Får byggnadsnämnden gå in på min tomt?

2020-03-08 i Myndigheter
FRÅGA |Får byggnadsnämnden gå in på min tomt
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Byggnadsnämnden bör informera om tillsynsbesökByggnadsnämnden ska följa 10 § och 25 § förvaltningslagen (FL) och har en skyldighet att informera om en person är iblandad i ett ärende, t.ex. genom att skicka en eventuell anmälan till den personen som anmälan riktas mot. Generellt ska även byggnadsnämnden informera om kommande tillsynsbesök, där informationen kan ges antingen muntligt, brev eller på annat sätt.Ett tillsynsbesök görs av byggnadsnämnden för att närmare undersöka och dokumentera förhållandena på platsen t.ex. genom att ta anteckningar, foton m.m. Det är lämpligt att byggnadsnämnden i god tid informerar fastighetsägaren eller den som har nyttjanderätt till tomten om att nämnden avser att göra ett tillsynsbesök.I vissa fall behöver inte byggnadsnämnden informera om tillsynsbesökI vissa fall behöver inte byggnadsnämnden informera om ett besök i förhand, vilket kan vara i brådskande fall där säkerheten äventyras för de som bor i eller nära tomten. JO har även beslutat att byggnadsnämnden inte behöver informera om tillsynsbesök om risken finns att den som föreläggandet avser kommer att hålla sig undan. (JO-beslut 2008-05-22, dnr 816-2007).Byggnadsnämnden har rätt att få tillträde till fastigheter och att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra tillsynsarbetet. Skulle det vara så att byggnadsnämnden informerar dig om att besöka din tomt och du inte skulle ge tillstånd, får byggnadsnämnden alltså gå in på tomten ändå. I ett sådant fall får tillträdet inte medföra någon olägenhet för fastighetsägaren eller andra som bor på tomten. Vid behov får byggnadsnämnden ta hjälp av polisen för att få tillträde. Några eventuella åtgärder bör dock i största möjliga mån ske med samtycke från fastighetsägaren enligt propositionen 1985/86:1 s. 859. Om någon skada uppkommer till följd av byggnadsnämndens tillträde, har den skadelidande rätt till ersättning enligt 14 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL). Krav på ersättning ska skickas till mark- och miljödomstolen inom två år från det att skadan orsakades enligt 15 kap 5§ PBL.Sammanfattningsvis bör byggnadsnämnden informera om ett tillsynsbesök till den som bor/äger tomten, så att den som bor på tomten är förberedd. Vid brådskande fall behöver byggnadsnämnden inte informera. Tillsynsbesöket får ej medföra olägenhet för fastighetsägaren eller de som bor på tomten. Om någon åtgärd behöver vidtas på tomten bör fastighetsägaren bli informerad om detta samt ge sitt eventuella samtycke. Vid skador till följd av byggnadsnämndens tillsyn kan ersättning krävas från mark- och miljödomstolen.Jag hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att skriva dina eventuella frågor till min mail natasha.fathifard@lawline.se.Önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänlig hälsning,

Hur länge får orosanmälningar finnas kvar hos socialtjänsten?

2020-02-26 i Myndigheter
FRÅGA |Har socialtjänsten rätt att behålla en orosanmälan samt information angående orosanmälan när beslut fattats att inte gå vidare till utredning ? Ärendet är ca: 2- år gammalt. En ny orosanmälan har nu 2- år efter första orosanmälan kommit till Socialtjänsten och man beslutade att påbörja utredning som nu är klar. I denna utredning så refererar man många gånger till orosanmälan nr. 1.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 12 kap. 1 § socialtjänstlagen ska uppgifter gallras efter fem år om de faller under de uppgifter som avses i lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Enligt 1 § lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten är de uppgifter som omfattas av lagstiftningen de som kan anses vara personuppgifter. Med personuppgifter menas all typ av information som direkt eller indirekt kan knytas till en viss levande människa. Följande handlingar är dock undantagna och ska alltså inte gallras efter fem år: 1. handlingar rörande utredning om föräldraskap,2. handlingar rörande adoption, och3. handlingar rörande ett barn som placerats i ett fosterhem och liknande (12 kap. 2 § socialtjänstlagen).Orosanmälningar av att barn far illa omfattas därför inte av de tre undantagen, och ska gallras först efter fem år. Har det gått endast två år är det därför en uppgift som finns kvar i socialtjänstens system, och som de också har rätt att ha kvar. Vänligen,

