, det finns alltså all anledningen att titta vidare på detta. 

Skulle ni behöva vidare hjälp har Lawline kunniga jurister som kan hjälpa till, ni kan boka tid med dem här

Jag hoppas mitt svar var till hjälp!

Vänligen, 

Frida KällhageRådgivare