Vad är myndighetsutövning och räknas straffpåföljd som man kan få av domstolar som myndighetsutövning?

2018-11-15 i Myndigheter
FRÅGA |vad är myndighetsutövning och räknas straffpåföljd som man kan få av domstolar som en myndighetsutövning? Är alla sorters ärenden utfört av polismyndigheten inom "myndighetsutövning"? Vad /vilka saker är undantag, dvs vad är inte myndighetsutövning?mvh
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för din fråga!När man pratar om myndighetsutövning utgår man från den här definitionen: utövning av en befogenhet att bestämma för en enskild om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande.Det betyder att myndighetsutövning inkluderar alla fall då en myndighet bestämmer över en enskild person. Det kan vara beslut som är både positiva och negativa för personen. Det går också att beskriva det som ett uttryck för statens makt över den enskilda individen. Exempel på myndighetsutövning: påföljd för brott, olika polisärenden och bidragExempel på myndighetsutövning som är till nackdel för en person är när en domstol bestämmer att en person ska straffas för ett brott. Det kan också handla om att polisen till exempel bestämmer sig för att omhänderta en person, omhänderta någons egendom eller göra en husrannsakan. Ett exempel på ett positivt beslut för en person som faller inom definitionen för myndighetsutövning är när en person får rätt till ett ekonomiskt bidrag.Allt en myndighet gör är inte myndighetsutövning – bara när den bestämmer över en personAllt som en myndighet gör är inte myndighetsutövning. När myndigheten tar beslut som betyder att de utövar makt över en enskild person räknas det som myndighetsutövning. Men mycket som myndigheter gör räknas inte. Exempel på saker som myndigheter gör som inte räknas som myndighetsutövning är när de ingår avtal och när de ger råd och upplysningar till allmänheten. Då bestämmer de ju inte något över en enskild person.Det måste inte vara en myndighet som ägnar sig åt myndighetsutövningMyndighetsutövning behöver inte utövas av myndigheter. Ibland kan företag få i uppdrag att ta den typ av beslut som faller inom definitionen. Exempel på såna företag är Radiotjänst och Svensk Bilprovning. Sammanfattning- Myndighetsutövning är när en myndighet bestämmer över en enskild person.- Ett exempel är när en domstol bestämmer att en person ska straffas för ett brott.- Polisen ägnar sig åt myndighetsutövning när de bestämmer saker som har med enskilda personer att göra. - Myndigheter ägnar sig inte bara åt myndighetsutövning. Till exempel räknas det inte när de ingår avtal eller ger råd och upplysningar till allmänheten.- Myndighetsutövning kan utföras både av myndigheter och av företag som har fått i uppdrag att ta vissa beslut som är bindande för enskilda personer. Exempel på såna företag är Radiotjänst och Svens Bilprovning.Definitionen jag har utgått från finns inte i lagtext idag, men den finns i förarbeten till lagar. Förarbetena kan ses som en förklaring av lagarnas betydelse. Myndighetsutövning definieras bland annat i prop 2016/17:180 s. 47-48.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Varför fick jag avslag på min biståndsansökan?

