Vad ska man göra när en grusväg bredvid tomten dammar så att det knappt går att vara i trädgården?

2019-05-20 i Myndigheter
FRÅGA |hej vi har en grusväg 3m utanför tomtgränsen 60m som dammar så att det inte går grilla,bada,att barnen inte kan leka, hoppa studsmatta vi har en merkostnad tvätt,bilar husventilation det är komunens väg till idrottsplats får inget svar från hälsoinstansen vad göra
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ta kontakt med Trafikverket Jag kommer i mitt följande svar anta att det är kommunen som är väghållare i det här fallet, eftersom det är en grusväg som går till en av kommunen ägd idrottsplats. Vid väghållning ingår drift av väg, vilket i sin tur innefattar att hålla vägen i ett sådant skick att olägenhet för människors hälsa förebyggs och undanröjs samt att hänsyn till människors trevnad i rimlig utsträckning uppfylls (4 § och 26 § väglagen). För att uppnå dessa mål kan man bland annat behöva ta till service- och förbättringsåtgärder, som att exempelvis antingen asfaltera en väg eller använda en annan typ av grus (26 § tredje stycket väglagen). Den myndighet som ska se till att kommunen uppfyller sitt ansvar över sina vägar är Trafikverket (6 § väglagen). Ni ska alltså ta kontakt med Trafikverket och förklara situationen. Ta kontakt med kommunens miljökontor Jag vet inte om den så kallade hälsoinstansen du pratar om är att jämställa med det som kommuner brukar kalla "miljökontor". I vilket fall som helst brukar just kommunernas miljökontor ha hand om att se till så att kommuninvånarna befinner sig i en sund miljö fri från vissa hälsoskadliga fenomen som exempelvis buller, mögel osv. Att ta kontakt med dem och uppmana kommunen att göra något åt dammet kan således också fungera. Vänligen

Tidsfrist för upprättandet av en dödsboanmälan

2019-04-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hejhur långt tid ska en handläggare från kommunen ha på sig för att upprätta en dödsboanmälan ? efter allt underlag har lämnas in ?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Handläggning av en dödsboanmälan ska betraktas som ärendehandläggning och beslutfattande och utgör myndighetsutövning. Dödsboanmälan ska upprättas av socialtjänsten och ska vara skriftlig. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet till Skatteverket där den ska förvaras (20 kap. 8a § Ärvdabalken). Det måste påpekas att genom användningen av ordet bör istället för skall, ålägger inte paragrafen någon direkt skyldighet på Socialnämnden att upprätta anmälan inom 2 månader. Dock med att upprättandet av dödsboanmälan utgör myndighetsövning aktualiseras Förvaltningslagens 9 § enligt vilken ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Detta innebär att om inte Socialnämnden har godtagbara skäl för förseningen, ska de upprätta dödsboanmälan inom 2 månader efter dödsfallet. Med vänliga hälsningar,

Åklagarens skyldighet att vara objektiv

2019-04-29 i Myndigheter
FRÅGA |Frågan är: får en åklagare bete sig hur (eller säga vad) som helst utanför rättssalen? En nära vän (a) besökte en till henne nära väns (b) första förhandling (grövre brott). (a) är misstänkt för mindre del i samma brott och kommer att få rättegång senare i sommar. I pausen flyger åklagaren på (a) och skriker "jag ska sätta dit dig för *****". Har hon rätt att göra så? För (a) handlar det om högst bötesbelopp. Dessutom skriker åklagaren till (a)'s mamma att hon borde uppfostra sina barn bättre. Den här mamman är världens snällaste människa, har alltid hjälpt och stöttat både sina barn och andra människor, både privat och i jobbet. Och hon tog enormt illa vid sig av åklagarens uttalanden. Går det att anmäla åklagaren för tjänstefel? Dessutom anses det allmänt att den här åklagaren är rasist.
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En åklagare får inte bete sig hur som helst eller säga vad som helst varken i eller utanför rättssalen. Åklagare ska, precis som andra myndighetsanställda, beakta principer för offentlig förvaltning som saklighet och opartiskhet. Detta stadgas bland annat i regeringsformen (1 kap 9 § RF). Även i rättegångsbalken och finns även regler om objektivitet som innebär att personliga uppfattningar eller engagemang inte får påverka det utförda arbetet. Detta vare sig det är i förhållande till enskilda personer eller i speciella ärenden.När åklagaren agerat på ett sätt som inte är förenlig med dennes yrkesutövning finns det flera olika sätt att agera på. Dels kan man JO-anmäla åklagaren om man blivit felaktigt behandlad. I en JO-anmälan från 2014 fick en åklagare kritik efter att ha uttryckts sig nedlåtande om en tilltalad. Anmälaren menade att åklagaren bland annat formulerat sig rasistiskt (JO beslut 2014-05-16, dnr 6442-2013). Mer information om hur du går tillväga för att göra en anmälas hos JO hittar du på JO:s hemsida. Du kan också stämma åklagaren för tjänstefel (20 kap 1 § brottsbalken). Detta anmäls hos Polismyndigheten. En åklagare bestämmer då om det finns skäl att väcka åtal. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Socialen ansöker om LVU, hur är chanserna och vad gäller egentligen?

