Kan banken kräva mig på hela lånet om den andra låntagaren undergår en skuldsanering?

2019-03-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej.jag och min föredetta fru hadde en gemensam skuld,och hon fick skuldsanering sin del av skulden,men fodrings ägaren flyttade hela skulden till mig istället när hon fick sin skuldsanering.är detta verkligen rätt och göa så.då hadde hon inte ens behövt nån skuldsanering.tacksam för svar
Binh Tran |Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln är att var och en av makarna svarar för sina egna skulder, se äktenskapsbalken 1 kapitlet 3 §. Det är lätt att tro att makar har gemensamt skuldansvar eftersom de är gifta men detta finns inte.Om ni har tagit ett gemensamt lån och din man blir beviljad skuldsanering så kommer enbart hennes skulder att avskrivas. Detta beror på att beslutet om skuldsanering bara gäller hans skulder och inte dina. Så det kan troligtvis bli så att hans del av skulden avskrivs medan din del består. Angående att borgenärer kräver dig på hela lånet så kan sägas att det är möjligt beroende på hur lånet är skrivet. Huvudregeln vid gemensamma lån är att om förbehåll om ansvarsfördelning inte har skrivit så svarar en för alla och alla för en, innebärande att lånegivare kan kräva vem som helst på betalning, skuldebrevslagen 2§.Det är således helt okej att göra så beroende på hur skuldebrevet är skrivet. Emellertid kan du kräva den andel du har betalat från henne, men eftersom hon är under skuldsanering kan det bli svårt att få ut hela skulden men det är värt ett försök. Allt gott!

Påverkas skuldsaneringen om man flyttar ihop

2019-03-21 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Jag har skuldsanering sen 3 år bakåt.Har nu träffat en man och vi vill bo tillsammans.Vad händer då med min skuldsanering?
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelserna kring skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen. När skuldsaneringen gjordes bräkandes ett förbehållsbelopp, detta är den summan som du skulle behöva för att kunna försörja dig själv, utsökningsbalken 7 kap 5 §. När ni nu flyttar ihop kommer du med största sannolikhet få en bättre ekonomi. Främst för att ni kommer att dela på kostnader som du stod för ensam innan, exempelvis hyra och mat. Det görs en bedömning där man tar hänsyn till bådas inkomster och i vilken mån du kommer då en förbättrad ekonomi just på grund av att ni flyttar ihop. Dock är skulderna du har personliga och kommer inte på något sätt påverka mannen du vill flytta in med, du har ett personligt ansvar över skulderna. Därav kan en omprövning av skuldsaneringen aktualiseras om det anses att du får en väsentlig bättre ekonomi, 49 § skuldsaneringslagen.Eftersom det är Kronofogdemyndigheten som har hand om skuldsanering rekommenderar dig att kontakta dem för att få en klarare bild av det hela. Och om du inte vill nämna ditt namn när du ringer/mejlar behöver du inte göra det. Myndigheten har serviceskyldighet vilket innebär att de måste hjälpa dig även om du är anonym. Sammanfattningsvis kan alltså din skuldsanering påverkas om du får en väsentlig bättre ekonomi, men det måste nödvändigtvis inte bli så. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag söka skuldsanering?