2018-11-03 i Myndigheter
FRÅGA |"Med försörjningsstöd enligt +4:1+ Socialtjänstlagen (SoL), https://lagen.nu/2001:453#L2009-1233, avses bistånd för skäliga kostnader för t.ex. livsmedel, boende och kläder. Se uppräkningen i +4:3+ SoL.Bistånd som avses i 4:1 SoL är en rättighet för en enskild. Biståndsbeslut som avser försörjningsstöd eller annat bistånd kan överklagas av den enskilde genom +förvaltningsbesvär+, vilket innebär att domstolen prövar såväl beslutets laglighet som dess lämplighet och kan fatta ett nytt beslut med en annan innebörd."Hej!Jag vill ställa min fråga kopplad till Sol 4:1.Jag fick avslag för att enligt handläggaren "jag stod inte till arbetsmarknadens" förfogande. Strunt i att jag ska betala min hyra (25oo kr) plus äta något. Jag får alltså i praktiken dö på gatan pga. avslaget. (Jag står i arbetsmarknadens förfogande som konsthantverkare) Hur vidrig kan man vara som handläggare? Har man ändå inte rätt till existensminimum alls? Vad tycker ni om det? Mvh.
Julia Amundsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din frustration och ska försöka hjälpa dig så gott det går. Precis som du är medveten om finns bestämmelsen om bistånd i 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). För bistånd måste du stå till arbetsmarknadens förfogande För att få bistånd krävs att den enskilde inte på något sätt kan tillgodose sina behov. Med andra ord krävs att du som enskild gjort allt i din makt för att kunna försörja dig själv. För någon som har möjlighet att arbeta krävs att den står till arbetsmarknadens förfogande (4 kap 1 § 2 st SoL). Normalt anses man stå till arbetsmarknadens förfogande när man är anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och är aktiv i sitt jobbsökande. Det räcker inte att söka jobb inom det område du tidigare jobbat, om det finns möjlighet att få andra jobb. Detta är en mycket viktig faktor i bedömningen om du har rätt till stöd eller inte. I vissa fall kan bistånd ges trots att den enskilde inte står till arbetsmarknadens förfogande. För det krävs dock godtagbara skäl, vilket bedöms från fall till fall. Men det kan till exempel vara om det finns sjukdom i familjen som gör att den enskilde inte kan arbeta. Detta är dock inte aktuellt om du har möjlighet att jobba. Du måste vara anmäld hos arbetsförmedlingen Vad jag förstår har du möjlighet att jobba, eftersom du skriver att du är konsthantverkare. Den inkomst du får från hantverken räcker dock inte till hyra och mat, varför du vill ha försörjningsstöd. Eftersom du kan arbeta krävs att du står till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till stöd, som nämnt ovan. Du ska alltså vara anmäld hos arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Om du inte gör det, är det sannolikt av den anledningen din handläggare gjorde bedömningen att du inte står till arbetsmarknadens förfogande och därmed inte har rätt till stöd. Det räcker tyvärr inte att du står till arbetsmarknadens förfogande som hantverkare, utan du måste försöka få ett annat jobb som du kan försörja dig genom. Detta för att du ska ha försökt att på alla möjliga sätt försörja dig själv, innan du kan få ekonomiskt bistånd. Akut behov av biståndVad jag förstår är dock din situation akut, då du har svårt att betala hyra och mat. Kommunen kan ge dig akut hjälp, om du annars riskerar att hamna i en nödsituation (2 kap 1 § SoL). Det finns dock inte definierat vad en nödsituation är, utan det bedömer socialtjänsten från fall till fall. Om du är i akut behov av bistånd för att kunna betala hyra och mat (och annars riskerar att vräkas), borde kommunen enligt min mening bistå med det för i alla fall en månad, fram tills du kommit igång hos arbetsförmedlingen. Detta är dock ett antagande från min sida och endast socialtjänsten kan avgöra om du har rätt till detta eller inte. Sammanfattning och rådDet krävs att du står till arbetsmarknadens förfogande på det sätt jag beskrivit ovan för att ha rätt till bistånd. Detta för att reglerna utgår från att du ska göra allt du kan för att själv försörja dig och reda upp din situation. Du kan läsa mer om bistånd och socialtjänsten här. Mitt råd är därför att du anmäler dig hos arbetsförmedlingen och försöker få ett till jobb vid sidan av din roll som konsthantverkare. Om du trots försök inte får något jobb, har du antagligen rätt till ekonomiskt bistånd vid en ny ansökan. I så fall ska biståndet göra att du uppnår en skälig levnadsnivå, vilket omfattar utgifter för bland annat bostad, mat och kläder (4 kap 3 § SoL).Du bör återigen kontakta socialtjänsten i din kommun för att ta reda på hur de ser på just din situation, så att du får det stöd du behöver. Kanske kan de hjälpa dig akut innan du hunnit få ett jobb genom arbetsförmedlingen. Hoppas det löser sig och att mitt svar gav lite vägledning om vad du kan göra! Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsningar

Kan man ändra namn och personnummer och på så sätt bli av med en villkorlig dom i belastningsregistret?

