Vad är skillnaden mellan Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken?

2021-11-24 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Vad är det för skillnad mellan "Socialtjänstlagen" och "Socialförsäkringsbalken"? Om man behöver hjälp, pengar eller stöd - vilken av dessa ska man börja med och varför?
Victoria |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan socialtjänstlagen (SoL) och Socialförsäkringsbalken (SFB) ligger främst i deras användningsområde. Den förstnämnda fungerar nämligen som det yttersta skyddsnätet i vårt sociala trygghetssystem och tanken är att andra stödlagar såsom SFB ska täcka sociala kraven i första hand (se 4 kap. 1 § SoL). Om du har möjlighet att söka stöd från SFB, så kan du alltså inte erhålla stöd genom SoL.Socialförsäkringsbalken (SFB)Denna lag avser att upprätthålla ett allmänt trygghetssystem. En människa som hamnar i en svår situation där inkomsten har upphört kan alltså få bidrag för att klara av vardagen.Det krävs att en generell bedömning sker för att socialförsäkring ska utgå. Den generella bedömningen prövar ifall personen i fråga är försäkrad (se 4 kap. 2 och 3 §§ SFB). Man kan vara försäkrad på grund av exempelvis bosättning eller arbetsinsats.För att ta reda på huruvida man är försäkrad på grund av bosättning eller arbetsinsats så måste man beakta olika kapitel i SFB. Angående bosättningen så ska bedömningen ske enligt 5 kap. SFB, om det gäller arbetsinsatsen så ska bedömningen ske enligt 6 kap SFB. Exempelvis, för att du ska uppfylla bosättningskravet så ska du ha din egentliga hemvist i Sverige (5 kap. 2 § SFB). Om du är folkbokförd i Sverige uppfyller du troligtvis detta krav.Socialtjänstlagen (SoL)I jämförelse med SFB så sker en individuell behovsprövning. Lagen är utformad som en ramlag och är avsedd att fånga upp alla som faller mellan stolarna samt inte har lyckats få stöd på annat håll. Det är kommunen som har huvudansvaret för sina kommunmedlemmars välmående, men vanligtvis delegeras dessa uppgifter till kommunala nämnder (se 2 kap. 1 och 4 §§ SoL).Sammanfattning:Du ska börja med att nå ut till myndigheter som utger stöd via SFB såsom Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Ifall du inte lyckas erhålla något stöd från ovannämnda statliga myndigheter bör du kontakta socialtjänsten/socialnämnden inom din kommun.Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna ifall du har några ytterligare frågor!Mvh,

Hur överklagar jag ett socialtjänstbeslut?

2021-11-08 i Myndigheter
FRÅGA |Hej jag undrar om det finns någon mall för hur man skriver en överklagan angående avslag på socialtjänstbeslut ?'mvh
Ibrahim Halwachi |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Eftersom det inte finns en blankett för överklagande så finns inte heller en riktig ''mall'', däremot har ''Sveriges Domstolar'' uppställt hur man stegvis överklagar ett socialtjänstbeslut. Nedan kommer jag redovisa hur du går tillväga.1. Läs i beslutetI beslutet som du har fått från kommunen står det hur du ska göra för att överklaga, till exempel vilka handlingar som du behöver skicka med. Överklagandet måste skickas in inom en viss tid och denna tid står i beslutet!2. Skriv ett överklagande- Vilka beslut du vill överklaga- Varför du tycker beslutet är fel- Hur du tycker att beslutet skall ändras- Dina personuppgifter samt e-postadress så att domstolen kan nå dig.3. Underteckna- Överklagandet ska vara undertecknat av dig eller ditt ombud.4. Bifoga handlingar- Bevis som du vill hänvisa till och vad du vill styrka dem med- Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till- Om du har ett ombud kan du eller ombudet skicka med en fullmakt.5. Skicka in överklagandet till kommunenÖverklagandet skall skickas till kommunen som fattat beslutet, de kommer i sin tur skicka vidare ditt överklagande till förvaltningsrätten.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ändring av personnummer

2021-11-02 i Myndigheter
FRÅGA |Kan jag byta fyra sista i mitt personnummer? Misstänker en kapning av min identitet i SVERIGE
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att ändra de fyra sista siffrorna i ditt personnummer mot bakgrund av en misstänkt ID-kapning. Skatteverket är myndigheten som har hand om ändring av personnummer i Sverige. Det är dock endast möjligt att ändra personnummer under vissa specifika anledningar. Exempelvis att ditt kön eller din födelsetid inte stämmer med ditt personnummer. Du lyfte att du misstänker att du blivit utsatt för ID-kapning. Min uppfattning är att den grunden i sig inte är tillräcklig för att möjliggöra en ändring av personnumret. Om du dock utsätts för särskilt allvarliga brott, som hotar ditt liv, hälsa, eller frihet, så kan du ansöka om att få fingerade personuppgifter. Detta innebär att man ex. får helt nya identitetsuppgifter, ex. ett nytt namn och personnummer. Sammanfattning av min bedömning i din frågaSom ovant nämnt är det Skatteverket som har hand om ändring av personnummer i Sverige. Det är enbart möjligt att ändra personnummer under vissa specifika förutsättningar. Min uppfattning är att man misstänker en ID-kapning, i sig inte utgör grund för att få byta personnummer. Om man dock blir utsatt för ett flertal grövre brott, som är av sådan allvarlighet att det hotar liv, hälsa, eller frihet, så kan man få fingerade uppgifter. Detta ansöks hos polisen. I din fråga nämndes att du misstänker en ID-kapning. På Polisens och Skatteverkets hemsida finns det bra information hur man kan skydda mot sådana kapningar och vad man göra om man redan blivit utsatt. Jag rekommenderar dig att gå in och kika på dessa hemsidor. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Får socialtjänsten självmant begära ut bankuppgifter?

