Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?

2020-10-24 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Jag har lånat pengar av en familjevän som satte in pengarna på mitt konto från sitt bolagskonto, vilket jag inte visste att han skulle göra utan trodde att han skulle föra över pengarna från sitt privata konto. Vi har inget låneavtal och jag betalade tillbaka pengarna kontant. Nu anser skatteverket att det istället handlar om tjänsteinkomst och att förutsättningar för efterbeskattning föreligger. Vad kan jag göra?Tacksam for snabbt svar!MVH
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att skatteverket har beslutat att efterbeskatta dig på grund av att myndigheten anser att du har lämnat felaktiga uppgifter angående pengarna du erhöll från din familjevän. Skatteverket anser att det inte var ett lån utan en tjänsteinkomst och att du därför ska beskattas för pengarna i inkomstslaget tjänst.För att besvara frågan kommer jag först kortfattat att gå igenom de regler som jag anser är relevanta för din situation. Längst ner i svaret hittar du råd för vad du kan göra om skatteverket beslutar om efterbeskattning. Efterbeskattning och oriktig uppgiftSkatteförförandelagen (SFL) reglerar efterbeskattning. Skatteverket har rätt att besluta om efterbeskattning bland annat om ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den skattskyldige:-under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning,-har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,-inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift(66 kap. 27 § SFL).En oriktig uppgift innebär att den skattskyldige har lämnat felaktiga uppgifter eller utelämnat relevanta uppgifter (49 kap. 5 § SFL). Det finns inga krav på att den skattskyldige ska ha lämnat felaktiga uppgifter med avsikt, utan även om man gör det av misstag kan man under vissa förutsättningar efterbeskattas. Rätten av ompröva och överklaga ett beslut av skatteverketOm skatteverket beslutar om efterbeskattning har den skattskyldige vilket beslutet gäller rätt till omprövning. Skatteverket är skyldig att ompröva beslut i frågor som har betydelse för beskattningen eller något annat förhållande mellan enskild och det allmänna (66 kap. 2 § SFL). Ansökan angående omprövning för efterbeskattning ska ha inkommit till skatteverket senast de sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (66 kap. 7 § SFL). Beslut som kan omprövas kan också överklagas till förvaltningsrätten (67 kap. 2 § SFL) (67 kap. 6 § SFL). Vad du kan göra nuDu kan begära omprövning av beslutet. I din begäran till omprövning kan du ta upp de omständigheter som talar för att det inte är en inkomst på grund av tjänst. Skatteverket har färdiga blanketter du kan använda. Blanketten kan du sedan skicka eller lämna in till skatteverket. Adressen till Skatteverket framgår av beslutet. Blanketten kan du ladda ner här: blankett.Om skatteverket ändå beslutar till nackdel för dig i omprövningen har du rätt att överklaga beslutet till domstol. I beslutet från skatteverket framgår det hur du kan överklaga. Du kan också läsa mer om det här: överklaga.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp kan du vända dig till våran gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. Du kan också boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

bostadslös, var skriver man sig då?

2020-10-18 i Myndigheter
FRÅGA |https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan/sarskildpostadress.4.3aa8c78a1466c5845873561.htmlOm en person är bostadslös och bor runt hos olika kompisar, vart skrivet man sig då?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man ska folkbokföra sig på den adress där man uppehåller sig eller har sin dygnsvila (7§ folkbokföringslagen). Detta kanske är svårt för dig om du byter adress ofta. Du kan folkbokföra dig på en väns adress om du vet att du ska bo där ett tag. Därefter kan du anmäla en särskild postadress hos Skatteverket, och då ange en postbox om du hellre vill att din post ska komma dit. Du kan läsa mer om särskild postadresser via Skatteverket här. Dina alternativ är annars att skriva dig hos kommunen där du uppehåller dig, vilket du kan läsa mer om på Skatteverkets hemsida här. De flesta frågor kring var du kan skriva dig kan Skatteverket svara på bättre än vad vi kan. Jag rekommenderar dig att kontakta dem här för vidare vägledning i hur du ska göra i ditt specifika fall. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Kan man dra slutsatsen att MÖD till viss del håller med MMD:s bedömning om MÖD inte meddelar prövningstillstånd?

2020-10-16 i Myndigheter
FRÅGA |Jag har fått från den kommunala nämnden att:"Länsstyrelsen lät även meddela att domen överklagats till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som inte meddelade prövningstillstånd och man till viss del då kan dra slutsatsen att MÖD höll med om MMD bedömning". Stämmer det att man kan dra den slutsatsen? Även om det är "till viss del" (vad de nu menar med det...).
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mål som har överklagats till mark- och miljödomstol ska handläggas enligt lagen om domstolsärenden (5 kap. 1 § lag om mark- och miljödomstolar). För att mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett mål krävs det prövningstillstånd. Prövningstillstånd ska meddelas om:- det finns anledning att betvivla riktigheten i det domslut som mark- och miljödomstolen har kommit fram till, - det krävs att prövningstillstånd meddelas för att man ska kunna bedöma riktigheten i det domslut som mark- och miljödomstolen har meddelat, - det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol eller,- det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (39 § lagen om domstolsärenden).Mot bakgrund av att en utav grunderna för att meddela prövningstillstånd är att det finns anledning att betvivla riktigheten i det domslut som meddelats av MMD, kan man dra slutsatsen att MÖD till viss del måste ha hållit med MMD. Om MÖD hade ansett att det fanns anledning att tvivla på att MMD fattat ett riktigt beslut så skulle prövningstillstånd ha meddelats. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Vad kan jag göra om mitt barn blir omhändertaget enligt LVU?

