När får polisen avlyssna min telefon?

2019-07-28 i Förundersökning
FRÅGA |Får polisen avlyssna en persons telefon innan personen överhuvudtaget blivit underrättad om att han är misstänkt för något?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation finns i rättegångsbalkens 27 kapitel. Avlyssningen innebär att polisen direkt läser, lyssnar på eller spelar in en persons meddelanden och samtal över telefon eller internet.Hemlig avlyssning är ett tvångsmedel som endast får användas om en person är skäligen misstänkt för ett specifikt brott. Det innebär att det redan måste finnas en rad konkreta omständigheter som med en viss styrka talar för att en person begått brottet i fråga. När en person anses skäligen misstänkt för ett brott ska polisen underrätta personen om misstanken vid inledande förhör. Det innebär att du har rätt att veta om du är skäligen misstänkt och kan utsättas för hemlig avlyssning. Polisen får heller inte använda hemlig avlyssning för vilket brott som helst, det måste vara ett brott för vilket det lägsta straffet kan bli fängelse i två år.Det är också bra att komma ihåg att det finns möjlighet att bli avlyssnad trots att att misstanken inte är riktad mot dig, utan personen du pratar med.Sammanfattningsvis kan sägas att det krävs ett specifikt brott, en skälig misstankesgrad och därmed underrättelse om misstanken, samt ett brott med ett minimistraff på fängelse i två år för att hemlig avlyssning av polisen ska få ske. Svaret på din fråga är alltså nej, telefonen får inte avlyssnas utan underrättelse om misstanke.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Får min arbetsgivare avsluta min anställning på grund av sjukfrånvaro?

2019-07-27 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag har av olika skäl varit sjukskriven ca 2-4 dagar/månad de senaste månaderna och undrar om jag kan bli avskedad för detta? (Jag jobbar inom vården och är timanställd) Tack på förhand!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Begreppet "avskedad"Begreppet avskedande innebär inom arbetsrätt att arbetstagare omedelbart skiljs från sin anställning, utan uppsägningstid. Detta får endast ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Det förekommer i enstaka fall, misshandel på arbetsplatsen, stöld eller förskingring hos arbetsgivaren är exempel på grunder för avskedande. Det begreppet som oftare används när en arbetstagare slutar på arbetsgivarens begäran är "uppsägning". Detta innebär att din sjukskrivning inte skulle utgöra grund för avsked.Grund för uppsägning, personliga skälEnligt lagen om anställningsskydd (LAS) måste en uppsägning från arbetsgivare alltid ske på saklig grund. I ditt fall aktualiseras typen "personliga skäl". Personliga skäl innebär att arbetstagaren inte har fullgjort sitt arbete enligt avtal, eller på något sätt misskött sina åtaganden. Arbetstagaren måste ha haft en rimlig möjlighet att veta vad som krävs innan man som arbetsgivare kan säga upp någon av personliga skäl. Arbetstagaren kan, trots försök till att uppfylla sin del av avtalet, misslyckas med att leverera en god insats. Exempel på situationer i denna kategori är långvarig sjukdom. Det är dock viktigt att komma ihåg två månaders-regeln i 7 § 4 st. LAS, vilken stadgar att arbetsgivaren får grunda uppsägning endast på omständigheter som denne känt till i mer än två månader. Det är dock inte troligt att det skulle anses korrekt att din arbetsgivare säger upp dig på grund av din sjukfrånvaro utan att ha en dialog med dig kring åtgärder och eventuell rehabilitering.Eftersom timanställning inte är en lagstadgad anställningsform är det extra viktigt vad som står i ditt anställningsavtal. Kolla därför upp om det finns några speciella villkor inskrivna i avtalet rörande uppsägning och uppsägningstid.Mitt svar är förutsatt att din anställning inte är en provanställning, då arbetsgivaren har möjlighet att avsluta provanställningen oavsett orsak för detta.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Brottsligt att öppna och stjäla från någons grav?

2019-07-27 i Övriga brott
FRÅGA |HejÄr det gravskändning om man tar nåt från någons annan grav?Tacksam för svar.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att öppna annans grav eller göra skada eller ofog på kista, urna, grav, de dödas vilorum eller på gravvård är brott mot griftefriden enligt brottsbalken 16 kap. 10 § (här). Den handling du beskriver i din fråga omfattas alltså av bestämmelsen, det räcker med att öppna graven för att brottet ska anses fullbordat. Straffskalan för brottet är böter till fängelse i högst två år. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänligen,

Vad gäller för penninglån mellan privatpersoner?

