Får jag behålla skadeståndsersättning trots skuldsanering?

2018-08-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej har inledande skuldsanering. Kommer att få skadestånd på 60000, för min pappa som blev mördad. Får jag behålla detta? Mvh
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du bör göra i denna situation är att ansöka om en omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut. Detta eftersom 60 000 kr är en så pass stor summa att det skulle kunna betraktas som att ditt betalningsutrymme ökat och att din ekonomi blivit väsentligen bättre (se 49 § skuldsaneringslagen). Det som kan hända efter att du ansökt om en sådan omprövning är att du kan komma att få betala lite mer inom ramen för skuldsaneringen. De kommer dock inte att ta hela summan rakt av.Om du inte ansöker om omprövning själv, finns risken att någon borgenär vars fordran ingår i skuldsaneringen ansöker om omprövning om de skulle få vetskap om skadeståndsersättningen. Detta kan komma att få allvarligare konsekvenser än om du ansöker själv, till exempel att tiden för din betalningsplan förlängs (se 48 § skuldsaneringslagen). Jag rekommenderar därför att du inte väntar utan ansöker själv.Du hittar mer information om omprövning samt ansökningsblankett på Kronofogdens hemsida, se här.Lycka till, och hoppas du fick svar på frågan! Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Drabbar skuldsanering maken?

2018-08-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Är gift, om jag måste skuldsanera mig hur drabbar det min make som inte är indragen i det?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till skulder är varje person själv ansvarig för sina skulder. Detta gäller också mellan makar vilket innebär att man som make eller maka inte ansvarar för den andres skulder. Se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken. När det kommer till skuldsanering är det skuldsaneringslagen som gäller. Beslut om skuldsanering fattas av kronofogdemyndigheten. Myndigheten gör en samlad bedömning av alla omständigheter som i frågan är relevanta. Då det är du som person som själv ansvarar för dina skulder kretsar denna bedömning framförallt kring din ekonomi och din förmåga att kunna betala. Frågan huruvida en makes ekonomi kan komma att spela roll vid bedömning av skuldsanering har tagits upp i Högsta domstolen (det vill säga i högsta instansen som kan besluta i frågan). Högsta domstolen säger att det inte finns något krav på att någon annan än just personen som ansöker om skuldsanering ska behöva bidra till betalning av skulder. Domstolen säger också att en makes ekonomi endast kan vara av relevans vid bedömning av frågan vilken levnadsstandard som personen som ansöker har. Om makens ekonomi medför en så god levnadsstandard för personen som ansöker om skuldsanering att det skulle vara stötande för allmänheten att bevilja en skuldsanering kan det få betydelse vid bedömningen. Du kan läsa en dom från 2014 här. Vid beslut om vad skuldsaneringen ska omfatta och hur mycket som varje månad ska betalas tillbaka utgår kronofogdemyndigheten endast från personen som ansöker och dennes ekonomiska situation. En makes ekonomi tas alltså endast med i bedömning kring om skuldsanering ska beviljas eller ej och inte i bedömning över hur mycket som ska betalas tillbaka. Sammanfattningsvis kan sägas att din make aldrig kommer behöva betala för dina skulder, inte heller om du får ett beslut om skuldsanering. Den enda anledningen för kronofogdemyndigheten att göra en bedömning över din makes ekonomi är vid bedömning av hur din levnadsstandard ser ut. Skuldsaneringen kommer med andra ord inte drabba din make. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med resten av en skuld efter skuldsanering?

2018-08-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Min mamma lånade ut pengar till min systers dåvarande make. Återbetalningarna uteblev och mamma ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogden, vilket också gick igenom.Nu gick min mamma bort i januari, och under våren ansökte min systers ex-make om skuldsanering.Vi fick idag besked om att saneringen beviljats.Är det möjligt att på laglig väg få hjälp med den skulden, eller har den "kasserats" i och med skuldsaneringen?Är det möjligt att ansöka om nytt betalningsföreläggande på samma belopp minus det som faktiskt betalats tillbaka genom utmätning av hans lön, samt de 10% via skuldsaneringen?Tack på förhand!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (2016:675). Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person som har en stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där vederbörande under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar den skuldsatte ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet. I skuldsaneringen ingår alla fordringar mot den skuldsatte, med vissa undantag (30 § Skuldsaneringslagen). Det som är undantaget är fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav) (31 § Skuldsaneringslagen).När skuldsaneringen är slutförd är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då inte att kräva vederbörande på mer betalt (47 § Skuldsaneringslagen).I ert fall innebär det att skulden är en sådan som kommer att ingå i skuldsaneringen. Tyvärr innebär det för er att ni inte kan begära in mer än vad ni fått betalt via skuldsaneringen. Din systers dåvarande make har efter slutförd skuldsanering befriats från resten av skulden.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Resa utomlands under skuldsanering?

