Är jag skyldig att betala tillbaka en misstagsutbetalning från min arbetsgivare?

2021-03-04 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag fick ett brev ifrån ett gammalt jobb om att jag har en skuld att betala till dem.De erkänner att de missat med att upplysa mig om denna skuld och jag har personligen inte varit medveten om att jag har någon skuld till detta företaget då jag inte längre kom åt deras system för att se lönespecer där denna skuld skulle ha framgått.Eftersom jag inte hört något från företaget på över två år så har jag gått i god tro om att allting varit klart från min del och tid hos företaget.Det är konstigt och upprörande att de kommer så sent och kräver pengar.Pengarna de begär är redan spenderade och jag har inte samma ekonomiska resurser idag då jag är student.De har erbjudit avbetalningsplan men har de rätt att få några pengar över huvudtaget?2018 sa jag upp mig och har inte hört något eller kommit åt några fler lönespecer som ska omfatta ev. skuld.2021 får jag krav på återbetalning av skuld.Med vänlig hälsning,
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din förra arbetsgivare av misstag betalat ut för mycket lön till dig och nu vill att du ska betala tillbaka beloppet. Din fråga är om din förra arbetsgivare har rätt att få tillbaka pengarna. Misstagsutbetalning Om din förra arbetsgivare av misstag betalat ut för mycket lön till dig (en så kallad misstagsutbetalning) är huvudregeln att du är skyldig att betala tillbaka beloppet. Detta följer av principen condictio indebiti. Men om du i god tro tagit emot eller använt beloppet så är du inte skyldig att betala tillbaka. God tro i detta fallet innebär att du inte vetat om att det skett en utbetalning av misstag. Detta betyder att om du i god tro tagit emot eller använt beloppet så är du inte skyldig att betala tillbaka. Enligt vad du beskriver i frågan låter det som att du uppfyller kraven på att inte behöva betala tillbaka pengarna, eftersom du inte vetat om att det skett en misstagsutbetalning och att du spenderat pengarna. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man under sin uppsägningstid ta anställning hos en annan arbetsgivare och får man i så fall lön från båda arbetsgivarna samtidigt? Är en avsiktsförklaring avseende en anställning juridiskt bindande?

2021-02-22 i Övrigt
FRÅGA |Hej, jag har två frågor:1/ En anställd har sagt upp sig hos arbetsgivare A och har 3 månaders uppsägningstid. Kan hen under uppsägningstiden gå in i ny anställning hos arbetsgivare B, dvs uppbära lön från 2 arbetsgivare samtidigt?2/ Är en avsiktsförklaring avseende en anställning juridiskt bindande om båda parter skrivit under? Och om så, behövs det skrivas ett regelrätt anställningsavtal också?mvh
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att din vänder dig till Lawline med dina frågor.För att kunna besvara dina frågor kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS). Jag tolkar dina frågor som att du undrar dels om man under sin uppsägningstid hos en arbetsgivare kan ta anställning hos en annan arbetsgivare och om man i så fall kan få lön av båda samtidigt, och dels om en avsiktsförklaring avseende en anställning är juridiskt bindande. Jag kommer besvara en fråga i taget.Kan man under sin uppsägningstid hos en arbetsgivare ta anställning hos en annan arbetsgivare, och kan man i så fall få lön av båda arbetsgivarna samtidigt?Om man har blivit uppsagd från sitt arbete har man under sin uppsägningstid rätt till lön och andra förmåner (12 § LAS). Om arbetsgivaren säger att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden, får arbetsgivaren avräkna inkomster som arbetstagaren fått genom annan anställning (13 § LAS). Att inte behöva stå till förfogande innebär att man är arbetsbefriad, alltså att man inte behöver komma till arbetet men att man ändå får sin uppsägningslön. Om arbetstagaren blivit arbetsbefriad och sedan börjar jobba på en annan arbetsplats under uppsägningstiden, får den första arbetsgivaren dra av pengar från uppsägningslönen eftersom man får inkomst från en annan arbetsgivare. Detta betyder att om man har blivit arbetsbefriad och tar anställning hos någon annan under uppsägningstiden, så får man lön från två arbetsgivare samtidigt. Men den första arbetsgivaren har en möjlighet att dra av pengar från ens uppsägningslön motsvarande det man tjänar hos den andra arbetsgivaren.Om man skrivit under en konkurrensklausul kan det vara ett hinder för att ta anställning hos en konkurrerande verksamhet under en viss tid.Är en avsiktsförklaring avseende anställning juridiskt bindande?I din fråga undrar du om en avsiktsförklaring är juridiskt bindande. Som huvudregel är inte avsiktsförklaringar juridiskt bindande. En avsiktsförklaring träffas mellan parter som har för avsikt att ingå avtal med varandra. Det ses alltså inte som ett färdigt avtal utan är en överenskommelse om vad man hittills förhandlat inför det slutliga avtalet. I vissa fall kan avsiktsförklaringar vara bindande, men det avgörs i så fall genom avtalstolkning i domstol. Att en avsiktsförklaring anses vara bindande kan till exempel bero på omständigheter kring och innehållet i avsiktsförklaringen. Huvudregeln är dock att avsiktsförklaringar inte är juridiskt bindande. För anställningsavtal finns inget formkrav. Ett anställningsavtal behöver alltså inte vara skriftligt för att vara bindande. Ett anställningsavtal kan, precis som många andra avtal, ingås muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att båda parter agerar såsom om det funnits ett avtal mellan dem. Då anser man att ett avtal kommit till stånd. När det kommer till att bevisa att det finns ett anställningsavtal kan det underlätta att ha ett skriftligt avtal. Det är alltså okej att inte få skriftliga anställningsavtal eller annan skriftlig information vid själva anställningstillfället. Inom en månads tid från anställningstillfället ska dock arbetstagaren få skriftlig information från arbetsgivaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (6 c § första stycket LAS). Ett muntligt anställningsavtal är alltså precis lika bindande, men det är alltid lättare att bevisa vad man kommit överens om då det finns ett skriftligt avtal. En avsiktsförklaring är som huvudregel inte juridiskt bindande. Hoppas du känner att du har fått svar på din frågor. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Är vårdnadshavare skyldiga att ersätta skada som barn vållar genom brott när barnet vårdas med stöd av LVU?

