Kan man göra föräldrar och syskon arvslösa?

2020-06-27 i Arvsordning
FRÅGA |Hej Jag har ingen relation med min far eller med mina syskon. Idag om jag dör kommer min far eller mina syskon ärva det jag äger osv? Jag är inte gift eller har barn än. i så fall vad kan jag göra så att inget går till de dvs till min far eller till mina syskon. Jag vill heller inte ha något från min far. Finns det något jag kan göra för att bevisa att jag är inte längre en del i deras familj enligt lag? Tack
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer anta att du vill lämna din familj arvslös, så mitt svar kommer för det mesta bygga på det antagandet. Vid frågor om arv och testamente så är ärvdalbalken (1958:637) tillämplig lag. Ärvdabalken förkortas nedan; ÄB. Ärver föräldrar och syskon? Om du varken är gift, har barn eller skrivit testamente ärver i första hand dina föräldrar dig,se 2 kap. 2 § 1 st ÄB. Har en av dina föräldrar gått bort så ärver dina syskon vad den föräldern skulle fått, och om ett syskon är avlidet så ärver dennes barn, det vill säga dina syskonbarn, se 2 kap. 2 § 2 st ÄB. Vem kan göras arvslös? Alla förutom bröstarvingarna (ens barn) kan göras arvslösa genom ett testamente. Barn har en laglott (se 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten). som utgör ett hinder för arvlåtaren att lämna barnet arvslöst. Barnet kan dock avsäga sig laglotten eller förlora rätten till den om barnet exempelvis skulle mörda arvlåtaren, se 15 kap. 1 § ÄB. Föräldrar och syskon har dock inte någon sådan rätt och kan därför göras arvslösa. Detta gör du genom att testamentera din kvarlåtenskap till en person, organisation, förening eller dylikt. Observera då att formkraven för testamentet ska vara giltigt. Vad är formkraven för testamenten? Enligt 10 kap. 1 § ÄB ska testamentet upprättas inför två vittnen. Testator (den som skriver testamentet) ska skriva under handlingen i vittnenas närvaro. Dessa ska också skriva under testamentet. De behöver inte veta vad testamentet innehåller, men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar. Kom ihåg att vittnena inte får vara någon som gynnas av ett förordnande. Så om du testamenterar bort din bil till en kompis som också bevittnar testamentet så är testamentet ogiltigt avseende bilen. Utöver detta finns det inga krav på registrering eller dylikt. Det viktigaste är att du är tydlig och klar i ditt testamente, daterar och undertecknar handlingen, samt att du väljer två vittnen som inte får någonting genom testamentet.Kan du avsäga dig arvet från din far?Det finns inga hinder mot att avsäga sig sitt arv. Det finns inga lagregler kring arvsavsägenlse efter det att arlåtaren gått bort. Däremot finns en bestämmelse i ärvdalbakens 17 kap. 2 §, som reglerar de fall då en arvtagare vill avsäga sig arvet innan det att arvlåtaren gått bort. Där framgår att en börstarvinge har rätt till sin laglott, men eftersom du enligt mitt antagande inte vill göra anspråk på den så kommer den saken inte lyftas fram ytterligare. Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.Det finns alltså inget formkrav på hur en arvsavsägele ska formuleras, så det bör räcka att du är klar och tydlig i din formulering, samt att du daterar och signerar handlingen innan du skickar den (eller överlämnar den personligen) till arvlåtaren (din far). Kan man avsäga sin familj?Nej, man kan inte avsäga sig sin familj, men man kan däremot låta sig adopteras och därigenom bryta sig ur arvsordningen. Även vuxna kan adopteras. Kraven för adoption av vuxen framgår av 4 kap. 4 § föräldrabalken (1949:381). Det enklaste i ditt fall vore nog att om ett eventuellt arv kommer in till dig som du inte vill ha, så kan du avstå från det, och det kommer fördelas mellan övriga dödsbodelägare. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig om det finns någonting jag behöver förtydliga eller om du har andra frågor!

Kan make göras arvlös?

