Skuldsanerings innehåll

2019-05-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej har en pågående skuldsanering till 2020nu till frågan lånade 25000kr av mina föräldrar år 2000.Ingår den i min skuldsanering?skuldebrev finns?mvh my
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vilka fordringar eller skulder som omfattas av din skuldsanering ska framgå av ditt beslut enligt skuldsaneringslagen 29 §. Om du inte har tillgång till ditt beslut så finns det kvar hos kronofogdemyndigheten och du kan be att få reda på informationen via dem. Hoppas du fått svar på din fråga!

Misskött skuldsanering

2019-05-05 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, 2014 beviljades jag skuldsanering. Det innebär att jag ensam ansvarig skall sköta alla inbetalningar till samtliga fodringsägare. När du beviljas skuldsanering är det inte ovanligt att det berör många fodringsägare. Oavsett har jag skött detta fläckfritt i över 4 år. Fram till mars månad -2019 när jag får en faktura på 4200 kr från en av fodringsägarna som jag har 2 amorterngsplaner till i sanering beslutet. Ett på 47 kr/månad ett annat på 842 kr /månad. Det visar sig att dem har inte fakturerat mig sedan oktober för amorterngsplanen på 842 kr i månaden. Där av har jag heller inte betalat detta belopp eller överhuvudtaget noterat att denna faktura saknas. Vilket ansvar har jag i detta fall och vilket ansvar har fodringsägaren?Kan det verkligen förväntas av mig att jag skulle ha reagerat i oktober när denna faktura fattades bland alla mina andra amorterngsplaner. Varför har inte fodringsägaren fakturerat mig heller inte skickat påminnelse från månad ett av missad betalning? ?Jag är jätte frustrerad och vill verkligen inte att min sanering skall stå och falla på detta. Jag vill verkligen göra rätt och betala helt enligt betalnings planen. Hur ska jag göra
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I normala fall så betalar man under en skuldsanering till kronofogdemyndigheten men ibland görs avsteg och gäldenären betalar direkt till borgenärerna enligt skuldsaneringslagen (SSL) 38 §. Huvudregeln är ändå alltså att gäldenären ska sköta sina månatliga betalningar till borgenärerna med undantag för månaderna juni och december. Ansvaret ligger alltså på gäldenären att sköta betalningarna, inte på fordringsägarna att påminna om detta. Missköts betalningarna så har borgenärerna rätt att ansöka om att skuldsaneringen ska förändras eller upphöra enligt SSL 48 § 6 p. Det förutsätter att avvikelsen inte varit ringa. I förarbetet nämns även att om det skulle ske en betalning direkt till en borgenär av misstag så ska de andra fordringsägarna få veta detta och har då också rätt att ansöka om upphävande eller förändring av skuldsaneringen. Detta är på grund av likadelningsprincipen, att samtliga borgenärer solidariskt ska få betalt och är involverade i processen och beslutet om skuldsanering. Det talar till din fördel att du skött dina betalningar så länge och väl som du gjort! Dessvärre talar det även till din nackdel att du skulle betalt 842 kr/månad och inte gjort det under fem månader. Dels på grund av huvudregeln om att du är ålagd att betala varje månad enligt SSL 38 § men även att du under skuldsaneringen ska leva på existensminimum enligt SSL 33 § (samt i utsökningsbalken 7 kap. 4-5 §§). 842 kr/månad torde ha varit en kännbar avvikelse som du skulle reagerat på tidigare. Det viktiga nu är att kommunicera med såväl fordringsägaren som kronofogdemyndigheten och påtala att det skett ett misstag, att du uppmärksammat det och önskar fortsätta med betalningarna som vanligt. Förändring av skuldsaneringsbeslutet kan ju även innebära en förlängning. Förhoppningsvis kan ni komma överens om något som fungerar för alla parter! Hoppas du fått hjälp på vägen! Lycka till!

Hur påverkar ett arv en pågående skuldsanering?

2019-04-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Har en skuldsanering sedan 2017.Nu är läget att under denna tid blivit utförsäkrad från försäkringskassan och har nu aktivitetsstöd. Då jag har så liten inkomst så betalar jag ingenting. Har ej någon fast an ställning utan står som arbetslös.Vad händer om jag får ett arv? Under 100 000 kr? Måste jag anmäla detta?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Regler om dina frågor kring skuldsanering finns i skuldsaneringslagen, SkuldsL. Tanken med skuldsanering är att skulderna ska betalas av enligt en avbetalningsplan på fem år och att personen därefter är befriad från vad som därefter kvarstår av skulderna (SkuldsL 47 §). Hur påverkar arvet dina betalningar enligt avbetalningsplanen?Eftersom du har haft så liten inkomst att du inte betalat något alls enligt din avbetalningsplan, kan arvet innebär att du får tillbaka förmåga att betala i enlighet med den avbetalningsplan som du har. Kan arvet ändra avbetalningsplanen?Skuldsaneringsplanen kan även omprövas och ändras på begäran av en borgenär (den du ska betala pengar till enligt avbetalningsplanen) om arvet väsentligen förbättrar din ekonomiska situation (SkuldsL 48 § 7p.). Om du får ett arv skulle detta kunna innebära att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras, och att planen därför kan justeras med utgångspunkt i din nya ekonomi. Avbetalningsplanen kan då ändras vad gäller det belopp du ska betala eller under hur lång tid du ska betala enligt avbetalningsplanen. Om arvet ökar din betalningsförmåga kan detta innebära att det belopp du ska betala höjs.Exakt vilken summa arvet måste uppgå till för att anse väsentligen förbättra din ekonomi kan jag inte ange, men det ska röra sig om en betydande inkomstökning exempelvis i form av en vinst, enligt förarbetena till skuldsaneringslagen. Det finns ett rättsfall där ett arv på 400 000 kr har ansetts väsentligen förbättra vederbörandes ekonomiska förhållanden (RH 2003:59).Observera dock att en ändring av avbetalningsplanen inte måste ske bara för att du får ett arv. En ändring av avbetalningsplanen måste begäras av någon av dina borgenärer, och de måste därmed också få reda på att du har fått ett arv. Vidare har du ingen skyldighet att upplysa varken Kronofogdemyndigheten eller dina borgenärer om att du har fått ett arv. Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar

Avslag på ansökan om skuldsanering med hänsyn till partnerns tillgångar. Hur kommer det sig och hur görs egentligen den bedömningen?

2019-04-19 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Min make (sedan 1 år tillbaka) är svår skuldsatt sedan 90-talet och har ansökt om skuldsanering. Han har haft löneutmätning under flera år. Nu fick han avslag med motiveringen:"Med hänsyn till din partners tillgångar bedömer vi att du har en sådan levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering för digVi har gjort en helhetsbedömning av din situation men det väger inte upp ovanstående omständighet. Vi bedömer därför att i dagsläget inte är skäligt att bevilja skuldsanering för dig. Vi avslår därför din ansökan."Är det verkligen juridiskt rätt anledning för avslag? Vi trodde att var och en har ansvar för sina skulder. Vi har dessutom ett äktenskapsförord där mina tillgångar är enskild egendom. Jag har även bättre ekonomi. Vi vet att vi kan överklaga. Hur gör vi det på bästa sätt?Med vänlig hälsning,
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar i olika rubriker som var för sig behandlar delar av din fråga. De regelverk som aktualiseras i din fråga är främst äktenskapsbalken (ÄktB) och skuldsaneringslagen (SL).Betydelsen av äktenskapDet stämmer att varje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1:3 ÄktB). Det som gör att ert äktenskap trots detta inverkar på bedömningen är att en helhetsbedömning görs. Där vägdes antagligen in att makar, även om de svarar för sina egna skulder och bestämmer över sin egen egendom, har ett underhållsansvar gentemot varandra (6:1-2 ÄktB). Detta innebär att det vid bedömningen av din makes levnadsstandard sannolikt vägts in att du har underhållsskyldighet gentemot honom, samt att du har tillräckliga tillgångar för det.Är det en korrekt anledning för avslag?Vid bedömningen av huruvida skuldsanering ska beviljas ska först och främst så kallad kvalificerad insolvens föreligga. Med detta menas att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder i tid och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (7 § SL). Det är utifrån din beskrivning uppenbart att din make är på obestånd, och alltså inte kan betala sina skulder i tid. Antagligen kan detta också antas bestå en längre tid med hänsyn till storleken på skulderna.När det klarlagts att kvalificerad insolvens föreligger går man vidare till att enligt 9 § SL göra en helhetsbedömning utifrån gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Detta gör man för att komma fram till om det är "skäligt" att skuldsanering beviljas, med hänsyn till alla relevanta omständigheter.Det är i denna helhetsbedömning som det vägts in att du har tillgångar. Som jag förstår det, utifrån det korta citat du medskickat, fanns det flera omständigheter som talade för att din make skulle beviljas skuldsanering. Dock så verkar hans levnadsstandard ha vägt för tungt i bedömningen och gjort att skuldsanering trots allt inte beviljats. Det är osäkert om dina tillgångar hade kunnat vägas in på detta sätt om ni endast var sambor. Sambor har nämligen ingen underhållsskyldighet gentemot varandra. Dock hade det möjligtvis kunnat vägas in lite grann om du de facto ändå bidrar till hans levnadsstandard.Nu har jag alltså kortfattat gått igenom den bedömning som görs och gjorts i detta fall. Nästa fråga är då om ni bör överklaga och hur detta görs på bästa sätt?ÖverklaganHur ni överklagar förmodar jag att ni fått bra instruktioner om i slutet av beslutet. Det är bara att följa dessa vid ett eventuellt överklagande.Hur ni ska argumentera i en eventuell överklagan är dock svårt att svara på. Jag har kortfattat förklarat hur bedömningen går till och varför det i ert fall bedömts på detta sättet. De möjligheter ni kan ha att få beslutet ändrat vid en överklagan är framför allt om någon omständighet av betydelse utelämnats från bedömningen, eller om din makes situation utgör ett gränsfall och att högre instans kan komma till ett annat beslut. Det är därför i princip omöjligt för mig att säga något om huruvida ni kan ha någon framgång vid ett överklagande i just denna situation.Med det sagt tycker jag att ni bör testa att överklaga. Ni bör då återigen trycka på de saker som talar för att skuldsanering bör beviljas. Så som att skulderna bestått mycket länge (minst 20 år?), att din make gjort allt i sin makt eller i varje fall ansträngt sig mycket för att betala tillbaka skulderna, att utsikterna för att någonsin bli skuldfri utan skuldsanering är små eller obefintliga, att han vid handläggningen av ansökan om skuldsanering varit behjälplig, samt alla andra relevanta omständigheter ni kan komma på.Jag hoppas att du i varje fall fått lite klarhet i hur bedömningen görs och gjorts i ert fall. Tyvärr har jag inte kunnat svara närmare på hur ni ska vinna framgång, eftersom det är en helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall. Om du ha några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur påverkar skuldsanering min sambos ekonomi?

