Hur påverkas studieskulder av en skuldsanering?

2019-09-24 i Skuldsanering
FRÅGA |Om man har haft skuldsanering på Studeskuld CSN, har de ändå rätt att kräva HÖJD månadsinbetalning efter skuldsanering ens tidens slut, på den skulden.Avskrivs inte skulden då saneringstiden (5år) är avklarad?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hejsan, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om jag har förstått dig rätt, så har din studieskuld från CSN ingått i en skuldsanering som nu är avslutad. Du undrar därför om inte detta lån avskrivs efter saneringstidens slut. För att få svar på denna fråga så får vi bland annat kika in i Skuldsaneringslagen (SksanL). Vilka studieskulder ingår i en skuldsanering?Det är endast de studieskulder som vid tidpunkten för inledandet av skuldsanering var förfallna till betalning, som ingår i skuldsaneringen. Detta innebär med andra ord att de delar av betalningen som ännu inte har förfallit till betalningen, inte ska ingå i denna (SksanL 32 §). Detta resulterar i att du är skyldig att betala tillbaka de delar av lånet som inte ingick i skuldsaneringen enligt de "vanliga" reglerna som finns, när skuldsaneringen är över. Det går att få studieskulderna nedsattaCSN har s.k. "trygghetsregler" som gör att du vid olika tillfällen kan få ditt årsbelopp (alltså det belopp som du ska betala tillbaka under ett år) nedsatt. Detta kan beviljas på grunder som exempelvis:- Låg inkomst,- Synnerliga skäl, t.ex. att du under minst tre månader i följd får försörjningsstöd Det är dock jätteviktigt att notera att skulderna inte försvinner när man får beviljat en nedsättning, utan att du bara får betala mindre under en viss tidsperiod. Detta kan bland annat resultera i att framtida årsbelopp blir högre. Det kan dock vara bra att veta att det går bra att ansöka om nedsättning av det belopp som inte omfattades av skuldsaneringen, om betalningssvårigheter fortfarande skulle finnas kvar. Hur räknas det belopp som ska betalas tillbaka ut av CSN?När det kommer till uträkningen av det belopp som ska betalas tillbaka, så görs det lite olika beroende på när lånen togs. Jag ska redogöra för alla olika alternativ nedan. Lån tagna före 1989Beloppet som ska betalas tillbaka är beror på:- hur stor skulden är,- hur länge skulden ska betalas av. Lån tagna mellan 1 jan 1989- 30 jun 2001Det årsbelopp som ska betalas är beroende av inkomsten, och består av fyra procent av den inkomst du hade två år tidigare. Lån tagna efter den 30:e juni 2001CSN har på sin hemsida skrivit att följande faktorer tas hänsyn till när det belopp som ska betalas tillbaka räknas ut:- hur stor skulden är,- hur länge skulden ska betalas av, och- hur hög räntan är. För att sedan få fram det aktuella beloppet så har de en speciell "annuitetsformel", och det är inte ovanligt att årsbeloppet för varje år blir större och större. SammanfattningEndast de delar av ditt CSN-lån som var förfallna till betalning vid tidpunkten för skuldsaneringens inledande, omfattas av skuldsaneringen. Detta innebär att de fortfarande kan kräva betalning för den del som ännu inte hade förfallit till betalning och som därmed inte ingick i skuldsaneringen. Anledningen till varför det belopp som ska betalas tillbaka varje månad har höjts, är givetvis svårt att svara på utan mer information. Det kan dock exempelvis bero på att du tidigare har fått en nedsättning av ditt lån, eller på grund av det faktum att det årsbelopp som ska betalas tillbaka till CSN vanligen ökar för varje år. Mina råd till digJag skulle rekommendera dig att i första hand vända dig till CSN om du skulle ha ytterligare frågor gällande din återbetalning. Du skulle kanske dessutom kunna vända dig till Kronofogdens kundservice, för att få mer hjälp. Med det sagt så är du alltid varmt välkommen till att vända dig tillbaka till oss på Lawline med en ny fråga, om du tror att vi skulle kunna hjälpa dig ytterligare i ditt ärende. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag gifter mig under pågående skuldsanering?