2020-06-12 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga. Ska ställa upp ett scenario.Person A är gift med Person B. Person A har tillgångar värda 400 000 kr och Person B har tillgångar värda 600 000 kr. Person A har inga bröstarvingar utan bara en broder, Person B har barn sedan tidigare med en annan person. (kalla den Person C). Min fråga är om Person A får testamentera bort alla sina 400 000 kr till en person eller om Person B kommer ärva 50% av arvet eftersom dem är gifta?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Inledningsvis regleras frågan dels i äktenskapsbalk (1987:230) och dels i ärvdabalk (1958:637).Eftersom person A inte har några bröstarvingar så finns det ingen som kan göra laglottsreglerna gällande, dvs att denne ska få ut hälften av sin arvslott oavsett vad som står i eventuellt testamente. A och B har tillsammans egendom värd 1 miljon kronor, och vi kommer göra ett antagande om att all egendomen är giftorättsgods eftersom inget annat framkommit av uppgift i frågan. En make har ingen laglottsskydd, men det finns ändå ett motsvarande skydd i 3 kap. 1 § 2 st ÄB. Vid en makes bortgång ska den efterlevande maken så långt kvarlåtenskapen räcker erhålla 4 gånger det gällande prisbasbeloppet (år 2020: 47 300 kronor) dvs 189 200 kronor. Vid beräkningen av beloppet enligt regeln ovan så tar man även hänsyn till vad person B i det här fallet skulle fått genom bodelning. Eftersom bodelningen resulterar i att person B får 500 000 kronor så är den så kallade "stora basbeloppsregeln" oinskränkt, och resten av de 500 000 som utgör person A:s kvarlåtenskap kan fritt testamenteras. A:s broder kan alltså göras arvslös genom testamentet. Återigen vill jag understryka att detta förutsätter att all egendom är giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB i förening med 7 kap. 1 § ÄktB. Jag hoppas detta besvarar din fråga, du är välkommen att höra av dig om någonting är oklart eller om du har andra frågor.

Måste man betala skatt efter dödsbo?

2020-05-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Måste man betala skatt efter dödsbo?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis är inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, tillämplig.Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboets deklaration. Deklarationen finns digitalt på skatteverkets hemsida och du hittar den här. Dödsboet är enligt 4 kap. 1 § IL skattskyldigt för den dödes och dödsboets skulder. Den eventuella vinst som dödsboet gör ska deklareras och skatten ska betalas av dödsbodelägarna i förhållande till deras andelar i boet.Skattskyldighet gäller alltså för dödsboet, och inte dödsbodelägarna. Detta eftersom det är dödsboet i egenskap av juridisk person som gjort den eventuella vinsten, men en delägare i ett dödsbo får betala viss skatt på den vinsten. Arv beskattas i övrigt inte i Sverige sedan 2005. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Hör gärna av dig om någonting är oklart eller om du har fler frågor!

Får man återskapa andras konstverk i kommersiellt syfte?

