Min arbetsgivare har inte betalat alla mina löner, och jag har bara fått lönespecifikationer på papper (inte via mail)

2019-01-18 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Min arbetsgivare betalade mig inte en del av mina löner. Efter att jag skickat beloppet till Kronofogden vägrade han att betala. Så jag skickade ärendet till tingsrätten. Mitt problem är att han hade gett mig mina lönespecifikationer i papper och inte via e-post. Jag undrar om han hävdar att de inte är de rätta vad kan jag göra. Tror ni att jag behöver en advokat för denna domstol?Tack på förhand.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad du kan göra för att ha bevismaterialJag tolkar din fråga som att arbetsgivaren i nuläget inte har hävdat att lönespecifikationerna är inte är korrekta, men att du är orolig att detta kan ske. Men om du har lönespecifikationerna på papper kanske arbetsgivaren har skrivit under dem? En underskrift är i så fall ett bra bevis. Om du inte redan har scannat in papperskopiorna rekommenderar jag att du gör det, så att de kan användas som bevis om det blir rättegång. Även om du har fått lönespecifikationer på papper borde din arbetsgivare ha originalen, troligen på dator alternativt i pappersform. Om det finns andra bevis, exempelvis anställningsavtal, om ni gjort något avtal om din lön osv kan det ha bevisvärde.Behöver du hjälp av en jurist?Du undrar om du behöver att behöva anlita en advokat. Det är svårt att säga, då jag inte vet hur komplicerat ärendet är. Om tvisten kommer att komma upp i domstol är det att rekommendera att du tar kontakt med en jurist. Du kan boka tid med en jurist från Lawline, länk för att boka här. Om du har en hemförsäkring kan det vara en god idé att kolla om den täcker ombudskostnader upp till ett visst belopp. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Hur kan jag säga upp kollektiavtalet från det bolaget vi förvärvade?

2019-01-07 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Hur kan jag säga upp det kollektivavtal som det bolag vi förvärvade har? Vi har själva inget avtal.
Binh Tran |Hejsan! Som arbetsgivaren som har förvärvat ett bolag har du en skyldighet att tillämpa kollektivavtalet under 1 års tid efter övergången. Men bara för de arbetstagare som följde med från det företaget. Om det inte följde med några arbetstagare är du inte bunden av kollektivavtalet i någon mån, 28§ medbestämmandelagen och 6b § lag om anställningsskydd. Du har, efter kollektivavtalet giltighet har gått ut eller 1 år efter förvärv, frihet att ingå annat kollektivavtal för de arbetstagare som följde med. För resterande arbetstagare som inte följde med från den förvärvade verksamheten är du inte bunden av något kollektivavtal. Det som sagts nu gäller dock inte vid förvärv vid konkurs som stadgas i 6b§ lag om anställningsskydd. Det vill säga om du förvärvade bolaget när det var under konkurs gäller inte kollektivavtalet alls. Med vänliga hälsningar.

Fordran på arbetsgivare

2018-12-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare har inte betala ut mitt lön för november månad och alla mina kollegor fick betalt, det har är inte första gånger de glömmer att betala mig, jag äe inte med facket och vet inte vad jag ska göra. Jag är ensammamma av 3 barn och behöver mitt lön.
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Om en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt anställningsavtalet uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalats ut. Från förfallodagen kan en anställd – förutom att kräva betalning av lönen – kräva ränta för dröjsmålet (RL 3 §). En anställd kan själv försöka få betalt av arbetsgivaren genom att påtala att man har innestående lön. Om detta inte lyckas kan den anställda vända sig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger din arbetsgivare att betala din lön (lagen om betalningsföreläggande 2 §). Ansökan om detta görs skriftligen och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol som i en dom slår fast att arbetsgivaren ska utge lön.Hoppas du är nöjd med svaret och du är välkommen åter ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

