Kan jag tvinga min tidigare arbetsgivare att lämna ut vissa handlingar?

Hej, Jag har tidigare varit anställd på ett elinstallionsföretag med arbetsuppgifter som omfattas av de verksamhetstyper som framgår då man söker upp företaget på elsäkerhetsverkets hemsida. Nu när jag vill ansöka om en AL behörighet vill inte min tidigare chef skriva under blanketten i enlighet med vad jag anser att min tid ska tillgodoräknas på. Jag kan göra en överklagan men skulle då behöva få tillgång till mina tidrapporter från anställningen, något som dem inte verkar vilja ge mig. Frågan lyder: har jag rätt att få ta del av dessa tidrapporter efter avslutad anställning, detta ifht. bokföringslagen? Vad kan jag göra annars? Enda anledningen som jag ser det hela till att dem inte vill lämna dessa underlag till mig är om dem har gett mig felaktiga arbetsuppgifter under den tiden som jag var anställd, uppgifter som jag egentligen inte fick utföra. Anställningen påbörjades september 2014 och avslutades augusti 2017. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är tryckfrihetsförordningen (TF).


Allmänna hållpunkter


I 2 kap. 1 § TF sägs att till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Vidare anges i 2 kap. 4 § TF att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Med myndighet avses för övrigt och i det här sammanhanget även riksdagen och beslutande kommunal församling, dvs. kommunfullmäktige, vilket framgår av 2 kap. 5 TF. Likaså omfattas kommunala förvaltningsmyndigheter, jfr 1 kap. 8 § regeringsformen.


Att handlingar är allmänna behöver dock inte betyda att de också är offentliga, dvs. icke sekretessbelagda, och därmed ska lämnas ut. I 2 kap. 2 § TF regleras den allmänna begränsningen av handlingsoffentligheten. I andra stycket stadgas också att en begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar noga ska anges i en bestämmelse i en särskild lag eller, om det anses lämpligare i ett visst fall, i en annan lag som den särskilda lagen hänvisar till. Och en sådan reglering står att finna i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen (OSL).


Den nu uppkomna situationen - Vad gäller?


Problematiskt i det här sammanhanget är att det inte finns någon generell lagstiftning som reglerar rätten att få ut privata handlingar (vilket det är fråga om här) likt den som enligt offentlighetsprincipen gäller för allmänna handlingar. På vissa områden föreligger dock en materiell editionsplikt, dvs. skyldighet att lämna ut eller visa upp en skriftlig handling utanför ett domstolsförfarande, se t.ex. 18 § lagen om medbestämmande i arbetslivet. Det finns även vissa allmänna processuella bestämmelser om edition i rättegångsbalken (RB). Under en huvudförhandling i domstol gäller att om någon innehar en skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis blir vederbörande skyldig att lägga fram dokumentationen, dvs. visa upp den i samband med domstolsprocessen, se 38 kap. 2 § 1 st. RB.


Vidare kan en domstol förelägga den som är skyldig att lämna ut eller visa upp en handling att fullgöra sin skyldighet och ett sådant föreläggande kan även förenas med vite, vilket följer av 38 kap. 4-5 §§ RB. Högsta domstolen (HD) har uttalat att editionsplikten är en processuell skyldighet som i princip inte kan begränsas av andras rättigheter till handlingen eller det förhållandet att informationen är konfidentiell, av privat natur eller annat dylikt, se avgörandet NJA 2020 s. 664. Utgången i det nyss nämnda rättsfallet vittnar om att editionsplikten är långtgående i Sverige, men endast i domstol. Noterbart är dock att din tidigare arbetsgivares (bolagets) årsredovisning är en allmän handling som kan begäras ut hos Bolagsverket, men den löpande bokföringen liksom annan dokumentation såsom tidrapporter träffas inte av offentlighetsprincipen. Man skulle möjligen kunna argumentera för offentlighet för det fall dina tidrapporter skulle lämnas in till någon statlig förvaltningsmyndighet för att sedan förvaras där, men något sådant är det ju inte fråga om här.


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område samt i vissa offentligrättsliga ärenden och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Sammantaget och mot bakgrund av vad som ovan anförts har jag svårt att det skulle gå att göra någonting i dagsläget. Edition förutsätter som sagt och i regel en domstolsprocess.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo