Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

2020-07-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar är gifta men min mamma har tre särkullebarn. De har äktenskapsförord samt testamente där det framgår att det är min pappa som äger allt. Dock har vi fått höra om dold samäganderätt, hur kan den te sig i förhållande till äktenskapsförord och testamente i form av ex. fastighet?Tack!
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), ärvdabalken (ÄB) och praxis.Vid bedömning av dold samäganderätt beaktas gemensamt bruk, med ekonomiskt bidrag och avsiktDold samäganderätt kan i ditt fall föreligga om dessa tre följande krav uppfylls: -Avsikten med förvärvet har varit att anskaffa gemensam egendom (gemensamt bruk) -Din mamma ska ha bidragit till finansieringen av förvärvet (ekonomiskt bidrag) -Dina föräldrar har uttryckligen/underförstått avtalat eller förutsatt att egendomen skulle vara deras gemensamma (avsikt) Det innebär att om egendom köps för familjens bruk av din pappa med ekonomiskt bidrag från din mamma är det en utgångspunkt, men inte mer, att denna ägs gemensamt.Äktenskapsförord kan inte överföra äganderätten på någon annanSåsom jag tolkat din fråga är fastigheten din pappas och dina föräldrar har upprättat ett äktenskapsförord som föreskriver att fastigheten är din pappas enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan dock bara reglera vilken status en tillgång har (giftorättsgods eller enskild egendom), men det kan inte föra över äganderätten på någon annan. Det innebär att dold samäganderätt kan uppstå till din pappas enskilda egendom trots att det är hans enskilda egendom och inte kommer ingå i bodelningen enligt äktenskapsförordet. Dock måste de ovan uppställda kriterier vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga för fastigheten. Den efterlevande maken har arvsrätt efter den bortgångne makens testamenteOm din mamma har dold samäganderätt till fastigheten, kan din pappa endast testamentera bort hans del av egendomen (9 kap. 1 § ÄB). Värt att notera är att din mamma har en arvsrätt när din far går bort. Din mamma har rätt att från din pappas kvarlåtenskap få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som din mamma eventuellt kommer att erhålla vid bodelning eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).Vänligen,

Vad är definitionen av utpressning? Tillämpning på scenario!

2020-07-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Undrar vad som definieras som utpressning, Skulle detta kunna klassas som utpressning? (och vara straffbart)https://www.expressen.se/debatt/corona-lockar-gifta-man-till-tinder-jag-ska-utpressa-dem/MvhErik
Chantal Kryou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Utpressning förutsätter olaga tvång som leder till handling eller underlåtenhet och överföring av förmögenhetUtpressning är när någon genom olaga tvång förmår annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne är (9 kap. 4 § BrB). Tillämpning av utpressning och olaga tvång på länkat scenarioSåsom jag tolkar scenariot kommer skribenten berätta till mannens fru att han sökt sexuell kontakt med andra kvinnor, om han inte skänker pengar till barnrättsorganisationen Bris. Första frågan är om skribenten använder olaga tvång för att förmå honom till handlingen att donera pengar. Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång (4 kap. 4 § första meningen BrB). Skribenten skriver inget som tyder på misshandel, våld eller hot om brottslig gärning. Olaga tvång är även när någon tvingar någon annan att göra, tåla eller underlåta något genom hot att åtala, ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan (4 kap. 4 § andra meningen BrB). Att skribenten 'hotar' med att berätta till mannens fru om att hans otrohet kan uppfylla kravet på att lämna menligt meddelande eftersom det är till nackdel för mannen. Ännu en förutsättning för att dömas för olaga tvång är att tvånget ska vara otillbörligt. Vid bedömningen av om tvånget är otillbörligt bör man bl.a. beakta syftet. Det kan anses otillbörligt om meddelandet exempelvis lämnats endast för att skada offret eller för att nå oskälig ekonomisk vinning. Tvånget i detta fall skulle resultera i en donation till en barnrättsorganisation vilket inte tyder på ett otillbörligt syfte. Om tvånget inte är otillbörligt så har skribenten inte begått olaga tvång och kan därmed inte straffas. Det är dock svårt för mig att förutspå om en domstol skulle bedöma tvånget som otillbörligt i fallet.Om rätten hade bedömt tvånget som otillbörligt så hade brottet olaga tvång uppfyllt. För att dömas till utpressning krävs att tvånget lett till vinning för gärningsmannen och skada för den tvingande. Eftersom skribenten själv inte vinner något på tvånget och donationen som mannen gör, så uppfylls inte alla krav på utpressning.Avslutningsvis är det olaga tvång endast om tvånget är otillbörligt. Om domstolen hade funnit tvånget otillbörligt så är rekvisiten för olaga tvång uppfyllt. För att rekvisiten för utpressning ska vara uppfyllt krävs att förmögenhetsöverföring sker som är till fördel för gärningsmannen och till nackdel för offret.Jag vill understryka att det svårt att förutspå exakt hur domstolen hade dömt. Detta svar är endast ett diskussionssvar!Vänligen,