2018-10-10 i Myndigheter
FRÅGA |HejOm man finns med i belastningsregistret, Kan man då ändra namn och personnummer och på så sätt bli av med den eller följer den med det nya personnumret?Vad har man för valmöjligheter, är det bara att vänta i tio år för man har en villkorlig dom för att söka ett jobb?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, tyvärr har du inte så mycket valmöjligheter när det gäller belastningsregistret. Alla som har gjort sig skyldiga till ett brott står med och måste vänta i fem eller tio år beroende på vilket brott de dömdes för. Namnbyte kan du ansöka om när du vill men personnummer byts bara i särskilda fallDu kan självklart ansöka om att få byta namn om du vill det, men det är inte till för att du ska slippa anmärkningar i belastningsregistret. Du kan bara byta personnummer av vissa specifika anledningar. Du kan byta personnummer om du kan visa att du föddes ett annat år, månad eller dag än vad ditt personnummer visar idag. Du kan byta om det blev fel när ditt kön registrerades i samband med din födelse. Du kan byta om du vill ändra din juridiska könstillhörighet. Vill du söka om byte av personnummer av någon av de här anledningarna är det självklart möjligt, men du kan inte göra det för att du vill slippa anmärkningarna i ditt brottsregister.Myndigheter hålls uppdaterade om byten av namn och personnummer Skatteverket sköter både namnbyten och ändring av personnummer. De har ett register med alla folkbokföringsuppgifter som de alltid håller uppdaterat. Genom ett aviseringssystem kan alla andra myndigheter få information om dina personuppgifter. Byter du personnummer får myndigheter en avisering om ditt nya personnummer och ditt gamla personnummer. Byter du namn och/eller personnummer kommer Polisen, som sköter belastningsregistret, kunna hålla sig uppdaterade om det. Din gamla identitet och registrerad information om dig försvinner alltså inte bara efter bytet.Sammanfattningsvis kan du så klart söka om namnbyte om du kan ansöka om att byta personnummer om du har en giltig grund för det. Det är dock inte tänkt att fungera som ett sätt att slippa noteringar i belastningsregistret. Byte av personnummer och namn registreras hos Skatteverket och Polisen samt andra myndigheter hålls uppdaterade om förändringar. Sånt som registrerats om dig tidigare som exempelvis en dom försvinner alltså inte bara för att namn eller personnummer ändras. Man får helt enkelt vänta på de tio åren går tills domen försvinner ur registret.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Räknas en gåva på 10 000 kr som en inkomst om jag har försörjningsstöd?

2018-10-04 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag har försörjningsstöd å jag har fått 10 000 av en släkting som gåva. Min fråga ärräknar sov det som en inkomst?
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om försörjningsstöd och regleras i socialtjänstlagens (SoL) fjärde kapitel. Utgångspunkten är att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (SoL 4 kap. 1 §). Vid beräkningen av storleken på biståndet så ser man först till vilka tillgångar och inkomster personen ifråga har. Gåva räknas som en inkomst eftersom det hör till personens tillgångar.För att då svara på din fråga, så ses gåva som en inkomst och kan därför komma att påverka storleken på ditt försörjningsstöd. Hur det påverkar storleken på ditt bistånd är något som Socialtjänsten beslutar om.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

Socialtjänstens utredningsskyldighet

2018-11-11 i Myndigheter
FRÅGA |Får socialtjänsten skriva in mycket personlig information om förälder i utredning som gäller barnen? I detta fall en detaljerad beskrivning om ett sexuellt övergrepp i moderns barndom som inte har med barnens utredning att göra? Kan man kräva att det tas bort då risken finns att barnen själva kan läsa detta om de begär ut papper i framtiden? Modern vill inte att dessa uppgifter finns tillgängliga för andra.
Ninab Yousif |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Min uppfattning av din fråga är att du vill veta hur långt utredningsskyldigheten för socialtjänsten sträcker sig och om den sträcker sig så långt att den då omfattar ett sexuellt övergrepp som skedde i moderns barndom. De regler som blir aktuella i detta fall finns främst i Socialtjänstlag (SoL), men möjligtvis också i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Offentlighets- och sekretesslag (OSL).Omfattas informationen av utredningsskyldigheten?I 11 kap 1 § SoL föreskrivs socialtjänstens utredningsskyldighet som uppkommer vid en orosanmälan, ansökan eller på något annat sätt kommit myndighetens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av dem. Utredningsskyldigheten begränsas till att avse omständigheter som har betydelse för bedömningen a sökandens behov av stöd eller hjälp, vilket innebär att den inhämtade informationen som tillförs ärendet skall vara relevant för handläggningen av ärendet. Vad det innebär i mammans fall är svårt att bedöma då det tyvärr inte framgår av omständigheterna. Skulle det visa sig att informationen inte är relevant för ärendet så skall det inte tillföras ärendet, men skulle det visa sig att det är relevant så skall det göra det. Exempel på när utredningen kan beröra mamman är när ingripande enligt LVU aktualiseras, då föräldern hamnar i fokus för socialtjänsten. Barnets möjlighet att ta del av informationenSkulle det visa sig att informationen om mammans bakgrund tillförs ärendet så kommer informationen att framgå i utredningen. Eftersom sekretessen är till för att skydda den enskildes integritet, i detta fall barnets, gäller den i princip inte mot barnet självt (se 12 kap. 1 § OSL). Barnet är part i sitt ärende och har därmed med vissa undantag rätt att ta del av journalanteckningar och andra handlingar som förvaras i personakten (se 10 kap 3 § OSL). Barnet har däremot inte rätt att ta del av alla uppgifter som gäller vårdnadshavaren eller andra personer som antecknats i barnets personakt, då dessa uppgifter inte rör barnet själv. Dessa uppgifter får inte lämnas ut till barnet utan att socialnämnden först gör en sekretessprövning enligt 26 kap 1 § OSL. Jag hoppas du fick svar på din fråga,Vänliga Hälsningar,

