Skuldsanering

2019-03-12 i Skuldsanering
FRÅGA |Har skuldsanering nu som slutar i maj. Nu ringer en av de som är med i saneringen och frågar om vi kan göra upp en betalningsplan för den resterande skulden. Om jag inte går med på det kommer det bli en polisanmälan på förskingring. Kan de göra så?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att en av dem som du står i skuld till vill förmå dig till att betala den skuld som inte kommer betalas tillbaka genom skuldsaneringsförfarandet. Efter en skuldsanering har ägt rum och avlutats ska gäldenären, i detta fall du, vara fri från sin skuld enligt 47§ skuldsaneringslagen. Detta trots att hela skulden inte har blivit avbetalad.Jag antar att det inte har förekommit något som gjort att ditt beslut om skuldsanering ska omprövas, tex att dina ekonomiska förhållanden väsentligt har förändrats. I sådana fall kan det bli aktuellt att upprätta en ny betalningsplan. Om så inte är fallet så kan inte de borgenärer, de som du står i skuld till, som deltar i skuldsaneringen kräva att du betalar den skuld som inte täcks genom skuldsaneringen. Innebörden av en skuldsanering för de borgenärer som deltar är just att deras fordran skrivs ner, vilket innebär att de inte får fullt betalt för sin skuld. Att denna borgenär näst intill hotar dig för att förmå dig att betala resterande skuld är inte acceptabelt. Olaga hot kan en person dömas för om den hotar någon med en brottslig gärning enligt 4 kap. 5§ brottsbalken. Att anmäla en person för brott är dock inte olagligt. Dock skulle det kunna röra sig om olaga tvång eller utpressning men det är svårt att avgöra utifrån den information du har lämnat.Jag skulle uppmana dig till att höra av dig till den person som har skött om din skuldsanering och tala om vad som inträffat.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Ingår lånet till min dotter i hennes skuldsanering?

2019-02-26 i Skuldsanering
FRÅGA |HejJag har lånat ut 125 000kr till min dotter och hon tänker inte betala tillbaka skulden…Hon har fått skuldsanering och mitt lån till henne är visst med där! Kommer lånet att avskrivas eller måste jag göra något för att förhindra detta?Jag tycker inte att hon ska kunna komma undan skulden på detta vis.Jag har 3 barn till och tänka på, om det blir något arv efter mig vill jag att hon ska drabbas med inget eller lägre arv.Räcker det med att skriva testamente?
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Vilka skulder ingår vid en skuldsanering?Vid en skuldsanering ingår som huvudregel alla fordringar på pengar som har uppkommit före den dag då beslutet om skuldsanering meddelades (se 30 § skuldsaneringslagen (2016:675) (SksanL)). Från denna huvudregel görs undantag för underhållsfordringar, pantsäkrade fordringar, utmätningsfordringar, fordringar ingående i ömsesidigt förpliktande avtal och tvistiga fordringar. Din fordran tycks inte ingå i något undantag och ska därför omfattas av skuldsaneringen. Jag vet för lite om ditt fall för att kunna ge dig några konkreta råd, men jag vill klargöra följande. En skuldsanering innebär för din dotter att hon helt eller delvis kommer befrias från ansvar för betalningen av hennes skulder (se 47 och 49 § SksanL). Vid skuldsaneringen ska det bl.a. bestämmas en betalningsplan där det anges vilket belopp din dotter ska betala och planens längd, samt vilket belopp som ska fördelas mellan fordringsägarna och hur stor procentandel av varje fordran som ska bli betald (se 36 och 38 § SksanL). Såvida inte din dotter helt saknar betalningsförmåga kommer således en procentandel av din fordran betalas tillbaka och ni fordringsägare kommer att drabbas proportionellt lika (den s.k. likabehandlingsprincipen). Kan jag genom testamente förminska hennes arv?Enligt den legala arvsordningen är det dina barn (bröstarvingar) som ärver efter dig med lika stor del (se 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Du kan gå ifrån denna ordning genom att upprätta ett testamente. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin s.k. laglott, vilken utgör hälften av den arvslott som den legala arvsordningen skulle ge (se 7 kap. 1 § ÄB). Eftersom din dotter såsom bröstarvinge har rätt att få minst sin laglott begränsas din rätt att testamentera. Du kan emellertid testamentera bort hälften av hennes arvslott, dvs. allt utöver laglotten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur ska man göra för att få oriktiga uppgifter någon lämnat i ett skuldsaneringsärende granskade?

