Rysk arvsrätt

2020-08-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Arvsrätt i Ryssland. Min fru är ryska och hennes mor dog i februari och hon behöver en generalfullmakt till sin dotter som bor kvar i Ryssland. Är det något ni kan hjälpa till med?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom din fråga besvaras genom de ryska reglerna gällande arv och fullmakt kan jag dessvärre inte hjälpa dig. Jag kommer anta att din frus mor var bosatt i ryssland, varför den ryska arvsrätten är tillämplig. Sedermera är kunskap om de ryska fullmaktsreglerna avgörande för att kunna skriva en juridiskt korrekt generalfullmakt.Jag rekommenderar att du kontaktar en jurist som är verksam i Ryssland eller som har insyn i den ryska rätten för att få ett tillfredsställande svar. Jag önskar dig lycka till, tveka inte på att höra av dig om du skulle komma på fler frågor.

Är fällknivar utan egg olagliga?

2020-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Är fällknivar utan egg olagliga i Sverige?Exempel: balisong (även kallad för "butterfly-kniv") med oslipat blad.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Tillämplig lag är lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen), hädanefter förkortat KL. Är fällknivar, balisonger och dylika knivar olagliga i sverige? Nej, dessa knivar är inte olagliga att inneha så länge de inte är på allmän plats. Detta framgår av 1 § KL, vari stadgas att sådana knivar och stickvapen som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa inte får innehas på allmän plats. Det finns undantag i 1 § 2 stycket KL som stadgar att det kan vara tillåtet för en person att inneha en sådan kniv på allmän plats om denne behöver kniven i sin tjänst, ett exempel kan vara att en snickare ofta har ett behov av en kniv. Om du är under 21 år så är dock stickvapen som konstruerats så att klinga eller blad snabbt fälls eller skjuts ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) inte tillåtna att inneha alls, se 1 § 3 stycket KL. Omfattas balisonger, fällknivar och dylikt av knivlagen om de saknar egg?Om knivlagen läses bokstavligt så omfattas inte exempelvis balisonger och springstilletter utan egg av knivlagen eftersom de inte är ägnade att användas som vapen. De "knivarna" du använt som exempel är praktiskt taget identiska med vanliga knivar bortsett från att bladen är slöa. De är emellertid inte ämnade att användas som knivar, utan som leksaker i stil med fidget spinners, varför de inte omfattas av knivlagen. De får alltså innehas på allmän plats, även av någon under 21 år. Med det sagt så borde sådana saker inte lämna hemmet eftersom de enkelt kan misstas för riktiga stickvapen och orsaka besvär för dig och obehag för folk i din omgivning. För att undvika missförstånd bör du därför inte "leka" med den öppet. Sunt förnuft gäller alltså. Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har andra frågor.

Kan man avsäga sig ansvar för vagnskador om man ska vara körkortshandledare?

2020-07-28 i Avtal
FRÅGA |Följande förutsättningar gäller: Jag, 25 år gammal och godkänd handledare (B-körkort), ska övningsköra med en elev i en lånad (privat-) bil vars ägare har en upprättad halvförsäkring.Fråga: Kan jag skapa ett avtal som avsäger mig skyldigheten att betala för eventuella skador vid bl.a. krock.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer anta att du är handledare åt en privatperson, och att du gör det i egenskap av privatperson. Det finns mer att läsa om rollen som handledare på trasportstyrelsens hemsida som du hittar här, och en viktig punkt att inleda med är att det är du som anses som förare när ni övningskör. Eftersom det handlar om trafikskador är trafikskadelag (1936:81) tillämplig, hädanefter förkortat TSL. Enligt 10 § TSL utgår trafikskadeersättning ur trafikförsäkringen på fordonet om det uppstår skador på passagerare eller förare. Enligt samma bestämmelses andra stycke så utgår trafikskadeersättning om det uppstår skador på bil eller egendom i bilen som orsakats av en annan bilförares vållande eller en brist i dennes bil, till exempel bristfälliga signalsystem. Vid singelolyckor utgår alltså inte trafikskadeersättning.Detta innebär kort sagt att om en singelolycka skulle inträffa så täcks inte sakskador av trafikförsäkringen, och inte av halvförsäkringen heller. Kan man friskriva sig från betalningsansvar för skador som uppstår när man är handledare? Kort sagt är svaret ja. Avtalsfrihet råder, så det står dig, eleven och bilägaren fritt att avtala om en sådan friskrivningsklausul. Din del av avtalet bör därför vara att till bästa förmåga lära upp eleven, utan att bära ansvar vid eventuella vagnskador. I realiteten bär du som de facto bilförare (se länken ovan) ansvaret för att skadan har inträffat, men vad ert avtal ska syfta till är att reglera vem som eventuellt ersätter bilägaren för skadan. Om eleven är under 18 år så ska du istället be dennes vårdnadshavare underteckna det. Vad du bör tänka på är dock att du har ett stort ansvar som handledare, och räknas som föraren när ni övningskör, så det hade utan ett avtal legat nära till hands att hålla dig ansvarig för skador som eventuellt uppstår vid en singelolycka. Detta betyder även att om du friskriver dig från ansvaret för vagnskador så finns det utrymme att jämka det avtalet om du sedan under övningskörningen skulle agera vårdslöst och orsaka bilskadorna genom felaktiga eller farliga råd. Hur ska avtal formuleras?Avtalet behöver inte följa någon formalia utöver datering och signaturer, men det kan vara bra att teckna avtal med både den som du lär upp och den som lånar ut bilen. Den som lånar ut bilen ska acceptera att denne riktar anspråk mot den som blir upplärd vid eventuell singelolycka, och den som blir upplärd av dig ska ha en motsvarande förståelse för situationen. Ju tydligare och otvetydigt avtalet är desto bättre.Jag hoppas detta besvarar din fråga. Du är välkommen att höra av dig till oss på Lawline om du har ytterligare frågor. Kör försiktigt!