2018-07-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hoppas på att få ett svar på denna fråga! Jag är beviljad skuldsanering för ca 6 mån sedan och betalar naturligtvis enligt planen! Nu till min fråga: Kan kfm neka mig att resa utomlands under de 5 år som skuldsaneringen pågår? Jag har bostad och är folkbokförd här i Sverige! Min inkomst består av 100% sjukersättning, sedan 30 år tillbaka! Jag har av flera läkare fått rådet att vistas utomlands, eftersom mitt mående är kroniskt, och jag mår bättre där! Jag har även min enda väninna boendes där! Hoppas få ett svar på denna, för mig livsviktiga fråga! Känner att, ifall jag blir nekad att resa, är tvungen att av ryta min skuldsanering, annars överlever jag inte.. så illa är det? Naturligtvis så kan jag visa läkarintyg på att min hälsa behöver dessa resor! Tack på förhand!
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Systemet med skuldsanering bygger på att det ska ge svårt skuldsatta personer en definitiv lösning på sina ekonomiska problem (se lagmotiven). Detta betyder att ditt beslut om skuldsanering endast får ändras i undantagsfall, t.ex. om du missköter din avbetalningsplan eller om din ekonomiska situation blir stadigvarande bättre eller sämre. I sådant fall kan det till KFM komma in en ansökan från någon av dina borgenärer om omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut vilket i sin tur kan leda till att beslutet ändras (se 48 § skuldsaneringslagen).Att du reser utomlands under tiden som du har din skuldsanering är dock inte något som i sig kan påverka din skuldsanering. KFM har inte något att säga till om att du åker på en utlandsresa och en utlandsresa i sig är inte heller tillräckligt för att en borgenär skulle kunna få igenom en ansökan om omprövning av ditt beslut om skuldsanering. Det går alltså bra att resa utomlands och vistas utomlands även under tiden du har skuldsanering.Det viktiga är att du sköter avbetalningsplanen och att du anmäler till KFM om du skulle få förändrade ekonomiska förhållanden som inte endast är tillfälliga.Lycka till! Återkom gärna om du har några följdfrågor eller andra funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar det om jag jobbar extra när jag har skuldsanering?