2018-12-19 i Skuldsanering
FRÅGA |Har en fordran mot en person som sökte skuldsanering. I utredningen framgår det att personen är anställd och lever ensam. I verkligheten är han anställd men driver egen verksamhet i någon annans namn samt är sambo, men hon står inte folkbokförd på samma adress. Mycket fiffel och båg men min fråga är, vart vänder jag mig för att få hans skuldsanering granskad på riktigt? Har vänt mig till kronofogden men dom gör inga utredningar och till ekobrott men det var väl inte allvarligt nog.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag antar att skuldsaneringen har beviljats, men för att vara på den säkra sidan kommer jag redogöra för hur man kan få omständigheter granskade under hela beslutsprocessen. Myndigheten som har hand om ärenden om skuldsanering är Kronofogden (4 § skuldsaneringslagen). Möjligheten för borgenären (den som har en fordran) att komma med uppgifter som kan inverka på den skuldsattes chanser att få skuldsanering aktualiseras vid följande tillfällen:1. Vid inledningen av ärendetNär ett beslut har tagits av Kronofogden att inleda ett ärende om skuldsanering ska alla borgenärer kontaktas en vecka efter det att inledningsbeslutet i enlighet med 19 § skuldsaneringslagen har publicerats i tidning (21 § skuldsaneringslagen). Vid detta tillfälle kan borgenären, förutom att informera Kronofogden om detaljer kring skulden, också komma med eventuella uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen.2. Om man beslutar att hålla ett sammanträdeKronofogden kan besluta om att hålla ett sammanträde om det kan vara av nytta för utredningen. Vid detta sammanträde kan också alla borgenärer kallas för att lämna upplysningar (23 § skuldsaneringslagen).3. När ett förslag om skuldsanering utarbetatsNär förslag om skuldsanering utformats skickas den till alla borgenären med en uppmaning om att yttra sig inom en viss tid om förslaget (26 § skuldsaneringslagen).4. När skuldsanering beviljatsNär den skuldsattes begäran om skuldsanering har accepterats har borgenärerna en möjlighet att överklaga beslutet till domstol (45 § skuldsaneringslagen). Ett överklagande ska vara skriftligt, peka ut vilket beslut som överklagas, vilken ändring man begär samt på vilka grunder man begär detta (43 § förvaltningslagen). Överklagandet ska skickas in till Kronofogden högst 3 veckor efter det att beslutet meddelades.Vid ett överklagande kan man dock bli skyldig att betala motpartens kostnader efter domstolsprocessen (32 § lag om domstolsärenden). Det är av den anledningen mer fördelaktigt att först nyttja alternativet att ompröva beslutet på grund av att borgenären lämnat oriktiga uppgifter enligt 48 § punkt 4 skuldsaneringslagen. Ansökan om omprövning ska skickas till Kronofogden och vara skriftlig, innehålla det beslut som man vill få omprövat, vad man yrkar för ändring samt vilka omständigheter man vill åberopa till stöd för sin sak (52 § skuldsaneringslagen). Det finns ingen tidsfrist att beakta i fråga om omprövning.Vänligen

Skuldsanering: kungörelse i Post- och Inrikes Tidingar

2018-11-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Min bror har ansökt och ska troligen få skuldsanering. Han påstår att uppgifter om skuldsanering och vem som får skuldsanering publiceras offentligt i tidning, vilket han tycker känns lite jobbigt. Låter märkligt i mina öron. Är detta fallet? Mvh Stefan
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen (2016:675). Regleringen gällande beslut om skuldsanering återfinns i 25-28 §§ samma lag. Där anges i 28 § att "när ett beslut om skuldsanering har meddelats ska detta genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar". Bestämmelsen finns till för att din brors borgenärer, dvs. de som han är skyldig pengar, ska ha en möjlighet att bevaka sina intressen som ju riskerar att inkräktas på i och med en skuldsanering.Med vänlig hälsning,

Kan jag söka skuldsanering?