2021-10-31 i Myndigheter
FRÅGA |Fråga:Får socialtjänsten gå in på min bank och titta för en sk stickkontroll?Och vad händer om jag inte medger att jag vill att de ska göra detta?Uppehar försörjningsstöd idag.Mvh
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline. Nedan följer en redogörelse av din fråga.Socialtjänstens arbete och befogenheterEn utav flera viktiga principer som genomsyrar socialtjänstens arbete är att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet (1 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen). För att socialtjänsten ska kunna bedöma om du har rätt till socialbidrag måste de bedöma din ekonomiska situation. Ett sätt för socialtjänsten att bedöma din ekonomiska situation är att begära att få se ett bankkontoutdrag.Just på grund av att socialtjänstens arbete präglas av individens självbestämmande och integritet, är det frivilligt för dig att lämna in ett bankkontoutdrag. Att inte lämna in ett bankkontoutdrag kan dock påverka möjligheterna att få socialbidrag. Socialtjänsten har dock inte befogenhet att själva titta på ditt bankkonto, utan uppgifterna måste lämnas frivilligt av dig. Det görs stickkontroller men det ligger framförallt på den enskildes ansvar att redovisa sina inkomster och lämna korrekta uppgifter.Om du känner att du behöver fortsatt hjälp med ditt ärende rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan skulder hos Kronofogden påverka beslut om svenskt medborgarskap?

2021-11-20 i Myndigheter
FRÅGA |Kan skulder hos kronofogden påverka Migrationsverkets beslut om medborgarskap
Mikaela Kronmann |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en person som är utländsk medborgare (inte nordisk) och är vuxen ska få svenskt medborgarskap är ett av kraven att personen ska ha levt och kommer leva ett skötsamt liv här i Sverige. I lagtext beskrivs det som att personen ska haft och förväntas ha "ett hederligt levnadssätt" (11 § lagen om svenskt medborgarskap). Migrationsverket förklarar att för att göra en sådan bedömning inhämtar de relevant information från myndigheter. Främst är det fråga om inhämtning av uppgifter om brott eller misstankar om brott från polisen. Migrationsverket inhämtar även uppgifter från Kronofogden. Främst har skulder som är skatteskulder, böter och icke betalda underhållsbidrag betydelse för bedömningen. De förklarar att skulder till privata företag e.d. som hamnat hos Kronofogden även kan ha betydelse. De kollar på vad för typ av skuld det är, storleken och om den sökande har en vilja att göra rätt för sig. Sammanfattningsvis så är svaret JA på din fråga. Skulder hos Kronofogden kan påverka beslutet. I vilken utsträckning exakt är svårt att säga och det kan se lite annorlunda ut om personen är nordisk medborgare, under 21 år osv. Jag rekommenderar dig att läsa här för mer information kring vad som krävs för att få medborgarskap i Sverige och Migrationsverkets bedömningar. Hoppas du fick svar på sin fråga! Med vänlig hälsning,

Behöver man betala transportstyrelsens förseningsavgifter utan att ha ingått avtal med dem?

