Kan jag stämma kommunen?

2020-03-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om en händelse för 30 år sedan min dotter togs ifrån mig i slutet av 80 talet av hennes mamma och mormor för att dom tyckte att hon skulle få det bättre men nu har det visats sig att det inte vart så bra det har nu inneburit att min dotter har fått psykiska problem.Kan jag som pappa stämma kommunen ifråga eftersom som mycket i deras beslut är fel och att dom har fått helt fel uppfattning om mig, detta på grund av att dom bara gått på mammans uppgifter och inte kontakta mig överhuvudtaget.
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att överklaga själva kommunbeslutet kan du tyvärr inte göra, då överklagandetiden för ett kommunalt beslut är tre veckor enligt 13 kap. 5 § kommunallagen. Eftersom detta skedde för 30 år sedan är det inte möjligt att överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten.Utifrån din beskrivning av situationen verkar det som att kommunen har brustit i sina skyldigheter när det gäller handläggning av ärenden, bl.a utredningsansvaret i 23 § förvaltningslagen. Detta då du nämner att kommunen har fått fel uppfattning av dig genom att de bara har utgått från mammans uppgifter och inte dina. Utredningsansvaret föreskriver att "en myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver". Om kommunen inte har utrett alla uppgifter som kommit in och bara gjort det med vissa uppgifter, har de inte utrett ärendet som dess beskaffenhet kräver.Något som är vanligt att göra vid sådana här ärenden med kommunen är att göra en JO-anmälan. JO (justitieombudsmannen) utövas tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter (13 kap. 6 § regeringsformen). Det framgår dock på JO:s hemsida att JO utreder normalt inte klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.Det borde dock inte vara några problem för dig att stämma kommunen hos tingsrätten genom ett tvistemål. I så fall är det bara att fylla i en stämningsansökan och sedan tar tingsrätten upp det som ett tvistemål mellan dig och kommunen. Detta kan du göra här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Kan man ändra sitt personnummer?

2020-03-30 i Myndigheter
FRÅGA |Jag vill ändra 97 till 94 mitt personnummer har fel år
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är myndigheten skatteverket som kan fastställa ett nytt personnummer för en person efter ändring av uppgift om födelsetid. Skatteverket prövar normalt en begäran om ändring av födelsetid efter en uttrycklig begäran från en person.Det finns ett starkt antagande att registrerade uppgifter i folkbokföringen är riktiga. Detta medför att den enskilde som vill åstadkomma en ändring måste presentera bevisning som medför att det klart framgår att de nya uppgifterna är riktiga.Skatteverket har i sin praxis varit restriktivt med att ändra födelsetider. Det är inte tillräckligt att den sökande gör sannolikt att den nya uppgiften är riktig, utan detta måste klart framgå. Nedan följer ett antal exempel på handlingar som i normalfallet brukar anses styrka en persons födelsetid.För personer födda i Sverige styrker vanligen utdrag ur svenska sjukhusjournaler eller motsvarande en persons födelsetid. För utländska medborgare födda i utlandet styrker i normalfallet ett giltigt hemlandspass i original personens födelsetid. Personen ska ha ansökt om hemlandspasset vid ett personligt besök hos den utfärdande myndigheten.Ytterligare information finns att hämta på skatteverkets hemsida:https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.3/330256.html Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad innebär äganderätt till en hund och hur ansöker man om kontaktsförbud?