Får en provanställning pågå i mer än 6 månader?

2020-07-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej min man är ny i Sverige och fått jobb som cykelbud med provanställning i 6 månader och den gick ut 1 juli. Men han chef skrev nytt kontrakt till honom med en provanställning till, min frågan är kan man göra så eller vad kan vi göra.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan handlar om regler kring anställningsavtalet som regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd, även kallad LAS. Vad är skillnaden mellan en tillsvidareanställning och en provanställning? En anställning gäller enligt huvudregeln tillsvidare enligt 4 § LAS. Undantag till denna huvudregel finns dock, och i ert fall har provanställning tillämpats, vilket är norm på arbetsmarknaden. Under en provanställning finns ingen uppsägningstid, och arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren när som helst under denna period utan att behöva ange några skäl för det och arbetstagaren har samma möjlighet. En provanställning får enligt 6 § LAS löpa under max 6 månader. Det är alltså inte förenligt med lagen att teckna ett anställningsavtal som löper från den 1 januari och upphör den 1 december, eftersom provanställningen övergår till tillsvidareanställning efter 6 månader om inte arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet innan de sex månaderna gått ut, se 6 § 2 st LAS. Eftersom man inte kan ha en prövotid på över sex månader utan att den övergår till fast anställning så verkar det som att din man numera har en tillsvidaresanställning hos sin arbetsgivare. När gäller inte LAS? Jag har tolkat frågan som att din man har "vanliga" villkor kring anställningen, men eftersom du nämner att han är ny i landet så kan det finnas omständigheter som påverkar svaret ovan. Om din man är anställd med särskilt anställningsstöd eller med lönebidrag eller dylikt så gäller inte lagen ovan, och det vore tillåtet att anställa med prövotid på över 6 månader, se 1 § LAS. Vad bör ni göra?Om din man är anställd med särskilt anställningsstöd eller liknande så gäller inte LAS, och prövotiden kan förlängas. Det beror alltså på. Om din man har ett "vanligt" kontrakt, så har anställningen övergått till en tillsvidareanställning, och din man bör snarast påpeka det för sin chef och skriva ett nytt avtal. Anställningsvillkoren är då samma som under prövotiden, men med den skillnaden att det krävs saklig grund för uppsägning och att uppsägningstid gäller. Om din man är med i facket bör ni även kontakta facket eftersom kollektivavtal kan medföra att längre prövotid är tillåten.Jag hoppas detta besvarar din fråga, och att du fått den information du sökte. Om du har fler frågor eller om jag varit otydlig får du gärna höra av dig igen.

Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?

