Bygglov - preskriptionstid och handläggningstid

2021-06-18 i Myndigheter
FRÅGA |Vi har gjort en tillbyggnad utan bygglov för 11 år sedan. Är det preskriberat?Vi har dessutom skickat in en fråga om bygglov för 5 år sedan men inte fått något svar.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att genomföra tillbyggnad krävs som du säger bygglov (9 kap. 2 § 2 pt. Plan- och bygglagen [2010:900] [PBL]). Ifall ett bygglov saknas så innebär det att tillbyggnaden uppförts olovligen, vilket brukar kallas svartbygge. Preskriptionstiden för svartbyggen är 10 år, varför det olovliga uppförandet av tillbyggnad är preskriberat (11 kap. 20 § 2 st. PBL).Byggnadsnämnden ska handlägga bygglovsärenden skyndsamt och meddela beslut inom tio veckor från antingen ansökningsdatumet eller från den dag komplettering till ansökan inkommit (9 kap. 27 § PBL). Det innebär således att nämnden inte givit beslut om bygglov inom tidsfristen, eftersom ni väntat på svar i fem år. Min rekommendation är att ni kontaktar byggnadsnämnden på nytt och ifrågasätter varför ni inte fått något besked. Varje kommunal nämnd är en myndighet och alla myndigheter måste följa grunderna för god förvaltning (1 § 2 st. Förvaltningslagen [2017:900] [FL]). En utav grunderna avser en serviceskyldighet och en skyldighet om tillgänglighet, vilket innebär att nämnden är skyldig att verka för en smidig och tillgänglig kontakt med enskilda personer (6 och 7 §§ FL). Om en myndighet inte uppfyller kraven om service och tillgänglighet så kan en JO-anmälan utföras. JO:s (Justitieombudsmannens) uppgift är att granska myndigheter, varför den kan rikta kritik mot en myndighet som inte uppfyller lagens krav. Om du vill veta mer om hur en anmälan genomförs och annan information om JO, besök JO:s hemsida. Om du i framtiden är i behov av fortsatt vägledning får du gärna kontakta Lawline på nytt!Med vänliga hälsningar

Beställa dom

2021-05-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, jag anmälde en våldtäkt för något år sedan och undrar om jag på något sätt kan få tag på allt jag sa under förhöret och även på förövarens "förhör".
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du minns i vilken domstol (tex södertälje tingsrätt) du gjorde förhöret så skulle du kunna beställa domen från den domstolen. Vidare behöver du målnumret för den domen. Sammanfattningsvis kan du beställa en dom eller ett beslut som meddelats vid något tingsrätt och känner till målnumret eller har uppgifter om minst en av parterna kan du använda den specifika domstolens e-tjänst.Vänligen

Fråga om vistelse som utländsk i Sverige och karantän

2021-04-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej Behövs det någon form av grönt kort för min flickvän som ska hälsa på mig från från Gambia? Stannar ca 2Månader. Hur är det med karantän tiden?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Visum krävs för Gambias medborgareListan på länder vars medborgare behöver visum för att resa in i Sverige, finner du här. Av listan framgår att Gambia tillhör dessa länder. Visumet utgör ett tillstånd att resa in i och vistas i Sverige upp till 90 dagar. Vid besök längre än 90 dagar krävs vidare ett uppehållstillstånd. Eftersom det här gäller cirka två månader så räcker det alltså med visum. Ytterligare information om visum och hur du ansöker om visum finner du här.Rekommendation på sju dagars karantäntid och två covid-19-testFör att få komma in i Sverige behövs ett färskt negativt covid-19-test. Vidare är Folkhälsomyndighetens rekommendationer att direkt ta ett covid-19-test efter ankomst till Sverige och sedan ytterligare ett till covid-19-test efter fem dagar. Under denna tid bör din flickvän även isolera sig och undvika nära kontakter i sju dagar. Ytterligare information från Folkhälsomyndigheten finner du här.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Förflyttas man direkt till fängelse när man fått sin dom?