2020-03-27 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex skaffade en hund för 5 år sedan. Jag swishade för hunden och hon stod som ägare.Sedan gjorde vi slut för 2.5 år sedan då skrev hon över hunden på mig då jag hade han om hunden till 99 % och hon hörde av sig nån gång då och då och ville träffa hunden, vilket jag gick med på.När jag fick tillbaka hunden så hade hunden ångest och verkade skitstressad ( hon blir de om hon blir lämnad för länge i en bil) vilket jag vet att hon gjorde även när vi va tsm, så jag sa att nu är det nog och jag ville inte att hon skulle få ta hunden längre då hunden mådde inte bra av det och sa upp kontakten med henne helt.Nu efter typ 2 år utan att knappt höra av sig så har hon börjat ringa och skriva mail och dylikt vilket jag inte svarar på, och då har hon åkt hem till mina föräldrar och hotat med att polisanmäla och kallat dom hjärtlösa osv för att sedan åka hem till min bostad och hota med att sitta utanför tills jag vill prata med henne om att hon vill ha hunden.Detta har då påvärkat mig väldigt mycket samt min nya sambo tycker detta är skitjobbigt med.Jag har blockerat samtliga av hennes möjligheter att kontakta mig med men då har hon skrivit från en kompis Facebook iställetFrågan är går detta att anmäla och begära kontakt förbud?Jag står som ägare på Jordbruksverket och det va jag som swishade för hunden när vi köpte henne, samt att det är jag som betalat varje kostnad (veterinär, mediciner, dagis) de senaste åren
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du vem som har äganderätt till hunden och dessutom om du kan ordna ett kontaktförbud gentemot ditt ex. För att svara på din fråga tänker jag först redogöra för vad lagen säger om äganderätt för att senare gå in på om du kan ansöka om kontaktförbud och isåfall hur. Din fråga regleras framförallt i lag om kontaktförbud (LOKF). Vad gäller äganderätten till hunden regleras detta framförallt i olika allmänna rättsprinciper som jag går in på nedan.Vem äger hunden?Inledningsvis kan konstateras att en hund är en lös sak inom juridiken. Inom svensk rätt arbetar man med begreppet "vem har bäst rätt till lös sak?". Med bäst rätt förstås att den som har något inte behöver oroa sig för att någon annan kan göra ett giltigt anspråk på den saken. Man talar alltså inte om att man "äger" något utan det handlar om att man har något som ingen annan har rätt till.Framförallt kan man säga att den som betalat för något och har egendomen i sin besittning (Exempelvis fysiskt kan hålla i saken) antas (presumeras) ha bäst rätt till en lös sak. Slutsatsen i detta avseendet är att ditt ex inte har någon legal grund i att framföra ett anspråk om äganderätten till hunden. Således är det du som "äger" hunden och bestämmer således över den egendomen. Om du inte önskar att ditt ex umgås med hunden behöver du heller inte bereda henne umgänge med hunden. Vad krävs för ett besöksförbud och hur ansöker man?Det finns två olika typer av kontaktförbud som kan vara aktuellt i ditt fall, det rör sig om vanligt kontaktförbud som inbegriper all form av kommunikation - elektronisk eller fysiskt. Sedan finns det utvidgat kontaktförbud som innebär att Förbudet omfattar ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där du har din bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas (1 och 2 § första stycket LOKF). Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.Således måste vi konstatera huruvida omständigheterna i detta fall är så att det föreligger en konkret risk för att ditt ex kommer begå en handling som är brottslig eller är av allvarlig karaktär som förvisso inte behöver innebär ett brott. Utifrån situationen du beskriver är min bedömning att ditt ex på ett integritetskränkande och trakasserande sett på olika sätt försökt bereda sig kontakt med dig. Bedömningen kan beakta brott mot dig och din omgivning, besöksförbudet avser dock bara dig och ditt ex. Särskilt beaktas om det skett vid upprepade tillfällen. Efter man eventuellt konstaterat att det finns särskilda omständigheter som pekar på en risk att du kommer utsättas för brott av den här personen ska en proportionalitetsbedömning göras (1 § tredje stycket LOKF). I den bedömningen ska hänsyn tas till allvaret och omfattningen i den brottsliga gärningen eller trakasserierna, hur nära i tiden omständigheterna inträffat, risken för att förbudspersonen kommer göra sig skyldig till brott eller allvarliga trakasserier och till sist hur länge risken förväntas föreligga. Det generella intrånget som förbudet medför för ditt ex ska även beaktas samt om skadeverkningarna av ett förbud är särskilt ingripande. Om det föreligger en konflikt ska man utreda om den kan lösas på annat sätt än genom kontaktförbud. I ditt fall verkar ett kontaktförbud möjligtvis inte vara särskilt ingripande för ditt ex då det enbart skulle begränsa hennes möjlighet att dyka upp vid din bostad eller försöka kommunicera med dig via sociala medier. Vad jag tror kommer vara en springande punkt är att konflikten rimligtvis bör kunna lösas på annat sätt. Ett kontaktförbud medför kostnader och kan vara ingripande för båda parter, men den bedömningen gör en åklagare bättre. Ett kontaktförbud kan förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet (3 § LOKF). Den som vill ansöka om kontaktförbud kan göra detta hos polisen eller hos åklagare. Polisen har färdiga blanketter som man kan fylla i. Om man anmäler till polisen ska ärendet överlämnas till åklagare och handläggas skyndsamt (6a § LOKF). Innan ärendet prövas av åklagaren ska den andre parten underrättas och yttra sig över dess innehåll, om det inte kan försvåra verkställandet eller är uppenbart obehövligt eller om ärendet inte kan skjutas upp (11 § LOKF). Ansökan om kontaktförbud prövas enbart av tingsrätt om en av parterna begär det (14 § LOKF). Det innebär att det kan rendera i en rättsprocess som kan bli långrandig, eller ingen process alls. Kontaktförbud meddelas på högst ett år och kan verkställas omedelbart (4 § LOKF). Ett kontaksförbud kan hävas om förhållandena ändras (23 § LOKF). Det skulle exempelvis vara om trakasserierna upphör eller det annars saknas skäl för det. Den som överträder ett kontaktsförbud kan dömas till böter eller högst ett års fängelse. Vid enklare överträdelser döms man inte till ansvar (24 § LOKF). Slutsats och vad du bör göra nu?Det råder inget legalt tvivel om att du äger hunden och därmed får disponera den hur du vill. Ditt ex kan inte komma med några krav på att få umgås med hunden utan ditt samtycke. Som mitt svar illustrerar är kontaktförbud en ganska tuff åtgärd att tillgripa och det är inte säkert att det kommer beviljas utifrån den situation du beskriver. Men om det är så att du upplever att hennes kontaktförsök orsakar obehag eller annars påverkar dig väsentligt ska du underrätta polisen och därigenom få till ett kontaktförbud. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur långt sträcker sig myndigheternas serviceskyldighet?