2019-03-01 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, är med i ett bedrägerifall tillsammans med väldigt många andra. Vi blev inlurade av nära kompisar att ta lån och investera i en killes företag. Lång historia kort. Denna killen greps av Interpol utomlands och har suttit häktad i mer än 12 månader. Väldigt stor utredning på 10 000 sidor i dagsläget. Mycket pengar inblandat.Samtliga inblandade sitter nu med väldigt mycket skulder. Otroligt dumt och naivt gjort av samtliga men många godtrogna som litat för mycket på nära vänner.Då detta är ett pågående brottsfall så undrar jag om det samtidigt går att söka skuldsanering?Har försökt få tag i skuld och konsumentrådgivare men då kommunen enbart har ett par stycken så känns det omöjligt att nå dem. Tacksam för svar!Mvh
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person som har en stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där vederbörande under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar den skuldsatte ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet.I skuldsaneringen ingår alla fordringar mot den skuldsatte, med vissa undantag (30 § Skuldsaneringslagen). Det som är undantaget är fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav) (31 § Skuldsaneringslagen).När skuldsaneringen är slutförd är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då inte att kräva vederbörande på mer betalt (47 § Skuldsaneringslagen).För att beviljas skuldsanering krävs det att gäldenären är kvalificerat insolvent, innebärande att vederbörande inte kan betala skulden under överskådlig tid (7 § Skuldsaneringslagen). Om en skuldsatt uppfyller villkoren för skuldsanering avgörs i det enskilda fallet, dock krävs det i regel att man inte kan betala av skulden under en tidsrymd av 15-20 år. Om du är skuldsatt och är kvalificerat insolvent finns det inget hinder mot att söka skuldsanering. Betänk dock att om det kan tillkomma nya skulder på grund av en kommande rättegång, är min rekommendation att du väntar med att söka. En skuldsanering gäller bara för de skulder du har nu, tillkommer det nya skulder efter att skuldsanering beviljats ingår inte de. Om du skulle få ytterligare stora skulder i och med rättegången går det förvisso att ansöka om en skuldsanering igen, dock får sådan beviljas endast om det finns särskilda skäl.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur påverkar ett arv min skuldsanering?

2019-01-24 i Skuldsanering
FRÅGA |HejJag kommer få ett arv på ca.250000kr. Jag har skuldsanering sen 2 år tillbaka och har 3 år kvar. Betalar 7250kr/månad 10mån/år. Är detta arv något som kommer förändra detta eller kommer kronofogden kliva in här? Något jag behöver tänka på i detta fall?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du får arvet kommer din förmögenhet att ökas. Detta kan innebära att din skuldsanering omprövas i det fall att arvet gör att du får det väldigt mycket bättre ekonomiskt. En sådan omprövning kan både du och en borgenär ansöka om. Vid en omprövning kan villkoren för skuldsanering förändras eller helt upphävas om du anses ha tillräckliga tillgångar för att betala hela skulden direkt. Hur stor ökning av din förmögenhet som krävs för att du ska anses ha fått det väldigt mycket bättre ekonomiskt framgår inte i någon lagtext. 400 000 har dock i ett fall bedömts som en väsentlig förbättring av gäldenärens ekonomiska förhållanden (se RH 2003:59). Du kan alltså ta emot arvet utan att behöva kontakta kronofogden, men det kan bli förändringar i din skuldsanering i det fall att någon av dina borgenärer ansöker om omprövning med anledning av arvet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att bli beviljad skuldsanering?

2019-03-27 i Skuldsanering
FRÅGA |HejJag är 62 år gammal man som jobbar med en fastanställning . Har skulder (krediter) på ca 600 000 kronor. Tänkte gå på pension när jag är 65 ( om tre år ) och då hinner jag inte betala mina skulder helt och hållet .Vad behöver jag göra ?
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du misstänker att du aldrig kommer att kunna betala tillbaka vad du är skyldig så kan du ansöka om skuldsanering hos kronofogden. Det innebär att du helt eller delvis slipper betala dina skulder. För att så ska bli fallet krävs att ett antal villkor ska vara uppfyllda; du ska bl.a. ha dina huvudsakliga intressen i Sverige (d.v.s. du ska exempelvis bo eller arbeta här), din oförmåga att betala kan antas bestå under många år samt att det ska, utifrån dina ekonomiska och personliga förhållanden, vara rimligt att du bör bli beviljad skuldsanering. När man avgör huruvida det är rimligt eller inte tar man särskilt hänsyn till bl.a. under vilka omständigheter skulderna uppkommit samt vilka åtgärder du iakttagit för att själv försöka betala av dem. Regelverket kring skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen (2016:675), här. Du kan även läsa vidare om skuldsanering på kronofogdens hemsida. Som tidigare nämnt så är det där du ansöker om skuldsanering.Lycka till! Vänligen,

