Vem kan polisanmäla en händelse och vem kan väcka åtal?

2020-09-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Gällande anmälan om vållande till kroppsskada måste det vara målsägande som gör anmälan? Det är min systers barn som fick en hjärn skada under förlossning. Trots att ctg kurvan var avvikande och till slut visade allvarligt asfyxi fortsatte personalen med förlossning. Måste föräldrarna till barnet göra polisanmälan eller kan jag göra det.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).Vem som helst kan polisanmäla en händelse. Men endast en åklagare och en målsägande kan väcka åtal om vissa förutsättningar är uppfyllda (20 kap. 2 § första stycket och 20 kap. 8 § RB)Angivelsebrott kräver att målsägande anger brottet för att själva kunna väcka åtal mot den misstänkteUtgångspunkten är att brott lyder under allmänt åtal, vilket innebär en skyldighet för åklagaren att väcka åtal oberoende av målsägandes anmälan och inställning. Dock finns det undantag, s.k. angivelsebrott, där det krävs att målsäganden själv har anmält brottet för att åtal ska kunna väckas mot den misstänkte. Målsäganderätten är strängt personligt vilket innebär att ingen kan överta dennes ställning och väcka åtal, om inte den som blivit drabbad av brottet har avlidit (20 kap. 13 § första stycket RB). Åklagaren kan väcka åtal oberoende av målsäganden vid fall av grovt vållande till kroppsskada Gällande vållande till kroppsskada eller sjukdom får, om brottet inte är grovt, åklagaren väcka åtal endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt (3 kap. 12 § första stycket BrB). Detta innebär att det måste röra sig om ett grovt fall av vållande till kroppsskada för att åklagaren, och inte din syster som är målsägande, ska kunna väcka åtal ifall din syster nu inte anmäler händelsen. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag (3 kap. 8 § andra stycket BrB). Jag kan inte bedöma hur allvarlig läkarnas risktagande var och kan därmed inte bedöma ifall det är grovt. Sammanfattningsvis måste det inte vara din syster som polisanmäler händelsen, men det måste vara hon som anger det eventuella brottet för att själv kunna väcka åtal. Detta gäller som sagt inte när det ifrågavarande brottet är grovt eftersom åklagaren då har skyldighet att väcka åtal oberoende av din systers inställning till händelsen. Jag föreslår att du anmäler händelsen till polisen och låter de ta det därifrån!Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När kan polisen genomföra en husrannsakan och beslagta föremål?

2020-09-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har emottagit ett djupt kränkande brev med diverse anklagelser och osanningar (datorskrivet på papper och anonymt!). Jag har en aning om vem/vilka som kan ligga bakom - men helt säker är jag inte. Brevet är inte postat på vare sig deras eller min hemort.Kan polisen göra husrannsakan på mIn begäran? Kan de misstänktas datorer beslagtas? Eller finns det ngn annan metod för att spåra upp dem? Måste jag lämna in ngn form av bevis för mina misstankar först? TACKSAM FÖR SNABBT SVAR!Mvh, Lussan
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).Den som blir föremål för en husrannsakan måste vara skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följaEftersom en husrannsakan är en väldigt ingripande åtgärd krävs det att flera krav är uppfyllda för att polisen kan genomföra en sådan. En husrannsakan förutsätter att den som är föremål för åtgärden är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa (28 kap. 1 § första stycket RB). Det är svårt att veta vilken påföljd som kan följa brottet eftersom jag inte kan detaljerna kring brevet, personen som skickade det och omständigheterna i övrigt. Oavsett måste personen vars hus blir rannsakad vara skäligen misstänkt för att ha skickat brevet. Om det inte finns några konkreta bevis som kan grunda en misstanke går det inte att genomföra en sådan åtgärd.Föremål får tas i beslag om det finns konkreta omständigheter som pekar på att föremålet har betydelse för utredningen av ett brottFöremål får tas i beslag om de skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott (27 kap. 1 § första stycket RB). Åtgärden kan företas mot misstänkt som icke misstänkt. Det krävs dock konkreta omständigheter av viss styrka som pekar på att föremålet har betydelse för utredningen. Dessa omständigheter måste alltså bilda en skälig misstanke. Beslagtagandet ska även vara proportionerligt, alltså ska ett föremål beslagtas endast om det uppväger det intrång eller men i övrigt som tvångsmedlet innebär för den misstänkte (27 kap. 1 § tredje stycket RB). I ditt fall krävs det alltså att det finns konkreta bevis som talar för att personernas dator kan ha betydelse för utredningen kring brottet.Sammanfattningsvis måste det finnas vissa konkreta omständigheter som tyder på att en person är skäligen misstänkt för att polisen ska genomföra en husrannsakan och konkreta omständigheter som talar för att ett föremål som ska beslagtas har betydelse för utredningen. Det du kan göra är att anmäla händelsen till polisen och hoppas på att deras utredning leder till att personen som skickat brevet hålls ansvarig! Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är straffet för rattfylleri (0,47 promille)?

