Kan man ärva sin makes skulder?

2020-01-16 i Make
FRÅGA |Vi är gifta, inga gemensamma barn.Min man har skulder lån,kreditkort och checkkredit i enskilda firma.Min fråga ärver jag dem om han går bort före min?
Linnéa Lind |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att behandla din fråga genom att beskriva vad som händer när en make dör. Det är ärvdabalken (1958:637) och äktenskapsbalken (1987:239) som är tillämpliga lagar.SkuldernaEfter dödsfallet ska bouppteckning förrättas inom tre månader (20 kap 1 § ÄB). Uppgörelse med makens borgenärer ska träffas inom denna tid (21 kap 1 § ÄB). Den dödes tillgångar och skulder ska antecknas så de var vid dödsfallet (20 kap 4 § ÄB). Är den döde gift ska tillgångarna och skulderna antecknas till den make de hänför sig till (20 kap 4 § 3–4 st). En skuld ska avräknas från samma makes tillgångar eftersom vardera make ansvarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB och 11 kap 2 § ÄktB). Värdet av en makes tillgångar sätts aldrig till mindre än noll. Det går inte heller att testamenterar över skulder eftersom de inte utgör en tillgång.ArvetEftersom det inte finns några gemensamma bröstarvingar som är arvsberättigade är du som make både part i bodelningen och delägare i dödsboet (3 kap 1 § ÄB och 18 kap 1 § ÄB). Detta innebär att du kommer att få all egendom vid arvskifte om testamente inte finns. Skulle bodelning eller arvskifte ske innan skulderna har betalats kan du bli återbetalningsskyldig i den mån skulderna skulle avräknats mot den egendomen som du övertagit (21 kap 4 § ÄB).Sammanfattningsvis så ärver inte en arvinge eller efterlevande make arvlåtarens skulder. Skulle skulderna överstiga tillgångarna bestäms värdet till noll. Jag kan dock råda dig till att inte förrätta arvskifte innan skulderna reglerats för att undvika återbetalningsskyldighet. För detta kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en boutredningsman (19 kap 11–12 § ÄB). Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan avtal hävas om säljaren inte avhjälpt fel?

2019-12-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan!April 2017 köpte jag en helt ny husvag för 443000kr. Redan från första början har vi haft problem. Inann dom ens levererade vagnen till oss so fick dom byta bänkskiva i köket, pga att en tak panel lossat vid transport. Leveransen blev försenad pga detta med flera veckor utan att vi fick veta varför. Efter leverans har vi haft massor av problem. Dom har bytit fönster fram, bytit 2 fönster på sidorna, bytit köksfönster, bytit ytterdörr, bytit bänkskivan ännu en gång , bytit bordskiva 3 gånger, lagat soffa fram 3gånger, bytit takskiva, limmat spåtlights, bytit hjullager båda sidor, bytit bromsbelägg båda sidor. mm Vi har hela tiden från början haft problem med att det blir mycket kondens på fönster och väggar och tak. Är så att det rinner. Flera deceliter kan man krama ur trasan varje morgon när det är kallt ute.Dom har byggt om värmesystemet flera gånger utan att det blir bra. Har haft vagnen nu ca 2.5år, men har påtalat kondens problemet redan från början. Dom har haft vagnen inne på reparation mer än 3månader totalt, tror det är 8-9 tilfällen. Den sista så var den hos general agenten i en månad. Felet kvarstår dock. Vid flera tillfällen har dom inte åtgärdat hälften av bristerna utan att jag fått åka tillbaka igen. Har 6mil enkel resa, så det har ju blivit några mil. Har somm du förstår tröttnat och kontaktade säljaren om att jag vill häva köpet pga att kondens problemet inte är åtgärdat.Har jag rätt att göra det? Vad är rimligt avdrag att göra för säljaren?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du som konsument köpt husvagnen av en näringsidkare. För detta förhållande är konsumentköplagen (1990:332) (KköpL) tillämplig. Fel i varan föreligger när varan inte överensstämmer med det säljaren utfäst (19 § KköpL). Säljaren svarar för fel i varan som förelegat när varan avlämnats till köparen (20 § KköpL) Fel som påtalats inom 6 mån efter köpet presumeras föreligga vid avlämnandet (20a § KköpL). I ditt fall har säljaren tagit på sig ansvar för alla skador som påtalats. Jag kommer därför att antaga att problemen avser fel i varan och att fel förelåg när varan avlämnades.Under dessa omständigheter har du rätt till