Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering?

2019-07-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |skillnaden på direkt och indirekt diskriminering mer utförligt och lättläst gärna exemplar
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Detta är en fråga som regleras i diskrimineringslagen (DiskL). Viktigt att poängtera är att diskrimineringslagen är tillämplig när arbetstagaren blir diskriminerad av arbetsgivaren, inte av andra arbetstagare på arbetsplatsen.Direkt diskriminering Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Ett konkret exempel är när en gravid kvinna missgynnas då hon är gravid. Ett konkret exempel är rättsfallet AD 2011 nr 2. En kvinna hade under sin praktiktjänstgöring hos en lantbrukare sökt anställning hos denne. Kvinnan drabbades under praktiktjänstgöringen av missfall och berättade om det för lantbrukaren. Hon nekades sedan anställning. Frågan var om lantbrukaren därigenom hade gjort sig skyldig till direkt diskriminering på grund av kön. Lantbrukarens agerande har ansetts utgöra brott mot både diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Tandläkarens arbetsgivare har förbjudit användningen av engångsärmar. Frågan var om tandläkaren därigenom utsatts för indirekt diskriminering eller om det visats att förbudet varit lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Gäller mitt gamla anställningsavtal vid byte av arbetsgivaren och arbetsplats inom samma koncern?

2019-07-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag har bytt arbetsgivare men inom bägge bolagen tillhör samma koncern. Jag fick inget nytt anställningsavtal när jag bytte arbetsplats och undrar nu vad som gäller då, gäller mitt gamla anställningsavtal?
Isabelle Sewelén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst så regleras frågor om anställningsförhållanden i lag om anställningsskydd (LAS).I din fråga uppger du att de båda bolagen ingår i en koncern. Vad som utgör en koncern framgår av bland annat av 1 kap. 11 § aktiebolagslag (ABL). Då inga närmare uppgifter lämnas om ägarförhållandena i frågan utgår svaret från att det rör sig om aktiebolag samt att villkoren för att vara en koncern i ABL är uppfyllda.Aktiebolag är en juridisk person. Din tidigare arbetsgivare kan inte ensidigt flytta dig eller flera arbetstagare till annan juridisk person. En övergång av anställningen till ett annat bolag inom samma koncern innebär att du formellt får en ny arbetsgivare. Att bolagen ingår i samma koncern saknar således betydelse.Du frågar om din nya arbetsgivare ska upprätta ett nytt anställningsavtal eller om ditt tidigare anställningsavtal fortsätter att gälla trots att du fått en ny arbetsplats. Vid byte av arbetsgivare ska du få ett nytt anställningsavtal. Dels måste din tidigare arbetsgivare informera dig om att ett byte kommer att ske (och du verkar av frågan samtyckt till det), dels måste den nye arbetsgivaren erbjuda dig ett nytt anställningsavtal. Att både den nye och tidigare arbetsgivaren ingår i samma koncern saknar betydelse. Arbetsgivaren har en skyldighet att upprätta ett anställningsavtal inom en månad, förutsatt att din anställningstid inte är längre än tre veckor, men så verkar det inte vara i ditt fall (6 c § LAS).Din nya arbetsgivare kan således fullgöra sin skyldighet genom att upprätta ett anställningskontrakt med alla väsentliga uppgifter för anställningen. Skyldigheten innefattar däremot inget formkrav för själv anställningsavtalet i sig, en muntlig överenskommelse är lika bindande som ett skriftligt anställningsavtal.Det kan tilläggas att anställningsskyddet för arbetstagare bygger på en presumtion om tillsvidareanställning, om inget annat framgår av ditt anställningsavtal (4 § LAS). Av frågan framgår inte vilken anställningsform du har, men utgångspunkten är tillsvidareanställning. Det innebär att din nya arbetsgivare, vid en eventuell uppsägning, måste ange sakliga skäl för detta (7 § LAS).Vid en eventuell uppsägning hos din nya arbetsgivare har du rätt att tillgodoräkna dig tiden du arbetat hos din föregående arbetsgivare förutsatt att de tillhör samma koncern samt att inget avbrott skett under tiden du bytt arbetsgivare (3 § p.1 LAS). Du har vidare alltid rätt till minst en månads uppsägningstid (11 § första stycket LAS). Det ska dock tilläggas att 11 § LAS är semidispositiv, det betyder att annat kan avtalas genom kollektivavtal, (se 2 § fjärde stycket LAS). Det framgår inte av din fråga om kollektivavtal finns på din arbetsplats men om så skulle vara fallet kan du ha en en längre uppsägningstid än det som följer av LAS.Sammanfattningsvis gäller inte ditt gamla anställningsavtal hos din nya arbetsgivare och din nya arbetsgivare är skyldig att upprätta ett nytt anställningsavtal (förutsatt att du kommer jobba där mer än tre veckor). Jag skulle råda dig i första hand att kontakta din nya arbetsgivare om anställningsavtalet och efterfråga ett nytt och även, om du är medlem i ett fackförbund, att kontakta dem angående din frågeställning.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Fråga kring lön efter man sagt upp sig.