Vad händer med huset vid skilsmässa om ena maken står på köpekontraktet samt på banklånet och det finns gemensamt barn?

2020-07-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar vad som händer med huset vid skilsmässa om enbart ena partner står i köpekontraktet inkl. banklånet och det finns gemensamt barn?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken.Jag utgår från att du och din partner inte har ett äktenskapsförord.Du och din partners gemensamma bostad är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan erNär du och din partner ingick ett äktenskap omvandlades all er egendom till giftorättsgods, i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är det som kommer att delas lika mellan er vid eventuell bodelning, vid t.ex. skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Ni har alltså rätt till hälften av värdet på era gemensamma tillgångar (11 kap. 3 § andra meningen ÄktB).Huset anses vara er gemensamma bostad, om den är avsedd som din och din partners gemensamma hem och används huvudsakligen för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Den gemensamma bostaden är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan er. Det spelar därför ingen roll vem av er som står på köpekontraktet eller banklånet. Rätten kan pröva vem av makarna som har störst behov av bostadenDet finns dock ett undantag för makars gemensamma bostad som stadgar att den make som behöver bostaden mest har rätt till denna med avräkning på sin lott i bodelningen (11 kap. 8 § ÄktB). Undantaget förutsätter att du eller din make inte fått huset genom arv, gåva eller testamente med en föreskrift om att det ska vara någons enskilda egendom i enlighet med 7 kap. 2 § första stycket p 2–4 ÄktB. Detta är inte ett problem i ert fall eftersom ni verkar ha tagit ett banklån för att finansiera huset. Ensam vårdnad över gemensamt barn talar för att den föräldern bör behålla bostaden vid behovsprövningenVid prövningen om vem som har störst behov av bostaden beaktas exempelvis om du eller din partner får ensam vårdnad över era gemensamma barn. Om du får ensam vårdnad över ett gemensamt barn, talar det för att du bör behålla huset för barnens skull och trygghet.Vänligen,

Kan jag enskilt omvandla giftorättsgods till enskild egendom? Hur påverkas bodelningen av att jag ger bort en gåva strax innan skilsmässa?

2020-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru och jag har varsina bank konto hon betalar sina räkningar och jag mina .Vad händer vid en skilsmässa ska vi dela på bank konto tillgodohavande eller får jag behålla mitt och hon sitt.??Kan jag enskilt skriva att bankkontot ska vara enskild egendom??Om jag inköper en fastighet som enskild egendom till min10åriga son utan vet ska för min fru vad hände då vid skillsmässa??Mvh rolf
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten är att allt giftorättsgods delas lika vid en bodelningNär du och din maka ingår ett äktenskap är utgångspunkten att all er egendom blir till giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset kommer som huvudregel att delas lika mellan dig och fru vid eventuell bodelning, vid t.ex. skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Det innebär att dina tillgodohavanden på ditt bankkonto kan komma att delas mellan er beroende på hur värdet av dina tillgångar förhåller sig till fruns tillgångar.Äktenskapsförord kan förvandla giftorättsgods till enskild egendomMed ett äktenskapsförord kan dock du och din fru bestämma vilken egendom som är din eller hennes enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Er enskilda egendom kommer inte att ingå vid en eventuell bodelning och därför inte delas mellan er. Om ni tecknar ett äktenskapsförord om att dina tillgodohavanden på bankkontot ska vara din enskilda egendom, kommer dessa inte delas mellan dig och din fru.Formella krav på äktenskapsförordÄktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av både dig och din fru (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Det går alltså inte att upprätta ett äktenskapsförord enskilt. Du ska även registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).Gåvans värde kan ingå i giftorättsgodset vid bodelningOm du köper en fastighet till din son utan din frus vetskap eller samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcks, kan fastighetens värde ingå i ditt giftorättsgods (11 kap. 4 § ÄktB). Detta betyder fastigheten kommer att räknas som en av dina tillgångar vid bodelningen. Värdet på ditt giftorättsgods vid bodelningen kommer alltså bli högre än värdet på dina tillgångar vid tidpunkten. Ett krav är dock att gåvan (fastigheten) inte i obetydlig omfattning minskat din del av giftorättsgodset. Bedömningen ska göras utifrån gåvan storlek i förhållande till ditt övriga giftorättsgods. Enligt praxis uppfyller gåvan kravet på inte i obetydlig omfattning om den utgör 10% av giftorättsgodset.Efter att man räknat ut värdet av respektive makes tillgångar, ska egendomen fördelas mellan makarna på lotter motsvarande värdet av den andel som räknats ut (11 kap. 7 § ÄktB). Det kan innebära en nackdel för dig eftersom din andel av boet blir högre och konsekvenserna är att du kan få mindre vid egendomens fördelning på lotter. Lagen är reglerad på detta sätt eftersom makar inte ska kunna ge bort sina tillgångar innan en skilsmässa och på ett kännbart sätt minska sitt giftorättsgods till nackdel för den andra maken.Sammanfattningsvis kan du förvandla dina banktillgodohavanden till enskild egendom, men dock inte enskilt. Det krävs att både du och din fru upprättar och undertecknar ett äktenskapsförord tillsammans. Angående gåvan kan du köpa en fastighet till din son men fastighetens värde kommer att räknas in i ditt giftorättsgods vid en bodelning och troligtvis vara till din nackdel.Vänligen,

Kan körkortet återkallas igen efter olovlig körning?

2020-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Min son förlorade sitt körkortet i februari i år pga misstänkt rattfylleri.I går 29/7 kom ett brev från transportstyrelsen att han får tillbaka körkortet.Men under tiden han inte hade körkortet så körde han ändå o det blir ju olovlig.min fråga är dras körkortet igen med tanke på olovlig körning?mvh Britt-Marie
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i trafikbrottslagen (TBL) och körkortslagen (KörkL).Olovlig körning när körkortet var återkallat kan ännu en gång leda till återkallat körkortPrecis som du säger ska ett körkort återkallas om föraren gör sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p 1 b KörkL). Om körkortet är återkallat eller omhändertaget så är körkortet inte längre giltigt (3 kap. 13 § p 2 KörkL). Det innebär att din son, som kör bil efter att ha fått sitt körkort återkallat. kör utan ett giltigt körkort. En person som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att ha tillstånd att göra det kan dömas för olovlig körning till böter (3 § TBL). Eftersom din son tidigare innehaft ett körkort som blivit återkallat kan han dömas till fängelse i högst sex månader (3 § andra meningen TBL). Körkortet kan även återkallas ännu en gång om din son döms för olovlig körning (5 kap. 3 § p 3, 4, 6 KörkL).Du kan se fler återkallelsepunkter här: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat/Vänligen,

Kan polisen omhänderta ett utländskt körkort efter rattfylleri?