2019-07-27 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Så jag undrar vilka rättigheter jag har när jag lånar ut pengar till privatpersoner. Tillexempel:Jag lånar ut pengar till någon på facebook jag inte känner via Swish. Vi sätter tyderliga regler för när betalningen ska vara tillbaka, vilken ränta det blir. Vad kan jag göra om personen inte betalar tillbaka? Kan jag trycka hos Kronofogden som privatperson?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Penninglån mellan privatpersoner är inte särskilt reglerat i lag, man ser istället till allmänna rättsprinciper och de regler som finns i avtalslagen och skuldebrevslagen. När det gäller hjälp att indriva en skuld finns detta reglerat i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Jag kommer i mitt svar till dig först att redogöra för låneavtal mellan privatpersoner och sedan för hur du ska agera vid en eventuellt obetalad skuld.Avtal mellan privatpersonerDet föreligger inga formkrav när det gäller avtal mellan privatpersoner, vilket innebär att det ni kommer överens om gäller, oavsett om det är muntligt, skriftligt, via t.ex. sms eller telefon. Det råder avtalsfrihet mellan er, parter kan alltså själv komma överens om villkor såsom förfallodag, avbetalningsplaner m.m. Det är dock viktigt att det står klart att det är ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så det inte kan misstas för en gåva.Att indriva en eventuell skuldOm du behöver hjälp att indriva en skuld finns det möjlighet att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, KFM. Detta är möjligt när det handlar om en penningfordran som är förfallen till betalning. Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkandet, grunden för yrkandet, vilket belopp det gäller, förfallodag, begärd ränta, information om parter och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs. Om Kronofogdemyndigheten tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig. Om personen inte yttrar sig ska Kronofogdemyndigheten meddela utslag, vilket kan användas av dig för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får du istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol. Du kan läsa mer om detta på Kronofogdemyndighetens hemsida.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline eller kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Vänligen,

Påföljd vid butiksstöld

2019-07-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är 32 åring tjej och jag blivit greppet av stöld parfym ungefär värde 1153kr på Åhléns den här vecka, och polis kom och sa jag kommer att få böter istället att gå till fängelse. Jag har erkänt allting och har betalat parfym också. Jag aldrig gjort brott förut, just nu känner jag så dåligt och kunna inte sova eller äta. Jag undrar att vilken straff ska jag få ? Böter eller gå till fängelse ? Jag är jätte oro just nu. Tack
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet du beskriver heter stöld och regleras i brottsbalken 8 kap 1 §. För stöld av normalgraden är straffskalan fängelse i högst två år, men domstolen kan även välja att utdöma böter, då fängelsestraff i Sverige alltid väljs som en "sista utväg".I brottsbalkens 29 kapitel stadgas de förmildrande omständigheter som domstolen kan komma att ta i beaktning vid påföljdsbestämning. 5 § stadgar att om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet ska detta påverka påföljden i en förmildrande riktning, vilket blir aktuellt när du erkänt brottet. Att du inte har någon tidigare brottslighet är också något som förmildrar i bedömningen.Sammanfattningsvis kan sägas att du inte kommer att dömas till fängelse, du kommer troligen få böter som påföljd och den summan bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden, varför du inte behöver vara orolig över att det ska vara en orimlig summa.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Påföljdsbestämning för ungdom vid rattfylleri