Skuldsanering

2019-03-12 i Skuldsanering
FRÅGA |Har skuldsanering nu som slutar i maj. Nu ringer en av de som är med i saneringen och frågar om vi kan göra upp en betalningsplan för den resterande skulden. Om jag inte går med på det kommer det bli en polisanmälan på förskingring. Kan de göra så?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att en av dem som du står i skuld till vill förmå dig till att betala den skuld som inte kommer betalas tillbaka genom skuldsaneringsförfarandet. Efter en skuldsanering har ägt rum och avlutats ska gäldenären, i detta fall du, vara fri från sin skuld enligt 47§ skuldsaneringslagen. Detta trots att hela skulden inte har blivit avbetalad.Jag antar att det inte har förekommit något som gjort att ditt beslut om skuldsanering ska omprövas, tex att dina ekonomiska förhållanden väsentligt har förändrats. I sådana fall kan det bli aktuellt att upprätta en ny betalningsplan. Om så inte är fallet så kan inte de borgenärer, de som du står i skuld till, som deltar i skuldsaneringen kräva att du betalar den skuld som inte täcks genom skuldsaneringen. Innebörden av en skuldsanering för de borgenärer som deltar är just att deras fordran skrivs ner, vilket innebär att de inte får fullt betalt för sin skuld. Att denna borgenär näst intill hotar dig för att förmå dig att betala resterande skuld är inte acceptabelt. Olaga hot kan en person dömas för om den hotar någon med en brottslig gärning enligt 4 kap. 5§ brottsbalken. Att anmäla en person för brott är dock inte olagligt. Dock skulle det kunna röra sig om olaga tvång eller utpressning men det är svårt att avgöra utifrån den information du har lämnat.Jag skulle uppmana dig till att höra av dig till den person som har skött om din skuldsanering och tala om vad som inträffat.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Ingår lånet till min dotter i hennes skuldsanering?

2019-02-26 i Skuldsanering
FRÅGA |HejJag har lånat ut 125 000kr till min dotter och hon tänker inte betala tillbaka skulden…Hon har fått skuldsanering och mitt lån till henne är visst med där! Kommer lånet att avskrivas eller måste jag göra något för att förhindra detta?Jag tycker inte att hon ska kunna komma undan skulden på detta vis.Jag har 3 barn till och tänka på, om det blir något arv efter mig vill jag att hon ska drabbas med inget eller lägre arv.Räcker det med att skriva testamente?
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Vilka skulder ingår vid en skuldsanering?Vid en skuldsanering ingår som huvudregel alla fordringar på pengar som har uppkommit före den dag då beslutet om skuldsanering meddelades (se 30 § skuldsaneringslagen (2016:675) (SksanL)). Från denna huvudregel görs undantag för underhållsfordringar, pantsäkrade fordringar, utmätningsfordringar, fordringar ingående i ömsesidigt förpliktande avtal och tvistiga fordringar. Din fordran tycks inte ingå i något undantag och ska därför omfattas av skuldsaneringen. Jag vet för lite om ditt fall för att kunna ge dig några konkreta råd, men jag vill klargöra följande. En skuldsanering innebär för din dotter att hon helt eller delvis kommer befrias från ansvar för betalningen av hennes skulder (se 47 och 49 § SksanL). Vid skuldsaneringen ska det bl.a. bestämmas en betalningsplan där det anges vilket belopp din dotter ska betala och planens längd, samt vilket belopp som ska fördelas mellan fordringsägarna och hur stor procentandel av varje fordran som ska bli betald (se 36 och 38 § SksanL). Såvida inte din dotter helt saknar betalningsförmåga kommer således en procentandel av din fordran betalas tillbaka och ni fordringsägare kommer att drabbas proportionellt lika (den s.k. likabehandlingsprincipen). Kan jag genom testamente förminska hennes arv?Enligt den legala arvsordningen är det dina barn (bröstarvingar) som ärver efter dig med lika stor del (se 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Du kan gå ifrån denna ordning genom att upprätta ett testamente. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin s.k. laglott, vilken utgör hälften av den arvslott som den legala arvsordningen skulle ge (se 7 kap. 1 § ÄB). Eftersom din dotter såsom bröstarvinge har rätt att få minst sin laglott begränsas din rätt att testamentera. Du kan emellertid testamentera bort hälften av hennes arvslott, dvs. allt utöver laglotten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur ska man göra för att få oriktiga uppgifter någon lämnat i ett skuldsaneringsärende granskade?