2019-04-28 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Har barn som är placerade enligt sol, jag begärde att dom skulle komma hem i februari. Socialen startade en utredning men ansåg att de var för tidigt. Anledningen till placeringen var mitt mående. Jag är och har varit stabil över tid, har ordnad ekonomi, boende, socialt nätverk, kontakt med vården. Socialen ansöker om LVU för att dom "kan behöva begränsa umgänget" Jag har åtgärdat allt som låg i grund för placeringen, barnen och jag har en bra relation vilket dom vet om. Får dom göra så? Hur är chanserna? Kan jag be om att få LVU i hemmet för att barnen ska komma hem?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Aktuellt lagrum för omhändertagande av dina barn mot din vilja För att dina barn ska omhändertas mot din vilja måste socialens utredning visa att det finns tydliga förutsättningar för vård med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vård enligt denna lag ska i detta fall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling kan skadas (2 § LVU). Vi denna bedömning ska vad som är bäst för den unge alltid vara avgörande (1 § femte stycket LVU).En omhändertagande enligt LVU grundar sig alltid på en helhetsbedömning som måste göras från fall till fall. Vid denna bedömning vilar en mycket tung utredningsbörda på socialens axlar. Man måste alltid ha i åtanke att ett tvångsomhändertagande är en mycket ingripande åtgärd, både för barnet och för barnets familj. Det är en sista nödlösning, och något socialen ska ta till då det egentligen inte finns några alternativa utvägar kvar. Barnets bästa väger alltså alltid tungt och måste alltid finnas i bakhuvudet på socialen vid denna typ av beslutsfattande.Bedömningen i detta fallI din fråga framgår absolut ingenting som tyder på att dina barn ska omhändertas enligt LVU. Extremt luddiga formuleringar som "kan behöva begränsa umgänget" är inte på långa vägar tillräckligt utredningsunderlag för socialen i LVU-sammanhang. De två orden "påtaglig risk" blir nyckelord här. Socialen måste nämligen alltid bevisa att det finns en "påtaglig risk" för barnets hälsa om man ska kunna genomföra ett omhändertagande enligt LVU. "Påtaglig risk" för barnets hälsa inte är samma sak som en oklar/potentiell/eventuell/avlägsen risk. Det ska alltid röra sig om en klar och konkret risk för skada på den unges hälsa eller utveckling. Det ska vara solklart för alla inblandade att barnet i fråga har ett tydligt vårdbehov.I din fråga finns dock inga omständigheter som gör det solklart att dina barn har ett vårdbehov. Således ska dina barn inte kunna LVU-placeras. Har du åtgärdat allt som låg till grund för en SoL-placering är det en självklarhet att du ska få hem dina barn igen. Vet socialen dessutom om att du numera har en bra relation till dina barn tyder "hotet" om LVU på synnerligen allvarligt bristande förståelse kring vad som krävs för en LVU-placering. Det är såklart ett rättssäkerhetsproblem om socialen inte kan reglerna som grundar deras egen myndighetsutövning.Sammanfattningsvis följer svaret på dina tre frågor nedan:Fråga 1 Får socialen agera på detta sätt?: Nej socialen får inte agera på detta sätt. Det strider mot såväl socialtjänstlagen som LVU. Fråga 2: Hur är chanserna?: Mycket goda för att få hem barnen. LVU-placering är (av det jag kan bedöma av din fråga) inte aktuellt. Fråga 3: LVU i hemmet?: Frågan behöver inget svar, då barnen inte ska LVU-placeras överhuvudtaget. Att be om LVU i hemmet är överhuvudtaget ingenting man kan göra då detta vore mot syftet med LVU-lagstiftningen. Hoppas du känner dig nöjd med svaret på dina frågor!

