Vad kommer min framtida föräldrapenning grundas på?

2019-07-16 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,jag har en fråga angående Sjukpenningsgrundande inkomst (SGI), föräldrapenning och SGI-Skydd.Jag arbetade på ett privatbolag mellan 2015-2019 och hade en heltid-tillsvidaretjänst. Under merparten av 2018 var jag sjukskriven mellan 0-100 procent. Jag blev i maj 2019 uppsagd pga omorganisation. Nu har jag a-kassa och inkomstförsäkring. Jag söker aktivt jobb och hoppas på anställning till hösten. Min fråga är, om jag blir förälder och går på föräldraledighet, tex November 2020, vad kommer min föräldrapenning då grundas på? Tack!
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din föräldrapenning kommer grundas på din SGI (sjukpenningsgrundande inkomst). Det du behöver ha koll på är följande: GrundregelnSå länge du arbetar heltid/tillsvidare gäller årsinkomsten/årsarbetstiden på det aktuella arbetet som din SGI (25 kap 3 § Socialförsäkringsbalken SFB). Från och med den sista dagen du arbetar på din tillsvidaretjänst måste du dock aktivt skydda denna SGI för att den ska fortsätta gälla. Följande slutsatser kan jag dra från informationen i din fråga.SGI-skyddJag ponerar att din SGI är skyddad fram till maj 2019. Då du är sjukskriven och uppbär sjukpenning mellan 0-100 % är nämligen din SGI skyddad enligt (26 kap 17 § SFB) under hela 2018. Från maj 2019 (om vi nu utgår från att din sista anställningsdag är då) bör du sedan ha koll på följande skydd. Skydd 1= Din anställning är automatiskt skyddad i tre månader enligt (26 kap 18 § SFB) (tom augusti 2019 i detta fall)Skydd 2= Beroende på när du skrivit in dig som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen är du skyddad så länge du är inskriven (26 kap 13 § SFB). Detta måste du ha gjort första dagen efter att "tremånadersskyddet" (skydd 1 ovan) löpt ut. Skydd 3=Du nämner att du planerar att bli förälder. Din SGI är automatiskt skyddad sex månader före barnets beräknade födsel (26 kap 14 § SFB) och fram till barnets ettårs-dag (26 kap 15 § SFB). Dessa tre skydd ovan är de skydd du bör ha koll på. Viktigt är dock att skyddskedjan inte bryts. Från din sista arbetande dag i maj 2019 måste du alltid stödja dig mot ett av dessa SGI-skydd för att behålla din SGI från det arbetet. En enda dag utan något aktivt SGI-skydd kan i värsta fall innebära en SGI på 0 kr. Skyddar du däremot din SGI får du samma SGI som du hade när du arbetade på det jobb du hade innan skyddet, oavsett hur lång tid den aktuella skyddsperioden varar.Hoppas du känner att du fått lite klarhet kring vad din eventuella föräldrapenning 2020 kommer grundas på!

​Kan jag invända mot överförmyndarens entledigande?

2019-07-14 i Myndigheter
FRÅGA |Om överförmyndaren anser att jag skall entledigas från mitt uppdrag som god man men att jag vill stanna kvar - kan jag då opponera mig mot hans beslut ?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om förordnande av god man hittar du i 11 kap. föräldrabalken (här förkortad FB). Överförmyndaren förordnar god man, 11:1 första stycket FB. En god man ska uppfylla kraven som ställs på godmanskapet enligt 11:12 första stycket FB. Att godmanskapet upphör kan bero på olika orsaker: behovet av god man kan upphöra (11:19 FB) eller så har den gode mannen gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av uppdraget (11:20 FB). Du som god man kan överklaga överförmyndarens beslut, t.ex. beslut om entledigande, enligt de allmänna bestämmelserna i förvaltningslagen (FL). Du får överklaga eftersom beslutet angår dig (42 § FL) och du överklagar till tingsrätten (överklagandet ska alltså vara adresserat till tingsrätten), dock lämnas överklagandet in till överförmyndaren vilken är beslutsmyndigheten i detta fall (43 § första stycket FL). Kom ihåg att ange vilket beslut du överklagar och hur du vill att beslutet ändras (43 § andra stycket FL) och att du måste överklaga inom 3 veckor (44 § FL); allt detta ska dock framgå av det beslut om entledigande du får av överförmyndaren (33 § andra stycket FL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hemtagningsbegäran