2019-07-06 i Skuldsanering
FRÅGA |Om jag gifter mig under pågående skuldsanering med min nuvarande särbo, hur påverkas hans egendom och hur påverkas min skuldsanering.Blir det omprövning med risk för att jag mister den? Är det bättre att fortsätta vara särbo? Att han ska ha kvitto på sina saker känns självklara. Hjälper det oss med något form av äktenskapsförord? .. vi vill leva under samma tak.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Om det sker en stor förändring av din ekonomi finns möjlighet för kronofogden att ompröva och ändra beslutet om skuldsanering. Skuldsaneringen ska vara skälig med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden (9 § skuldsaneringslagen). En särskild fråga som ofta uppkommer är om det har någon betydelse att maken till gäldenären (den skuldsatta personen) har mycket bättre ekonomiska förhållanden än gäldenären. Det finns inte något krav på att någon annan ska tvingas betala skulder som endast gäldenären har dragit på sig. Däremot kan makens förmögenhet och inkomster ha betydelse när man ska bedöma om gäldenären har en sådan hög levnadsstandard att det skulle framstå som stötande att bevilja skuldsanering (läs om skuldsanering på skatteverkets hemsida här). Läs även på kronofogdens hemsida här. Det är alltså möjligt att beslutet om skuldsanering omprövas för det fall du gifter dig. Resultatet av en sådan omprövning beror dock på din nuvarande särbos ekonomiska förhållanden. En makes egendom kan påverka hur betalningsplanen utformas, men tas inte i direkt anspråk vid t.ex. en utmätning. En person är alltid själv ansvarig för sina skulder och det är bara den skuldsatta personens egendom som kan tas i anspråk för dennes skulder. Läs liknande lawline-svar här och här. Ett äktenskapsförord reglerar endast vad som ska ingå i en framtida bodelning (läs om äktenskapsförord här). Genom ett äktenskapsförord kan förordnas att egendomen ska vara enskild egendom, vilket innebär att egendomen inte delas lika mellan makarna vid eventuell äktenskapsskillnad (se 7 kap. 2 § 1 punkten äktenskapsbalken). Det saknas betydelse i utmätningssammanhang om egendomen är enskild egendom genom äktenskapsförord. Vad som har betydelse är vilken av makarna som egendomen tillhör (läs här). För att få mer konkreta svar på dina frågor rekommenderar jag dig att kontakta Kronofogdemyndigheten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Hur påverkar skuldsanering min sambos ekonomi?

2019-05-07 i Skuldsanering
FRÅGA |Hur påverkas min sambos ekonomi om jag söker skuldsanering för mina skulder?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel ansvarar man själv för sina egna skulder. Detta gäller även om man bor tillsammans med någon annan. En skuldsanering kan dock få inverkan på den som en skuldsatt person bor med. Jag kommer i det följande ge en allmän redogörelse om hur en skuldsanering kan påverka en sambos ekonomi. För det första har kronofogden och reglerna i utsökningsbalken en annan syn på sambor än sambolagen. Enligt sambolagen är sambos bara ansvariga för sin egen ekonomi och har ingen skyldighet att sörja för sin partner. Utsökningsbalken undanröjer emellertid principen att sambos ekonomier är åtskilda och medger att sambos inkomster räknas samman när kronofogden exempelvis ska bestämma utmätning i lön. I praktiken innebär det att kronofogden ser på sambornas ekonomiska förmåga gemensamt och gör bedömningen över hur mycket de kan utmäta från din lön i förhållande till hur mycket av de grundläggande behoven som kan tillgodoräknas ur din sambos. För det andra utgår kronofogden från att all egendom som finns i ert gemensamma hem tillhör dig som ska genomgå en skuldsanering och därmed även går att utmäta, om ni inte kan bevisa annat, se 4 kap. 19 § Utsökningsbalken. Om ni visar upp kvitton eller andra handlingar som visar att det är din sambo som införskaffat egendomen som varit avsedd att vara din sambos kan kronofogden inte utmäta egendomen. För det tredje, om ni äger en fastighet eller bostadsrätt tillsammans kan kronofogden besluta att sälja den skuldsattes andel i fastigheten. Det vanliga är då att hela fastigheten säljs och att sambon får de pengarna som motsvarar dennes andel. Observera dock att Kronofogden är väldigt restriktiv med att kräva att bostäder säljs för utmätning av skulder. Om löneutmätning är möjlig eller om det finns annan egendom som kan utmätas och säljas brukar dessa alternativ väljas istället. Avslutningsvis vill jag tillägga att det i varje kommun ska finnas en budget- och skuldrådgivare som har i uppdrag att hjälpa människor som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. Dit kan du vända dig för att få vägledning i din ekonomiska situation. Du kan även kontakta kronofogdens skuldsaneringsteam för att få mer information om hur din ekonomiska situation samt eventuella skuldsanering kan komma att påverka din sambo. Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning,

