Allmänna råd utgör inte bindande regler

2019-01-14 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga ang allmänna råd och förvaltningsmyndigheters föreskrifter. Vad jag förstått är allmänna råd ej juridiskt bindande, utan är rekommendationer om hur man tillämpar en föreskrift. En föreskrift är juridiskt bindande om det kommer från ett bemyndigande från regeringen.Så om en förvaltningsmyndighet namnger en text som "föreskrifter och allmänna råd", och skriver att de föreskriver följande med stöd från en förordning, är detta "allmänna råd" då juridiskt bindande?Tack på förhand!
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver som utfärdas föreskrifter av förvaltningsmyndigheter eller kommuner enligt regeringsformen (8 kap. 1§). Förvaltningsmyndigheter utfärdar ofta allmänna råd eller rekommendationer men dessa ska inte ses som bindande föreskrifter. Om ett råd, som du beskriver, finns med i en myndighets författningssamling innebär det att endast föreskrifterna som är bindande. Det ska tydligt framgå vad som är allmänna råd och vad som är föreskrifter enligt med författningssamlingsförordning (27 och 28 §§). Med detta sagt så spelar de allmänna råden ofta en viktig roll i rättspraxis och vid tolkning av en författning. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur kan jag få veta mina olika mantalsskrivningsadresser fr o m år 2000 ?

2018-11-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hur kan jag få veta mina olika mantalsskrivningsadresser fr o m år 2000 ?
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är skatteverket som sköter folkbokföringen i Sverige så jag rekommenderar att du kontaktar dem för att få vidare vägledning. Deras kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida, du kan följa länken här.Hoppas du fick hjälp på vägen!

Anlita ombud för utredning?

2018-11-26 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag har en orosanmälan och min son är 10 år. Han är jätte arg och vill inte delta i utredningsmöten som de kräver och det vill inte jag heller då det känns kränkande och vi delar inte samma uppfattning om något kring utredningen . Jag undrar om man kan anlita ombud eller advokat eller vad ska man göra för att få mer hjälp ?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att ni har hamnat i en oerhört jobbig och besvärlig situationen. Du har tyvärr ingen rätt att få ersättning till att anlita ombud eller advokat i det stadiet då det är fråga om en utredning. För att motivera mitt svar kommer jag kort att redogöra för socialtjänstens arbete i fråga om barn, vad som gör att en utredning startas, utredningstidens tidsgräns och vilka utgångar en utredning kan bottna i. Jag kommer att avsluta med en kort sammanfattning och försöka koppla sammanfattningen till fallet.Hur jobbar socialtjänsten i fråga om barn?Socialtjänsten arbetar på olika sätt för att alla barn i kommunen ska ha det bra och växa upp under trygga förhållanden. När barn riskerar att fara illa samarbetar de med familjen och andra vuxna så att man tillsammans kan se till att barnet får det så bra som möjligt. I det fallet är det viktigt att man hellre startar en utredning för mycket än en utredning för lite, för barnets bästa. Vad är det som gör att en utredning startas? Det är genom fyra sätt som en utredning kan startas på.Information om våld leder alltid till utredning; Socialnämnden ska alltid inleda en utredning om de får information om att barnet själv är utsatt för våld eller andra övergrepp av en närstående, alternativt har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående. Med närstående menas en person som barnet har en nära och förtroendefull relation till.Vårdnadshavaren eller barnet ber själv om hjälp; Vårdnadshavare och barn kan själva vända sig till socialtjänsten och be om skydd eller stöd.Orosanmälan, anmälan till socialtjänsten; Socialtjänsten kan få information om barn genom att någon gör en anmälan. En sådan anmälan kan komma från till exempel lärare, rektor, polis eller vårdpersonal. Det kan också handla om att någon annan som kommit i kontakt med familjen är orolig för barnets situation. När socialnämnden får in en anmälan ska de: Avgöra om barnet behöver skyddas akut (skyddsbedömning) Ta ställning till om de ska starta en utredning (Förhandsbedömning).Information på annat sätt; Socialtjänsten kan också få information om barn från en annan avdelning i kommunen eller från en annan myndighet. När de får information på detta sätt gör de en förhandsbedömning för att avgöra om de behöver starta en utredning.Utredningstidens tidsgränsUtredningstiden för socialtjänsten i ett enskilt ärende är enligt lag begränsad till högst 4 månader.Utgångar för utredningDet vanliga är att föräldrar och socialtjänst är överens om vilken hjälp (skydd och stöd) barnet och familjen behöver. I första hand ska den hjälp som socialtjänsten erbjuder ges tillsammans med föräldrarna och med deras godkännande (samtycke). Det stödet kan vara av varierande slag och omfattning, utifrån situationen och vad barnet behöver. Som exempel kan familjen erbjudas familjerådgivning, enskilda samtal, en kontaktperson eller en kontaktfamilj. Om barnet måste bo någon annanstans kan det bli aktuellt med placering i ett så kallat jourhem, familjehem eller hem för vård eller boende (HVB).SammanfattningMot bakgrund av ovanstående information kan en utredning leda till att det inte blir någon åtgärd eller att föräldrarna erbjuds frivillig hjälp och stöd. Om utredningen däremot pekar på bl.a. våld mot barnet eller annat som starkt talar mot barnets bästa kan socialtjänsten föreslå beslut mot vårdnadshavarens och barns vilja. Väldigt allvarliga beslut mot vårdnadshavarens och barns tas i Förvaltningsrätten, där alla parter företräds av juridiska ombud. Det är väldigt viktigt trots din frustration som är förståndig att ha i baktanken att en utredningen görs för att man ska säkra att barnet har det bra, varför jag rekommenderar er båda att delta i utredningen. Jag håller tummarna för er och återkom gärna med fler frågor! Lycka till!