2018-08-24 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej ! Jag har utmätning på min lön men funderar på att söka om skuldsanering. Idag när jag har utmätning har de räknat ut ett belopp som skall dras från min lön/ mån. Och ett belopp som jag minst måste få behålla. Om jag tex jobbar över en dag eller 2 en månad så får jag behålla detta utöver förbehållsbeloppet. Min fråga är om det fungerar likadant vid skuldsanering ? Eller tar de de pengarna till skulden direkt, så jag absolut inte har mer än existensminimum ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (2016:675). Skuldsanering innebär i korthet att du som skuldsatt med stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där du under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar du ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet. Kronofogdemyndigheten beslutar om en betalningsplanNär det beslutas om skuldsanering bestämmer Kronofogdemyndigheten vilka fordringar som omfattas och en betalningsplan för dessa (29 § Skuldsaneringslagen). I det belopp som bestäms för betalningsplanen tas i anspråk samtliga dina tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som behövs för dig och din familjs försörjning (33 § Skuldsaneringslagen). Detta betyder att Kronofogdemyndigheten kommer att göra en beräkning för vad du kan betala och hur mycket du behöver behålla, det som brukar kallas för existensminimum.Det kan i vissa fall begäras en omprövning av beslutet om skuldsaneringEn borgenär (dvs. den du är skyldig pengar) kan begära omprövning av beslutet om skuldsanering för att få till en ändring av din betalningsplan. Så kan ske bland annat om dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats och det beror på omständigheter som inte kunde förutses vid beslutet (48 § första stycket p7 Skuldsaneringslagen). Liknande omprövning kan begäras av dig själv med under samma förutsättningar (49 § Skuldsaneringslagen).I ditt fall innebär det att Kronofogden kommer att ta ett beslut om vilket belopp du ska betala varje månad. I de skuldsaneringar jag tagit del av tittar Kronofogden ofta på t.ex. lönespecifikationer en tid tillbaka för att se hur mycket du i regel arbetar övertid m.m. och gör en form av genomsnittsberäkning. Skulle du arbeta över en dag eller två en månad och då få ut lite mer än du normalt får, får du behålla det lilla extra du tjänar.Som synes enligt lagrummet ovan krävs det att din ekonomi väsentligen förbättrats för att en omprövning ska aktualiseras. Det torde således krävas mer än att du arbetar en dag eller två extra en månad. Sådant som definitivt kan göra att din ekonomi väsentligen förbättras är om du ärver pengar/egendom eller om du vinner pengar. I teorin torde det även gå att argumentera för att om du vid skuldsaneringsbeslutet har en halvtidstjänst och du efter ett tag får en heltidstjänst med dubbelt så mycket betalt, har din ekonomi väsentligen förbättrats. Men att du arbetar över en dag eller två, det får du i regel behålla.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Skuldsanering

2018-08-20 i Skuldsanering
FRÅGA |Har man rätt till Skuldsanering om man har fått ut på en Stora pengar ( 1,7 mljoner) livförsäkring?Dessa personer har gjort något konstigt så att Kronofogden bl.a inte fått reda på dessa pengar så dom har inte betalat till baka skulderna som dom har till kronofogden, ( vet ej vad dom gjort).Men frågan är om man har rätt till skuldsanering?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skuldsanering.När en fysisk person har såpass tunga skulder att denna inte kan förväntas betala tillbaka skulden under en mycket lång tid har denna möjlighet till skuldsanering. Skuldsanering innebär kortfattat att kronofogdemyndigheten utmäter viss del av lön och andra saker med värde under en viss tid. Den skuld som återstår skrivs sedan av. Under denna saneringstid får man behålla en summa som varierar beroende på personliga omständigheter.När man ansöker om skuldsanering kommer kronofogdemyndigheter att göra en utredning om lämplighet. Förlänade krav måste uppfyllas:-Personen ska ha sina huvudsaklig intressen i Sverige (6§ Lag om skuldsanering).-Personen ska inte kunna betala av sina skulder under en bestående tid (lång tid) (7§ Lag om skuldsanering).-Skuldsanering ska vara skäligt. Underlaget till skälighetsbedömningen är personens ansträngningar att betala av skulden och hur denne samarbetat under handläggningen av ärendet (9§ Lag om skuldsanering).-Om tidigare skuldsanering finns på samma person får man endast ännu en sanering om speciella omständigheter föreligger (10§ Lag om skuldsanering).Svar.Att undanhålla ett så pass stort belopp från kronofogdemyndigheten kan leda till att skuldsaneringen nekas enligt 7 och 9§§ Lag om skuldsanering. Detta eftersom pengarna kan användas för att betala skulden enligt 7§ Lag om skuldebrev har personen inget behov av skuldsanering om pengarna räcker till att betala allt. Även eftersom att undanhålla pengar fåra kronofogdemyndigheten ger tecken på att man inte vill betala av skulden så kan skuldsaneringen nekas härigenom. Sammanfattat brukar man inte ha rätt till skuldsanering i detta fall. Om inte skulden överstiger 1 700 000 sek.Vänligen

Hur ansöker man om skuldsanering och personlig konkurs?