2019-07-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Igår natt var jag ute och festade med några kompisar, jag som kör motorcykel tog den till festen medan de andra åkte bil. På vägen hem såg jag blåljus i speglarna och stannade. När jag senare blåste fick jag åka in till polisstationen och blåsa ytligare en gång. Jag blåste 0,32 promille, min fråga är vilket straff kan jag råka ut för och finns det något sätt som till exempel ungdomstjänst som kan korta ner det? Är 17 år, 02a
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet rattfylleriBrottet du beskriver kallas rattfylleri och regleras i 4-4 a §§ lag om straff för vissa trafikbrott. För rattfylleri av normalgraden ska alkoholkoncentrationen uppgå till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 gram per liter i utandningsluften, för grovt brott ska denna uppgå till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liten i utandningsluften. Det är alltså rattfylleri av normalgraden som blir aktuellt i ditt fall. Straffskalan för brottet är böter till fängelse i högst sex månader.Domstolens påföljdsbestämningNär domstolen ska bestämma påföljd görs alltid en prövning i det enskilda fallet, det betyder att just dina omständigheter kommer att ligga till grund för den påföljd som kommer att utdömas. Här tar domstolen i beaktan bl.a. din ungdom, tidigare brottslighet eller icke-brottslighet och social situation. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller för särskilt unga personer.Särskilda påföljder för ungdomarFrån det att man fyller 15 år och det att man fyller 21 år har domstolarna speciella regler. Om man döms för brott under den tiden får man inte ett lika strängt straff som en vuxen. Om man är minst 15 år men inte fyllt 18 ännu finns det särskilda straff som bara gäller för unga. Det är ungdomstjänst och ungdomsvård, även böter kan utdömas till en ungdom. Du kan läsa mer om ungdomspåföljder här.Om man inte blivit dömd för brott tidigare och är under 18 år kan man få en straffvarning, detta gäller vid brott som inte är så allvarliga. Detta innebär att det inte händer något denna gång, men om det händer igen kan man få straff för båda lagöverträdelserna. Sammanfattningsvis kan sägas att de aktuella påföljderna i ditt fall är ungdomstjänst och böter, men eftersom domstolen prövar varje enskilt fall utefter omständigheterna kan jag inte svara närmare på exakt vad det blir. Det är också möjligt att du får spärrtid för körkortstillstånd, vilket innebär att du får vänta en viss extra tid innan du får ta körkort.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

När får hyresvärd utfärda förbud mot husdjur i lägenhet?

2019-07-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Vi undrar vad som skulle hända om vi får husdjur trots att det står i vårt hyresavtal att man får inte ha djur i lägenhet. Skulle vår hyresvärd kunna inte ge tillbaks vår deposition eller säga upp kontraktet direkt? Tack för svaret!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det gäller en andrahandsuthyrning av lägenhet och att ni är andrahandshyresgäster.Förbud mot husdjur i lägenhetFör att en avtalsbestämmelse gällande förbud mot husdjur i lägenheten skall vara giltig krävs att hyresvärden har sakliga skäl för förbudet. Sakliga skäl kan till exempel vara att det bor personer med allergi i huset eller att du hyr lägenheten möblerad. Om det inte finns några sakliga skäl för förbudet finns inget hinder för er att ha husdjur i bostaden.Rättsliga verkningarOm det däremot föreligger sakliga skäl för förbudet, exempelvis att lägenheten ni hyr är möblerad, skulle det ses som ett åsidosättande av en avtalsenlig skyldighet att ha husdjur i lägenheten. Detta kan medföra att du som hyresgäst blir av med ditt kontrakt. Depositionen krävs det dock ytterligare skador för att hyresvärden ska ha rätt att hålla inne, för att det ska vara möjligt ska ni ha orsakat skador i lägenheten, som inte är att anse som normalt slitage. Det är dessutom hyresvärden som har att bevisa att det är ni som orsakat skadorna under hyrestiden.Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur väcker jag åtal för bedrägeribrott?

2019-07-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har fått avslag på vårt ärende hos ARN.Vi anser oss blivit feldömda.Nu undrar vi hur vi som privatpersoner väcker åtal mot motparten,dvs. banken, eftersom det är ett bedrägeribrott.Tacksam för svar
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bedrägeri är ett brott som regleras i brottsbalken 9 kap. 1 §. Det är ett brott som faller under allmänt åtal, detta innebär att det är en åklagare som beslutar om åtal ska väckas eller inte. Som privatperson kan du alltså inte själv väcka åtal för brottet bedrägeri. Det du kan göra är att upprätta en polisanmälan avseende det du blivit utsatt för och således ge åklagare möjlighet att eventuellt väcka åtal.Om polis och åklagare väljer att lägga ned din anmälan och inte väcka åtal har du som privatperson möjlighet att stämma banken i ett tvistemål. Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Du kan läsa mer om hur du går tillväga här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline eller kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Vänligen,