Kan man avstå sitt arv för att undvika utmätning hos Kronofogdemyndigheten?

2019-09-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Finns det något hinder att avsäga sig ett arv från en bror om man har skulder hos Kronofogden?Vi är tre bröder som ärver vår äldsta bror, enbart en bostadsrätt som vi avser att sälja. Nr 3 har skulder hos Kronofogden (ca 40 000) + ett antal mindre skulder, och vill avsäga sig sitt arv så att inte KF ska utmäta direkt och krångla till hanteringen av avyttringen av lägenheten som kan ta ett antal månader; tömma lägenheten, hitta mäklare etc. Vi bor alla långt ifrån hans bostad och kan bara åka dit kortare pass då och då.När allt är klart avser vi andra två att betala hans skulder och ge honom en del om det blir något över.Är det något som hindrar att vi gör på detta vis, kan KF kräva att han inte får avsäga sig arvet? Avsägelsen kommer inte att ha något villkor eller avtal angående att vi ska betala hans skulder etc., vi är överens och sams och litar på varandra.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kikare närmare på ärvdabalken (ÄB) och ett aktuellt rättsfall.Den skuldsatte brodern kan inte göra en arvsavsägelseDå en arvsavsägelse endast är möjlig medan arvlåtaren fortfarande är vid liv, så är en arvsavsägelse utesluten i detta fall, då jag utifrån omständigheterna förstår det som att arvlåtaren redan har gått bort (17 kap. 2 § ÄB).Däremot kan brodern göra ett arvsavståendeEtt arvsavstående är i regel detsamma som en arvsavsägelse, men det aktualiseras först sedan arvlåtaren gått bort. Den skuldsatte brodern bör snarast möjligt meddela till dödsboet att han avser att avstå från sin del av arvet, alternativt att han uppger detta vid bouppteckningen. Arvsavståendet bör alltid vara oåterkalleligt och villkorslöst, som du själv är inne på, eftersom Kronofogdemyndigheten annars kan angripa avståendet som en gåva och återvinna (återföra) arvet till brodern.När den skuldsatte brodern avstått sin del av arvet tillkommer inte egendomen honom, och Kronofogdemyndigheten har endast möjlighet att utmäta hans egendom. Då han aldrig får egendomen kan de heller inte utmäta den (NJA 1993 s. 34).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra om arbetsgivaren vägrar att betala mig lön?

2019-08-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hejsan,Det är så att jag jobbat extra på ett ställe men inte fått lön sen jag började jobba. Vi har inget avtal skrivet men har timmar loggade hos dom, dom skjuter på betalning hela tiden. Är en restaurangverksamhet. Har jag något på min sida eller är jag helt lurad? Dom har sagt att dom skall betala i 3 månader nu. Det gäller ca 250 timmar som är inskrivna/stämplade.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS), lönegarantilagen och lagen om handräckning och betalningsförelägganden.Du har rätt att sluta jobba omedelbartEn av arbetsgivarens viktigaste plikter är att betala lön till de anställda, och om arbetsgivaren inte gör det, så har du som anställd rätt att sluta jobba, särskilt när det gått så lång tid som i ditt fall (4 § LAS).Staten kan täcka din lön om din arbetsgivare skulle ha ekonomiska problemOm din arbetsgivare skulle gå i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion ansvarar staten för att du får din lön utbetald (1 § lönegarantilagen).I första hand bör du kontakta ditt fackförbundMitt första råd är att vända dig till ditt fackförbund för vägledning och hjälp i ärendet, förutsatt att du är medlem i facket.I andra hand kan du vända dig till KronofogdemyndighetenMitt andra råd blir att kontakta Kronofogdemyndigheten, som kan hjälpa dig att driva in lönen, alternativt stämma arbetsgivaren i rätten (2 § lagen om handräckning och betalningsförelägganden).Du har i sådana fall även rätt att kräva ränta på lönen till dess att den utbetalas (3 § RL).Några avslutande ordProcesser mot arbetsgivaren kan vara utdragna och kosta mycket pengar, varför en fredlig överenskommelse med arbetsgivaren alltid är att förespråka.Notera även att det kan finnas bevissvårigheter avseende vilken lön du har innestående, då du har inte har ett skriftligt anställningsavtal. Försök få tag i loggarna och övriga bevis på hur länge du varit anställd och hur många timmar du arbetat.Slutligen önskar jag dig lycka till och en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

När verkställs en fängelsedom?

