Köp av fast egendom

2018-11-10 i Köpavtal
FRÅGA |Hej! Är en av 3 delägare av jordbruksfatighet bestående av 1 enhet ängsmark & 1 skogsmark.Avser att köpa ut övriga delägare. Köpekontrakt (bevittnade) inskickade till inskrivningsmyndigheten. Tillkommande kostnader eller andra åtgärder? Tack!
Francisco Stråhle |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni inte tycks vara osams beträffande försäljningen, finner jag sålunda inte skäl för att redogöra för lagen om samäganderätt. Istället fordras att de traditionella kraven för försäljning av fast egendom är uppfyllda. Fastighetsköp omfattas av ett starkt formkrav enligt 4 kap. 1 § Jordabalken (JB) och lagen uppställer krav på: • Upprättande av köpehandling som skrivs under av både säljare och köpare • Köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen och den fastighet köpet avser • En överlåtelseförklaringHär kan nämnas att köpets giltighet inte beror på om köpehandlingen bevittnats. Detta har dock betydelse för ansökan om lagfart där parternas underskrifter måste bevittnas av två personer för att den nya ägaren ska få lagfart enligt 20 kap. 7§ 1p. JB. Avsaknad av detta ogiltighetsförklarar inte köpet men medför att lagfarten blir vilande tillsvidare. Ansökan om lagfart sker hos Lantmäteriet. I samband med detta ska en stämpelskatt betalas för att få lagfart, som för tillfället ligger på 1,5 procent av köpeskillingen plus en avgift på 825 kronor.Vidare ska även nämnas att du bör inhämta samtliga pantbrev tillhörande fastigheten. Pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast lån till köp av fastighet. Om fastigheten byter ägare får den gamla ägaren överlämna pantbreven till den nye ägaren som använder dem för sina lån. Risken är annars att dessa kan godtrosförvärvas i ett senare led. Jag hoppas detta ger dig viss inblick i reglerna om överlåtelse av fast egendom. Skulle det uppkomma någon specifik fråga får du gärna återkomma i kommentarsfältet nedan. Med vänlig hälsning,

Villkorat köp, ej upprättat köpebrev och ej erlagd köpeskilling

2018-10-11 i Köpavtal
FRÅGA |En privatperson sålde 2005 en tomt till en köpare genom upprättande och påtecknande av köpekontrakt. Enligt kontraktet övergår äganderätten till fastigheten först på tillträdesdagen. Vid påtecknande erlades handpenning från köparen. Köpet har ännu ej fullföljts - d.v.s. köpebrev har ej upprättats och köpeskilling ej erlagts. Vad gäller, kan säljaren återkalla avtalet, är avtalet fortfarande giltigt? Kan köparen kräva handpenningen åter?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om köp av fastighet finns i jordabalken (JB).Är avtalet fortfarande giltigt?Eftersom köpehandlingen upprättades år 2005 med ett villkor om äganderätten ska övergå först på tillträdesdagen, kan det vara så att köpekontraktet är ogiltigt. Fastighetsköpets fullbordan får inte göras beroende av villkor under mer än två år från den dag då köpehandlingen upprättades. Om längre tid avtalats, är köpet ogiltigt (4 kap. 4 § JB). Hela fastighetsköpet kan alltså vara ogiltigt.Kan säljaren återkalla avtalet?För att ett bindande avtal ska uppstå vid fastighetsköp måste formkraven i 4 kap. 1 § JB vara uppfyllda. Det är vanligt att både köpekontrakt och köpebrev används, men det finns inget krav på upprättandet av ett köpebrev.Inledningsvis kan det klargöras att köpebrevets huvudsakliga funktion är att vara ett kvitto på köpeskillingen. Upprättande av köpebrev kan få ett flertal rättsliga följder som påverkar fastighetsköpets bestånd (se t.ex. 4 kap. 6 § JB). Det är svårt att säga om