2020-08-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag vill avsäga mitt arv efter min pappa så att mina barn får det istället.. vad skriver jag på bouppteckningen?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kan man avstå sitt arv?Det finns inga hinder mot att avsäga sig sitt arv. Om du vill avstå ditt arv till förmån för dina närmsta legala arvingar kan du göra ett arvsanstående. Det finns olika sätt att avstå från arv, men om du vill avstå ett arv till förmån för din son kan du göra ett arvsavstående. Hur avstår man sig sitt arv?Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.Det finns inga formkrav på hur denna avståendehandling ska se ut - den bör dock vara tydligt formulerad (och för säkerhets skull daterad och undertecknad). Därefter kommer arvlåtarens egendom fördelas som om den som avsagt sig arvet gått bort innan arvlåtaren, så i ditt fall hade dina barn stått näst på tur till arvet efter dig. Har du fler barn än ett så tar de lika lott ur den del du skulle fått. Om du avstår dig arvet kommer alltså ditt/dina barn att ärva vad du skulle ärvt, eftersom de är näst på tur enligt arvsordningen.Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om det finns någonting som är oklart eller om du skulle ha fler frågor.

Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?

2020-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! På min arbetsplats har vi en kollega som vi skulle kunna kalla "arbetsskygg". Vi jobbar inom support och sitter både med samtal samt ärenden samtidigt. Vår kollega gör aldrig de ärenden han får, vilket betyder att vi andra får göra hans jobb. Har vi kö på telefon så pausar han sig mellan varje samtal för att göra ingenting i 10 minuter medan vi andra får skynda oss att plocka alla samtal som finns i kön. Han säger alltså inte nej till att göra det han ska, han gör det bara inte utan låter allt vara. Han springer dessutom på toaletten 5-6 gånger om dagen, varav varje besök är 15-20 minuter. Med tanke på vad lite han gör medan vi andra får jobba ännu mer så börjar vi störa oss på detta. Vi har pratat med vår chef som efter ett år fortfarande säger att de har en "pågående handlingsplan", men inget blir bättre. Har han problem med sin mage så är toalettbesöken befogade, vilket vi också sagt till vår chef men att vi tycker att kollegan behöver isåfall kanske söka hjälp via företagshälsovården eller liknande då han är borta såpass mycket varje dag att det drabbar vår verksamhet och stämningen sinsemellan kollegorna. För oss kollegor är detta ohållbart då vår chef inte har gjort något för att göra denna situation till det bättre. Folk vill säga upp sig, letar nya jobb etc för att ingen längre vill vara kvar där vissa kan få bete sig nästintill hur de vill. Vad kan/ska vår chef göra i detta fall? Vad kan vi kollegor göra i en sådan här situation?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inom arbetsrätten finns en allmän princip som kallas för arbetsgivarens §32-befogenheter, eller, arbetsgivarprerogativet. Principen innebär att arbetsgivaren har en (nästan) oinskränkt rätt att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren, er chef, kan således inte tvingas att säga upp personen i fråga, även om denne skulle göra ett dåligt jobb. Om personen skulle begå ett grovt kontraktsbrott mot arbetsgivaren som skulle medföra en rätt för arbetsgivaren att omedelbart avskeda personen så kan en arbetsgivare välja att ändå inte avskeda hen. En arbetsgivare har däremot i andra sammanhang ett ansvar att utreda exempelvis sexuella trakasserier, men det verkar inte finnas någon sådan situation i botten av din fråga. Eftersom jag inte vet någonting om omständigheterna som lett upp till den pågående handlingsplanen (eller vad den innebär för er kollega och vad den syftar till att åtgärda) så kan jag inte kommentera den saken närmre utan att spekulera. Vad kan du göra? Eftersom din chef har en pågående handlingsplan med den ifrågavarande kollegan så verkar din chef redan ha påbörjat en rehabilitering eller dylikt. Om du är fackligt ansluten så kan du kontakta ditt ombud eller eventuellt en facklig förtroendeman eller HR-ansvarig och berätta om hur din kollegas situation påverkar dig och kanske försöka komma på sätt för dig att fortsätta arbeta utan att bli störd av din kollega. Jag hoppas att detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

Hur får jag betalt för en skuld när den som lånat pengar undandrar sig?