2019-08-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej igen! Jag vill gärna veta hur det går till om en person döms till fängelse tex för stöld. När verkställs straffet? Direkt efter dom eller kan personen gå hem och sen infinna sig på fängelset vid ett visst datum?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kika närmare på strafftidslagen.Straffet får verkställas först sedan domen vunnit laga kraftOm domen inte överklagas inom utsatt tid, så vinner domen laga kraft, och först då kan domen verkställas (2 § strafftidslagen).Det kan gå fortare om den dömde begär det och straffet är verkställbart, varpå domen kan verkställas omedelbart (5 § strafftidslagen).Domen ska vanligtvis verkställas inom tre månaderNormalt ska domen verkställas av Kriminalvården inom tre månader från det att domen vunnit laga kraft. Kriminalvården ska ge den dömde en utsatt tid (6 § strafftidslagen).Dock kan den dömde begära uppskov med sex månader åt gången på grund av särskilda skäl relaterade till exempelvis hälsa, arbete, utbildning och så vidare, dock högst i 12 månader (14 § strafftidslagen).Sitter den dömde frihetsberövad och ska vara fortsatt häktad även efter domen verkställs domen direkt när domen vunnit laga kraft (8 § strafftidslagen).Vill man inte vänta kan man kontakta placeringsgruppen på Kriminalvårdens huvudkontor och avlämna en nöjdförklaring, eller inställa sig på närmsta häkte eller anstalt (11 § strafftidslagen).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Har en förvaltare rätt att hindra huvudpersonen från att ingå ett äktenskap?

2019-08-28 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag och min sambo vill gifta oss, har en förvaltare rätt att ansöka om skilsmässa för sin huvudman, ifall denne vägrar att vi ska gifta oss? Samt att hindra oss att gifta oss? Ska inte båda skriva under skilsmässa papper? För att det ska gå igenom?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör förvaltarskap kikar vi närmare på föräldrabalken (FB).Förvaltaren får inte lägga sig i angelägenheter av utpräglat personlig karaktärDetta betyder att förvaltaren inte har rätt att vägra att huvudpersonen gifter sig eller rätt att ansöka om skilsmässa för huvudpersonens räkning (12 kap. 2 § tredje stycket FB).Däremot är det vigselförrättarens ansvar att se till att båda parter är införstådda med vad ingåendet av ett äktenskap innebär, och stoppa giftermålet om han eller hon tror att båda eller någon av parterna inte förstår innebörden av rättshandlingen att gifta sig.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på dina frågor, och önskar er ett fint liv tillsammans.Med vänliga hälsningar

Är min lönespecifikation privat post?

2019-09-26 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej.Är min lönespecifikation privat post?Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagOm någon skulle öppna ett brev adresserat till dig personligen riskerar han eller hon att göra sig skyldig till brott, varför vi kommer kika närmare på brottsbalken (BrB).Ja, din lönespecifikation är privat postEtt kort svar på din fråga är att all post som är adresserad till dig personligen är privat.Även om du skulle arbeta på en statlig eller kommunal arbetsplats och omfattas av offentlighetsprincipen, så är brev ställda till dig personligen och som angår ditt privatliv undantagna från huvudregeln.Om någon öppnar din post riskerar denne att göra sig skyldig till brottDen som olovligen med uppsåt öppnar din post riskerar att göra sig skyldig till brytande av posthemlighet, vilket kan resultera i böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 8 § BrB).Skulle brevet redan ha levererats till dig riskerar förövaren snarare att göra sig skyldig till brottet intrång i förvar, med samma straffskala (4 kap. 9 § BrB).Din lönespecifikation kan dock vara en allmän handlingÄven om någon inte har rätt att öppna din privata post, så kan din lönespecifikation vara en allmän handling, som andra kan begära ut enligt offentlighetsprincipen.Det beror primärt på din arbetsplats. Statliga myndigheter omfattas som regel av offentlighetsprincipen, medan statliga och privata bolag som regel inte omfattas, med vissa undantag. Genom taxeringskalendern och diverse sajter kan de också ta reda på din lönGenom att köpa taxeringskalendern går det snabbt och enkelt att kolla upp vad en person har i lön, och det finns även diverse sajter på nätet som erbjuder samma tjänst mot en relativt liten summa.Några avslutande ordOm någon vill ta reda på din lön, så finns det egentligen inget sätt att värja sig mot detta.Jag hoppas dock att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Kan jag reklamera en telefon som är onormalt varm och försämras avsevärt fort?