2019-05-07 i Skuldsanering
FRÅGA |Hur påverkas min sambos ekonomi om jag söker skuldsanering för mina skulder?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel ansvarar man själv för sina egna skulder. Detta gäller även om man bor tillsammans med någon annan. En skuldsanering kan dock få inverkan på den som en skuldsatt person bor med. Jag kommer i det följande ge en allmän redogörelse om hur en skuldsanering kan påverka en sambos ekonomi. För det första har kronofogden och reglerna i utsökningsbalken en annan syn på sambor än sambolagen. Enligt sambolagen är sambos bara ansvariga för sin egen ekonomi och har ingen skyldighet att sörja för sin partner. Utsökningsbalken undanröjer emellertid principen att sambos ekonomier är åtskilda och medger att sambos inkomster räknas samman när kronofogden exempelvis ska bestämma utmätning i lön. I praktiken innebär det att kronofogden ser på sambornas ekonomiska förmåga gemensamt och gör bedömningen över hur mycket de kan utmäta från din lön i förhållande till hur mycket av de grundläggande behoven som kan tillgodoräknas ur din sambos. För det andra utgår kronofogden från att all egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör dig som ska genomgå en skuldsanering och därmed även går att utmäta, om ni inte kan bevisa annat, se 4 kap. 19 § Utsökningsbalken. Om ni visar upp kvitton eller andra handlingar som visar att det är din sambo som införskaffat egendomen som varit avsedd att vara din sambos kan kronofogden inte utmäta egendomen. För det tredje, om ni äger en fastighet eller bostadsrätt tillsammans kan kronofogden besluta att sälja den skuldsattes andel i fastigheten. Det vanliga är då att hela fastigheten säljs och att sambon får de pengarna som motsvarar dennes andel. Observera dock att Kronofogden är väldigt restriktiv med att kräva att bostäder säljs för utmätning av skulder. Om löneutmätning är möjlig eller om det finns annan egendom som kan utmätas och säljas brukar dessa alternativ väljas istället. Avslutningsvis vill jag tillägga att det i varje kommun ska finnas en budget- och skuldrådgivare som har i uppdrag att hjälpa människor som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. Dit kan du vända dig för att få vägledning i din ekonomiska situation. Du kan även kontakta kronofogdens skuldsaneringsteam för att få mer information om hur din ekonomiska situation samt eventuella skuldsanering kan komma att påverka din sambo. Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning,