2020-05-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Om jag gör en 3d model av en verklig designmöbel eller vas eller en servis. och den är väldigt lik orginalet och jag använder denna i en film eller ett spel eller säljer modellen som ett 3d verk i sig själv . kan detta anses inskränka på mönsterkydd eller upphovsrätt?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Upphovsrätt regleras i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (förkortat URL), och mönsterrätten regleras i mönsterskyddslag (1970:485) (förkortat ML). Jag kommer först gå igenom de upphovsrättsliga aspekterna av din fråga, för att sedan gå in på frågan om mönsterrätt.Kan en vas, möbel eller servis vara skyddade av upphovsrätt?En vas, möbel eller servis kan vara alster av brukskonst som omfattas av Upphovsrättslagen enligt 1 kap.1 § 6 punkt URL vilket enligt 1 kap. 1 § 1 stycket URL ger upphovsrättsinnehavaren diverse ensamrätter som jag återkommer till.Hur uppnås upphovsrättsligt skydd?För att ett verk ska uppnå skydd enligt URL krävs att kvalifikationskriteriet uppnås. Inom upphovsrätten talar man om verkshöjd, som enligt Svensk praxis fastställs vid det då ett verk är höjt till en viss grad av självständighet och originalitet. Enligt målet Infopaq C-5/08 så uppnås detta då verket kan ses som upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Detta är enligt Painer-målet för handen när konstnären kunnat uttrycka sig genom fria och kreativa val. Dubbeslakapandekriteriet är en hjälpregel vid bedömningen av verkshöjden. Om ett alster kan bli föremål för oberoende dubbelskapande så uppnås inte kraven på verkshöjd.När uppkommer och upphör upphovsrätten?Skyddet för upphovsrätten uppkommer formlöst och upphör 70 år efter det år upphovsmannen gått bort, detta enligt 4 kap. 43 § URL.Vad är skyddsomfång?Ju mer originalitet ett verk har, desto större är dess skyddsomfång, så det ovan nämnda dubbelskapandekriteriet kan även användas för att bedömma hur omfattande skyddet ska vara. Om ett återskapande av ett verk faller inom skyddsomfånget talar man om upphovsrättsintrång. Vad beträffar brukskonst så ska ledning tas ur mål PMT 11062-16. Enligt det målet så är den fysiska gestaltningen av en produkt i centrum för bedömningen av om det är ett bruskkonstalster. Större originalitet medför större skyddsomfång, men brukskonstalster brukar ha ett tämligen snävt skydd på grund av att funktionen av verket sätter utformningens gränser. Med andra ord: det finns ett skydd för brukskonstalster såsom en vas eller en möbel, men skyddet är inte så vitt med tanke på det begränsade utrymmet för kreativ variation som konstformen tillåter.Vi kan anta att de alster som du nämner uppnår kravet på verksöjd för brukskonst enligt ovan.Vad innebär upphovsrättsskyddet?Upphovsrättsinnehavaren, dvs. skaparen av verket, har en ekonomisk ensamrätt enligt 1 kap. 2 § URL att uteslutande få förfoga över verket och framställa exemplar och tillgängliggöra dem för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick. Krasst uttryckt omfattar den ekonomiska ensamrätten all kapitalisering av det upphovsskyddade verket.Skaparen har även en ideell ensamrätt, innebärande att hens namn ska anges vid tillgängliggörande av verket enligt 1 kap. 3 § 1 stycket URL, samt att hens konstnärliga anseende inte får kränkas genom att verket ändras. Verket får inte heller framkomma i sådana sammanhang som uphovsmannen kan anse verka stötande eller kränkande för henom. Exempel på detta är reklam, våldsamma spel etc.Riskerar du att begå upphovsrättsintrång?Av din fråga framgår att dina återskapanden är väldigt lika originalen, varför det troligtvis är fråga om så påfallande likhet som krävs för att det är fråga om intrång i upphovsrätten.Vilka sanktioner kan bli aktuella vid upphovsrättsintrång?Eftersom de inte uttryckligen efterfrågats kommer jag redogöra för två sanktioner i punktform.- Böter/Fängelse, 7 kap. 53 § URL- Skadestånd, 7 kap. 54 § URLKan en vas, möbel eller servis vara skyddad av mönsterrätt?En vas, möbel eller servis kan skyddas av mönsterrätt enligt 1 § ML, eftersom skyddet avser en produkt eller produktdels visuella utseende. Med mönster avses en produkts utseende som bestäms av själva produktens former, ytstrukturer eller material, 1 § 1 punkt ML. Uppräkningen är dock inte uttömmande. Hur uppkommer mönsterskyddet?För att skyddas som ett mönster krävs att mönstret är nytt och särpräglat, se 2 §, 3 § och 3a § ML. Mönstret ska enligt huvudregel även registreras för att uppnå skydd, men det finns även ett snävare skydd för oregistrerade mönster som jag återkommer till nedan. Jag kommer att anta att de mönster du exemplifierat har skyddats genom registrering. Även om de inte är registrerade så finns emellertid upphovsrättsskyddet kvar efterom det uppkommer formlöst.Om formgivaren registrerar mönstret ger det innehavaren av mönsterrätten en ensamrätt till i princip all användning av mönstret. I 5 § ML finns en lista över utnyttjanden som omfattas av ensamrätten. Denna lista omfattar bland annat rätten att tillverka, bjuda ut, marknadsföra eller in- och utföra verket från sverige. Det finns flera skyddade rätter i paragrafen, och den är inte uttömmande.Hur omfattande är mönsterskyddet?Ett registrerat mönster är skyddat mot varje annat mönster som inte ger gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare än det registrerade mönstret, 5 § 2 stycket ML. Vid bedömningen av mönsterrättens skyddsomfång ska hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av mönstret.Sammanfattningsvis och något förenklat kan det konstateras att i princip all användning av mönstret är skyddat. Om mönstret är registrerat så gäller skyddet mot alla andra mönster som ger ett liknande helhetsintryck som det skyddade mönstret. Om mönstret är oregistrerat så omfattar skyddet i princip endast skydd mot kopior. När upphör mönsterskyddet?Mönsterskyddet gäller i 5-årsperioder och kan förnyas fyra gånger, innebärande att det upphör efter totalt 25 år, 24 § 1 stycket ML. Det kan alltså vara så att något eller några av de verken som du vill återge inte längre är skyddade av mönsterrätten, men det innebär inte att upphovsrätten gått ut. Riskerar du att begå intrång i någon annans mönsterrätt?Om antagandet om att de mönster du framhållit uppnår kraven för mönsterrättsligt skydds så finns det en risk att du begår mönsterrättsintrång om du återger dem. Eftersom jag inte vet hur dessa mönster ser ut eller hur du återgivit dem så är detta dock inte ett skarpt uttalande, men med grund i att du anför att de är "väldigt lika" så får min bedömning ändå landa i att det är fråga om intrång.Vilka sanktioner kan bli aktuella vid mönsterintrång?Enligt 35 § ML riskerar den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör intrång i någon annans mönsterrätt (mönsterintrång) böter eller fängelse i högst två år. Det finns fler sanktioner men eftersom sanktioner inte efterfrågats nämner jag enbart denna. Hur kan man undvika att begå upphovsrätts- eller mönsterintrång?Mina svar ovan har utgått från antaganden om att de angivna verken är skyddade av respektive immaterialrätt. Ett konkret råd jag kan ge dig är att bortse från dessa alster och istället skapa dina egna. Om du behöver använda just dessa verk föreslår jag att du kontaktar respektive rättighetsinnehavare och försöker få till stånd licensavtal med dem. Om skyddstiden upphört föreligger inga hinder mot att framställa verken och använda dem i spel eller filmer.Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig om någonting är oklart eller om du har fler frågor!