2020-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, polisen tog mitt tysk körkort efter blås med 0,42 promille. Vad händer nu. I Tyskland får jag köra med upp till 0,5 promille. Jag är bosatt i Sverige men har fortfarande tysk medborgarskap och körkort.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB), trafikbrottslagen (TBL) och körkortslagen (KörkL)Brott som begås i Sverige döms efter svensk lag Den svenska straffrätten gäller för gärningar förövade i Sverige. Det innebär att brott som begås i Sverige döms efter svensk lag och vid svensk domstol (2 kap. 1 § BrB). I Sverige gäller därmed den svenska promillegränsen (0,2) och inte den tyska (0,5) (4 § första stycket TBL).Transportstyrelsen beslutar om ditt körkort ska återkallas efter ditt brott i trafikenOm du kör ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit alkohol så att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille döms du för rattfylleri (4 § första stycket TBL). Polisen ska omhänderta ditt körkort om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av till exempel rattfylleri (5 kap. 7 § KörkL). Det spelar ingen roll om du har ett svenskt eller ett utländskt körkort. Polisen skickar sedan, inom 48 timmar, ditt körkort och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen. Det är Transportstyrelsen som beslutar om ditt körkort ska återkallas eller inte. Ett körkort ska återkallas om du gör dig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p 1 b KörkL). Transportstyrelsen bestämmer sedan en spärrtid på ditt körkort om de väljer att återkalla det. Spärrtiden bestäms utifrån vilket typ av brott du begått, ditt behov av körkortet och tidigare uppträdanden i trafiken.Spärrtidens längd på körkortet påverkar om du måste lämna in ansökan om nytt körkort eller behöver ta ett nytt förarprovNär du dömts för rattfylleri måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Ifall spärrtiden är under 12 månader behöver du inte göra ett nytt förarprov, utan endast lämna in ansökan om att få ett nytt körkort utfärdat. Ifall spärrtiden är längre än 12 månader måste du göra ett nytt förarprov, med kunskapsprov och körprov, för att få ett körkort igen. Vad du kan göra nu beror alltså på spärrtidens längd.Vänligen,

När kan polis lägga ned en förundersökning?

2020-06-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Min flickvän har bettet sig konstigt och föreställer sig massa om att till exempel svenska regering är ett nät för pedofiler och är inte riktigt frisk (det fick jag reda på idag när hon behandlas för vård) men hon anmälde mig för våldtäkt och att mitt hus är ett ställe för våldtäktsmän att våldta just henne och polisen gjorde en husrannsakan och beslagtog sängkläder. Min fråga är vad jag kan förvänta mig. Hur troligt är dem att dem stryker utredningen? osv.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).Förundersökningens förutsättningar och förfarandeEn förundersökning är till för att samla bevis och utreda om de finns tillräckligt med underlag för att väcka åtal (23 kap. 2 § RB). Förundersökningen ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats (23 kap. 1 § första stycket RB). Ett fall av våldtäkt är under allmänt åtal, vilket innebär att en åklagare i första hand väcker åtalet (20 kap. 6 § RB). Utredningen för brottet ska bedrivas objektivt och beakta omständigheter som talar både för och emot din skuld (23 kap. 4 § första stycket RB). Husrannsakan sker när det finns skälig anledning att anta att brott begåttsAtt polisen beslagtog sängkläderna innebär att en utredning mot dig har påbörjat och att föremålen skäligen kan antas ha betydelse för utredningen (27 kap. 1 § första stycket RB). Polisen kan endast göra en husrannsakan om det finns skälig anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa (28 kap. 1 § första stycket RB). Det innebär att polisen vid tillfället av husrannsakan har funnit att det finns skälig anledning att anta att du begått våldtäkten.Du ska bli meddelad om förundersökningen visar att du är skäligen misstänkt för brottetPolis eller åklagare ska underrätta dig om misstanken ifall förundersökningen har kommit så långt att du skäligen kan misstänkas för brottet (23 kap. 18 § RB). När förundersökningen avslutats, ska åklagaren besluta om hen ska väcka åtal mot dig eller inte (23 kap. 20 § RB). Åklagaren kan i detta fall endast väcka åtal om tillräckliga skäl för det finns (23 kap. 2 § RB). Åklagaren bör endast åtala om det är sannolikt att den misstänkte blir fälld på den bevisningen som då finns. Om åklagaren väljer att väcka åtal mot dig kan du endast bli fälld om rätten finner att det är ställt utom rimligt tvivel att du begått våldtäkten. Men om du ännu inte fått en underrättelse av polisen, har förundersökningen inte kommit så långt att du är skäligen misstänkt för våldtäkten.Kan stryka förundersökning om det inte finns anledning att fullföljaFörundersökningen kan läggas ned trots att den påbörjats, om det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen (23 kap. 4 § andra stycket RB). Anledningen kan exempelvis bestå i att utredningen inte ger resultat och att inga utredningsåtgärder kan förbättra möjligheterna att slutföra förundersökningen. Förundersökningen kan också ge bevis som talar för att du inte begått brottet.Sammanfattningsvis är det svårt att veta hur troligt det är att utredningen stryks eftersom jag inte har någon möjlighet att överblicka allt bevismaterial. Men polisen kommer att meddela dig om förundersökningen kommit så långt att det ligger nära till hands att väcka åtal mot dig. Oavsett så krävs det att du utom rimligt tvivel begått brottet för att faktiskt dömas och fällas för det. Det är en väldigt hög bevisbörda som otroligt sällan fäller oskyldiga.Vänligen,