2019-06-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej jag har en fråga.Om jag sagt upp mig och jobbat med annat under två år och märkt att jag inte trivs med det och vill gå tillbaka till min förra arbetsgivare samt att dom vill anställa mig. Har jag rätt att få samma lön som när jag slutade där eller får dom sätta deras lägsta lön enligt kollektivavtal.
Sean Persson |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline! Eftersom du har lämnat din tjänst och de skulle vilja anställa dig igen beror det helt på hur löneförhandlingarna vid anställningen ser ut. Skulle de erbjuda dig den lägsta lönen och du accepterar detta så är det helt i sin ordning, vissa saker kan påverka detta dock, som kompetens och utbildning, osv. Men som sagt är detta en fråga vid löneförhandlingen vid anställningens ingående, men de har rätt att erbjuda dig den lägsta lönen de kan. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Är det olagligt av arbetsgivaren att neka en anställd byte av arbetspass?

2019-06-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Arbetar i butik(kollektivavtal finns) och har gjort lite då och då nu innan sommaren (tex ca 10 pass i juni) för att sedan jobba mer under juli&augusti. Har inget skriftligt avtal, troligtvis pga tidigare personalbrist och stressade och sjukskrivna chefer.Min fråga är.. ville byta pass med en kollega så jag skulle kunna ha 4 dagar ledigt i rad. Detta tillät inte min ställföreträdande chef då det enligt henne då finns risk för att jag åker iväg och då inte kan hoppa in ifall någon annan blir sjuk.Är detta lagligt? Finns det någonting jag kan göra åt det med tanke på att avtal saknas?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsledningsrätten ger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetetDin arbetsgivare har något som kallas för en arbetsledningsrätt, vilket ger honom eller henne befogenhet att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Det kan exempelvis innebära att din arbetsgivare inte tillåter dig och din kollega att genomföra ett passbyte.Det finns ingen rättighet för dig som anställd att själv välja när du ska arbeta eller vara ledig. Även om det kan verka hårt, så har din arbetsgivare inte gjort något fel i det här fallet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt trevlig helg.Med vänliga hälsningar

Arbetsgivares rätt att hålla inne slutlön

2019-07-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Får arbetsgivaren hålla inne en slutlön när den anställde har slutat och har en skuld till företaget? Slutlönen är inte utbetald än.Eller ska det bara dras av från slutlönen?
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det ska inledningsvis klargöras att när det gäller slutlöner finns det ingen lag som reglerar när en sådan ska betalas ut, utan reglering sker antingen i anställningsavtalet eller kollektivavtal. Oavsett anledningen till anställningens upphörande, så har alla gemensamt att de ska få en slutlön. I slutlön ingår intjänande semester, kvarvarande och intjänande av semester, eventuellt månadslön och tillägg, reglering om skulder finns till företaget, avgångsvederlag.Huvudregeln enligt 1 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (LAK) är att arbetsgivare inte får kvitta en fordran hos arbetstagaren genom att göra avdrag på arbetstagarens lön.Ett undantag från detta är enligt 3 § 3 st LAK att kvittning även kan ske om så medges i ett gällande kollektivavtal. Sammanfattningsvis har alltså inte arbetsgivaren rätt att hålla inne din slutlön och de får inte heller kvitta av din skuld mot slutlönen utan det får lösas separat.Om du är med i facket rekommenderar jag att du ber dem om hjälp för att få din slutlön utbetald och att hantera tvisten om beloppet som du är skyldig arbetsgivaren. Om din arbetsgivare går med på att betala ut slutlönen men trots detta inte gör det kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Det kan du däremot inte göra om arbetsgivaren anser att hen inte behöver betala ut din slutlön på grund av skulden, isåfall får du vända dig till en jurist som kan hjälpa dig vidare, det kan du göra här.Vänliga hälsningar,

Tillhandahållandet av arbetsredskap

2019-06-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Vem ska betala den utrustning som krävs för att kunna utföra sin arbetsuppgift? T ex en dykinstruktör som måste ha dräkt, tuber etc, tennislärare måste ha rack, golfinstruktör måste ha klubbor för att kunna instruera, Utrustningen behöver inte nyttjas privat. Arbetsgivaren har tidigare betalat utrustningen då det har varit praxis men vill ändra det nu./Anders
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen allmän skyldighet för arbetsgivaren att tillhandahålla arbetsredskap. Detta såtillvida att arbetsredskapen inte utgör personlig skyddsutrustning. Om utrustningen som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter är skyddsutrustning ska den nämligen tillhandahållas av arbetsgivaren enligt 2 kap 7 § arbetsmiljölagen, AML. Dykeriapparater är enligt Arbetsmiljöverket ett exempel på skyddsutrustning. Detta omfattas därför av reglerna om skyddsutrustning som avses i AML. Enligt min uppfattning är det däremot inte troligt att golfklubborna är något som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla enligt lag. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till lönesamtal varje år?

