Omprövning av vårdbidrag

2021-03-29 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Jag har ansökt om vårdbidrag åt min son och jag fick ett beslut som jag tycker det är felaktigt beslut. Vem kan jag vända mig till?Jag vill överklaga.Kan ni gärna hjälpa till?MVH
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringskassan utgår från de uppgifter som du har lämnat i ansökan när de ska fatta sitt beslut om vårdbidrag och dess storlek. I ditt fall anser du att beslutet är felaktigt, du kan således skriva till Försäkringskassan och begära omprövning. Försäkringskassan kommer då titta på nytt eventuellt underlag och gammalt som redan finns i ärendet och göra en ny prövning. Länken för begäran om omprövning finns här. Försäkringskassan måste dock få in din begäran inom två månader från den dag du tagit del av beslutet. Om Försäkringskassan står fast vid sitt beslut kan du överklaga det ytterligare till förvaltningsrätten. Om du vill överklaga omprövningsbeslutet ska du skriva ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Ange också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Sedan skickar du överklagandet till omrpövningsenheten, adressen framkommer i omprövningsbeslutet. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Hur mycket dagsböter kan jag få för ringa narkotikainnehav?

2021-03-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Polisen knacka på för det luktat cannabis i trapphuset. Dom kommer in och hittar ungefär 5g cannabis i min lägenhet.Hur kan jag räkna ut hur mycket dagsböter jag får ?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I och med att det rör sig om 5 gram cannabis kommer du att bli åtalad för ringa narkotikainnehav, enligt 2§ Narkotikastrafflagen (1968:64). I bedömningen tas också hänsyn till om det är för eget bruk eller för distribution, men eftersom det handlar om 5g och att det luktade i trapphuset, vilket tyder på eget bruk, så kommer du högst sannolikt att bli åtalad för ringa narkotikabrott. Ringa narkotikainnehav är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader, i praktiken döms ofta ut böter. Enligt 2§ Brottsbalken kan man som lägst få dagsböter i 30 dagar men ett belopp på 50 kronor. Faktorer som påverkar bedömning är dock om du blivit dömd innan, din inkomst, om du har någon försörjningsskyldighet och dina ekonomiska förhållanden i övrigt. Man gör alltså en bedömning från fall till fall. Det högsta beloppet är dock 1000 kronor i dagsböter. Man gör som sagt en bedömning från fall till fall, alltså finns ingen siffra som jag kan ge dig. För att bilda dig en uppfattning om hur mycket du kan tänkas få kan du ta vägledning från tidigare fall. I RH 2014:31 blev den tilltalade dömd för ringa narkotikabrott efter att ha odlat två små cannabisplantor. Mängden narkotika var 3,74 gram och var avsedd för eget bruk. Den tilltalade blev då dömd till 60 dagsböter å 70 kronor. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Kan ordningsvakter utfärda kontrollavgifter?

2021-02-27 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |jag har fått ett nytt jobb som ordningsvakt på pendeltåg och en av frågorna under intervjun var om jag hade några problem att utfärda kontroll avgift till personer som reser utan giltigt färdbevis. så min fråga är får ordningsvakter utfärda kontrollavgifter eller går det emot deras huvuduppgift att upprätthålla allmänna ordningen?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! På uppdrag av offentligt samfund som beviljats rätt att ta ut kontrollavgift, kan bistånd ges av ordningsvakter vid kontrollen av biljetter enligt 6a § Lag om kontrollavgift i kollektivtrafik. Detta innebär att ordningsvakter ibland kan ge bistånd till kontrollörer vid kontroll av biljett. En passagerare måste visa upp sin biljett på begäran av en ordningsvakt som bistår vid kontrollen, enligt 8§ lag om kontrollavgift i kollektivtrafik. Om passageraren inte visar upp giltig biljett, kan ordningsvakten anmäla saken till kontrollören för påförande av kontrollavgift. Ordningsvakten får dock själv inte påföra kontrollavgiften. En ordningsvakt som bistår vid kontrollen har rätt att också lämna behövlig hjälp vid gripande, avlägsnande eller överlämnade till polisen, enligt 11§ lag om kontrollavgift i kollektivtrafik. En ordningsvakt som bistår vid kontrollen kan också avlägsna en passagerare utan biljett från ett trafikmedel. Sammanfattningsvis innebär detta att ordningsvakter kan bistå vid kontrollen av biljett, men får själva inte påföra kontrollavgifter. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Hur många betalda semesterdagar har jag rätt till?

2021-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Har en fråga då jag inte förstår mig på företaget jag jobbar på.Har en pågående provanställning där jag började 4/1 2021 och som pågår fram till 4/7 2021 hur många betalda semesterdagar har jag rätt till?Som jag får ihop det är det 12 semester dagar, men företaget säger 7 dagar förstår inte hur det är uträknat?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga berör semesterdagar, alltså är semesterlagen tillämplig. De antal semesterdagar du har rätt till semesterlön i år, alltså 2021, beror på hur länge du har varit anställd under ditt intjänade år, det vill säga från 1 april 2020 till 31 mars 2021. I ditt fall har du varit anställd i ca 3 månader, vilket innebär att du har rätt till ungefär 7 betalda semesterdagar. Vanligtvis tjänar man två betalda semesterdagar per månad. En anställd har dock alltid rätt till 25 semesterdagar per år enligt 4§ Semesterlagen. Något krav på intjänande finns inte för att få rätt till dessa 25 semesterdagar. Detta innebär att du har rätt till 25 semesterdagar, varav 7 är betalda. Det är dock frivilligt om du tar ut den obetalda semestern, 8§ Semesterlagen. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Gäller olika skattesatser beroende på avsikten med bostaden?