2020-08-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag är en pol, polisen stoppade mig och jag blåste 0,47, jag skulle be om hjälp, vilken straff finns det för mig, jag kommer att lägga till att detta är mitt första fall i Sverige. Tack på förhand för din hjälp
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i trafikbrottslagen (TBL) och körkortslagen (KörkL).Minimigränsen för rattfylleri är 0,2 promilleOm du kör ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit alkohol så att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet döms du för rattfylleri (4 § TBL). Eftersom din promillehalt var 0,47 vid körtillfället så har du begått brottet rattfylleri.Rattfylleri leder till antingen böter eller fängelse och återkallat körkortStraffet för rattfylleri sträcker sig mellan böter och sex månaders fängelse (4 § TBL). Att det är ditt första brott talar för ett lägre straff, men att din promillehalt var väldigt hög talar för ett högre straff i straffskalan. Polisen ska även omhänderta ditt körkort om du gör dig skyldig till rattfylleri (5 kap. 7 § p 1-2 KörkL). Polisen skickar sedan, inom 48 timmar, ditt körkort och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen. Det är Transportstyrelsen som beslutar om ditt körkort ska återkallas eller inte (5 kap. 3 § p 1 b KörkL). Transportstyrelsen bestämmer sedan en spärrtid på ditt körkort om de väljer att återkalla det. Spärrtiden bestäms utifrån vilket typ av brott du begått, ditt behov av körkortet och tidigare uppträdanden i trafiken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har en ex-make möjlighet att få halva huset trots att man står på huset med lagfart och själv betalat renoveringar?

2020-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan!Jag är mitt i skilsmässa och så är det med bodelning som gör mej konfunderadJag står 100% av huset med lagfart pantbrev fastighetsskatten köpet samt alla renoveringar.Och i deklarationsblanketten från skatteverket så är det endast jag som är ägaren1/1 ägare, har mitt ex möjligheter till halva huset även om hon inte har betalat något.Detta är ett hån mot mej som har lagt all tid på objektet.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag utgår från att du och din ex-fru inte har något äktenskapsförord.Du och din partners gemensamma bostad är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan erNär du och din partner ingick ett äktenskap omvandlades all er egendom till giftorättsgods, i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är det som kommer att delas lika mellan er vid eventuell bodelning efter skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Ni har alltså rätt till hälften av värdet var på era gemensamma tillgångar (11 kap. 3 § andra meningen ÄktB).Huset anses vara er gemensamma bostad, om den är avsedd som din och din partners gemensamma hem och används huvudsakligen för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Den gemensamma bostaden är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan er. Att ditt namn står på lagfarten eller att du har betalat alla renoveringar påverkar inte det faktumet att din ex-maka har rätt till halva er gemensamma bostaden. Likadelningsprincipen säkerställer ekonomisk jämställdhet mellan makarna vid bodelningAtt makar ska dela lika på giftorättsgodset bygger på likadelningsprincipen. Makar har vanligtvis delad ekonomi och det är inte sällan de delar upp vem som köper vad. Exempelvis kanske din fru lägger pengar på att handla mat och saker till hushållet medan du lägger pengar på att renovera huset osv. Eftersom t.ex. mat och råvaror konsumeras på en kort tid och inte heller ingår i bodelningen, säkerställer likadelningsprincipen en ekonomisk jämställdhet mellan makarna i bodelningen. Principen är även till för att skydda den mindre förmögna maken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När kan företrädaransvar inträda när ens aktiebolag gått i konkurs?