2021-04-25 i Myndigheter
FRÅGA |Min bror som nu ska sitta i fängelset var häktad när han fick sin dom och bestämmelserna var så att han inte skulle få släppas fri tills han förflyttas till ett fängelse. Min fråga är då kan det vara så att han fortfarande sitter i häktet eller förflyttas man till fängelse så snabbt man fått sin dom. Jag har skickat brev till kriminalvårdens journalarkiv med hans namn och person nummer då jag inte vet vart han sitter någonstans men har fortfarande inte fått svar. Vad kan det bero på?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lag för att besvara din fråga är strafftidslagen.Huvudregeln är att ett fängelsestraff får verkställas när en dom fått laga kraft mot den dömde (2 § strafftidslagen). När domstolen bestämt att den dömde ska stanna kvar i häktet till dess domen får laga kraft verkställs domen när fängelsestraffet fått laga kraft (8 § strafftidslagen). Med andra ord kommer din bror sitta häktad tills verkställigheten av domen inleds och verkställigheten av fängelsestraffet fått laga kraft. Jag kan tyvärr inte besvara varför kriminalvården inte har besvarat ditt brev. Som beskriven ovan är din bror sannolikt kvar i häktet. Mitt råd är att du istället testar att kontakta häktet. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Överklaga socialnämndens beslut

2021-06-11 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Jag vill begära omprövning till socialnämnden angående en utredning gällande LVU utförd av en opartisk och osaklig utredare vid socialtjänsten. Hur ska nämnden agera vid en sådan begäran, vilka skyldigheter har nämnden och hur bör en sådan begäran utföras?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kravet på saklighet och opartiskhetSocialnämnden ska i sin verksamhet vara saklig och opartisk (5 § FL). Utgångspunkten är att en den som är jävig och därmed partisk inte får ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs (17 § FL). Det finns fyra situationer som en handläggare kan anses vara jävig och därmed partisk. En handläggare kan vara jävig om handläggaren själv eller någon närstående är part i ärendet. En jävssituation kan också uppstå om handläggaren är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet. När handläggaren har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet kan handläggaren anses vara jävig. En handläggare kan också bedömas vara jävig om någon annan särskild omständighet förekommer som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas (16 § FL).När Socialnämnden ska ändra ett beslutSocialnämnden ska ändra ett beslut som den har meddelat om socialnämnden anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Det förutsätter dock att socialnämnden kan ändra beslutet snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part (38 § FL).Överklaga beslutetEn del av socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (se fullständig lista i 41 § LVU). Till exempel om nämnden beslutat att ta den unge från det hem där han eller hon vistas eller beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen. Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till förvaltningsrätten. Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet, dvs. nämnden. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras (43 § FL). Överklagandet måste ske inom tre veckor från att den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten (44 § FL). En ny prövning kommer i så fall att göras i förvaltningsrätten.Det är också möjligt att göra en JO-anmälan om du anser att någon blivit felaktigt behandlad av en myndighet. JO kan inte ändra ett beslut. Däremot kan JO uppmärksamma och rikta kritik mot myndigheten.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Hur lång handläggningstid är godtagbar hos polismyndigheten?

2021-05-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hur lång handläggningstid hos polisen måste man tolerera vid småbrott ( under 2 års fängelse max)
Amila Zahirovic |Hej och tack för din fråga!Hur lång handläggningstid är godtagbar hos polismyndigheten?Polisen är en myndighet som omfattas av förvaltningslagen (1 § förvaltningslagen). I förvaltningslagen anges att ärenden ska handläggas snabbt, rättssäkert och enkelt (9 § förvaltningslagen). Det framgår inte av lagen exakt hur lång tid polismyndigheten kan ta för att handlägga ett ärende då det får bedömas i varje enskilt fall. SammanfattningsvisDet finns inte något krav på hur lång till som en handläggning kan ta, då det kan variera mellan olika myndigheter. Ärendet ska dock som utgångspunkt hanteras snabbt och enkelt, men det finns inte någon längsta gräns på när polismyndigheten måste handlägga klart ärendet.

Mitt postombud låter paket stå obevakade ute i butiken. Kan jag göra något åt problemet?