2021-03-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag undrar om det är olika skattesatser vid försäljning beroende på om man har för avsikt eller haft en bostad för boende jämfört med om man bara köpt för att sälja.Avser om man agerar som privatperson alltså.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man har olika skattesatser ifall man är stadigvarande boende i bostaden eller om man bara har köpt för att sälja. När det gäller försäljning av en privatbostad rör det sig om en kapitalvinst eller kapitalförlust skattemässigt. Då är det alltså kap. 44-55 Inkomstskattelagen (1999:1229) som blir aktuellt. Enligt 44:13 kap. IL beräknas kapitalvinsten som skillnaden mellan1. ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och2. omkostnadsbeloppet.Kapitalvinsten är alltså skillnaden mellan nettoersättningen (ersättningen för tillgången-utgifter för avyttringen, d.v.s. mäklararvode etc.) och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften + förbättringskostnader). Vad gäller skattesatsen på kapitalvinsten blir 45:33 och 46:18 IL tillämpligt. 45 kap. handlar om avyttring av fastigheter och 46 kap. handlar om avyttring av bostadsrätter. Oavsett om din bostad är en bostadsrätt eller en fastighet ska 22/30 av kapitalvinsten tas upp som skattepliktigt. Om du gör en kapitalförlust är 50% av kapitalförlusten avdragsgillt. Eftersom inga krav ställs på att man ska ha varit boende i bostadsrätten eller fastigheten för att dessa skattesatser ska vara tillämpliga, gäller detta även om man bara har "köpt för att sälja."Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Min arbetsgivare har brutit mot kontraktet

2021-02-28 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, det är så att mitt kontrakt på jobbet (restaurangbranchen) väldigt tydligt säger att jag ska jobba 20h/v, aka 50%.De senaste nästan tre månaderna har mina chefer däremot bara schemalagt mig på 14h/v, aka 35%, detta helt utan förvarning eller byte av kontrakt. Jag inser själv att detta inte är tillåtet (har även försökt förklara för dem att jag vill jobba mina timmar, men inte fått någon vettig respons) men undrar vad man kan göra? Har läst att man kan kräva lönen för sina fulla timmar även om man inte fått dem schemalagda, stämmer det? Och i så fall, kan man även kräva det retroaktivt?Tacksam för svar,
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att ni har ett undertecknat anställningsavtal har ni ett bindande avtal enligt 1§ Avtalslagen. Du bör inte heller ha några problem med att bevisa det då du har ett skriftligt anställningsbevis. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att du vänder dig till din fackförening som kan hjälpa dig att föra förhandlingar med arbetsgivaren. Om inte du är fackligt ansluten kan du vända dig till tingsrätten och yrka på skadestånd i och med arbetsgivarens kontraktsbrott. Din arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala ett ekonomiskt skadestånd och ett allmänt skadestånd enligt 38§ LAS. Det ekonomiska skadestånd är den ekonomiska skadan som du har lidit i och med arbetsgivarens kontraktsbrott och det allmänna skadeståndet avser den kränkning som arbetsgivaren har tillfogat dig genom kontraktsbrottet. Den ekonomiska skadan tar sikte på de timmar som du inte har fått jobba men haft rätt till enligt avtalet. Skadeståndet enligt 38§ kan du då begära retroaktivt. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Är gåvor skattefria?

2021-02-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Finns det någon gräns för hur stor en gåva ska vara för att förbi skattefri?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 8:2 Inkomstskattelagen så framkommer det att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria. Detta innebär att gåvor är skattefria. Någon gräns för att gåvan ska förbli skattefri finns således inte. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Bodelning vid samboförhållandets upphörande

2021-02-27 i Bodelning
FRÅGA |Ett par som är i 30-års åldern har varit sambos i drygt tre år, de bor i en hyresrätt. Under förhållandets tid har killen hela tiden jobbat, medan tjejen jobbat det senaste året då hon studerade under förhållandets två första år. De kom tidigt överens om att tjejen betalar för hyran och maten. Under de tre åren har hon betalat ca 350 000 kronor på mat/hyra. Killen har betalat resten av de fasta utgifterna på cirka 100 000 kr, köpt alla nya saker som behövts i deras lägenhet samt investerat en del av sin lön i ett aktiebolag för att de ska ha råd att köpa en bostadsrätt i framtiden. Exempel på saker killer köpt är en ny soffa, en ny säng och en ny bil, totalt har det kostat 350 000 kr. Han har totalt även investerat 150 000 kr i aktier, aktierna som han har investerat i har gått upp med över 300 % och är nu värda cirka 450 000 kr. Nu efter tre år har paret valt att gå skilda vägar.Hur kommer en korret bodelning gå till?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom paret har ett samboförhållande blir sambolagen tillämplig. Enligt 4§ Sambolagen utgörs samboegendomen av bostad och bohag som har förvärvats för gemensam egendom. Detta innebär att det är möblerna, d.v.s. soffan och sängen som ingår i bodelningen. Bilen, aktierna samt investeringen i aktiebolaget ingår således inte i bodelningen. Utgifterna för hyran och mat ingår inte heller i bodelningen. I och med att ni har varit sambos i tre år, kommer endast 60% av allt bohag att ingå i bodelningen enligt 15§ Sambolagen. Detta innebär att 60% av värdet av möblerna kommer att ingå i bodelning, allt annat behåller parterna. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,