2019-06-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit under ett fastanställningsavtal idag. I avtalet står att min nuvarande lön ska gälla även för hela 2020. Detta missade jag läsa längs ner på avtalet samt mina läsglasögon var inte heller tillräckligt bra för att läsa en text med olika storlekar. Jag undrar hur kan jag påverka detta nu? Varje anställd kommer att ha medarbetarsamtal, lönedialog och lönesättande samtal efter sina prestationer i februari-mars. Hur blir det nu för mig? Hur jag presterar mig spelar ingen roll för min lön...? Det känns bara inte rätt?Hoppas att jag kan få en återkoppling,Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaTillämplig lagVi kommer att kika närmare på medbestämmandelagen (MBL), avtalslagen (AvtL) och även beröra något relevant rättsfall.Du och din arbetsgivare har ingått ett bindande anställningsavtalEtt anställningsavtal är som regel bindande när det skrivs under av båda parter. Ansvaret ligger primärt på dig att se till att du är medveten om och införstådd med vad det är du skriver under.Skulle det däremot visa sig att texten har varit väldigt liten och varit skriven och placerad på ett sådant sätt att det framstår som att arbetsgivaren försökt gömma villkoret, så skulle du kanske nå framgång med att begära att avtalet jämkas i domstol, med vilket menas att villkoret kan tas bort (36 § AvtL).Om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal kan villkoret strida mot dettaDet framgår visserligen inte att det finns något kollektivavtal på din arbetsplats, men om det gör det, och alla andra på företaget har rätt till ett lönesamtal som du själv skriver, så ska även du ha den rätten, även om du inte själv är fackligt ansluten (AD 1977:49).Arbetsgivaren får nämligen inte avtala om mindre fördelaktiga villkor för de fackligt anslutna anställda än de som följer av kollektivavtalet, vilket man har kommit fram till i rättsfallet ovan även gäller för icke fackligt anslutna anställda (27 § MBL).Det bör dock poängteras att om du inte själv är fackligt ansluten, så har du ingen generell rätt till lönesamtal.Mina rådPrata först och främst med din arbetsgivare och se om det inte finns någon möjlighet att du skulle kunna få ha ett lönesamtal.Fungerar inte det bör du vända dig till ditt fackförbund för hjälp, förutsatt att du är fackligt ansluten.Om du inte är fackligt ansluten återstår möjligheten att gå till domstol för att få ditt anställningsavtal jämkat, men jag hade behövt mer information för att kunna bedöma om du skulle haft framgång med en sådan talan eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fundering och önskar dig en fortsatt trevlig helg.Med vänliga hälsningar

Arbetsgivare vill inte ge mig lön för arbetad tid

2019-06-28 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag jobbade för ett företag i ungefär 1vecka. Skrev aldrig på något kontrakt men har bilder och sms bevis på att jag jobbat där. Detta var i april. Sa upp mig pågrund av dålig information från arbetsgivaren som gjorde att jag var 4timmar sen och jättestressad. Ändå ville hen att jag skulle jobba (kör hela dagen på jobbet, vilket gör mig till en fara för trafiken om jag är stressad). Hade inga bilnycklar och ingen chef på plats heller som kunde hjälpa mig så jag tackade för mig och gick hem. Nu vägrar dem betala ut för det jag jobbat i april månad och säger att dem som arbetsgivare har vissa rättigheter. Vad gör jag? Har ju ändå arbetat för dem dagarna och sedan slutar pågrund av stress.Får dem lov att göra så här?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen tlil Lawline!Tråkigt att höra att du hamnat på en dålig arbetsplats med en dålig arbetsgivare. Ett skriftligt anställningsavtal hade varit enklast att lösa problemet på, men du nämner att du har bilder och sms som bevisning som bör vara tillräckligt. Jag gissar även på att om ni inte haft skriftligt avtal så har ni haft ett muntligt, vilket gäller enligt lag det också.Som svar på din fråga har du rätt till lön för de timmar du arbetat enligt lag och en arbetsgivare kan aldrig hålla in dem eller låta bli att betala ut lönen oavsett anledning. Om en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt överenskommelse uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalats ut. Från förfallodagen kan en anställd kräva ränta för dröjsmålet, d.v.s kräva lönen samt ränta för att lönen betalats ut sent enligt 3 § räntelagen. Du nämner att du berättat för arbetsgivaren om att du inte fått ut din lön och du väljer själv om du vill ta upp det igen med denne. Annars är nästa steg att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöker om betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger din arbetsgivare att betala din lön enligt lagen om betalningsföreläggande 2 §. Ansökan om detta görs skriftligt och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Det kostar 300 kronor att ansöka, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du ska i din ansökan alltså kräva lönen, räntan för dröjsmålet och ansökningsavgiften. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol som i en dom slår fast att arbetsgivaren ska utge lön.Jag hoppas du får din lön nu så fort som möjligt!Önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,