2020-09-27 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag var tvungen sätta mitt aktiebolag i konkurs pga en större förlust bolaget gjorde.Nu har en av leverantörerna (inte skatteverket eller annan myndighet) gjort gällande att jag privat ska reglera den skuld bolaget hade genom mitt "Företrädaransvar".Stämmer det? Vad ska jag göra?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skatteförfarandelagen (SFL) och aktiebolagslagen (ABL).Begränsat utrymme att bli personligt betalningsskyldig för skulder från sitt aktiebolagDet som kännetecknar associationsformen aktiebolag är att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder (1 kap. 3 § första stycket ABL). Företrädaransvar är dock ett undantag från denna friskrivning. Företrädaransvar innebär att en företrädare för ett aktiebolag kan bli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder eller avgifter (59 kap. 13 § SFL). Med företrädare avses i första hand styrelseledamöter och verkställande direktören. Företrädaransvar förutsätter dock att företrädaren agerat på ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt sätt. En ansökan om företrädaransvar skickas in av skatteverket gällande bolagets skatteskulder och avgifterFörst och främst reglerar företrädaransvaret personligt betalningsansvar för ett företags skatteskulder och avgifter, vilket inte omfattas av leverantörsskulder. Det är även förvaltningsrätten som beslutar om företrädaransvar på ansökan av Skatteverket (59 kap. 16 § SFL). Din leverantör kan alltså inte ansöka om att förvaltningsrätten ska besluta om företrädaransvar.Det stämmer alltså inte att du har företrädaransvar för ditt aktiebolags leverantörsskuld eftersom företrädaransvaret främst tar sikte på skatteskulder och avgifter.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ärver den avlidnes barn eller den avlidnes syskon?

2020-08-31 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Fler syskon har tidigare fått pengar i form av gåva av sin förälder, som är i livet. Ett av syskonen har gått bort, och det var tänkt att framgent ge ytterligare gåva till syskonen. Fråga - Ska då den avlidnes så kallade del av gåvan ges till den avlidnes barn, eller fördelas gåvan endast till de syskon som finns? Tacksam för ett juridiskt korrekt svar.Vänligen Marlene H
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).I Sverige har vi en arvsrättslig princip som kallas för Istadarätten. Principen innebär att om en arvinge avlider så träder dennes avkomlingar i den avlidnas ställe vad gäller rätten till arv (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). I ditt fall betyder det att barnen till det avlidna syskonet träder in i syskonets ställe och ska dela lika på dennes arv.Detta gäller rätten till arv och inte nödvändigtvis förskott på arv i form av gåva. När föräldrarna är vid liv kan de själva bestämma vilka syskon som ska få ta del av gåvan. Det arvlåtaren, föräldrarna, ger en bröstarvinge, syskonen, när de varit vid liv ska avräknas som förskott på dennes arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § första stycket ÄB). När föräldrarna avlidit kommer gåvans värde att läggas till på kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arvslotter om ena syskonet fått mer än det andra (6 kap. 5 § ÄB). Den som erhållit en större del av gåvan får därefter avräkna gåvans värde från sin arvslott så att varje gren får lika mycket. Att varje arvsgren får lika stor del av arvet bygger på Stirpalgrundsatsen. Sammanfattningsvis är det den avlidnes avkomlingar som träder in i dennes ställe gällande rätt till arv. De syskonen eller de syskons barnen som inte får ta del av gåvan när föräldrarna är vid liv kommer att kompenseras när arv delas ut.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag åka utomlands om jag blivit misstänkt för ringa misshandel?

