Kan arbetsgivaren ensidigt justera mina anställningsvillkor?

Hej! Jag har en fråga om muntlig överenskommelse. Jag är sedan 2017 anställd på en friskola. Jag är sedan jag började min anställning egen företagare. När jag anställdes gjorde vi en muntlig överenskommelse om att jag får vara tjänstledig, utan lön, vid behov när jag måste jobba i mitt företag. När rektorn som jag gjorde överenskommelsen avslutade sin anställning informerade hen den nya rektorn samt ledningen om att vi hade denna överenskommelsen. Övriga i ledningen kände till överenskommelsen sedan jag började min anställning. Jag har detta mejl sparat. I nästan 6 år har jag alltså haft denna överenskommelse, alla har varit medvetna och gått med på detta, och det har funkat bra. I förra veckan informerade rektorn mig om att denna överenskommelse nu är slut och att jag from hösten inte längre får vara ledig vid behov. Detta innebär tyvärr för min del att jag inte kan fortsätta min anställning. Kan min arbetsgivare göra så här? Har jag någon rätt att kräva att överenskommelsen ska fortsätta gälla, eller kan jag få någon ersättning eftersom de bryter en överenskommelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om anställningsskydd (LAS).


Den nu aktuella förändringen av ditt anställningsavtal som din arbetsgivare avser att genomföra brukar inom arbetsrätten kallas för uppsägning för omreglering eller uppsägning av villkorsskäl men har egentligen ingen koppling till uppsägningsreglerna i LAS, dock förutsatt att arbetstagaren samtycker till villkorsändringen. "Uppsägningen" saknar då rättslig innebörd, se Arbetsdomstolens (AD) avgörande AD 1994 nr 122. Om arbetstagaren däremot motsätter sig villkorsändringen måste arbetsgivaren i princip säga upp personen i fråga för att därefter anställa denne på nytt. Och då krävs att arbetsgivaren kan visa att det föreligger sakliga skäl, se 7 § 1 st. LAS. Arbetsbrist utgör exempelvis i stort sett alltid saklig grund för uppsägning under förutsättning att den inte är fingerad (konstruerad, påhittad) av arbetsgivaren.


Märk väl att det ytterst är din arbetsgivare som bestämmer om det utifrån ekonomiska hänsyn finns behov av att genomföra driftsinskränkningar i verksamheten eller om det utifrån andra aspekter kopplade till arbetsgivarens verksamhet föreligger behov av att vidta särskilda åtgärder och/eller genomföra andra typer av förändringar än driftsinskränkningar. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt, dvs. rätten att leda och fördela arbetet, är en relativt gammal arbetsrättslig princip som kom till uttryck i den s.k. decemberöverenskommelsen från 1906, vilket är ett avtal som anses vara det första riktiga kollektivavtalet på svensk arbetsmarknad. Och den här principen anses fortfarande gälla och den flyter automatiskt in i såväl kollektivavtal som enskilda anställningsavtal. Ovanstående innebär att du dessvärre kan behöva acceptera en justering av anställningsvillkoren.


Det måste i det här sammanhanget också framhållas att nästan all form av ledighet utöver sedvanlig semesterledighet och/eller annan akut ledighet, exempelvis ledighet vid nära anhörigs sjukdom/bortgång, kräver arbetsgivarens godkännande. Ogiltig frånvaro och/eller arbetsvägran ifrån en arbetstagare utgör regelmässigt saklig grund för uppsägning.


Notis: AD är en specialdomstol och slutinstans (i förekommande fall även den enda instansen) i arbetsrättsliga tvister och domstolen styr därför rättspraxis på arbetsrättens område. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och därmed jämförliga frågor.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo