Kan man som vårdnadshavare överklaga ett beslut om tvångsomhändertagande av sina barn?

Hej! Mina två barn har tvångsomhändertagits p g a en orosanmälan som inkommit mot mig och min sambo. Barnen bor nu i ett jourhem fem mil bort i en annan kommun och mår mycket dåligt, gråter oupphörligt och vill dö. Anmälan avhandlar barnmisshandel och andra grova anklagelser som inte stämmer i något fall. Vad gör vi för att snarast få tillbaka våra barn - som var glada och harmoniska fram till onsdag fm - och få orosanmälan avbruten. Kan vi och barnen avslutningsvis få upprättelse och ev. skadestånd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som om du undrar ifall man kan överklaga ett tvångsomhändertagande. Eftersom de är dina barn som omhändertagits utgår jag ifrån att det gjorts enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och pågrund av ett såkallat miljöfall enligt 3 § LVU då anmälan gjorts mot dig och din sambo. Ett miljöfall är ett omhändertagande pågrund av ett förhållande i hemmet. Jag utgår även ifrån att det ej gäller ett omedelbart tvångsomhändertagande då det ej framgår av frågan.


Omprövning/upphörande av omhändertagande:

Det kan vara värt att nämna att enligt 13 § LVU så omprövas de såkallade miljöfallen var 6 månad. Enligt 21 § LVU upphör vården om förutsättningarna för omhändertagandet ej längre finns, alltså de missförhållandena som föranlett vården inte längre föreligger och om den unge kan återvända till sitt hem. Detta kan man se tillsammans med att socialnämnden enligt 14 § LVU har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med vårdnadshavaren tillgodoses så långt som möjligt.


Överklagan om beslut av tvångsvård::

Ett beslut om tvångsvård fattas av förvaltningsrätten efter en ansökan av socialnämnden enligt 4 § första stycket LVU. Beslutet fattas utifrån regeln om barnets bästa enligt 1 § femte stycket LVU. Enligt 41 § första punkten LVU får socialnämndens beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol när nämnden beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas.


Skadestånd:

Vad gäller din del av frågan om möjligheter till skadestånd finns det en lag som reglerar detta: Lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Enligt 5 § i den nyss nämnda dagen anges att den som har varit berövad friheten till följd av beslut vid myndighetsutövning har rätt till ersättning, om det står klart att beslutet vilade på felaktiga grunder och därför var oriktig. Det är alltså den som har blivit föremål för tvångsåtgärden som har rätt till ersättning och det är ett högt krav om att det ska ha “stått klart” att grunderna var felaktiga.


Slutsats:

Som förälder till barnet får man överklaga ett sådant beslut, däremot är möjligheten till skadestånd starkt begränsad. Generellt bör nämnas att socialnämnden vid en orosanmälan har en stor skyldighet att agera och väljer det säkra före det osäkra. Detta särskilt vid så grova anklagelser som inkommit mot dig och din sambo. För att motbevisa att omständigheterna som grundat tvångsomhändertagandet ej föreligger är din möjlighet att överklaga beslutet. Jag hoppas att det löser sig för er.


Hoppas du fick svar på din fråga och vid nya funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000