2019-03-01 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, är med i ett bedrägerifall tillsammans med väldigt många andra. Vi blev inlurade av nära kompisar att ta lån och investera i en killes företag. Lång historia kort. Denna killen greps av Interpol utomlands och har suttit häktad i mer än 12 månader. Väldigt stor utredning på 10 000 sidor i dagsläget. Mycket pengar inblandat.Samtliga inblandade sitter nu med väldigt mycket skulder. Otroligt dumt och naivt gjort av samtliga men många godtrogna som litat för mycket på nära vänner.Då detta är ett pågående brottsfall så undrar jag om det samtidigt går att söka skuldsanering?Har försökt få tag i skuld och konsumentrådgivare men då kommunen enbart har ett par stycken så känns det omöjligt att nå dem. Tacksam för svar!Mvh
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person som har en stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där vederbörande under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar den skuldsatte ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet.I skuldsaneringen ingår alla fordringar mot den skuldsatte, med vissa undantag (30 § Skuldsaneringslagen). Det som är undantaget är fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav) (31 § Skuldsaneringslagen).När skuldsaneringen är slutförd är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då inte att kräva vederbörande på mer betalt (47 § Skuldsaneringslagen).För att beviljas skuldsanering krävs det att gäldenären är kvalificerat insolvent, innebärande att vederbörande inte kan betala skulden under överskådlig tid (7 § Skuldsaneringslagen). Om en skuldsatt uppfyller villkoren för skuldsanering avgörs i det enskilda fallet, dock krävs det i regel att man inte kan betala av skulden under en tidsrymd av 15-20 år. Om du är skuldsatt och är kvalificerat insolvent finns det inget hinder mot att söka skuldsanering. Betänk dock att om det kan tillkomma nya skulder på grund av en kommande rättegång, är min rekommendation att du väntar med att söka. En skuldsanering gäller bara för de skulder du har nu, tillkommer det nya skulder efter att skuldsanering beviljats ingår inte de. Om du skulle få ytterligare stora skulder i och med rättegången går det förvisso att ansöka om en skuldsanering igen, dock får sådan beviljas endast om det finns särskilda skäl.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur påverkar ett arv min skuldsanering?

2019-01-24 i Skuldsanering
FRÅGA |HejJag kommer få ett arv på ca.250000kr. Jag har skuldsanering sen 2 år tillbaka och har 3 år kvar. Betalar 7250kr/månad 10mån/år. Är detta arv något som kommer förändra detta eller kommer kronofogden kliva in här? Något jag behöver tänka på i detta fall?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du får arvet kommer din förmögenhet att ökas. Detta kan innebära att din skuldsanering omprövas i det fall att arvet gör att du får det väldigt mycket bättre ekonomiskt. En sådan omprövning kan både du och en borgenär ansöka om. Vid en omprövning kan villkoren för skuldsanering förändras eller helt upphävas om du anses ha tillräckliga tillgångar för att betala hela skulden direkt. Hur stor ökning av din förmögenhet som krävs för att du ska anses ha fått det väldigt mycket bättre ekonomiskt framgår inte i någon lagtext. 400 000 har dock i ett fall bedömts som en väsentlig förbättring av gäldenärens ekonomiska förhållanden (se RH 2003:59). Du kan alltså ta emot arvet utan att behöva kontakta kronofogden, men det kan bli förändringar i din skuldsanering i det fall att någon av dina borgenärer ansöker om omprövning med anledning av arvet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste bostadsrätt säljas för att skuldsanering ska beviljas?