Jag är orolig för att en ung person far illa, vad kan jag göra?

2020-02-06 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag undrar lite om en tjej som är 16 år och missbrukar anabola steroider i stor omfattning . Hon har även blivit fixerad vid träning, visar tecken på aggressivitet och personlighetsförändring. Hon har i totaltsett skitit att gå till skolan och tränar hellre. Hon har även hamnat i slagsbråk med flera ungdomar. Hon inser inte själv att hon har problem och vägrar alla former av insatser. Kan detta bli ett LVU, LVM?MVH
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När du är orolig för att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten, anonym eller med namn. Socialtjänsten är skyldiga att utreda alla anmälningar som görs, som skulle kunna föranleda åtgärd från deras sida (11:1 SoL). Det skulle kunna bli fråga om LVU, när en ung person utsätter sin hälsa för påtaglig risk genom missbruk kan det bli fråga om tvångsvård (LVU 3 §). Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad gör man när någon felaktigt står folkbokförd på ens adress?

2020-01-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, jag undrar om det finns någon lag om folkbokföring? för jag och mitt ex gick isär för ca 2 månader sedan och hon är fortfarande skriven på min adress och vägrar adress ändra finns det någon lag på om någon är skriven på min adress mot min vilja?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ditt ex, som inte längre bor hos dig, fortfarande står skriven på din adress så kan du anmäla detta till Skatteverket. Det är egentligen inte olagligt att stå skriven på någon annans adress, så polisen kan inte göra något åt saken (om inte brott påvisas). Däremot kan man säga att det är lagstridigt eftersom personen inte bor i bostaden. Detta då folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige, och reglerar bland annat var du ska betala din skatt och rösta.Hur anmälan går till:Processen kan ta några veckor eftersom Skatteverket måste göra en utredning, söka upp personen och be den anmäla sig på rätt adress. Skatteverket vill gärna att denna information finns med i din anmälan:- den adress det gäller (dit breven skickas, det vill säga din adress)- personens personnummer (eller födelsedag och helst födelseår)- personens namn (så fullständigt som möjligt)- personens nya adress (om du känner till den)- telefonnummer till personen- mejladress till personen- något annat du känner till om personen, till exempel om hen har flyttat utomlands, hen studerar eller vilken arbetsgivare hen har.Här finns en länk till Skatteverkets tjänst Tipsa om misstänkt fusk, där du kan göra anmälan. Du kan även ringa Skatteupplysningen på telefonnummer 0771-567 567.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är kommunstyrelsen en förvaltningsmyndighet och kan de fatta normbeslut?