2020-10-11 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Socialtjänsten har taget mina barn på grund av en fel information och har ingen kontakt med dem. Vad ska vi göra nu?
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av ungaLagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är tillämplig på din situation. Enligt denna lag kan barn som riskerar att fara illa omhändertas, förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda. Tvångsvård kan exempelvis ske om ett barn riskerar att utsättas för fysisk misshandel eller om det föreligger en brist i barnets omsorg (se 2 § och 3 § LVU). Beslut om vård enligt LVU tas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden (4 § LVU). Socialnämnden kan också i ett akut läge omedelbart ta beslut angående vård enligt LVU utan ett avgörande av förvaltningsrätten. Detta beslut måste i sådana fall underställas av förvaltningsrätten inom vecka (6 § LVU) (7 § LVU). Vad du kan göra Om du anser att förvaltningsrätten beslut är felaktigt har du som förälder rätt att överklaga beslutet till kammarrätten (33 § 2 st förvaltningsprocesslagen). I en bilaga till din dom framgår det hur du ska göra. Du kan också läsa mer om hur du överklagar om du klickar här. Du skriver att du inte har någon kontakt med socialtjänsten. Jag rekommenderar därför att du själv försöker ta kontakt med socialtjänsten i din kommun så att de kan hjälpa dig. Deras kontaktuppgifter kan du enkelt hitta genom en sökning i din webbläsare. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du vill ha mer hjälp så erbjuder lawline gratis telefonrådgivning. Du kan också boka en tid med en av våra skickliga jurister. -Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.-Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka. Med vänliga hälsningar,

Avvisad i en rättidsprövning

2020-10-21 i Myndigheter
FRÅGA |Vilka möjligheter finns det att begära ett nytt beslut?Förutsättningarna är att ett beslut har gått en emot och man överklagar beslutet. Dock inkom överklagan efter tre veckor och avvisades i en rättidsprövning.Kan man då skicka in en ny ansökan för att få ett nytt myndighetsbeslut, och förutsatt att det blir samma beslut som tidigare så kan man överklaga inom rätt tid?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. RättidsprövningEn enskild kan överklaga ett förvaltningsbeslut eller kommunbeslut om det angår en samt om det har gått en emot. Det allra första som görs när ett överklagande från en enskild kommer in till en kommun eller myndighet, är en rättidsprövning. Det innebär att kommunen bedömer om överklagandet har kommit in inom överklagandetiden. Oftast är överklagandetiden 3 veckor, från det att beslutet publicerades (44 § Förvaltningslagen, FL). Om beslutet inte kommit in inom rätt tid, så ska kommunen avvisa överklagandet. Man brukar säga att beslutet har vunnit laga kraft om det inte kommer in ett överklagande alls eller om det inte har kommit in inom rätt angiven tid. Det finns dock möjligheter att gå vidare efter det här som du kan försöka med. Den första möjligheten är återställande av försutten tid, vilket innebär att man ansöker om att överklagandetiden ska återställas (37 c § Förvaltningsprocesslag, FPL). För att kunna göra detta så måste man visa att man har en giltig ursäkt för att få längre tid på sig att överklaga. Detta kan vara exempelvis allvarlig sjukdom, problem med postsändning eller utlandsvistelse. Man måste motivera sin grund för ansökan om återställande av försutten tid. En annan möjlighet är att ansöka om resning. Då måste man ha resningsgrund, nämligen att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt (37 b § FPL). Det finns några olika resningsgrunder, några exempel är att nya omständigheter har inkommit till ärendet, processuella fel eller att den materiella rätten har tillämpats på ett lagstridigt sätt. Den sista möjligheten efter att ditt överklagande har avvisats, är att du kan skicka en ny ansökan, om det är ett beslut som saknar negativ rättskraft så finns det inget hinder för att skicka in en ny ansökan. Det är svårt för mig att avgöra vad det är för beslut det rör sig om i ditt fall. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Upphandlingsprocessen från anbud till accept