Namnändring, hemvist i Norge

2018-10-25 i Myndigheter
FRÅGA |Jag är folkbokförd I Norge och jobbar här, men är född i Sverige och har Svenskt medborgarskap. Jag vill ta bort 3 av mina 4 förnamn så att jag bara har ett av dem kvar. Efter att ha skickat in ansökan till Skatteverket fick jag det avvisat på grund av att jag är folkbokförd i Norge, enligt 31§ Personnamnlagen (2016:1013).Därefter skrev de följande:För att få namnändring registrerad ska du vända dig till hemlandsmyndighet. Du kan sedan ansöka på nytt hos Skatteverket och då uppvisa namnändringsbeslut som underlag.Vad innebär detta? Räknas Norge som min hemlandsmyndighet? Ska jag byta namn i Norge och sedan skicka in en kopia på detta som underlag och söka igen, eller vad är grejen?Vill ta bort dessa namn för att enklare kunna resa utan att ha 26 tecken i namnet.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!31 § personnamnlagen (2016:1013) anger att lagen inte är tillämplig på svenska medborgare som har hemvist i Danmark, Finland eller Norge. Eftersom du är folkbokförd och jobbar i Norge så anses du även ha hemvist där. Detta innebär att du måste lämna in en ansökan om namnändring till ansvarig myndighet i Norge. Efter att fått ett godkänt beslut så ska en kopia på namnändringsbeslutet skickas till skatteverket som sedan registrerar ändringen i Sverige. Du söker alltså inte på nytt om namnändring i Sverige utan lämnar bara in bevis på att namnändring genomförts. Hoppas detta svar var till någon hjälp, med vänliga hälsningar!

Kan en dom bli problem vid ansökan av nytt pass?

2018-10-08 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Vad gäller angående möjligheten att få nytt pass med en dom framför som inte vunnit laga kraft ännu?
Tora Odin |Hej!Pass söker du hos passmyndigheten, som är en del av polisen. För att söka ett pass eller nationellt ID-kort krävs det att du är svensk medborgare och har med dig giltig legitimation. I 7 § och 8 § passlagen anges hinder mot bifall för en passansökan. Eftersom jag inte vet vilket brott du är dömd för och vad påföljden är kan jag inte svara på om domen kan bli ett hinder för passansökan. Vad bör du göra?Jag råder dig att kontakta passmyndigheten (polisen) och höra huruvida det brott du gjort dig skyldig till kan vara något hinder.Lycka till!Vänligen,

Grannemedgivande vid bygge av attefallshus

2018-10-02 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Vi vill bygga attefallshus närmare tomtgräns än 4,5 meter och behöver således grannemedgivande.Vår tomt angränsar till en samfällighetsförening där vi ingår, räcker det då med grannemedgivande från styrelsen för samfälligheten?
Linn Gerhardsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Regler kring bygge av attefallshus finns i plan- och bygglagen, nedan förkortat PBL.Att bygga ett attefallshus kräver inte bygglov men kräver däremot grannemedgivande, 9 kap. 4a§ PBL. Kravet på grannemedgivande ska förstås så att samtliga berörda grannar måste lämna sitt medgivande för att det ska vara möjligt att börja bygga ett attefallshus. Det betyder att medgivandet från samfällighetsföreningen inte räcker om det är ytterligare grannar som berörs. Att uppföra ett attefallshus kräver inte bygglov. Däremot krävs ett startbesked från byggnadsnämnden i din kommun för att du ska få börja bygga, 10 kap. 23§ PBL. Du måste alltså anmäla till byggnadsnämnden att du vill bygga ett attefallshus och måste sedan avvakta på ett startbesked. Det är viktigt att tänka på att grannemedgivande från samtliga berörda grannar är en förutsättning för att byggnadsnämnden ska kunna meddela det nödvändiga startbeskedet. Alltså: innan du kan få ditt startbesked måste du ha samtliga berörda grannars godkännande. Är de fler grannar än samfällighetsföreningen måste du även inhämta dessas medgivande. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!