2020-03-06 i Myndigheter
FRÅGA |Är kommunstyrelsen en förvaltningsmyndighet?Kan kommunstyrelsens beslut vara ett sk normbeslut?
Isabelle Sewelén |Hej, Och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga regleras dels i regeringsformen (RF), dels förvaltningslagen (FL) och kommunallagen (KL).Inledningsvis kan det vara värt att nämna att det finns två sorters myndigheter; förvaltningsmyndigheter respektive andra myndigheter. Det som är lika för båda typerna är att dessa utgöra vardera en egen enhet inom den offentliga förvaltningen, dvs. är en organisation med ett visst specifikt uppdrag (beroende på vilken myndighet det är) samt ansvarsområde."Är kommunstyrelsen en förvaltningsmyndighet?"Kommunstyrelsen är en förvaltningsmyndighet (1 kap. 8 § RF). För att vara mer precis är kommunstyrelsen en kommunal förvaltningsmyndighet (6 kap. 1 § KL). Kommunstyrelsen kan vidare vara en regional eller lokal förvaltningsmyndighet, dvs. tillhöra landstingskommunerna eller kommunerna.Att det är en förvaltningsmyndighet innebär kort uttryckt att det är en egen självständig inom den kommunala förvaltningen. Grundläggande bestämmelser om förvaltningsmyndigheternas verksamhet återfinns i övrigt reglerat i (FL)Detsamma gäller för statliga förvaltningsmyndigheter - att de är en självständig organisation enhet inom det statliga området. Ett exempel på en statlig förvaltningsmyndighet är Skatteverket bl.a (se 12 kap. 1 § RF).Andra myndigheter: Exempel på andra myndigheter som inte är förvaltningsmyndigheter är bl.a. regeringen och domstolarna (1 kap. 8 § RF).Kan kommunstyrelsens beslut vara ett sk normbeslut?Kommunstyrelsens beslut kan vara ett så kallat normbeslut. Att det är ett normbeslut innebär att det rör sig om ett beslut om föreskrifter enligt 8 kap. RF. och att det är beslut som är allmänt formulerade till sitt innehåll och de får verkningar för en obestämd krets adressater (dvs. personerna som är skrivna i kommunen i fråga). Med andra ord är normbeslut föreskrifter allmänna beslut och som alltså omfattar samt påverkar en obestämd krets adressater; dvs. de är inte riktade till en viss specifik grupp adressater. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hur blir man åklagare?

2020-02-11 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, jag går i nian och min dröm har alltid varit att bli åklagare! Så jag undrar vilket program måste jag välja på gymnasiet?, hur lång är utbildningen på högskolan? Hur många år studerar man sammanlagt?Vilken typ av åklagare finns det? Går det att vara åklagare om man inte är svensk men har varit svensk medborgare senare man föddes?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din undran!Roligt att du har fastnat för åklagaryrket!Valet av gymnasieprogram är inte särskilt avgörande. Se först och främst till att ditt val ger dig behörighet till vidareutbildning. För att vara behörig för Juristprogrammet vid något av de universiteten i Sverige som tillhandahåller programmet krävs det att du förutom grundläggande behörighet från gymnasiet också har behörighet i följande ämnen:Historia 1b, alternativt Historia 1a1 + 1a2.Samhällskunskap 1b, alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.Jag råder dig av den anledningen att välja Samhällsprogrammet där samtliga kurser ingår. När du har gått ut gymnasiet erbjuds Juristprogrammet på följande svenska universitet:- Lunds Universitet- Uppsala Universitet- Stockholms Universitet- Göteborgs Universitet- Örebro Universitet- Karlstad Universitet- Umeå UniversitetUtbildningen vid universitetet omfattar 9 terminer fördelat på 4,5 år sammanlagt.För att sedan kunna bli åklagare krävs det förutom juristexamen även att man blir tingsmeriterad. Tingstjänstgöringen varar normalt 2 år.Efter tingstjänstgöringen kan du söka till Åklagarmyndighetens aspirantutbildning för att slutföra din utbildning och börja jobba som åklagare! Läs mer på Åklagarmyndighetens hemsida om vidareutbildningen: https://www.aklagare.se/karriar/aklagaryrket/utbildning-till-aklagare/¨För att bli åklagare fordras även att man är svensk medborgare.Se till att plugga hårt och lycka till!

Är det tillåtet att ha dubbelt medborgarskap?

