Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?

2020-04-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej ! Jag undrar om det kan vara möjligt att kräva pengar för 20-30 år gamla inkassoskulder av olika bolag av slik sort?Dessutom har kronofogden dragit på lönen så fort dom haft en möjlighet.De sista 10 åren har jag levt på existensminimum,soc.bidrag eller utmätning.Det gäller 400 000 I skulder som är äldre än 20 år.+200.000 hos Fogden .Kronofogdeskulden vill jag betala för jag fick ett litet arv,men de andra urgamla skulderna blev en kalldusch av rang!!Som dessutom är från mitt förra äktenskap,Han har lurat av mej ALLT jag äger & har ägt.Smycken,diamanter,m.m,fina äkta stenar,konst bl.a Andy Warhol tavlor,äkta mattor,konstglas,ja allt ! Känner mej maktlös!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningHur länge man kan begära betalt för en skuld sker utifrån reglerna om preskription. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. Skulder som inte är konsumentskulder faller under den allmänna preskriptionstiden om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den, - Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären (den som vill ha betalt), eller - Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om skulden uppkom den 1 januari 1990 preskriberades den samma datum år 2000, under förutsättning att preskriptionsavbrott inte skett. Om det skett ett preskriptionsavbrott är det däremot möjligt att hålla skulden levande, i princip hur länge som helst. Om det för en skuld som uppkom 1990 skedde ett preskriptionsavbrott exempelvis januari 1999 blir det nya datumet för preskription januari 2009 osv. Därför är det helt enkelt möjligt att hålla skulder levande i 20 år som i ditt fall.Skuldsanering kan vara ett alternativ för digReglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person (gäldenär) som har en stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där vederbörande under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar den skuldsatte ett visst belopp enligt betalningsplan som Kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet.I skuldsaneringen ingår alla fordringar mot den skuldsatte, med vissa undantag (30 § Skuldsaneringslagen). Det som är undantaget är fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav) (31 § Skuldsaneringslagen). När skuldsaneringen är slutförd är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då inte att kräva vederbörande på mer betalt (47 § Skuldsaneringslagen).För att beviljas skuldsanering krävs det att gäldenären är kvalificerat insolvent, innebärande att vederbörande inte kan betala skulden under överskådlig tid (7 § Skuldsaneringslagen). Om en skuldsatt uppfyller villkoren för skuldsanering avgörs i det enskilda fallet, dock krävs det i regel att man inte kan betala av skulden under en tidsrymd av 15-20 år. Om du har väldigt stora skulder som inte kan betalas finns det helt enkelt en möjlighet till skuldsanering, om du sköter skuldsaneringen i fem år är du därefter skuldfri.Min rekommendation är att du kontaktar budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Skuldrådgivaren kan du få kontakt med genom att ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad. Du kan få hjälp att se över din ekonomi och hjälp att fylla i ansökan om skuldsanering.Sammanfattningsvis finns det möjlighet att hålla skulder levande för indrivning i princip hur länge som helst, under förutsättning att det sker ett preskriptionsavbrott. Min rekommendation är att du kontaktar skuldrådgivningen i din kommun och får hjälp med att ansöka om skuldsanering för att bli skuldfri i förlängningen.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan nya skulder ingå i en skuldsanering?