2020-03-21 i Myndigheter
FRÅGA |Hejsan Lawline, Har för mig att jag har läst för ett tag sedan att: vänder du dig till en myndighet och behöver hjälp med X, men dom kan inte hjälpa dig med detta. Så är dom skyldiga enligt lag att peka dig i rätt riktning med information om var du kan få hjälp med X. (Tycker det låter flummigt, men samtidigt låter det inte helt otänkbart).Så min fråga är nu, stämmer detta överhuvudtaget, och isåfall - till vilken utsträckning? Tack på förhand, Alexander Wiberg
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du skriver har myndigheterna en så kallad serviceskyldighet. Detta innebär att myndigheterna är skyldiga att exempelvis ge vägledning och råd till enskilda. De är också skyldiga att hjälpa till om någon har vänt sig till fel myndighet genom att hänvisa till rätt myndighet (6 § FL). Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig, vilket innebär att myndigheternas servicenivå är olika från fall till fall. En privatperson kan dock förvänta sig mer hjälp än ett företag. Serviceskyldigheten omfattar däremot inte mer avancerad rådgivning som kräver utredningar eller speciell kompetens. För att sammanfatta stämmer det alltså att myndigheterna har en skyldighet att hjälpa till om du har vänt dig till fel myndighet för att få hjälp. I vilken utsträckning myndigheterna är skyldiga att hjälpa till kan variera, men som privatperson har du åtminstone alltid rätt till enklare vägledning och rådgivning.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan man anmäla en kurator för att denne gjort en orosanmälan till socialtjänsten?