2020-01-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hejsan.Jag är född i Sverige..men.har en spansk mamma.Har jag rätt att få ha ett spansk.bedborgarskap och behålla mitt svenska?Är 43 år...tänkt på detta länge men aldrig gjort ngt år saken.mvh mobica
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.BakgrundSverige tillåter dubbelt medborgarskap. Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. En svensk medborgare som blir medborgare i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap. Vissa länders lagstiftning tillåter dock inte dubbelt medborgarskap.I ditt fallSvenska regler godkänner att du blir medborgare i Spanien och samtidigt behåller ditt svenska medborgarskap. Avgörande för om du kan ha medborgarskap i både Sverige och Spanien är därför om spansk lagstiftning tillåter dubbla medborgarskap. Det är av den anledningen nödvändigt för dig att kontrollera detta.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Bisyssla till kommunal anställning

2020-01-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag har en tillsvidare anställning i en kommun och har nu fått timvikariat inom landstinget som undersköterska. Måste jag meddela det till min chef i kommunen.Jag arbetar 75% i kommunen och jobbar enbart ca 15% i landstinget när det passar mig.Tack för svar.
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om bisysslor till ditt arbete hos en kommun. Bestämmelserna om detta finns bland annat i lagen om offentlig anställning. Lagen om offentlig anställning innehåller vissa regler som gäller för arbetstagare hos kommuner (2 § andra stycket lagen om offentlig anställning). En anställds bisysslor regleras bland annat i denna lag. Bisysslor är sådant som arbetstagaren ägnar sig åt på sin fritid oavsett om denne får betalt för det eller inte. En arbetstagare inom myndighet eller kommun får inte ha någon anställning som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens eller kommunens anseende (7 § lagen om offentlig anställning). En arbetsgivare är skyldig att informera om vad som kan göra en bisyssla otillåten (7 a § lagen om offentlig anställning) och en arbetstagare är skyldig att på begäran från sin arbetsgivare lämna sådana uppgifter om sin bisyssla som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma bisysslan (7 b § lagen om offentlig anställning). Om en bisyssla är att anse som förtroendeskadlig ska arbetsgivaren besluta att arbetstagaren ska upphöra med den bisysslan (7 c § lagen om offentlig anställning). När en bedömning görs om en bisyssla är förtroendeskadlig tittar man bland annat på om det finns risk att bisysslan skulle kunna rubba allmänhetens förtroende för dig och den myndighet eller kommun du arbetar på. Man tittar på om det finns en risk att du skulle kunna vara partisk i ditt huvudsakliga arbete på grund av din bisyssla. Det behöver inte ha förelegat någon sådan situation utan bedömningen görs genom att man tittar på risken för att en sådan situation ska uppkomma i framtiden. En bedömning av bisysslor kan även se olika ut beroende på vilken roll en arbetstagare har och vilken arbetsplats denne arbetar på och det har ansetts av särskild vikt att utreda bisysslor hos en person som till exempel utövar myndighetsutövning. Av din information kan jag inte svara på om din bisyssla skulle kunna anses vara förtroendeskadlig eller inte. Endast din arbetsgivare kan ta ställning till detta.Ordinarie domare och chefer för myndigheter som lyder direkt under regeringen är även skyldiga att på eget initiativ anmäla de bisysslor de har till sin arbetsgivare (7d § lagen om offentlig anställning). Det finns däremot ingen regel som säger att andra arbetstagare är skyldiga att anmäla sin bisyssla till sin arbetsgivare. Detta betyder dock inte att du får ha en bisyssla som är förtroendeskadlig. Det är också vanligt att en arbetsgivare tar upp frågan angående bisysslor med sina anställda regelbundet och du har då skyldighet att berätta om din andra anställning. I många kollektivavtal finns det även regler som förbjuder bisysslor som kan anses hindra ditt huvudsakliga arbete eller konkurrera med dina nuvarande arbetsuppgifter. Bedömningen angående detta kan vara annorlunda än bedömningen kring förtroendeskadliga bisysslor. Det kan även finnas bestämmelser inskrivna i ditt anställningsbevis angående bisysslor. Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med Lawline igen. Du kan också vända dig till ditt fackförbund om du har ytterligare frågor kring ditt arbete.Med vänliga hälsningar,