säljaren kan återkalla avtalet utan någon insyn i köpeavtalets innehåll. I det följande kommer dock en allmän framställning om hävningsrätt m.m.Om köparen t.ex. kommer i betalningsdröjsmål med köpeskillingen, förutsätts för hävning att det finns ett hävningsförbehåll i köpekontraktet (4 kap. 25 § 2 st JB). Om det saknas ett uttryckligt hävningsförbehåll, kan säljaren åberopa att köpet ska gå tillbaka om det i köpehandlingen angivits att köpebrev ska upprättas senare. Köpet har då gjorts avhängigt att köpeskillingen betalas. Sådana villkor innebär en återgång av fastighetsköpet och brukar kallas för återgångsklausul (4 kap. 5 § JB).Kan köparen kräva handpenningen åter?Om det har intagits en klausul i köpehandlingen om skadestånd vid kontraktsbrott är det möjligt att säljaren behåller handpenningen eller en del därav för att täcka eventuella ekonomiska förluster. När köparen dröjer med betalning, ska köparen ersätta säljarens dennes skada (4 kap. 25 § 2 st JB). Om säljaren däremot inte avträder fastigheten i rätt tid, kan säljaren ådra sig skadeståndsansvar (4 kap. 13 § JB). Beroende på omständigheterna kan alltså handpenningen behållas av säljaren om denne lidit ekonomisk skada. Om säljaren däremot inte lidit någon skada kan köparen kräva handpenningen åter.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Kan en fastighet till hälften ges bort och till hälften säljas?

2018-08-31 i Köpavtal
FRÅGA |Om jag önskar ge bort 50 procent som gåva till min dotter/arvinge, kan jag sälja övriga 50 procent av min fastighet till dotterns sambo/ make till marknadsvärde/ värderingsvärd? Jag får givetvis betala kapitalvinstbeskattning på försäljningsdelen .
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som så att du funderar kring om det är juridiskt möjligt att ge bort 50 % av din fastighet i gåva till ditt barn och sälja resterande 50 % av samma fastighet till dotterns sambo/make. Dessa frågor regleras i jordabalken (JB), ärvdabalken (ÄB), äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen (SamboL), inkomstskattelagen (IL), lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter samt av skatterättsliga principer. Gällande gåvan Till att börja med är det juridiskt sett absolut möjligt att ge bort halva din fastighet i gåva till din dotter. Dock finns det en del formkrav och andra bestämmelser som ska och bör beaktas inför detta. Formkrav När en/delar av en fastighet ska ges bort måste du som gåvogivare upprätta ett överlåtelseavtal, normalt et så kallat gåvobrev. Gåvobrevet måste härtill uppfylla vissa formkrav. Bland annat ska gåvobrevet innehålla uppgifter om: * ditt och din dotters namn, * era adresser, * era personnummer, * du ska stå som gåvogivare och din dotter som gåvomottagare, * vad det är som ges bort (fastighetens fullständiga beteckning), * hur stor andel av fastigheten som din dotter får i gåva. (Var noga med att ange att det bara är din halva av fastigheten som gåvan gäller. Här är det också viktigt att du tydligt skriver att du överlåter dessa andelar till din dotter), * eventuella villkor för gåvan ska tydligt skrivas med. (I ditt fall kanske du avser att gåvan ska utgöra enskild egendom eller att fastigheten inte får avyttras inom viss tid), * din och din dotters underskrift, * ort och datum vid gåvotillfället, * din underskrift ska bevittnas av två personer. Även vittnena ska skriva under, deras adress och personnummer ska också framgå. Det är oerhört viktigt att gåvobrevet innehåller allt som krävs eftersom gåvan annars blir ogiltig. (4 kap. 1-3 §, 29-30 § JB). För att