avhjälpande eller omleverans (27 § KköpL). Avhjälpande av aktualiseras då lämnat in husvagnen för reparation. Vid avhjälpande åligger diet köparen att lämna in och hämta ut föremålet på verkstaden, säljaren har därför inget ansvar för dina resor till verkstaden. Då felen inte har åtgärdats inom ramen för avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller hävning. Prisavdrag innebär att säljaren ska svara för skillnaden för husvagnen i avtalsenligt skick och den felaktiga (28 § KköpL). Bedömningen ska göras objektivt. Då jag inte är har detaljinformation rörande felets omfattning kan jag inte göra bidra med ett beräkningsförslag.För hävning krävs det att felet efter en helhetsbedömning är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KköpL). Det krävs inte att säljaren vet eller borde inse vad som är av väsentlig betydelse för köparen Om kondensproblemet i värmesystemet innebär att ni inte kan använda husvagnen kan felet anses vara av väsentlig betydelse. Som köpare har du dock rätt till skadestånd för direkt och indirekt skada, så länge som det föreligger i fel (30–32 §§ KköpL). Skadestånd kan t.ex. utfås för utgifter och inkomstförlust då köparen behövt ta ledigt för att besöka säljaren (32 § KköpL). Om detta överensstämmer med dina förhållanden, t.ex. då du lämnat husvagnen på service, kan det finnas det skäl för skadestånd.Sammanfattningsvis bör omständigheterna ge skäl för prisavdrag eller hävning. Prisavdraget ska beräknas objektivt och svarar för skillnaden mellan husvagnen i avtalsenligt skick och i felaktigt skick. För hävning krävs det att felet är av väsentlig betydelse. Då felet medfört att du ett flertal gånger fått lämna husvagnen på service kan detta ge skäl för skadestånd avseende utgifter och inkomstförlust.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vem ärver ett barns försäkringsersättning?

2019-12-07 i Barnrätt
FRÅGA |Vår minderåriga son har efter en svår olycka fått ett högt försäkringsbelopp utbetalt på sin barnförsäkring. Då beloppet är stort så får vi föräldrar inte förvalta pengarna utan det gör Överförmyndarenheten.Vår undran är vad som händer med vår sons pengar om han avlider?Fortsätter överförmyndaren att äga rätten till förvaltning av pengarna? Går pengarna tillbaka till försäkringsbolaget?Eller ärver vi i familjen pengarna?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att börja med att förklara varför beloppet förvaltas av Överförmyndarenheten. Reglerna för ett barns tillgångar finns i föräldrabalken (FB). När ett barn har större tillgångar finns det särskilda regler för att skydda barnets intressen. Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (46 500*8=372 000) ska förvaltningen ske med överförmyndarens kontroll (13 kap 2 § FB). Tillgångarna ska då placeras på ett säkert sätt (13 kap 4–7 §§ FB). Om förvaltningen av ert barns tillgångar beror på det höga beloppet är det en förvaltning med särskild överförmyndarkontroll. Det är barnets tillgångar som förvaltas, i ert fall utgörs barnets tillgångar av försäkringsersättningen. Tillgångarna tillhör barnet och inte försäkringsbolaget. Om barnet dör och arvet ska fördelas är ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag. Jag förutsätter att ni föräldrar är arvsberättigade (ÄB 1 kap 1 §). Som arvingar är ni också dödsbodelägare (18 kap 1 § ÄB). Efter dödsfall ska barnets tillgångar fördelas mellan de arvsberättigade. Den avlidnas tillgångar ska antecknas vid beloppet de uppgick till vid dödsfallet (20 kap 4 § ÄB). Tillgångarna ska förvaltas av dödsboet under tiden dödsboet utreds (18 kap 1 § ÄB). Detta innebär att Överförmyndarenhetens kontrolluppdrag upphör när dödsbodelägarna kan ta vid. Försäkringsersättningen kommer på så sätt att förvaltas av er som dödsbodelägare när dödsboet utreds. Finns inga bröstarvingar till ert barn kommer ni föräldrar att dela på arvet (2 kap 2 § ÄB).Sammanfattningsvis utgör försäkringsersättningen ert barns tillgångar. Tillgångarna förvaltas i nuläget under särskild överförmyndarkontroll. Om barnet som äger tillgångarna avlider kommer tillgångarna att förvaltas av dödsbodelägarna innan arvet fördelas. Finns inga bröstarvingar kommer ni föräldrar att dela på arvet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem är skyldig att vabba?

