Är det möjligt att stämma ett socialkontor eller en stadsdelsnämnd?

Kan man stämma ett socialkontor/stadsdelsnämnd? Eller är det bara IVO som gäller?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan stämma ett socialkontor (socialnämnden) eller en stadsdelsnämnd om de gjort något fel. Jag kommer i mitt svar att redovisa lite olika lösningar och använda mig av regler i skadeståndslagen (SkL), socialtjänstlagen (SoL) och förvaltningslagen (FL).


Det går att stämma socialnämnden/stadsdelsnämnden
Socialnämnden eller en stadsdelsnämnd räknas som kommunala myndigheter. Du kan därmed rikta skadeståndsanspråk mot nämnden om denna genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning orsakat sakskada, personskada eller ren förmögenhetsskada (3 kap. 2 § SkL). Att det ska ha skett vid myndighetsutövning innebär att det ska vara tal om ett beslut som ger omedelbara rättsverkningar för den enskilde. Således kan det inte vara tal om mer bagatellartade brister i nämndens agerande.


Ett eventuellt skadeståndsanspråk kan framställas genom exempelvis en stämning. Om nämnden fattat ett beslut eller liknande och det de gjort när de gjort detta innebär ett fel vid myndighetsutövning kan du således kräva dem på skadestånd för den skada som uppstått på grund av deras felaktiga agerande.


Jag kan dock säga att det kan vara en väldigt dyr process och svårt att vinna framgång med en sådan talan mot det allmänna. Jag kan däremot inte uttala mig om dina chanser till framgång utan mer insikt i omständigheterna i fallet.


Enklare är dock att överklaga om det rör sig om ett beslut
Om det däremot rör sig om att nämnden har fattat ett beslut som rör dig personligen kan du dock överklaga beslutet till förvaltningsrätten i stället. Detta gäller så länge det är ett överklagbart beslut. Socialnämndens arbete regleras i socialtjänstlagen och det är där man får titta för att se vilka beslut av nämnden som är överklagbara (se 16 kap. 3 § SoL). Genom att överklaga beslutet kan domstolen pröva ditt ärende i sak och efter en bedömning är det möjligt att de kanske ändrar beslutet om de inte håller med om nämndens beslut.


Överklagandet måste däremot ske inom tre veckor från det att du fick del av nämndens beslut (44 § FL). Det ska vara ställt till förvaltningsrätten men lämnas in till nämnden (43 § FL). Detta för att nämnden ska ha en möjlighet att på egen hand ändra sitt beslut om de märker att de gjort något fel vid beslutsfattandet (jämför 39 § FL).


Annars kan du som du säger vända dig till IVO
Om det inte handlar om ett beslut som rör dig personligen eller om tiden för överklagande av beslutet löpt ut kan du i stället göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är nämligen tillsynsmyndighet över socialtjänsten/socialnämnden och har till uppgift att granska så att de sköter sina uppgifter på rätt sätt. IVO kan på så vis göra en utredning gällande myndighetens agerande i det specifika fallet samt rikta kritik mot myndigheten i det fall de har gjort misstag i ärendets hantering.


Sammanfattning och råd
Jag vet inte något om omständigheterna i ditt fall vilket gör det svårt för mig att antingen råda dig eller avråda dig från att stämma socialkontoret/stadsdelsnämnden. Om du vill göra det ska du vända dig till förvaltningsrätten och jag hade rått dig att använda dig av 3 kap. 2 § SkL för att utforma din talan. Jag vill dock som jag nämnt tidigare påpeka att det kan bli dyrt och ganska svårt att vinna framgång i ett sådant mål.


Handlar det om att du är missnöjd med ett beslut från socialnämnden som rör dig personligen skulle jag däremot i stället råda dig att överklaga beslutet. Detta förutsatt att det inte har gått mer än tre veckor sedan du fick del av nämndens beslut. I så fall ska överklagandet vara ställt till förvaltningsrätten men lämnas in till nämnden.


Finns inte möjlighet att överklaga skulle jag starkt råda dig att anmäla händelsen till IVO så att de kan granska nämndens hantering av ärendet och utreda om det gått felaktigt till. För att anmäla händelsen till IVO kan du besöka IVO:s hemsida.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”