2021-11-05 i Myndigheter
FRÅGA |HejJag har fått en förseningsavgift från Transportstyrelsen på 300:- för att ej i tid har betalat en infrastrukturavgift på 9:- (gäller en bropassage). Förseningen var 4 dagar.I ett svar från er på en fråga om lagar om förseningsavgifter 2018-10-08 skriver ni att det måste finnas en avtal med bestämmelse om förseningsavgift för att den ska kunna tas ut.Jag har mig veterligen inget tecknat eller muntligt avtal med Transportstyrelsen. Eller ingick jag ett avtal när jag körde över bron? Kan inte minnas /hann inte läsa om det stod något på skyltarna. Jag har tänkt att bestrida förseningsavgiften. Kan jag åberopa att det inte finns något avtal mellan mig och Trafikverket?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mycket riktigt som du säger så ingick du genom ditt handlande (köra över bron) ett avtal om att betala en infrastrukturavgift när du körde över bron. Man brukar säga att ett avtal kan ingås även genom konkludent handlande (utöver muntliga och skriftliga avtal). Ett annat sorts konkludent ingånget avtal är när man kör in i ett parkeringshus med kameror som registrerar bilar och administrerar parkeringsavgifterna. När man normalt ingår avtal med varandra inom civilrätten så brukar man först gå igenom avtalets villkor som innehåller klausuler för hur förseningsavgifter och dylikt ska regleras och beräknas. Denna infrastrukturavgift är dock inte en civilrättslig fordran (som exempelvis när Företag Y hyr ut en parkeringsplats till Företag X), utan är en statlig fordran - och staten har som bekant en starkare förhandlingsposition i relation till sina medborgare. Förseningsavgiften får sin legitimitet genom bland annat Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg, som i sin 20 § 6 punkt anger att det är transportstyrelsen (dvs den myndighet som regeringen utsett) som får bestämma om avgifter med anledning av att infrastrukturavgifter inte har betalats i rätt tid. Regeringen har alltså bemyndigat transportstyrelsen att bestämma om förseningsavgifter för infrastrukturavgifter, och för att kunna ta ut denna förseningsavgift behöver staten inte ditt godkännande (vare sig muntligt, skriftligt eller konkludent). Det räcker med att accepterar infrastrukturavgiften genom att passera bron - förseningsavgiftsklausulen kommer "på köpet" i avtalet så att säga.På inbetalningskortet för avgiften som transportstyrelsen ska ha skickat ut till dig bör information om förseningsavgiften ha framgått. Notera även att transportstyrelsen kan lägga på ytterligare 500 kronor i avgift om infrastrukturavgiften (inklusive den första förseningsavgiften) inte betalas i tid. Slutsatsen är alltså att förseningsavgiftsklausulen som sådan är giltig. Mitt råd till dig är att först betala den senaste avgiften som kommit (dvs 309 kronor) och därefter begära en omprövning eftersom de annars kan ta ut den andra avgiften jag nämnde ovan. Vad gäller avsaknaden av ett avtal så kommer Transportstyrelsen hänvisa till att du faktiskt kört över bron och därmed accepterat infrastrukturavgiften. Vad beträffar förseningsavgiften har den stöd i lagen jag nämnde ovan, så den behöver inte transportstyrelsen ditt godkännande för att kunna ta ut (eftersom regeringen har givit dem tillstånd att bestämma på den punkten).Jag hoppas detta besvarade din fråga även om svaret troligen inte är vad du hoppats på. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler frågor eller om jag varit otydlig. Vänligen,

Hur anmäler man anonymt angående socialtjänstens brister?

2021-10-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej kan man vara anonym och vill anmäla en social arbetare som går och talar om man säger en sak till den person sen sprider hon det vidare säger till personer vad man heter samt talar om vad man säger?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du känner att en anställd hos socialtjänsten handlägger ett ärende felaktigt kan ett första steg vara att lämna in klagomål till de ansvariga för socialtjänsten i din kommun. Om du kontaktar socialtjänsten i din kommun kan de ge dig information om hur du lämnar klagomål. Du kan då uppge att du vill vara anonym. Ett annat alternativ är att anmäla socialtjänsten till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Till IVO anmäler man allvarligare brister i socialtjänstens verksamhet. IVO har ingen skyldighet att utreda alla anmälningar utan avgör själva om det finns skäl att starta en utredning. Konsekvensen av en anmälan är att IVO granskar socialtjänstens verksamhet och avgör om det finns brister som behöver åtgärdas. För att vara anonym i detta avseende är det bäst att du använder dig av deras tipsfunktion, som du kan läsa mer om här. Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan!Med vänliga hälsningar,

Måste myndigheter hänvisa till lagstöd i sin beslutsmotivering?

2021-10-31 i Myndigheter
FRÅGA |Måste inte ett myndighets beslut som tas av Arbetsförmedlingen gentemot en enskild medborgare fattas under lagarna? Varvid en hänvisning till lagstöd bör med skickas myndighetens motivering eller.....
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet som omfattas av förvaltningslagen (FL). Enligt 5 § FL ska alla åtgärder som myndigheten vidtar ha stöd i rättsordningen, den s.k. legalitetsprincipen. Myndighetens beslut måste alltså fattas under lagarna. Vidare ska myndigheten i vissa fall lämna en motivering till sina beslut (32 § FL). En sådan motivering ska lämnas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt, vilket innebär att beslutet ska antas få faktiska verkningar för någon i viss grad. Om en motiveringsskyldighet föreligger för myndigheten i det enskilda fallet, ska författningsstödet för beslutet anges dvs. uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats. Sammanfattningsvis ska myndigheten hänvisa till lagstödet i sin beslutsmotivering, om myndigheten har en skyldighet att lämna en sådan motivering. Det beror på om beslutet kan antas påverka den enskilda på ett inte obetydligt sätt, myndigheten får avgöra i varje enskilt fall om beslutet kan antas ha sådana betydande verkningar eller inte. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.