2018-12-23 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej jag undrar vad arbetsgivaren har för skyldigheter ang rehabiliteringsplan och om han kan neka mig att göra en sån? Sen så känner jag att chefen fryser ut mig och att han i förlängningen vill att jag ska säga upp från arbetet, han har själv påtalat den lösningen flera ggr och har även hotat med uppsägning vid två tillfällen pga VAB. Jag är sjukskriven på 100% nu men det övergår i 75% from 2a kan 2019. Kan tillägga att under dom 8mån som jag varit sjukskriven så här han inte kontaktat mig en enda gång och frågat hur jag mår eller hur dom kan hjälpa mig tillbaka i arbete. Vi är 12st anställda och 8-9st inhyrda på arbetsplatsen. Dom har inte upprättat någon arbetsmiljöplan där heller. Han har kollektivavtal och jag är med i facket.
Sara Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad din arbetsgivare har för rehabiliteringsansvar och om chefens agerade är acceptabelt. Reglerna om detta finner man i arbetsmiljölagen (AML), socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om anställningsskydd (LAS). Vad säger lagen?Arbetsgivaren bär huvudansvaret för arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning, något som framgår av 3 kap. 2a § 3 st AML med hänvisning till 30 kap. 6 § SFB. Detta innebär att arbetsgivaren ska anpassa arbetet så att arbetstagaren kan utföra sina arbetsuppgifter. Syftet med bestämmelsen är att en arbetstagare, som förlorat sin arbetsförmåga på grund av exempelvis skada eller sjukdom, ska kunna få bättre förutsättningar att återfå arbets- och försörjningsförmågan. En arbetsgivare kan således inte neka en arbetstagare arbetsanpassning om sådant krävs för att arbetstagaren ska återfå sin arbetsförmåga. Exempel på sådana åtgärder som en arbetsgivare kan behöva vidta är att ändra arbetsuppgifter, skaffa tekniska hjälpmedel och omplacera arbetstagaren om det finns lediga arbeten som denne kan klara av. En arbetsgivare kan inte säga upp en arbetstagare om det inte föreligger saklig grund för uppsägningen, se 7 § LAS. Sjukdom är som regel inte saklig grund för uppsägning. Däremot kan sjukdomen vara saklig grund om den medför stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av väsentlig betydelse. I sådant fall upphör arbetsgivarens ansvar och saklig grund föreligger. Enligt 10 § lag om rätt till ledighet för vård av barn får inte en arbetstagare sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att arbetstagaren tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt lagen. Skulle en arbetstagare sägas upp på den grunden kan uppsägningen ogiltigförklaras, se 10 § 2 st. I ditt fall framgår inte hur du har tagit ut din VAB och därför kan jag inte gå in djupare på det för att avgöra om det är rätt eller fel.SlutsatsDin arbetsgivare har ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning. Efter en sjukskrivning ska en arbetstagare kunna få hjälp av arbetsgivaren för att återgå i arbetet. Min rekommendation till dig är att du tar kontakt med ditt skyddsombud, se 6 kap. AML. Skyddsombudet ska bland annat företräda arbetstagaren i arbetsmiljöfrågor. Därmed kan denne hjälpa dig i frågor som rör arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du ha några mer funderingar är du varmt välkommen att ta kontakt med oss igen.Vänliga hälsningar,

Uppsagd på grund av sjukskrivning och vägran att utge arbetsgivarintyg

2019-01-13 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej Jag blev uppsagd från min arbetsplats under min pågående sjukskrivning och jag skrev inte på pappren för de företaget har kränkt och diskriminerat mig. Jag blev gravid och blev sjukskriven fick förlängd sjukskrivning direkt när jag lämnade in mitt andra intyg ordnade dom uppsägningspapper som dom skickade hem. Jag har inte skrivit på och vägrar att skriva på då jag tycker att dom har behandlat mig fel och arbetsgivaren sa på telefon idag att om jag vägrar skriva på då ger han inte mig mitt arbetsgivarintyg. Han säger att han inte behöver ge mig ett intyg om jag vägrar att skriva på och jag sa till honom att enligt lag så måste han utfärda ett intyg på min begäran då la han på telefonen. Jag fick ett arbetsgivarintyg för någon dag sen men den har dom utfärdat fel det saknas 2 månader från den och jag bad honom att rätta till den och ordna ett nytt men nu tänker han inte göra de då jag inte skriver på pappren
Sara Hill |Hej, Jag förstår att du känner dig orättvist behandlad och självklart ska inte det här accepteras. Uppsägning eller avsked?Uppsägning?För att din arbetsgivare alls ska ha rätt att säga upp dig krävs saklig grund. Antingen på grund av arbetsbrist (företagsekonomiska skäl osv) eller personliga skäl (något som särskilt angår dig personligen) 7 § lag om anställningsskydd. Arbetsgivaren själv har bevisbördan för att saklig grund föreligger. Oavsett, har arbetsgivaren en mycket omfattande omplaceringsskyldighet innan uppsägning ens kan komma ifråga. Arbetsgivaren måste alltså ha uttömt alla möjligheter att undvika uppsägning. Återigen har arbetsgivaren bevisbördan för att denna skyldighet är uppfylld. Om uppsägningen är sakligt grundad, måste uppsägningstiden respekteras. Om arbetsgivaren inte iakttar uppsägningstiden i enlighet med ditt anställningsavtal, kan det röra sig om ett avsked (18 § LAS). Det ställs då extremt höga krav för att avsked alls ska kunna komma ifråga och på så vis vara giltigt. Avskedandet kan då ogiltigförklaras enligt 35 § LAS men framför allt blir eventuellt skadestånd för arbetsgivaren då högre (38 § LAS). DiskrimineringDiskriminering av gravida kvinnor i anställningssituationer pga de ekonomiska konsekvenserna arbetsgivaren drabbas av med anledning av frånvaron utgör könsdiskriminering. Alltså, om din arbetsgivare som säger upp dig på grund av din graviditet gör arbetsgivaren sig skyldig till direkt diskriminering pga kön (1 kap 1 och 4 §§, 2 kap 1 § diskrimineringslag).Det räcker då att du kan visa att det finns anledning att anta, att du blivit diskriminerad genom uppsägningen för att bevisbördan istället ska läggas på din arbetsgivare - det skapas alltså en presumtion att diskriminering skett. Jag råder dig att i det fall du är fackligt ansluten vända dig dit för hjälp. Därtill, bör du göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO). Anmälan hittar du HÄR.ArbetsgivarintygDin arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg (47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring). Av rättspraxis framgår att arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg då anställningen upphör. Arbetsgivarintyget ska alltså vara korrekt, vilket innebär att arbetsgivaren har skyldighet att utfärda ett nytt med rätt anställningstid. Det finns tyvärr ingen sanktion i de fall arbetsgivaren inte utfärdar ett intyg. Du kan dock på annat vis styrka ditt arbete hos arbetsgivaren genom exempelvis lönespecifikationer för exempelvis A-kassa. Tyvärr är det inte helt ovanligt att arbetsgivare vägrar arbetsgivarintyg. Kanske går det att använda det arbetsgivarintyg du fått och styrka de två sista månaderna genom lönespecifikation. Återigen råder jag dig att vända dig till ditt fack, eller ansluta dig till ett. SammanfattningDu har helt rätt i allt du säger. Det verkar som att uppsägningen bör kunna angripas som diskriminering och därmed att det saknats saklig grund för uppsägning (jag saknar dock mer ingående information för att göra en mer precis bedömning). Arbetsintyget har du precis som du säger rätt till enligt lag vilket du bör fortsätta påminna arbetsgivaren om. Den enklaste lösningen för dig är att vända dig till ditt fack för att få hjälp med samtliga ärenden. Hoppas det här gav dig lite klarhet i vad som gäller och vad du kan göra. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer, annars önska jag dig verkligen all lycka till och hoppas allt löser sig!

Förhandlingsskyldighet för arbetsgivare i förhållande till arbetstagarorganisationer som denne inte har ingått kollektivavtal med

2019-01-02 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Vad är arbetsgivarens skyldighet att förhandla med fack man ej har kollektivavtal med men där kollektivavtal med andra förbund finns?
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om förhandlingsrättenFörhandlingsrätten regleras i 10-17 § i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL. I 10 § MBL finns den allmänna förhandlingsrätten som gäller både arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Här förutsätts inget kollektivavtal mellan parterna utan det som krävs är att arbetstagarorganisationen begärt en förhandling med arbetsgivaren om en fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och en medlem i organisationen som är eller har varit anställd hos arbetsgivaren. I 11-12 § MBL regleras skyldigheten för arbetsgivaren att förhandla i vissa frågor med arbetstagarorganisationer som man har kollektivavtal med. Skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationer som man inte har kollektivavtal med när man har kollektiv avtal med andra arbetstagarorganisationerEnligt 13 § första stycket MBL är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt 11-12 § MBL också med arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren inte har slutit något kollektiv avtal med, om det gäller en fråga som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör denna organisation. "Särskilt angå" innebär att frågan är av individuell betydelse för arbetstagaren, t.ex. en fråga om omplacering. För frågor av mer kollektiv eller allmän karaktär (t.ex. frågor om företagsledningen) är det dock arbetstagarorganisationer med kollektivavtal som har förhandlingsrätt, även om beslutet rör arbetstagare som som är medlemmar i kollektivavtalslösa organisationer. Skyldigheterna i 11-13 § MBL ska fullgöras på lokal nivå i första hand och på central nivå i andra hand, om förhandlingarna inte lett till enighet på lokal nivå och motparten begär fortsatta förhandlingar på central nivå (14 § MBL).SammanfattningSkyldighet för arbetsgivare att förhandla med arbetstagarorganisationer som man inte har kollektivavtal med, när man har kollektivavtal med andra arbetstagarorganisationer, föreligger när det gäller frågor som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör denna organisation (13 § första stycket MBL). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsning,

Jag får inte betalt av min arbetsgivare

2018-12-28 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har för ca en månad sedan fått avsluta min provanställning hos ett företag då de i brist på jobb inte kunde ha mig kvar, i november månad så jobbade jag i 9 dagar och lönen för detta skall betalas ut i december månad. Jag har inte fått den lönen och riskerar nu att inte kunna betala min hyra, räkningar med mera som försätter mig i en ekonomisk situation där inkasso och i slutändan kronofogden och vräkning kan komma på tal.Vad kan jag göra åt detta? Jag har kontaktat arbetsgivaren utan framgång.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i lagen om anställningsskydd (LAS).RådAtt inte betala ut lön är ett allvarligt avtalsbrott av din före detta arbetsgivare. Om det är så att du varit fackligt ansluten så råder jag dig att vända dig dit eftersom det är dem som ska hjälpa dig att reda ut situationen. Om du inte är fackligt ansluten kan du ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett betalningsföreläggande är ett krav på betalning av arbetsgivaren där Kronofogden kommer undersöka saken vidare och förhoppningsvis ge dig din lön. Mer om det kan du läsa här.Att inte betala ut lönen i tid är i de flesta fall inte brottsligt varför några straff för arbetsgivaren inte är aktuella. Däremot skulle du kunna få rätt till skadestånd om det är så att du drabbas av extrakostnader i och med att du inte får ut din lön i tid. Exempel på dessa extrakostnader skulle exempelvis kunna vara påläggningsavgifter för försenat betalda räkningar, 38 § LAS.AvslutningJag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag till dig. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Är arbetsgivare skyldiga att lämna ut lönespecifikation?

2018-12-20 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har min tidigare arbetsgivare skyldighet att lämna ut lönespecifikation även om det var snart 1 1/2 år sedan jag jobbade där?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din före detta arbetsgivare har ingen skyldighet att lämna ut lönespecifikationerDet finns ingen lagstadgad skyldighet för arbetsgivaren att lämna ut lönespecifikationer.Ett kort svar på din fråga blir därför nej, din före detta arbetsgivare har ingen skyldighet att lämna ut en lönespecifikation till dig, alldeles oavsett hur länge sedan det var som du var anställd där.Att din arbetsgivare bör lämna ut en lönespecifikation för att framstå som en seriös aktör på marknaden är en annan sak. Sedan borde saken ställas i annat ljus om det är så att du redan fått en lönespecifikation en gång och nu begär ut den igen.Mina rådI första hand bör du ta kontakt med ditt fackförbund och se om de kan hjälpa dig, förutsatt att du är medlem i ett sådant.I andra hand kan du höra av dig till skatteverket, som eventuellt kan hjälpa dig vidare beroende på vad det är för information du behöver.Jag hoppas att det löser sig för dig.God jul!Med vänliga hälsningar