2020-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag slapade till kille en kväll när han sa att jag skulle gå och suga nån annans killes kuk. Det var ren reflex, inget som gav märken eller något annat. Men sen låser han ut mig ur lägenheten och gör polisanmälan för misshandel?! Jag har en 5 månaders pojke men har ensamvårdnad om honom. Jag hade planerat att åka på en liten semester för att besöka mina föräldrar och familj som bor utomlands (Europa) och tänkte då vara borta i ca 2 veckor nån gång i slutet på året så vi kan fira jul och nyår tillsammans då jag inte har träffat familjen på 2 år och de vill så gärna träffa mig och min lilla bebis. Nu till min fråga, är det okej att åka på semester eller hur/vad kan hända om man gör det när man blivit "misstänkt för misshandel"?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).Att slå någon med en öppen handflata anses som ringa misshandelDu begår misshandel när du tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter personen i vanmakt eller liknande tillstånd (3 kap. 5 § BrB). I detta fall kan du ha tillfogat killen smärta. En tumregel är dock att det rör sig om ringa misshandel om den misshandlade inte behöver uppsöka sjukhus. Att du slagit någon med öppen handflata talar också för att misshandeln bör anses som ringa. En förundersökning för att samla bevis kring händelseförloppet inleds om det finns anledning att anta att ett brott har förövats efter att killen polisanmält händelsen (23 kap. 1 § RB). Om/när förundersökningen har kommit så långt att du skäligen kan misstänkas för brottet, ska du underrättas om misstanken (23 kap. 18 § RB). När förundersökning avslutats, ska åklagaren besluta och meddela huruvida åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § RB).Reseförbud meddelas med hänsyn till brottets beskaffenhet och risk för att gärningsmannen undandrar sig lagföring eller straffDet som hade kunnat stoppa dig från att åka på semester med din son är ifall reseförbud hade meddelats av rätten eller åklagaren (25 kap. 3 § RB). Reseförbud utan tillstånd att lämna anvisad vistelseort kan meddelas om du är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att du avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (25 kap. 1 § första stycket p 1 RB). Ett beslut om reseförbud förutsätter även proportionalitet (25 kap. 1 § fjärde stycket RB). Om gärningsmannen bryter mot reseförbudet ska hen i princip omedelbart anhållas/häktas (25 kap. 9 § RB).Ett reseförbud för ringa misshandel är oproportionerligtÄven om förundersökningen kommer att komma så långt att åtal kan väckas mot dig, finns det ingen risk att rätten meddelar reseförbud eftersom det endast rör sig om ringa misshandel. Ett reseförbud i förhållande till brottets beskaffenhet och det faktum att resan endast är en familjeresa hade varit en oproportionerlig åtgärd.Sammanfattningsvis finns det inget som stoppar dig från att åka utomlands med din son!Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är straffet för att sälja narkotikaklassad medicin? Har man anmälningsskyldighet för brottet?

2020-08-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassade medicin? Om man vet att det förekommer, har man någon typ av anmälningsskyldighet?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga regleras i narkotikastrafflagen (NSL) och i brottsbalken (BrB).Definitionen av narkotikaDefinitionen av narkotika är läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter (8 § NSL). För att läkemedlet ska vara klassat som narkotika krävs även att det ska vara föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt eller att läkemedlet anses som narkotika av regeringen enligt lag.Den som säljer narkotika kan dömas för fängelse i högst tre årDen som överlåter narkotika till döms, om gärningen är uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst 3 år (1 § första stycket p 1 NSL). Om brottet är med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms gärningsmannen för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § NSL). Ifall brottet är att anses som grovt narkotikabrott kan gärningsmannen dömas till max 7 års fängelse (3 § första stycket NSL). Om brottet är synnerligen grovt, kan fängelsestraffet sträcka sig till 10 tio år (3 § andra stycket NSL).Underlåtenhet att avslöja eller anmäla brott kan i vissa fall ge straffSom huvudregel är man inte skyldig att anmäla brott. Det finns dock ett undantag vad gäller brott som är s.k. ''å färde'', vilket innebär pågående brott som ännu inte blivit fullbordade. Den som underlåter att i tid anmäla eller avslöja ett förestående eller pågående brott ska dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som medverkat endast i mindre mån till sådant brott (23 kap. 6 § första stycket BrB). Ansvar för sådan underlåtenhet förutsätter att den brottsliga handlingen har fortskridit så långt att den är straffbar och att brottet kan anmälas eller avslöjas utan fara för den handlande eller någon annan (23 kap. 6 § fjärde stycket BrB). Anmälningsskyldigheten förutsätter dock att det är särskilt föreskrivet att en underlåtelse att anmäla det specifika brottet är straffbart. Det finns inget stadgande som föreskriver att du har en skyldighet att anmäla någon för ett sådant narkotikabrott och därmed har du ingen anmälningsskyldighet.Sammanfattningsvis är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassad medicin mellan böter och 10 års fängelse. Du har inte heller någon skyldighet att anmäla eller avslöja en person som du vet begår det brottet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,