din dotter ska bli ägare till sin andel krävs även att hon ansöker om lagfart. Ni kan skriva ut ansökan från Lantmäteriets hemsida. Tillsammans med ansökan ska gåvobrevet i original skickas in. (20 kap. 1 § JB). Att tänka på i förhållande till eventuella andra barnOm det är så att du även har andra barn som vid din bortgång kommer att bli bröstarvingar, finns det en del saker som du bör ha i åtanke. I svensk arvsrätt finns föreligger en så kallad förskottspresumtion. Detta innebär att vid fall där arvlåtaren under sin livstid har givit bort egendom till en bröstarvinge (barn), förutsätts detta utgöra förskott på arv och som vid en senare bouppteckning/arvsskifte efter arvlåtarens bortgång, ska avräknas från mottagarens laglott. Förskottspresumtionen kan dock brytas genom att arvlåtaren (tillika gåvogivaren) i ett gåvobrev tydligt föreskriver att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv. Vill du alltså att halva fastigheten inte ska utgöra ett förskott på arv måste du skriva med detta i gåvobrevet. (6 kap. 1 § ÄB). I svensk arvsrätt föreligger även det så kallade förstärkta laglottsskyddet till förmån för bröstarvingar, eftersom att dessa alltid har rätt till sin laglott. Detta innebär att bortgiven egendom (ex. hälften av din fastighet) kan återbäras till ditt dödsbo och bli föremål för bouppteckning/arvsskifte. Gåvan ska då haft till syfte att likställas med ett testamente. Gåvogivaren ska alltså haft för avsikt med gåvan att reglera hur egendomen ska fördelas vid sin bortgång. I motiven till bestämmelsen anges att det främst är två fall när denna kan tillämpas. Det ena fallet är när gåvan ges bort under villkor som medför att gåvogivaren till sin död fortfarande kan dra nytta av egendomen. (7 kap. 4 § ÄB).Att tänka på i förhållande till din dotters sambo/make Om du avser att hälften av fastigheten enbart ska tillfalla din dotter och utgöra hennes enskilda egendom, måste detta föreskrivas om i gåvobrevet. Om du inte gör detta kan det innebära att hälften av fastigheten blir giftorättsgods eller samboegendom och på så vis blir föremål för en eventuell, framtida bodelning mellan din dotter och hennes sambo/make. (7 kap. 1-2 § ÄktB). (3 § och 4 § SamboL).Att tänka på i förhållande till beskattningen Vid bortgivande av fastighet som gåva anses detta inte som en avyttring (försäljning) och ska som du nämner heller inte beskattas som kapitalvinst. Till detta existerar heller ingen gåvoskatt i Sverige. Dock "träder gåvomottagaren i den tidigare ägarens ställe" i enlighet med den så kallade kontinuitetsprincipen. Det innebär att gåvogivaren "skjuter" skatteskulden framåt till dess att fastigheten någon gång i framtiden avyttras av gåvomottagaren. (44 kap. 21 § IL). Vid gåva omfattande fastighet kan gåvomottagaren behöva betala stämpelskatt i det fall att denne övertar lån. Då jämförs lånets storlek mot föregående års taxeringsvärde. I ditt fall skulle det bli en jämförelse mot halva taxeringsvärdet eftersom det bara är halva fastigheten som ges bort. Uppgår lånets storlek till 85% av halva taxeringsvärdet kommer stämpelskatt att bli aktuellt. (1 § och 5 § lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). Gällande försäljningenTill att börja med är det juridiskt sett absolut möjligt att sälja halva din fastighet till din dotters sambo/make. Dock finns det en del formkrav och andra bestämmelser som ska och bör beaktas inför detta.Formkrav När delar av en fastighet ska säljas måste du som säljare beakta formkrav som uppställs.Du ska upprätta ett köpekontrakt och ett köpebrev. I ett