Vad är myndighetsutövning och räknas straffpåföljd som man kan få av domstolar som myndighetsutövning?

2018-11-15 i Myndigheter
FRÅGA |vad är myndighetsutövning och räknas straffpåföljd som man kan få av domstolar som en myndighetsutövning? Är alla sorters ärenden utfört av polismyndigheten inom "myndighetsutövning"? Vad /vilka saker är undantag, dvs vad är inte myndighetsutövning?mvh
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för din fråga!När man pratar om myndighetsutövning utgår man från den här definitionen: utövning av en befogenhet att bestämma för en enskild om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande.Det betyder att myndighetsutövning inkluderar alla fall då en myndighet bestämmer över en enskild person. Det kan vara beslut som är både positiva och negativa för personen. Det går också att beskriva det som ett uttryck för statens makt över den enskilda individen. Exempel på myndighetsutövning: påföljd för brott, olika polisärenden och bidragExempel på myndighetsutövning som är till nackdel för en person är när en domstol bestämmer att en person ska straffas för ett brott. Det kan också handla om att polisen till exempel bestämmer sig för att omhänderta en person, omhänderta någons egendom eller göra en husrannsakan. Ett exempel på ett positivt beslut för en person som faller inom definitionen för myndighetsutövning är när en person får rätt till ett ekonomiskt bidrag.Allt en myndighet gör är inte myndighetsutövning – bara när den bestämmer över en personAllt som en myndighet gör är inte myndighetsutövning. När myndigheten tar beslut som betyder att de utövar makt över en enskild person räknas det som myndighetsutövning. Men mycket som myndigheter gör räknas inte. Exempel på saker som myndigheter gör som inte räknas som myndighetsutövning är när de ingår avtal och när de ger råd och upplysningar till allmänheten. Då bestämmer de ju inte något över en enskild person.Det måste inte vara en myndighet som ägnar sig åt myndighetsutövningMyndighetsutövning behöver inte utövas av myndigheter. Ibland kan företag få i uppdrag att ta den typ av beslut som faller inom definitionen. Exempel på såna företag är Radiotjänst och Svensk Bilprovning. Sammanfattning- Myndighetsutövning är när en myndighet bestämmer över en enskild person.- Ett exempel är när en domstol bestämmer att en person ska straffas för ett brott.- Polisen ägnar sig åt myndighetsutövning när de bestämmer saker som har med enskilda personer att göra. - Myndigheter ägnar sig inte bara åt myndighetsutövning. Till exempel räknas det inte när de ingår avtal eller ger råd och upplysningar till allmänheten.- Myndighetsutövning kan utföras både av myndigheter och av företag som har fått i uppdrag att ta vissa beslut som är bindande för enskilda personer. Exempel på såna företag är Radiotjänst och Svens Bilprovning.Definitionen jag har utgått från finns inte i lagtext idag, men den finns i förarbeten till lagar. Förarbetena kan ses som en förklaring av lagarnas betydelse. Myndighetsutövning definieras bland annat i prop 2016/17:180 s. 47-48.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Folkbokföring utan bostad