2020-04-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skuldsanering och har fått restskatt från ett vårdbidrag som var skattad.Har inga tillgångar att betala detta med i och med skuldsaneringen. Kan jag få hjälp med detta så det ingår i skuldsaneringen också eller betala av eller något annat sätt?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om skuldsanering för privatpersoner vilket det finns regler om i Skuldsaneringslagen.Din fråga är om den uppkomna kvarskatten ingår eller kan ingå i din skuldsanering. I mitt svar utgår jag från att du har blivit beviljad skuldsanering och att beslutet har vunnit laga kraft.Vilka skulder ingår i en skuldsanering?När en privatperson ansöker om skuldsanering ska Kronofogden fatta ett så kallat inledandebeslut om ansökan om skuldsanering inte ska avvisas eller avslås (17 § skuldsaneringslagen).De skulder som har uppkommit före dagen då inledandebeslutet togs ingår normalt i skuldsaneringen. Det innebär att skulder som har uppkommit efter att inledandebeslutet har tagits inte omfattas av skuldsaneringen (30 § skuldsaneringslagen). Nya skulder efter ett beslut om skuldsanering kan inte ingå i skuldsaneringen.Vad kan hända om man inte betalar kvarskatt som inte ingår i skuldsaneringens betalningsplan?Om kvarskatt inte betalas i tid kan Kronofogden t.ex. besluta om löneutmätning (7 kap. 1 § UB). Detta trots att gäldenären (den person som är skyldig en borgenär pengar) har blivit beviljad skuldsanering och betalar in pengar enligt skuldsaneringens betalningsplan. En utmätning under pågående skuldsanering kan därför påverka gäldenärens förmåga följa skuldsaneringens betalningsplan.En borgenär som har en fordran som ingår i skuldsaneringen kan ansöka om att skuldsaneringen ska upphävas om gäldenären avviker från att betala enligt betalningsplanen och att avvikelsen inte är ringa (48 § 6 p. skuldsaneringslagen).AvslutningsvisJag rekommenderar att du tar kontakt med din handläggare på Kronofogden och diskuterar ditt problem. Enligt lag så ingår inte nya skulder i skuldsaneringen, då skulden inte ingår i skuldsaneringsplanen. Det betyder att nya skulder ska betalas av samtidigt som skuldsaneringens betalningsplan ska följas. Utmätning av nya skulder kan påverka betalningsförmågan enligt betalningsplanen. Om betalningsplanen inte följs och avvikelsen är stor, kan i borgenärerna kräva att skuldsaneringen ska upphöra. Det är därför viktigt att kommunicera med din handläggare så att en potentiell avvikelse från betalningsplanen inte blir för stor.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Påverkar sambons inkomst min skuldsanering?

2020-02-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag fick min skuldsanering beviljad juli-19Eftersom jag är sjukskriven på heltid men nekad ersättning/sjukpenning/sjukersättning hos FK och är frånskild med en hemmavarande 16-årig dotter har jag försörjningsstöd. Nu finns plan på att bli sambo i aug-20Min pojlvän har fast jobb. Får ut ca 22.000kr/ m efter skattHan har huslån mm men inga betalningsanmärkningar. Jag får inget försörjningsstöd på nya orten. Hur blir det ekonomiskt? Hur räknas hans inkomst vad d gäller min skuldsanering?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Påverkar sambons inkomst din skuldsanering? I Sverige står var och en för sina skulder, vilket innebär att din framtida sambo aldrig kommer att bli betalningsansvarig för dina skulder. Om man går från särbo till sambo sker dock en del förändringar eftersom storleken då förändras på de tillgångar som finns. Det är inte relationen i sig som förändrar skuldsaneringen, utan vad som tillhör hushållet. Det som kan hända med din skuldsanering om ni flyttar ihop, är att de månadskostnader som finns i hushållet då istället kan delas på två personer. Till exempel är ni två personer som kan betala hyra, mat och räkningar. Det kan innebära att mer av din inkomst skulle kunna tas i anspråk i skuldsaneringen, eftersom du då inte beräknas behöva betala lika mycket som tidigare till hushållet.Utmätning? Jag vill också passa på att nämna vad som gäller vid en eventuell utmätning, eftersom det där finns en risk för påverkan för partnern. Om du (eller din sambo) på grund av skulder drabbas av en utmätning, kommer Kronofogden att utgå ifrån att den egendom som finns i ert hushåll tillhör dig, såvida ni inte kan bevisa att den är samägd eller att den ägs av din sambo (4 kap. 19 § UB). Jag rekommenderar er därför att spara kvitton och andra handlingar som visar vilka tillgångar som tillhör vem. Hoppas att du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma vid eventuella funderingar. Hälsningar,

Kan Kronofogden ta en lägenhet jag har ärvt?