Måste man betala skatt på gåva?

2020-06-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag har en vän som vill hjälpa mig och som bor i USA. Det är en stor summa pengar. Han vill hjälpa mig med min ekonomiska situation och han vill inte att jag betalar tillbaka utan det är en gåva från honom. Vad jag har förstått så behöver man inte betala skatt på en gåva? Hur många procent betalar man om det inte är en gåva?Jag antar att skattemyndigheten vill ha ett certifikat från vem som ger gåvan. Kommer hans namn att behandlas under sekretess ?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inkomstskattelag (1999:1229) är tillämplig lag (förkortat IL). Beskattas gåvor i Sverige?Gåvoskatten reglerades i Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt som i sin helhet avskaffades den 1 januari 2005. Detta innebär att gåvor inte beskattas i sverige (se även 8 kap. 2 § IL). Eftersom din vän bor i USA så kan gåvan komma att beskattas ändå, så jag föreslår att du kontaktar en jurist eller skattekonsult i den delstat din vän bor i för att få svar på frågan om huruvida gåvan kommer beskattas. Vilket skatt gäller för lån?Om det är ett lån istället för gåva så beskattats inte lånet så länge din vän inte begär ränta för lånet. Om din vän lånar dig pengarna med ränta så ska du dra av räntekostnaderna i inkomstslaget kapital, och din vän ska ta upp ränteinkomsten som kapitalinkomst, se 42 kap. 1 § IL. Behöver skatteverket ett intyg på gåvan? Nej, skatteverket behöver inte ett intyg på gåvan, så länge det verkligen är fråga om en gåva och inte ett lån. Är det ett lån så behöver det enbart beskattas om lånet är behäftat med ränta. För att undanröja potentiella tvivel så kan det vara bra om din vän skriver ett gåvobrev. För att det ska vara giltigt i Sverige räcker det med att hen tydligt specificerar gåvan samt vem som är gåvogivare och gåvotagare. Brevet ska undertecknas och dateras. Kommer hans namn behandlas under sekretess?Eftersom din vän vill ge dig pengarna i gåva så finns det inga krav på att den ska registreras hos någon myndighet i Sverige. Detta sagt så bör du be din vän att upprätta ett gåvobrev, och detta kan du förvara var du vill. Vad bör du göra? Det finns ingen gåvoskatt i Sverige, däremot finns det i USA. Jag föreslår att du googlar fram en jurist, revisor, skattekonsult eller dylikt i den delstat din vän bor i och ber om svar på vad som gäller för gåvoskatt i ditt fall. Du bör även fråga om det finns några formkrav för gåvor som ni bör uppfylla. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Hör gärna av dig om någonting är oklart eller om du har andra funderingar.

Vad menas med stöld?

2020-06-12 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vad menas med stöld enligt lagen ?
Aram Shokor |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Stöld är ett tillgreppsbrott som innebär att någon tar någonting från en annan person med syfte att behålla det för sig själv eller sälja det eller dylikt. Tillgreppsbrotten finns i Brottsbalkens (1962:700) 8 kapitel. För att det ska kunna vara stöld krävs alltså att man utan lov tagit någonting av ekonomiskt värde (tex en hund, en guldklocka, ett par jeans etc). Se 8 kapitlet 1 § BrB. Straffet för stöld är högst två år. Det skulle kunna vara så att värdet på det som blir stulet inte är så högt att det kan sägas vara nödvändigt med straffsatsen i 8 Kapitlets 1 §, och då finns det i 8 kapitlets 2 § en regel som säger att om det tillgripnas värde och omständigheterna i övrigt talar emot att det skulle vara en stöld av normalgraden, så är stölden att anse som ringa. Förut kallades ringa stöld för snatteri. Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Gränsen mellan ringa stöld och stöld av "normalgraden" brukar dras vid 1 000 kronor om stölden sker i butik. De stölder som understiger det beloppet klassas alltså i regel som ringa stöld.Det finns även grov stöld i 8 kapitlet 4 § som medför ett längre straff - lägst sex måander och högst sex år. Jag hoppas detta besvarar din fråga, du är välkommen att återkomma med ytterligare funderingar.

Varför prövas inte ett mål i Högsta domstolen?

2020-05-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan! Varför finns det inte ett enda Högsta domstols beslut gällande unga lagöverträdare i lagen LUL och bevistalan ur samma lag?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den del av din fråga jag kan besvara med det underlag jag fått regleras i rättegångsbalken (1942:740).Vad är prövningstillstånd? Prövningstillstånd innebär att en överinstans (exempelvis en hovrätt och Högsta domstolen) beviljar en part som är missnöjd med en dom ytterligare en prövning för att exempelvis klargöra eller rätta en dom som meddelats i en underinstans. Genom att prövningstillstånd beviljas kan domen ändras.När beviljar hovrätter prövningstillstånd?Hovrätten meddelar prövningstillstånd om det finns anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens dom, om det inte utan prövningstillstånd går att bedöma riktigheten av tingsrättens dom, om det är viktigt för utvecklingen och ledningen av rättstillämpningen (dvs om det finns anledning att tro att det finns ett prejudikatvärde i en eventuell överprövning) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (se 49 kap. 14 § RB).Hovrätten gör alltså en bedömning av det enskilda fallet utifrån de fyra möjligheterna jag beskrivit ovan. Om hovrättens dom överklagas så krävs det prövningstillstånd från högsta domstolen (se 54 kap. 9 § RB).När beviljar Högsta domstolen prövningstillstånd? Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd endast om det finns ett prejudikatvärde i att pröva den överklagade domen, eller om det finns synnerliga skäl (se 54 kap. 10 § RB). Det är alltså först när en hovrätt meddelat prövningstillstånd och dömt som det går att överklaga den domen. Därefter är en prövning i Högsta domstolen möjlig först efter att den meddelat prövningstillstånd. Jag hoppas detta ger svar på vad som ligger bakom att ett mål inte tas till prövning i överinstans. Det är emellertid svårt att ge ett svar på frågan om sambandet mellan frånvaron av meddelade prövningstillstånd och Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare utan mer specifik information. Med det sagt hoppas jag att du ändå fick ett någorlunda tillfredsställande svar på din fråga.Hör gärna av dig om du vill klargöra omständigheterna eller om du har fler frågor!