2020-10-17 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Läser just nu på om Lagen om offentlig upphandling, men det är lite oklart om hur processen från anbud till accept fungerar i offentlig upphandling? Ta gärna med lagrumshänvisningar!
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du vill veta om upphandlingsprocessen från anbud till accept. ProcessenFörst och främst vill jag uppmärksamma att upphandlingsprinciperna ska beaktas genom hela processen (4 kap., 1 §, lagen om offentlig upphandling). Processen börjar med att den upphandlande myndighet gör en behovsanalys. Nästa steg är framtagande av förfrågningsunderlag (FFU). Förfrågningsunderlaget ska ange formella krav, krav på anbud (exempel 10 kap., 10 § LOU), krav på leverantör (13 kap., LOU), krav på upphandlingsföremålet (9 kap., LOU), utvärderingskriterier (16 kap., LOU) och avtalsvillkor (17 kap., LOU). När förfrågningsunderlaget är färdigt är det dags att annonsera upphandlingen och anbudstiden löper nu och fram till sista anbudsdag. Efter sista anbudsdag är det dags för anbudsprövning/utvärdering. Efter utvärderingen sker tilldelning, det är alltså nu man får veta vem som vann upphandlingen. Efter tilldelning börjar en period med avtalsspärr (20 kap., 1 § LOU). Efter avtalsspärren får parterna teckna avtal. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Har handläggningen av mitt ärende hos CSN skötts på ett korrekt sätt?

2020-10-13 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag ansökte om CSN för ett tag sedan och fick nu brev om att jag fick avslag på min ansökan om studiemedel. De förklarade inte varför, vilket gjorde mig väldigt förvirrad då jag är student och har då rätt till detta. Jag kontaktade dem i hopp om att få svar på skälet till avslaget och då meddelade de mig att jag hade missat en siffra i mitt personnummer. Jag försökte få tag på dem igen men det tar väldigt lång tid på sig att svara och jag behöver verkligen bidraget. Vad kan jag göra och har de gjort någonting fel?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 § Förvaltningslag (2017:900) har myndigheter en serviceskyldighet, vilket innebär att de ska säkerställa att all kontakt med enskilda går till på ett smidigt och enkelt sätt. Hjälpen ska även ges utan onödigt dröjsmål. Inom ramen för serviceskyldigheten finns även en skyldighet för myndigheten att hjälpa den enskilde om dennes framställning är ofullständig eller oklar (20 § Förvaltningslagen). Myndigheter har även en kommunikationsskyldighet vilket innebär att de ska meddela den som berörs av beslutet om all information kring det, innan beslutet fattas (25 § Förvaltningslagen). Myndigheten har även en motiveringsskyldighet. Detta innebär att de beslut som fattas och som påverkar den berörda på ett märkbart sätt måste innehålla en motivering till beslutet (32 § Förvaltningslagen). Myndigheten som meddelar beslutet ska dessutom underrätta den berörda om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt (33 § Förvaltningslag).I ditt fall har CSN inte fullgjort sin serviceskyldighet. Detta eftersom de inte har sett till att kontakten med dig har gått till på ett smidigt och enkelt sätt. Du nämner även att de har tagit väldigt lång tid på sig att svara när du har försökt kontakta dem, vilket innebär att de inte heller har hjälpt dig utan dröjsmål. De har dessutom underlåtit att meddela dig om att det i din ansökan saknades en siffra av personnumret och därmed inte gett dig en chans att avhjälpa felet. Kommunikationsskyldigheten har inte heller fullgjorts eftersom du inte fick någon information kring beslutet innan det fattades. Slutligen så har motiveringsskyldigheten inte fullgjorts eftersom du inte fick någon motivering till avslaget på din ansökan om studiemedel, förrän du själ bad om det. Ett beslut om studiemedel torde ha en märkbar påverkan på din situation, varför en motivering borde ha givits. Det jag kan rekommendera dig att göra är att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Överklagandet ska vara skriftligt och skickas in till CSN och i det ska du ange Överklagandenämnden som överinstans. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Finns det något förbud att ha klistermärken på ytterdörren?

2020-10-04 i Myndigheter
FRÅGA |Finns det något förbud att ha klistermärken på ytterdörren.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår det som att du undrar om man får sätta klistermärken på dörren. Din fråga regleras i plan- och bygglagen (PBL). Jag kommer kort redogöra för vad som gäller om du bor i bostadsrätt (hyreshus) eller har ett hus/fastighet. Vad gäller vid fast egendom (hus, friköpt radhus etc)Den som byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt måste ansöka om bygglov om fastigheten är benägen i ett område som omfattas av en detaljplan (9 kap. 2 § PBL). Att avsevärt ändra utseendet kan knappast vara tänkbart om du sätter upp ett enstaka klistermärke. Men skulle det däremot röra sig om flera klistermärken (eller få stora klistermärken) kan du vara skyldig att ansöka om bygglov. Detta förutsätter att du tänkt sätta klistermärkena på yttersidan, alltså sidan som blickar ut mot gatan. Om du bor i hyresrätt eller i lägenhetshusUnder samma förutsättning som ovan, att du sätter klistermärkena mot trappuppgången, kan bostadsrättsföreningen föreskriva att du inte får ha dem där. Det finns däremot ingen särskild lag mot detta. Du bör tänka på att klistermärken kan lämna märken etc och du har en skyldighet att återställa en hyresrätt till originalskick (förutom normalt slitage) när du flyttar ifrån den. Du bör därför försäkra dig om att dina klistermärken inte kommer lämna några märken. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH