Fråga om permitteringar för företag utan kollektivavtal

2020-03-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om vi som företag permitterar personal, vissa på hel och andra på deltid, vilka regler gäller enligt LAS. Måste vi betala full lön? Vi har inget kollektivavtal.
André Tito |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaEn arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter, 21 § lagen om anställningsskydd (LAS). Med permittering menas att arbetsgivaren tillfälligt friställer arbetstagarna och befriar dem från närvaroskyldighet, exempelvis vid arbetsbrist. Undantaget är om arbetet är till sin natur säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande. Enligt 2 § 4 st (LAS) är 21 § semi-dispositiv, vilket innebär att bestämmelsen kan ersättas med kollektivavtal. Arbetsgivare har därför möjligthet att avtala bort denna rätt genom förhandling med facket. Om det inte finns kollektivavtal ska 21 § LAS gälla vilket innebär att anställda har rätt till samma lön som han eller hon har vid arbete. Tillväxtverket har dock gjort det möjligt att tillåta arbetsgivare minska sina anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostanden i form av subvention. Ansökan kan enligt Tillväxtverkets hemsida göras 7 april och har retroaktiv verkan från 16 mars. Detta sker mot bakgrund av den nuvarande virussituationen med Covid-19. Mer finns att läsa på deras hemsida - https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.htmlMed vänlig hälsning,

Får min arbetsgivare ta bort mina jobbpass?

2020-03-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejJag är timanställd och sjukanmälde mig en måndag men hade flera pass under veckan; torsdag, fredag, lördag och söndag. Tidigare hade han frågat om jag kunde jobba lördagen och söndagen då det egentligen var min lediga helg, men den måndagen tog han bort dom passen från mitt schema utan att nämna det till mig. Min fråga är om han verkligen får göra så, har ju planerat nu i flera veckor att jag ska jobba.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivaren har inte rätt att ta bort timmar från ditt schemaOm din arbetsgivare schemalägger dig på arbetspass och du godtar tiderna har ni ingått ett avtal med varandra om att du ska jobba den tiden, 1§ avtalslagen. Detta innebär att du är skyldig att jobba den tiden och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön, vilket följer av principen pacta sunt servanda som är en huvudregel och innebär att avtal ska hållas. Detsamma gäller om ni muntligt har avtalat om dina arbetstider.Eftersom du och din arbetsgivare har träffat en överenskommelse om när du ska arbeta så kan inte din arbetsgivare ensidigt ändra den överenskommelsen utan att du går med på att det sker. Jag vill även tillägga att du har rätt att bli kompenserad för detta, eftersom din arbetsgivare ensidigt tar bort tider som ni tidigare har kommit överens om.SammanfattningDitt avtalade schema ska gälla, alltså ska du få jobba de timmar du och din arbetsgivare avtalat om. Däremot kan det i praktiken vara svårt att tvinga arbetsgivaren att låta dig jobba om hen vägrar, men du har då givetvis rätt till ersättning för avtalsbrott.Jag skulle råda dig att prata med din arbetsgivare om det inträffade direkt. Påtala hen att det inte är tillåtet att ensidigt ändra avtalade arbetstider och att du i framtiden önskar bättre kommunikation. Du kan givetvis i samband med samtalet kräva ersättning för de timmarna du nu går miste om.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Förhandling om viktigare förändring