I vilken av mina två bostäder ska jag folkbokföra mig?

2019-05-18 i Myndigheter
FRÅGA |Jag skrev nyss avtal på en hyreslägenhet i Linköping där mina universitetsstudier kommer äga rum i höst. Men jag bor egentligen i Kolmården med min sambo och behöver endast denna lägenhet för veckopendling samt att min syster ska flytta in för gymnasiestudier. Var ska jag vara skriven någonstans? Kan jag vara skriven i Kolmården eller måste jag vara skriven på den nya lägenheten? Jag kommer trots allt spendera den största delen i bostaden med min sambo än i bostaden med min syster.
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna gällande folkbokföring hittar du i folkbokföringslagen (FOL). Folkbokförd där du spenderar din dygnsvilaDu ska vara folkbokförd på den adress där du är bosatt. (6§ FOL) Här beaktas i vilken bostad du har din dygnsvila - alltså sover. (7§ FOL) I de fall du kan anses vara bosatt på fler än ett ställe ska du anses vara bosatt på den adress där du sammanlever med din familj/sambo/man eller om övriga omständigheter pekar på att hemvisten ska vara kopplad till en speciell ort. Övriga omständigheter är till exempel arbetsförhållanden, antalet övernattningar i respektive bostad samt var huvuddelarna av dina ägodelar förvaras.Eftersom du skriver att du egentligen bor med din sambo i Kolmården och att du kommer spendera största delen av din tid i bostaden med din sambo så verkar det som att du borde vara folkbokförd i Kolmården. Är det däremot så att du kommer sova 5 av 7 nätter i Linköping varje vecka så anses du tillbringa största delen av din dygnsvila i Linköping och ska i så fall folkbokföra dig där. Vad kan hända om du folkbokför dig på fel adress?Det är ett lagstadgat krav att du skall vara folkbokförd där du har din dygnsvila. Tidigare kunde det vara brottsligt att inte ändra sin folkbokföringsadress, dock är det inte det längre. Skatteverket har dock möjligheten att genom att hota med vite (en slags avgift) undersöka den egentliga bokföringsadressen 31, 32 & 37 §§ FOL.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga Hälsningar,

Antagningskrav för GMU

2019-04-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, sedan jag var 10 år så har jag varit väldigt intresserad av att bli militär. Jag var på en mässa där försvarsmakten stod. Men vid 15 års ålder fick jag för mig att trimma moppen som gjorde att jag blev tagen av polisen, samt blev jag dömd i domstol för olovlig körning.Kommer jag aldrig någonsin få göra militär grundutbildning samt befattningsutbilding?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När Försvarsmakten avser att erbjuda en plats vid militär grundutbildning (GMU) gör de alltid en registerkontroll. Registerkontrollen innebär att en kontroll sker mot polisens belastnings- respektive misstankeregister samt i säkerhetspolisens register. Finns det uppgifter om den sökande i dessa register får man som regel avslag på sin ansökan. Alltså måste du vänta tills uppgifterna gallrats (tagits bort) från ditt belastningsregister innan du kan bli antagen till GMU. Av din fråga framgår det att du blev dömd för olovlig körning när du var 15 år. Då påföljden för olovlig körning enbart är böter kommer uppgifterna att tas bort från ditt belastningsregister 5 år efter domen. Du kommer således kunna bli antagen till GMU när du är cirka 20 år. När du genomfört GMU och en eventuell tjänstgöring som totalt är kortare än sex månader kommer du kunna söka och bli antagen till en befattningsutbildning. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Waiting for a decision from Skatteverket regarding personal identity number