2021-02-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son är placerad enligt LVU och är placerad på SiS. Där har han varit extremt våldsam och har därför blivit polisanmäld för våld och hot mot tjänsteman. Nu har han blivit dömd för brottet, en paragraf 7 och ev betala skadestånd (vet inte så mycket clet om det än). Men jag har fått till mig att det är vi vårdnadshavare som måste betala det skadeståndet. Sonen är straffmyndig. Han har inga egna tillgångar. Kan det bli så att vi måste betala hans skadestånd? Trots att han har vård under LVU? Han placerades pga sitt farliga beteende.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med vill jag beklaga situationen som du och din familj befinner er i. Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni som vårdnadshavare kan bli skyldiga att betala det skadestånd som er son blivit dömd till, trots att han vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De lagar som jag kommer använda för att besvara din fråga är brottsbalken (BrB), föräldrabalken (FB) och skadeståndslagen (SkL). VårdnadshavareI din fråga skriver du att din son är straffmyndig, men inte hur gammal han är. I Sverige är man straffmyndig från den dagen man fyllt 15 år (1 kap 6 § BrB). Ni är vårdnadshavare till er son fram till det att han fyller 18 år (6 kap 2 § första stycket FB). Att din son vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) betyder inte att ni som föräldrar har fråntagits vårdnaden. Vårdnadshavare har principalansvar för de skador som barn vållar genom brottVårdnadshavare har en skyldighet att ersätta skada som barnet vållat genom brott (3 kap 5 § första stycket första punkten SkL). Detta kallas för principalansvar. Det betyder att ni som vårdnadshavare är skyldiga att betala det skadestånd som er son orsakat genom brottet han begått. Detta principalansvar som vårdnadshavare har är begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (3 kap 5 § andra stycket SkL). Prisbasbelopp är det fastställda belopp som används bland annat för att beräkna olika förmåner och avgifter. Prisbasbeloppet i år, 2021, är 47 600 kr. En femtedel av 47 600 kr är 9520 kr. Det innebär att det maximala belopp som ni som vårdnadshavare kan blir skyldiga att ersätta är 9520 kr. Om han begick brottet förra året, år 2020, utgår man från det prisbasbelopp som var det året. År 2020 var prisbasbeloppet 47 300 kr. En femtedel av 47 300 är 9460 kr. Det innebär att om din son begick brottet förra året, så kan ni som vårdnadshavare bli skyldiga att ersätta maximalt 9460 kr. Jämkning Huvudregeln är alltså att vårdnadshavare ska ersätta de skador som barn vållat genom brott. Det finns dock ett undantag till denna huvudregel, som säger att skadeståndet i enstaka fall kan jämkas (3 kap 6 § andra stycket SkL). Att skadeståndet jämkas innebär att det sätts till ett lägre belopp eller till 0 kr. För att skadeståndet ska kunna jämkas enligt denna regel ska det vara uppenbart oskäligt att vårdnadshavaren betalar skadeståndet. Uppenbart oskäligt är ett högt krav, och betyder att undantaget bara i väldigt få fall blir aktuellt. Ett exempel på de fall då man ibland anser att det är uppenbart oskäligt är då en ungdom är omhändertagen av socialrättslig tvångslagstiftning, till exempel LVU. Eftersom jag inte har alla omständigheter i ert fall är det svårt för mig att svara på om jämkningsregeln kan bli aktuell för er. Men det finns i alla fall en möjlighet att det eventuella skadeståndet kan jämkas i ert fall. Svar på din frågaSammanfattningsvis är det alltså ni som vårdnadshavare som ska ersätta det eventuella skadeståndet, men ni kan inte bli skyldiga att ersätta mer än 9520 kr om händelsen inträffade i år. Det finns en möjlighet att få skadeståndet jämkat, men bara om det är uppenbart oskäligt att ni som vårdnadshavare betalar skadeståndet. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