Kan man dömas för själva brottet, medgärningsman eller medhjälp om man är med gärningsmannen?

2020-06-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan man dömas för medhjälp, själva brottet eller som medgärningsman om man har varit med en person som försökt tillgripa en bil i den formen att man satt bredvid dem och själv inte assisterade eller uppmuntrade handlingen samt att man inte hade några verktyg på sig?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga om straffrättsligt ansvar regleras i brottsbalken (BrB).I vilka fall döms man för själva brottet?Ett försök att tillgripa en bil är ett försök till stöld (8 kap. 1 §, 8 kap. 12 §, 23 kap. 1 § BrB). Du kan endast bedömas för själva brottet om du självständigt uppfyller rekvisiten i brottsbeskrivningen. Således kan du inte dömas för stöld om du inte olovligen tagit vad annan tillhör eftersom straffbudet inte kan tillämpas på ditt handlande.Personen i scenariot kan inte dömas för försök till stöld eftersom den själv inte tillgripit bilen. I vilka fall döms man som medgärningsman?En gärningsman är någon vars gärning uppfyller rekvisiten i en brottsbeskrivning. Det finns två former av gärningsmannaskap, varav ett är medgärningsmannaskap. Det innebär att minst två personer ''tillsammans och i samförstånd'' begår ett brott. Det rör sig alltså om ett brott som begås osjälvständig av minst två personer och vars handlingar gemensamt uppfyller brottsrekvisiten. Ett exempel på medgärningsmannaskap är om en person hotar en bankkassörska med sitt vapen medan kompanjonen packar ner sedlar i en väska. Personerna har då tillsammans och i samförstånd begått rån.Eftersom personen i scenariot inte verkar ha haft en sådan avgörande roll i stölden, bör den inte kunna dömas som medgärningsman heller.I vilka fall döms man som för att ha medverkat till brott?Man kan även bli dömd för att medverka till ett brott, även om man själv inte utfört själva gärningen. En förutsättning för att du ska dömas för medverkan till brott är att du på något sätt främjat den brottsliga gärningen (23 kap. 4 § första stycket BrB). I första hand prövar man anstiftan till brott (23 kap. 4 § andra stycket BrB). Om du förmår någon att begå brott genom att psykiskt påverka eller orsaka gärningsmannens handlande, döms du för anstiftan till ifrågavarande brott. Inget i din fråga tyder på att personens handlande utgjorde ett sådant avgörande handlingsskäl för personen som försökte tillgripa bilen.Du kan även dömas för medhjälp till brott genom att fysiskt främja (skaffa hjälpmedel, hålla vakt, hjälpa till) eller psykiskt främja (uppmuntra) gärningsmannen. Kraven för medverkan till brott är relativt lågt ställda i svensk rätt. Personen i scenariot kan dömas för medverkan till stöld om den främjat brottet, genom att exempelvis underlättat gärningen, köpa hjälpmedel eller hålla i dessa medan gärningsmannen utför stölden. Det kan anses tillräckligt att personen finns med som stöd för att dömas för medverkan till brott. Sammanfattningsvis bör riskerna för att bli dömd för själva brottet eller som medgärningsman vara uteslutna, medan en större risk finns för att bli dömd för medhjälp. Hur stor risken är beror på omständigheterna i det enskilda fallet.Vänligen,