2020-03-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hur anmäler man en Kurator som haft fel angående en anmälan till Socialen? I vårt fall så skulle inte föräldrarna, (vi) få veta det. Vi fick veta det av Socialen, att en anmälan hade gjorts. Det var en utredning på 3 mån. Vi som föräldrar var oskyldiga. Men Socialen och Kuratorn behövwr inte ta några som helst konsekvenser fåe sitt agerande.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline md din fråga!Jag tolkar din fråga som att det är en kurator som gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Kuratorn har inte själv meddelat er föräldrar om att en anmälan har gjorts utan ni fick information om anmälan från socialtjänsten. Socialtjänsten gjorde en utredning som avslutades utan att man fann någon anledning till oro. Ni undrar därför om ni kan anmäla kuratorn för att gjort en anmälan. Det framgår inte av er fråga om ni anser att kuratorns anmälan var felaktig på grund av att denne medvetet ljugit om någonting i sin kontakt med socialtjänsten eller om ni anser att den var felaktig enbart på grund av att socialtjänsten lade ner utredningen. Ni undrar också om ni kan anmäla socialtjänsten för att ha genomfört utredningen baserat på kuratorns anmälan.Socialtjänstens utredningsskyldighetSocialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning när det inkommer en orosanmälan, se 11 kap 1 § socialtjänstlagen (här), och de ska alltid se till barnets bästa, 1 kap 2 § socialtjänstlagen (här). Socialtjänsten avslutar utredningen om det inte finns anledning till oro. Mot bakgrund av att socialtjänsten har en utredningsskyldighet vid varje orosanmälan, finns det ingen möjlighet att anmäla socialtjänsten för att ha genomfört en utredning. Om det är någonting i socialtjänstens handläggning som ni misstänker strider mot lag eller andra föreskrifter kan ni göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller JO.Kuratorns anmälningspliktSom kurator har man en anmälningsplikt som innebär att man är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, se 14 kap 1 § socialtjänstlagen (här). Kuratorn har ingen skyldighet att meddela ett barns vårdnadshavare om att han eller hon gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Att anmäla en kurator för att ha fullgjort sin anmälningsplikt är alltså inte möjligt. Däremot kan det finns möjlighet att anmäla en person som medvetet gjort en osann orosanmälan till socialtjänsten.Falsk tillvitelseDet kan vara brottsligt att göra falska anmälningar om missförhållanden till socialtjänsten. Det finns nämligen ett brott som heter falsk tillvitelse i brottsbalkens 15 kap 7 § (här). Det är enligt den bestämmelsen inte tillåtet att hos åklagare, polisen eller annan myndighet ljuga om att någon annan begått en brottslig gärning, påstå felaktiga besvärande omständigheter eller att förneka friande eller mildrande omständigheter. I ditt fall är socialtjänsten en annan myndighet och beroende på vilka osanna uppgifter kuratorn lämnat kan de ses som besvärande omständigheter. Det du kan göra är därför att göra en polisanmälan och även meddela socialtjänsten att du anser att ni blivit utsatta för en falsk anmälan.SammanfattningOm det är någonting i socialtjänstens handläggning som ni misstänker strider mot lag eller andra föreskrifter kan ni göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller JO, men att anmäla socialtjänsten enbart för att ha genomfört en utredning är inte möjligt. Ni kan polisanmäla kuratorn om ni misstänker att det kan röra sig om brottet falsk tillvitelse, men ni kan inte göra en anmälan mot kuratorn för att ha gjort en orosanmälan där utredningen lagts ned.Vänligen,

Rekommendationer till människor 70+ angående Covid-19

2020-03-29 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Är skild o har ett barn gemensamt. Var ett kvinnofridsärende. Min exman säger att mina föräldrar (70+) inte får träffa/passa vår dotter nu i coronatider. Om barn o morföräldrar är friska, får de inte träffas/passas?Med vänlig hälsning,Maria
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer först att gå igenom vad som är Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och sedan vad en sådan rekommendation innebär.Rekommendation till människor som är 70+I dagsläget uppmanar Folkhälsomyndigheten personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. De rekommenderar även att man stannar hemma så mycket så möjligt. Detta gäller även om man är frisk. Enligt dessa rekommendationer bör alltså dina föräldrar inte träffa barnen. Råden i sin helhet kan man läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/du-som-ar-70-ar-eller-aldre/Vad innebär en rekommendation?Eftersom rekommendationer inte är lagar eller förordningar innehåller de ingen påföljd. Man kan alltså inte bli straffad för att man inte följer dem. Istället är det upp till var och en att ta till sig rekommendationerna och följa dem i möjligaste mån. Det innebär att man som 70+ bör begränsa sina sociala kontakter, men om man väljer att inte följa rådet får det inga rättsliga konsekvenser. Det är det egna ansvaret som styr. SammanfattningSom svar på din fråga stämmer det att dina föräldrar inte bör träffa barnen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är dock just en rekommendation, och inget förbud. De får fortfarande träffa barnen, det är tillåtet rent rättsligt och bryter inte mot någon lag. Jag tycker att ni bör hålla er uppdaterade, och noga se över de råd som finns och i möjligaste mån försöka följa dem - det handlar ändå om er egen och andras säkerhet. Oavsett hur ni väljer att göra är det i vart fall inte möjligt för din exman att bestämma att dina föräldrar inte får träffa barnen. Det är deras beslut och deras egna ansvar att avgöra.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilka lagar reglerar att myndigheter kan granskas och ställas till svars om de har gjort fel?