2019-06-30 i Myndigheter
FRÅGA |HejMitt barn togs omhand efter ett bråk och förflyttades till ett SIShem pga inte skulle skada sig eller någon. Efter sex v satt vi i förvaltningsrätten pga soc ansökt om lvu för barnen ska få hjälp med sitt destruktiva beteende säger de. Barnets advokat var bara så duktig i mina öron och alla ja jag menar alla påstående soc skrivit inför detta kunde de inta svara på/förklara när barnets advokat ställde frågor. Så de tre punkter i Lvu 3 fanns inga svar ifrån soc. Vi går emot sluten vård och men vill ha hjälp! Men hjälp hemma, på hemmaplan. Efteråt sa min advokat att jag kunde skicka in om direkt hemtagning så jag låg i framkant när förvaltningsrätten beslutat. Min fråga ang att jag ska be om direkt hemtagning- hur snabbt kan man få hem barnet då? Något jag ska tänka på när jag skickar in eller bara kort skriva: Jag ber om direkt hemtagning av mitt barn.Detta skickas då till sockontoret?!
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hemtagningsbegäran ska inlämnas till socialkontoret. Eftersom socialtjänten har en serviceskyldighet så rekommenderar jag dig att boka ett möte, eller om du haft tidigare kontakt med en handläggare så kan du vända dig till denne och be om hjälp om hur du ska utforma en ansökan om hemtagning. När du skriver din hemtagningsbegäran så tycker jag att du ska säga att ditt barn inte har något vårdbehov samt att det inte finns någon påtaglig risk att hen skadar sig själv genom missbruk, brottslig verksamhet eller socialt nedbrytande beteende. Dessutom tycker jag att du ska skriva att ditt barn vill ta emot all den hjälp som finns hemma och att den är tillräcklig. Tvångsvård är inte behövlig och är inte i linje med barnets bästa. Därför gör vill du göra en direkt hemtagning. Efter att du har ansökt om hemtagning så kommer socialtjänsten att utreda om det finns ett vårdbehov eller inte. Deras beslut är sedan det som gäller. Hur lång tid denna utredning tar kan jag tyvärr inte säga. Hoppas att detta kommer till hjälp!Vänligen,

Kan jag få tillgång till mitt ärende?

2019-06-12 i Myndigheter
FRÅGA |Kan jag få tillgång till mitt ärende
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Om du är part i ett ärende hos en myndighet, så har du rätt att begära ut alla handlingar som rör ditt ärende d.v.s. anteckningar, dokument och intyg, 10 § förvaltningslagen. Sekretess gäller inte mot den person som ärendet rör, utan du som part i ärendet har så kallad partsinsyn. Ibland kan en myndighet bedöma att en part inte får ta del av vissa uppgifter i ärendet (t.ex. om uppgifterna handlar om barn eller annat känsligt), men då har dem en skyldighet att tala om vad handlingarna handlar om, se 10 kap. 3 § offentlighets-och sekretesslagen.För att du ska kunna ta del av handlingarna så behöver du kontakta den myndighet som hanterar ditt ärende och identifiera dig och säga att du vill ta del av alla handlingar som rör ditt ärende.Jag hopas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Chef hotar med Arbetsdomstolen pga. SGI-utredning, vad gäller?

