FrågaFAMILJERÄTTGod man26/11/2023

Möjligheter att hjälpa sin anhörige

Hej, Jag är enda barn till en gammal mamma (90 år) som är pigg med tidvis har kognitionsvikt pga stroke. Jag är orolig att min förälder kan komma att bli ekonomiskt utnyttjad när hon är svag. Därför undrar jag om man kan skapa ett dokument, som säger att även jag måste godkänna gåvor/arv fr o m nu?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


För mer tillfälliga företeelser kan naturligtvis din mamma upprätta en fullmakt som ger dig rätt att företa rättshandlingar (såsom att ingå avtal) i hennes namn. Avtalet (exempelvis) du ingår för din mammas räkning gäller i sin tur mellan din mamma och den tredje personen, jfr 2 kap. 10 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).


Anhörigbehörighet

I egenskap av anhörig (barn) till din mamma har du äve rätt att, i vissa fall, utan någon särskild fullmakt, rättshandla åt henne, genom s.k anhörigbehörighet, det framgår av 17 kap. 1–2 §§ Föräldrabalk ((1949:381) (FB). Denna behörighet ger en person rätt att hjälpa sin anhörige som har något form av hjälpbehov (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och därför inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, att för denne vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring. Behörigheten är alltså begränsad till ordinära-, vardagliga-, ekonomiska angelägenheter, såsom att betala räkningar och köpa in saker till hemmet.


Vidare är den anhörige skyldig att handla i enlighet med den enskildes intressen och då beakta den enskildes vilja eller förmodade inställning, hålla den enskildes medel avskilda och dokumentera de åtgärder man vidtar på ett lämpligt sätt, 17 kap. 4 § FB.


God man

Enligt 11 kap. 4 § FB kan rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap åt någon som behöver hjälp med att bevara sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Detta förutsätter att personen i fråga har något form av hjälpbehov som föranleder att denne behöver hjälp med det föreskrivna. Utöver detta förutsätter även ett godmansskap att personen ifråga (huvudmannen) samtycker till detta. I ett godmansskap har huvudmannen fortfarande sin fulla rättshandlingsförmåga kvar. Detta innebär bland annat att huvudmannen fortfarande kan ingå bindande avtal och att den gode mannen måste inhämta dennes samtycke för alla rättshandlingar hen gör för personens räkning.


Godmanskap är mer långtgående än anhörigbehörigheten. Som god man kan man utöver att hjälpa den enskilde med dennes ekonomiska angelägenheter exempelvis företräda den enskilde i dennes juridiska och personliga intressen, 12 kap 2 § FB, så som att företräda den enskilde i domstol eller vid kontakt med myndigheter. Utöver detta antas samtycke föreligga för åtgärder den gode mannen vidtar inom ramen för det dagliga hushållet, 11 kap. 5 § 2 st FB.


Som god man är man skyldig, enligt 12 kap. 3 § FB, att omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på ett sätt som bäst gagnar den enskilde. Likt anhörigbehörigheten har goda män dokumentationsskyldighet, 12 kap. 4–5 §§ FB.


Skulle din mamma själv tycka det var en god idé och samtycka till detta skulle du ha desto mer möjligheter att hjälpa henne genom ett godmanskap.


Förvaltare

Om en person istället befinner sig i en sådan sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller psykisk störning som innebär att denne är ur stånd att vårda sig eller sin egendom får rätten besluta om att anordna förvaltarskap åt denne, det framgår av 11 kap. 7 § FB, vilket är ännu mer långgående än godmansskap. Förvaltarskap får emellertid inte anordnas om det är tillräckligt med godmanskap eller att den enskilde på något mindre ingripande sätt kan få hjälp. 


Jag hoppas din fråga blev besvarad! Med vänlig hänsning 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000