FrågaFAMILJERÄTTGod man29/11/2023

Hur ska begreppet sjukdom tolkas juridiskt?

Jag har en fundering vad gäller juridiska betydelser av vissa begrepp som nämns i lagstiftning. Exempelvis begreppet 'sjukdom' som nämns i 11 Kap 4 § FB. Vad är det egentligen avgör vart gränserna för eller inom vilka ramar som begreppet 'sjukdom' bör definieras? Vart kan sådan information finnas? Berör detta propositioner som regeringen tar fram på något sätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.


Jag tolkar det som att du undrar över hur begreppet sjukdom ska tolkas när det förekommer i lagtext, mer specifikt 11 kap. 4 § FB. Generellt kan sägas att vägledning för hur juridiska begrepp ska tolkas kan hämtas i bl.a. rättspraxis och förarbeten. Vad gäller sjukdomsbegreppet ska först och främst nämnas att begreppet kommer variera i vad det inbegriper beroende på den juridiska kontext begreppet återfinns i.. Det är således svårt att ge ett generellt svar på vad sjukdom innebär juridiskt sett, och jag kommer därför redogöra för vad begreppet anses inbegripa i just 11 kap. 4 § FB. Om din fråga tar sikte på en annan lag som nämner sjukdomsbegreppet är du självklart varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Hur ska begreppet sjukdom tolkas i 11 kap. 4 § FB?

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne (11 kap. 4 § FB). Det kan t.ex röra sig om demenssjukdomar, nedsatt psykisk hälsa, utvecklingsstörning eller annan sjukdom som påverkar förmågan att minnas, fatta beslut och förstå sammanhang.


Tidigare var det inte nödvändigt att den enskildes hjälpbehov var orsakade av ett psykiskt svaghetstillstånd, utan även allmän ålderdomssvaghet och fysisk sjukdom kunde vara tillräckligt för godmanskap. Numera har HD i ett kritiserat avgörande slagit fast att det krävs att den enskildes kognitiva förmåga är nedsatt på grund av sjukdom, psykiskt störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden för att god man ska kunna förordnas (NJA 2022 s.623). I fallet åberopades nedsatt läs- och skrivförmåga, vilket HD menade inte kunde ligga till grund för godmanskap.


Vad avser “liknande förhållanden” inbegriper det tillstånd som går att likställa med sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Alkohol- och narkotikamissbruk kan enligt förarbetena falla under liknande förhållanden, förutsatt att missbruket är tillräckligt allvarligt.


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i hur “sjukdom” ska tolkas i 11 kap. 4 FB.  Vid ytterligare frågor är du som nämnt varmt välkommen att återkomma.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000