2019-07-14 i Myndigheter
FRÅGA |Hej min arbetsgivare tänker anmäla mig till arbetsdomstolen tror jag det hette pga att jag har pratat med försäkringskassan om min SGI. Min chef har fått en fråga om min årsinkomst men drar ut på tiden att svara. Så jag ringde försäkringskassan och frågade vad som händer om hon inte skickar in detta. Då sa dom att hon är skyldig att göra det. Men att hon har till 22 juli på sig vi får avvakta ok sa jag. Men efter ett tag ringer min chef och säger att dom ringt från försäkringskassan och sagt att jag säger att hon vägrar och dom berättar för henne vad som kan ske. Så nu ska hon anmäla mig till arbetsdomstolen eller vad det heter vad gör man åt detta är helt förstörd
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ställer mig djupt frågande till din arbetsgivares agerande i frågan. Din arbetsgivare ska besvara en inkomstförfrågan från Försäkringskassan enligt 110 kap 14 § Socialförsäkringsbalken. Som jag tolkar frågan har du inte begått något fel alls, utan det är snarare din chef/arbetsgivare som agerar djupt oprofessionellt och felaktigt. För övrigt har jag mycket svårt att se att Arbetsdomstolen överhuvudtaget skulle ha nått att göra med denna situation. Arbetsdomstolen prövar arbetsrättsliga tvister, tex. uppsägningar/avskedande och borde inte ha nått större intresse i att utreda denna fråga. Istället för att lägga sin tid på att hota dig med en felaktig domstolsprocess (utan grund) borde din chef istället lägga sin tid på att skicka in inkomstuppgifterna som efterfrågas av Försäkringskassan för att myndigheten ska kunna göra sitt jobb och utreda din SGI. Det är hennes skyldighet som arbetsgivare att skicka in dessa uppgifter, vilket du mycket riktigt också påtalat i frågan! Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Hur vet man om man kan begära ut information från en myndighet?

2019-06-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är möjligt att få ut antalet besökare en intagen har fått godkänt för i dagsläget? Jag förstår att det är sekretessbelagt och namn på personerna inte får att få fram, men kan man på något sätt få fram på något sätt antalet telefontillstånd/besöktillstånd en intagen har? Personen i fråga sitter på klass 1 anstalt och jag är nära anhörig, jag vill ha reda på vem som besöker denne.
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida man kan begära ut en allmän handling från en myndighet beror på om handlingen är att betrakta som offentlig. En handling är som huvudregel offentlig om den inte omfattas av sekretess. Det är upp till myndigheten som innehar handlingen att göra en prövning av om handlingen kan lämnas ut eller ej. Jag rekommenderar att du kontaktar myndigheten i fråga och meddelar att du vill begära ut de handlingar du beskriver. Det är alltså endast den aktuella myndigheten som kan besvara frågan om dessa handlingar kan lämnas ut. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Överklagande av myndighetsbeslut enligt förvaltningslagen