Arv kan innebära omprövning av beslut om skuldsanering

2019-04-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har nyligen blivit godkänd för skuldsaneringMin mor gick bort för 6 månader sedan och nu undrar jag om arvet jag kommer få efter henne om jag får behålla det eller tar fogden det av mig?Tacksam för snabbt svar
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!När arvet tilldelas dig utgör arvet en förmögenhetstillgång. Om arvet innebär att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras finns det en risk att skuldsaneringen omprövas, skuldsaneringslagen 48 § 1st 7 p. Vid en omprövning kan beslut fattas om att du i och med arvet har en större betalningsförmåga än tidigare och att du med arvet bedöms kunna betala en större del av skulderna. Ansökan om omprövning lämnas av den eller de borgenärer som omfattas av skuldsaneringen. Vad en väsentligt förbättrad situation innebär är svårt att säga eftersom förändringen måste ställas i förhållande till skuldernas omfattning och hur situationen i stort ser ut. Då det inte framgår vad skulderna samt arvet uppgår till kan jag inte avgöra om dina ekonomiska förhållanden väsentligen förändras. Det finns alltså en risk att arvet kommer gå till att betala av dina skulder beroende på om dina ekonomiska förhållanden kan anses väsentligen förändrade genom arvet. Hoppas du fått svar på din fråga!

Får Kronofogden utmäta framtida arv?

2019-08-05 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag är i dagen man på 49 år som har haft ett eget företag som gick i konkurs, det var en enskild firma.Jag gjorde konkursen 2010 och fick skuldsanering sept 2015.Nu till min fråga, skuldsanering kräver att jag betalar arvet efter min far som har gått bort i år 2019 men i det arvet är det ju också arvet efter min mor som gick bort 1998.Har dom rätt att begära hela arvet?
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I arvet efter din far som avlidit i år ingår även arvet från din mor som avled innan din konkurs och före beslutet om skuldsanering. Jag tolkar din fråga som att du nu undrar om Kronofogdemyndigheten kan utmäta hela arvet, dvs. även arvet efter din mor. Jag kommer i mitt svar först förklara vad Kronofogen får respektive inte får utmäta, och vad som gäller vid pågående skuldsanering. Därefter kommer jag gå in på om de har rätt att mäta ut ett framtida arvFrågor om utmätning vid skuldsanering och Kronofogdens rätt att utmäta viss egendom finns i utsökningsbalken (UB) och i lagen om skuldsanering.Vad får Kronofogden utmäta?Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör en skuldsatt person för att kunna betala av de skulder personen har hos dem, det inkluderar även arv (4 kap. 2 § UB).Egendom omfattar även lös egendom, exempelvis pengar som en person kommer få från arv. Utmätning förutsätter att det finns obetalda skulder. Kronofogden utmäter egendom som bedöms ha ett ekonomiskt värde och som den skuldsatte personen har hemma hos sig, eller vid tillfället förfogar över och därför presumeras vara ägare till (4 kap. 17 § UB).Vid pågående skuldsanering Du nämner i frågan att du har en pågående skuldsanering. Skuldsanering omfattar i princip alla den skuldsattes skulder. Vid skuldsanering upprättas en återbetalningsplan, utifrån den skuldsatte personens förmåga att kunna betala tillbaka skulder (29 § skuldsaneringslagen). Planen löper vanligtvis under fem år (34 § skuldsaneringslagen).Om du under pågående skuldsanering kommer tilldelas ett framtida arv efter någon av dina föräldrar under denna tid kommer arvet ses som en förmögenhetstillgång. Beroende på hur stort arvet blir, kommer det påverka din förmåga att betala av dina skulder. Skulle bedömningen göras att det framtida arvet kommer leda till att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras kan det leda till att ditt beslut om skuldsanering omprövas (48 § p.7 skuldsaneringslagen).Det kan innebära att ditt beslut om skuldsanering kan ändras om en bedömning görs att du kommer kunna betala av större delen av dina skulder efter att du fått arvet. Bedömningen kan alltså leda till att arvet kommer tas i anspråk av Kronofogden (29 § skuldsaneringslagen).Vad får Kronofogden inte utmäta?Kronofogden får endast utmäta egendom om det inte finns undantag reglerat i lagen. Kronofogdemyndigheten får inte utmäta egendom som enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas, vilket innebär att det inte får bli föremål för utmätning (5 kap. 5 § UB).Om det i arvet efter dina föräldrar, finns ett testamente där de förordnat om att exempelvis din arvslott inte får bli föremål för utmätning, får inte Kronofogden eller andra borgenärer utmäta det. Förutsatt att ett testamente med sådant förbehåll finns, får du i egenskap av arvinge rätt till ditt arv, utan att det kan bli föremål för utmätning."Kan kronofogden gå in och fysiskt ta ett arv i pengar som jag väntar på?"Kronofogden har alltså rätt att utmäta pengar som tillhör en gäldenär. Rätten att utmäta gäller även om gäldenären genom arv kommer få ärva pengar (4 kap. 2 § UB). Det innebär att Kronofogden har rätt att utmäta arv för att betala av restförda skulder.SammanfattningKronofogden har alltså rätt att utmäta eller kräva in pengar som du har fått, eller kommer att få ärva genom arv, om du har skulder. Kronofogden har rätt att utmäta all egendom som kan antas betala de fordringar som finns. Det framgår dock inte av din fråga om Kronofogden kommer behöva utmäta hela arvet från dina föräldrar för att täcka alla de skulder som finns eller delvis. Undantaget är om dina föräldrar har förordnat att viss egendom som enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas vidare. Det framgår inte av uppgifterna i din fråga om dina föräldrar hade upprättat ett sådant testamente eller vad du och Kronofogden i samband med skuldsanering, bestämde vad skuldsaneringen skulle innehålla m.m.Om du känner att du behöver vidare hjälp med din frågeställning skulle jag råda dig ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig i ärendet och andra eventuella frågor. Du kan boka tid direkt här: https://lawline.se/bokaHoppas dock att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Skuldsanerings innehåll