2018-12-06 i Skuldsanering
FRÅGA |hej ! min rådgivare vill att jag ska ansöka om skuldsanering ,om skuldsanering beviljas ,måste jag sälja min bostadsrätt eller inte? var ska jag bo om jag blev utan lgh.vad ska jag göra då?
Lovisa Lundqvist |Hej, tack för att du vänder till Lawline med dina frågor!Den rättsliga reglering som din berör din fråga är dels Skuldsaneringslagen, dels Barnkonventionen, och dels Europakonventionen. Den myndighet som hanterar skuldsanering är Kronofogdemyndigheten.Som huvudregel gäller att en bostadsrätt ska säljas innan personen som äger den kan bli beviljad skuldsanering. Det finns dock omständigheter som kan påverka situationen så att skuldsanering beviljas trots att personens bostadsrätt inte sålts. Bedömningen av omständigheter ska utgå från den sökandes ekonomiska och sociala situation. Den ekonomiska situationen Bostadens nettoövervärde ska ligga till grund för bedömningen; är värdet högst ca 200 000 kr ska inte bostaden vara ett direkt hinder mot skuldsanering. Nettoövervärde ska beräknas med hänsyn till kapitalvinstskatt och eventuell uppskjuten kapitalvinstskatt, mäklararvode, flyttkostnader och andra kostnader som kan uppstå på grund av försäljningen. Beloppsgränsen är ett riktvärde och gäller som utgångspunkt. Detta undantag från huvudregeln kräver att så kallad kvalificerad insolvens är uppfylld, alltså att personen inte kan betala sina skulder innan de förfaller och det inte enbart är tillfälligt. Det krävs att en helhetsbedömning visar att det är skäligt att skuldsanering beviljas trots att den sökande äger en bostadsrätt. Den sociala situationen Om bostadens nettoövervärde överstiger ca 200 000 kr kan sociala skäl göra att skuldsanering ändå kan beviljas, trots att bostaden inte sålts. Beroende på om den sökande har barn eller inte kan FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) behöva tas hänsyn till. Utifrån Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) ska den så kallade proportionalitetsprincipen tillämpas i bedömningen. Proportionalitetsprincipen innebär kortfattat att en åtgärd ska stå i rimlig proportion till det som skulle vinnas med åtgärden. Exempelvis kan en skuld med ett relativt lågt värde vara en orimlig grund för att en bostad säljs. Alternativ bostadSkulle din bostad behöva säljas, och det inte skulle bli några pengar över från försäljningen till att köpa en ny bostad, så blir alternativet att hyra en bostad. Hyra av bostad sker oftast via ett kommunalt bolag, ett privat bolag eller en privatperson. Beroende på vilken stad du bor i är det olika lätt eller svårt att hitta en ledig lägenhet. SammanfattningsvisHuvudregeln säger att en bostadsrätt ska säljas före skuldsanering kan beviljas. Undantag kan göras om värdet är högst ca 200 000 kr eller om det finns vissa sociala skäl att ta hänsyn till. Dessutom ska åtgärden (att bostaden säljs) stå i proportion till beloppet på skulderna. Om det inte går att köpa en ny bostad får man söka efter en hyreslägenhet istället. Det är oftast enklast att kolla på din kommuns hemsida för att få reda på vilka hyresvärdar som finns i din kommun. Bostadsuthyrning av privatpersoner sker oftast via olika hemsidor som exempelvis Blocket eller via grupper i sociala medier som exempelvis Facebook. Jag rekommenderar att du och din rådgivare kontaktar Kronofogdemyndigheten så att ni tillsammans kan gå igenom din situation och få mer information om skuldsanering utifrån just dina förutsättningar. Klicka här för att komma till Kronofogdens hemsida med kontaktuppgifter. Vänliga hälsningar,

Finns betalningsanmärkningar kvar under skuldsaneringstiden?

2018-11-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering. Jag söker mindre lägenhet. Om nya hyresvärden kollar upp mina betalningsanmärkningar finns dom kvar hela skuldsaneringstiden? Eller försvinner dom efter 3år. Jag behöver inte betala något på mina skulle. Mvh
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Betalningsanmärkningar finns kvar under hela skuldsaneringstiden. De försvinner först efter att skuldsaneringen är slutförd.Vanligen är skuldsaneringstiden fem år och i så fall försvinner betalningsanmärkningarna efter dessa fem år. De försvinner månaden efter sista betalningen.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler frågor!Med vänliga hälsningar,