2018-12-30 i Myndigheter
FRÅGA |Uppsagd från hyresrätt har ingen bostad. Hur ska jag kunna folkbokföra mig??
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 § 1 st. folkbokföringslagen (1991:481) ska man vara folkbokförd där man är varaktigt bosatt, dvs. där man har sin huvudsakliga dygnsvila. Detta gäller även om man är inneboende. Om en persons hemvist kan hänföras till en viss kommun men inte en viss fastighet inom kommunen, ska personen anses ha hemvist i kommunen. Denna bedömning görs med hänsyn till 7-12 §§ FOL. Om en person saknar möjlighet att folkbokföras till en viss fastighet, då kan Skatteverket folkbokföra på kommunen (13 § FOL), genom rubrikfastigheten "på kommunen skrivna" i 4 § folkbokföringsförordningen (1991:749). Skatteverket kan hjälpa dig med ytterligare frågor om din folkbokföring.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Polisen verkställer beslut om utvisning

2018-11-30 i Myndigheter
FRÅGA |Vilken myndighet verkställer beslutet om utvisning på 5 år på grund av brott och efter avtjänat fängelse straff? Sker utvisningsbeslutet direkt efter att fängelsestraffet är avverkat eller finns det ett förfarande och isåfall vad är det?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Polisen verkställer Migrationsverkets beslutDet är Migrationsverket som beslutar om utvisning. Bedömer migrationsverket att det kommer krävas tvång för att beslutet ska verkställas, exempelvis för att det finns oro för att personen ska avvika, överlämnas ärendet till polisen. Det är med andra ord polisen som verkställer Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning i de fall där det behövs. Behövs det kan även Kriminalvården anlitas för att genomföra verkställigheten, men det är fortfarande polisen som är ansvarig myndighet.Hur går det till i praktiken?Hur en utvisning går till beror på hur det individuella ärendet ser ut. I vissa fall hämtas personen som ska utvisas samma dag som resan ska ske och i andra fall får personen föras till ett av Migrationsverkets s k förvar i väntan på att beslutet verkställs. En person får sitta i förvar i väntan på utvisning i högst två månader, med möjlighet till förlängning. Utvisas personen på grund av brott finns det ingen övre tid gräns i tid.SammanfattningsvisPolisen är ansvariga för att verkställa beslut om utvisning. Beror beslutet om utvisning på brott, kan personen antingen utvisas direkt efter fängelsetidens slut eller sättas i förvar fram till dess att beslutet kan verkställas. Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Orosanmälan till socialnämnden