2020-01-16 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo ska gifta oss. Han står som ägare till bostadsrätten som vi bor i. Jag står under utredning om skuldsanering. Vad händer med lägenheten om min make skulle avlida. Kan Kronofogden ta bostadsrätten eller kan jag bo kvar eller tillfaller den mig som maka.Med vänlig hälsning Karin.
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Kan Kronofogden ta bostadsrätten?Det finns anledning varför jag inte tror att du kommer behöva flytta. Detta förutsätter givetvis att lägenheten inte är en sådan som det skulle vara orimligt att låta en skuldsatt att bo i. Kronofogden kan kräva att man flyttar ifall bostadens värde är så pass högt att det inte vore rimligt att ha kvar den pga. beneficium (det man inte kan fråntas vid utmätning). Jag kommer i mitt svar förutsätta att lägenheten är av normalt värde och skyddas av beneficie-reglerna (5 kap 1 § 6 punkten Utsökningsbalken).Vem får lägenheten?Ifall din make dör kommer du ärva lägenheten (3 kap 1 § Ärvdabalken). Detta beror på att makan ärver allt, såvida det inte finns särkullebarn med i familjen. Bostaden är och förblir din stadigvarande bostad.Skuldsaneringens omprövningOm ett dödsbo tillfaller någon kan det ge upphov till ändring av beslut om skuldsanering (NJA 2011 s. 957). Annan egendom än bostadsrätten, som tidigare inte Kronofogden kunnat mäta ut, kan komma att mätas ut pga. ökningen av din förmögenhet. En möjlighet till förhållandevis gynnsamma villkor för dig att betala av dina skulder kan vara att ställa ut pantbrev på bostaden, och ta ett nytt bolån. Räntan på bolån är av det lägre slaget, förutsatt att ens ekonomiska historia inte är alltför dålig. Försök nå en överenskommelse, så kan du kanske komma ut ur situationen med överhanden, och din egendom i behåll.Jag hoppas du har fått den hjälp du sökte.Med vänliga hälsningar,

Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

2020-04-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag vill ansöka om skuldsanering. Jag är 36 år gammal, ensamstående, frisk och har en anställning som socialsekreterare. Mina förfallna skulder uppgår vid ansökan till cirka 350 000 kr. Min månadslön för heltid är 25 000 kr och jag arbetar 75 %. Under åren 2016 och 2017 har min bruttoinkomst varit 27 000 kr i månaden, då jag arbetat övertid och på obekväm arbetstid. Om jag ansöker om skuldsanering, vilka förutsättningar finns för att Kronofogdemyndigheten ska bevilja ansökan?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skuldsanering hittas i skuldsaneringslagen.Allmänna krav för skuldsaneringFör att en ansökan om skuldsanering ska beviljas ställs krav på kvalificerad insolvens (7 § skuldsaneringslagen). Detta innebär att du ska sakna möjlighet att betala dina skulder, även över många års tid. Som riktlinje har Högsta Domstolen tidigare sagt att man inte ska kunna göra sig skuldfri på 15 år. Andra krav för att beviljas skuldsanering är att den ska anses rimlig utifrån din speciella situation (9 § skuldsaneringsslagen). Detta behandlar bland annat omständigheterna vid skuldernas tillkomst och ansträngningar som gjorts för att betala av skulderna tidigare. Du ska även ha skulderna i Sverige, alternativt arbeta eller bo i landet (6 § skuldsaneringslagen).Uppfyller du kravet?Din situation är jämförbar med den för kvinnan i NJA 2010 s. 496. Personen i fråga arbetade där deltid som socialsekreterare med 20 000 kr i lön, 350 000 kr i vanliga skulder och 280 000 kr studieskuld. Kvinnan i fallet ansågs utifrån förutsättningarna inte vara i en så pass dålig ekonomisk situation att hon kunde beviljas skuldsanering.Skulle det beviljas?Utifrån en jämförelse med det tidigare rättsfallet anser jag att förutsättningarna för att du kommer att beviljas skuldsanering är låga, eftersom du verkar ha en mer förmånlig ekonomisk situation än kvinnan i det fallet vars omständigheter fortfarande inte ansågs tillräckliga. Jag kan dock inte säga säkert att du skulle nekas skuldsanering. Jag rekommenderar att du, om du vill ha skuldsanering, kontaktar Kronofogden för att få en preliminär bedömning direkt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arv och skuldsanering