2019-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan, jag har en mobil som jag upplever lite problem med. Mobilen blir mycket varmare än den ska bli och prestandan är avsevärt försämrad. Har besökt en butik och låtit de felsöka telefonen, men de säger att de inte kan hitta några problem med varken mjukvaran eller hårdvaran. Kan jag reklamera varan? Vad kan jag vänta mig ifall jag gör det? Förutsatt att jag gör det genom butiken där jag köpte den. Telefonen är ungefär 2 och ett halft år gammal.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kikar närmare på konsumentköplagen (KköpL).Är varan felaktig?Då mobilen blir mycket varmare än vad den ska bli får mobilen anses felaktig med hänsyn till att det inte överensstämmer med varans art, kvalitet och andra egenskaper i övrigt. Om prestandan är onormalt försämrad i jämförelse med hur prestandan på en två och ett halvt år gammal mobil borde vara, så får mobilen anses vara felaktig även i detta avseende (16 § KköpL).En svårighet kan bli att bevisa detta i praktiken, det vill säga dels att den blir onormalt varm, dels att den försämrade prestandan inte beror på normalt bruksslitage.När uppkom felet?Säljaren svarar endast för fel på mobilen som fanns när du köpte mobilen och inte för fel som uppkommit först därefter (20 § KköpL).Det har gått mer än sex månader sedan du köpte mobilen, varför vi har förlorat möjligheten att falla tillbaka på felpresumtionsregeln (20a § KköpL).Det kan alltså återigen bli svårt att bevisa att felen på din mobil funnits där redan innan mobilen köptes, särskilt eftersom en felsökning inte visat på några felaktigheter.Finns garanti?Förmodligen inte, då företaget du köpt din mobil ifrån vanligtvis endast beviljar ett års garanti från inköpsdatum, likaså produkttillverkaren själva (21 § KköpL).Har du reklamerat felet i tid?För att du ska få lov att åberopa felet så måste du reklamera det till återförsäljaren inom skälig tid från det datum du märkte felet eller borde ha märkt det. Reklamationer som sker inom två månader ska anses ha skett inom rätt tid (23 § KköpL).En bra sak är dock att det inte gått tre år ännu, vilket gör att du fortfarande har reklamationsrätt.Om du känt till eller borde ha känt till felet en längre tid kan det dock bli svårt för dig att reklamera mobilen. I ditt fall borde du åtminstone anses ha känt till felet vid den tidpunkt när du lämnade in mobilen på felsök.Vilka åtgärder kan du vidta?Om vi har tagit oss så här långt har du i första hand möjlighet att kräva avhjälpande eller omleverans, det vill säga antingen att återförsäljaren reparerar din felaktiga mobil, eller att du får en ny mobil (26 § KköpL).Skulle inget av detta hjälpa eller återförsäljaren skulle vägra dig hjälp kan man gå vidare och kräva prisavdrag eller alternativt häva köpet helt och hållet (28 § KköpL).Du kan också kräva återförsäljaren på skadestånd (30 § KköpL).Mina rådOm du tror att mobilen är felaktig och att det beror på ett produktionsfel, se till att skaffa underlag på att den verkligen är felaktig, exempelvis genom att vända dig till en annan aktör för en ny felsökning, men agera snabbt, så att du inte förlorar din reklamationsrätt.Det finns betydande bevissvårigheter i ditt fall, men det är inte omöjligt, varför jag önskar dig lycka till och hoppas att du får en fungerande mobil.Ha en fin kväll!Med vänliga hälsningar

Har jag någon uppsägningstid om jag inte har ett skriftligt anställningsavtal?

2019-08-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat på ett företag sedan 28 april 2019, men har ej skrivit på anställningsavtal trots flera påminnelser till min chef. Jag vet att detta företag Inte har kollektivavtal och att jag är timanställd (inte fast anställd). Om jag säger upp mig imorgon, har jag någon uppsägningstid? Har alltså inte skrivit på något papper alls.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på avtalslagen (AvtL) och anställningsskyddslagen (LAS).Även ett muntligt anställningsavtal är ett avtalDet kan finnas ett giltigt anställningsavtal, trots att du och din arbetsgivare inte skrivit under ett skriftligt avtal.I svensk rätt anses även muntliga anställningsavtal giltiga (1 § AvtL).Ett anställningsavtal kan också ingås genom så kallat konkludent handlande, det vill säga att du och din arbetsgivare agerar som att det fanns ett anställningsavtal, exempelvis att du dyker upp till jobbet varje dag och att arbetsgivaren betalar dig lön i slutet av månaden.Då du har jobbat där under x antal månader skulle jag säga att det får anses föreligga ett anställningsavtal.Minsta uppsägningstid är en månadUppsägningstiden är en månad, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat (11 § LAS).Svaret på din fråga är alltså ja, du har en uppsägningstid.Har du några fler frågor eller funderingar är du välkommen att skicka en kommentar, alternativt skriva in en ny fråga.Ha en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar

När är stridsåtgärder tillåtna? Får oorganiserade arbetstagare delta?

2019-07-24 i Strejk och blockad
FRÅGA |När är stridsåtgärder tillåtna? Är de tillåtna vid fredsplikt då man har kollektiv avtal vissa fall isf exempel ? Om arbetsthagarorgnaistaiton bestämmer sig för att göra stridsåtgärd vad händer med arbetstagare som inte är medlem och tvärtom? Vilka lagar gäller här?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör stridsåtgärder kikar vi närmare på medbestämmandelagen (MBL), och regeringsformen (RF).Kollektivavtal sätter stopp för stridsåtgärderInnan ett kollektivavtal finns är det fritt fram att vidta stridsåtgärder, men när ett avtal har skrivits under råder fredsplikt och då får inga stridsåtgärder vidtas (2 kap. 14 § RF).Att vidta stridsåtgärder under fredsplikt kan resultera i dryga skadestånd. Parterna anses redan ha kommit överens om vad som ska gälla och fredsplikten finns till för att båda parter ska känna sig trygga i att de inte kommer att utsättas för stridsåtgärder (41 § MBL).Alla får vara med i stridsåtgärden, även de som inte är medlemmarDen enda skillnaden här är att arbetstagarorganisationen som vidtar stridsåtgärden inte får lov att tvinga oorganiserade arbetstagare att delta, men arbetstagarna har möjlighet att delta, om de vill det.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin sommar!Med vänliga hälsningar