När börjar acceptfristen i ett anbud löpa om brevet inte är dagtecknat?

2021-02-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om ett anbud göres i brev eller telegram när börjar acceptfristen löpa om brevet inte är dagtecknat? Börjar acceptfristen löpa från det att anbudet kommit mottagaren till handa eller räknar man från poststämpeln?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag använda mig av avtalslagen. Ett avtal utgörs av ett anbud och en accept (1 § första stycket avtalslagen). Om anbudet kommit med brev börjar acceptfristen räknas från den dag då brevet är dagtecknat, alltså brevets datering (2 § andra stycket avtalslagen). Om brevet inte är dagtecknat börjar acceptfristen löpa från datumet på poststämpeln. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?

2021-03-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag har utan förvarning blivit uppsagd på mitt jobb. Jag jobbar som personlig assistent och haft lite dispyt med min kundansvarig. Kunden jag jobbar hos är starkt emot att jag blivit uppsagd men han blir inte hörd av ansvarige. Jag fick reda på av mina kollegor att jag blivit uppsagd. Jag har inte fått veta varför samt att jag har rätt till 14 dagars uppsägningstid vilket kundansvarig har tagit bort med. Får man säga upp någon på detta sätt?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med vill jag säga att jag beklagar det som hänt dig. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det varit korrekt av din arbetsgivare att säga upp dig på det här sättet. Jag tolkar också din fråga som om du blivit av med din uppsägningstid, alltså att du har fått sluta direkt. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägning och avskedAv din fråga framgår inte vilken anställningsform du har. Det vanligaste är dock att man har en tillsvidareanställning. Om inget är sagt om din anställningsform, utgår man från att du har en tillsvidareanställning (4 § första stycket LAS). För att en tillsvidareanställning ska upphöra krävs uppsägning eller avsked. Uppsägning kan bero på att man har arbetsbrist på arbetsplatsen eller på grund av personliga skäl. Personliga skäl innebär att man misskött sig på något sätt. Vid uppsägning har man rätt till uppsägningstid (4 § andra stycket LAS). Avsked beror alltid på personliga skäl och innebär att man får sluta direkt, utan uppsägningstid (4 § fjärde stycket LAS). Ett avskedande får ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § första stycket LAS). Det kan till exempel vara stöld från arbetsgivaren, våld eller hot om våld mot arbetsgivaren eller medarbetare eller allvarlig illojalitet.Om du skulle ha en allmän visstidsanställning (5 § LAS), alltså att du är anställd med ett startdatum och ett slutdatum, så upphör anställningen när den avtalade tiden löper ut. Även en allmän visstidsanställning kan avslutas på grund av avsked. Du har blivit avskedad När du beskriver att din arbetsgivare har tagit bort din uppsägningstid tolkar jag det som att du inte fått någon uppsägningstid alls. Det är att likna vid ett avsked. Det betyder att du har blivit avskedad, inte uppsagd. Du beskriver att du haft en dispyt med din arbetsgivare och jag tolkar det som att detta är anledningen till varför du blivit avskedad. Det beror på allvarligheten av dispyten om din arbetsgivare har haft rätt att avskeda dig eller inte. Som jag skrev tidigare kan stöld från arbetsgivaren, våld eller hot om våld mot arbetsgivaren eller andra medarbetare vara grund för avsked. Även allvarlig illojalitet kan vara grund för avsked, som till exempel att avslöja yrkeshemligheter i syfte att skada arbetsgivaren. Eftersom jag inte vet något mer än att ni haft en dispyt, är det svårt för mig att svara på om din arbetsgivare haft rätt att säga upp dig eller inte. Får inte baseras på något som hände för mer än två månader sedanAv din fråga framgår inte när dispyten inträffade. Om er dispyt skedde för mer än två månader sedan, får inte enbart dispyten vara anledningen till att du blivit avskedad (18 § andra stycket). Att du fått höra av dina kollegor att du blivit uppsagdAtt du fått höra av dina kollegor, och inte av din arbetsgivare, att du har blivit avskedad är problematiskt. Ett avskedande ska vara skriftligt och ska lämnas till dig personligen (19 § första stycket och 20 § första stycket LAS). Om du säger till din arbetsgivare att du vill veta varför du blivit avskedad så är arbetsgivaren tvungen att uppge det (19 § tredje stycket LAS). Att inte avskedandet är skriftligt innebär inte att avskedandet är ogiltigt. Det betyder bara att du kan få skadestånd för att avskedandet inte gått rätt till. Underrättelse om avskedandet en vecka i förväg En arbetsgivare som vill avskeda en arbetstagare måste informera honom eller henne om det minst en vecka i förväg (30 § första stycket LAS). Din arbetsgivare skulle alltså informerat dig i förväg, och om du är med i facket skulle din arbetsgivare ha informerat din fackförening också. Har avskedandet varit korrekt?Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall är det svårt för mig att svara på om avskedandet verkligen gått rätt till. Att du inte fått ett skriftligt avskedande kan däremot leda till skadestånd om du går till domstol. Hur du kan gå vidare med din frågaMin rekommendation till dig är att vända dig till facket om du är fackligt ansluten. Om du inte är fackligt ansluten och anser att din arbetsgivare inte haft rätt att säga upp dig eller att själva avskedandet varit felaktigt kan du ta ditt fall vidare till domstol. Vill du få mer juridisk hjälp av våra jurister på Lawline är du välkommen att höra av dig till info@lawline.se. Hoppas att du känner att du fått hjälp med din fråga. Med vänlig hälsning,

Hur fungerar inlasning för en timanställd och påverkas den om man arbetar som timanställd på flera arbetsplatser?

2021-02-18 i Anställningsformer
FRÅGA |Om du varit timanställd på en firma i sammanlagt två år (utan att ha blivit inglasad därefter). Kan du ta en ny timanställning hos en annan firma trotts att det inte gått fem år?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur inlasning fungerar för en timanställd och om den påverkas av att man arbetar som timanställd på flera arbetsplatser. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS). TimanställningTimanställning är egentligen inte en riktig anställningsform enligt lag, utan kan betyda lite olika saker. Man kan ha en tillsvidareanställning (fast anställning) som är begränsad till vissa timmar, eller med andra ord är på deltid. Detta kallar vissa ibland för timanställning. Det vanligaste är dock att man säger timanställning när man syftar på en allmän visstidsanställning (att man är anställd för en viss period), som upphör att gälla vid arbetsdagens slut. Med detta menas att när man kommer till arbetsplatsen får man en visstidsanställning och när man går hem för dagen så upphör den. Rent juridiskt sluts då ett nytt, tidsbegränsat anställningsavtal, för varje tillfälle man arbetar. Jobbar man till exempel ett pass på tisdagen och ett på torsdagen så ses dessa två pass som två olika visstidsanställningar. Jag utgår från att det är denna typ av anställning du syftar på. InlasningOm man är visstidsanställd övergår anställningen till en tillsvidareanställning om man varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod. En anställning övergår också till en tillsvidareanställning om man har haft tidsbegränsade anställningar i sammanlagt två år och dessa följer på varandra (5a § första stycket LAS). Anställningarna följer på varandra om det gått max sex månader mellan anställningstillfällena (5a § andra stycket LAS). Det är tiden som man faktiskt varit anställd som man ska se till när man kollar om man arbetat sammanlagt två år. Vid en timanställning är det varje separat arbetstillfälle som ska räknas ihop och inte dagarna emellan tillfällena. Om man till exempel jobbar två dagar en vecka så är det endast dessa två dagar som man ska räkna med, inte hela veckan. När man kommit upp till sammanlagt två år i arbetstillfällen, och det inte gått mer än sex månader mellan arbetstillfällena och man kommit upp i dessa två år under en femårsperiod, så ska man bli inlasad. Flera arbetsgivareDet finns ingen regel som säger att man inte får vara anställd hos någon annan arbetsgivare under tiden för att kunna bli inlasad. Men för att bli inlasad måste man som timanställd ha jobbat sammanlagt två år under en femårsperiod på ett och samma ställe, för att bli inlasad på just det stället. Svar på din frågaSå länge man har varit timanställd i sammanlagt två år under en femårsperiod ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning, man ska alltså bli inlasad. Att man har en annan timanställning på en annan arbetsplats också är inget hinder för att bli inlasad.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga och att jag har förstått frågan rätt. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Vad händer om man testamenterar till någon som avlider före en själv?

