Kan man utkräva ansvar från en skola som inte gör orosanmälan?

Hej! Som jag fattat det finns det flera instanser som har anmälningsplikt när det kommer till orosanmälan, bland annat lärare/skola. Vad händer om skolan brister i detta och inte anmäler? Ex. Barnet blir avstängt från skolan pga mordhotat en lärare, men orosanmäler ändå inte pga "vill inte göra det struligt för X". Kan man anmäla skolan? (Ena föräldern är angelägen om att orosanmälan ska göras då hen misstänker att något inte står rätt till hos den andra föräldern som hen delar vårdnad med. Barnet har även mordhotat ett annat barn på skolan och dennes familj, samt fysiskt gett sig på sitt småsyskon på skolgården utan att orosanmälan upprättades från skolans håll då skolan inte ansåg att det var så allvarligt.)

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du i huvudsak undrar två olika saker: vad som händer om en skola inte orosanmäler när de är skyldiga att göra det, samt om man som privatperson/förälder kan anmäla skolan på något sätt för deras bristande agerande. Jag tolkar det även som att du undrar hur man som förälder kan ordna stöd åt barnet trots att orosanmälan från skolan uteblivit. Regler jag kommer att använda mig av i mitt svar finns i socialtjänstlagen (SoL), brottsbalken (BrB), föräldrabalken (FB) och lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän (lag om JO). 


Skolor är skyldiga att orosanmäla
Som du skriver har skolor och personal inom skolan en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1 § första stycket SoL). Det är viktigt att poängtera att skolan inte ska göra någon egen utredning eller bedömning av om någon åtgärd från socialnämnden kommer att bli aktuell, utan det är socialnämndens uppgift.


I situationen du beskriver där barnet mordhotat en lärare, en annan elev samt fysiskt gett sig på ett syskon på skolgården låter det som att allt möjligtvis inte står rätt till hemma hos barnet. Därmed borde skolan helt klart orosanmält till socialnämnden.


Underlåtenhet att anmäla kan leda till åtal om tjänstefel
Om skolan brister i att anmäla kan det föranleda vissa konsekvenser. Anmälningsskyldigheten är till exempel ett personligt ansvar, vilket gör att alla som är yrkesverksamma inom skolan har skyldighet att anmäla (jämför 14 kap. 1 § första stycket tredje punkten SoL). Även om skolan har rutinen att rektorn ska anmäla alla fall till socialnämnden går den enskilde läraren som informerat rektorn formellt inte fri från ansvar om rektorn sedan inte anmäler. 


Det ansvar som lärare eller rektor kan hållas ansvarig för om man underlåter att orosanmäla är tjänstefel då det anses som att man vid myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppgiften (20 kap. 1 § BrB). De har en skyldighet att orosanmäla och eftersom orosanmälan är så pass viktig för socialnämndens myndighetsutövning senare anses det vara vid myndighetsutövning. Om socialnämnden inte får reda på barnets förhållanden kan de nämligen inte heller ge stöd och hjälp åt barnet (se NJA 2014 s.910).


Man kan exempelvis klaga på skolans agerande hos Justitieombudsmannen
Brottet tjänstefel faller normalt inom allmänt åtal, vilket betyder att åklagaren är den som väcker åtal och försöker få den ansvarige skolanställda dömd. Tycker inte åklagaren att tillräckliga skäl för åtal finns kan en enskild även väcka ett så kallat enskilt åtal, vilket innebär att denne som privatperson driver ärendet mot den misstänkta.


I annat fall kan man som privatperson även klaga på händelsen hos Justitieombudsmannen (JO) som på så sätt kan granska ärendet (5 § lag om JO). JO kan sedan genom beslut bland annat kritisera skolans handlande om det stridit mot lag eller liknande, vilket det i ett sådant här fall borde göra (6 § lag om JO). JO har dessa befogenheter då de har ansvaret för tillsyn på bland annat skolans område (2 § lag om JO).


Som förälder kan man få hjälp från socialnämnden
Eftersom föräldrarna i fallet du beskriver har delad vårdnad om barnet ska de bestämma tillsammans över bland annat barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB jämte 6 kap. 13 § FB). Det kan dock vara så att den ene föräldern misstänker att allt inte står rätt till hos den andre föräldern och att denne inte vill medverka till att försöka lösa situationen tillsammans. Då kan man såklart kontakta socialnämnden i sin kommun och uppge att man misstänker att barnet inte har det helt bra hos den andre föräldern.


På så sätt kan socialnämnden utreda om det finns behov av hjälp och stöd till barnet. Om behovet finns kan hjälp anordnas antingen med den andre förälderns samtycke, eller om det är mycket allvarligt och samtycke saknas, tvångsvård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du kan läsa mer om hur man kan få hjälp från socialnämnden på Socialstyrelsens hemsida.


Sammanfattning
Sammanfattningsvis är skolan och skolpersonalen skyldiga att orosanmäla i en sådan situation som du beskriver. Om de inte gör det gör de sig skyldiga till tjänstefel, även om det är ovanligt att någon döms till ansvar för det brottet.


Om man vill hålla skolpersonalen ansvarig kan man om åklagaren inte väcker åtal väcka enskilt åtal. Det är dock generellt svårt att få någon dömd till ansvar för just tjänstefel, så jag skulle nog avråda från att väcka enskilt åtal ifall åklagaren väljer att inte åtala.


Ett annat och sannolikt bättre alternativ är att klaga på skolans agerande hos JO, som då kan granska ärendet och rikta kritik mot skolan och personalen.


Vill man att barnet ska få hjälp trots att skolan inte gjort någon orosanmälan kan man vända sig till socialnämnden i sin kommun.


Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”