köpekontrakt framgår bland annat vad det är för fastighet som ska säljas och till vilket pris, villkor för affären och uppgifter om köparen och säljaren. Ett köpebrev upprättas i samband med att köpeskillingen betalas. Köpebrevet blir som ett kvitto på att köpeskillingen är erlagd och används även när köparen söker lagfart. Den skriftlig överlåtelsehandlingen (köpekontraktet) ska som minst innehålla:* underskrift av säljaren och köparen,* säljarens överlåtelseförklaring,* köpeobjektet och andelen som säljs skall utpekas och* köpeskillingen ska anges. * (är köpet villkorat på något vis, ska dessa villkor framgå av köpekontraktet). (4 kap. 1-3 § JB). För att din dotters sambo/make ska bli ägare till sin andel krävs även att han ansöker om lagfart för hälften av fastigheten. Ni kan skriva ut ansökan från Lantmäteriets hemsida. (20 kap. 1 § JB). Att tänka på i förhållande till din dotter Om din dotter är gift med köparen kommer köparens andel i fastigheten utgöra giftorättsgods (och ingå i en eventuell, framtida bodelning) om inte makarna i ett äktenskapsförord föreskriver att köparens andel ska utgöra enskild egendom. (7 kap. 1-2 § ÄktB). Om din dotter är sambo med köparen kommer köparens andel i fastigheten utgöra samboegendom (och ingå i en eventuell, framtida sambobodelning) om köpet av halva fastigheten görs med avsikt för att den ska brukas gemensamt inom samboskapet. Detta kan dock undvikas om de så vill ifall samborna upprättar ett samboavtal där det framgår att köparens andel av fastigheten utgör enskild egendom. (3 § och 9 § SamboL). Att tänka på i förhållande till beskattningen Vid försäljning av hela/delar av en fastighet ska säljaren kapitalvinstbeskattas. Kapitalvinsten som ska beskattas är ersättningen du får vid en försäljning av fastigheten (halva fastigheten i ditt fall) minus den summan du köpte fastigheten samt vissa förbättringsutgifter. Dessutom har du som privatperson rätt att göra en så kallad kvotering innan vinsten tas upp till beskattning. Den beräknas så att 22/30-delar av vinsten tas upp till beskattning. En vinst kommer för dig som privatperson att beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats på 30 %. (42 kap. 1 §, 44 kap. 3 §, 13 § och 14 §, 45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL). Om du önskar hjälp med att upprätta gåvobrev och/eller köpehandlingar, vill Lawlines jurister gärna hjälpa dig med detta. Information om pris och tidsbokning hittar du i sådant fall här. Om du annars har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Skäl för att bryta kontrakt för husköp?

2018-08-24 i Köpavtal
FRÅGA |Hej, vilka skäl finns för att bryta ett kontrakt för husköp. Tacksam för svar!
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Om du har rätt att ångra ett köp av ett hus eller inte beror på vilket skede affären är i. Innan köpeavtal skrivits har du i regel rätt att dra dig ur köpet. Detta gäller även om du vunnit en budgivning. Har du skrivit på köpeavtalet är det dock betydligt svårare. I detta fall tillämpas reglerna om att avtal ska gälla och du kan bli tvungen att betala ersättning för ekonomiska förluster som du orsakar säljaren. Ångra köp av bostad innan du skrivit på köpeavtaletOm du inte har skrivit på ett avtal om husköpet är du i regel inte juridiskt bunden till kontraktet. Ett muntligt kontrakt skulle kunna bli gällande men detta gäller nästan aldrig för husköp. Bud räknas alltså inte som bindande och därför har du rätt att ångra ett köp även om du har vunnit en budgivning. Om du vill ångra ett köp innan du skrivit på avtalet bör du meddela att du vill ångra dig. Även säljaren har rätt att ångra en försäljning till dess att kontraktet är påskrivet. I regel kan du ångra köpet innan du skrivit köpeavtal utan några konsekvenser. Om säljaren kan visa att denne lidit ekonomisk skada finns det en liten risk att du blir ersättningsskyldig. Detta är dock mycket ovanligt om inget köpeavtal har upprättats.