2021-02-12 i Testamente
FRÅGA |Om jag testamenterar samtliga mina tillgångar till min systerdotter och hon skulle avlida före mig. Ärver då hennes två barn mig automatiskt i nästa steg?Jag har inga bröstarvingar, men en bror som har två barn. Jag vill inte att brodern eller hans barn ska kunna ärva mig.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med ditt arv om den personen som du testamenterat till, din systerdotter, går bort före dig. Vad händer om din systerdotter går bort före dig?Den som testamenterar sina tillgångar kallas för testator och den som man testamenterar till kallas för testamentstagare. Endast den som lever vid arvlåtarens bortgång har rätt till arv (1 kap 1 § ÄB). Det betyder att den testamentstagare som avlider innan testatorn inte har rätt till arv. Men om din systerdotter går bort före dig ska hennes arvingar, det vill säga hennes barn, träda i hennes ställe (11 kap 6 § ÄB). Detta är i överensstämmelse med den så kallade istadarätten, som innebär att barn träder i sina föräldrars ställe vid arv. Ett krav för att man som barn ska få träda i testamentagarens ställe är att man är berättigad till arv efter testatorn. Det innebär att man ska vara släkt med testatorn. Om man däremot testamenterar till en vän som sedan går bort före en själv, kommer vännens barn som huvudregel inte kunna träda i vännens ställe, eftersom de inte är berättigade till arv efter testatorn. Eftersom din systerdotters barn är berättigade till arv efter dig, ska de träda i din systerdotters ställe om hon skulle gå bort före dig. Svar på din frågaDin systerdotters barn kommer att träda i din systerdotters ställe, om du testamenterat till henne och hon går bort före dig. Hoppas du fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Trevlig helg,

Är en uppsägning ogiltig om hyresvärden inte har signerat den?

2021-02-12 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Är en uppsägning ogiltig om hyresvärden inte har signat/underskrift på den? Vänligen ange underlag.Tack!
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om hyresvärdens signatur är ett krav för att uppsägningen av ett hyresavtal ska vara giltigt. För att besvara frågan kommer jag använda mig av jordabalken (JB). Uppsägningen ska vara skriftlig Om ett hyresförhållande varit längre än tre månader, så är kravet att det ska sägas upp skriftligen för att vara giltigt (12 kap 8 § första stycket JB). I praktiken så innebär det att alla hyresavtal som gäller tills vidare måste sägas upp skriftligen. Om ett hyresavtal gäller på bestämd tid och är kortare än tre månader eller tre månader så får det sägas upp muntligen (12 kap 8 § JB första stycket). I den skriftliga uppsägningen ska hyresvärden skriva varför hon eller han inte förlänger hyresavtalet (12 kap 8 § andra stycket JB). Delgivning Om hyresvärden vill säga upp hyresavtalet måste han eller hon delge uppsägningen till hyresgästen. Delgivning innebär att hyresvärden ska se till så att hyresgästen fått uppsägningen på ett sådant sätt att hon eller han vet eller kan utgå från att den verkligen har nått hyresgästen (12 kap 8 § tredje stycket JB). Det finns dock inget krav på att uppsägningen ska innehålla en signatur från hyresvärden. Svar på din fråga Om en uppsägning är skriftlig och säger varför hyresavtalet sägs upp, räcker det inte att uppsägningen saknar underskrift från hyresvärden för att den ska vara ogiltig. Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att skriva till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,