2018-08-14 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, hur söker man skuldsanering eller personlig konkurs för privat person?Vänligen svara snarastMed vänlig hälsning
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkuldsaneringSkuldsanering innebär att en skuldsatt person får en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem genom att betala av en del av sina skulder. Om man följer betalningsplanen anses man sedan vara skuldfri.För att bli beviljad skuldsanering har Kronofogden satt upp ett antal kriterier som måste vara uppfyllda:Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor här, arbetar här eller har dina skulder här.För dig som har en enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.Du får inte ha ett näringsförbud i dag.Du kan ansöka om skuldsanering genom E-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Du kan även kontakta en budget- och skuldrådgivare för att få hjälp. Personlig konkursPersonlig konkurs innebär att personen i fråga inte får förfoga fritt över sin egendom under konkursen. En konkursförvaltare tar reda på vilka tillgångar och skulder personen har och ser sedan till att skulderna blir betalda med personens tillgångar. Man anses inte vara skuldfri efter en personlig konkurs, vilket innebär att man senare kan bli krävd på de skulder man inte har betalat.Ansökan om personlig konkurs görs vid den tingsrätt din kommun tillhör.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med egendom nödvändig i mitt arbete under en skuldsanering?

2018-07-25 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, Befinner mig i situationen där det är bara en fråga om tid innan jag kommer att behöva skuldsanering... jag vet redan att mina skulder är så pass höga att jag inte har val i detta... men min fråga är mer ang hur jag gör med min bil som jag avbetalar och har en släkting som medsökande på det lånet...Mitt jobb kräver bil i tjänsten (står så i avtalet), så jag kan ju inte bli utan bil för annars har jag inget jobb och då kan inga lån betalas... kan kronofogden trots detta ta bilen som kan tänkas ha ett värde på ca 75 000 och som jag fortfarande betalar? vilka alternativ finns? kan jag privatleasa en bil (tänker då äger jag inte bilen)? och hur skulle detta fungera eftersom bilen har ju en månadskostnad som jag måste stå för, men jag kan ju inte betala den med min framtida existensminimum...Tacksam för hjälp och råd
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns inga bestämmelser i skuldsaneringslagen som exakt bestämmer hur en skuldsanering ska gå till och vad som ska utmätas och inte. I lagens 29 § anges vad som ska återfinnas i Kronofogdemyndighetens beslut om skuldsanering, och där omnämns bl. a vilka fordringar som ska omfattas, vilket belopp gäldenären ska återbetala och en betalplan för återbetalningarna etc.Den bestämmelse som är viktigast för din del är lagens 33 §. Här anges att skuldsaneringen ska ta i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som ska förbehållas gäldenären och dennes familjs försörjning. De vägledande bestämmelserna kring vilka utgifter som förbehålls gäldenären och dennes familj vid utmätning av gäldenärens inkomster finns i utsökningsbalken 7 kap. 4-5 §§. Det anges inte i lagen på vilket sätt tillgångar tas i anspråk. I praktiken löses detta genom ett förfarande som liknar utsökning av gäldenärens egendom och den egendom som faktiskt är värd någonting, inte är nödvändig för gäldenärens försörjning och inte är av alltför övervägande personligt värde säljs sedan exekutivt. Du kan kika på 5 kap. 1 § utsökningsbalken för att få en handvisning kring vad som brukar vara undantaget från utmätningar.I praktiken kan jag tänka mig att din situation löses genom någon typ av kompromiss. Eftersom du i ditt yrke måste ha bil vore det onödigt av kronofogdemyndigheten att ta din bil i anspråk. Det vore en oerhört kortsiktig lösning. Bilen blir i detta fall en nödvändig kostnad för att kunna generera intäkter. Jag kan dock tänka mig att man från myndighetens (och borgenärernas) sida vill försöka få ut lite av värdet från bilen och därmed se till att din bil säljs och att du i så fall behöver köpa en billigare bil.Eftersom du fortfarande håller på att avbetala din bil vill ju förstås bilhandlaren ha betalt även för sin fordring. Många avbetalningsköp innehåller en klausul som innebär att säljaren kan återta bilen om denna inte betalas av köparen i rätt tid eller med rätt summa etc. Dessa klausuler kallas återtagandeförbehåll och en sådan kan innebära problem om kronofogden godkänner din ansökan och en skuldsanering inleds.Mitt råd är alltså att tala med kronofogden om hur det ser ut med bilen och dens betydelse för ditt arbete och se om det inte går att lösa genom en samförståndslösning med bilhandlaren. Lycka till!Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fundering.