2020-07-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har nu lånat ut pengar till en närstående person som jag misstänker har bedragit mig. Han har bett mig att överföra pengar till ett bankkonto och jag har ingen aning om det är hans bankkonto. Vi har inget skulderbrev skrivet men jag har en rad med sms där vi har samtalat om lånen och han har skrivit detaljerat vad som gäller och vilken ränta jag får. Nu har personen försvunnit med mina pengar och bytt adress och telefonnummer.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1936:811) om skuldebrev (förkortat SkbrL) innehåller bestämmelser om skuldebrev.Vad är ett skuldebrev? Skuldebrev kan antingen vara löpande (11 § SkbrL) eller enkla (26 § SkbrL). Vad som skiljer dem åt är att löpande skuldebrev är enklare för innehavaren av skuldebrevet (dvs den som har rätt att kräva utfärdaren på pengarna) att sälja vidare.Enligt motiven till lagen så är ett skuldebrev en skriftlig utfästelse om betalning, och handlingen ska i allmänhet vara undertecknad.Detta innebär att den skuld din bekanta har (som inte är undertecknad) inte manifesterats i ett regelrätt skuldebrev. Det betyder dock inte att fordringar såsom den du äger inte omfattas av lagen, man talar då istället om en enkel fordran, och det är reglerna för enkla skuldebrev som är tillämpliga. Det är alltså fortfarande reglerna för enkla skuldebrev som gäller.Vad innebär det att man utfärdar ett skuldebrev?1 § SkbrL är tillämplig både på enkla och löpande skuldebrev, och i den stadgas att den som utfärdat ett skuldebrev (vilket din motpart gjort enligt en analog tillämpning av 26 § SkbrL) svarar för sin förskrivning. Den som utfärdar skuldebrevet bär alltså ett ansvar för att skulden blir betald, och motparten har rätt till betalning. Enligt 5 § SkbrL är gäldenären (den som står i skuld) pliktig att betala när borgenären (den som har rätt till betalning) kräver det, om det inte avtalats när betalningen ska ske. Eftersom du skriver att ni i SMS reglerat räntan så kan ni även ha reglerat när den ska betalas, varför det då är den betalningsplanen som gäller. Om ni inte avtalat när skulden förfaller så gäller att du får kräva in pengarna när du vill. Hur kan man få sin fordran betald när gäldenären inte går att nå?Om din motpart väljer att inte betala sin skuld till dig kan du ansöka om stämning i tingsrätt och kräva betalning. Du kan även kräva ränta på förfallna fordringar. När man ansöker om stämning för att en motpart ska uppfylla sin del av ett avtal eller dylikt kallas det för en fullgörelsetalan. Om du får rätt i domstol så har du en exekutionstitel som kan användas för att få kronofogdemyndigheten att utmäta pengar eller annan egendom hos personen motsvarande skulden. Det är dock du som har bevisbördan för att det finns ett skuldförhållande. Om du har smsen kvar ska du åberopa dem som bevis, och gör gärna säkerhetskopior på dem ifall du inte har tid att ansöka om stämning på en gång. Att du inte vet vems bankkonto du överfört pengar till kan spela roll, men med det informationsunderlaget jag har fått skulle jag råda dig till att helt enkelt skriva i din stämningsansökan till vilket bankkonto du skickat pengarna till. Det verkar som om du inte får tag i personen. Det nog lättare för dig att hitta dennes nuvarande kontaktuppgifter genom exepelvis skatteverket istället för att försöka kontakta personen själv. Dessa uppgifter behöver du när du ska fylla i stämningsansökan som du hittar här. Om du är osäker på hur du bäst ska gå till väga för att bevaka din rätt råder jag dig till att kontakta vår byrå för hjälp i ärendet. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Telefon: 08-533 300 04Öppettider: mån-fre kl. 10.00 - 16.00Jag hoppas att din fråga har blivit besvarad, och att det löser sig.

Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?

2020-06-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej!Hur upprättar man en handling för avstående av arv med annan förmånstagare (en son)?
Aram Shokor |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid dödsboets bouppteckningsförrättning, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv.Det finns inga formkrav på hur denna avsägelsehandling ska se ut - den bör dock vara tydligt formulerad (och för säkerhets skull daterad och undertecknad). Därefter kommer arvlåtarens egendom fördelas som om den som avsagt sig arvet gått bort innan arvlåtaren, så i ditt fall hade din son stått näst på tur till arvet efter dig. Har du fler barn än ett så tar de lika lott ur den del du skulle fått. Det går inte att välja vem som ska ärva ens lott om man avsäger sig arvet, vad som händer är alltså att den legala arvsordningen avgör vem som ärver den avsagda lotten eftersom den arvingen som avgivit en avsägelsehandling betraktas som död vid fördelningen av kvarlåtenskapen. Om du avsäger dig arvet kommer alltså ditt/dina barn att ärva vad du skulle ärvt, eftersom de är näst på tur enligt arvsordningen. Jag hoppas detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om det finns någonting som är oklart eller om du skulle ha fler frågor.