Ångra ett husköp efter att du skrivit på köpeavtaletOm köpeavtalet är påskrivet är du juridiskt bunden till att fullfölja kontraktet. Som vid alla andra avtal gäller Pacta sunt servanda, det vill säga att avtal ska hållas. Dessa regler gäller så fort köpeavtalet är påskrivet av båda parter, oavsett om du betalat handpenning eller inte. Du har i regel två alternativ om du vill ångra köpet i detta skede:Alternativ 1: Fullfölj köpetDet som i princip alla mäklare rekommenderar är att du fullföljer köpet och säljer bostaden på nytt. Detta är nästan alltid bättre ur ekonomisk synpunkt. Du kan sälja din bostadsrätt så fort du blivit medlem i bostadsrättsföreningen. Detta innebär att du som köpare alltså inte ens behöver ha tillträde till bostadsrätten innan den kan säljas. En juridisk process kan vara betydligt jobbigare än att sälja en bostad. Ofta kan du anlita samma mäklare och använda prospektet igen, alternativt kan mäklaren kontakta andra som var intresserade av bostaden.Alternativ 2: Ångra köp av bostadOm du på grund av omständigheter inte kan fullfölja köpet och därför måste ångra det bör du börja med att kontakta mäklaren eller säljaren för att se om säljaren kan gå med på att bortse från avtalet. Det innebär att säljaren helt enkelt går med på att köpet ska återgå. Oftast blir du i detta läge tvungen att betala eventuella ekonomiska förluster som ångrandet innebär för säljaren. Säljaren har ingen skyldighet att låta dig ångra köpet. Istället kan denne kräva att du fullgör köpet. Om du inte går med på att göra det begår du ett väsentligt avtalsbrott. Då kan säljaren istället häva köpet och begära skadestånd för ekonomiska skador. Det kan exempelvis vara kostnader för mäklare, städning, förlorad arbetsinkomst och även mellanskillnaden om säljaren tvingas sälja bostaden billigare. Ett skadeståndsansvar är ofta värre än att behöva betala viss ersättning – därför är det alltid bättre att vara överens med säljaren. Vidare kan det vara viktigt att tänka på att en handpenning tas för att du som köpare ska bevisa att du kommer fullgöra köpet. Denna kan behållas av säljaren om du bryter avtalet. Om handpenningen inte täcker hela skadeståndsbeloppet kan du dock även bli tvungen att betala ytterligare ersättning. Att begå avtalsbrott kan bli en mycket långdragen och kostsam process. Det är betydligt enklare att fullfölja köpet eller att försöka få säljaren att gå med på att köpet ska återgå.I vissa fall kan du ogiltigförklara ett köpavtalVid vissa situationer (om än väldigt sällan) kan du som köpare ha rätt att ogiltigförklara eller jämka ett köpeavtal. Detta gäller om du blivit utnyttjad, tvingad eller vilseledd till att ingå avtalet. Detta gör att avtalet ändras till din förmån eller att det helt och hållet bortses från. Att du bara ångrat dig, gjort en dålig affär eller hittat en annan bostad att köpa gäller inte som grund för detta. Det är alltså speciella omständigheter som ska förelegat när du ingick avtalet. Hoppas att detta besvarar din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här. - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Med vänlig hälsning,

Hur köper jag ut min syster ur samägd fastighet?