2019-12-21 i Barnrätt
FRÅGA |Har man någon juridisk skyldighet att vabba för sitt barn utanför umgängestiden om man är umgängesförälder?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det följande kommer jag först att behandla frågan om vem som har skyldighet att tillgodose barnets behov. Efter detta kommer jag kort beröra rätten till föräldrapenning vid vård av sjukt barnJag antar att ni fråga gäller en situation där den ena personen har ensam vårdnad och den andra har umgängesrätt. För föräldrars skyldighet att tillgodose barns behov är föräldrabalken (FB) tillämplig lag. Det är vårdnadshavaren som har ansvar för barnets personliga förhållanden och behov (6 kap 1 § FB). Detta innebär dock endast en skyldighet att barnet får den tillsyn och omsorg barnet har rätt till. Den faktiska omsorgen kan överlåtas på andra, t.ex. förskolan eller en sambo. I praktiken innebär detta att den person som barnet bor hos har ansvar för den faktiska omsorgen. Vid umgängesrätt innebär detta att personen barnet bor hos har ansvar för den faktiska omsorgen och kan försumma sitt ansvar, t.ex. genom att inte vårda sitt barn när detta är sjukt. En förälder eller de som likställs som förälder har rätt till ledighet och föräldrapenning (1 § föräldraledighetslagen (1995:54) och 11 kap 4–5 § socialförsäkringsbalken (2010:110)). Beroende på er situation kan det finnas olika personer som har rätt till föräldraledighet. Detta innebär dock ingen skillnad rörande det ansvar som gäller barnets faktiska omsorg.Sammanfattningsvis innebär detta att vårdnadshavaren har ansvar för att tillgodose barnets behov och den faktiska omsorgen när barnet bor hos denne. Under dessa förutsättningar har en umgängesförälder inte skyldighet att "vabba" utanför umgängestiden. Rätt till föräldrapenning regleras i föräldraledighetslagen och socialförsäkringsbalken. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Gäller den nya preskriptionstiden för gamla försäkringsavtal?