2019-06-20 i Myndigheter
FRÅGA |Jag och min fru fick enligt oss felaktiga parkeringsböter utanför vårt hem och vi bestred böterna till polisen. Polisen verkar inte gjort någon egentlig utredning utan beslutar efter ca 8 månader att 'Anmälan om bestridande lämnas utan bifall'Kan man överklaga polismyndighetens beslut, och i så fall hur?Anledningen till att vi vill gå vidare är att böterna avser att vi 'parkerat i terräng', och eftersom det är på gatan nedanför vårt hus där det inte finns några markeringar eller dylikt är det viktigt att vi får klarhet i var man kan stå och eventuellt inte får stå
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen förvaltningslagen (FL).Utredning Av 1-3 §§ FL framgår att lagen ska tillämpas på ärenden hos statliga förvaltningsmyndigheter, förutsatt att det inte rör brottsbekämpande verksamhet. Den så kallade officialprincipen framgår av 23 § FL och innebär att myndigheter är skyldiga att utreda ärenden i den omfattning som dess beskaffenhet kräver innan ett beslut fatta. Kommunikationsplikten som gäller för myndigheter framgår av 25 § FL och innebär bland annat att myndigheten ska underrätta den som är part i ärendet om nytt material som tillförs ärendet, exempelvis genom att myndigheten fullgör sin utredningsskyldighet, och att parten ska få möjlighet att yttra sig över detta. Överklagande av myndighetsbeslut regleras av 40-44 §§ FL. Den huvudsakliga innebörden av dessa paragrafer är att beslut ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol och att beslutet kan överklagas om det är beslut i enskilt fall (det vill säga inte normbeslut) och kan antas påverka någons situation på ett icke obetydligt sätt. Man beaktar främst i denna bedömning faktiska effekter på partens personliga, rättsliga eller ekonomiska situation. Det framgår även att den som är part får överklaga ett beslut om det gått denne emot. Det skriftliga överklagandet ska vara riktat till den instans som ska pröva det men skickas till den myndighet som fattat det överklagade beslutet. Ett beslut ska överklagas inom tre veckor från att parten tagit del av beslutet från myndigheten.Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan följande konstateras. Det är tänkbart att Polismyndigheten brutit mot sin utredningsskyldighet och/eller kommunikationsplikt genom att inte utreda omständigheterna ordentligt och kommunicera tillräckligt med dig som part. Jag kan dock inte uttala mig närmare om detta eftersom jag saknar insyn i ärendet. Om du vill överklaga beslutet ska du göra det till allmän förvaltningsrätt. Detta innebär dock inte att du ska skicka överklagandet dit, utan att du ska formulera det med förvaltningsrätten som avsedd mottagare. Själva handlingen skickar du därefter till Polismyndigheten som sedan vidarebefordrar den till den aktuella förvaltningsrätten. Enligt min uppfattning måste du ha rätt att överklaga beslutet eftersom det avser dig som part. Jag anser även att det är fullt tänkbart att du kan anses vara påverkad av beslut på ett icke obetydligt sätt eftersom du har intresse av att på ett principiellt plan säkert veta var vid din bostad du kan parkera och inte, även om jag inte kan uttala mig med någon säkerhet utan närmare insyn i fallet. Beslutet har uppenbarligen gått dig emot. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att du överklagar beslutet enligt vad som framgått i mitt svar eftersom frågan har betydelse för dig och det därför kan vara en god idé att se till att få ett svar med så hög tillförlitlighet som möjligt. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Får anstalten neka mig permission?

2019-06-11 i Myndigheter
FRÅGA |HejDet är så att jag är på vårdvistelse efter ett fängelsestraff och nu har jag ansökt om min sista permission (72h då jag ska till arbetsförmedlingen) har haft 48h permissioner innan men anstalten vill inte ge mig en 72:a fast jag skrivit att torsdagen ska jag på arbetsförmedlingen och på fredagen är det midsommar och stängt.. har bokat möte där.. Har dom rätt att neka mig detta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Permission under anstaltsvistelse (eller under utslussning) är tyvärr ingen rättighet, utan endast en möjlighet. Det innebär att anstalten inte har någon skyldighet att godkänna permissionen trots att du ska till Arbetsförmedlingen. Anstalten kan exempelvis argumentera för att du kan ändra dina planer under permissionen så du har möjlighet att besöka Arbetsförmedlingen under dina 48h, alternativt lägga permissionen så du kan göra besöket på torsdagen.Däremot är min erfarenhet att reglerna är hårdare desto längre tid en intagen har kvar av sin anstaltstid och att det blir mildare mot slutet. Min rekommendation är därför att du i första hand begär en omprövning av beslutet, förklarar dina skäl och vad du vill att beslutet ändras till. Omprövningen görs då i regel av regionen istället för anstalten. Får du avslag även i det skedet kan du göra en överklagan till förvaltningsrätten. Det finns en möjlighet att domstolen resonerar annorlunda än Kriminalvården.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,