2019-05-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej har en pågående skuldsanering till 2020nu till frågan lånade 25000kr av mina föräldrar år 2000.Ingår den i min skuldsanering?skuldebrev finns?mvh my
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vilka fordringar eller skulder som omfattas av din skuldsanering ska framgå av ditt beslut enligt skuldsaneringslagen 29 §. Om du inte har tillgång till ditt beslut så finns det kvar hos kronofogdemyndigheten och du kan be att få reda på informationen via dem. Hoppas du fått svar på din fråga!

Misskött skuldsanering

2019-05-05 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, 2014 beviljades jag skuldsanering. Det innebär att jag ensam ansvarig skall sköta alla inbetalningar till samtliga fodringsägare. När du beviljas skuldsanering är det inte ovanligt att det berör många fodringsägare. Oavsett har jag skött detta fläckfritt i över 4 år. Fram till mars månad -2019 när jag får en faktura på 4200 kr från en av fodringsägarna som jag har 2 amorterngsplaner till i sanering beslutet. Ett på 47 kr/månad ett annat på 842 kr /månad. Det visar sig att dem har inte fakturerat mig sedan oktober för amorterngsplanen på 842 kr i månaden. Där av har jag heller inte betalat detta belopp eller överhuvudtaget noterat att denna faktura saknas. Vilket ansvar har jag i detta fall och vilket ansvar har fodringsägaren?Kan det verkligen förväntas av mig att jag skulle ha reagerat i oktober när denna faktura fattades bland alla mina andra amorterngsplaner. Varför har inte fodringsägaren fakturerat mig heller inte skickat påminnelse från månad ett av missad betalning? ?Jag är jätte frustrerad och vill verkligen inte att min sanering skall stå och falla på detta. Jag vill verkligen göra rätt och betala helt enligt betalnings planen. Hur ska jag göra
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I normala fall så betalar man under en skuldsanering till kronofogdemyndigheten men ibland görs avsteg och gäldenären betalar direkt till borgenärerna enligt skuldsaneringslagen (SSL) 38 §. Huvudregeln är ändå alltså att gäldenären ska sköta sina månatliga betalningar till borgenärerna med undantag för månaderna juni och december. Ansvaret ligger alltså på gäldenären att sköta betalningarna, inte på fordringsägarna att påminna om detta. Missköts betalningarna så har borgenärerna rätt att ansöka om att skuldsaneringen ska förändras eller upphöra enligt SSL 48 § 6 p. Det förutsätter att avvikelsen inte varit ringa. I förarbetet nämns även att om det skulle ske en betalning direkt till en borgenär av misstag så ska de andra fordringsägarna få veta detta och har då också rätt att ansöka om upphävande eller förändring av skuldsaneringen. Detta är på grund av likadelningsprincipen, att samtliga borgenärer solidariskt ska få betalt och är involverade i processen och beslutet om skuldsanering. Det talar till din fördel att du skött dina betalningar så länge och väl som du gjort! Dessvärre talar det även till din nackdel att du skulle betalt 842 kr/månad och inte gjort det under fem månader. Dels på grund av huvudregeln om att du är ålagd att betala varje månad enligt SSL 38 § men även att du under skuldsaneringen ska leva på existensminimum enligt SSL 33 § (samt i utsökningsbalken 7 kap. 4-5 §§). 