2020-03-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |ett familjeägt företag har anlitat sin son som chef utan att MBL förhandla enligt paragraf 11. Vad gäller det?Både arbetsgivaren och arbetstagarna är medlemmar i en facklig organisation.MVH
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 11 § Medbestämmandelagen (MBL) ska arbetsgivaren förhandla med fackföreningen innan ett beslut om viktigare förändring fattas om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal, se här. Förhandlingen med fackföreningen ska göras när frågan fortfarande är öppen och fackföreningen därmed fortfarande har möjlighet att kunna påverka beslutet. Ett beslut om viktigare förändring kan vara exempelvis om man beslutar sig om ny inriktning på verksamheten, ny produktionsmetod, anställer ny chef osv. Enligt 11 § andra stycket MBL(se här) finns det undantag från regeln om synnerliga skäl föranleder det. Kravet "synnerliga skäl" ska markera att det är stränga krav för att undantag från förhandling innan ett beslut ska anses tillåtet. Exempel på när undantag kan vara okej är om det finns risk för säkerheten på arbetet eller frågor som har stort ekonomiskt intresse. Arbetsgivaren är dock skyldig att i sådant läge vidta alla åtgärder som är möjliga, till exempel att ta informella kontakter med arbetstagarsidan innan beslut fattas, eller att inleda förhandlingar även om dessa inte hinner avslutas före beslutet. Det vill säga att fullgöra sin förhandlingsskyldighet så långt det är möjligt. Gällande din fråga, arbetsgivaren borde med anledningen av det jag har skrivit ovan förhandla med fackförbundet innan anställningen då detta kan ses som en viktigare förändring i företaget. Detta förutsatt att arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal samt att inga synnerliga skäl föreligger.

När ska månadslönen utbetalas?

2020-03-01 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Är det sant att en åkare måste betala ut lönen redan första månaden om man har månadslön?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, Med vilka intervaller lön och andra förmåner ska utbetalas finns inte reglerat i lag utan brukar istället framgå av det enskilda anställningsavtalet. I många fall regleras detta även i kollektivavtal. Saknas ett sådant kan sedvänjan i branschen alternativt lokal praxis inom en viss organisation bli styrande för när utbetalning av lön normalt ska ske.I inkomstskattelagen (IL) finns däremot bestämmelser som styr hur den skattemässiga redovisningen av lön ska gå till för arbetstagare (i IL används begreppet inkomst av tjänst för fysiska personer) och hur en löneutgift för arbetsgivaren ska redovisas som en kostnad i dennes näringsverksamhet. IL reglerar dock inte alls när eller hur en ersättning ska betalas. Det är uteslutande en så kallad civilrättslig fråga. Med andra ord en fråga för parterna i avtalet, vilket är arbetsgivaren och arbetstagaren i det här fallet.Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.Vänligen,

Är det OK att provjobba utan lön?

2020-03-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Jag jobbade 2 dagar hos ett företag som vägrar betalade ut lön för mer än en av dagarna då dom anser att det var "prova-på-dagar" kan man göra så?MvhAnton
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har alltid rätt till lön för den tiden du jobbar, även om det är ett provjobb. En provanställning är vanligt bland många arbetsgivare. Dock saknar det lagstöd. Om du och arbetsgivaren kommer överens om att du ska provjobba så ingår ni ett avtal med varandra. Detta anställningsavtal bedömer man efter vanliga avtalsrättsliga principer men som stöd utgår man från om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Frågan är alltså vad ni kom överens om, även muntliga avtal gäller här. Ett avtal är ogiltigt om det inskränker bestämmelserna om anställningsskydd enligt 2 § 2 st. lagen om anställningsskydd.Idag är det väldigt vanligt att arbetsplatsen är ansluten till ett kollektivavtal och en fackorganisation. Även om du inte är med i ett kollektivavtal så gäller kollektivavtalet som din arbetsgivare är ansluten till även för dig. Detta finns för att ge dig som arbetstagare ett visst skydd på arbetsplatsen. Enligt kollektivavtalet är det förmodligen ett brott att inte ge ut lön för den tid man arbetat som provanställd, även om ni har avtalat om annat. Arbetsgivaren gör sig då skyldig till ett kollektivavtalsbrott och blir skadeståndsskyldig enligt 54-55 §§ lag om medbestämmande i arbetslivet.Sammanfattningsvis har du därför rätt till lön för den tid du provjobbat. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Har min arbetsgivare rätt att ta bort mina avtalade jobbpass?

2020-03-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej min chef har tagit bort 3 av mina pass och gett dom till någon Annan får man göra så? Jag jobbar på McDonalds
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivaren har inte rätt att ta bort timmar från ditt schemaOm din arbetsgivare schemalägger dig på arbetspass och du godtar tiderna har ni ingått ett avtal med varandra om att du ska jobba den tiden, 1§ avtalslagen. Detta innebär att du är skyldig att jobba den tiden och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön, vilket följer av principen pacta sunt servanda som är en huvudregel och innebär att avtal ska hållas. Detsamma gäller om ni muntligt har avtalat om dina arbetstider.Eftersom du och din arbetsgivare har träffat en överenskommelse om när du ska arbeta så kan inte din arbetsgivare ensidigt ändra den överenskommelsen utan att du går med på att det sker, vilket jag förmodar är fallet utifrån din beskrivning av situationen. Jag vill även tillägga att du har rätt att bli kompenserad för detta, eftersom din arbetsgivare ensidigt tar bort tider som ni tidigare har kommit överens om. SammanfattningDitt avtalade schema ska gälla, alltså ska du få jobba de timmar du och din arbetsgivare avtalat om. Däremot kan det i praktiken vara svårt att tvinga arbetsgivaren att låta dig jobba om hen vägrar, men du har då givetvis rätt till ersättning för avtalsbrott.Jag skulle råda dig att prata med din arbetsgivare om det inträffade direkt. Påtala hen att det inte är tillåtet att ensidigt ändra avtalade arbetstider och att du i framtiden önskar bättre kommunikation (och om hen ändrat med kort varsel, med lite framförhållning). Du kan givetvis i samband med samtalet kräva ersättning för de timmarna du gick miste om.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Måste arbetsgivaren fysiskt närvara för att uppfylla den allmänna förhandlingsskyldigheten i medbestämmandeförhandlingar?

2020-03-02 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Jag undrar om VD:n måste fysiskt närvara vid MBL-förhandling §10? Kan arbetsgivaren skicka ett "ombud" eller innebär det förhandlingsvägran? Vad blir skadeståndet om det rör sig om förhandlingsvägran? Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagSom du själv är inne på kommer vi kika närmare på medbestämmandelagen (MBL).Det räcker gott att arbetsgivaren inställer sig till förhandling genom ombudArbetsgivaren har som du är inne på mycket riktigt en allmän förhandlingsskyldighet enligt nämnda paragraf, men däremot finns det ingenting som hindrar arbetsgivaren från att uppfylla denna skyldighet genom att låta sig företrädas av ombud (15 § MBL).Situationen är således inte att betrakta som förhandlingsvägran, och skadestånd kommer därför inte ifråga.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,

Arbetstagarens rätt att få lön även om det inte finns något att göra på arbetet ännu

2020-02-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min systers sambo fick en 6 månaders provanställning som städare med start 10/2. Idag är det den 21/2 och han har inte fått börja jobba ännu pga att kommunen tagit bort vissa uppdrag från den här städfirman så nu finns det inget jobb för honom att göra. Nu menar chefen att han ska avvakta tills det kommer in fler uppdrag. När det sker är det ingen som vet. Dom hade alltså skrivit under anställningsavtal heltid från 10/2, men enligt chefen har han inte rätt till lön fastän han har avtal. Har hon rätt i det?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om anställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS), som till stor del består av skyddsregler för den anställda. Det följer dock redan av allmänna avtalsrättsliga principer att ett undertecknat anställningsavtal ska följas. Står det i anställningsavtalet att din systers sambo är anställd från ett visst datum gäller det oavsett om arbetsgivaren lyckas lösa arbete eller inte. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns tillräckligt att göra på jobbet. Vice versa måste också den anställda stå till arbetsgivarens förfogande om behov uppstår. Sammanfattningsvis har därmed din systers sambo rätt till lön även om det inte finns något att göra på arbetet ännu. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,