2018-11-24 i Myndigheter
FRÅGA |Hej jag har blivit anmäld till socialtjänsten av mitt barns skola. Dom tror att jag har misshandlat min sambo, vilket jag inte har gjort. Mår dåligt över detta. Vad kan man göra? Tacksam för svar
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) är en myndighet vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Socialnämnden är i sin tur skyldiga att enligt 11 kap 1 § SoL utan dröjsmål inleda en utredning av ärendet. Under socialnämndens utredning ska de beakta barnets bästa enligt 1 kap 2 § SoL. Det är upp till socialnämnden att bevisa att ditt barn far illa och eventuellt anmäla brott till polismyndigheten. Således har du ingen skyldighet att bevisa motsatsen och du kommer betraktas som oskyldig så länge ingenting annat är bevisat. Det finns ingen möjlighet för dig att självmant stoppa utredningen. Min rekommendation är därför att du är tillmötesgående och samarbetsvillig med socialtjänsten så att ärendet snabbt kan bli klarlagt och därefter nedlagt. Anser socialtjänsten att det inte finns någon anledning att misstänka att ditt barn far illa kommer utredningen inte att fortlöpa. Eftersom att omständigheterna inte stämmer finns det skäl att utreda om den person som angivit uppgifterna om misshandel gjort sig skyldig till brotten falsk angivelse eller falsk tillvitelse. Brotten framgår av 15 kap. brottsbalken (BrB) och handlar kortfattat om anmälningar som sker på falska grunder. Om du misstänker att uppgifterna uppsåtligen angetts på falska grunder är du välkommen att återkomma för att få mer information kring vad detta innebär och vad du kan göra för att gå vidare med ditt ärende.Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Socialtjänstens utredningsskyldighet

2018-11-11 i Myndigheter
FRÅGA |Får socialtjänsten skriva in mycket personlig information om förälder i utredning som gäller barnen? I detta fall en detaljerad beskrivning om ett sexuellt övergrepp i moderns barndom som inte har med barnens utredning att göra? Kan man kräva att det tas bort då risken finns att barnen själva kan läsa detta om de begär ut papper i framtiden? Modern vill inte att dessa uppgifter finns tillgängliga för andra.
Ninab Yousif |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Min uppfattning av din fråga är att du vill veta hur långt utredningsskyldigheten för socialtjänsten sträcker sig och om den sträcker sig så långt att den då omfattar ett sexuellt övergrepp som skedde i moderns barndom. De regler som blir aktuella i detta fall finns främst i Socialtjänstlag (SoL), men möjligtvis också i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Offentlighets- och sekretesslag (OSL).Omfattas informationen av utredningsskyldigheten?I 11 kap 1 § SoL föreskrivs socialtjänstens utredningsskyldighet som uppkommer vid en orosanmälan, ansökan eller på något annat sätt kommit myndighetens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av dem. Utredningsskyldigheten begränsas till att avse omständigheter som har betydelse för bedömningen a sökandens behov av stöd eller hjälp, vilket innebär att den inhämtade informationen som tillförs ärendet skall vara relevant för handläggningen av ärendet. Vad det innebär i mammans fall är svårt att bedöma då det tyvärr inte framgår av omständigheterna. Skulle det visa sig att informationen inte är relevant för ärendet så skall det inte tillföras ärendet, men skulle det visa sig att det är relevant så skall det göra det. Exempel på när utredningen kan beröra mamman är när ingripande enligt LVU aktualiseras, då föräldern hamnar i fokus för socialtjänsten. Barnets möjlighet att ta del av informationenSkulle det visa sig att informationen om mammans bakgrund tillförs ärendet så kommer informationen att framgå i utredningen. Eftersom sekretessen är till för att skydda den enskildes integritet, i detta fall barnets, gäller den i princip inte mot barnet självt (se 12 kap. 1 § OSL). Barnet är part i sitt ärende och har därmed med vissa undantag rätt att ta del av journalanteckningar och andra handlingar som förvaras i personakten (se 10 kap 3 § OSL). Barnet har däremot inte rätt att ta del av alla uppgifter som gäller vårdnadshavaren eller andra personer som antecknats i barnets personakt, då dessa uppgifter inte rör barnet själv. Dessa uppgifter får inte lämnas ut till barnet utan att socialnämnden först gör en sekretessprövning enligt 26 kap 1 § OSL. Jag hoppas du fick svar på din fråga,Vänliga Hälsningar,