Vem har bevisbördan för muntlig gåva av fastighet med tillhörande jakträtt?

2020-05-17 i Jakt
FRÅGA |Hej.Jag o min syster har fått en fastighet med jakt rätt i gåva av vår pappa. Nu hävdar min syster att pappa gettnyttjanderätten till jakten till hennes sambo muntligt. Det är inget jag har hört sägas o pappa nekar till att ha sagt så. Det står inget om det i gåvobrevet heller. Vad kan jag göra. ?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis är din fråga reglerad i bland annat jordabalken (1970:994), jaktlagen (1987:259) och lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt. I frågan nämner du ett gåvobrev men att den omtvistade rättigheten inte omfattas av brevet. Eftersom jag inte vet innehållet i brevet är det svårt att göra en nogrannare bedömning av om nyttjanderätten får anses ingå i gåvobrevet. Jag kommer anta att nyttjanderätten inte ingår i gåvobrevet, att din systers sambo inte omnämns i brevet, samt att fastigheten givits till dig och din syster med full äganderätt. Jag kommer dessutom anta att gåvan fullbordats enligt bestämmelserna i 4 kap. 1-3 §§ samt 4 kap. 7-9 §§ i förening med 4 kap. 29 § jordabalken. Vem har bevisbördan för en muntlig gåvoutfästelse?Bevisbördan för rättsförhållanden av det här slaget ligger på den som åberopar det. Det har sina naturliga förklaringar att den som åberopar till exempel ett gåvolöfte ska kunna bevisa det, på samma sätt som den som åberopar ett avtal om köp kan bevisa det. I linje med mitt antagande om att gåvobrevet enbart avser fastigheten med tillhörande rätt och att gåvobrevet riktar sig enbart till dig och din syster så ligger bevisbördan på din syster och hennes sambo att styrka att er far även avsett att omfatta din syster sambo i gåvan, eller i den del som avser jakträtt. Med tanke på att de hävdar ett muntligt gåvolöfte som dessutom bestrids av din far torde det vara svårbevisat.Hur kan man fastställa att en muntlig gåva blivit utfäst?För att få rätt kan du väcka en fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken vid Tingsrätt och låta domstol ta slutlig ställning i frågan. Ger domstolen dig rätt har du i och med domen en exekutionstitel som sedan kan användas för att verkställa det bakomliggande syftet med stämningen. Vad innebär samäganderätt i förhållande till jakträtten? Någonting att tänka på är att fastighetsägaren har jakträtten på marken som tillhör fastigheten enligt 10 § jaktlagen. Även om du skulle få rätt vid en tvist så kan din syster, som är samägare till fastigheten, överlåta nyttjanderätten. Detta förutsätter alltså återigen att du och din syster fått fastigheten enligt bestämmelserna i jordabalkens fjärde kapitel. Att ni är samägare framgår av 1 § samägandelagen, förutsatt att mina antaganden ovan stämmer. Enligt 2 § Samägandelägen krävs samtycke från alla delägare i angelägenheter som rör godsets förvaltning. Om ni inte kan komma överens om fastighetens nyttjande eller förvaltning kan en av er ansöka om att rätten ska förordna en god man som under viss tid ska omhänderha godset enligt 3 § samägandelagen. Om din syster och hennes sambo inte kan bevisa att din far givit sambon jakträtten i gåva så har sambon ingen självständig rätt till den. Detta får slutligen avgöras i domstol. Även om du får rätt i domstol och sambon inte får nyttjanderätt, så har din syster i egenskap av samägare till fastigheten rätt att överlåta och upplåta jakträtten till sin sambo. Detta kan dock inte ske utan ditt samtycke enligt 2 § lagen om samäganderätt. Det finns således en del rättsregler som är tillämpliga, och eftersom informationen jag har att tillgå inte är tillräcklig för att ge dig ett skarpt och tillfredsställande svar på din fråga om hur du ska gå vidare rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: mån-fre kl. 10.00 - 16.00