2020-04-12 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har sedan februari 2019 fått en beviljad skuldsanering. Jag kommer eventuellt ärva pengar ifrån min farmors man (min farmor och min pappa är avlidna) så det är då min pappas del av arvet jag kommer få ärva. Får jag behålla detta arv trots att jag har en aktuell skuldsanering?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om kronofogdens rätt att utmäta egendom återfinns i utsökningsbalken och frågor vid skuldsanering i skuldsaneringslagen. Allmänt sett har kronofogden rätt att utmäta arv som tillkommer en skuldsatt person.Då du har en pågående skuldsanering har du fått en återbetalningsplan som är baserad på din förmåga att betala tillbaka. Denna löper vanligtvis under 5 år. 29 §, 34 § skuldsaneringslagen. Om du ärver pengar under denna tiden kan det påverka situationen. En större summa pengar kommer ses som en förmögenhetstillgång och påverkar/förbättrar din betalningsförmåga. Alltså om arvet förbättrar dina ekonomiska förhållanden avsevärt så kan ditt beslut om skuldsanering omprövas och du kan bli återbetalningsskyldig för mer. 48 § p. 7Svaret på din fråga är att du får pengarna men du blir antagligen tvungen att använda dessa om det är en avsevärd summa vi pratar om och beroende på hur stora dina skulder är. Om det är en mindre summa i relation till dina skulder kanske det inte föranleder en omprövning, det beror helt enkelt på summorna. Med vänliga hälsningar

Hur påverkas min skuldsanering om jag flytta ihop med någon?

2020-01-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej..Jag har skulder hos kronofogde och har planer på att ansöka om skuldsanering. Detta har jag också berättat för min flickvän om min skuld och varför den uppstod. Så jag undrar om vi vill flytta till en gemensam lägenhet så är min fråga då jag flyttar till annan adress med en en dyrare hyra eller billigare hyra om jag ska betala mer i skuldsanering på grund av att vi är sambo. Räknas hennes inkomst också in i min skuldsanering så att hon också drabbas ekonomiskt? Detta är viktigt för oss att veta innan vi tar beslutet att flytta ihop. Och om vi skulle gifta oss hur räknas det då? Blir hon också en del av min skuld som gifta?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som huvudregel ansvarar man för sina egna skulder själv, det gäller oavsett om ni är sambo eller ni skulle gifta er.När det gäller skuldsanering så kan det dock påverkas om man flyttar ihop med någon annan. Reglerna om skuldsanering återfinns i Utsökningsbalken.(här). När kronofogden beräknar hur mycket de ska utmäta exempelvis i lön räknar de sambos inkomster tillsammans, och ser på sambornas gemensamma ekonomiska förmåga. De kommer aldrig utmäta hennes lön, men det kan hända att du kommer att betala mer i månaden eftersom eran samlade ekonomiska förmåga bedöms vara större. Kronofogden kommer som huvudregel även att utgå från att all egendom som finns i erat hem tillhör dig som är föremål för skuldsanering – vilket gör att egendomen kommer att kunna utmätas (se Utsökningsbalken 4 kap. 19 §). Dock gäller inte detta ifall ni kan visa upp kvitto eller annat som bevisar att det är din sambo som införskaffat egendomen till henne själv. För att avsluta så påverkas du genom att Kronofogden kommer att räkna era inkomster tillsammans och utifrån det ta ett beslut om hur mycket du ska betala per månad. Hon kommer dock inte vara en del av din skuld, varken som gift eller som sambo. Hoppas du fick svar på din fråga.Mvh,

Skuldsanering - vem ska jag betala till?

2019-12-01 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, jag har en pågående skuldsanering men har fått ett brev från ett inkasso företag att betala en skuld från 2007 som jag vet ingår i skuldsaneringen. Vad göra?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller?Om skulden ingår i skuldsaneringen, så behöver du bara betala det belopp som framgår av ditt beslut (47 § skuldsaneringslagen). Betalning sker som huvudregel till Kronofogdemyndigheten (38 § andra stycket skuldsaneringslagen). Det framgår av ditt beslut vilka skulder som ingår i skuldsaneringen och hur mycket du ska betala till Kronofogdemyndigheten varje månad (29 § skuldsaneringslagen). Det framgår också när du ska betala (38 § skuldsaneringslagen). Vad ska jag göra nu?Börja med att läsa igenom ditt beslut och se om skulden verkligen omfattas av skuldsaneringen. Om du inte har tillgång till beslutet kan du kontakta Kronofogdemyndigheten. Om skulden som inkassobolaget nu vill ha betalt för ingår i skuldsaneringen, så behöver du inte betala till dem. Huvudregeln är att du ska betala till Kronofogdemyndigheten varje månad, med det belopp som framgår av beslutet. Kom dock ihåg att noggrant läsa igenom ditt beslut. I vissa undantagsfall kan det nämligen vara så att du ska betala direkt till borgenären (inkassobolaget). Kontrollera också så att beslutet fortfarande gäller. I vissa fall kan ett beslut om skuldsanering ändras eller tas tillbaka helt.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!