2018-12-19 i Skuldsanering
FRÅGA |Har en fordran mot en person som sökte skuldsanering. I utredningen framgår det att personen är anställd och lever ensam. I verkligheten är han anställd men driver egen verksamhet i någon annans namn samt är sambo, men hon står inte folkbokförd på samma adress. Mycket fiffel och båg men min fråga är, vart vänder jag mig för att få hans skuldsanering granskad på riktigt? Har vänt mig till kronofogden men dom gör inga utredningar och till ekobrott men det var väl inte allvarligt nog.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag antar att skuldsaneringen har beviljats, men för att vara på den säkra sidan kommer jag redogöra för hur man kan få omständigheter granskade under hela beslutsprocessen. Myndigheten som har hand om ärenden om skuldsanering är Kronofogden (4 § skuldsaneringslagen). Möjligheten för borgenären (den som har en fordran) att komma med uppgifter som kan inverka på den skuldsattes chanser att få skuldsanering aktualiseras vid följande tillfällen:1. Vid inledningen av ärendetNär ett beslut har tagits av Kronofogden att inleda ett ärende om skuldsanering ska alla borgenärer kontaktas en vecka efter det att inledningsbeslutet i enlighet med 19 § skuldsaneringslagen har publicerats i tidning (21 § skuldsaneringslagen). Vid detta tillfälle kan borgenären, förutom att informera Kronofogden om detaljer kring skulden, också komma med eventuella uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen.2. Om man beslutar att hålla ett sammanträdeKronofogden kan besluta om att hålla ett sammanträde om det kan vara av nytta för utredningen. Vid detta sammanträde kan också alla borgenärer kallas för att lämna upplysningar (23 § skuldsaneringslagen).3. När ett förslag om skuldsanering utarbetatsNär förslag om skuldsanering utformats skickas den till alla borgenären med en uppmaning om att yttra sig inom en viss tid om förslaget (26 § skuldsaneringslagen).4. När skuldsanering beviljatsNär den skuldsattes begäran om skuldsanering har accepterats har borgenärerna en möjlighet att överklaga beslutet till domstol (45 § skuldsaneringslagen). Ett överklagande ska vara skriftligt, peka ut vilket beslut som överklagas, vilken ändring man begär samt på vilka grunder man begär detta (43 § förvaltningslagen). Överklagandet ska skickas in till Kronofogden högst 3 veckor efter det att beslutet meddelades.Vid ett överklagande kan man dock bli skyldig att betala motpartens kostnader efter domstolsprocessen (32 § lag om domstolsärenden). Det är av den anledningen mer fördelaktigt att först nyttja alternativet att ompröva beslutet på grund av att borgenären lämnat oriktiga uppgifter enligt 48 § punkt 4 skuldsaneringslagen. Ansökan om omprövning ska skickas till Kronofogden och vara skriftlig, innehålla det beslut som man vill få omprövat, vad man yrkar för ändring samt vilka omständigheter man vill åberopa till stöd för sin sak (52 § skuldsaneringslagen). Det finns ingen tidsfrist att beakta i fråga om omprövning.Vänligen