FrågaFAMILJERÄTTGod man26/11/2022

Har man rätt att får reda på hur en god man förvaltar ens egendom?

Om jag har en god man, kan jag kräva att få reda på varje månad hur mycket mina inkomster är och hur mycket som betalats på varje räkning. Tex Pension? Kr Hyra? Kr Telefon? Kr Försäkring? 

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar över huruvida du som huvudman har rätt till att få information om hur din gode man förvaltar dina inkomster och utgifter varje månad. Jag kommer att tillämpa bestämmelser från föräldrabalken (FB) för att besvara din fråga. 

Vilka skyldigheter och befogenheter har en god man?

Utgångspunkten är att en god man, i den utsträckning det följer av dennes förordnande, ska bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person (12 kap. 2 § FB). Den gode mannen agerar endast som ett biträde och du har alltså kvar din rättshandlingsförmåga, d.v.s rätten att agera med rättsligt bindande verkan. Detta innebär att du fortfarande kan företa rättshandlingar såsom att ingå avtal för köp och det innebär också att du måste samtycka till de rättshandlingar som din gode man företar i ditt namn. I det fall en rättshandling rör den dagliga hushållningen krävs dock inte samtycke från huvudmannen (11 kap. 5 § andra stycket FB). Sådana rättshandlingar kan t.ex vara inköp av livsmedel eller regelbundna betalningar av hyra eller försäkringar. Det krävs inte heller samtycke när huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd saknar förmåga att uttrycka sin vilja (11 kap. 5 § FB).

Har du rätt att får reda på hur en god man förvaltar din egendom?

Såsom tidigare nämnts måste det som den gode mannen gör för huvudmannens räkning ske med dennes samtycke. Du som huvudman har alltså kvar din rättshandlingsförmåga och har rätt att bestämma över din egendom och andra angelägenheter som angår dig. Det finns därför inget som hindrar dig från att undersöka vilka betalningar som gjorts på ditt bankkonto då du har full tillgång till dina bankmedel.

En god man är skyldig att föra räkenskaper över sin förvaltning samt göra anteckningar om sina åtgärder (12 kap. 5 § FB). Detta innebär i praktiken oftast att en god man för en kassabok där huvudmannens utgifter och inkomster redovisas. Kassaboken ligger till grund för den  årsräkning som lämnas in till överförmyndaren där huvudmannens inkomster och utgifter redovisas årligen (14 kap. 15 § första stycket FB). Huvudmannen och dennes anhöriga har rätt att ta del av de handlingar som rör godmanskapet och som förvaras hos överförmyndaren (16 kap. 7 §). Du har alltså möjlighet att vända dig till överförmyndaren och begära ut de redovisningar av dina inkomster och utgifter som din gode man har lämnat in.

Slutligen kan sägas att en god man ska alltid fullgöra sina skyldigheter omsorgsfullt och handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen (12 kap. 3 § FB). Det ska också nämnas att det finns reglerat att en god man kan bli skadeståndsskyldig i det fall denne orsakar huvudmannen skada med uppsåt eller genom vårdslöshet (12 kap. 14 § första stycket FB).

Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i frågan, annars är du varmt välkommen att kontakta Lawline via info@lawline.se för information om hur du kan få mer juridisk hjälp eller boka tid hos en av våra jurister.

Vänliga hälsningar, 

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000