Får en person anställas hos socialtjänsten för arbete med barn trots att denne är förekommande i belastningsregistret?

Finns det någon lagstiftning som säger att en medarbetare inom socialtjänstens verksamheter (barn- och familj) inte får anställas eller arbeta med barn och unga utifall att de är misstänkta eller dömda för brott, oavsett brottets karaktär?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Det framgår inte av frågan i vilken del av socialtjänstens verksamhet du syftar på, mer än att arbetet riktar sig mot barn och familj. Jag kommer därför att redogöra för samtlig lagstiftning jag tror kan vara tillämplig i den situation du menar. 

Lag (2018:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 1 § stadgar att en person som erbjuds anställning i staten, en kommun, en region, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 6 § lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn anger att lagen är subsidiär. Det innebär att om det finns en annan lag som rör registerkontroll i ett mer specifikt fall, exempelvis vid anställning inom socialtjänsten, så kommer den lagen att tillämpas istället. 

Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn 1 § reglerar att hem för vård eller boende eller stödboenden enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne. Sådana boenden är exempelvis HVB-hem eller stödboenden. 

Det är inte förbjudet att anställa någon som har en notering i belastningsregistret. Förarbeten (prop 2006:07/37 s 22) till lag om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn framhåller däremot att berörda arbetsgivare kommer att vara mycket försiktiga när det gäller rekrytering av personer med registeranteckning, samt att rekryteringen sker med stor medvetenhet och noggrannhet. 

Hoppas att du fått svar på din fråga! 

Om du skulle ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med någon av våra duktiga jurister. 

Vänligen,

Anna FalkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000