Arv kan innebära omprövning av beslut om skuldsanering

2019-04-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har nyligen blivit godkänd för skuldsaneringMin mor gick bort för 6 månader sedan och nu undrar jag om arvet jag kommer få efter henne om jag får behålla det eller tar fogden det av mig?Tacksam för snabbt svar
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!När arvet tilldelas dig utgör arvet en förmögenhetstillgång. Om arvet innebär att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras finns det en risk att skuldsaneringen omprövas, skuldsaneringslagen 48 § 1st 7 p. Vid en omprövning kan beslut fattas om att du i och med arvet har en större betalningsförmåga än tidigare och att du med arvet bedöms kunna betala en större del av skulderna. Ansökan om omprövning lämnas av den eller de borgenärer som omfattas av skuldsaneringen. Vad en väsentligt förbättrad situation innebär är svårt att säga eftersom förändringen måste ställas i förhållande till skuldernas omfattning och hur situationen i stort ser ut. Då det inte framgår vad skulderna samt arvet uppgår till kan jag inte avgöra om dina ekonomiska förhållanden väsentligen förändras. Det finns alltså en risk att arvet kommer gå till att betala av dina skulder beroende på om dina ekonomiska förhållanden kan anses väsentligen förändrade genom arvet. Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur fungerar det med skuldsanering och arv?

2019-04-22 i Skuldsanering
FRÅGA |Hur fungerar det om man har skuldsanering och man får ett arv kan man överlåta arvet till sina egna barn?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det avgörande är huruvida arvet kommer påverka den ekonomiska förmågan för den person som befinner sig i en skuldsaneringsprocess. Enligt 49§ 1p Skuldsaneringslagen kan skuldsaneringen omprövas om arvet skulle medföra att personens ekonomiska förhållande väsentligt förbättras. Om så vore fallet kan arvet komma att tas i anspråk för att betala skulderna. För att undvika detta går det att göra ett sk. arvsavstående vilket innebär att arvsfördelningen sker som om den som avstår arvet vore avliden. Det går alltså att avstå från arvet till förmån för ens barn om så önskas. Detta ska då särskilt underrättas till dödsboet innan boet skiftas efter den avlidne som arvet kommer från. Ett arvsavstående ska ske skriftligt och måste vara villkorslöst samt oåterkalleligt. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Hur överklagar jag tingsrättens dom om skuldsanering?

2019-04-15 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag skulle behöva hjälp med att överklaga tingsrättens beslut om min skuldsanering.Utsatt för ett bedrägeri som även är polisanmält fick skuldsanering.Sålde min lägenhet kontaktade kronofogden om detta ville betala min skuld gick ej att göra så fick jag till svar utan skulle firtsätta och betala som vanligt. Fick sedan ett papper om att skuldsaneringen upphört fast jag varit i kontakt med dom överklagade till tingsrätten men dom gick på kronofogdens beslut. Så min enda chans nu är att överklaga till hovrätten men behöver hjälp hur jag skall göra. Detta är bara i stora drag vad som hänt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du tidigare beviljats skuldsanering. Du har sedermera sålt din lägenhet och kontaktat Kronofogden för att betala din skuld, men inte fått göra så. Därefter fick du ett beslut om att skuldsaneringen upphört, vilket du överklagade till tingsrätten. Tingsrätten ogillade din talan och fastställde Kronofogdens beslut. Du behöver nu hjälp med hur du överklagar till hovrätten.Vad en överklagan ska innehållaI domen du ska ha fått från tingsrätten ska finnas en anvisning om hur du överklagar domstolens beslut. Även om du ska överklaga till hovrätten ska din överklagan sändas till tingsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. I din skrivelse med överklagande ska du uppge den dom som överklagas vari tingsrättens namn, dag och nummer ska anges, båda parternas namn, vilken ändring du vill ha av tingsrättens dom, grunderna till ändringen (dvs. varför du vill att beslutet ändras och varför det är felaktigt) samt de omständigheter och bevis du åberopar. I tvistemål krävs prövningstillståndFör att hovrätten ska pröva ett tvistemål på nytt i sin helhet krävs det prövningstillstånd. För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligen för tre domare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.Prövningstillstånd beviljas i fyra fall: (1) när hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt, (2) om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt, (3) om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor och (4) när det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.Sammanfattning och rådDet är möjligt att överklaga tingsrättens dom till hovrätten. I regel krävs det i tvistemål prövningstillstånd vilket kan beviljas i fyra fall. I överklagan till hovrätten ska du uppge varför tingsrättens dom är felaktig, hur du begär att den ändras samt vilka omständigheter och bevis du åberopar för att styrka din talan. Även om du överklagar målet till hovrätten ska din överklagan lämnas in till tingsrätten, som sedan skickar den vidare.Det kan i många fall vara svårt att skriva en överklagan rätt och få beviljat ett prövningstillstånd. Min rekommendation är att du anlitar en jurist vid Lawlines juristbyrå som företräder dig. Juristen kan i sådana fall gå igenom ditt ärende och om ni finner att det finns möjlighet till framgång skriva en överklagan. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,