2018-10-13 i Köpavtal
FRÅGA |Skall köpa ut en syster som är delägare av fastighet. Var kan jag hitta hjälp med dokument?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min utgångspunkt är att du och din syster är överens om att du ska köpa ut henne ur den samägda fastigheten och att det inte föreligger en tvist med krav om eventuell tvångsförsäljning. För fastighetsköp finns det vissa formkrav, innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig.Formkravet är detsamma som vid köp av hel fastighetÄven om din syster bara ska sälja sin andel av fastigheten är formkravet detsamma som vid försäljning av en hel fastighet. De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § Jordabalken, JB). Det är vanligt att dubbla köpehandlingar används vid fastighetsköp, alltså både köpekontrakt och köpebrev, men det är inget krav. Köpebrevet upprättas när köpeskillingen betalats och fungerar som ett kvitto på betalningen. Samma formkrav gäller för båda handlingarna (4 kap. 2 § JB).Vi kan i vår avtalstjänst i nuläget inte erbjuda överlåtelsehandling för fast egendom. Däremot är du välkommen att boka tid med någon av våra jurister via vår hemsida. Vår juristbyrå kan hjälpa er att upprätta en korrekt utformad överlåtelsehandling.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Varför kompletteras oftast köpekontrakt av en fastighet med ett köpebrev?

2018-09-22 i Köpavtal
FRÅGA |Hej!Varför kompletteras oftast köpekontrakt av en fastighet med ett köpebrev?Allt gott
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör köpekontrakt och köpebrev, varför bestämmelser i 4 kap jordabalken (JB) blir tillämpliga. Vid köp av fast egendom finns vissa formkrav för hur köpekontraktet ska vara utformat (4:1 1 st JB). Avtalet måste:Vara i skriftlig formUndertecknas av säljare och köpareInnehålla en överlåtelseförklaring från säljare till köpareInnehålla en överenskommen köpeskillingAvtal som inte uppfyller ovanstående kriterier anses som ogiltigt (4 kap 1 § 3 st JB)Utöver köpekontrakt, som är en obligatorisk handling vid köp av fast egendom, kan det kompletteras med ett köpebrev. Ett köpebrev upprättas i samband med att köpeskillingen betalas. Det syftar till att utgöra ett kvitto på att köpeskillingen är betald och används dessutom när köparen söker lagfart. Ibland kan köpebrevet exempelvis innehålla svävarklausuler. Denna klausul måste uppfyllas, annars har parterna rätt att frånträda avtalet. Det kan handla om att säljaren inte får såld sin nuvarande bostad till ett förväntat pris, vilket är en förutsättning för att köpet ska vara möjligt. (se 4 kap 3 § JB)Sammanfattning kan sägas att köpekontraktet alltså är den formella handlingen, men köpebrevet har betydelse för kompletterande uppgifter och för att tolka säljarens och köparens gemensamma vilja.

Säljaren av fastigheten bytte ut tvättmaskin, torktumlare och badrumsspegel efter köp. Vad gäller?

2018-08-28 i Köpavtal
FRÅGA |Hej, Jag har precis köpt en ny fastighet (friköpt villa) och efter kontraktsskrivningen och tillträdet så upptäckte vi att säljaren hade bytt ut tvättmaskin, torktumlare och badrumsspegel från det som var nytt på visning annons till några begagnade. Säljaren vägrar återlämna det som fanns med från början och jag undrar om vi har rätt tyill det som då var med från början, det är inte nämnt något om dessa i kontraktet. Känner oss lite lurade då vi köpt och betalat för en fastighet med alla dessa byggnadstillbehör men inte fått det.
Hilda Jeppsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att gå igenom vad ett fastighetstillbehör är för något samt vad du har rätt till i ditt fall. När det gäller köp av fastigheter så blir jordabalken (JB) aktuell. Vad är ett fastighetstillbehör?De slags fastighetstillbehör som är aktuella för dig nämns i 2 kap. 1 och 2 § JB. Ett fastighetstillbehör ska ha tillförts fastigheten för stadigvarande bruk samt att föremålet ska vara till nytta för både den förre och den nye ägaren. Tillbehöret kan var både fast inredning och föremål. I 2 kap. 2 § JB finns några exempel uppradade.Vilka byggnadstillbehör ingår i en bostad?I en bostad ingår enligt 2 kap. 2 § 2 stycket JB till exempel maskin för tvätt och mangling. Alltså kan man anse att torktumlare och tvättmaskin utgör fastighetstillbehör. Om det inte står något i avtalet om att maskinerna inte ingår i köpet så tillhör de dig.Jag är osäker när det gäller spegeln. Det kan bero på vilken slags spegel det är. Om det är en monterad spegel, som har t.ex. luckor och hyllor, så kan det anses vara fast inredning. Om den bara hängde på en krok så kan den anses vara lös egendom som därmed inte utgör ett fastighetstillbehör. Vad har jag rätt till?Tvättmaskinen och torktumlaren utgör fastighetstillbehör och tillhör därmed dig om inget annat är avtalat. När det gäller spegeln så beror det på vad för slags spegel det är. Om du anser att den utgör ett fastighetstillbehör så kan du alltid argumentera för det! Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Går det att backa från ett löfte om att sälja en fastighet?

2018-08-22 i Köpavtal
FRÅGA |Vi är i stånd att sälja vår sommarstuga. Vi har begärt 700.000 kr för den, men köparen vill inte ge mer än 600.000kr vilket vi accepterat. Vi säljer privat och har inte kopplat in någon mäklare. Nu har vi fått ett högre bud - samma dag som vi precis sagt, via messenger på face book, att 600.000 kr är OK. Jag undrar nu om vi har rätt att avbryta den affären?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterI och med att ni säljer er sommarstuga, kommer jag att utgå ifrån att ni säljer en fastighet, eftersom detta framstår som mest sannolikt. Skulle det vara så att ni inte säljer en fastighet, utan att sommarstugan är på ofri grund, blir svaret helt annorlunda. Då får ni återkomma och specificera frågan. Jag kommer vidare utgå ifrån att kontakterna skötts på messenger, och att ni inte upprättat någon annan köpehandling.Är sommarstugan en fastighet är ni inte bundna av ert löfteRegler om köp och försäljning av fastighet finns i 4 kapitlet i jordabalken. Enligt 4 kap 1 § jordabalken, krävs för att ett fastighetsköp/fastighetsförsäljning skall vara giltigt att ett antal formkrav iakttas - bland annat uppställs krav på en särskild köpehandling innehållande köpeskillingen, köparens och säljarens underskrift, m.m.I den händelse någon avgivit ett löfte att sälja en fastighet, men formföreskrifterna ej ännu iakttagits, är personen inte rättsligt bunden av sitt löfte att sälja fastigheten. Man kan inte heller bli skadeståndsskyldig för att man drar sig ur en ofullbordad fastighetsaffär, om detta inte särskilt avtalats (handpenningsavtal). Denna grundläggande fastighetsrättsliga princip har bekräftats av Högsta domstolen i praxis (se bl.a NJA 1973 s. 175). Eftersom det i ert fall inte upprättats någon köpehandling som uppfyller formkraven i 4 kap 1 § JB, så är du inte bunden av ditt löfte att sälja fastigheten till personen ifråga. Du är heller inte skyldig att betala skadestånd för att du bryter ditt löfte. Är sommarstugan inte en fastighet, utan står på ofri grund, är ni bundna av er löfteOm du med "sälja sommarstugan" menar att du vill sälja en byggnad på ofri grund (alltså INTE en fastighet) förändras svaret radikalt.Huvudregeln i svensk rätt är att avtal är bindande för de inblandade parterna. Enligt frågan har du avtalat med en person om att sälja sommarstugan - som alltså här antas INTE vara en fastighet, upprepar jag - till denne för ett visst pris. Det finns inga skäl att göra avsteg från huvudregeln i det här fallet. Du är därför rättsligt bunden av ditt löfte. SammanfattningÄr sommarstugan del av en fastighet som du säljer, är du inte bunden av ditt löfte att sälja den. Är sommarstugan däremot inte del av en fastighet som du säljer, så är du istället bunden av ditt löfte att sälja den.Lyckönskningar och hälsningar,