2020-03-21 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, vilken lag reglerar att myndigheterna kan granskas? Och vilken lag reglerar att myndigheterna kan ställas till svars om de gjort fel ?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns flera myndigheter som arbetar med tillsynDet är flera myndigheter i Sverige som arbetar med tillsyn. De främsta är justitieombudsmannen (JO) och justitiekanslern (JK). JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Detta gäller särskilt de lagar som handlar om individers rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten och kommunerna. JK däremot har en mer övergripande tillsyn över myndigheter och tillsynen handlar mest om att hitta systematiska fel i den offentliga verksamheten. Förutom JO och JK finns många andra myndigheter som arbetar med tillsyn, dessa är oftast specialiserade inom ett eller flera områden. Nedan listar jag några exempel på tillsynsmyndigheter:- Diskrimineringsombudsmannen (DO) som arbetar mot diskriminering- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utövar tillsyn över hälso-och sjukvård- Konsumentombudsmannen (KO) som arbetar med konsumentfrågor- Skolinspektionen granskar skolorVilka lagar som reglerar att myndigheter kan granskasEftersom det finns flera myndigheter som arbetar med tillsyn, finns det också fler än bara en lag som reglerar att myndigheter kan granskas. Beroende på vilken myndighet som ska granskas så används alltså olika lagar. Eftersom jag inte vet om du undrar över någon specifik myndighet i din fråga, kommer jag att ta upp några exempel på lagar och bestämmelser nedan. Att myndigheter granskas av JO framgår av lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 2 § första stycket första punkten. Att JK granskar myndigheter framgår av lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn 2–3 §. I diskrimineringslagen (DiskL) 4 kap. framgår att DO utövar tillsyn över verksamheter. Vilka lagar som reglerar att myndigheter kan ställas till svarsOm man anser att en myndighet har agerat felaktigt och myndigheten står under tillsyn av JO, kan man göra en så kallad JO-anmälan. Mer om hur man klagar till JO kan du läsa här.För att klaga på en myndighet som står under JK:s tillsyn kan man göra en JK-anmälan. För att göra en anmälan till JK ska man skriva till JK och förklara varför man vill göra en anmälan. Kontaktuppgifter till JK finner du här.Om du är ute efter att klaga på någon speciell myndighet så råder jag dig att gå in på tillsynsmyndighetens hemsida och klicka dig fram till hur man gör en anmälan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Räknas skadestånd som inkomst vid försörjningsstöd

2020-03-17 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Jag har försörjningsstöd idag. Jag har fått ett skadestånd på 10.000 tilldömt mig. Eventuellt kommer jag ochså få ersättning från mitt försäkringsbolag. Nu säger de att de kommer räkna ersättningen som inkomst! Stämmer det? Får de göra så?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Frågor om försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. om rätten till bistånd. Huvudregeln finns i SoL 4 kap.1 § som säger att den som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd i form av försörjningsstöd. Svaret på din fråga finns där i första stycket. I och med att du fått ekonomiska medel i form av ett skadestånd så har du möjlighet att få dina behov tillgodosedda på annat sätt än via försörjningsstödet. Det finns alltså lagstöd för att räkna in ditt skadestånd som ett sätt för dig att försörja dig på. Sedan är du självklart berättigad till ersättning utöver ditt skadestånd om det skulle vara så att dina beräknade kostnader överstiger vad du får av skadeståndet. Tänk också på, om du skulle få ut pengar från din försäkring, att socialtjänsten beräknar dina inkomster löpande så om du avser att ansöka om försörjningsstöd under närliggande framtid så måste du hushålla med de pengar du fått. Du kan alltså inte spendera allt och leva som en kung under två månader och sedan ansöka om försörjningsstöd den tredje månaden, då kommer sannolikt socialtjänsten anse att du hade kunnat hushålla bättre med de pengar du haft och inte godkänna ett försörjningsstöd fram till den tidpunkt då de anser att pengarna rimligtvis borde tagit slut. Socialtjänsten räknar med att man lever under samma förhållanden som om du hade uppburit försörjningsstöd.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!