2019-12-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag fick precis reda på att jag kunde fått ersättning för mitt insjuknande i diabetes typ 1 från mitt försäkringsbolag men de säger att preskriptionstiden gått ut. Jag insjuknade (fick diagnos) november 2013 och idag ringde jag försäkringsbolaget som jag varit försäkrad hos sedan jag föddes. Varken jag som minderårig eller mina vårdnadshavare har fått någon som helst information om att denna typ av ersättning fanns. Det har alltså gått 6 år sedan jag fick diagnos och som jag förstår det inträdde en ny lag om preskription år 2015 där preskriptionstiden höjdes från 3 år till 10 år. Detta betyder att jag söker ersättning för sent och går miste om cirka 200.000 kr i ersättning. Men, eftersom jag insjuknade 2013 så gällde min preskriptionstid fram till slutet av 2016 alltså EFTER lagändringen. Jag hade alltså tid kvar på min preskription när lagen ändrades. Min fråga är då; spelar detta någon roll i en överklagan?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller i huvudsak preskriptionstiden för försäkringsavtal. Jag kommer att besvara denna fråga för att sedan kommentera bristen på information från försäkringsbolaget.PreskriptionstidJag förstår det som att dina föräldrar har tecknat en personförsäkring som avser skydd för din hälsa. Det är försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL) som ska tillämpas på sådana försäkringsavtal (1 kap 1 § FAL). Då försäkringen är en personförsäkring ska bestämmelserna i 10–16 kap tillämpas (1 kap 2 § FAL). Av detta följer en preskriptionstid på 10 år (16 kap 5 § FAL). Då lagen nyligen ändrades ska information om tillämpning av de nya preskriptionstiderna sökas i lagens övergångsbestämmelser. Av övergångsbestämmelserna framgår att preskriptionstiden även ska gälla för äldre försäkringar (4p). Dessvärre gäller detta endast om försäkringsfallet inträffat efter lagen trätt i kraft. Ditt insjuknande i diabetes typ 1 inträffade 2013. Försäkringsfallet inträffade därför innan lagändringen av preskriptionstiden som ägde rum den 1 januari 2015. Av den anledningen gäller den gamla preskriptionstiden, som då tyvärr gått ut. Din rätt till försäkringsersättning har därmed gått förlorad (16 kap 5 § 4st ). Vi på Lawline beklagar det inträffade.InformationspliktDu skriver också att varken du eller dina föräldrar fått information om försäkringens innehåll. Försäkringsbolaget har skyldighet att lämna information om försäkringens innehåll (10 kap FAL). Informationsplikten gäller innan och i samband med att försäkringsavtalet ingås (10 kap 3–4 §§), under försäkringstiden och vid villkorsändring (10 kap 5–6 §§ FAL) samt vid försäkringsfall och risk för prekription (10 kap 7-8 §§ och 16 kap 1 §). Informationsplikten innebär att ni som konsumenter ska få information om innehållet i försäkringsvillkoren. Beroende på hur det sett ut i ert fall kan det finnas en möjlighet att föra talan om underlåtenhet att lämna information (10 kap 9–12 §§). Mot bakgrund av detta finns det anledning för er att utreda vad ni fått för information. Då jag inte är upplyst om händelseförloppet kan jag i nuläget inte ge råd som är anpassade utefter era förutsättningar.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Kan en make ändra ett inbördes testamente?

2019-12-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Om jag och min fru har skrivit ett testamente, att den som dör först ger alla sina ägodelar (giftorättsgods, skulder och enskild egendom) till partnern. När den andra av oss dör så ska resten då gå till min bror. Om jag är den som dör först, kan min fru då skriva om testamentet och då ge alla pengar till någon förening som röda korset istället?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först kommer jag att kommentera testamentets innehåll för att sedan besvara frågan om din frus och brors rätt som testamentstagare. För frågor som rör testamenten är det ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag. Då skulder betalas innan arvet skiftas är det inte möjligt att testamentera om skulder (23 kap 2 § ÄB). Din bror har rätt att vara testamentstagare (9 kap 1 § ÄB). Då ni har testamenterat till den andre maken för att din bror sedan ska ärva utgör ert testamente ett förordnande om sekundosuccession (12 kap 1 § ÄB). Om du dör först innebär det att din fru får din del av det belopp brodern är arvsberättigad till med fri förfoganderätt (3 kap 2 § ÄB). Den fria förfoganderätten innebär att testamentstagaren – din fru – inte kan testamentera över den delen (NJA 1937 s 243). Skulle din fru ändra ert inbördes testamente och skriva över hela sin del till t.ex. Röda korset skulle hon förlora sin rätt enligt testamentet (10 kap 7 § ÄB). Till följd av detta förlorar hon rätt till din del och denna tillfaller din bror. Din fru kan dock ändra sin del av testamentet då testamenten inte kan vara utformade som avtal (17 kap 3 § ÄB).Sammanfattningsvis kan din fru inte testamentera över den del hon ärver av dig som sedan kommer att ärvas av din bror. Inte heller kan din fru ändra ert inbördes testamente utan att hon förlorar sin rätt till din del. Din fru kan dock ändra testamentet för sin egen del så att denna går till t.ex. Röda korset.Hoppas att du fick svar på din fråga!