2021-04-26 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Min lokala posthanterare, alltså där man hämtar ut sina paket, är en liten kiosk vid tunnelbanan, en typ Pressbyrån. Där står alla större försändelser utspridda överallt i den publika delen av kiosken, mellan godishyllor, läskkylar och tidningsställ. Vem som helst kan läsa på paketen vem som har beställt vad, eller varför inte plocka med sig ett paket på måfå på vägen ut? Ingen vaktar paketen därinne. Jag har meddelat både Bring och DHL, vars namn jag själv såg på flera paket, men ingenting har förändrats. Jag vågar inte beställa något på nätet längre. Vad kan göras åt detta problem?
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha råd om vad du kan göra för att få postombudet i fråga att vara mer ansvarsfull i sin posthantering. Bestämmelser om posthantering finns i postlagen och postförordningen, och jag kommer därför använda mig av dessa rättskällor för att svara på din fråga.Vilket ansvar har postombudet för posthanteringen?Alla verksamheter som agerar postombud omfattas av bestämmelserna i postlagen och är tillståndspliktiga (1 kap. 2 § sjunde stycket och 2 kap. 1 § postlagen). Lagens krav på kvalitet innebär bland annat att verksamheter "...ska bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls." (2 kap. 6 § postlagen). Enligt min bedömning bryter det postombud du beskriver kraftigt mot kravet på integritetsskydd och tillförlitlighet. Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsenDen myndighet som meddelar tillstånd för postverksamheter heter Post- och telestyrelsen, PTS (2 § postförordningen). PTS har utöver tillståndsprövning även ansvar för tillsyn, och har möjlighet att förelägga bristfälliga verksamheter att vidta åtgärder för att säkra lagens minimumkrav på kvalitet (4 kap. 13 § och 4 kap. 16 § postlagen). PTS kan också återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet (4 kap. 20 § postlagen). Det verkar som att PTS inte har uppmärksammat bristerna hos just ditt postombud. Det kan därför vara bra att du själv upplyser PTS om verksamhetens bristfälligheter för att snabba på processen. PTS:s tillsynsansvar innebär att PTS ska förelägga bristfälliga verksamheter att vidta nödvändiga åtgärder för att säkra lagens krav på kvalitet. Om du anmäler missförhållandet till PTS så bör myndigheten vidta nödvändiga åtgärder mot postombudet. Mina rekommendationer- Kontakta Post- och telestyrelsen med dina klagomål. Se länken för myndighetens kontaktuppgifter: https://www.pts.se/sv/kontakt/ - Om du har möjlighet, använd tills vidare ett annat postombud.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Vad är skillnaden mellan att en myndighet "får" respektive "ska" ändra ett beslut?

2021-04-22 i Myndigheter
FRÅGA |Vad är det för skillnad mellan 37paragrafen i FL och 38 paragrafen FL, alltså när får en myndighet och när ska en myndighet ändra ett beslut! Jag har svårt att förstå när 37:an respektive 38:an ska appliceras!
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan 37 § och 38 § förvaltningslagen (FL) ligger som du säger i en myndighets möjlighet respektive skyldighet att ändra ett beslut. När en myndighet får ändra ett beslut:Regeln i 37 § FL innebär att ett beslut som huvudregel bör kunna ändras så snart det av något skäl finns anledning att dra slutsatsen att beslutet är oriktigt, en ändring till en enskilds nackdel begränsas dock av lagrummets andra stycke. När en myndighet ska ändra ett beslut:Regeln i 38 § FL ger i stället uttryck för ett krav för en myndighet att ändra ett beslut. Med uttrycket "uppenbart felaktigt" i 38 § 1 punkten FL markeras att det ska handla om ett fel som är enkelt för myndigheten att påträffa. Vidare i samma punkt innebär kravet på att felaktigheten ska avse ett "väsentligt hänseende" att myndigheten kan avstå från att ändra felaktigheter som i praktiken saknar betydelse för utgången i ärendet eller som av andra skäl kan bedömas som mindre väsentliga, även om felen är enkla att påträffa. I 38 § 2 punkten FL ställs även krav på att ändring av beslutet inte får göras om det blir till nackdel till enskild part.Vad är skillnaden?37 § och 38 § FL har i grunden samma funktion, dvs att rätta misstag och felaktigheter som kan ha förekommit vid myndighetens beslutsfattande. Skillnaden är dock att 37 § FL tar sikte på en bredare skara av felaktigheter, men samtidigt mindre allvarliga. Med anledning av att felaktigheterna som kan angripas med hjälp av 37 § FL just är att betraktas som mindre allvarliga, och ofta inte har någon reell eller beaktansvärd betydelse för utgången i ärendet, har lagstiftaren gjort ändringar av denna karaktär frivilliga för myndigheterna. 38 § FL tar i stället sikte på allvarliga fel som är uppenbara när man läser beslutet och som tydligt haft en inverkan på beslutets riktighet. Av denna anledning har lagstiftaren ansett det vara rimligt att myndigheterna vid dessa fall bär en skyldighet att ändra ett beslut.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,