2019-04-29 i Myndigheter
FRÅGA |Hello.I want to ask you something if is possible because i ask everbody and i don't receive a good answer.My wife coming here to stay with me.I was with her at skatteverket to make personnummer.Everything was ok in the begining.They told us to wait 4-6 weeks.We still wait.14 weeks from that moment and we don't receive the personnummer.What can we do?Because she can't start SFI because she don't have personnummer.Please i wait a answer because i don't know where to ask.Thank you and have a nice day.f
Johanna Bergvall |Hello and thanks for turning to Lawline for help!As you've noticed the "personnummer" is very important for the everyday life and it is crucial that your wife receives her number as fast as possible. Skatteverket is obligated to make a decision regarding her application. I would therefore recommend you to, as a first step, contact Skatteverket and ask them what happened to her application. There could be something wrong or something missing that just needs to be solved before giving your wife her personnummer. For example ask them if they have your correct adress and phone number. If the communication is hard due to language barriers you almost definately have the right to a translator in this case (13 § of The Administrative Procedure Act from 2017)I hope you got your questioned answered!Best regards,

Om mitt namn finns på Lexbase, är jag med i belastningsregistret?

2019-04-27 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Jag har hittat mig själv på Lexbase. För 89 kr kan följande information laddas ned:"DOMI domsrapporten ges utförlig information kring ärendet såsom parter, händelseförlopp samt domstolens prövning avseende ansvar och domslut. Domen erhålls även i sin helhet i PDF-format.- Begångna brott / Saken- Parter / Tilltalad- Straff / Påföljd- Personuppgifter- Aktuell folkbokföringsadress- Adresskarta- Avgörandedatum- Domstol- Domskäl- Bakgrund- Åklagare- Försvarare- Hela domen i PDF-format"Det existerar ingen dom med de uppgifter om brott, påföljd, åklagare etc som Lexbase påstår på sin hemsida. Jag förekommer inte i belastningsregistret och har aldrig ens varit misstänkt för något brott.Däremot har jag förlorat ett tvistemål, så jag gissar att det är den domen som går att köpa.Som bekant gäller tvistemål inte brott, straff. Det finns varken åklagare eller försvarare. Lexbase vilseleder både köparen av domen om dess innehåll och får den som söker på mitt namn att tro att jag är kriminell.Är detta lagligt?
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som du nämner själv i din fråga finns du i Lexbase "register" för att du varit part i ett tvistemål.Hur fungerar Lexbase? Lexbase ger ut offentliga handlingar till part som begär det mot en kostnad. En offentlig handling kan vara allt från ett myndighetsbeslut till en dom i ett brott-eller tvistemål. Offentliga handlingar är tillgängliga för allmänheten, det är offentliga. Lexbase tjänst gör det enklare att få ut offentliga handlingar om en specifik person eller företag, förr i tiden var man tvungen att åka till behörig myndighet och begära ut handlingen. Gör Lexbase något fel?Lexbase funktion gör det det enklare att få ut en offentlig handling. Genom att du har varit part i ett tvistemål som hanterats av en domstol som avlagt dom resulterar i att handlingen blir offentlig (domen).Som du skriver i din fråga är domen uppdelad i olika händelseförlopp, exempelvis: - Begångna brott / Saken - Parter / Tilltalad- Straff / PåföljdOm du läser domen kommer det under första strecksatsen stå vad tvisten handlar om (saken)Andra strecksatsen kommer beröra vilka parterna är, du och din motpart. Tredje strecksatsen kommer beskriva den påföljd som förlorande part måste vidta (Påföljd) Att den är utformat på det sätt som den är en troligtvis ett standardformulär får både brottmål och tvistemål. SammanfattningsvisNär ditt namn finns med i Lexbase "register" innebär du är omnämnd i en offentlig handling. Lexbase ska inte likställas med belastningsregistret. Att formuläret är utformat på ett visst sätt vilseleder inte köparen eftersom det är ett standardformulär som domstolar använder. Du behöver verkligen inte oroa dig för att ditt namn finns där! Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,