842 kr/månad torde ha varit en kännbar avvikelse som du skulle reagerat på tidigare. Det viktiga nu är att kommunicera med såväl fordringsägaren som kronofogdemyndigheten och påtala att det skett ett misstag, att du uppmärksammat det och önskar fortsätta med betalningarna som vanligt. Förändring av skuldsaneringsbeslutet kan ju även innebära en förlängning. Förhoppningsvis kan ni komma överens om något som fungerar för alla parter! Hoppas du fått hjälp på vägen! Lycka till!

Hur påverkar ett arv en pågående skuldsanering?

2019-04-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Har en skuldsanering sedan 2017.Nu är läget att under denna tid blivit utförsäkrad från försäkringskassan och har nu aktivitetsstöd. Då jag har så liten inkomst så betalar jag ingenting. Har ej någon fast an ställning utan står som arbetslös.Vad händer om jag får ett arv? Under 100 000 kr? Måste jag anmäla detta?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Regler om dina frågor kring skuldsanering finns i skuldsaneringslagen, SkuldsL. Tanken med skuldsanering är att skulderna ska betalas av enligt en avbetalningsplan på fem år och att personen därefter är befriad från vad som därefter kvarstår av skulderna (SkuldsL 47 §). Hur påverkar arvet dina betalningar enligt avbetalningsplanen?Eftersom du har haft så liten inkomst att du inte betalat något alls enligt din avbetalningsplan, kan arvet innebär att du får tillbaka förmåga att betala i enlighet med den avbetalningsplan som du har. Kan arvet ändra avbetalningsplanen?Skuldsaneringsplanen kan även omprövas och ändras på begäran av en borgenär (den du ska betala pengar till enligt avbetalningsplanen) om arvet väsentligen förbättrar din ekonomiska situation (SkuldsL 48 § 7p.). Om du får ett arv skulle detta kunna innebära att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras, och att planen därför kan justeras med utgångspunkt i din nya ekonomi. Avbetalningsplanen kan då ändras vad gäller det belopp du ska betala eller under hur lång tid du ska betala enligt avbetalningsplanen. Om arvet ökar din betalningsförmåga kan detta innebära att det belopp du ska betala höjs.Exakt vilken summa arvet måste uppgå till för att anse väsentligen förbättra din ekonomi kan jag inte ange, men det ska röra sig om en betydande inkomstökning exempelvis i form av en vinst, enligt förarbetena till skuldsaneringslagen. Det finns ett rättsfall där ett arv på 400 000 kr har ansetts väsentligen förbättra vederbörandes ekonomiska förhållanden (RH 2003:59).Observera dock att en ändring av avbetalningsplanen inte måste ske bara för att du får ett arv. En ändring av avbetalningsplanen måste begäras av någon av dina borgenärer, och de måste därmed också få reda på att du har fått ett arv. Vidare har du ingen skyldighet att upplysa varken Kronofogdemyndigheten eller dina borgenärer om att du har fått ett arv. Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar